UNESCO Platform Vlaanderen, thema "ar"http://unesco-vlaanderen.be2014-12-06T22:43:10Het UNESCO Platform Vlaanderen legt zich in de eerste plaats toe op het zo breed mogelijk verspreiden van informatie over de activiteiten en programma’s van UNESCO. Dat doet ze onder meer via het driemaandelijks tijdschrift UNESCO info, door het uitgeven van brochures rond specifieke UNESCO-prioriteiten en door het runnen van een informatie- en documentatiecentrum waar mensen kunnen aankloppen met vragen die verband houden met UNESCO.http://unesco-vlaanderen.be/media/html/unesco_platform_vlaanderen_logo.pngUNESCO Platform Vlaanderen, thema "ar"http://unesco-vlaanderen.benlArmoedebestrijding moet de kern van ontwikkelingsdoelen vormenhttp://unesco-vlaanderen.be/2014/10/16/armoedebestrijding-moet-de-kern-van-ontwikkelingsdoelen-vormenThu, 16 Oct 2014 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2014/10/16/armoedebestrijding-moet-de-kern-van-ontwikkelingsdoelen-vormenUnesco vindt dat de nieuwe ontwikkelingsdoelen die volgend jaar worden vastgelegd, een pak ambitieuzer moeten zijn op het gebied van de strijd tegen armoede.

Armoedebestrijding moet de kern van ontwikkelingsdoelen vormenDe Millenniumontwikkelingsdoelen die de internationale gemeenschap zich in 2000 stelde, lopen volgend jaar af. Een van die doelstellingen was het halveren van de extreme armoedegraad. Een doelstelling die vijf jaar voor de deadline werd gerealiseerd. Maar daarmee is het probleem van armoede allesbehalve opgelost.

Unesco roept op om in 2015 een nieuw doel te stellen: ervoor zorgen dat armoede tegen 2030 de wereld uit is. De nieuwe doelen om de menselijke ontwikkeling te bevorderen moeten armoedebestrijding centraal stellen en streven naar een samenleving waarin economisch welzijn voor iedereen bereikbaar is. Die boodschap verkondigt Unesco directeur-generaal Irina Bokova naar aanleiding van de Internationale dag voor de uitroeiing van armoede (17 oktober).

Taken van Unesco

Unesco zet zich in om positieve sociale veranderingen te bevorderen teneinde de armoede terug te dringen. De Organisatie promoot kwaliteitsvol onderwijs en levenslang leren om vrouwen en mannen meer kansen te geven, om de gezondheid van moeders en kinderen te verbeteren en ten voordele van de algemene ontwikkeling van de samenleving. Unesco rekent op de ontwikkeling van de wetenschap voor het verbeteren van landbouwtechnieken, gezondheidszorg, voedselveiligheid en energievoorziening. De Organisatie zet zich in voor communicatie en vrije meningsuiting om gerechtigheid en goed bestuur aan te zwengelen. En Unesco beschermt en promoot cultureel erfgoed en diversiteit als motoren voor sociale inclusie en als bronnen voor werkgelegenheid en inkomen.

Uiteraard beseft Unesco dat ze het probleem van de armoede niet alleen de baas kan. Er zijn inspanningen nodig op politiek, economisch, sociaal en cultureel vlak. En alle regeringen en alle burgers moeten eensgezind aan hetzelfde zeel trekken in de strijd tegen armoede. "We hebben echte vooruitgang geboekt sinds 2000 maar we moeten veel meer doen om iedereen waardigheid en sociale rechtvaardigheid te bieden," besluit Bokova.


Meer over de inspanningen van Unesco voor armoedebestrijding en over de Internationale dag voor de uitroeiing van armoede.

]]>
UNESCO info 93http://unesco-vlaanderen.be/2014/10/9/unesco-info-93Thu, 09 Oct 2014 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2014/10/9/unesco-info-93O.a. aandacht voor het onderwatererfgoed van WOI, voor de politisering van de Werelderfgoedconventie en voor alfabetisering en duurzame ontwikkeling.

UNESCO info 93Het onderwatererfgoed van de Groote Oorlog: Unesco hield op 26 en 27 juni 2014 een internationaal congres over het onderwatererfgoed van de Eerste Wereldoorlog in het Provinciaal Hof in Brugge. Het congres kon plaatsvinden dankzij steun van de Vlaamse Regering en de medewerking van de Provincie West-Vlaanderen en Stad Brugge.

De rol van kolonies en protectoraten in de Eerste Wereldoorlog: Het waren vooral Europese landen die de hoofdrol speelden tijdens de Eerste Wereldoorlog. Maar zonder de steun van hun kolonies en protectoraten was de oorlog wellicht anders afgelopen.

Alfabetisering en duurzame ontwikkeling: Unesco bekroont vijf initiatieven die gemeen hebben dat ze mensen leren lezen en schrijven maar evenzeer oog hebben voor duurzame ontwikkeling.

Geneesmiddelen voor de wereldbevolking: Arme mensen blijven vaak verstoken van levensreddende medicijnen omdat ze er geen geld voor hebben of omdat ze gewoonweg niet te verkrijgen zijn. Een radicale hervorming kan daar iets aan veranderen.

Unesco Werelderfgoedconventie in gevaar: Aanhoudend politiek geïnspireerde beslissingen doen de geloofwaardigheid van de Werelderfgoedconventie en het Werelderfgoedcomité geen goed

Op de kleintjes letten: Kleine eilandstaten fungeren als het ware als barometers voor de klimaatverandering. Nochtans wordt er weinig rekening mee gehouden bij het uitstippelen van internationaal beleid. Unesco zet zich in om daar verandering in te brengen.

Geboorte van een nationaal museum: Bijzonder initiatief betrekt de lokale gemeenschappen van Zuid-Soedan bij het bedenken en uitwerken van een nationaal museum dat verzoening en nationale eenheid wil bevorderen.

De dieperik in: Nieuwe fase in waarnemingsprogramma gaat gegevens inzamelen over de evolutie van de diepe oceaan.

Op maat gesneden seksuele voorlichting: Een brede waaier aan partners, waaronder Unesco, werken samen om de grote behoefte aan seksuele voorlichting in Vietnam te bevredigen.

Cultureel erfgoed onder vuur: 60 jaar Verdrag van Den Haag: 60 jaar geleden sprak de internationale gemeenschap af om waardevolle culturele sites te ontzien in tijden van conflict. De geschiedenis en het dagelijks nieuws leren ons dat de naleving van dat engagement te wensen over laat.

Download UNESCO info 93


UNESCO info verschijnt vier keer per jaar. Abonnementen lopen per kalenderjaar. Voor 10 euro valt het tijdschrift bij je in de bus. Bestellen kan via info@unesco-vlaanderen.be

]]>
UNESCO info 92http://unesco-vlaanderen.be/2014/6/4/unesco-info-92Wed, 04 Jun 2014 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2014/6/4/unesco-info-92O.a. aandacht voor het ergfoed van WOI als werelderfgoed en voor de Vlaamse bijdrage aan de Unesco-programma's voor immaterieel cultureel erfgoed en oceanografie.

UNESCO info 92Om nooit meer te vergeten: Vlaanderen start een breed overleg dat moet leiden tot de erkenning van het erfgoed van de Eerste Wereldoorlog als werelderfgoed.

