UNESCO Platform Vlaanderen, thema "werelderfgoed"http://unesco-vlaanderen.be2014-10-31T13:44:29Het UNESCO Platform Vlaanderen legt zich in de eerste plaats toe op het zo breed mogelijk verspreiden van informatie over de activiteiten en programma’s van UNESCO. Dat doet ze onder meer via het driemaandelijks tijdschrift UNESCO info, door het uitgeven van brochures rond specifieke UNESCO-prioriteiten en door het runnen van een informatie- en documentatiecentrum waar mensen kunnen aankloppen met vragen die verband houden met UNESCO.http://unesco-vlaanderen.be/media/html/unesco_platform_vlaanderen_logo.pngUNESCO Platform Vlaanderen, thema "werelderfgoed"http://unesco-vlaanderen.benlZoniënwoud kandidaat Unesco werelderfgoedhttp://unesco-vlaanderen.be/2014/10/31/zoniënwoud-kandidaat-unesco-werelderfgoedFri, 31 Oct 2014 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2014/10/31/zoniënwoud-kandidaat-unesco-werelderfgoedOns land gaat onderzoeken of het Zoniënwoud in aanmerking komt voor een inschrijving op de Werelderfgoedlijst.

Zoniënwoud kandidaat Unesco werelderfgoedVlaanderen, Wallonië en Brussel willen het Zoniënwoud door Unesco laten erkennen als werelderfgoed. De drie gewestministers voor Leefmilieu en de drie gewestministers voor Erfgoed ondertekenden vandaag een intentieverklaring om de officiële kandidatuur van het Zoniënwoud voor te bereiden. Dat gezamenlijke engagement gaat enerzijds over de opname van de strengst beschermde delen van het Zoniënwoud op de lijst van de beukenwouden in Europa die Unesco nu al erkent. Anderzijds willen de gewesten onderzoeken hoe het Zoniënwoud als geheel erkend kan worden als Unesco-werelderfgoed.

Ongerept beukenwoud

Eerder erkende Unesco al andere ongerepte beukenwouden: in 2007 die in de Karpaten en in 2011 vijf Duitse beukenwouden. Het Werelderfgoedcomité vroeg toen ook om na te gaan hoe die serie nog verder uitgebreid kan worden tot een netwerk dat álle types van ongerepte beukenwouden in Europa omvat. Duitsland startte daarop een internationaal onderzoeksproject. Uit alle geïnventariseerde beukenwouden werd een shortlist samengesteld met 37 potentieel 'werelderfgoedwaardige' beukenwouden. Ook het Zoniënwoud kreeg een plek op die lijst. In januari 2016 moeten de definitieve nominatiedossiers ingediend worden bij Unesco. In 2017 wordt de definitieve uitspraak verwacht.

Werelderfgoed als geheel

In de intentieverklaring engageren de drie gewesten zich ook om te onderzoeken of het volledige Zoniënwoud erkend zou kunnen worden als werelderfgoed op basis van culturele en natuurlijke criteria. Dat studiewerk is gepland voor 2015 en 2016. In een eerste fase zullen de bijzondere landschappelijke en archeologische waarden en cultuurhistorische relicten van het hele woud geïnventariseerd worden.

Een tweede fase omvat het onderzoek van de eventuele 'uitzonderlijke universele waarde' op basis van een of meerdere culturele criteria, en de daarmee samenhangende vergelijkende analyse. In een derde fase wil men ten slotte nagaan of het Zoniënwoud nog voor andere internationale statuten in aanmerking kan komen. Daarna kan een officiële kandidatuur tot erkenning als werelderfgoed als geheel volgen.

Samenwerking tussen gewesten

De ondertekening van de intentieverklaring door de drie gewesten is een nieuwe stap in de intergewestelijke samenwerking rond het Zoniënwoud. In 2008 maakten de gewesten via een gezamenlijke Structuurvisie voor het Zoniënwoud afspraken om het beheer van het Zoniënwoud zoveel mogelijk af te stemmen. In 2012 werd een overlegstructuur opgezet waarin alle bestuursniveaus én het middenveld participeren. De samenwerking rond het Unesco-erkenningsdossier kan de afstemming van het beheer tussen de drie gewesten alleen maar versterken.

Minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed Geert Bourgeois: "Vanuit de Vlaamse regering steunen we de erkenning van het Zoniënwoud als natuurwerelderfgoed wegens zijn unieke mix aan cultuurhistorische waarden, een hoge ecologische waarde, en de hoge belevingswaarde voor een groot publiek. Daarnaast is het Zoniënwoud van groot belang als groene long voor Brussel en de Vlaamse rand. We hopen om in 2016 het dossier in te dienen zodat we kunnen aansluiten bij de reeds door Unesco erkende natuurlijke werelderfgoedsite "Ongerepte beukenwouden in Duitsland en de Karpaten"."

Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw: "Voor het eerst dienen de drie gewesten samen een dossier in bij Unesco. Het Zoniënwoud, de groene long van Brussel, verdient dan ook internationale waardering. Het woud heeft een unieke ecologische waarde en is tegelijk een echte trekpleister voor wie houdt van wandelen, fietsen, paardrijden of nordic walken. Ook vissers vinden vlot de weg naar de verschillende vijvers verspreid over 4500 hectaren. Bovendien zal deze dubbele erkenning voor het Zoniënwoud als ongerept beukenwoud en als werelderfgoed bijdragen tot een betere bescherming van dit unieke woud."

]]>
Unesco Werelderfgoedconventie in gevaarhttp://unesco-vlaanderen.be/2014/10/9/unesco-werelderfgoedconventie-in-gevaarThu, 09 Oct 2014 01:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2014/10/9/unesco-werelderfgoedconventie-in-gevaarAanhoudend politiek geïnspireerde beslissingen doen de geloofwaardigheid van de Werelderfgoedconventie en het Werelderfgoedcomité geen goed.

Unesco Werelderfgoedconventie in gevaarNaar jaarlijkse gewoonte kwam het Unesco Werelderfgoedcomité begin deze zomer bijeen om zich te buigen over aanvragen voor erkenning als Werelderfgoed en over de conservering (state of conservation) van reeds ingeschreven Werelderfgoed.

De jaarlijkse vergadering van het Werelderfgoedcomité, een panel van 21 lidstaten verkozen voor een termijn van vier jaar, wordt aandachtig gevolgd door zowel de andere landen die de Werelderfgoedconventie hebben ondertekend als door vertegenwoordigers van tal van academische instellingen, internationale erfgoedverenigingen en ngo's. In totaal waren in Doha (Qatar) meer dan duizend geaccrediteerde deelnemers uit ongeveer honderd landen aanwezig. Ook de pers heeft gewoontegetrouw veel aandacht besteed aan het nieuw erkende Werelderfgoederen die tijdens deze bijeenkomst gepresenteerd worden en voor straffe uitspraken van het Werelderfgoedcomité wanneer het beheer van een bepaalde site in vraag wordt gesteld.

Is het Werelderfgoedcomité het spoor bijster?

Omdat het Werelderfgoedcomité in principe maar eenmaal per jaar vergadert, is de zomersessie de bijeenkomst bij uitstek voor wie met Werelderfgoed bezig is. Tenminste, dat was tot nu toe het geval, maar ingewijden lijken niet langer uit te kijken naar deze jaarlijkse hoogmis. De reden hiervoor is eenvoudig: de beslissingen van het Werelderfgoedcomité zijn minder en minder gebaseerd op een consequente toepassing van de basisprincipes van de Werelderfgoedconventie en op de Richtlijnen die de afgelopen 40 jaar ontwikkeld zijn om de Conventie uit te voeren. In de plaats daarvan heeft een 'ons-kent-ons'-mentaliteit ingang gevonden en lijkt een meerderheid van de leden van het Werelderfgoedcomité zich vooral in te spannen om andere landen zo weinig mogelijk voor het hoofd te stoten. In dat streven komt het Werelderfgoedcomité steeds vaker in conflict met de adviezen van de adviserende expertenorganisaties ICOMOS en IUCN, die bij alle inschrijvingen en conserveringsrapporten geconsulteerd worden.

