UNESCO Platform Vlaanderen, thema "onderwijs voor allen"http://unesco-vlaanderen.be2014-10-09T13:34:59Het UNESCO Platform Vlaanderen legt zich in de eerste plaats toe op het zo breed mogelijk verspreiden van informatie over de activiteiten en programma’s van UNESCO. Dat doet ze onder meer via het driemaandelijks tijdschrift UNESCO info, door het uitgeven van brochures rond specifieke UNESCO-prioriteiten en door het runnen van een informatie- en documentatiecentrum waar mensen kunnen aankloppen met vragen die verband houden met UNESCO.http://unesco-vlaanderen.be/media/html/unesco_platform_vlaanderen_logo.pngUNESCO Platform Vlaanderen, thema "onderwijs voor allen"http://unesco-vlaanderen.benlUNESCO info 92http://unesco-vlaanderen.be/2014/6/4/unesco-info-92Wed, 04 Jun 2014 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2014/6/4/unesco-info-92O.a. aandacht voor het ergfoed van WOI als werelderfgoed en voor de Vlaamse bijdrage aan de Unesco-programma's voor immaterieel cultureel erfgoed en oceanografie.

UNESCO info 92Om nooit meer te vergeten: Vlaanderen start een breed overleg dat moet leiden tot de erkenning van het erfgoed van de Eerste Wereldoorlog als werelderfgoed.

Met vereende kracht werken aan duurzame ontwikkeling: Experts buigen zich op bijeenkomst over de vraag hoe de verschillende cultuurconventies van Unesco kunnen samenwerken om wereldwijd duurzame ontwikkeling te bevorderen.

Internationaal verbinden, plannen en versterken van het borgen van immaterieel erfgoed: Een door Vlaanderen ondersteund Unesco-project gaat dit jaar zeven staten in Zuidelijk Afrika helpen bij het uitwerken van een beleid rond immaterieel cultureel erfgoed.

Op naar een Europees expertennetwerk: Verschillende Nationale Unesco Commissies van Europese landen gaan samenwerken om hun slagkracht te vergroten.

De kostprijs van de leercrisis: Omdat de kwaliteit van het onderwijs onvoldoende is, sorteren veel investeringen in het (basis)onderwijs weinig of geen effect. Zo verliest de wereldgemeenschap jaarlijks 129 miljard dollar.

Opinie: Wie maalt er om de leerlingen? Onderwijs dat steeds uit hetzelfde vaatje tapt, lest slechts de dorst van enkelen. Als we daadwerkelijk geen enkel talent willen verloren laten gaan, dan moet het anders.

Digitalisering van cultureel erfgoed: Expertseminarie in Brussel pleit voor een aanpassing en harmonisering van de auteursrechtenwetgeving om de digitalisering van cultureel erfgoed op grotere schaal te kunnen voortzetten.

Gidsland voor zeewetenschappelijk onderzoek: Vlaanderen trok vijftien jaar geleden de kaart van de samenwerking met Unesco. Het leidde tot een nieuw tijdperk in het beheer van oceanografische data en bevorderde duurzame ontwikkeling in kustgebieden en droge streken in onder meer Afrika en Latijns-Amerika.

Duurzaam beheer van berggebieden: Bergen fungeren als barometers van de klimaatverandering. Hun kwetsbare ecosystemen vergen een specifieke aanpak om de duurzaamheid van onze toekomst te verzekeren.

Internationale studie van jeugdmigratie: Migratie biedt jonge mensen kansen op onderwijs en werk maar brengt ook ongelijkheden en spanningen voort. Een internationale studie van de Verenigde Naties brengt de situatie van jonge migranten overal ter wereld in beeld.

Download UNESCO info 92


UNESCO info verschijnt vier keer per jaar. Abonnementen lopen per kalenderjaar. Voor 10 euro valt het tijdschrift bij je in de bus. Bestellen kan via info@unesco-vlaanderen.be

]]>
Geen enkel geloof kan deze daad rechtvaardigenhttp://unesco-vlaanderen.be/2014/5/14/geen-enkel-geloof-kan-deze-daad-rechtvaardigenWed, 14 May 2014 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2014/5/14/geen-enkel-geloof-kan-deze-daad-rechtvaardigenTopvrouw Unesco veroordeelt ontvoering van schoolmeisjes in Nigeria en roept op tot meer samenwerking om het recht op onderwijs te garanderen.

Geen enkel geloof kan deze daad rechtvaardigenOp een onderwijsconferentie, gehouden in Muscat (Oman) van 12 tot 14 mei 2014, sprak Irina Bokova, directeur-generaal van Unesco, zich uit tegen de ontvoering van schoolmeisjes in Nigeria.

"Het universeel recht op onderwijs is nog steeds omstreden in sommige plaatsen, en ik maak van deze gelegenheid gebruik om de ontvoering van meer dan 270 meisjes in Nigeria door een extremistische groepering te veroordelen," zei Irina Bokova . "Dit is een onaanvaardbare schending van de mensenrechten. Het is een aanval tegen de aspiraties van deze meisjes. Het is een aanval tegen de toekomst van Nigeria. Geen enkel geloof kan deze daad rechtvaardigen."

"Onze reactie op dergelijk extremisme is duidelijk," verklaarde de directeur-generaal. "We mogen onze inspanningen om alle meisjes en jongens kwalitateitsvol onderwijs aan te bieden nooit terugschroeven. We mogen onderwijs nooit opgeven als een middel ter bevordering van menselijke waardigheid en duurzame ontwikkeling. Dit vraagt om meer samenwerking en coördinatie tussen de lidstaten. Unesco is vastbesloten de Nigeriaanse regering te helpen om 'onze meisjes terug te brengen'."

Onrustwekkende trend

Jammer genoeg zijn de gebeurtenissen in Nigeria geen alleenstaand geval. Unesco luidde eerder al de noodklok omdat ze steeds vaker gevallen noteerde van aanvallen op het onderwijs, en van aanvallen op het meisjesonderwijs in het bijzonder. In 2011 bleek uit het Education for All Global Monitoring Report dat de helft van de kinderen die niet naar school gaan, wonen in een land dat een conflict doormaakt. Later deze maand zullen de directeur-generaal van Unesco en de speciale VN-vertegenwoordiger voor kinderen in gewapende conflicten, Leila Zerrougui , samen met Unicef en andere partners, in New York richtlijnen voorstellen ter ondersteuning van de resolutie van de VN-Veiligheidsraad ter verbetering van de bescherming van het onderwijs.

Irina Bokova herinnerde ook aan een aantal initiatieven van Unesco om het recht op onderwijs van meisjes te verzekeren. Ze verwees onder andere naar het Malalafonds dat is opgestart in samenwerking met de regering van Pakistan in Islamabad. In Afghanisan gaat een nieuwe fase van het alfabetiseringsprogramma van de Organisatie van start. Daarmee zullen 600 000 mensen worden bereikt. Unesco zet zich ook in om onderwijs aan te bieden aan Syrische vluchtelingen in Jordanië, Libanon en Irak. Ten slotte verwees de directeur-generaal van Unesco naar de projecten die de Organisatie in samenwerking met grote bedrijven opzette om het onderwijs voor meisjes te promoten in, bijvoorbeeld, Senegal en Tanzania.


]]>
UNESCO info 91http://unesco-vlaanderen.be/2014/3/20/unesco-info-91Thu, 20 Mar 2014 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2014/3/20/unesco-info-91O.a. aandacht voor de resultaten van het Jongerenforum en de Algemene Conferentie van Unesco, steun voor stages bij internationale organisaties en het samenspel tussen Vlaanderen, Unesco en de EU...