Met vereende kracht werken aan duurzame ontwikkeling: Experts buigen zich op bijeenkomst over de vraag hoe de verschillende cultuurconventies van Unesco kunnen samenwerken om wereldwijd duurzame ontwikkeling te bevorderen.

Internationaal verbinden, plannen en versterken van het borgen van immaterieel erfgoed: Een door Vlaanderen ondersteund Unesco-project gaat dit jaar zeven staten in Zuidelijk Afrika helpen bij het uitwerken van een beleid rond immaterieel cultureel erfgoed.

Op naar een Europees expertennetwerk: Verschillende Nationale Unesco Commissies van Europese landen gaan samenwerken om hun slagkracht te vergroten.

De kostprijs van de leercrisis: Omdat de kwaliteit van het onderwijs onvoldoende is, sorteren veel investeringen in het (basis)onderwijs weinig of geen effect. Zo verliest de wereldgemeenschap jaarlijks 129 miljard dollar.

Opinie: Wie maalt er om de leerlingen? Onderwijs dat steeds uit hetzelfde vaatje tapt, lest slechts de dorst van enkelen. Als we daadwerkelijk geen enkel talent willen verloren laten gaan, dan moet het anders.

Digitalisering van cultureel erfgoed: Expertseminarie in Brussel pleit voor een aanpassing en harmonisering van de auteursrechtenwetgeving om de digitalisering van cultureel erfgoed op grotere schaal te kunnen voortzetten.

Gidsland voor zeewetenschappelijk onderzoek: Vlaanderen trok vijftien jaar geleden de kaart van de samenwerking met Unesco. Het leidde tot een nieuw tijdperk in het beheer van oceanografische data en bevorderde duurzame ontwikkeling in kustgebieden en droge streken in onder meer Afrika en Latijns-Amerika.

Duurzaam beheer van berggebieden: Bergen fungeren als barometers van de klimaatverandering. Hun kwetsbare ecosystemen vergen een specifieke aanpak om de duurzaamheid van onze toekomst te verzekeren.

Internationale studie van jeugdmigratie: Migratie biedt jonge mensen kansen op onderwijs en werk maar brengt ook ongelijkheden en spanningen voort. Een internationale studie van de Verenigde Naties brengt de situatie van jonge migranten overal ter wereld in beeld.

Download UNESCO info 92


UNESCO info verschijnt vier keer per jaar. Abonnementen lopen per kalenderjaar. Voor 10 euro valt het tijdschrift bij je in de bus. Bestellen kan via info@unesco-vlaanderen.be

]]>
Digitalisering van cultureel erfgoedhttp://unesco-vlaanderen.be/2014/5/9/digitalisering-van-cultureel-erfgoedFri, 09 May 2014 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2014/5/9/digitalisering-van-cultureel-erfgoedExpertseminarie in Brussel pleit voor een aanpassing en harmonisering van de auteursrechtenwetgeving om de digitalisering van cultureel erfgoed op grotere schaal te kunnen voortzetten.

Digitalisering van cultureel erfgoedAllerlei instellingen en organisaties zetten zich al geruime tijd in om cultureel erfgoed universeel toegankelijk te maken. Projecten zoals het Memory of the World programma van Unesco rond archieven en documentair erfgoed of Wikisource van Wikimedia zijn daar slechts twee voorbeelden van. Doordat de hedendaagse technologie steeds gesofisticeerder en toegankelijker wordt, heeft de manier waarop we inhoud digitaal opslaan en verdelen invloed op de eeuwenoude opvattingen over auteurschap, uitgeverijen, toegankelijkheid en auteursrecht. Er is sprake van een spanningsveld tussen twee concepten: open access en copyright.

Naar aanleiding van de Internationale Dag van het Boek en het Auteursrecht (beter bekend onder de publieksnaam Wereldboekendag) organiseerde de Vlaamse Unesco Commissie in samenwerking met Wikimedia een expertseminarie in Brussel op 24 april 2014. Het seminarie bood de gelegenheid om van gedachten te wisselen over de risico's, uitdagingen en ontwikkelingen op het gebied van massadigitalisatie en de toegang tot cultureel erfgoed met verschillende nationale en internationale sprekers.

Huidige auteursrechtenwetgeving schiet tekort

Het seminarie nam een namiddag in beslag en bestond uit twee panelgesprekken. Het eerste panel bestond uit organisaties die al enkele (of heel wat) initiatieven rond de digitalisering van cultureel erfgoed ondernomen hebben en hun ervaringen deelden. Zo stelde de Britse Nationale Bibliotheek haar digitaliseringsproject in het kader van Europeana voor. Wikimedia benadrukte dat het publieke karakter en de toegankelijkheid van Wikipedia en Wikisource als informatiekanalen voordelen zijn die optimaler benuttigd moeten worden. Wikipedia gebruikt voor de pagina's rond ruimtevaarttechnologie bijvoorbeeld enkel NASA als bron voor tekst en foto's terwijl het Europees Ruimteagentschap eveneens over nuttig informatie beschikt - maar een strenger auteursrechtenbeleid hanteert. Het uniformiseren van auteursrechten zou een vooruitgang betekenen in het democratiseringsproces van cultureel erfgoed, aldus Jean Fréderic Berthelot van Wikimedia. Rony Vissers van PACKED vzw, het Vlaams expertisecentrum rond digitalisering van erfgoed, stelde het project Open Cultuur Data voor. Volgens Vissers zou digitalisering deel moeten uitmaken van het institutioneel beleid waarbij expertisecentra financiële steun krijgen van de bevoegde autoriteiten, die zelf ook geschoold moeten zijn in digitalisering. Bovendien is er ook een kader van kwalitatieve controle nodig. Volgens PACKED staat de huidige auteursrechtenwetgeving deze volgende stappen in de weg.

Volop de kaart van digitalisering trekken

Het tweede panel bestond uit Europese beleidsmakers van de Europese Commissie en de Federatie voor Europese Uitgevers. Marco Giorello, vicevoorzitter van de afdeling Auteursrechten binnen het Directoraat-Generaal Interne Markt en Consumentenzaken, zei dat de digitalisering van cultureel erfgoed al enkele jaren een prioriteit vormt binnen het beleid van de Europese Commissie. Hoewel de Commissie de onderhandelingsprocessen poogt te faciliteren, duiken enkele problemen op zoals het identificeren en het opsporen van eigenaarschap, het volume van hetgeen gedigitaliseerd moet worden en daarmee gepaard het hoge aantal licenties dat daarvoor nodig is. Giorello stelt voor om een nieuw concept van collectieve licenties te introduceren. Op die manier zouden werken gebruikt en hergebruikt kunnen worden op een transnationaal niveau. De meningen hierover zijn echter zeer uiteenlopend, waardoor de onderhandelingen stroef verlopen. Krzysztof Nichczynski, beleidsmedewerker van het Directoraat-Generaal CONNECT (verantwoordelijk voor de Digitale Agenda voor Europa), is een grote voorstander van het digitaliseren van cultureel erfgoed en verwees naar de Commissie haar aanbeveling over digitalisering en online toegankelijkheid van cultureel materiaal en digitale preservatie. Hij roept op om de inspanningen te verhogen en gebruik te maken van het EU Structureel Fonds alsook van private investeringen. Op deze manier is ook het Europeana platform ontstaan. Tenslotte sprak Enrico Turrin in naam van de Federatie van Europese Uitgevers. Turrin wees op de voordelen van de conventionele auteursrechten, o.a. de inkomstengarantie voor uitgevers om zo blijvend te investeren in nieuwe creatieve werken. De Federatie staat open voor dialoog en is bereid om mee te werken aan het identificeren van eigenaarschap (bijvoorbeeld ARROW database).