Lees het volledige artikel Unesco Werelderfgoedconventie in gevaar


Dit artikel van de Vlaamse Unesco Commissie is verschenen in UNESCO info 93

]]>
UNESCO info 93http://unesco-vlaanderen.be/2014/10/9/unesco-info-93Thu, 09 Oct 2014 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2014/10/9/unesco-info-93O.a. aandacht voor het onderwatererfgoed van WOI, voor de politisering van de Werelderfgoedconventie en voor alfabetisering en duurzame ontwikkeling.

UNESCO info 93Het onderwatererfgoed van de Groote Oorlog: Unesco hield op 26 en 27 juni 2014 een internationaal congres over het onderwatererfgoed van de Eerste Wereldoorlog in het Provinciaal Hof in Brugge. Het congres kon plaatsvinden dankzij steun van de Vlaamse Regering en de medewerking van de Provincie West-Vlaanderen en Stad Brugge.

De rol van kolonies en protectoraten in de Eerste Wereldoorlog: Het waren vooral Europese landen die de hoofdrol speelden tijdens de Eerste Wereldoorlog. Maar zonder de steun van hun kolonies en protectoraten was de oorlog wellicht anders afgelopen.

Alfabetisering en duurzame ontwikkeling: Unesco bekroont vijf initiatieven die gemeen hebben dat ze mensen leren lezen en schrijven maar evenzeer oog hebben voor duurzame ontwikkeling.

Geneesmiddelen voor de wereldbevolking: Arme mensen blijven vaak verstoken van levensreddende medicijnen omdat ze er geen geld voor hebben of omdat ze gewoonweg niet te verkrijgen zijn. Een radicale hervorming kan daar iets aan veranderen.

Unesco Werelderfgoedconventie in gevaar: Aanhoudend politiek geïnspireerde beslissingen doen de geloofwaardigheid van de Werelderfgoedconventie en het Werelderfgoedcomité geen goed

Op de kleintjes letten: Kleine eilandstaten fungeren als het ware als barometers voor de klimaatverandering. Nochtans wordt er weinig rekening mee gehouden bij het uitstippelen van internationaal beleid. Unesco zet zich in om daar verandering in te brengen.

Geboorte van een nationaal museum: Bijzonder initiatief betrekt de lokale gemeenschappen van Zuid-Soedan bij het bedenken en uitwerken van een nationaal museum dat verzoening en nationale eenheid wil bevorderen.

De dieperik in: Nieuwe fase in waarnemingsprogramma gaat gegevens inzamelen over de evolutie van de diepe oceaan.

Op maat gesneden seksuele voorlichting: Een brede waaier aan partners, waaronder Unesco, werken samen om de grote behoefte aan seksuele voorlichting in Vietnam te bevredigen.

Cultureel erfgoed onder vuur: 60 jaar Verdrag van Den Haag: 60 jaar geleden sprak de internationale gemeenschap af om waardevolle culturele sites te ontzien in tijden van conflict. De geschiedenis en het dagelijks nieuws leren ons dat de naleving van dat engagement te wensen over laat.


UNESCO info verschijnt vier keer per jaar. Abonnementen lopen per kalenderjaar. Voor 10 euro valt het tijdschrift bij je in de bus. Bestellen kan via info@unesco-vlaanderen.be

]]>
Cultuur onder vuur in Antwerpenhttp://unesco-vlaanderen.be/2014/9/9/cultuur-onder-vuur-in-antwerpenTue, 09 Sep 2014 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2014/9/9/cultuur-onder-vuur-in-antwerpenBuitenexpo over hoe omgegaan wordt met cultureel erfgoed in conflictgebieden.

Cultuur onder vuur in AntwerpenOp 14 mei 2014 is het 60 jaar geleden dat meer dan 115 lidstaten van Unesco het Verdrag inzake de bescherming van culturele goederen in geval van een gewapend conflict tekenden in het Vredespaleis in Den Haag. Dit gebeurde naar aanleiding van de enorme verwoestingen van cultureel erfgoed tijdens de Tweede Wereldoorlog. De landen die het verdrag hebben bekrachtigd, beloven elkaars cultureel erfgoed te respecteren en te sparen, ook in tijden van gewapende conflicten.

In 2014 staan we stil bij het zestigjarig bestaan van deze zogenaamde Haagse Conventie die inmiddels door 126 landen is geratificeerd. Wereldwijd verwijzen duizenden blauwwitte schildjes op monumenten of gebouwen met belangrijke collecties (archieven, museale stukken, enz.) naar deze internationale afspraken. Toch is de betekenis van dit teken nauwelijks bekend bij het grote publiek. Dat is jammer, want de Haagse Conventie is vandaag de dag nog steeds het enige en daarmee belangrijkste internationale instrument voor de bescherming van cultureel erfgoed in oorlogstijd.

Om de zichtbaarheid en bekendheid van de Conventie te verhogen, hebben de Vlaamse en Nederlandse Unesco Commissies de handen in elkaar geslagen. Dat heeft geresulteerd in de buitenexpo Culture Under Attack. Aan de hand van foto's van actuele conflictengebieden - aangeleverd door journalisten, ngo's en tal van internationale organisaties - maar ook met afbeeldingen van de Eerste Wereldoorlog - aangeleverd door het Vlaams Agentschap Onroerend Erfgoed - wordt belicht hoe er wordt omgegaan met cultuureel erfgoed tijdens gewapende conflicten.

De expositie is vanaf 10 september tot en met 1 oktober 2014 te zien op de Bolivarplaats in Antwerpen. Nadien verhuist de expositie naar de Grote Markt in Antwerpen ter gelegenheid van het Brugweekend van 3 tot en met 5 oktober 2014.


]]>
World Heritage in Switzerlandhttp://unesco-vlaanderen.be/2014/6/20/world-heritage-in-switzerlandFri, 20 Jun 2014 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2014/6/20/world-heritage-in-switzerlandMaak uitgebreid kennis met het werelderfgoed van Zwisterland.

World Heritage in SwitzerlandMiddeleeuwse steden en kastelen, belangrijke fossiele afzettingen uit het Trias, spectaculaire Alpenlandschappen, industriële stadsgezichten, unieke wijngaarden, bijzondere spoorwegen, vroegmiddeleeuwse muurschilderingen en een opmerkelijke bibliotheek in een barokke abdij... Deze zeer verschillende sites delen een gemeenschappelijk kenmerk: ze zijn ingeschreven op de Werelderfgoedlijst van Unesco.

Dit is het eerste boek dat volledig gewijd is aan de elf werelderfgoedsites die Zwitserland rijk is. De geschiedenis en de uitzonderlijke universele waarde van deze sites onthullen een fascinerend beeld van de geschiedenis van Zwitserland.


]]>
UNESCO info 92http://unesco-vlaanderen.be/2014/6/4/unesco-info-92Wed, 04 Jun 2014 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2014/6/4/unesco-info-92O.a. aandacht voor het ergfoed van WOI als werelderfgoed en voor de Vlaamse bijdrage aan de Unesco-programma's voor immaterieel cultureel erfgoed en oceanografie.

UNESCO info 92Om nooit meer te vergeten: Vlaanderen start een breed overleg dat moet leiden tot de erkenning van het erfgoed van de Eerste Wereldoorlog als werelderfgoed.

Met vereende kracht werken aan duurzame ontwikkeling: Experts buigen zich op bijeenkomst over de vraag hoe de verschillende cultuurconventies van Unesco kunnen samenwerken om wereldwijd duurzame ontwikkeling te bevorderen.

Internationaal verbinden, plannen en versterken van het borgen van immaterieel erfgoed: Een door Vlaanderen ondersteund Unesco-project gaat dit jaar zeven staten in Zuidelijk Afrika helpen bij het uitwerken van een beleid rond immaterieel cultureel erfgoed.

