UNESCO Platform Vlaanderen, thema "sociale transformatie"http://www.unesco-vlaanderen.be2014-12-06T22:43:10Het UNESCO Platform Vlaanderen legt zich in de eerste plaats toe op het zo breed mogelijk verspreiden van informatie over de activiteiten en programma’s van UNESCO. Dat doet ze onder meer via het driemaandelijks tijdschrift UNESCO info, door het uitgeven van brochures rond specifieke UNESCO-prioriteiten en door het runnen van een informatie- en documentatiecentrum waar mensen kunnen aankloppen met vragen die verband houden met UNESCO.http://www.unesco-vlaanderen.be/media/html/unesco_platform_vlaanderen_logo.pngUNESCO Platform Vlaanderen, thema "sociale transformatie"http://www.unesco-vlaanderen.benlArmoedebestrijding moet de kern van ontwikkelingsdoelen vormenhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2014/10/16/armoedebestrijding-moet-de-kern-van-ontwikkelingsdoelen-vormenThu, 16 Oct 2014 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2014/10/16/armoedebestrijding-moet-de-kern-van-ontwikkelingsdoelen-vormenUnesco vindt dat de nieuwe ontwikkelingsdoelen die volgend jaar worden vastgelegd, een pak ambitieuzer moeten zijn op het gebied van de strijd tegen armoede.

Armoedebestrijding moet de kern van ontwikkelingsdoelen vormenDe Millenniumontwikkelingsdoelen die de internationale gemeenschap zich in 2000 stelde, lopen volgend jaar af. Een van die doelstellingen was het halveren van de extreme armoedegraad. Een doelstelling die vijf jaar voor de deadline werd gerealiseerd. Maar daarmee is het probleem van armoede allesbehalve opgelost.

Unesco roept op om in 2015 een nieuw doel te stellen: ervoor zorgen dat armoede tegen 2030 de wereld uit is. De nieuwe doelen om de menselijke ontwikkeling te bevorderen moeten armoedebestrijding centraal stellen en streven naar een samenleving waarin economisch welzijn voor iedereen bereikbaar is. Die boodschap verkondigt Unesco directeur-generaal Irina Bokova naar aanleiding van de Internationale dag voor de uitroeiing van armoede (17 oktober).

Taken van Unesco

Unesco zet zich in om positieve sociale veranderingen te bevorderen teneinde de armoede terug te dringen. De Organisatie promoot kwaliteitsvol onderwijs en levenslang leren om vrouwen en mannen meer kansen te geven, om de gezondheid van moeders en kinderen te verbeteren en ten voordele van de algemene ontwikkeling van de samenleving. Unesco rekent op de ontwikkeling van de wetenschap voor het verbeteren van landbouwtechnieken, gezondheidszorg, voedselveiligheid en energievoorziening. De Organisatie zet zich in voor communicatie en vrije meningsuiting om gerechtigheid en goed bestuur aan te zwengelen. En Unesco beschermt en promoot cultureel erfgoed en diversiteit als motoren voor sociale inclusie en als bronnen voor werkgelegenheid en inkomen.

Uiteraard beseft Unesco dat ze het probleem van de armoede niet alleen de baas kan. Er zijn inspanningen nodig op politiek, economisch, sociaal en cultureel vlak. En alle regeringen en alle burgers moeten eensgezind aan hetzelfde zeel trekken in de strijd tegen armoede. "We hebben echte vooruitgang geboekt sinds 2000 maar we moeten veel meer doen om iedereen waardigheid en sociale rechtvaardigheid te bieden," besluit Bokova.


Meer over de inspanningen van Unesco voor armoedebestrijding en over de Internationale dag voor de uitroeiing van armoede.

]]>
UNESCO info 91http://www.unesco-vlaanderen.be/2014/3/20/unesco-info-91Thu, 20 Mar 2014 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2014/3/20/unesco-info-91O.a. aandacht voor de resultaten van het Jongerenforum en de Algemene Conferentie van Unesco, steun voor stages bij internationale organisaties en het samenspel tussen Vlaanderen, Unesco en de EU...

UNESCO info 91

Terugblikken om vooruit te gaan: Unesco slaagde erin om haar rol te blijven vervullen in moeilijke omstandigheden. De Organisatie put er moed uit en kijkt met vertrouwen naar 2014.

Spreekbuis voor de jeugd: Het achtste Jongerenforum van Unesco debateerde over sociale inclusie en stelde een Jeugdstrategie op.

Vlaanderen stuurt zijn zonen en dochters uit: De Vlaamse overheid voorziet financiële steun voor jonge mensen die een stage willen lopen bij een internationale organisatie zoals Unesco.

Werken aan een wereld van mensenrechten en waardigheid: Irina Bokova, de topvrouw van Unesco, deelt haar visie op de prioriteiten van de Organisatie.

De negen doelstellingen van Unesco: De lidstaten van Unesco hebben de krijtlijnen uitgetekend waarbinnen de Organisatie de komende jaren haar mandaat gaat uitvoeren. De nieuwe strategie is erop gericht om de invloed en de slagkracht van Unesco te vergroten.

Het multilaterale samenspel tussen Unesco, de EU en Vlaanderen: Unesco en de Europese Unie slaan steeds vaker de handen in elkaar om gemeenschappelijke doelstellingen te realiseren. Vlaanderen is daarbij een verbindende factor.

Meer vrouwen op en achter de schermen: Unesco start met een wereldwijd netwerk om te ijveren om vrouwen meer aan bod te laten komen in de media.