Aanbevelingen

Moderator Gwen Frank van Open Acces and Wikimedia Commons vatte de middag samen. De oproep naar een geüniformeerde wetgeving omtrent auteursrechten wordt door alle partijen aangehaald. Ook de identificatie van de status van een bepaald werk met betrekking tot licenties en eigenaarschap blijkt problematisch te zijn. De partijen zien hier mogelijkheden tot samenwerking, zowel op nationaal als internationaal niveau.

]]>
Expertenseminarie Massadigitalisatie en de toegang tot cultureel erfgoedhttp://unesco-vlaanderen.be/2014/4/3/expertenseminarie-massadigitalisatie-en-de-toegang-tot-cultureel-erfgoedThu, 03 Apr 2014 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2014/4/3/expertenseminarie-massadigitalisatie-en-de-toegang-tot-cultureel-erfgoedNieuwe technologie zorgt voor grotere verspreiding maar wat met het auteursrecht? Een expertenseminarie in Brussel zoekt antwoorden.

Expertenseminarie Massadigitalisatie en de toegang tot cultureel erfgoedDe Vlaamse Unesco Commissie en Wikimedia grijpen de Internationale Dag van het Boek en het Auteursrecht aan om te reflecteren over massadigitalisatie en de toegang tot cultureel erfgoed. Dit gebeurt op dondernamiddag 24 april 2014 tijdens een expertenseminarie in Brussel.

Allerlei instellingen en organisaties zetten zich al geruime tijd in om cultureel erfgoed universeel toegankelijk te maken. Projecten zoals het Memory of the World programma van Unesco of Wikisource van Wikimedia zijn daar slechts twee voorbeelden van. Doordat de hedendaagse technologie steeds gesofisticeerder en toegankelijker wordt, heeft de manier waarop we inhoud digitaal opslaan en verdelen invloed op de eeuwenoude opvattingen over auteurschap, uitgeverijen, toegankelijkheid en auteursrecht. Er is sprake van een spanningsveld tussen twee concepten: open access en copyright.

De Internationale Dag van het Boek en het Auteursrecht (beter bekend onder de publieksnaam Wereldboekendag) biedt de gelegenheid om met experts van gedachten te wisselen over risico's, uitdagingen en ontwikkelingen op het gebied van massadigitalisatie en de toegang tot cultureel erfgoed.

Onder leiding van Gwen Frank (Open Access Belgium) gaan de volgende experts met elkaar - en met het aanwezige publiek - in debat:

  • Marco Giorello, vicevoorzitter Auteursrecht, DG MARKT, Europese Commissie
  • Krzysztof Nichczyński, projectleider, DG CONNECT, Europese Commissie
  • Anne Bergman-Tahon, voorzitter van de Europes Federatie van Uitgevers
  • Rossitza Atanassova, expert digitalisatie, Britse Nationale Bibliotheek
  • Jean-Frédéric Berthelot, Wikimedia Frankrijk

 

Het expertseminarie Massadigitalisatie en de toegang tot cultureel erfgoed, georganiseerd door de Vlaamse Unesco Commissie en Wikimedia, heeft plaats op donderdag 24 april 2014 van 14u tot 16u30 in zaal Belgium III van Thon Hotel EU, Wetstraat 75, 1040 Brussel. Inschrijven kan tot 18 april 2014. Deelname is gratis. Het debat wordt gevolgd door een receptie in het kader van een expositie over digitale kunst.


Klik [hier] om in te schrijven voor het expertseminarie Massadigitalisatie en de toegang tot cultureel erfgoed op donderdag 24 april 2014 in Brussel.

]]>
Unesco bekroont Belgisch onderwijsproject in Mali en Oegandahttp://unesco-vlaanderen.be/2014/3/31/unesco-bekroont-belgisch-onderwijsproject-in-mali-en-oegandaMon, 31 Mar 2014 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2014/3/31/unesco-bekroont-belgisch-onderwijsproject-in-mali-en-oegandaOns land levert een van de drie laureaten van de Unesco-prijs voor projecten die de onderwijskwaliteit in ontwikkelingslanden verbeteren.

Unesco bekroont Belgisch onderwijsproject in Mali en OegandaOxfam Novib en Education International (België), SOS Villages d'enfants (Madagaskar) en de ProEd Foundation (Panama) zijn de drie laureaten die Unesco dit jaar bekroont met de Hamdan Bin Rashid Al-Maktoum Prijs. Deze award is een erkenning voor projecten die de kwaliteit van het lesgeven bevorderen.

Oxfam Novib en Education International (België) werden geselecteerd voor het programma Quality Educators for All: Ieder kind heeft een goede leraar nodig (Quality-Ed). Het programma werd opgericht in Mali en Oeganda in 2007. Het brengt vertegenwoordigers van de overheid, de onderwijsvakbonden, het maatschappelijk middenveld en de academische wereld samen om een competentieprofiel voor leraren in het basisonderwijs te ontwikkelen. Zodoende wil het project positieve invloed uitoefenen op de hervorming van de lerarenopleiding en op de professionalisering van het lerarenberoep.

SOS Villages d'enfants (Madagaskar) krijgt de Prijs voor de lerarenopleiding die ze aanbiedt. Het programma loopt sinds 2011 en maakt gebruik van niet-formeel onderwijs. Het vergroot de expertise van leerkrachten voor het basis- en secundair onderwijs.

De ProEd Foundation (Panama) werd gekozen voor zijn Teachers Teaching Teachers - Professional Learning Community (PLC)-project. Dit project biedt kwalitatief hoogwaardige, levenslange beroepsontwikkeling aan voor leraren en schooldirecteuren. Iedereen in Panama kan er beroep op doen, ongeacht zijn of haar etnische of socio-economische achtergrond.

De Prijs wordt officieel uitgereikt op de hoofdzetel van Unesco in Parijs op 7 oktober 2014 in het kader van de 20ste viering van de Werelddag van de Leerkracht. Het prijzengeld van 270 000 dollar zal worden gedeeld door de drie laureaten.

De Prijs draagt de naam van de sjeik uit Dubai die het prijzenfonds spijst. De Hamdan Bin Rashid Al-Maktoum Prijs wordt sinds 2009 tweejaarlijks uitgereikt aan initiatieven die bijdragen tot het verbeteren van de kwaliteit van het aangeboden onderwijs in ontwikkelingslanden of in achtergestelde en gemarginaliseerde gemeenschappen.

]]>
Unesco gooit de deuren openhttp://unesco-vlaanderen.be/2013/12/18/unesco-gooit-de-deuren-openWed, 18 Dec 2013 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2013/12/18/unesco-gooit-de-deuren-openUnesco is pleitbezorger van het Open Access beleid en lanceert haar gratis digitale bibliotheek.

Unesco gooit de deuren openUnesco kondigde eerder al aan dat ze volop de kaart van Open Access trekt: het gratis digitaal en rechtenvrij aanbieden van informatie. Ondertussen staat de gratis digitale bibliotheek van Unesco online. De collectie bevat reeds meer dan 300 boeken, rapporten, brochures en andere documenten en zal voortdurend verder aangevuld worden.