Op naar een Europees expertennetwerk: Verschillende Nationale Unesco Commissies van Europese landen gaan samenwerken om hun slagkracht te vergroten.

De kostprijs van de leercrisis: Omdat de kwaliteit van het onderwijs onvoldoende is, sorteren veel investeringen in het (basis)onderwijs weinig of geen effect. Zo verliest de wereldgemeenschap jaarlijks 129 miljard dollar.

Opinie: Wie maalt er om de leerlingen? Onderwijs dat steeds uit hetzelfde vaatje tapt, lest slechts de dorst van enkelen. Als we daadwerkelijk geen enkel talent willen verloren laten gaan, dan moet het anders.

Digitalisering van cultureel erfgoed: Expertseminarie in Brussel pleit voor een aanpassing en harmonisering van de auteursrechtenwetgeving om de digitalisering van cultureel erfgoed op grotere schaal te kunnen voortzetten.

Gidsland voor zeewetenschappelijk onderzoek: Vlaanderen trok vijftien jaar geleden de kaart van de samenwerking met Unesco. Het leidde tot een nieuw tijdperk in het beheer van oceanografische data en bevorderde duurzame ontwikkeling in kustgebieden en droge streken in onder meer Afrika en Latijns-Amerika.

Duurzaam beheer van berggebieden: Bergen fungeren als barometers van de klimaatverandering. Hun kwetsbare ecosystemen vergen een specifieke aanpak om de duurzaamheid van onze toekomst te verzekeren.

Internationale studie van jeugdmigratie: Migratie biedt jonge mensen kansen op onderwijs en werk maar brengt ook ongelijkheden en spanningen voort. Een internationale studie van de Verenigde Naties brengt de situatie van jonge migranten overal ter wereld in beeld.

Download UNESCO info 92


UNESCO info verschijnt vier keer per jaar. Abonnementen lopen per kalenderjaar. Voor 10 euro valt het tijdschrift bij je in de bus. Bestellen kan via info@unesco-vlaanderen.be

]]>
Cultureel erfgoed onder vuur: 60 jaar Verdrag van Den Haaghttp://unesco-vlaanderen.be/2014/5/14/cultureel-erfgoed-onder-vuur-60-jaar-verdrag-van-den-haagWed, 14 May 2014 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2014/5/14/cultureel-erfgoed-onder-vuur-60-jaar-verdrag-van-den-haagBij de opening van een fototentoonstelling debatteren jongeren en experts over de bescherming van erfgoed in conflictgebieden.

Het opblazen van de brug van Mostar tijdens de oorlog in ex-Joegoeslavië, het doen ontploffen van de Bamiyan Boeddha's in Afghanistan door de Taliban, de continue golf van vernieling van Syriës erfgoed in de huidige burgeroorlog, ... de voorbeelden van cultureel erfgoed onder vuur zijn - jammer genoeg - legio. Nochtans werd er 60 jaar geleden (1954) een verdrag tussen Unesco-lidstaten onderhandeld in Den Haag. Dit moest zulke vernielingen helpen voorkomen en draagt daarom als naam 'het Verdrag inzake Bescherming van Culturele Goederen in geval van een Gewapend Conflict'.

Cultureel erfgoed onder vuur: 60 jaar Verdrag van Den Haag

Kaboel, Afghanistan 2011. Foto: Majid Saeedi

Een korte geschiedenis

Het in 1954 afgesloten Verdrag van Den Haag is niet het de eerste internationale verbintenis dat tot doel heeft cultureel erfgoed te beschermen. In 1899 en 1907 werden al enkele eerste stappen gezet tijdens de toenmalige Haagse Vredesconferenties. Vervolgens werd in 1935 het zogenaamde Roerich-Pact ondertekend. Het mocht echter niet baten, getuige de vernielingen tijdens WOII. Om deze reden werd er hard verder gewerkt aan een nieuw, comprehensief Verdrag. Op 14 mei 1954 resulteerde dit proces in het Verdrag inzake Bescherming van Culturele Goederen in geval van een Gewapend Conflict. Dit Charter gaat uit van de noodzaak van bescherming van culturele goederen vanuit de overtuiging dat vernieling hiervan een verlies inhoudt voor de hele mensheid (preambule). Culturele goederen verwijzen hier niet enkel naar historische bouwwerken, maar naar alle roerende of onroerende goederen die van groot belang zijn voor het culturele patrimonium van alle volken (Art. 1). Bijkomend werd in 1954 een eerste Protocol toegevoegd omtrent het verbod op illegale export van cultuurgoederen en de teruggave van illegaal geëxporteerde goederen. In 1999 volgde een Tweede Protocol dat een speciaal comité voor het Verdrag oprichtte en enkele concepten verduidelijkte.

Verdeeld succes

Dat het Verdrag geen onomstotelijk succesverhaal is, hebben de afgelopen 60 jaar bewezen. In 2001, bliezen de Taliban de Boeddha's van Bamiyan op omdat deze immense standbeelden uit de 6de eeuw symbool stonden voor verafgoding. Hoewel Amerikaanse troepen in april 2003 gestationeerd waren voor het Nationaal Museum van Irak, werd de inhoud genadeloos geplunderd. In Timbuktu werd in 2013 onherstelbare schade aan cultureel erfgoed toegebracht door rebellen. Maar liefst 14 mausoleums zouden volledig vernield zijn, alsook delen van de Djingareyber Moskee die gebouwd werd rond 1327. Volgens Annette Schmidt, curator van het Rijksmuseum Volkenkunde, werd Timbuktu juist getroffen omwille van zijn status als cultureel erfgoed: zo werd internationale reactie verzekerd.

Het zou niet juist zijn om enkel op het niet naleven van het Verdrag in te gaan. De invoering van het Blauwe Schild als embleem voor beschermd cultureel erfgoed - dat dient toegekend te worden door de nationale overheden - heeft vele andere sites kunnen behoeden voor erger. Zo werden er naast de 15000 geplunderde objecten uit het Iraaks Nationaal Museum, 8366 waardevolle voorwerpen tijdig in veiligheid gebracht. Tot slot was het Verdrag in enkele lidstaten, waaronder Nederland, de aanzet tot de oprichting van speciale comités ter bescherming van cultureel erfgoed binnen het leger of politie.

Het Verdrag doorgelicht

Naar aanleiding van de 60-jarige herdenking van het Verdrag organiseerden de Nederlandse en Vlaamse Unesco Commissie op 12 mei 2014 een jongerendebat en expertdiscussie rond de toekomst van het Verdrag in Den Haag.

Een dertigtal studenten voerden een vurig debat rond de relevantie, impact en toekomst van het Verdrag. Ze besloten dat het Verdrag nog steeds erg relevant is: cultureel erfgoed geraakt nooit uit de mode. Het belang van cultureel erfgoed school voor hen in de rijke geschiedenis die het goed vertegenwoordigt, in de bron van identificering met je cultuur, maar ook in de economische waarde ervan. Daarom dient de bescherming van cultureel erfgoed prioritair te zijn, naast - en niet in de plaats van, of onderdanig aan - humanitaire bescherming. Ook geloofden ze dat militaire belangen nooit de bovenhand mogen halen: militaire belangen zijn meestal niet meer dan strategische keuzes, die het Verdrag op een perverse manier gebruiken. Hoewel het Verdrag niet door alle lidstaten ondertekend werd, geloven de jongeren toch in de kracht ervan. Zo heeft het een sensibiliserend effect. De menselijke ketting rond de Bibliotheek van Alexandrië in 2011 is hiervan een mooi voorbeeld. Toch vinden de jongeren dat het Verdrag aangepast moet worden om een betere naleving te verzekeren.