UNESCO info verschijnt vier keer per jaar. Abonnementen lopen per kalenderjaar. Voor 10 euro valt het tijdschrift bij je in de bus. Bestellen kan via info@unesco-vlaanderen.be

]]>
World Social Science Report 2013http://www.unesco-vlaanderen.be/2013/12/17/world-social-science-report-2013Tue, 17 Dec 2013 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2013/12/17/world-social-science-report-2013Derde editie van het rapport pleit voor nieuwe benadering van sociale wetenschappen.

World Social Science Report 2013De milieu-uitdagingen waarmee onze samenleving geconfronteerd wordt, zijn ongezien en duizelingwekkend in hun omvang, spreiding, snelheid en complexiteit. De gevolgen van de wereldwijde veranderingen in het milieu laten zich nu reeds voelen. Veel mensen en gemeenschappen komen maar met moeite rond en andere sociale, economische en politieke crisissen - waaronder aanhoudende armoede, toenemende ongelijkheden en sociale onvrede - zijn allemaal onderhevig aan de gevolgen van veranderingen in het milieu. Wereldwijde veranderingen in het milieu veranderen alles voor iedereen: de natuur die onze grondstoffen bezorgt, de manier waarop we in ons levensonderhoud voorzien, de wijze waarop we ons gedragen en met elkaar omgaan, enz. De veranderingen zorgen er eveneens voor dat we andere verwachtingen krijgen van sociale wetenschappen, met inbegrip van gedrags- en economische wetenschap.

Unesco stelt de derde editie van haar World Social Science Report voor. Het bevat bijdragen van ruim 150 auteurs. Samen formuleren ze een warme oproep naar de sociaalwetenschappelijke wereld. Sociale wetenschappers moeten dringend nauwer gaan samenwerken met hun collega's uit de sociale, mens- en technische wetenschappen. Alleen zo kunnen we nieuwe kennis en inzichten verwerven op de meest prangende problemen inzake milieu en duurzaamheid aan te pakken. En ze mogen daarbij niet vergeten om ook aansluiting te zoeken buiten de wetenschappelijke wereld en dus samen te werken met beleidsmakers en andere beroepsgroepen die zich op hun werkterrein begeven.

Volgens de auteurs van het rapport is het tijd voor een nieuw soort sociale wetenschappen: dapperder, beter, groter en anders.

 • Dapper genoeg om wereldwijde veranderingen in het milieu te beschouwen en te behandelen als een fundamenteel sociaal proces
 • Beter in de zin van het introduceren van inzichten uit de sociale wetenschappen bij de oplossing van problemen in het dagelijks leven van mensen
 • Groter in de zin dat er meer sociale wetenschappers nodig zijn die zich bezig houden met het aanpakken van de wereldwijde veranderingen in het milieu
 • Anders in de zin van op een andere manier aan sociale wetenschappen te gaan doen zodat daadwerkelijk kan worden bijgedragen tot het aanpakken van interdisciplinaire en sectoroverschrijdende uitdagingen waar onze samenlevingen voor staan.

Het rapport wil in de eerste plaats sociale wetenschappers aanspreken die aan de slag zijn bij universiteiten, onderzoeksinstellingen, denktanks, ngo's en overheidsagentschappen. De International Social Science Council (ISSC) zal het rapport gebruiken als basis om te onderzoeken op welke wijze de sociale wetenschap een grotere rol kan vervullen bij het onderzoek naar meer duurzame ontwikkeling.

Het World Social Science Report 2013 is gratis beschikbaar in een digitale versie. Zowel het rapport als een samenvatting ervan kan je downloaden op www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/resources/reports/world-social-science-report-2013/


]]>
UNESCO Jaarverslag 2011http://www.unesco-vlaanderen.be/2012/4/18/unesco-jaarverslag-2011Wed, 18 Apr 2012 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2012/4/18/unesco-jaarverslag-2011Overzicht van de belangrijkste interventies van UNESCO in de wereld.

UNESCO Jaarverslag 20112011 was een bewogen jaar, gekenmerkt door kansen en uitdagingen voor zowel UNESCO als haar lidstaten. De Arabische lente toonde de kracht van het verlangen naar mensenrechten een waardigheid. Maar 2011 gaat ook de geschiedenis in als het jaar van de tsunami en de zware aardbeving in Japan op 11 maart en van een droogte die de Hoorn van Afrika in zijn greep houdt. En talrijke samenlevingen over de hele wereld voelden de gevolgen van een ernstige economische crisis die het probleem van de armoede vergrootte.

In dergelijke omstandigheden is het mandaat van UNESCO meer dan ooit betekenisvol. Geen enkel land is in staat om alleen het hoofd te bieden aan de economische crisis, de impact van klimaatverandering of het verlies aan biodiversiteit. We moeten wereldwijd samenwerken. En iedereen moet erbij betrokken worden, vooral de armsten en meest achtergestelden.

In haar jaarverslag 2011 geeft UNESCO een overzicht van hoe de Organisatie haar mandaat in 2011 in de praktijk bracht. Het is opgedeeld in de volgende hoofdstukken.

 • Steun aan ontluikende democratieën
 • Het delen van onderwijs en kennis ten voordele van vrede en ontwikkeling
 • Wetenschappen voor de planeet en de oceanen
 • Cultuur en erfgoed: ons verleden, onze toekomst
 • Internationale solidariteit, dialoog en mensenrechten
 • De 36ste bijeenkomst van de Algemene Conferentie

 

De werking van UNESCO bestreek een breed terrein in 2011 - gaande van de lancering van een nieuw samenwerkingsverband ter bevordering van het onderwijs voor meisjes en vrouwen, een uitbreiding van het tsunamiwaarschuwingssysteem in de Indische Oceaan en de ondersteuning van vrije meningsuiting en erfgoedbescherming in Tunesië, Egypte en Libië. 2011 was tevens de tiende verjaardag van UNESCO's Universele Verklaring betreffende Culturele Diversiteit en de veertigste verjaardag van het Mens- en Biosfeerprogramma (MAB): twee baanbrekende initiatieven. Verder bleef Afrika een absolute prioriteit voor de Organisatie en had elk programma van UNESCO aandacht voor het propageren van gendergelijkheid.