De zogenoemde Open Access Repository van Unesco werkt volgens de regels die specifiek voor intergouvernementele organisaties zijn uitgewerkt door de organisatie Creative Commons. "Het instrument dat we hebben ontwikkeld in samenwerking met de Wereldorganisatie voor Intellectuele Eigendom (WIPO), maakt een schat aan informatie beschikbaar die iedereen vrij kan raadplegen en gebruiken," zegt Ian Denison, hoofd van Unesco's publicatiedienst.

Unesco is het eerste lid van de grote VN-familie die het Open Access beleid toepast op zijn publicaties. Nu de uitgaven van Unesco over de hele wereld gratis beschikbaar zijn, hoopt de Organisatie op een bredere verspreiding en op een groter publiek bewustzijn voor het werk dat ze doet.

Door het Open Acces beleid te omarmen, versterkt Unesco een van de basisdoelen van een intergouvernementele organisatie: ervoor zorgen dat alle kennis die ze creëert voor een zo breed mogelijk publiek toegankelijk is. Voortaan zal elke uitgave van Unesco beschikbaar worden gemaakt volgens een van de Creative Commons licenties die in het systeem van de digitale bibliotheek zijn verwerkt. Tezelfdertijd is een proces gestart om ook oudere publicaties in het systeem op te nemen.


]]>
Cursus klimaatveranderinghttp://unesco-vlaanderen.be/2013/2/21/cursus-klimaatveranderingThu, 21 Feb 2013 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2013/2/21/cursus-klimaatveranderingOnlinecursus klimaatverandering voor leerkrachten secundair onderwijs.

Cursus klimaatveranderingUNESCO lanceert een cursus klimaatverandering voor leerkrachten secundair onderwijs. De cursus stelt een reeks van zes dagprogramma's voor om jongeren de oorzaken en de gevolgen van klimaatverandering te helpen begrijpen.

De cursus haalt klimaatverandering uit de lessen wetenschap en introduceert het onderwerp in andere vakken zoals ethiek, maatschappijleer, economie, politieke wetenschap enz...

Leerkrachten kunnen individueel met de cursus aan de slag om zich te bekwamen in het onderwerp en hoe het over te brengen op leerlingen. De cursus kan ook gebruikt wordt als aanvulling bij bestaand pedagogisch materiaal, bijvoorbeeld in het kader van lerarenopleidingen.

De cursus werkt op basis van Flashsoftware. Op het scherm krijg je een handboek met handige links naar relevante informatie en illustratiemateriaal.

Het initiatief past binnen UNESCO's programma voor educatie voor duurzame ontwikkeling. Daarmee zet de Organisatie in op het vergroten van het bewustzijn over klimaatverandering en op het beter beschermen van mensen voor de schadelijke gevolgen van klimaatverandering.

Climate Change in the Classroom: onlinecursus klimaatverandering voor leerkrachten secundair onderwijs


]]>
Klimaatverandering en werelderfgoedsites onder het wakende oog van satellietenhttp://unesco-vlaanderen.be/2012/5/8/klimaatverandering-en-werelderfgoedsites-onder-het-wakende-oog-van-satellietenTue, 08 May 2012 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2012/5/8/klimaatverandering-en-werelderfgoedsites-onder-het-wakende-oog-van-satellietenRijkelijk geïllustreerde voorstelling van hoe aardobservatie helpt om de gevolgen van klimaatverandering voor werelderfgoedsites in te schatten.

Klimaatverandering en werelderfgoedsites onder het wakende oog van satellietenHet Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) stelt dat 'de klimaatopwarming een ondubbelzinnig feit is' en grotendeels het gevolg is van de stijgende concentratie van broeikasgassen, waaronder de koolstofdioxide afkomstig van de verbranding van fossiele brandstoffen.

Alle gevolgen van de klimaatopwarming, te weten minder neerslag, stijging van de temperatuur van het zeeoppervlak en van de aarde, intensere en frequentere stormen, verzuring van de oceanen en stijging van het zeeniveau, dreigen fors in te werken op werelderfgoedsites.

De bewaring van het natuurlijk en cultureel erfgoed kan door de klimaatverandering worden bedreigd. Gletsjers smelten, koraalriffen verbleken en de biodiversiteit op aarde is aangetast. De stijging van het niveau van de zeeën bedreigt heel wat bij de kust gelegen culturele sites en andere aspecten van de klimaatverandering bedreigen oude archeologische sites.

Op satellieten gevestigde sensoren kunnen essentiële variabelen van de klimaatverandering meten. De aldus verkregen gegevens zijn van grote waarde om de impact van de klimaatverandering op werelderfgoedsites in kaart te brengen. Dit bewijsmateriaal is eveneens van belang om beleidsvoerders en andere betrokkenen te mobiliseren om gepaste maatregelen te treffen om ervoor te zorgen dat de gevolgen van klimaatverandering zo weinig mogelijk schade kunnen berokkenen aan het unieke karakter van werelderfgoedsites.

Deze brochure legt op een bevattelijke manier uit hoe satellietwaarnemingen bewijs aanleveren voor de veranderingen die de klimaatverandering teweegbracht op wereldergoedsites over de hele wereld. De uitleg wordt geïllustreerd met satellietbeelden en met foto's die tonen hoe de uitzonderlijke kenmerken van sommige werelderfgoedsites zijn aangetast door de klimaatverandering.

UNESCO werkt samen met ruim 60 partners om te komen tot een globale monitoring van de aarde met behulp van ruimtetechnologieën. Een van deze partners is Belgisch Federaal Wetenschapsbeleid (BELSPO). Bovendien zorgt de Organisatie ervoor dat ook ontwikkelingslanden toegang hebben tot de resultaten van deze waarnemingen zodat ze er rekening mee kunnen houden bij het uitstippelen van hun beleid, onder meer inzake erfgoedbescherming.

De brochure is de neerslag van een internationaal rondreizende tentoonstelling die is gerealiseerd met de steun van de Vlaamse Regering. De tentoonstelling Satellites and World Heritage Sites, Partners to Understand Climate Change is nog tot 24 mei 2012 te zien in Brussel aan het hekken rond het Jubelpark (langs de Galliërslaan) en is van 25 mei tot 31 juli 2012 te bezichtigen op het Ladeuzeplein in Leuven. Eerder deed de expo reeds Mexico, China, Frankrijk en Zuid-Afrika aan.

De brochure Klimaatverandering en werelderfgoedsites onder het wakende oog van satellieten is uitgegeven voor het UNESCO Platform Vlaanderen en het Belgisch Federaal Wetenschapsbeleid (BELSPO). Ze is gratis en te bestellen via info@unesco-vlaanderen.be


Download de brochure Klimaatverandering en werelderfgoedsites onder het wakende oog van satellieten

]]>
Vrouwendag stelt de plattelandsvrouw centraalhttp://unesco-vlaanderen.be/2012/3/5/vrouwendag-stelt-de-plattelandsvrouw-centraalMon, 05 Mar 2012 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2012/3/5/vrouwendag-stelt-de-plattelandsvrouw-centraalUNESCO propageert betere onderwijskansen voor vrouwen in landelijke gebieden als sleutel tot ontwikkeling en armoedebestrijding.