Ook de experts vonden dat het Verdrag beter kan. René Teijgeler, directeur van Culture and Development, wees op de nood aan inclusie van niet-statelijke actoren. Enerzijds wordt veel vernieling veroorzaakt door niet-statelijke actoren, anderzijds spelen niet-statelijke actoren, zoals ngo's, een belangrijke rol bij de bescherming en herstel van culturele goederen. Benjamin Goes, voorzitter van het Comité voor de Bescherming van Culturele Goederen in geval van Gewapend Conflict, vroeg op zijn beurt om meer aandacht voor de preventieve stappen die genomen moeten worden ter bescherming van erfgoed. Het Tweede Protocol heeft hier alvast meer aandacht voor, maar kent weinig ratificaties (enkel 67 staten terwijl 126 het Verdrag van 1954 ratificeerden). Jan Hladic, hoofd Cultural Heritage Protection Treaties bij Unesco, erkende de nood aan meer middelen. Biljana Volchevska van het Centre for International Heritage Activities legde de nadruk dan weer op de waarden die achter erfgoed schuilen. Zolang we niet beseffen dat erfgoed getroffen wordt o.w.v. de waarden die het vertegenwoordigt, stelde ze, kunnen we verdere vernieling niet stoppen. Enkel door het besef van de universele waarde van erfgoed kunnen we plundering en vernieling voorkomen.

Tekst: Line Kuppens, Vlaams Unesco Jongerenvertegenwoordiger


]]>
Ronde van de Westhoek voorgesteldhttp://unesco-vlaanderen.be/2014/3/13/ronde-van-de-westhoek-voorgesteldThu, 13 Mar 2014 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2014/3/13/ronde-van-de-westhoek-voorgesteldVlaanderen maakt zich niet op voor een nieuwe wielerklassieker maar voor een breed overleg dat moet leiden tot de erkenning van het erfgoed van de Eerste Wereldoorlog als werelderfgoed.

Ronde van de Westhoek voorgesteldVlaams minister van Onroerend Erfgoed Geert Bourgeois maakte op 13 maart 2014 de preselectie bekend van WO I-relicten die zullen worden voorgedragen als Unesco werelderfgoed. De voorstelling van de preselectie gebeurde tijdens een contactdag in Diksmuide waarop verschillende actoren zoals vertegenwoordigers uit het middenveld, experts, diverse beheerders van de militaire begraafplaatsen, politieke mandatarissen van federaal, Vlaams, provinciaal en gemeentelijk niveau talrijk aanwezig waren. Niet de gehele frontzone zal worden voorgedragen voor inschrijving op de werelderfgoedlijst van Unesco maar een goed doordachte selectie van 18 afgebakende sites.

Vlaamse strategie m.b.t. het erfgoed van de Eerste Wereldoorlog

Het erfgoed van de Eerste Wereldoorlog speelt een prominente rol in de herdenking van "100 jaar Groote Oorlog". Om het erfgoed van de Eerste Wereldoorlog duurzaam te verankeren, is er een strategie op vier sporen uitgewerkt. Onderzoek vormde de wetenschappelijke basis. Hierop werd een beschermingsbeleid opgestart en werden er belangrijke inspanningen geleverd om het beheer van WO I-erfgoed op vlak van restauratie, onderhoud en ontsluiting uit te werken. Het sluitstuk van deze erfgoedstrategie is het dossier dat Vlaanderen aan het voorbereiden is om de belangrijkste sites van de Eerste Wereldoorlog als werelderfgoed te laten erkennen.

De waarde van het erfgoed van de Groote Oorlog is niet exclusief voor Vlaanderen, maar universeel. Deze kandidatuur is dan ook een transnationaal dossier, waarbij Vlaanderen, Wallonië en Frankrijk samenwerken en een internationaal draagvlak uitbouwen.

Het selectieproces

Een inschrijving op de Werelderfgoedlijst dient te getuigen van uitzonderlijke universele waarde. Binnen het WO I-erfgoed dragen vooral de militaire begraafplaatsen en de monumenten voor de vermisten in de frontstreek van de Westhoek zo'n unieke betekenis uit en passen ze daarmee binnen de criteria die door Unesco zijn bepaald.

Ze zijn de getuigen van de instelling van een nieuwe dodencultus: het is de eerste maal in de geschiedenis dat alle gesneuvelden, los van rang, stand of nationaliteit, individueel worden herdacht. De stoffelijke overschotten werden individueel begraven en de namen van vermisten werden ingeschreven op monumentale herdenkingstekens.

De militaire begraafplaatsen en monumenten zijn ook uniek door de kwaliteit van hun architecturale vormgeving en landschappelijke inplanting. Ze zijn de materiële afdruk van het voormalige front. Hun hoeveelheid en concentratie geven de intensiteit en schaal van de Eerste Wereldoorlog aan. De vele nationaliteiten tonen aan hoe globaal de oorlog was.

De begraafplaatsen en monumenten voor de vermisten hebben nog steeds een actueel en levendig karakter. Er worden nog steeds gesneuvelden bijgezet. Nog steeds bezoeken duizenden uit heel de wereld de sites, al of niet op zoek naar verwanten. De sites zijn uitgegroeid tot plaatsen voor reflectie. Ze zijn eenethisch appel voor mens en maatschappij.

De selectie van militaire begraafplaatsen en monumenten voor vermisten werden verder verfijnd door ze af te wegen tegen een eigen set van criteriazoals; artistieke waarde, contextwaarde, historisch relevantie, internationale dimensie, immateriële component, diversiteit en representativiteit.

De preselectie: de 18 sites

De 18 sites die aan bovenstaande criteria voldoen, zijn gespreid over de Westhoek en vormen een afspiegeling van de aanwezigheid van de WO I-erfgoed in zijn geheel. Door de focus op dit reeds beschermd erfgoed is de impact op de omgeving beperkt. De opname op de Werelderfgoedlijst houdt immers geen enkele bijkomende bescherming in maar is louter een erkenning, een kwaliteitslabel.

De preselectie bevat de volgende sites:

Nieuwpoort

1. Monument voor de vermisten Nieuport Memorial

Diksmuide

2. Duitse militaire begraafplaats Vladslo
3. Crypte van de Ijzertoren

Alveringem

4. Belgische militaire begraafplaats Oeren

Houthulst

5. Belgische militaire begraafplaats Houthulst

Langemark-Poelkapelle

6. Duitse militair begraafplaats Langemark
7. Canadees monument The Brooding Soldier

Zonnebeke

8. Gemenebest militaire begraafplaats Tyne Cot cemetery
9. Cluster van Gemenebest militaire begraafplaats Doelbos

Ieper

10. Gemenebest militaire begraafplaats Essex Farm cemetery
11. Cluster van Gemenebest militaire begraafplaatsen Pilkem
12. Monument voor de vermisten Menin Gate
13. Gemenebest militaire begraafplaats Bedford House cemetery
14. Cluster van Gemenebest militaire begraafplaatsen Palingbeek

Heuvelland

15. Cluster van militaire begraafplaatsen Kemmelberg
16. Cluster van Gemenebest militaire begraafplaatsen Spanbroekmolen

Mesen

17. Iers monument Island of Ireland Peace Tower

Poperinge

18. Gemenebest militaire begraafplaats Lijssenthoek mil.  cemetery

Vervolgtraject

De preselectie dient als basis om het debat aan te gaan met een veelheid van betrokken actoren op internationaal, nationaal, Vlaams en lokaal niveau. Na deze contactdag volgt een informatieronde waarbij aan de betrokken actoren het dossier bijkomend gedetailleerd besproken zal worden. Het overleg moet resulteren tot een op alle niveaus gedragen definitieve selectie, tot verdere afbakening van kern- en bufferzones en tot het opzetten van een integraal beheer voor het geheel van sites.