UNESCO info 91

Terugblikken om vooruit te gaan: Unesco slaagde erin om haar rol te blijven vervullen in moeilijke omstandigheden. De Organisatie put er moed uit en kijkt met vertrouwen naar 2014.

Spreekbuis voor de jeugd: Het achtste Jongerenforum van Unesco debateerde over sociale inclusie en stelde een Jeugdstrategie op.

Vlaanderen stuurt zijn zonen en dochters uit: De Vlaamse overheid voorziet financiële steun voor jonge mensen die een stage willen lopen bij een internationale organisatie zoals Unesco.

Werken aan een wereld van mensenrechten en waardigheid: Irina Bokova, de topvrouw van Unesco, deelt haar visie op de prioriteiten van de Organisatie.

De negen doelstellingen van Unesco: De lidstaten van Unesco hebben de krijtlijnen uitgetekend waarbinnen de Organisatie de komende jaren haar mandaat gaat uitvoeren. De nieuwe strategie is erop gericht om de invloed en de slagkracht van Unesco te vergroten.

Het multilaterale samenspel tussen Unesco, de EU en Vlaanderen: Unesco en de Europese Unie slaan steeds vaker de handen in elkaar om gemeenschappelijke doelstellingen te realiseren. Vlaanderen is daarbij een verbindende factor.

Meer vrouwen op en achter de schermen: Unesco start met een wereldwijd netwerk om te ijveren om vrouwen meer aan bod te laten komen in de media.


UNESCO info verschijnt vier keer per jaar. Abonnementen lopen per kalenderjaar. Voor 10 euro valt het tijdschrift bij je in de bus. Bestellen kan via info@unesco-vlaanderen.be

]]>
Unesco lanceert Malalafonds voor meisjesonderwijshttp://unesco-vlaanderen.be/2014/2/7/unesco-lanceert-malalafonds-voor-meisjesonderwijsFri, 07 Feb 2014 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2014/2/7/unesco-lanceert-malalafonds-voor-meisjesonderwijsUnesco en het Pakistaanse ministerie van Onderwijs investeren in meisjesonderwijs.

Unesco lanceert Malalafonds voor meisjesonderwijsUnesco directeur-generaal Irina Bokova en de Pakistaanse minister voor Onderwijs hebben op 6 februari 2014 in Islamabad een overeenkomst gesloten om een fonds op te richten om te investeren in beter onderwijs voor meisjes, vooral in afgelegen gebieden in Pakistan. Het fonds zal 7 miljoen dollar investeren in het formeel en niet-formeel onderwijs. Geld dat onder meer besteed wordt aan nascholing voor leerkrachten en aan het vergroten van het bewustzijn over het belang van onderwijs voor meisjes.

Het belang van meisjesonderwijs kan nauwelijks overschat worden. "Het is de beste langetermijninvestering die een land kan doen om te bouwen aan sociale inclusie, rechtvaardigheid, billijkheid en economische groei," zegt Bokova.

Maar liefst 3,8 miljoen meisjes in Pakistan gaan niet naar school. En zij de wel onderwijs volgen, haken sneller voortijdig af dan jongens. Het fonds wil meer meisjes naar de schoolbanken brengen om de inschrijvingsgraad onder jongens en meisjes gelijk te krijgen.

"Onderwijs gaat niet alleen over kwantiteit, investeringen of inschrijvingsgraad. Het gaat ook over de kwaliteit van het onderwijs dat de scholen aanbieden, over de opleiding van leerkrachten en over relevante competenties voor goede banen en een inclusieve samenleving. Het Malalafonds zal daaraan werken," zegt Bokova.

"Meisjes hebben dezelfde rechten als jongens in de islam," zegt minister Baligh ur-Rehman. "Onderwijs is geen keuze maar een fundamenteel recht van elk kind. Het is de morele, ethische en grondwettelijke verantwoordelijkheid van de overheid om elk kind onderwijs te bieden, ongeacht afkomst of geslacht."

Het fonds is vernoemd naar Malala Yousafzai, het Pakistaanse meisje dat eind 2012 ternauwernood ontsnapte aan een moordaanslag uitgevoerd door een Talibanstrijder. Ze was een doelwit omdat ze opkwam voor het recht op onderwijs. Ondertussen is ze uitgegroeid tot een internationaal symbool voor het ijveren voor kinderrechten en onderwijskansen voor iedereen.

]]>
UNESCO info 89http://unesco-vlaanderen.be/2013/11/7/unesco-info-89Thu, 07 Nov 2013 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2013/11/7/unesco-info-89O.a. aandacht voor duurzame ontwikkeling in droge gebieden, de evolutie van de bio-ethiek, de internationale dopingjacht en potentieel werelderfgoed in Vlaanderen en Nederland...

UNESCO info 89Duurzame ontwikkeling gedragen door lokale bevolking in droge streken: Unesco-project om duurzame ontwikkeling in halfwoestijn- en woestijngebieden te bevorderen is succesvol afgerond in Gent.

20 jaar bio-ethiek: wat nu? Deskundigen verzamelen op de hoofdzetel van unesco in Parijs om ideeën uit te wisselen over de voornaamste uitdagingen voor de bio-ethiek in de komende twintig jaar.

Dopingbestrijding in de sport: Unesco zorgt ervoor dat de strijd tegen het dopinggebruik in de sport een wettelijk kader krijgt en dat er betere internationale afspraken kunnen worden gemaakt. een doorlichting van het opzet en de werking van de conventie.

Bescherming van cultuurgoederen bij gewapende conflicten: Welke verdragen regelen de bescherming van cultuurgoederen en cultureel erfgoed in geval van gewapend conflict? En hoe speelt ons land hierop in?

Uitzonderlijke waarde Koloniën van Weldadigheid onderzocht: Nederland en Vlaanderen werken aan een gemeenschappelijke nominatie voor de Unesco Werelderfgoedlijst.

Meer dan een nota in de ontwikkelingsagenda: Binnen de Verenigde Naties spreken wereldleiders de ontwikkelingsdoelen voor na 2015 af. Unesco legt uit waarom onderwijs een centrale plaats moet krijgen.

Download UNESCO info 89


UNESCO info verschijnt vier keer per jaar. Abonnementen lopen per kalenderjaar. Voor 10 euro valt het tijdschrift bij je in de bus. Bestellen kan via info@unesco-vlaanderen.be

]]>
Lichaam en geest voedenhttp://unesco-vlaanderen.be/2013/1/31/lichaam-en-geest-voedenThu, 31 Jan 2013 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2013/1/31/lichaam-en-geest-voedenUNESCO bundelt de krachten met het Kinderfonds van de Verenigde Naties (UNICEF) en het Wereldvoedselprogramma (WFP) om het welzijn en de gelijkheid van kinderen die onderwijs lopen te verbeteren.

Lichaam en geest voedenOp het Wereldonderwijsforum dat gehouden werd in 2000 in Dakar (Senegal) verbond de internationale gemeenschap zich ertoe om aan iedereen kwaliteitsvol onderwijs te verschaffen. Sindsdien is er vooruitgang geboekt, onder meer op het domein van toegang tot onderwijs en de gelijke behandeling en kansen van meisjes, al blijven nog meer dan 60 miljoen kinderen verstoken van onderwijs en is de kwaliteit van het geboden onderwijs in heel wat landen en regio's onvoldoende. Daarnaast is de schooluitval in ontwikkelingslanden hoog en bestaat er een ernstig probleem van laaggeletterdheid onder schoolverlaters.

De secretaris-generaal van de Verenigde Naties lanceerde in 2012 het Global Education First Initiative om meer internationaal momentum te creëren voor de gemeenschappelijke onderwijsdoelstellingen. UNESCO, UNICEF en WFP werken samen met privépartners om het Initiatief te ondersteunen. Ze delen de overtuiging dat kwaliteitsvol onderwijs een holistische aanpak vereist.