Vrouwendag stelt de plattelandsvrouw centraal"Vrouwen in landelijke gebieden worden al te vaak naar de marge verdrongen en moeten het hoofd bieden aan grote uitdagingen als ze hun mensenrechten willen uitoefenen, zichzelf willen ontplooien of hun ambities nastreven," zo zegt UNESCO directeur-generaal Irina Bokova ter gelegenheid van Vrouwendag (8 maart).

Families in landelijke gebieden met een vrouw als gezinshoofd behoren tot de meest kwetsbare groepen onder de 1,4 miljard mensen die in extreme armoede leven in ontwikkelingslanden. Vrouwen en meisjes maken 60 procent uit van de mensen in de wereld die chronisch honger lijden.

 

Atlas over onderwijskansen voor vrouwen

UNESCO grijpt Vrouwendag dit jaar aan om een gratis interactieve atlas te lanceren over de educatieve uitdagingen waarmee vrouwen wereldwijd kampen - en in landelijke gebieden in het bijzonder. In Burkina Faso bijvoorbeeld, gaat slechts 22 procent van de plattelandsmeisjes naar school, in tegenstelling tot 72 procent van de meisjes en 82 procent van de jongens die in steden wonen. En in Marokko, waar de voorbije jaren veel vooruitgang is geboekt betreffende de verschillen op basis van geslacht in het onderwijs, hebben vrouwen nog steeds achterstand op de mannen. Iets meer dan de helft van de mannen (55 procent) in plattelandsgebieden genoot minstens vijf jaar onderwijs, tegenover iets meer dan een derde van de vrouwen (37 procent).

Vrouwen en meisjes die in landelijke gebieden wonen, krijgen wereldwijd de minste onderwijskansen. UNESCO schat dat ongeveer 80 procent van de 67 miljoen kinderen die geen onderwijs volgen, in landelijke gebieden woont. En meisjes vormen de grootste groep in dit aantal. Jonge meisjes van arme afkomst op het platteland hebben de minste kans van om het even welke sociale klasse om naar school te gaan of ooit toegang te krijgen tot onderwijs. Het analfabetisme op het platteland is bijna dubbel zo groot in landelijke dan in stedelijke gebieden. Dit alles bemoeilijkt het realiseren van ontwikkelingsdoelen en zet een rem op de ontwikkeling van landelijk streken. Het verbeteren van het onderwijs voor vrouwen en meisjes in landelijke gebieden is van groot belang voor zowel het bereiken van gendergelijkheid als voor het bestrijden van armoede.

Vrouwen maken het nieuws

Een jaarlijks weerkerend initiatief ter gelegenheid van Vrouwendag is Women Make the News, dat gericht is op het promoten van gendergelijkheid in de media. Ook hier ligt de focus dit jaar op plattelandsvrouwen, meer bepaald op hun toegang tot informatie. Er zal worden gekeken naar welke beleidsmaatregelen en goede praktijkvoorbeelden er bestaan om de toegang tot media en informatie te verbeteren, vooral voor vrouwen die in landelijke gebieden wonen.


Boodschap van UNESCO directeur-generaal Irina Bokova n.a.v. Internationale Vrouwendag 8 maart 2012

]]>
Duiken naar geschiedenishttp://unesco-vlaanderen.be/2011/11/21/duiken-naar-geschiedenisMon, 21 Nov 2011 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2011/11/21/duiken-naar-geschiedenisPublieksevenement en wetenschappelijk colloquium in Brussel vieren tiende verjaardag van de UNESCO-conventie voor de bescherming van cultureel erfgoed onder water.

Duiken naar geschiedenisTer gelegenheid van de tiende verjaardag van de UNESCO-conventie voor de bescherming van cultureel erfgoed onder water vindt er op 13 en 14 december 2011 in de Koninklijke Bibliotheek in Brussel een regionale bijeenkomst en wetenschappelijk colloquium plaats over de bescherming van onderwatererfgoed. Deze conferentie wordt georganiseerd door UNESCO, in samenwerking met de Katholieke Universiteit Leuven en het VIOE, het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed, en vindt plaats onder de auspiciën van de Vlaamse UNESCO Commissie.

Boeiende avond over archeologie onder water

Maar niet alleen onderzoekers, archeologen en andere experts krijgen de kans om te duiken naar de geschiedenis. Aan de Vrije Universiteit Brussel wordt op 12 december 2011 om 19u een publiek luik bij deze bijeenkomst georganiseerd: Amazing History under Water. Dit evenement staat open voor alle geïnteresseerden en richt zich op het brede publiek. De voertaal van de avond is Engels.

De avondconferentie voor het brede publiek brengt drie vermaarde archeologen samen die gespecialiseerd zijn in erfgoed onder water: James Delgado (National Oceanographic and Atmosphere Administration, VS), Nicolas Flemming (National Oceanography Center, VK) en Kenzo Hayashida (Asian Research Institute of Underwater Archaeology, Japan). Ze zullen het hebben over de gezonken vloot van Kublai Khan, over gezonken steden en prehistorische landschappen onder water in Europa en over het wrak van de Titanic die in 1912 zonk na een botsing tegen een ijsberg.

Inschrijving voor Amazing History under Water is gratis en kan rechtstreeks bij m.bardon@unesco.org


Download het programma van Amazing History under Water op 12 december 2011

Download het programma van het UNESCO Scientific Colloquium on Factors Impacting Underwater Cultural Heritage op 13 en 14 december 2011 in Brussel

]]>
Vrede uitdragen en armoede bestrijdenhttp://unesco-vlaanderen.be/2011/11/8/vrede-uitdragen-en-armoede-bestrijdenTue, 08 Nov 2011 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2011/11/8/vrede-uitdragen-en-armoede-bestrijdenVlaams minister-president Kris Peeters vraagt de lidstaten van UNESCO om de heroriëntering van de Organisatie te steunen.

Vrede uitdragen en armoede bestrijdenBij zijn bezoek aan de Algemene Conferentie van UNESCO op 27 oktober 2011, nam Vlaams minister-president Kris Peeters namens België deel aan het algemeen beleidsdebat*. Hij loofde de inspanningen van de Organisatie voor het laten ingang vinden van een vredescultuur en moedigde haar aan om nauwer samen te werken met haar partners in haar verschillende netwerken.

Herdenking 14-18

Verwijzend naar het mandaat van UNESCO om een vredescultuur te promoten, vroeg Peeters aan UNESCO om zich aan te sluiten bij de internationale herdenking van de Eerste Wereldoorlog van 2014 tot 2018. De herdenkingsactiviteiten zijn een "uitstekende gelegenheid om een boodschap van vrede en tolerantie uit te dragen. We werken aan een Flanders Fields Verklaring die een oproep is voor mensenrechten, respect voor het internationaal recht, ontwapening en multiculturele integratie, gericht op het veiligstellen van een betere toekomst."

Maatschappelijk middenveld

Ons land steunt de inspanningen van UNESCO om haar werking te heroriënteren op de behoeften in het veld en er meer focus in te brengen. Dat kan onder meer door te steunen op de rijkdom van de Organisatie: haar netwerken, haar Nationale UNESCO Commissies, en de vele ngo's die haar activiteiten ondersteunen. "We sporen UNESCO aan om deze netwerken zo goed mogelijk aan te wenden en om te bouwen op hun engagement. Het UNITWIN/UNESCO Leerstoelenprogramma, het Netwerk van Creatieve Steden en het Netwerk van met UNESCO Geassocieerde Scholen (ASPnet) vormen een rechtstreeks verbinding met het maatschappelijk middenveld, scholen en universiteiten. Dit potentieel kan beter benut worden."