Als alles verder volgens plan verloopt, dient ons land, samen met Frankrijk, in het voorjaar van 2016 een nominatiedossier in bij Unesco. Vervolgens wordt dit dossier onderzocht door ICOMOS, de Internationale Raad voor Monumenten en Sites. Deze internationale ngo formuleert een wetenschappelijk advies voor het Werelderfgoedcomité van Unesco. Dit advies wordt in het najaar van 2016 verwacht. In de zomer van 2017 zal het Werelderfgoedcomité zich officieel uitspreken over het dossier tijdens zijn jaarlijkse vergadering.


]]>
UNESCO info 90http://unesco-vlaanderen.be/2014/1/6/unesco-info-90Mon, 06 Jan 2014 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2014/1/6/unesco-info-90O.a. aandacht voor erkenning garnaalvissrerij te paard, Belgische beurzen voor jonge wetenschapsters, Vlaamse steun voor internationale erfgoedprojecten en nieuwe watervoorraaden in Kenia...

UNESCO info 90Unesco erkent garnaalvisserij te paard: Garnaalvisserij te paard in Oostduinkerke opgenomen op de Representatieve lijst van het immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid.

Participatie van erfgoed- gemeenschappen: De betrokken erfgoedgemeenschappen moeten integraal deel uitmaken van borgingsmaatregelen om immaterieel cultureel erfgoed te vrijwaren voor de toekomst. Hoe pakt de Erfgoedcel dit aan voor de Mechelse Ommegang?

Beurzen helpen jonge wetenschapsters lanceren: Drie jonge Belgische wetenschapsters starten belangrijk onderzoek met steun van Unesco en L'Oréal.

Vlaamse ondersteuning voor internationale projecten: Vlaanderen helpt Unesco bij de bescherming van immaterieel cultureel erfgoed in Zuidelijk Afrika en bij het behoud van mariene werelderfgoedsites.

Baken voor wereldburgerschap: De zestigste verjaardag van Unesco's internationale scholennetwerk gaat gepaard met een nieuwe strategie die de toekomst van het netwerk inluidt.

Vlaanderen ondersteunt intenties tot globale samenwerking rond water: Op een top rond waterveiligheid in Afrika zijn afspraken gemaakt rond verdere samenwerking en is een nieuw samenwerkingsmodel voorgesteld.

Nieuwe watervoorraden zijn zegen voor Kenia: Unesco zette nieuwe technologie in om de watervoorraden van Kenia in kaart te brengen. Er blijkt nog heel wat onontgonnen blauw goud in de grond te zitten.

Download UNESCO info 90


UNESCO info verschijnt vier keer per jaar. Abonnementen lopen per kalenderjaar. Voor 10 euro valt het tijdschrift bij je in de bus. Bestellen kan via info@unesco-vlaanderen.be

]]>
UNESCO info 89http://unesco-vlaanderen.be/2013/11/7/unesco-info-89Thu, 07 Nov 2013 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2013/11/7/unesco-info-89O.a. aandacht voor duurzame ontwikkeling in droge gebieden, de evolutie van de bio-ethiek, de internationale dopingjacht en potentieel werelderfgoed in Vlaanderen en Nederland...

UNESCO info 89Duurzame ontwikkeling gedragen door lokale bevolking in droge streken: Unesco-project om duurzame ontwikkeling in halfwoestijn- en woestijngebieden te bevorderen is succesvol afgerond in Gent.

20 jaar bio-ethiek: wat nu? Deskundigen verzamelen op de hoofdzetel van unesco in Parijs om ideeën uit te wisselen over de voornaamste uitdagingen voor de bio-ethiek in de komende twintig jaar.

Dopingbestrijding in de sport: Unesco zorgt ervoor dat de strijd tegen het dopinggebruik in de sport een wettelijk kader krijgt en dat er betere internationale afspraken kunnen worden gemaakt. een doorlichting van het opzet en de werking van de conventie.

Bescherming van cultuurgoederen bij gewapende conflicten: Welke verdragen regelen de bescherming van cultuurgoederen en cultureel erfgoed in geval van gewapend conflict? En hoe speelt ons land hierop in?

Uitzonderlijke waarde Koloniën van Weldadigheid onderzocht: Nederland en Vlaanderen werken aan een gemeenschappelijke nominatie voor de Unesco Werelderfgoedlijst.

Meer dan een nota in de ontwikkelingsagenda: Binnen de Verenigde Naties spreken wereldleiders de ontwikkelingsdoelen voor na 2015 af. Unesco legt uit waarom onderwijs een centrale plaats moet krijgen.

Download UNESCO info 89


UNESCO info verschijnt vier keer per jaar. Abonnementen lopen per kalenderjaar. Voor 10 euro valt het tijdschrift bij je in de bus. Bestellen kan via info@unesco-vlaanderen.be

]]>
13 Vlaamse begijnhoven in beeldhttp://unesco-vlaanderen.be/2013/7/16/13-vlaamse-begijnhoven-in-beeldTue, 16 Jul 2013 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2013/7/16/13-vlaamse-begijnhoven-in-beeldFilmpje toont de 13 Vlaamse begijnhoven die door UNESCO erkend zijn als werelderfgoed.

Op 31 mei 2012 organiseerden het agentschap Onroerend Erfgoed van de Vlaamse overheid en de stad Brugge samen een colloquium over de uitdagingen en kansen voor het behoud en beheer van stedelijk erfgoed. Dit filmpje is één van de resultaten en vertelt je het verhaal van de dertien Vlaamse begijnhoven die erkend zijn als werelderfgoed.

]]>
UNESCO info 88http://unesco-vlaanderen.be/2013/7/3/unesco-info-88Wed, 03 Jul 2013 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2013/7/3/unesco-info-88O.a. aandacht voor marien werelderfgoed, de verdere ontwikkeling van Afrika en Vlaanderen als voortrekker voor internationale watersamenwerking...

UNESCO info 88In UNESCO info 88 lees je onder meer:

De kroonjuwelen van de oceaan laten schitteren: Een bijzonder programma dat beter beheer en bescherming van mariene gebieden beoogt, kan zijn taak vervullen mede dankzij steun vanuit Vlaanderen.

Welke keuzes moet UNESCO maken? Het debat over de toekomst van UNESCO is volop aan de gang. Pijnpunt is de precaire financiële situatie van de Organisatie.

De intellectuele rol van UNESCO: Vertegenwoordigers van verschillende Europese UNESCO Commissies kwamen bijeen in Leuven om na te denken over hoe UNESCO haar intellectuele rol van weleer met hernieuwd elan opnieuw kan spelen.

Vlaanderen als voortrekker voor internationale watersamenwerking: De Vlaamse overheid steunt verschillende projecten en netwerken om het waterbeheer en de duurzame ontwikkeling in droge gebieden te verbeteren.

Nationale waterexpertise bundelen: Een Belgisch comité vormt de schakel tussen het Internationaal Hydrologisch Programma van UNESCO en de nationale betrokkenen bij het watervraagstuk. Door nationale en internationale samenwerking draagt het bij tot duurzaam waterbeheer.

Uitwisseling en sociale integratie bevorderen: Een beurzenprogramma biedt kansen aan jonge kunstenaars om in het buitenland ervaring op te doen.

50 jaar samenwerking voor Afrika: De Afrikaanse Unie viert dit jaar haar gouden jubileum. UNESCO was van bij het begin een trouwe partner en beide partners blikken vol vertrouwen naar de toekomst.

Download UNESCO info 88


UNESCO info verschijnt vier keer per jaar. Abonnementen lopen per kalenderjaar. Voor 10 euro valt het tijdschrift bij je in de bus. Bestellen kan via info@unesco-vlaanderen.be

]]>
UNESCO en Italië beschermen Afghaans erfgoedhttp://unesco-vlaanderen.be/2013/5/30/unesco-en-italië-beschermen-afghaans-erfgoedThu, 30 May 2013 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2013/5/30/unesco-en-italië-beschermen-afghaans-erfgoedItalië en UNESCO gaan nauw samenwerken om verschillende Afghaanse erfgoedsites te restaureren en om het bewustzijn rond erfgoedbescherming te vergroten.