Ten slotte was er de beslissing van de Verenigde Staten om UNESCO niet langer financieel te ondersteunen - een gevolg van het toetreden van Palestina tot de Organisatie. Spontane steun en bijdragen van lidstaten en andere actoren verlichtten de druk waaronder UNESCO kwam te staan maar konden niet verhinderen dat het navigeren in moeilijke wateren is voor de Organisatie in 2012.


Download het UNESCO Jaarverslag 2011 (ENG)

Download het UNESCO Jaarverslag 2011 (FRA)

]]>
UNESCO info 84http://www.unesco-vlaanderen.be/2012/3/23/unesco-info-84Fri, 23 Mar 2012 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2012/3/23/unesco-info-84O.a. aandacht voor 40 jaar Werelderfgoedconventie, Vlaamse steun voor bestrijding van droogte in Afrika en de weg naar democratie in Egypte…

UNESCO info 84In UNESCO info 84 lees je onder meer:

40 jaar Werelderfgoedconventie: De Werelderfgoedlijst is het uithangbord bij uitstek van UNESCO. Veertig jaar na haar goedkeuring, blijft de Werelderfgoedconventie een van de meest gerespecteerde instrumenten om de bescherming van ons erfgoed te verzekeren en richt ze zich steeds meer op duurzame ontwikkeling in het algemeen.

De weg naar democratie in Egypte: UNESCO hield een debat om de balans op te maken van de Arabische lente en om te onderzoeken welke weg Egypte naar echte democratie kan leiden.

Bouwen aan een groene maatschappij: Juni belooft een cruciale maand te worden voor duurzame ontwikkeling. UNESCO spant zich in om beleidsmakers maximaal te motiveren om duidelijke engagementen aan te gaan en om eens en altijd echt te kiezen voor duurzame ontwikkeling.

Strijd tegen droogte in de Hoorn van Afrika: Vlaanderen steunt UNESCO bij het aanreiken van oplossingen om de droogte in de Afrikaanse Hoorn te bestrijden.

De koningin van de informatie: Doorheen alle ontwikkelingen in de wereld en in de informatie- en communicatietechnologie wist radio zich steeds aan te passen en zijn relevantie te behouden. Vandaar, een Wereldradiodag.

Je moedertaal spreken is geen handicap: Het besef groeit dat inheemse moedertalen niet minderwaardig zijn, een belangrijke stap in de richting van echt intercultureel onderwijs.

De school naar kinderen brengen: Kinderen in afgelegen gebieden in Laos kunnen vaak niet zelf naar school gaan, dus helpt UNESCO om de school tot bij hen te brengen.

Kusterosie is kopbreker in West-Afrika: Nieuw project van de Intergouvernementele Oceanografische Commissie van UNESCO wil oplossingen bieden voor een probleem dat de ontwikkeling en de toekomst van kustgebieden en hun bevolking hypothekeert.

Haïti twee jaar na de aardbeving: Twee jaar geleden sloeg het noodlot ongenadig hard toe in Haïti met een verwoestende aardbeving. UNESCO ging meteen aan de slag om mee te werken aan de heropbouw maar er is nog een lange weg af te leggen naar het herstel.

Download UNESCO info 84


UNESCO info verschijnt vier keer per jaar. Abonnementen lopen per kalenderjaar. Voor 10 euro valt het tijdschrift bij je in de bus. Bestellen kan via info@unesco-vlaanderen.be

]]>
65 maal UNESCO in actie in landen over de hele wereldhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2012/2/20/65-maal-unesco-in-actie-in-landen-over-de-hele-wereldMon, 20 Feb 2012 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2012/2/20/65-maal-unesco-in-actie-in-landen-over-de-hele-wereldEen overzicht van hoe UNESCO het verschil maakt aan de hand van 65 voorbeelden, opgedeeld volgens de belangrijkste werkgebieden van de Organisatie.

65 maal UNESCO in actie in landen over de hele wereldDe wereld is enorm veranderd sinds UNESCO het levenslicht zag in Londen in 1945. De familie van lidstaten is veel groter geworden en ook het aantal nieuwe spelers op het wereldtoneel is toegenomen. De huidige uitdagingen zijn grensoverschrijdend en complex. Nieuwe tijden brengen moeilijke vragen met zich mee.

Zoals vele andere internationale organisaties die zich inzetten voor de belangrijkste noden van de mensheid en van onze planeet, moet ook UNESCO voortdurend verschillende doelstellingen met elkaar zien te verzoenen. De Organisatie moet steeds inspelen op snel veranderende situaties, maar tegelijkertijd trouw blijven aan haar verbintenissen op lange termijn. Ze moet focussen op enkele duidelijk omlijnde prioriteiten, zonder alle andere aspecten van haar opdracht uit het oog te verliezen. Eén vraag komt daarbij steevast naar boven: hoe maakt UNESCO het verschil?

Deze brochure wil daar een antwoord op geven. Verdeeld over acht onderdelen die de belangrijkste werkgebieden van de Organisatie omvatten, geeft ze 65 voorbeelden van hoe UNESCO het verschil maakt - elke dag opnieuw, overal ter wereld.