Voor België is het belangrijk dat UNESCO werkt voor het gemeenschappelijk goed van de mensheid. "Daarom moet het uitroeien van armoede een van onze topprioriteiten zijn. […] Laten we ons engageren voor het bevorderen van emancipatie, vrije wil en gelijkheid. Laten we niet alleen culturen maar alle mannen en vrouwen dichter bij elkaar brengen. Dat is de eerste stap op de weg naar ontwikkeling. Het is de plicht van de mensheid om te luisteren naar de stemmen die nog steeds niet weerklinken."

Ten slotte sprak Peeters de hoop uit dat ook de andere lidstaten UNESCO zullen steunen in het verder bewandelen van de ingeslagen weg zodat de Organisatie haar visie in de praktijk kan brengen.

(*) Aangezien de actieterreinen van UNESCO voornamelijk gewest- en gemeenschapsbevoegdheden betreffen, bestaat er in België een beurtrolsysteem tussen de Vlaamse en Franstalige ministers voor de vertegenwoordiging van België.


Lees de volledige toespraak van Vlaams minister-president Kris Peeters tot de Algemene Conferentie van UNESCO.

]]>
Werelddag van de Leraar: 2 miljoen collegas gezochthttp://unesco-vlaanderen.be/2011/10/5/werelddag-van-de-leraar-2-miljoen-collegas-gezochtWed, 05 Oct 2011 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2011/10/5/werelddag-van-de-leraar-2-miljoen-collegas-gezochtOm de internationaal afgesproken ontwikkelingsdoelen inzake onderwijs te bereiken, moeten er wereldwijd minstens twee miljoen nieuwe leerkrachten bijkomen.

Werelddag van de Leraar: 2 miljoen collega's gezochtNaar aanleiding van de jaarlijkse Werelddag van de Leraar (5 oktober), die dit jaar in het teken staat van gendergelijkheid, publiceerde het UNESCO Instituut voor Statistiek een reeks cijfers waaruit blijkt dat er wereldwijd minstens twee miljoen leerkrachten moeten bijkomen om de internationaal afgesproken doelstelling te bereiken om tegen 2015 alle kinderen van basisonderwijs te laten genieten.

Het lerarentekort treft niet enkel ontwikkelingslanden. Alhoewel tweederden van het tekort zich in Afrika ten zuiden van de Sahara situeert, behoren landen zoals de Verenigde Staten, Spanje, Ierland, Italië en Zweden tot de 112 landen die met hetzelfde probleem kampen.

Het cijfer van twee miljoen houdt geen rekening met de mensen die uit het beroep stappen omwille van pensioen, ziekte of een loopbaanwissel. Om dit verlies op te vangen, moeten er in de periode tussen 2009 en 2015 goed zes miljoen mensen aan de slag gaan als leraar willen we de doelstelling voor 2015 realiseren.

De Werelddag voor de Leraar staat dit jaar in het teken van gendergelijkheid. Wereldwijd maken vrouwen 65 procent uit van het lerarenkorps in het primair onderwijs. Maar zowel hun werkomstandigheden, verloning als status gaan erop achteruit.

"Als we onze dochters en zonen gelijke kansen willen geven om hun volle potentieel te bereiken en om van hun rechten te genieten, moeten we beleid en strategieën ontwikkelen die gekwalificeerde mannen en vrouwen motiveren en aantrekken om voor het lerarenberoep te kiezen, en hen helpen om een leeromgeving te creëren waarin sprake is van gendergelijkheid," zo staat in een gezamenlijke statement te lezen dat is ondertekend door Irina Bokova, directeur-generaal van UNESCO, en de toplui van het Kinderfonds van de Verenigde Naties (UNICEF), het VN-Ontwikkelingsprogramma (UNDP), de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) en de internationale federatie van onderwijsvakbonden Education International (EI).


Poster van de Werelddag van de Leraar 2011.

]]>
UNESCO actief op iTunes Uhttp://unesco-vlaanderen.be/2011/6/23/unesco-actief-op-itunes-uThu, 23 Jun 2011 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2011/6/23/unesco-actief-op-itunes-uUNESCO biedt een weelde aan educatief materiaal m.b.t. onderwijs, wetenschap, cultuur en communicatie gratis aan op iTunes U.

UNESCO is voortaan actief op iTunes U, een bijzonder onderdeel van de multimediawinkel iTunes waar prominente educatieve instellingen gratis audio en video aanbieden. Het is een nieuwe stap in de betrachting van de Organisatie om zoveel mogelijk jonge mensen te bereiken met waardevolle informatie betreffende onderwijs, wetenschap, cultuur en communicatie.

UNESCO actief op iTunes U

UNESCO stelt honderden video's, podcasts en documenten ter beschikking in drie talen (Engels, Frans en Spaans), gaande van lesmateriaal tot beleidsadviezen, lezingen, interviews en reportages, die gebruikers gratis kunnen downloaden op een computer, iPad, iPhone of iPod Touch. Het aanbod zal geregeld worden aangevuld met nieuwe informatie van UNESCO's programma's. De dienst zal ook gebruikt worden om 65 jaar aan archiefmateriaal te ontsluiten.

Het zwaartepunt van het aanbod bij de lancering van UNESCO op iTunes U ligt op onderwijs voor meisjes, biosfeerreservaten, Afrika en erfgoed.

"UNESCO heeft een grote rijkdom aan informatie te delen en iTunes U is een fantastisch instrument om dit te doen," aldus Irina Bokova, directeur-generaal van de Organisatie. "UNESCO is al langer een groot voorstander van Open Educational Resources en streeft ernaar om kennis zo breed mogelijk toegankelijk te maken. We beschouwen dit als een fundering voor het opbouwen van kennismaatschappijen - waar informatie wordt omgezet in kennis die de ganse samenleving ten goede komt, waar niemand wordt uitgesloten en ieders stem gehoord wordt."


]]>
UNESCO werkt aan het cultureel herstel van Haïtihttp://unesco-vlaanderen.be/2011/4/18/unesco-werkt-aan-het-cultureel-herstel-van-haïtiMon, 18 Apr 2011 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2011/4/18/unesco-werkt-aan-het-cultureel-herstel-van-haïtiMet de rol van cultuur als motor voor ontwikkeling in het achterhoofd, zoekt UNESCO partners en fondsen voor 15 cultuurprojecten.

Cultuur krijgt steeds meer aandacht bij heropbouw en verzoening in gebieden die herstellen van een ramp of een conflict. Naast een economische factor is cultuur van groot belang voor de identiteit en de samenhang van samenlevingen. Daarom zag UNESCO er op toe dat er van bij het begin rekening werd gehouden met cultuur bij het plannen van de wederopbouw van Haïti na de zware aardbeving van januari 2010.