De drie partners stelden op het Wereld Economisch Forum in Davos het Nourishing Bodies, Nourishing Minds programma voor. Het wil het welzijn van kinderen op school verbeteren met gezondheids- en voedingsprogramma's, de toegang tot kleuteronderwijs en zorg voor jonge kinderen verbeteren en het aantal meisjes dat school loopt vergroten. De eerste landen waar het programma aan de slag gaat, zijn Haïti, Mozambique, Niger en Pakistan.


Brochure Education First

]]>
UNESCO info 86http://unesco-vlaanderen.be/2012/12/5/unesco-info-86Wed, 05 Dec 2012 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2012/12/5/unesco-info-86O.a. aandacht voor alfabetisering in Irak, ondersteuning democratisering in Tunesië en bescherming biodiversiteit in Congo...

UNESCO info 86In UNESCO info 86 lees je onder meer:

Een nieuwe aanpak bij UNESCO: Nieuwe strategie moet de werking van UNESCO beter doen inspelen op hedendaagse uitdagingen.

Op weg naar democratie: UNESCO opende een kantoor in Tunessië. In het eerste werkjaar lag de nadruk op het stimuleren en ondersteunen van de persvrijheid en de vrije meningsuiting in het land.

61 miljoen kinderen zaten nog nooit op een schoolbank: De deur tot basisonderwijs blijft dicht voor 61 miljoen kinderen. Wereldwijd is de daling van dit aantal gestopt en in Afrika stijgt het zelfs. Dat zijn de onrustwekkende conclusies van een nieuwe UNESCO-studie, gebundeld in een online-atlas.

De kracht van geletterdheid: UNESCO bundelt getuigenissen van Iraakse burgers die een nieuwe wending aan hun leven konden geven dankzij alfabetisering.

Terugblikken om meer garanties te hebben op een vreedzame toekomst: UNESCO stelt twee projecten voor ter ondersteuning van de ontwikkeling van Holocausteducatie en onderwijs over de geschiedenis en gevolgen van volkerenmoord.

We moeten onze verantwoordelijkheid nemen: De klimaatverandering stelt ons voor de moeilijkste keuze die we ooit hebben moeten maken met betrekking tot onze impact op toekomstige generaties. Een ethische benadering van dit probleem moet tegengewicht bieden aan een louter economische aanpak.

Gezondheid oceaan niet op het spel zetten: Ingrijpen in het ecosysteem van de oceaan kan voordelen opleveren maar de gevolgen op lange termijn zijn een onbekende factor. De Intergouvernementele Oceanografische Commissie van UNESCO roept daarom op tot voorzichtigheid.

Erfgoed bewaren en burgerrechten beschermen: Digitale documenten en archieven zijn steeds meer de norm. Maar zijn we wel voldoende voorbereid om de bewaring ervan op lange termijn te garanderen en misbruiken te voorkomen? UNESCO trekt het debat internationaal op gang.

Natuurherstel in Centraal-Afrika: Vlaamse studente die stage liep bij het UNESCO Werelderfgoedcentrum, belicht enkele programma's voor de bescherming en duurzame ontwikkeling van natuurlijk erfgoed in Afrika.

Download UNESCO info 86


UNESCO info verschijnt vier keer per jaar. Abonnementen lopen per kalenderjaar. Voor 10 euro valt het tijdschrift bij je in de bus. Bestellen kan via info@unesco-vlaanderen.be

]]>
Van solidariteit tot engagement voor meisjesonderwijshttp://unesco-vlaanderen.be/2012/11/7/van-solidariteit-tot-engagement-voor-meisjesonderwijsWed, 07 Nov 2012 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2012/11/7/van-solidariteit-tot-engagement-voor-meisjesonderwijsUNESCO en de Pakistaanse overheid grijpen de wereldwijde solidariteit met Malala aan om meer gedaan te krijgen om meisjes een plaats op de schoolbanken te garanderen.

Van solidariteit tot engagement voor meisjesonderwijsUNESCO directeur-generaal Irina Bokova en de president van Pakistan, Asif Ali Zardari, zetten hun schouders onder een bijeenkomst die een lans breekt voor onderwijs aan meisjes. Het evenement kreeg de titel Stand Up for Malala - Stand up for girl's right to education en gaat door op 10 december 2012 in Parijs, niet toevallig de VN-dag voor Mensenrechten. Met de bijeenkomst hopen de initiatiefnemers de politieke wil te kunnen stimuleren om ervoor te zorgen dat alle meisjes ter wereld kunnen genieten van hun recht om school te lopen.

Op 9 oktober 2012 reageerde de wereld geschokt op het nieuws van een moordaanslag op Malala Yousafzai, een 14-jarig meisje uit Pakistan. Ze zat op de schoolbus toen ze werd aangevallen door extremisten die haar al eerder met de dood bedreigden. Ze stelden deze laffe daad omdat Malala opkwam voor het recht op onderwijs voor meisjes.

"De aanslag op Malala is een ernstige schending van het recht op onderwijs voor meisjes. In al te veel landen wordt meisjes dit fundamenteel mensenrecht ontzegd, terwijl het net de sleutel is tot een waardige toekomst. Discriminatie start van jongs af aan bij meisjes. We moeten de wereldwijde golf van solidariteit met Malala aangrijpen om de politieke wil te versterken om de nodige maatregelen te treffen om alle meisjes een plaats op de schoolbanken te geven," zo verklaren de initiatiefnemers hun evenement.

De geschiedenis leert ons dat meisjes over de hele wereld altijd al meer dan jongens uitgesloten werden van onderwijs. Ze moeten meer obstakels overwinnen en krijgen minder kansen op onderwijs. Hetzelde geldt als ze starten met het volgen van onderwijs. Discriminatie op verschillende vlakken zorgt ervoor dat de uitval onder meisjes groter is dan onder jongens. Uit het laatste onderwijsrapport van UNESCO dat enkele weken geleden verscheen, blijkt dat het grootste deel van de 61 miljoen kinderen in de wereld die geen basisonderwijs volgen, meisjes zijn.

Het evenement op 10 december wil betrokkenen uit allerlei sectoren bijeenbrengen om zich meer te engageren voor programma's die zich richten op het aanbieden van onderwijs voor meisjes. Er worden staatshoofden, regeringsleiders, religieuze leiders en vertegenwoordigers van internationale en bilaterale organisaties, stichtingen, hulporganisaties, het bedrijfsleven en de media verwacht.


]]>
De kracht van geletterdheidhttp://unesco-vlaanderen.be/2012/10/23/de-kracht-van-geletterdheidTue, 23 Oct 2012 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2012/10/23/de-kracht-van-geletterdheidUNESCO bundelt getuigenissen van Iraakse burgers die een nieuwe wending aan hun leven konden geven dankzij alfabetisering.

De kracht van geletterdheidEen vijftigtal studenten uit Irak die konden genieten van het alfabetiseringsprogramma dat UNESCO in het land aanbiedt, vertellen hun verhaal in een bundeling getuigenissen die de Organisatie publiceert. De collectie illustreert de emaciperende kracht van geletterdheid met uit het leven gegrepen getuigenissen over hoe geletterdheid het leven van mensen kan veranderen.