De brochure stelt de volgende werkterreinen van UNESCO voor:

 • De bescherming en uitwisseling van cultuur
 • De bescherming van onze planeet
 • Het delen van kennis
 • De strijd voor mensenrechten
 • Creativiteit, dialoog en de samenleving
 • Het promoten van internationale maatstaven
 • Het promoten van gendergelijkheid
 • Van uitsluiting naar inclusie

 

Daarnaast legt de brochure uit hoe UNESCO samenwerkt met een heleboel partners: individuen, instellingen en organisaties over de hele wereld, zowel in de privé- als in de publieke sector. Ten slotte is er ook een historisch overzicht van enkele sleutelmomenten uit de rijke geschiedenis van de Organisatie.

65 maal UNESCO in actie in landen over de hele wereld is uitgegeven door het UNESCO Platform Vlaanderen en gratis te bestellen via info@unesco-vlaanderen.be


Download de brochure 65 maal UNESCO in actie in landen over de hele wereld

]]>
UNESCO mengt zich in debat over migratie en klimaatveranderinghttp://www.unesco-vlaanderen.be/2011/7/15/unesco-mengt-zich-in-debat-over-migratie-en-klimaatveranderingFri, 15 Jul 2011 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2011/7/15/unesco-mengt-zich-in-debat-over-migratie-en-klimaatveranderingNieuwe publicatie van UNESCO over de relatie tussen migratie en klimaatverandering plaatst het debat over een van de grootste uitdagingen van onze tijd in het juiste perspectief.

UNESCO mengt zich in debat over migratie en klimaatverandering (cover)Hoewel doemscenario's over een vloedgolf aan klimaatvluchtelingen ongegrond zijn en averechts werken, blijkt dat klimaatsverandering in toenemende mate een belangrijke factor voor migratie wordt. Dit is de eindconclusie van deze eerste gezaghebbende studie over de relatie tussen klimaatsverandering en migratie, gepubliceerd door UNESCO en Cambridge University Press.

De studie Migration and Climate Change brengt 26 experten samen, elk een autoriteit in hun domein zoals antropologie, demografie, economie, geografie, klimatologie en recht. Aan de hand van een aantal casestudies uit Bangladesh, Brazilië, Nepal en de eilanden uit de Stille Oceaan analyseren de wetenschappers de vaak verontrustende statistische gegevens. De auteurs willen hiermee een aantal mythes doorprikken over een van de meest besproken maar minst begrepen aspecten van de klimaatverandering.

Vitale bijdrage tot een groot debat

UNESCO directeur-generaal Irina Bokova hecht veel belang aan deze problematiek. Sinds 1 juli 2011 is ze voorzitter van de Global Migration Group, een samenwerking tussen 16 intergouvernementele organisaties actief op het domein van internationale migratie. "Deze nieuwe publicatie is een belangrijke bijdrage aan een van de grootste debatten van onze tijd. We lezen allemaal de schrikwekkende krantenkoppen die ons waarschuwen voor de tientallen miljoenen mensen die zullen verhuizen tengevolge van klimaatverandering. Dit boek gaat op zoek naar de bewijzen voor deze stelling en toont ons wat op het spel staat, zeker op het vlak van de mensenrechten. De auteurs geven een aantal waardevolle richtlijnen mee voor lokale, nationale en internationale beleidsmakers," aldus Bokova.

UNESCO mengt zich in debat over migratie en klimaatverandering

Een probleem met vele oorzaken

In de studie wordt benadrukt dat, hoewel het belang ervan stijgt, klimaatverandering slechts één van de factoren is die mensen er toe drijft hun huis of land te verlaten. Het negeren van de andere oorzaken is de reden waarom het publieke en politieke debat vervormd en gepolariseerd is. "De doemscenario's van milieubeschermers hebben waarschijnlijk meer bijgedragen aan het brandmerken van migranten en vluchtelingen en het rechtvaardigen van repressieve maatregelen door de overheid, dan aan het milieubewustzijn zelf." Dit besluit Stephen Castles, medeauteur van de studie en codirecteur van het International Migration Institute van de universiteit van Oxford. Toch erkennen de auteurs dat tropische cyclonen, zware regenval en overstromingen, droogte en woestijnvorming en de stijging van de zeespiegel in aanzienlijke mate migratie beïnvloeden. Maar de 26 experten benadrukken dat naast meer onderzoek ook actie in het veld, op alle niveaus, belangrijk is.

Een duidelijke boodschap

Volgens de auteurs betekent de gebrekkige vooruitgang in internationale onderhandelingen dat "het te laat zal zijn voor strategieën om onomkeerbare veranderingen in klimaat af te remmen of te voorkomen." Bovendien moeten de grootste vervuilers dringend "wereldwijd samenwerken om de aanpassing aan de klimaatverandering financieel, wetenschappelijk en logistiek te ondersteunen." In de studie worden daarom een aantal voorstellen gedaan. Naast economische diversifiëring pleit men ook voor een andere aanpak van de overheid rond grensoverschrijdende en platteland-stadsmigratie: van beperking en bestraffing naar hulp aan hen die in veilige en menswaardige omstandigheden willen leven. Verder is ook samenwerking op alle niveau's en tussen verschillende partijen noodzakelijk wil men de echte uitdagingen begrijpen en oplossingen vinden.