UNESCO werkt aan het cultureel herstel van HaïtiZo zorgde de Organisatie voor het begin van herstellingswerken aan beschadigd cultureel erfgoed, organiseerde ze theatervoorstellingen in vluchtelingenkampen, hield ze workshops voor ambachtslui die maskers ontwerpen voor het carnaval van Jacmel enz…

Donorconferentie

UNESCO houdt op 19 april 2011 een donorconferentie voor Haïti. In overleg met de Haïtiaanse overheid stelt ze 15 projecten voor in vijf sectoren: werelderfgoed (zowel cultureel als natuurlijk), immaterieel cultureel erfgoed, roerend erfgoed (musea, archieven en bibliotheken), cultuurindustrie en cultuurbeleid.

De projecten omvatten onder meer het herstel van beschadigde gebouwen in het historisch stadscentrum van Jacmel, technische ondersteuning voor het opstellen van beheersplannen voor musea en culturele instellingen, het inventariseren van immaterieel cultureel erfgoed om vervolgens een programma op te stellen ter bescherming ervan, activiteiten om cultuurindustrieën te doen opleven en het creëren van een wettelijk kader voor het voeren van een cultuurbeleid.


]]>
UNESCO vraagt nieuwe aanpak van het onderwijs in Haitihttp://unesco-vlaanderen.be/2011/2/15/unesco-vraagt-nieuwe-aanpak-van-het-onderwijs-in-haitiTue, 15 Feb 2011 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2011/2/15/unesco-vraagt-nieuwe-aanpak-van-het-onderwijs-in-haitiUNESCO steunt een plan om het onderwijssysteem om te vormen tot een meer efficiënt instrument ter bevordering van de heropbouw en de ontwikkeling van het land.

UNESCO vraagt nieuwe aanpak van het onderwijs in HaitiOp 15 februari 2011 heeft Michaëlle Jean, Speciale gezant van UNESCO voor Haïti, een ontmoeting met de Interim Commissie voor de Heropbouw van Haïti (ICRH). Ze zal de commissie vragen om de hervorming van het onderwijssysteem op te nemen op haar prioriteitenlijst. UNESCO is er immers van overtuigd dat onderwijs de hoeksteen vormt van de toekomstige welvaart van het land.

"Het is van groot belang om het Nationaal Pact voor Onderwijs uit te voeren. Dat plan is uitgetekend door Haïtiaanse onderwijsexperten en geniet de steun van de overheid. Het legt de basis voor een systeem dat toegankelijk en universeel is en dat kwaliteitsvolle educatie biedt," zegt Jean.

Gratis basisonderwijs

UNESCO wil het Haïtiaanse ministerie van Onderwijs steunen bij het implementeren van het plan. Een van de doelstellingen is om alle kinderen tussen 6 en 12 jaar gratis en kwaliteitsvol onderwijs aan te bieden tegen 2015. Een uiterst ambitieus objectief aangezien voor de aardbeving van januari 2010 slechts een op vijf kinderen in Haïti openbaar onderwijs genoot. Dat is grotendeels te wijten aan het feit dat veel ouders niet over de nodige financiële middelen beschikten om hun kinderen naar school te kunnen sturen.

Het onderwijsplan voor Haïti wil ook het aantal studenten dat secundair of hoger onderwijs volgt, flink verhogen en wil alfabetisering verschaffen aan 2,5 miljoen inwoners. UNESCO wil aan dat streven meewerken door de onderwijsexpertise in Haïti te vergroten, door opleidingen te organiseren voor leerkrachten en door curricula te ontwikkelen.

Basis voor ontwikkeling

"Haïti moet kunnen rekenen op een goed opgeleide beroepsbevolking om het land her op te bouwen en het verder te ontwikkelen. Het herstelplan voor de territoriale, economische, sociale en institutionele wederopbouw van het land dat in maart 2010 door de Haïtiaanse regering is voorgesteld aan de Verenigde Naties, kan enkel gerealiseerd worden als de bevolking van het land beschikt over alle nodige instrumenten om de vele uitdagingen aan te pakken. In dat opzicht is onderwijs van essentieel belang," aldus Jean.

UNESCO staat ook klaar om de Haïtiaanse overheid bij te staan in andere domeinen zoals wetenschap, communicatie en cultuur. Zo richtte de Organisatie onder meer een internationaal comité op dat moet toezien op de bescherming van het materieel en immaterieel erfgoed van het land en op de uitbouw van de culturele industrie die onlosmakelijk verbonden is met de ontwikkeling en de economie van Haïti.


]]>
UNESCO info 79http://unesco-vlaanderen.be/2011/1/12/unesco-info-79Wed, 12 Jan 2011 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2011/1/12/unesco-info-79O.a. aandacht voor internationaal debat over vrije meningsuiting, verschuivende machtsverhoudingen op het terrein van onderzoek en ontwikkeling en de start van een nieuwe redactionele reeks over UNESCO in Vlaanderen…

UNESCO info 79In UNESCO info 79 lees je onder meer:

Drie nieuwe Vlaamse elementen op UNESCO-lijst van immaterieel erfgoed: Aalst Carnaval, het Krakelingenfeest en Tonnekensbrand uit Geraardsergen, en Houtem Jaarmarkt prijken voortaan op de Representatieve Lijst van het Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Mensheid - niet te verwarren met de Werelderfgoedlijst.

Internationaal debat over vrije meningsuiting: De pers ligt letterlijk en figuurlijk onder vuur en het digitale tijdperk zorgt voor ongekende mogelijkheden en uitdagingen. Hoog tijd voor een internationaal debat, meent UNESCO die in januari 2011 de daad bij het woord voegt.

Verschuivende machtsverhoudingen op het terrein van onderzoek & ontwikkeling: Landen als China en India knagen aan de dominantie die de Verenigde Staten, de Europese Unie en Japan traditioneel hadden in wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling. De economische crisis bevorderde hun inhaalbeweging.

Aidsvrije generatie is geen utopie: Het is niet onmogelijk om ervoor te zorgen dat niemand nog aids oploopt, zo stelt een nieuw VN-rapport. Op voorwaarde dat iedereen toegang heeft tot voorlichting en dat vrouwen nergens nog tweederangsburgers zijn.

Talentenjacht geopend in het onderwijs: De bedrijfswereld zet al langer hoog in op talentontwikkeling. Ook het onderwijs lijkt zich steeds meer bij deze trend aan te sluiten. Een UNESCO-rapport dat een innovatieve visie op onderwijs propageert, kan daarbij als gids dienen.

UNESCO@vlaanderen: Onderwijs

Voorkomen in plaats van genezen: De UNESCO-leerstoel over Preventieve Conservatie, Monitoring en Onderhoud van Monumenten en Sites draagt wereldwijd een preventieve benadering van erfgoedconservatie uit die op internationale waardering kan rekenen, onder meer van het UNESCO Werelderfgoedcentrum.

Bouwstenen van duurzame vrede verzamelen: De UNESCO-leerstoel voor het Opbouwen van Duurzame Vrede brengt studenten, docenten en onderzoekers van Europa en Latijns-Amerika samen om interculturele dialoog te bevorderen en de weg naar duurzame vrede uit te tekenen.

Duurzaam waterbeheer in droge gebieden: De UNESCO-leerstoel voor Eremologie helpt lokale gemeenschappen in droge gebieden over de hele wereld om door een combinatie van traditionele en nieuwe technologie te komen tot een duurzaam (water)beheer dat de biodiversiteit verrijkt en de armoede bestrijdt.