De omvang van het analfabetisme in Irak blijft problematisch: 22% van de bevolking is er analfabeet, waaronder veel vrouwen op het platteland. Nochthans heeft de Iraakse minister van Onderwijs de voorbije jaren een grootschalig beleid ontwikkeld, in samenwerking met UNESCO, om de Education for All (EFA)-doeleinden te kunnen bereiken. Dit zijn doeleinden die in 2000 werden vooropgesteld om aan alle basisleerbehoeften van kinderen, jongeren en volwassenen te voldoen. Zowel het ministerie als nationale ngo's proberen het publieke bewustzijn rond analfabetisme te verhogen. Ze doen dit met verschillende activiteiten, oa. het uitreiken van prijzen aan goedpresterende studenten die een alfabetiseringscursus volgen, het uitzenden van televisiespotjes en het organiseren van hulpverlening aan de meest kwetsbare gemeenschappen in arme plattelandsgebieden.

De ervaring die UNESCO reeds opdeed in gebieden waar conflicten heersten om in de educatieve behoeften te voorzien, vult het werk van de Iraakse regering aan. Dit gebeurt via initiatieven zoals het Literacy Initative for Empowerment (LIFE) voor Irak, waarbij UNESCO advies verstrekt aan de overheid en expertise ter beschikking. Binnen hetzelfde kader helpt de Organisatie ook bij het opstellen van leerplannen en geschikt lesmateriaal. Ook de oprichting van vier opleidingscentra in de provincies Baghdad, AL-Muthanna en Dyala is een aanwinst in deze strijd tegen analfabetisme.

"Analfabetisme is een van de grootste uitdagingen van de Iraakse regering en haar partners. Het is de sleutel tot het doen slagen van de verschillende hervormingsprocessen in het onderwijs," zegt Mohamed Djelid, directeur van het Iraakse UNESCO-kantoor. Hij voegt er aan toe dat "de Iraakse regering samen met de steun van UNESCO een gedetaileerd nationaal beleid heeft ontwikkeld om aan internationale criteria en de dringende behoeftes van Iraakse analfabeten tegemoet te komen."

Eerder verscheen een gelijkaardige verzameling getuigenissen van Afghaanse cursisten. Later komt er ook een dergelijke publicatie met getuigenissen uit Soedan.


Download The Power of Literacy: Stories from Iraq

Download The Power of Literacy: Stories from Afghanistan

]]>
Analfabetisme onder volwassenen terugdringenhttp://unesco-vlaanderen.be/2012/9/5/analfabetisme-onder-volwassenen-terugdringenWed, 05 Sep 2012 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2012/9/5/analfabetisme-onder-volwassenen-terugdringenEen rondetafelconferentie plant nieuwe stappen om de alfabetiseringsgraad van volwassenen te verbeteren in meer dan 40 landen.

Analfabetisme onder volwassenen terugdringenUNESCO organiseert een rondetafelconferentie rond geletterdheid op haar hoofdzetel in Parijs op 6 en 7 september 2012. De conferentie is opgezet als een interactief forum voor meer dan 40 landen die te kampen hebben met het probleem van analfabetisme. De bedoeling is om te evalueren en te plannen wat er moet gebeuren om de alfabetiseringsgraad aanzienlijk te verbeteren tegen 2015.

Twaalf jaar geleden engageerde de internationale gemeenschap zich in Dakar (Senegal) om tegemoet te komen aan de leerbehoeften van alle kinderen, jongeren en volwassenen tegen 2015. Daarbij werden zes doelstellingen vooropgesteld, de Education for All doelen (EFA). Geletterdheid is van invloed op alle zes doelstellingen maar komt specifiek aan bod bij 3 doeleinden, nl. doel 3 dat gaat over de leerbehoeften van kinderen en volwassen, doel 4 dat wil dat er een verbetering van 50% komt op vlak van analfabetisme onder volwassenen en doel 6 dat voorschrijft dat er erkende en meetbare leerresultaten moeten worden bereikt in het lezen, het schrijven, het rekenen en de sociale vaardigheden.

Om de aanpak van analfabetisme te stimuleren, lanceerden de Verenigde Naties het VN Decennium voor Geletterdheid. Het Decennium was een hefboom om overheden aan te zetten om meer geïntegreerde en vernieuwende plannen en strategieën op nationaal vlak te ontwikkelen, daarbij gebruik makend van zowel formele als informele leermethodes. Hierbij ging bijzondere aandacht  naar de meest arme en achtergestelde lagen van de bevolking.

Ondanks geboekte vooruitgang was het na verloop van tijd duidelijk dat verschillende landen er niet zouden in slagen om de EFA-doelen te bereiken. Daarom kwam er in 2007 een nieuw project, het Literacy Initiative for Empowerment (LIFE). Dit programma richt zich specifiek tot die landen die een alfabetiseringsgraad hebben van minder dan 50% of waarvan meer dan 10 miljoen mensen niet kunnen lezen of schrijven.

In het laatste jaar van het VN Decennium voor Geletterdheid en halverwege de looptijd van het LIFE-programma, brengt UNESCO de deelnemende landen bijeen om een stand van zaken op te maken, om bestaande actieplannen bij te sturen en om vooruit te kijken naar 2015 en de uitdagingen die er dan nog zullen zijn in kaart te brengen.

De rondetafelconferentie wil in het bijzonder plannen uitstippelen om doel 4 van de EFA-doelen te bereiken, zoals blijkt uit de titel: Reaching the 2015 Literacy Target: Delivering on the Promise! Er zullen delegaties aanwezig zijn van 41 landen, wat een vertegenwoordiging is van 700 miljoen ofwel bijna 85% van de analfabeten op de wereld. Ook afgevaardigden van verschillende VN-agentschappen, geletterdheidexperten en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en de private sector zullen aanwezig zijn.

Internationale Dag van de Geletterdheid

De rondetafelconferentie sluit aan bij de Internationale Dag van de Geletterdheid, jaarlijks gehouden op 8 september. UNESCO grijpt deze dag aan om de wereld erop te wijzen dat geletterdheid een mensenrecht is en de basis vormt voor onderwijs. Geletterdheid is essentieel om armoede en kindersterfte te bestrijden, om de bevolkingsgroei terug te dringen, om gelijkheid tussen mannen en vrouwen te verkrijgen en om duurzame ontwikkeling te bewerkstelligen.

Dit jaar staat de band tussen geletterdheid en vrede centraal. Geletterdheid zorgt ervoor dat mensen van hun basisrechten en individuele vrijheid kunnen genieten en helpt bij het beter begrijpen van de wereld en het oplossen of voorkomen van conflicten. Het verband tussen geletterdheid en vrede blijkt ook uit het feit dat er in onstabiele democratieën en conflictgebieden doorgaans nauwelijks sprake is van een literaire scene van enige betekenis.


Poster International Literacy Day 2012


]]>
UNESCO info 85http://unesco-vlaanderen.be/2012/6/27/unesco-info-85Wed, 27 Jun 2012 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2012/6/27/unesco-info-85O.a. aandacht voor duurzaam beheer van de zee en de kust, wat jazz kan betekenen voor vrede en een strategie voor de bescherming van journalisten…

UNESCO info 85In UNESCO info 85 lees je onder meer:

Van een groene economie naar een groene samenleving: UNESCO propageert een visie op duurzame ontwikkeling die onder meer rekening houdt met de hervormende kracht van onderwijs en cultuur. De uiteindelijke betrachting is om deze benadering omgezet te zien in concrete engagementen van de internationale gemeenschap.

De verdediging van de oceaan opnemen: In de aanloop naar de Rio+20 top over duurzame ontwikkeling grijpt UNESCO de Werelddag van de Oceanen aan om beleidsmakers en andere stakeholders te sensibiliseren om meer inspanningen te leveren voor de bescherming en het duurzaam beheer van zeeën en kustgebieden.

Jazz brengt mensen dichter bij elkaar: UNESCO Goodwill Ambassadeur Herbie Hancock legt uit waarom jazz kan bijdragen tot het opbouwen van vrede.