De meeste mensen kennen Bamyan van de twee reusachtige Boeddhabeelden die er in 2001 werden opgeblazen door het talibanregime. Bamyan herbergt echter nog ander waardevol erfgoed, zoals Shahr-i-Zohak (Rode Stad): indrukwekkende ruïnes van een fort dat de toegang tot Bamyan beschermde in de twaalfde en dertiende eeuw. Het is een van de sites die worden gerestaureerd met steun van UNESCO en Italië.

UNESCO en Italië beschermen Afghaans erfgoed

Bamyan telt verschillende Boeddhistische kloosters en forten uit de islamitische periode die getuigen van Indische, Griekse, Romeinse, Sassanidische en islamitische invloeden.

UNESCO en Italië maken 900 000 euro vrij voor het nieuwe erfgoedproject. Het zal onder meer opleidingen in erfgoedbeheer omvatten maar ook bewustmaking rond andere sites die in aanmerking komen voor erkenning als werelderfgoed, zoals Herat, Balkh en de Tuin van Babur. Herat dateert uit de Avestische perdiode en omvat een aantal historische sites waaronder de Citadel van Herat en het Mosallah Complex. Balkh is een historische stad en het centrum van de leer van het zoroastrisme in het noorden van Afghanistan. De Tuin van Babur is een historisch park in Kaboel.

UNESCO en Italië werken al langer samen rond de bescherming van het Afghaanse erfgoed. Deze samenwerking kreeg in 2002 een nieuwe impuls toen Italië het Mausoleum Abdul al-Razzaq in Ghazni in eer herstelde, de Minaret van Jam tegen overstromingen beschermde en noodmaatregelen trof om de Vijfde Minaret van het Mosallah Complex in Herat te beschermen.

Het nieuwe project zal aansluiten bij inspanningen van Japan en Zwitserland om te helpen bij de bescherming van de Bamyan werelderfgoedsite in Afghanistan. Een gecoördineerde aanpak zal verschillende internationale en Afghaanse institutionele partners doen samenwerken om het erfgoed van Afghanistan te vrijwaren en de ontwikkeling van de Bamyan vallei te bevorderen.

Als onderdeel van het project zal UNESCO de activiteiten coördineren om de oude islamitische overblijfselen van Shar-e- Gholghola te conserveren. De conservatiewerken zullen op beeld worden vastgelegd door de Italiaanse documentairemaker Duilio Giammaria om binnen en buiten Afghanistan aan bewustmaking te doen voor het belang van erfgoedbescherming en culturele ontwikkeling.


]]>
African World Heritage Patrimoine mondial africainhttp://unesco-vlaanderen.be/2013/5/29/african-world-heritage-patrimoine-mondial-africainWed, 29 May 2013 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2013/5/29/african-world-heritage-patrimoine-mondial-africainHet verhaal van Afrika's opmerkelijk diverse werelderfgoed in woord en beeld.

African World Hertiage Patrimoine mondial africainVoor het eerst publiceert UNESCO een boek dat volledig in het teken staat van het werelderfgoed in Afrika ten zuiden van de Sahara. Het toont de grote diversiteit aan cultureel en natuurlijk erfgoed in de regio.

Veel Afrikaanse werelderfgoedsites worden beheerd volgens traditionele methoden die het erfgoed eeuwenlang wisten te vrijwaren. Er valt veel uit te leren over hoe duurzaam om te springen met schaarse middelen. Ook het belang van de rol van lokale gemeenschappen bij het beheer van erfgoed is niet te onderschatten in Afrika.

Het boek vertelt over de opmerkelijke werelderfgoedsites in Afrika ten zuiden van de Sahara en over de gemeenschappen die er zorg voor dragen. Al snel wordt duidelijk dat men er op een geïntegreerde manier omspringt met cultureel en natuurlijk erfgoed en dat menselijke ontwikkeling steeds een bepalende factor is. Het biedt een nieuwe kijk op Afrika.

Uit het boek blijkt ook dat veel sites bijzonder kwetsbaar zijn. Conflicten en andere menselijke oorzaken dreigen sites, zoals de ruïnes van Groot-Zimbabwe, de nationale parken van Serengeti en Virunga en de tombes van Askia en Timboektoe, te doen teloorgaan.

Klimaatverandering is een andere bedreiging voor de werelderfgoedsites. Het smeltende ijs van de Kilimanjaro en het krimpende Tsjaadmeer tonen de noodzaak om strategieën en maatregelen te ontwikkelen en uit te voeren om de impact van klimaatverandering te beperken.

Het boek is rijkelijk geïllustreerd en de verhalen van de werelderfgoedsites en de mensen die er wonen, worden verteld in het Engels en het Frans.


]]>
Unesco Werelderfgoedconventie – Belgische inspanningen voor mondiale erfgoedzorghttp://unesco-vlaanderen.be/2013/5/8/unesco-werelderfgoedconventie-–-belgische-inspanningen-voor-mondiale-erfgoedzorgWed, 08 May 2013 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2013/5/8/unesco-werelderfgoedconventie-–-belgische-inspanningen-voor-mondiale-erfgoedzorgVoorstelling van het werelderfgoed in België en van internationale erfgoedprojecten waaraan ons land meewerkt.

Unesco Werelderfgoedconventie - Belgische inspanningen voor mondiale erfgoedzorg

Hoewel België een van de laatste landen in Europa was dat het verdrag ondertekende in 1996, is het sindsdien een actieve rol gaan spelen in de Werelderfgoedconventie. België heeft momenteel 11 inschrijvingen op de Werelderfgoedlijst, inclusief enkele gebieden in ondervertegenwoordigde categorieën van erfgoed zoals moderne architectuur (de herenhuizen van de architect Victor Horta en het Stocletpaleis) en industrieel erfgoed (de scheepsliften van het Canal du Centre en de belangrijkste mijnsites van Wallonië).

België was ook een van de eerste landen dat voorstelde om seriële inschrijvingen aan de Werelderfgoedlijst toe te voegen, zoals de Vlaamse Begijnhoven en de Belforten van Vlaanderen en Wallonië. Die laatste inschrijving is in 2005 uitgebreid tot een transnationale site van de Belforten van België en Frankrijk.

Internationale samenwerking

Als lid van het Werelderfgoedcomité tussen 1999 en 2003 was België een grote steun om de werkmethodes van het Comité efficiënter te maken. Tot vandaag speelt het land een actieve rol in discussies over het handhaven van de geloofwaardigheid van de Conventie. België gebruikt het verdrag ook als een instrument voor internationale samenwerking. Het heeft essentiële financiële hulp ingezet voor het behoud van de werelderfgoedsites in de Democratische Republiek Congo en ondersteunt thematische programma's van de Conventie, zoals voor maritiem en stedelijk erfgoed. Daarnaast stelde het land wetenschappelijke kennis beschikbaar door de medewerking van Belgische universiteiten en researchinstellingen.

Bovenstaande zijn niet onze woorden maar deze van Kishore Rao, directeur van het UNESCO Werelderfgoedcentrum, in zijn voorwoord bij deze publicatie. De brochure presenteert het werelderfgoed dat ons land rijk is en illustreert met concrete voorbeelden hoe er vanuit verschillende beleidsniveaus van ons land internationaal wordt samengewerkt rond de uitvoering van de Werelderfgoedconventie. Ook het belang, de algemene werking en de toekomst van de Conventie komen aan bod.

Partners

De Vlaamse UNESCO Commissie nam het initiatief voor deze publicatie die is uitgegeven door het UNESCO Platform Vlaanderen. Verschillende partners waren betrokken bij de invulling van de brochure: het Federaal Wetenschapsbeleid, de Federale Ontwikkelingssamenwerking, het Waals departement voor Erfgoed, het Vlaams agentschap Onroerend Erfgoed en de Directie Monumenten en Sites van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, evenals de Frans- en Duitstalige UNESCO Commissie van België. De initiatiefnemers konden rekenen op ondersteuning van de Permanente Vertegenwoordiging van België bij UNESCO en van de Vlaamse Vertegenwoordiging in Parijs.