]]>
Histoire de l'humanité - Volume IV 600-1492http://www.unesco-vlaanderen.be/2010/4/7/histoire-de-l'humanité-volume-iv-600-1492Wed, 07 Apr 2010 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2010/4/7/histoire-de-l'humanité-volume-iv-600-1492Histoire+de+l%26%2339%3bhumanit%26%23233%3b+-+Volume+IV+600-1492Dit vierde deel van de reeks waarmee de UNESCO de algemene geschiedenis van de mensheid beschrijft, behandelt de periode van 600 tot 1492. In de 'oude wereld' van de zevende eeuw wekken vooral de opkomst en de expansie van de islam de aandacht, evenals de Tang-dynastie in China. 1492 is dan weer het jaar waarin Columbus de Atlantische Oceaan overstak en de 'nieuwe wereld' ontdekte: een mijlpaal in het lange proces van de mondialisering van de geschiedenis van de mensheid.

Het werk is opgedeeld in twee grote delen. Het eerste deel belicht de wereld in zijn geheel vanuit acht grote aandachtsgebieden van het historisch onderzoek: milieu en bevolking; gezin, samenlevingsgroepen en samenleving; de staat en het recht; economische systemen; communicatie- en transportmiddelen; kennis en wetenschap; religies, ethiek en filosofie; en kunst en expressie. Het tweede deel richt een regionale blik op de voornaamste beschavingen en tendensen in de verschillende regio's.


U kan het boek rechtstreeks bestellen via Unesco Publishing: bestel hier

]]>
Programma en begroting UNESCO goedgekeurdhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2009/11/2/programma-en-begroting-unesco-goedgekeurdMon, 02 Nov 2009 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2009/11/2/programma-en-begroting-unesco-goedgekeurdDe Algemene Conferentie van UNESCO legde het programma en de begroting voor 2010 en 2011 vast. De meeste middelen zijn voorbehouden voor de sector Onderwijs. Programma+en+begroting+UNESCO+goedgekeurdDe Algemene Conferentie van UNESCO in Parijs van 6 tot 23 oktober 2009 legde het programma en de begroting van de Organisatie voor 2010 en 2011 vast. De begroting voor deze periode is vastgelegd op 653 miljoen dollar. Daarvan is 118,5 miljoen dollar voorzien voor de sector Onderwijs, de grootste post op de begroting en dus de hoogste prioriteit van de Organisatie. UNESCO kan, naast op dit vast budget, ook beroep doen op zogeheten extrabudgettaire middelen om haar programma uit te voeren. Dat zijn vrijwillige bijdragen van lidstaten, donors, sponsors enz...

De komende twee jaar zal de sector Onderwijs van UNESCO zich voornamelijk concentreren op alfabetisering, leerkrachten en technisch- en beroepsonderwijs. Er worden ook bijkomende middelen vrijgemaakt voor zo'n twintig, vooral Afrikaanse, landen die het verst verwijderd zijn van het realiseren van de Onderwijs voor Allen (EFA - Education for All) doelstellingen.

De sector Natuur- en Exacte Wetenschappen (goed voor 59 miljoen dollar) zal voornamelijk werk maken van het versterken van de Intergouvernementele Oceanografische Commissie (IOC), die onder meer verantwoordelijk is voor de uitbouw van een wereldwijd tsunamiwaarschuwingssysteem, en van het Mens en Biosfeerprogramma (MAB) dat werkt rond de bescherming van ecosystemen en rond duurzame menselijke activiteit voor ontwikkeling in waardevolle natuurgebieden.

De sector Sociale en Menswetenschappen (bedeeld met bijna 30 miljoen dollar) kreeg van de Algemene Conferentie de opdracht om de wenselijkheid te onderzoeken om een universele verklaring te ontwikkelen over ethische principes in relatie tot klimaatverandering. Er komt ook een instituut in Kaapverdië voor internationaal onderzoek naar regionale integratie en sociale transformaties.

Voor de sector Cultuur (53 miljoen dollar) blijven de prioriteiten ongewijzigd: bescherming, conservatie en beheer van materieel en immaterieel erfgoed, promotie van de diversiteit van culturele expressies, talen en meertaligheid en ten slotte de dialoog tussen culturen. De Algemene Conferentie vraagt ook dat lidstaten actief zouden deelnemen aan het Internationaal Jaar voor de Toenadering van Culturen (2010).

De sector Communicatie en Informatie (33 miljoen dollar) kreeg de opdracht van de Algemene Conferentie om zijn werk ter verdediging van de persvrijheid verder te zetten. Lidstaten blijven ook inzetten op het Internationaal Programma voor de Ontwikkeling van Communicatie (IPDC) ter promotie van vrije meningsuiting en mediapluralisme en ter verbetering van de toegang tot informatie in ontwikkelingslanden en op het Geheugen van de Wereld programma ter bescherming documentair erfgoed en archieven.

Aan het slot van de Algemene Conferentie riep voorzitter Davidson Hepburn op tot actie. Hij drukte zijn vertrouwen uit in de toekomst van UNESCO en in het engagement en de bekwaamheid van de verkozen directeur-generaal Irina Bokova om de Organisatie te leiden. Ten slotte beklemtoonde hij de noodzaak van samenwerking: "We moeten ervan uitgaan dat we voor al onze betrachtingen partners nodig hebben. UNESCO kan wat ze moet doen niet alleen realiseren."

]]>
Migration Without Bordershttp://www.unesco-vlaanderen.be/2009/11/2/migration-without-bordersMon, 02 Nov 2009 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2009/11/2/migration-without-bordersMigration+Without+BordersWat als iedereen vrij naar om het even welk land zou kunnen reizen en zelf bepalen waar hij woont en werkt? Het lijkt een utopische gedachte in het huidige klimaat waarin landen hun grenzen zo streng mogelijk beveiligen en internationale migratie hoog op de agenda staat. Toch is het een idee dat we niet zomaar aan de kant mogen schuiven, zeker niet in de geglobaliseerde wereld van vandaag met een steeds vrijer verkeer van goederen en diensten. Is de volgende stap immers niet het vrije verkeer van mensen?