Wetenschappelijke vooruitgang zorgt blijvend voor uitdagingen: Het ethisch onderwijs kan de ontwikkelingen van de wetenschap met moeite volgen. Meer uitwisseling en samenwerking kunnen de educatie versterken.

60 jaar lobbyen voor geletterdheid: Het UNESCO Instituut voor Levenslang Leren viert dit jaar zijn zestigste verjaardag. Een mooie aanleiding om terug te blikken op het pionierswerk van de instelling.

Duurzaam omgaan met grondwater: We zitten op een schat aan grondwater maar er is te weinig over bekend en daar waar het grondwater wel wordt aangeboord, gebeurt dat op een niet-duurzame manier. UNESCO wil het tij doen keren en het beheer van grondwaterbronnen verbeteren om het hoofd te bieden aan huidige en toekomstige uitdagingen.

Pleidooi voor liefde en vergiffenis: 40 jaar na het gruwelijke beeld van het vluchtende verbrande Vietnamese meisje, roept UNESCO Goodwill Ambassadrice voor Vrede Kim Phuc op tot liefde en vergiffenis.

Investeren in onderwijs is meer dan ooit van cruciaal belang: UNESCO levert al tien jaar lang het bewijs dat investeren in onderwijs loont. Ondanks de economische moeilijkheden moeten we blijven investeren in onderwijs omdat het de beste garantie is op een betere toekomst voor zowel rijke als arme landen.

VN nemen strategie aan ter bescherming van journalisten: UNESCO ligt aan de basis van een gezamenlijke VN-strategie om de veiligheid van journalisten te vergroten en de straffeloosheid omtrent misdaden tegen medewerkers van media te bestrijden.

Download UNESCO info 85


UNESCO info verschijnt vier keer per jaar. Abonnementen lopen per kalenderjaar. Voor 10 euro valt het tijdschrift bij je in de bus. Bestellen kan via info@unesco-vlaanderen.be

]]>
61 miljoen kinderen zaten nog nooit op een schoolbankhttp://unesco-vlaanderen.be/2012/6/21/61-miljoen-kinderen-zaten-nog-nooit-op-een-schoolbankThu, 21 Jun 2012 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2012/6/21/61-miljoen-kinderen-zaten-nog-nooit-op-een-schoolbankDe deur tot basisonderwijs blijft dicht voor 61 miljoen kinderen. Wereldwijd is de daling van dit aantal gestopt en in Afrika stijgt het zelfs.

61 miljoen kinderen zaten nog nooit op een schoolbankDe internationale gemeenschap wil iedereen toegang tot basisonderwijs verlenen. Jarenlang was er vooruitgang op dit domein maar nu stokt de positieve evolutie. Nieuwe cijfers van UNESCO tonen aan dat er in 2010 maar liefst 61 miljoen schoolrijpe kinderen geen basisonderwijs volgden, hetzelfde aantal als in 2008. Nochtans was dat aantal de voorbije 15 jaar gestaag gedaald. Meisjes, die in 2000 nog 58% vertegenwoordigden van de kinderen die niet naar school gaan en 53% in 2010, genoten het meest van de inspanningen om de toegang tot onderwijs te verbeteren. Maar de vooruitgang is gestopt en het aantal kinderen dat geen school loopt is gestagneerd. De data waaruit deze trends blijken, zijn te raadplegen in een online-atlas van het UNESCO Instituut voor Statistiek.

Afrika: 1 op 4 niet naar school

De stagnering is hoofdzakelijk toe te schrijven aan de situatie in Afrika ten zuiden van de Sahara, waar het grootste aantal kinderen woont dat geen onderwijs geniet. Bijna 1 schoolrijp kind op vier (23%) is nog nooit naar school geweest of heeft de primaire cyclus niet afgemaakt. Het totale aantal kinderen zonder toegang tot onderwijs steeg er van 29 miljoen in 2008 tot 31 miljoen in 2010. Nigeria telt 10,5 miljoen kinderen die verstoken blijven van onderwijs, Ethiopië 2,4 miljoen.

"We zijn amper drie jaar verwijderd van de vooropgestelde datum waarop we de doelstelling van universeel basisonderwijs wilden bereiken, deze trend is dus uiterst zorgwekkend. Toegang tot onderwijs is niet alleen een mensenrecht. Het is een manier om armoede te verlichten en biedt levenslange ontwikkelingskansen. De les die we uit de nieuwe cijfers moeten trekken is duidelijk: er zijn sterkere internationale engagementen en nationale beleidsmaatregelen nodig die zich focussen op de meest achtergestelde kinderen om te verzekeren dat zij kunnen leren," reageert Irina Bokova, directeur-generaal van UNESCO.

Regionale verschillen

In Zuid- en West-Azië is wel vooruitgang geboekt. Tussen 1990 en 2010 daalde het aantal kinderen zonder toegang tot onderwijs van 39 tot 13 miljoen. De overige regio's tellen aanzienlijk minder kinderen die het zonder onderwijs moeten stellen: 5 miljoen in de Arabische wereld, 2,7 miljoen in Latijns-Amerika en de Caraïben, 1,3 miljoen in Noord-Amerika en West-Europa, 0,9 miljoen in Centraal- en Oost-Europa en 0,3 miljoen in Centraal-Azië.

Van de 61 miljoen kinderen die wereldwijd niet naar school gaan, verwacht het UNESCO Instituut voor Statistiek dat amper 27% uiteindelijk toegang zal krijgen tot onderwijs. Nog eens 26% zullen onderwijs beginnen volgen maar niet beëindigen en 47% zal nooit de kans krijgen om school te lopen. Het gebrek aan toegang tot onderwijs is dikwijls verbonden met het sociaal achterstellen van kinderen. Dat is vooral het geval voor arme plattelandsbevolkingen in afgelegen gebieden, voor mensen in gebieden waar een conflict woedt of voor diegenen die behoren tot etnische, raciale en taalkundige minderheden: zij blijven het meest verstoken van onderwijs.

61 miljoen kinderen zaten nog nooit op een schoolbank

Iedereen gebaat bij onderwijs

Het staat buiten kijf dat het onze menselijke plicht is om ervoor te zorgen dat elk kind naar school kan. Maar universeel basisonderwijs biedt ook tal van voordelen voor ontwikkeling. In lage-inkomenslanden verhoogt elk jaar genoten onderwijs het gemiddelde inkomen van iemand met zo'n 10%. Onderwijs kan ook economische groei stimuleren. Een studie van 50 landen tussen 1960 en 2000 toonde aan dat een bijkomend jaar onderwijs het BNP met 0,37% per jaar verhoogt.

Onderwijs komt ook de volksgezondheid en het welzijn ten goede. Zo is er een sterk verband tussen onderwijs en kindersterfte. Elk bijkomend jaar onderwijs kan het risico op kindersterfte met 7% tot 9% verkleinen. Moeders die onderwijs genoten bevallen vaker in veilige omstandigheden. In Burkina Faso bijvoorbeeld, is de kans dat moeders die een secundaire opleiding genoten bevallen in een hospitaal of zorgcentrum twee keer groter dan bij moeders die niet naar school gingen. Moeders die school liepen zijn ook meer geneigd om hun kinderen te laten inenten. In Indonesië bijvoorbeeld, bedraagt de vaccinatiegraad onder kinderen van ongeschoolde moeders 19% tegenover 68% bij kinderen van moeders die minstens secundair onderwijs volgden.

En alhoewel onderwijs hiv en aids niet kan uitroeien, kan het de verspreiding van het virus wel inperken. Volgens cijfers van het Education for All Global Monitoring Report dat UNESCO uitgeeft, wist slechts 59% van de moeders die geen formeel onderwijs genoten in 16 landen ten zuiden van de Sahara dat condooms helpen beschermen tegen hiv-besmetting.