  • De brochure Unesco Werelderfgoedconventie - Belgische inspanningen voor mondiale erfgoedzorg is gratis te bestellen bij het UNESCO Platform Vlaanderen op info@unesco-vlaanderen.be

Download de brochure Unesco Werelderfgoedconventie - Belgische inspanningen voor mondiale erfgoedzorg

Download de brochure Unesco World Heritage Convention - Belgian efforts for global heritage care

Download de brochure Unesco La convetion du patrimoine mondial - Efforts belges pur la conservation du patrimoine dans le monde

]]>
UNESCO info 87http://unesco-vlaanderen.be/2013/4/16/unesco-info-87Tue, 16 Apr 2013 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2013/4/16/unesco-info-87O.a. aandacht voor rehabilitatie erfgoed Mali, betere bescherming voor journalisten en waarnemingen op de oceanen...

UNESCO info 87In UNESCO info 87 lees je onder meer:

Cultureel erfgoed van Mali rehabiliteren: UNESCO is vastbesloten om het cultureel erfgoed van Mali dat het doelwit werd van moedwillige aanslagen en vernielingen, te restaureren en te vrijwaren om de nationale eenheid te herstellen.

Reddingsactie voor Nederlandstalige archieven in Guyana: Recent door UNESCO erkend documentair erfgoed verkeert in bijzonder slechte staat. Het Nationaal Archief van Nederland biedt expertise en samenwerking aan om het archief te redden.

VN wil journalisten meer bescherming bieden: Onder leiding van UNESCO zullen de Verenigde Naties een strategie uitvoeren om de veiligheid van journalisten te vergroten en straffeloosheid aan te pakken.

Een miljoen oceaanprofielen: Het Argoproject verzamelt gegevens over de oceaan die helpen om het weer te voorspellen en de gevolgen van klimaatverandering in te schatten.

Taal nieuw leven inblazen: Het Rapa Nui is een inheemse taal die steeds minder gesproken wordt op Paaseiland. Een taalacademie zet zich in om de taal van de ondergang te redden en verder te ontwikkelen.

Onderwijs is de sleutel tot meer respect voor mensenrechten: De eerste UNESCO/Bilbao Prijs voor de Promotie van een Cultuur van Mensenrechten ging in 2008 naar Stéphane Hessel die op 27 februari 2013 overleed. Aanleiding was de zestigste verjaardag van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens waarvan hij medeopsteller was. In december 2012 spraken we met hem over Desmond Tutu, de laureaat van de UNESCO/Bilbao Prijs 2012. Hij uitte zijn bezorgdheid over de aanhoudende schendingen van de mensenrechten maar toonde zich tezelfdertijd enthousiast over de geboekte vooruitgang.

Het meisje van de foto: Een campagnebeeld van de Internationale Herdenkingsdag voor de Holocaust levert een opmerkelijk verhaal op.

Draslanden bezorgen ons water: Het Internationaal Jaar van Samenwerking op het gebied van Water is een uitgelezen gelegenheid om het belang van draslanden voor de algemene watervoorziening onder de aandacht te brengen.

Ontdek je passie en hou je doel voor ogen: Jonge Arabische UNESCO Goodwill Ambassadrice wil een voorbeeld zijn voor jonge vrouwen overal ter wereld om te kiezen voor de wetenschap.

Download UNESCO info 87


UNESCO info verschijnt vier keer per jaar. Abonnementen lopen per kalenderjaar. Voor 10 euro valt het tijdschrift bij je in de bus. Bestellen kan via info@unesco-vlaanderen.be

]]>
UNESCO op de bres voor cultureel erfgoed Malihttp://unesco-vlaanderen.be/2013/2/1/unesco-op-de-bres-voor-cultureel-erfgoed-maliFri, 01 Feb 2013 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2013/2/1/unesco-op-de-bres-voor-cultureel-erfgoed-maliUNESCO is vastbesloten om het cultureel erfgoed van Mali dat het doelwit werd van moedwillige aanslagen en vernielingen, te restaureren en vrijwaren om de nationale eenheid te herstellen.

UNESCO op de bres voor cultureel erfgoed MaliIrina Bokova, directeur-generaal van UNESCO, kondigde op 30 januari 2013 aan dat UNESCO er alles zal aan doen om het cultureel erfgoed van Mali te vrijwaren en in ere te herstellen. "Het vormt een essentieel onderdeel van de identiteit en de geschiedenis van het land en is van fundamenteel belang voor de toekomst ervan," zo zei Bokova. "De restauratie en de wederopbouw zal de bevolking van Mali de kracht en het vertrouwen geven om de nationale eenheid te herstellen en de blik op de toekomst te richten."

Nationale eenheid herstellen

"Nu de situatie in Timboektoe stilaan normaliseert, moeten we er alles aan doen om de mensen van Mali te helpen om de bladzijde om te slaan in het licht van de nationale samenhang," meent de directeur-generaal. "De recente escalatie van de moedwillige vernieling van Mali's erfgoed maakt dit des te dringender."

UNESCO is vastbesloten om te helpen bij de heropbouw van de mausolea van Timboektoe en de graftombe van Askia in Gao. De Organisatie zal expertise en middelen mobiliseren om te helpen bij het beschermen en bewaren van de oude manuscripten die getuigen van de rijke geschiedenis van de regio als belangrijk centrum voor de islamitische ontwikkeling.

Actieplan opstellen

Van zodra de veiligheid op het terrein het toelaat, zal UNESCO een delegatie experts naar het land afvaardigen om de schade op te meten en de meest dringende behoeften op te lijsten. Op basis daarvan wil de Organisatie in samenwerking met de Malinese overheid een actieplan opstellen voor de heropbouw en de rehabilitatie van het getroffen erfgoed.

De drie grote moskeeën van Timboektoe - Djingareyber, Sankore en Sidi Yahi - en 16 mausolea staan sinds 1988 ingeschreven op de Werelderfgoedlijst. De graftombe van Askia in de stad Gao volgde in 2004. Tengevolge van de vernieling van 11 mausolea en van de deuren van Sidi Yahi zijn beide inschrijvingen in juli 2012 toegevoegd aan de Lijst van het Bedreigd Werelderfgoed.

UNESCO bezorgde topografische kaarten en coördinaten aan de strijdkrachten van Mali, Frankrijk en Tsjaad om te vermijden dat werelderfgoedsites zouden getroffen worden in de strijd om de moslimrebellen te verdrijven.

Illegale handel bestrijden

"In woelige tijden is het risico op illegale handel in cultuurgoederen het grootst," waarschuwde Bokova. "Vooral de vermaarde manuscripten van Mali vormen een kwetsbaar doelwit." Daarmee herinnerde ze aan het belang van de Conventie betreffende de middelen om de illegale import, export en eigendomsoverdracht van cultuurgoederen te verbieden en te verhinderen van 1970. Ze herhaalde haar oproep aan de regeringen van Mali's buurlanden, Interpol, de Werelddouaneorganisatie en alle betrokkenen bij de kunsthandel om waakzaam te zijn voor de illegale uitvoer van culturele artefacten uit het land. "Deze schatten zijn bijzonder waardevol en kwetsbaar. We moeten snel handelen," besloot ze.

Er zijn naar schatting 300.000 manuscripten ondergebracht in openbaren en private collecties in Timboektoe. Veel daarvan dateren uit de periode van de 13de tot de 16de eeuw en zijn het werk van vermaarde geleerden die in de stad woonden of die de stad bezochten naar aanleiding van de oude markten van Noord-Afrika, Al-Andalus en de meest oostelijk gelegen landen van de Arabische regio. Deze oude manuscripten leren ons veel over eeuwen beschaving en behandelen onderwerpen zoals religie, wiskunde, geneeskunde, astronomie, muziek, literatuur en architectuur.