Dit boek bundelt een aantal essays die allen de migratie zonder grenzen als uitgangspunt nemen. Er wordt met een analytische geest gekeken naar wat open grenzen wereldwijd zouden betekenen met betrekking tot ethiek, mensenrechten, economische ontwikkeling, politiek, sociale cohesie en welzijn. Daarbij beperkt men zich niet tot theoretische overpeinzingen maar haalt men concrete voorbeelden aan van hoe er wereldwijd met bepaalde vormen van open grenzen wordt omgegaan.

Door het recht op mobiliteit aan te halen en voor te stellen, roept dit boek als het ware op tot openen. Niet enkel tot het openen van de grenzen maar vooral tot het openen van de ogen van al diegenen die betrokken zijn bij, en geïnteresseerd zijn in, de toekomst van internationale migratie in een geglobaliseerde wereld.


U kan het boek rechtstreeks bestellen via Unesco Publishing: bestel hier

]]>
Unequal Chances to Participate in Adult Learning: International Perspectiveshttp://www.unesco-vlaanderen.be/2009/3/26/unequal-chances-to-participate-in-adult-learning-international-perspectivesThu, 26 Mar 2009 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2009/3/26/unequal-chances-to-participate-in-adult-learning-international-perspectivesUnequal+Chances+to+Participate+in+Adult+Learning%3a+International+PerspectivesAls er iets is dat onze moderne samenleving kenmerkt, dan is het verandering. De hedendaagse snelle evolutie maakt dat levenslang leren belangrijker is dan ooit tevoren. Zij die zich kunnen aanpassen, worden weerbaar en kunnen zich verder ontplooien. Zij die dit niet kunnen, worden kwetsbaar en afhankelijk. Het toekomstige economische en sociale succes van elke samenleving is nauw verbonden met de educatie van volwassenen.

Nu er meer aandacht uitgaat naar en geïnvesteerd wordt in volwasseneneducatie, is het belangrijk om op te volgen welke groepen in de samenleving de kans krijgen om daadwerkelijk bij te leren. Als dit niet nauwlettend wordt opgevolgd, is de kans groot dat bestaande socio-economische verschillen enkel groter worden.

De auteurs die in dit werk aan het woord komen, doen een internationale vergelijkende studie van de patronen die zich aftekenen in het volwassenenonderwijs in voornamelijk ontwikkelingslanden. Daarbij hebben ze aandacht voor alle vormen van educatie: zowel formeel onderwijs als opleidingen op de werkvloer, niet-werkgerelateerde opleidingen en informeel leren. Ze komen onder meer tot de vaststelling dat het hoger onderwijs een steeds belangrijkere rol opeist en dat de meeste volwassenen vooral in functie van hun werk bijkomende opleidingen volgen. Ook lijken jongere mensen meer open te staan voor levenslang leren dan hun oudere collega's.

Afsluiten doen de auteurs met het formuleren van de implicaties van hun conclusies en het aangeven van onderwerpen die bijkomend onderzoek vragen.


U kan het boek rechtstreeks bestellen via Unesco Publishing: bestel hier

]]>
Les mots de la stigmatisation urbainehttp://www.unesco-vlaanderen.be/2008/9/30/les-mots-de-la-stigmatisation-urbaineTue, 30 Sep 2008 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2008/9/30/les-mots-de-la-stigmatisation-urbaineLes+mots+de+la+stigmatisation+urbaineBanlieu, favela, ghetto, shanty town, sloppenwijk... Veel van de woorden die een deel van de stad aanduiden, vellen meteen ook een (voor)oordeel over de bewoners ervan en stoppen hen in een bepaald vakje.

Dit boek onderzoekt hoe woorden gebruikt werden en worden om stedelijke bevolkingen te stigmatiseren in Brazilië, de VS, Frankrijk, Groot-Brittannië en de Arabische wereld. En het gaat na welke gevolgen deze stigmatisering heeft op het sociale en politieke leven.


U kan het boek rechtstreeks bestellen via Unesco Publishing: bestel hier

]]>
The Sasia Storyhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2008/4/1/the-sasia-storyTue, 01 Apr 2008 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2008/4/1/the-sasia-storyMadanjeet Singh The+Sasia+StoryIn The Sasia Story vertelt Madanjeet Singh het verhaal van zijn jarenlange inzet voor economische stabiliteit en regionale samenwerking in Zuid-Azië. De auteur richtte in 1995 de Sumitra Foundation op waarvan de basisgedachte is dat er zonder onderwijs en gezinsplanning geen verlichting van de armoede mogelijk is. In 2000 richtte hij ook de South Asia Foundation op, een non-profit, niet-politieke en seculaire jongerenorganisatie die werkt ten voordele van achtergestelde en gemarginaliseerde gemeenschappen in Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, India, de Maldiven, Nepal, Pakistan en Sri Lanka. Beide organisaties willen de ontwikkeling bevorderen via samenwerking en solidariteit.

Madanjeet Singh is schilder en fotograaf en auteur van een aantal boeken over kunst en andere onderwerpen die nauw verweven zijn met de programma's, principes en idealen van de UNESCO. Hij is Goodwill Ambassadeur voor de Organisatie en leent zijn naam aan een prijs ter bevordering van tolerantie en geweldloosheid die de UNESCO om de twee jaar uitreikt.