]]>
Meer secundair onderwijs en alfabetisering voor meisjes en vrouwen in Afrikahttp://unesco-vlaanderen.be/2012/5/24/meer-secundair-onderwijs-en-alfabetisering-voor-meisjes-en-vrouwen-in-afrikaThu, 24 May 2012 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2012/5/24/meer-secundair-onderwijs-en-alfabetisering-voor-meisjes-en-vrouwen-in-afrikaEerste balans van een jaar samenwerking tussen UNESCO en privépartners om meer Afrikaanse meisjes in het secundair onderwijs te krijgen en meer meisjes en vrouwen te alfabetiseren.

Meer secundair onderwijs en alfabetisering voor meisjes en vrouwen in Afrika

Een jaar geleden lanceerde UNESCO een wereldwijd partnerschap voor het onderwijs van meisjes en vrouwen. Bedoeling was om met gerichte acties te werken rond twee domeinen die meer inspanningen vereisen: secundair onderwijs en alfabetisering. Het initiatief wil ervoor zorgen dat meer meisjes de overstap van het basis- naar het secundair onderwijs maken en meer alfabetiseringsprogramma's opzetten voor vrouwen.

Het partnerschap is gericht op het versterken van de samenwerking tussen de openbare en de privésector. Een formule die vruchten afwerkt, zoals blijkt uit drie projecten die gefinancierd worden met privépartners.

In Senegal financiert Procter and Gamble een project ter alfabetisering van meisjes en vrouwen. Het project kiest voor een holistische aanpak die beantwoordt aan de leerbehoeften van drie doelgroepen: meisjes die analfabeet zijn, meisjes die nog maar net leerden lezen en schrijven, en jonge meisjes die school lopen maar bij wie de kans groot is dat ze hun vorming niet zullen afmaken. Daarbij wordt gebruik gemaakt van traditionele klassen maar ook van informatie- en communicatietechnologie om zoveel mogelijk kinderen te bereiken. Het aangeboden curriculum besteedt bijzondere aandacht aan activiteiten die een inkomen genereren en die de hele gemeenschap ten goede komen. Tot nu toe zijn er 160 klassen geopend in 7 regio's en zijn er 100 docenten opgeleid om les te geven aan zo'n 3.000 leerlingen.

In Ethiopië en Tanzania loopt een project met steun van de Packard Foundation dat het aantal meisjes die het secundair onderwijs niet afmaken, wil terugdringen. In 13 scholen in Ethiopië en 15 scholen op het vasteland van Tanzania en op het eiland Zanzibar worden er activiteiten geïmplementeerd om meisjes meer kansen op ontplooiing te bieden en hen op de schoolbanken te houden.

In Kenia en Lesotho loopt een project om enerzijds de gendergevoeligheid bij leerkrachten en schooldirecties op te krikken en om anderzijds meisjes betere toegang en slaagkansen te bezorgen in wiskunde en wetenschappelijke en technische vakken. Het project geniet de financiële steun van de GEMS Foundation en komt stilaan op kruissnelheid. In Kenia is alles in gereedheid om te starten met de bijscholing van leerkrachten en directies. In Lesotho, dat kampt met een dubbel probleem van het gebrek aan leerkrachten voor wiskunde en wetenschappen en van het vertrek van gekwalificeerde leerkrachten, zal er niet alleen aandacht gaan naar het verbeteren van de opleiding van leraars maar ook naar het motiveren van leerkrachten om het beroep te blijven uitoefenen.

De lancering van het partnerschap op 25 mei 2011


]]>
Wat kunnen gsm’s betekenen voor het onderwijshttp://unesco-vlaanderen.be/2012/4/27/wat-kunnen-gsm’s-betekenen-voor-het-onderwijsFri, 27 Apr 2012 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2012/4/27/wat-kunnen-gsm’s-betekenen-voor-het-onderwijsUNESCO publiceert online papers met voorbeelden van hoe mobiele telefoons overal ter wereld helpen bij de ontwikkeling van het onderwijs.

Wat kunnen gsm's betekenen voor het onderwijsMobiele technologie helpt om wetenschapsklassen in Chili samen te laten leren, vergemakkelijkt de communicatie tussen directies en leerkrachten in Kenia, helpt vrouwen en meisjes in Afghanistan om hun nieuwe lees- en schrijfvaardigheden bij te schaven, bevordert technisch volwassenenonderwijs in Europa, en vergroot de efficiëntie en de snelheid om educatieve data te verzamelen in Argentinië…

Bovenstaande voorbeelden zijn enkele van de projecten die aan bod komen in een nieuwe reeks van online publicaties waarin mobiel leren centraal staat.

Het aantal gsm-abonnementen wereldwijd zal zo stilaan de kaap van de zes miljard ronden. Voor elke persoon die online gaat van op een computer, zijn er twee die dat doen met een mobiel toestel zoals een telefoon of tablet. Zelfs in gebieden waar scholen en computers schaars zijn, beschikken mensen over mobiele telefoons. Tegen het einde van het jaar zal Afrika goed 735 miljoen gsm-abonnementen tellen. Een meerderheid van de Afrika beschikt voor het eerst over individuele toegang tot interactieve informatie- en communicatietechnologie.

Net omdat mobiele telefoons overal te vinden zijn en omdat ze over zoveel functies beschikken, wil UNESCO onderzoeken hoe ze van nut kunnen zijn voor studenten, leerkrachten en onderwijssystemen - vooral in gebieden met weinig toegang tot onderwijs. Voorbeelden van hoe dit nu reeds gebeurt, komen aan bod in de nieuwe reeks met als titel UNESCO Working Paper Series on Mobile Learning.

De papers, gratis beschikbaar online, beschrijven hoe mobiele technologie mogelijkheden tot bijscholing voor leerkrachten biedt in Mozambique, hoe ze het bereik van het onderwijsbeheer in Mongolië vergroot, hoe ze jonge mensen aanzet tot lezen en het schrijven van kortverhalen in Zuid-Afrika en hoe ze studenten in Noord-Amerika meer inzicht verschaft in de werking van ecosystemen.

Naast dergelijke praktijkvoorbeelden, wil de reeks aantonen hoe mobiele technologie in verschillende contexten kan worden ingezet om allerhande onderwijsuitdagingen aan te pakken, hoe ze een aanvulling kan betekenen voor het formeel onderwijs en hoe ze leren meer toegankelijk en persoonlijk kan maken.


]]>
Vrouwendag stelt de plattelandsvrouw centraalhttp://unesco-vlaanderen.be/2012/3/5/vrouwendag-stelt-de-plattelandsvrouw-centraalMon, 05 Mar 2012 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2012/3/5/vrouwendag-stelt-de-plattelandsvrouw-centraalUNESCO propageert betere onderwijskansen voor vrouwen in landelijke gebieden als sleutel tot ontwikkeling en armoedebestrijding.

Vrouwendag stelt de plattelandsvrouw centraal"Vrouwen in landelijke gebieden worden al te vaak naar de marge verdrongen en moeten het hoofd bieden aan grote uitdagingen als ze hun mensenrechten willen uitoefenen, zichzelf willen ontplooien of hun ambities nastreven," zo zegt UNESCO directeur-generaal Irina Bokova ter gelegenheid van Vrouwendag (8 maart).

Families in landelijke gebieden met een vrouw als gezinshoofd behoren tot de meest kwetsbare groepen onder de 1,4 miljard mensen die in extreme armoede leven in ontwikkelingslanden. Vrouwen en meisjes maken 60 procent uit van de mensen in de wereld die chronisch honger lijden.