In 1974 hield UNESCO bij de oprichting van het Ahmed Baba onderzoekscentrum waar zo'n 40.000 manuscripten worden bewaard. Daarvan zijn er ongeveer 10.000 gedigitaliseerd. UNESCO wil met de beheerders van openbare en private collecties samenwerken om de efficiënte bewaring van het documentair erfgoed te garanderen en zet daarvoor in op zoveel mogelijk digitalisering.


]]>
Marien erfgoed als katalysator voor beter oceaanbeheerhttp://unesco-vlaanderen.be/2013/1/29/marien-erfgoed-als-katalysator-voor-beter-oceaanbeheerTue, 29 Jan 2013 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2013/1/29/marien-erfgoed-als-katalysator-voor-beter-oceaanbeheerVlaanderen werkt mee aan het verbeteren van marien erfgoedbeheer om duurzaam oceaanbeheer te promoten.

Marien erfgoed als katalysator voor beter oceaanbeheerDe Britse filmster Clive Owen en de Franse acteur en regisseur Jacques Perrin springen op de bres voor de bescherming van marien erfgoed tijdens een evenement op de hoofdzetel van UNESCO in Parijs op 7 februari 2013. Er zal een tienjarenstrategie worden voorgesteld om de 'Kroonjuwelen van de oceaan' te beschermen - een project dat steun geniet van de Vlaamse regering. Tevens is er aandacht voor de verwezenlijkingen van het 'Getijden van tijd' project, een samenwerking voor de bescherming van marien werelderfgoed tussen het UNESCO Werelderfgoedcentrum, de Zwitserse horlogemaker Jaeger-LeCoultre en de krant The International Herald Tribune.

Op de Werelderfgoedlijst prijken 46 mariene sites. Samen vertegenwoordigen ze meer dan een derde van alle beschermde mariene gebieden. Het Werelderfgoed Mariene Programma van UNESCO wil deze sites gebruiken als katalysators voor het verbeteren van het wereldwijde oceaanbeheer. Er is nog veel werk voor de boeg om de expertise van verantwoordelijken voor het beheer van de oceaan te vergroten en om ervoor te zorgen dat alle ecosystemen van de oceaan vertegenwoordigd zijn op de Werelderfgoedlijst.

De Vlaamse regering en het 'Getijden van tijd' project brachten samen meer dan 3 miljoen dollar bijeen om lidstaten en sitebeheerders te helpen om de toenemende vervuiling aan te pakken. De vervuiling is onder meer het gevolg van ontginning onder water, van boorwerkzaamheden en van maritiem transport. Het UNESCO Werelderfgoedcentrum coördineert de inspanningen.

 


]]>
UNESCO info 86http://unesco-vlaanderen.be/2012/12/5/unesco-info-86Wed, 05 Dec 2012 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2012/12/5/unesco-info-86O.a. aandacht voor alfabetisering in Irak, ondersteuning democratisering in Tunesië en bescherming biodiversiteit in Congo...

UNESCO info 86In UNESCO info 86 lees je onder meer:

Een nieuwe aanpak bij UNESCO: Nieuwe strategie moet de werking van UNESCO beter doen inspelen op hedendaagse uitdagingen.

Op weg naar democratie: UNESCO opende een kantoor in Tunessië. In het eerste werkjaar lag de nadruk op het stimuleren en ondersteunen van de persvrijheid en de vrije meningsuiting in het land.

61 miljoen kinderen zaten nog nooit op een schoolbank: De deur tot basisonderwijs blijft dicht voor 61 miljoen kinderen. Wereldwijd is de daling van dit aantal gestopt en in Afrika stijgt het zelfs. Dat zijn de onrustwekkende conclusies van een nieuwe UNESCO-studie, gebundeld in een online-atlas.

De kracht van geletterdheid: UNESCO bundelt getuigenissen van Iraakse burgers die een nieuwe wending aan hun leven konden geven dankzij alfabetisering.

Terugblikken om meer garanties te hebben op een vreedzame toekomst: UNESCO stelt twee projecten voor ter ondersteuning van de ontwikkeling van Holocausteducatie en onderwijs over de geschiedenis en gevolgen van volkerenmoord.

We moeten onze verantwoordelijkheid nemen: De klimaatverandering stelt ons voor de moeilijkste keuze die we ooit hebben moeten maken met betrekking tot onze impact op toekomstige generaties. Een ethische benadering van dit probleem moet tegengewicht bieden aan een louter economische aanpak.

Gezondheid oceaan niet op het spel zetten: Ingrijpen in het ecosysteem van de oceaan kan voordelen opleveren maar de gevolgen op lange termijn zijn een onbekende factor. De Intergouvernementele Oceanografische Commissie van UNESCO roept daarom op tot voorzichtigheid.

Erfgoed bewaren en burgerrechten beschermen: Digitale documenten en archieven zijn steeds meer de norm. Maar zijn we wel voldoende voorbereid om de bewaring ervan op lange termijn te garanderen en misbruiken te voorkomen? UNESCO trekt het debat internationaal op gang.

Natuurherstel in Centraal-Afrika: Vlaamse studente die stage liep bij het UNESCO Werelderfgoedcentrum, belicht enkele programma's voor de bescherming en duurzame ontwikkeling van natuurlijk erfgoed in Afrika.

Download UNESCO info 86


UNESCO info verschijnt vier keer per jaar. Abonnementen lopen per kalenderjaar. Voor 10 euro valt het tijdschrift bij je in de bus. Bestellen kan via info@unesco-vlaanderen.be

]]>
UNESCO en Smithsonian vieren 40 jaar Werelderfgoedconventiehttp://unesco-vlaanderen.be/2012/7/31/unesco-en-smithsonian-vieren-40-jaar-werelderfgoedconventieTue, 31 Jul 2012 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2012/7/31/unesco-en-smithsonian-vieren-40-jaar-werelderfgoedconventieEen website en app belichten de rol van lokale gemeenschappen bij de bescherming van werelderfgoedsites.

UNESCO en Smithsonian vieren 40 jaar WerelderfgoedconventieUNESCO en het Smithsonian Institute lanceren een project om de veertigste verjaardag van de Werelderfgoedconventie onder de aandacht van het brede publiek te brengen. Met een website en een app voor iPhones en android smartphones belicht Protection, Preservation and Prosperity: Stories of World Heritage tien werelderfgoedsites die zich onderscheiden door de rol die lokale gemeenschappen spelen bij de bescherming ervan.

De M'Zab vallei in Algerije, het Kakadu nationaal park in Australië, het cultureel landschap Hangzhou in China, het koffie cultureel landschap in Colombia, de kerken van Lalibela in Ethiopië, de Fagusfabriek van Alfeld in Duitsland, de Bandiagara-klif in Mali, het Agave landschap en de oude tequila-industrie in Mexico en de Everglades en Taos Pueblo in de Verenigde Staten zijn de sites die centraal staan in het project.

De verhalen van de tien sites zijn te ontdekken op een website en met een mobiele app. Samen bieden ze inzicht in hoe de 189 lidstaten van de Werelderfgoedconventie omgaan met de 962 culturele en natuurlijke werelderfgoedsites verspreid over de hele wereld.

Bijzonder aan het project is dat het de uitgebreide archieven van UNESCO samenbrengt met de wereldvermaarde historische stalen waarover het Sithsonian beschikt. Zo wordt een duidelijk zich verkregen op het verband tussen de sites en de menselijke ontwikkeling en geschiedenis.

Het Smithsonian Institution is een Amerikaans onderwijs- en onderzoeksinstituut met bijhorend museumcomplex. Het grootste deel van de faciliteiten is gevestigd in Washington D.C. Gezamenlijk bestaat het uit negentien musea en zeven onderzoekscentra. Zijn collecties tellen 142 miljoen voorwerpen.


]]>