U kan het boek rechtstreeks bestellen via Unesco Publishing: bestel hier

]]>
Social Inequality at School and Educational Policieshttp://www.unesco-vlaanderen.be/2007/12/11/social-inequality-at-school-and-educational-policiesTue, 11 Dec 2007 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2007/12/11/social-inequality-at-school-and-educational-policiesMarie Duru-Bellat Social+Inequality+at+School+and+Educational+PoliciesDe studie die in dit boek voorgesteld wordt onderzoekt de band tussen sociale ongelijkheid en de school. Ze gaat zowel na op welke manier de school die ongelijkheid soms in de hand werkt als welke rol beleidsmaatregelen kunnen spelen bij het beperken en wegwerken ervan.

Het boek bundelt de essentie van de veelheid aan literatuur die reeds over het onderwerp is verschenen. Het behandelt de schaal en de verschillende aspecten van sociale ongelijkheden en legt de link met sociologisch onderzoek om de oorsprong van de ongelijkheid te achterhalen, zowel in de familie als in het klaslokaal. Daarna volgt een beschrijving van beleidsmaatregelen om ongelijkheid terug te dringen tijdens de periode die kinderen en jongeren in school doorbrengen. Die maatregelen variëren van op de klas gebaseerde maatregelen zoals lesmethodes en samenstelling van de klassen, tot beleidsbeslissingen die een structurele impact hebben op het onderwijssysteem. De auteur komt tot de conclusie dat het onderwijsbeleid pas ten volle in efficiëntie kan toenemen als het deel uitmaakt van een bredere set aan maatregelen die de sociale ongelijkheid bestrijden.


U kan het boek rechtstreeks bestellen via Unesco Publishing: bestel hier

]]>
Les divisions de la villehttp://www.unesco-vlaanderen.be/2006/6/27/les-divisions-de-la-villeTue, 27 Jun 2006 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2006/6/27/les-divisions-de-la-villeLes+divisions+de+la+villeDit boek neemt de lezer mee langsheen steden over de ganse wereld, van West naar Oost, van Afrika naar Amerika. Het is een reis die schetst hoe steden door de tijd heen evolueerden.

Overal worden steden opgedeeld in verschillende stukken door zij die er wonen, zij die ze besturen en zij die ze bestuderen. Opmerkelijk is dat de namen die oorspronkelijk aan de verschillende delen gegeven werden niet zozeer benoemden wat er was, maar dat ze daarna wel de evolutie in die zin in de hand werkten en de indeling bevestigden. De benamingen zijn immers een manier om de ruimtelijke en sociale diversiteit van de stad in te delen, maar kunnen eveneens een middel zijn om die indeling te veranderen.

"Les divisions de la ville" neemt die benamingen als uitgangspunt om tot een beter begrip te komen over de indeling en evolutie van steden. Zo ontdekken we dat onder de ogenschijnlijk eenvoudige ruimtelijke indeling van de stad zoals die door moderne besturen doorgaans wordt gemaakt, een ganse geschiedenis verborgen zit.


U kan het boek rechtstreeks bestellen via Unesco Publishing: bestel hier

]]>
Creating Better Cities with Children and Youthhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2006/5/16/creating-better-cities-with-children-and-youthTue, 16 May 2006 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2006/5/16/creating-better-cities-with-children-and-youthDavid Driskell Creating+Better+Cities+with+Children+and+Youth"Creating Better Cities with Children and Youth" is een praktisch handboek over het conceptualiseren, structureren en bevorderen van jongerenparticipatie in de ontwikkeling van de gemeenschap waarvan ze deel uitmaken. Het is ontwikkeld in het kader van het "Growing Up in Cities" project van het sociaal wetenschappelijk programma van de UNESCO dat onderzocht hoe jongeren in hun stedelijk milieu functioneren en welke hun voornaamste problemen en behoeften zijn.

Aan de hand van praktijkvoorbeelden illustreert het boek de voorgestelde methoden en legt het uit hoe bepaalde benaderingen kunnen worden afgestemd op de plaatselijke realiteit. Het is een belangrijk hulpmiddel voor stadsplanners, gemeentebesturen, maatschappelijke organisaties, jeugdwerkers, leerkrachten en alle anderen die betrokken zijn bij de ontwikkeling van de gemeenschap.


U kan het boek rechtstreeks bestellen via Unesco Publishing: bestel hier

]]>
Growing Up in an Urbanising Worldhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2006/2/23/growing-up-in-an-urbanising-worldThu, 23 Feb 2006 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2006/2/23/growing-up-in-an-urbanising-worldLouise Chawla Growing+Up+in+an+Urbanising+WorldMeer dan de helft van de kinderen in de geïndustrialiseerde landen woont in stedelijk gebied. Binnenkort geldt hetzelfde voor de kinderen in de ontwikkelingslanden. Uit alle indicatoren blijkt evenwel dat steden er niet in slagen om de behoeften van jongeren te vervullen, waardoor hun toekomst als volwassenen ernstig gehypothekeerd wordt.

Growing Up in an Urbanising World is het resultaat van een proces dat in 1995 een aanvang nam. Een groep onderzoekers, activisten, stadsplanners en architecten van acht landen besloten dat het tijd was om over de disciplinaire grenzen heen te kijken en sloegen de handen in elkaar om een vergelijkende studie te maken naar hoe jongeren hun stedelijke omgeving inschatten. Bedoeling was om te komen tot aanbevelingen over hoe jongeren daadwerkelijk kunnen participeren in de ontwikkeling van hun gemeenschap zodat ze er volwaardige leden van worden, in plaats van -zoals maar al te vaak het geval is- passieve ontvangers zonder inspraak van sociale veranderingen die hen door anderen worden opgelegd.