 

Atlas over onderwijskansen voor vrouwen

UNESCO grijpt Vrouwendag dit jaar aan om een gratis interactieve atlas te lanceren over de educatieve uitdagingen waarmee vrouwen wereldwijd kampen - en in landelijke gebieden in het bijzonder. In Burkina Faso bijvoorbeeld, gaat slechts 22 procent van de plattelandsmeisjes naar school, in tegenstelling tot 72 procent van de meisjes en 82 procent van de jongens die in steden wonen. En in Marokko, waar de voorbije jaren veel vooruitgang is geboekt betreffende de verschillen op basis van geslacht in het onderwijs, hebben vrouwen nog steeds achterstand op de mannen. Iets meer dan de helft van de mannen (55 procent) in plattelandsgebieden genoot minstens vijf jaar onderwijs, tegenover iets meer dan een derde van de vrouwen (37 procent).

Vrouwen en meisjes die in landelijke gebieden wonen, krijgen wereldwijd de minste onderwijskansen. UNESCO schat dat ongeveer 80 procent van de 67 miljoen kinderen die geen onderwijs volgen, in landelijke gebieden woont. En meisjes vormen de grootste groep in dit aantal. Jonge meisjes van arme afkomst op het platteland hebben de minste kans van om het even welke sociale klasse om naar school te gaan of ooit toegang te krijgen tot onderwijs. Het analfabetisme op het platteland is bijna dubbel zo groot in landelijke dan in stedelijke gebieden. Dit alles bemoeilijkt het realiseren van ontwikkelingsdoelen en zet een rem op de ontwikkeling van landelijk streken. Het verbeteren van het onderwijs voor vrouwen en meisjes in landelijke gebieden is van groot belang voor zowel het bereiken van gendergelijkheid als voor het bestrijden van armoede.

Vrouwen maken het nieuws

Een jaarlijks weerkerend initiatief ter gelegenheid van Vrouwendag is Women Make the News, dat gericht is op het promoten van gendergelijkheid in de media. Ook hier ligt de focus dit jaar op plattelandsvrouwen, meer bepaald op hun toegang tot informatie. Er zal worden gekeken naar welke beleidsmaatregelen en goede praktijkvoorbeelden er bestaan om de toegang tot media en informatie te verbeteren, vooral voor vrouwen die in landelijke gebieden wonen.


Boodschap van UNESCO directeur-generaal Irina Bokova n.a.v. Internationale Vrouwendag 8 maart 2012

]]>
UNESCO wil 40 000 jonge vrouwen alfabetiseren in Senegalhttp://unesco-vlaanderen.be/2012/2/2/unesco-wil-40-000-jonge-vrouwen-alfabetiseren-in-senegalThu, 02 Feb 2012 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2012/2/2/unesco-wil-40-000-jonge-vrouwen-alfabetiseren-in-senegalOpenbare en private partners lanceren samen een project om meisjes en vrouwen in Senegal te alfabetiseren met behulp van informatie- en communicatietechnologie.

UNESCO wil 40 000 jonge vrouwen alfabetiseren in SenegalDe Senegalese overheid, UNESCO en Procter & Gamble hebben op 30 januari 2012 in Dakar een project gelanceerd voor de alfabetisering van meisjes en vrouwen in het land met behulp van informatie- en communicatietechnologie (ICT). Onder de noemer "Help mijn hand om mijn toekomst te schrijven" wil het project aan 40.000 jonge vrouwen in zeven regio's van Senegal een opleiding verschaffen waarbij de klemtoon ligt op het gebruik van ICT's. De opleidingen worden gegeven in verschillende landstalen.

"Dit is meer dan een project voor positieve discriminatie van vrouwen en meisjes die, zoals we weten, de eerste en grootste slachtoffers zijn van analfabetisme. Het is een innovatieve manier om ICT's te introduceren in het leerproces," aldus de Senegalese minister van Onderwijs M. Kalidou Diallo. "We hopen dat dit project echt een positieve impact kan hebben op het verminderen van armoede en op de ontplooiing van vrouwen in de betrokken regio's."

Volgens Ann Therese Ndong Jata, directeur van het Regionaal Bureau voor Onderwijs in Afrika (BREDA) is het project een uitstekend voorbeeld van samenwerking tussen de overheid, het middenveld en de bedrijfswereld. Het is tevens een goed voorbeeld voor ontwikkeling omwille van het combineren van traditionele methoden om te leren lezen en schrijven met programma's op basis van ICT's. Geletterdheid omvat tegenwoordig immers ook het kunnen omgaan met computers en het beschikken over vaardigheden om probleemoplossend te denken en te handelen.

Het project sluit aan bij de vierde Education for All-doelstelling die erop gericht is om de geletterdheidgraad wereldwijd met de helft te doen toenemen. Het analfabetisme in Senegal bedraagt 40 procent van de bevolking.

In april 2011 sloten UNESCO en Procter & Gamble een overeenkomst ter ondersteuning van onderwijsprojecten over een periode van twee jaar met een bedrag van 750.000 dollar. De samenwerking richt zich op de opleiding van leerkrachten, het aanbieden van opleidingen in 'echte' en virtuele klassen, het verwerven van vaardigheden die helpen om in een levensonderhoud te voorzien, het ontwikkelen van leermethoden en het produceren van educatieve programma's voor radio en televisie.


]]>
Global Education Digest 2011http://unesco-vlaanderen.be/2012/1/31/global-education-digest-2011Tue, 31 Jan 2012 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2012/1/31/global-education-digest-2011Overzicht van de actuele trends in het secundair onderwijs wereldwijd op basis van recente statistieken en gegevens.

Global Education Digest 2011De Global Education Digest 2011 onderzoekt trends in het secundair onderwijs: de volgende uitdaging voor landen die naderen tot universeel primair onderwijs. Wereldwijd is het aantal kinderen in het secundair onderwijs verdrievoudigd sinds 1970. En toch blijft de toegang ertoe beperkt in veel landen.

Het rapport laat zien hoe genderverschillen aan de basis liggen van het verschil in opleidingsniveau tussen meisjes en jongens en onderzoekt hoe de combinaties van verschillende soorten van ongelijkheid - in verband met gender, socio-economische status en geografische locatie - van invloed kunnen zijn op de mate waarin kinderen die geen school lopen blootgesteld worden aan educatieve kansen. Het onderzoekt ook de human resources en de financiële middelen die worden geïnvesteerd in scholen. Zo blijkt dat het aantal leerkrachten secundair onderwijs met 50 procent is gestegen sinds 1990 maar dat er desalniettemin tekorten blijven bestaan.

De publicatie presenteert een brede waaier indicatoren en gegevens over het schooljaar dat eindigde in 2009 of over het laatste schooljaar waarover data beschikbaar zijn. Daarnaast bevat ze gegevens van het World Education Indicators (WEI) programma dat gebuikt kan worden om de prestaties te meten van de nationale onderwijssystemen in 62 landen, waaronder de lidstaten van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).


]]>
UNESCO info 82http://unesco-vlaanderen.be/2011/11/16/unesco-info-82Wed, 16 Nov 2011 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2011/11/16/unesco-info-82O.a. aandacht voor de onzichtbare additieven in ons (drink)water, de situatie van het secundair onderwijs in Afrika en de toekomst van het gedrukte boek…

UNESCO info 82

In UNESCO info 82 lees je onder meer:

De onzichtbare additieven in ons water: Chemische stoffen waarover niemand zich eerder zorgen maakte, komen steeds vaker voor in het milieu en het (drink)water. Deze vaststelling verdient meer aandacht omdat er mogelijks gevaar bestaat voor mens en natuur. UNESCO zet het probleem op de agenda.