Voorlopers voor kwaliteitsvol onderwijs: Het netwerk van met UNESCO geassocieerde scholen verenigt scholen die het gedachtegoed van UNESCO en de Verenigde Naties hoog in het vaandel dragen en het voortouw willen nemen in de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Vlaanderen telt tien zulke scholen.

Download UNESCO info 79


UNESCO info verschijnt vier keer per jaar. Abonnementen lopen per kalenderjaar. Voor 10 euro valt het tijdschrift bij je in de bus. Bestellen kan via info@unesco-vlaanderen.be

]]>
UNESCO-experts buigen zich over verval Pompeïhttp://unesco-vlaanderen.be/2010/12/6/unesco-experts-buigen-zich-over-verval-pompeïMon, 06 Dec 2010 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2010/12/6/unesco-experts-buigen-zich-over-verval-pompeïDe archeologische site van Pompeï is er dermate slecht aan toe dat UNESCO het beheer van de werelderfgoedsite wil bijsturen.

UNESCO-experts buigen zich over verval PompeïDe  2.000 jaar oude archeologische site van Pompeï, nabij Napels, is in ernstige staat van verval. De muurschilderingen zijn vervaagd door de nefaste invloed van zon, lucht, regen, en door de slordige 2,5miljoen bezoekers die de oude straten van Pompeï jaarlijks moeten slikken. Afbeeldingen zitten vol barsten, terwijl houten balken in sommige straten de muren van de antieke huizen, tempels en bars overeind moeten houden.

Op 6 november 2010 begaf de tweeduizend jaar oude Schola Armaturarum het, een trainingsoord voor Romeinse gladiatoren, zeldzaam in zijn soort, en daarom een enorm verlies. Begin december stortten nog eens drie muren in op de site.

UNESCO stuurde daarom een team van deskundigen naar Italië. Het ging om experts op het gebied Romeinse muurschilderingen, antieke architectuur en muurschilderingtechnieken van de Internationale Raad voor Monumenten en Landschappen (ICOMOS), een van de adviesorganen van de UNESCO Werelderfgoedcentrum. Tijdens een driedaags bezoek (2-4 december) aan de site identificeerden ze  potentiële bedreigingen en technische kwesties met betrekking tot het behoud van de fresco's en wandstructuren, alsmede de impact van de recente instortingen op de kenmerken die de site haar uitzonderlijke universele waarde verlenen.

De missie krijgt op een nader te bepalen datum een vervolg. Deze tweede fase zal worden geleid door Christopher Young, een expert inzake het behoud van historische omgevingen. Deze fase zal zich concentreren op het beheer en het bestuur van de site. Samen met de betrokken overheden, lokale instellingen, organisaties en andere belanghebbenden, zal het team de bestaande instandhoudingstrategieën en het huidige beleid om de site te beschermen kritisch doorlichten en voorstellen formuleren voor verbeteringen op dit vlak.

Op de eerstvolgende zitting van het UNESCO Werelderfgoedcomité (Bahrein, juni 2011) zullen de deskundigen verslag uitbrengen van hun bevindingen.

]]>
Regionaal centrum voor kleuteronderwijshttp://unesco-vlaanderen.be/2010/10/28/regionaal-centrum-voor-kleuteronderwijsThu, 28 Oct 2010 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2010/10/28/regionaal-centrum-voor-kleuteronderwijsSyrië opent een kenniscentrum om kleuteronderwijs te promoten in de Arabische regio.

Regionaal centrum voor kleuteronderwijsIn Damascus (Syrië) is op 26 oktober 2010 het Early Childhood Development Regional Centre plechtig ingehuldigd. Het centrum, dat functioneert onder auspiciën van UNESCO, is het eerste in zijn soort in de regio.

"We weten allemaal dat onderwijs ontwikkeling stimuleert, dat het individuen helpt om zich te ontplooien en dat het mensen nieuwe levensperspectieven biedt. Onderwijs maakt samenlevingen meer rechtvaardig en inclusief," zo zei Irina Bokova, directeur-generaal van UNESCO, tijdens de inhuldiging. "Er is steeds meer wetenschappelijk bewijs dat de eerste levensjaren een zeer belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van het potentieel van mensen."

Het centrum zal de nationale en regionale expertise inzake kleuteronderwijs versterken in een regio waar slechts 19% van de kinderen kleuteronderwijs volgen, een cijfer dat flink onder het wereldgemiddelde van 41% ligt.

Het centrum omvat een experimentele modelschool voor 70 kleuters, een gespecialiseerde bibliotheek, een workshop voor de productie van educatief speelgoed, een onderzoekscentrum en faciliteiten voor het organiseren van opleidingen.

Het centrum richt opleidingen in voor kleuteronderwijzers en verzorgt sensibiliseringscampagnes om het bewustzijn te vergroten in lokale gemeenschappen over de waarde van kleuteronderwijs. Het centrum zendt eveneens trainingsteams uit die opleidingen geven in verschillende Syrische provincies.

Daarnaast zal het centrum gespecialiseerde opleidingen organiseren rond kleuteronderwijs voor mensen die rechtstreeks betrokken zijn bij het onderwijsbeleid en zal het de toegang verbeteren tot professionele technische informatie in het Arabisch.

]]>
UNESCO info 77http://unesco-vlaanderen.be/2010/8/24/unesco-info-77Tue, 24 Aug 2010 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2010/8/24/unesco-info-77O.a. aandacht voor jongerenparticipatie in de maatschappij, toenemend belang sociale wetenschap, culturele noodhulp Haïti, UNESCO-onderzoek naar erfgoedbeleid Brugge...

UNESCO info 77In UNESCO info 77 lees je onder meer:

Jongeren centraal stellen bij het oplossen van de crisis: Het Internationaal Jaar van de Jeugd wil jongerenparticipatie hoger op de politieke en maatschappelijke agenda plaatsen.

Mondiale belangstelling voor sociale wetenschappen groeit: Sociale wetenschappen zijn niet langer exclusief een westerse aangelegenheid. Dit vergroot het potentieel ervan om oplossingen aan te brengen voor internationale uitdagingen.

Culturele noodhulp voor Haïti: In de nasleep van de aardbeving in Haïti en bij de heropbouw van het land concentreert UNESCO zich op het verminderen van de culturele impact van de ramp.

Erfgoedbeleid in Brugge onder de loep: Een delegatie van UNESCO en ICOMOS bezocht Brugge om na te gaan of geplande bouwprojecten de werelderfgoedstatus van de stad niet in gevaar brengen.

Studenten International Educating Class geloven in verandering: Een internationale studentengroep werkte een veelzijdig project in Leuven uit waarin het gedachtegoed van UNESCO centraal stond.

Het internationaal jaar van de biodiversiteit: De Verenigde Naties willen de aantasting van de biologische diversiteit zoveel mogelijk beperken en riepen daarom 2010 uit tot Internationaal Jaar van de Biodiversiteit. Het wil iedereen, van regeringsleider tot burger, sensibiliseren voor het belang van biodiversiteit. UNESCO gaat de uitdaging mee aan en schept de voorwaarden voor alle betrokkenen om samen het probleem aan te pakken.

Download UNESCO info 77


UNESCO info verschijnt vier keer per jaar. Abonnementen lopen per kalenderjaar. Voor 10 euro valt het tijdschrift bij je in de bus. Bestellen kan via info@unesco-vlaanderen.be

]]>