Twee op drie kinderen in Afrika kunnen niet naar de middelbare school: Er zijn onvoldoende plaatsen op de schoolbanken in het secundair onderwijs. Meisjes zijn hiervan het grootste slachtoffer maar overal zijn er aanzienlijke investeringen nodig om jonge mensen de kans te geven om aan armoede te ontsnappen.

Waarom geen vrouw in de wetenschap? Er is geen enkele reden waarom vrouwen niet even goed als mannen kunnen presteren in de wetenschappelijke wereld. UNESCO en L'Oréal startten een internationaal programma om vrouwen te stimuleren om te kiezen voor wetenschappen. Het nationale luik van dit programma kende onlangs drie beurzen toe aan jonge onderzoeksters.

Kindsoldaten een nieuwe toekomst bieden: UNESCO Goodwill Ambassadeur Forest Whitaker spreekt over zijn inzet om kinderen en jongeren die buiten hun wil in een wereld van geweld terechtkwamen, te helpen om hun leven terug op een spoor te krijgen dat uitzicht biedt op een volwaardige toekomst.

Nieuwe kinderboekenreeks voor Afrika: Educatieve reeks kinderboeken snijdt gevoelige thema's aan en bevordert de sociale ontwikkeling van kinderen.

Een bijzondere plaats voor de verbeelding: Sinds het begin van de 21ste eeuw openden talrijke virtuele bibliotheken de deuren op het internet en zit het e-boek duidelijk in de lift. Zullen deze nieuwe media het papier inhalen en achterlaten? De Chileense schrijver Antonio Skármeta meent van niet en denkt dat het 'traditionele' boek de digitale storm zal doorstaan.

Geheugen van de wereld opgefrist: Het register waarmee UNESCO wil zorgen dat ons collectief geheugen niet afbrokkelt is uitgebreid met zeven bijzondere voorbeelden van documentair erfgoed.

Kan poëzie de wereld redden? UNESCO lanceert een programma in het teken van interculturele dialoog gebaseerd op het werk van Tagore, Neruda en Césaire.

Opleidingen journalistiek versterken in Afghanistan: Als onderdeel van haar inspanningen om het onderwijs in Afghanisten tot internationaal niveau op te krikken, helpt UNESCO bij het opstellen van een aangepast curriculum journalistiek -  wat meteen ook de democratie in het land ten goede komt.

Download UNESCO info 82


UNESCO info verschijnt vier keer per jaar. Abonnementen lopen per kalenderjaar. Voor 10 euro valt het tijdschrift bij je in de bus. Bestellen kan via info@unesco-vlaanderen.be

]]>
UNESCO verwelkomt nieuwe lidstaathttp://unesco-vlaanderen.be/2011/10/30/unesco-verwelkomt-nieuwe-lidstaatSun, 30 Oct 2011 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2011/10/30/unesco-verwelkomt-nieuwe-lidstaatZuid-Soedan is de 194ste lidstaat van UNESCO. De Organisatie zal helpen om het onderwijs in het land op het juiste spoor te krijgen.

UNESCO verwelkomt nieuwe lidstaatZuid-Soedan is de 194ste lidstaat van UNESCO. 's Werelds jongste natiestaat ratificeerde de Constitutie van UNESCO op 27 oktober 2011. Een dag later werd de vlag van Zuid-Soedan gehesen naast deze van de 193 andere lidstaten van UNESCO.

Tijdens de plechtigheden zei de minister van Cultuur, Jeugd en Sport van Zuid-Soedan, Cirino Hiteng Ofuho, "we roepen de lidstaten van UNESCO op om ons jonge land te blijven steunen zodat we onze burgers kunnen helpen om hun achterstand op de rest van de wereld goed te maken op het gebied van het beheer van cultureel erfgoed, onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. [...] De nieuwe Republiek Zuid-Soedan belooft om een actief lid te zijn van UNESCO en haar wereldwijde familie van naties."

Bij haar verwelkoming van UNESCO's nieuwste lidstaat, wees directeur-generaal Irina Bokova er op dat de "acht miljoen inwoners van Zuid-Soedan voor enorme uitdagingen staan." Ze beloofde dat "UNESCO schouder aan schouder zal staan met de bevolking van Zuid-Soedan om het onderwijssysteem uit te bouwen en hulp te bieden bij het opleiden van leerkrachten en andere onderwijsprofessionals."

Volgens het UNESCO Education for All Global Monitoring Report, voorgesteld in Juba in juni 2011, volgen meer dan een miljoen kinderen geen basisonderwijs. Dit betekent dat amper de helft van de jonge kinderen in het land basisonderwijs volgt. Bovendien kent het land de laagste inschrijvingsgraad ter wereld in het secundair onderwijs en kan amper 8 procent van de vrouwen lezen en schrijven.

UNESCO's Internationaal Instituut voor Onderwijsplanning (IIEP) en UNICEF zijn door de onderwijsminister van Zuid-Soedan gevraagd om een plan op te stellen om te beantwoorden aan de onderwijsnoden van het land.

]]>
Werelddag van de Leraar: 2 miljoen collegas gezochthttp://unesco-vlaanderen.be/2011/10/5/werelddag-van-de-leraar-2-miljoen-collegas-gezochtWed, 05 Oct 2011 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2011/10/5/werelddag-van-de-leraar-2-miljoen-collegas-gezochtOm de internationaal afgesproken ontwikkelingsdoelen inzake onderwijs te bereiken, moeten er wereldwijd minstens twee miljoen nieuwe leerkrachten bijkomen.

Werelddag van de Leraar: 2 miljoen collega's gezochtNaar aanleiding van de jaarlijkse Werelddag van de Leraar (5 oktober), die dit jaar in het teken staat van gendergelijkheid, publiceerde het UNESCO Instituut voor Statistiek een reeks cijfers waaruit blijkt dat er wereldwijd minstens twee miljoen leerkrachten moeten bijkomen om de internationaal afgesproken doelstelling te bereiken om tegen 2015 alle kinderen van basisonderwijs te laten genieten.

Het lerarentekort treft niet enkel ontwikkelingslanden. Alhoewel tweederden van het tekort zich in Afrika ten zuiden van de Sahara situeert, behoren landen zoals de Verenigde Staten, Spanje, Ierland, Italië en Zweden tot de 112 landen die met hetzelfde probleem kampen.

Het cijfer van twee miljoen houdt geen rekening met de mensen die uit het beroep stappen omwille van pensioen, ziekte of een loopbaanwissel. Om dit verlies op te vangen, moeten er in de periode tussen 2009 en 2015 goed zes miljoen mensen aan de slag gaan als leraar willen we de doelstelling voor 2015 realiseren.

De Werelddag voor de Leraar staat dit jaar in het teken van gendergelijkheid. Wereldwijd maken vrouwen 65 procent uit van het lerarenkorps in het primair onderwijs. Maar zowel hun werkomstandigheden, verloning als status gaan erop achteruit.

"Als we onze dochters en zonen gelijke kansen willen geven om hun volle potentieel te bereiken en om van hun rechten te genieten, moeten we beleid en strategieën ontwikkelen die gekwalificeerde mannen en vrouwen motiveren en aantrekken om voor het lerarenberoep te kiezen, en hen helpen om een leeromgeving te creëren waarin sprake is van gendergelijkheid," zo staat in een gezamenlijke statement te lezen dat is ondertekend door Irina Bokova, directeur-generaal van UNESCO, en de toplui van het Kinderfonds van de Verenigde Naties (UNICEF), het VN-Ontwikkelingsprogramma (UNDP), de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) en de internationale federatie van onderwijsvakbonden Education International (EI).


Poster van de Werelddag van de Leraar 2011.

]]>