De interdisciplinaire studie beschrijft en analyseert de relatie tussen jongeren en hun stedelijke omgeving in acht landen: Argentinië, Australië, India, Noorwegen, Polen, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Zuid-Afrika. Het zwaartepunt ligt in buurten gekenmerkt door een laag gemiddeld inkomen en somt de voornaamste obstakels op die verhinderen dat jongeren een actieve rol spelen in hun gemeenschap. Op basis van de ingezamelde gegevens, die eveneens afgewogen worden tegen de resultaten van gelijkaardige studies uit de jaren 1970 en 1990, formuleert het boek aanbevelingen over hoe steden beter kunnen inspelen op de behoeften van kinderen en adolescenten.

Dit werk sluit naadloos aan bij het streven van de internationale gemeenschap om de participatie van jongeren te bevorderen, zoals geformuleerd door een aantal belangrijke evenementen in de jaren 1990: het van kracht worden van de Conventie voor de Rechten van het Kind; de top van Rio de Janeiro omtrent milieu en ontwikkeling; de top van Beijing die de rechten van vrouwen en meisjes benadrukte; de Habitat conferentie; en hun respectieve follow-up bijeenkomsten. Deze conferenties schoven allemaal actieplannen naar voor die expliciet verwijzen naar het belang van milieubescherming, duurzame en leefbare steden, armoedebestrijding en de noodzaak om ontwikkelingshulp toe te spitsen op projecten die de levensomstandigheden van de meest kwetsbare groepen -met name kinderen, jongeren en vrouwen- verbeteren. Door de nadruk te leggen op de actieve participatie van kinderen en jongeren bij het plannen en implementeren van gemeenschapsontwikkeling, reikt dit werk concrete voorbeelden aan van hoe deze principes op lokaal niveau in de praktijk kunnen worden gebracht.

Het boek richt zich tot academici, architecten, stadsplanners, ontwikkelingswerkers, kinderrechten- en milieuactivisten, ouders en alle anderen die bekommerd zijn over hoe goed (of slecht) stedelijke omgevingen erin slagen om tegemoet te komen aan de noden van de toekomstige generaties.


U kan het boek rechtstreeks bestellen via Unesco Publishing: bestel hier

]]>
Blik op de toekomst richtenhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2005/12/1/blik-op-de-toekomst-richtenThu, 01 Dec 2005 08:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2005/12/1/blik-op-de-toekomst-richtenHet wetenschappelijk programma van de UNESCO wil ervoor zorgen dat we op een duurzame manier de toekomst instappen en dat onze fundamentele vrijheden gewaarborgd blijven.

Blik+op+de+toekomst+richtenDe divisie Wetenschappen van de UNESCO is opgedeeld in twee deelsectoren: natuurwetenschappen en sociale- en menswetenschappen. Binnen de natuurwetenschappen krijgen water en eraan verbonden ecosystemen prioritaire aandacht. Er is eveneens bijzondere aandacht voor de oceanen, capaciteitsopbouw (zowel binnen de fundamentele en technische wetenschappen als naar het wetenschapsbeleid toe) en voor de rol van de wetenschap bij het werken aan duurzame ontwikkeling. Binnen de sociale- en menswetenschappen ligt de nadruk in de eerste plaats op de ethiek van wetenschap en technologie en daarnaast op het bevorderen van de mensenrechten, het bestrijden van racisme, het promoten van filosofie en democratie en op het opvolgen van sociale transformaties.

Eigenheid

"Het is belangrijk dat de UNESCO haar werkzaamheden beter afstemt op haar identiteit en missie," zegt Rudy Herman, navorser bij de administratie Wetenschap en Innovatie en lid van de Vlaamse UNESCO Commissie, "op het vlak van water zijn er bijvoorbeeld nog 22 andere instanties binnen de Verenigde Naties met die problematiek bezig. Via het Internationaal Hydrologisch Programma (IHP) speelt de UNESCO een coördinerende rol maar de Organisatie zou haar eigenheid nog meer kunnen benadrukken. De meerwaarde van de UNESCO ligt vooral bij bewustwording, educatie en vredesopbouw. Naast capaciteitsopbouw zou de UNESCO bijvoorbeeld meer activiteiten kunnen organiseren die bewustzijn helpen creëren. Dus niet enkel informatie verstrekken aan wetenschappelijke instellingen, maar ook aan andere doelgroepen zoals lokale overheden, koepelorganisaties en specifieke sectoren, zoals de visserij, de (eco)toeristische sector, enz... Zo kan men bijvoorbeeld gidsen bewust maken van wat het zuiver houden van rivieren met zich meebrengt, zowel op het vlak van perceptie als naar de natuur toe. Vlaanderen zou een dergelijke globale benadering verder uitgewerkt willen zien in verschillende projecten en programma's van de UNESCO."

"In het verlengde daarvan menen we dat de UNESCO ook nog meer kan nadenken over wat haar verschillende programma's elkaar kunnen bieden," vervolgt Rudy Herman. "Vanuit Vlaanderen zien we steeds toe op de complementariteit van de ondersteuning die we verstrekken en welke input dit kan geven aan andere onderdelen of programma's. Een goed voorbeeld hiervan is het IODE Project Office in Oostende. In feite ondersteunt Vlaanderen via dit kantoor een programma dat een horizontale dienstverlening biedt. Door data en informatie op een gestandaardiseerde manier te beheren, kunnen ze ook door andere organisaties gebruikt worden, zowel binnen als buiten de UNESCO. Voorbeelden hiervan zijn het Global Sea Level Observing System (GLOSS) en het Global Ocean Observing System (GOOS) die vanuit de Intergouvernementele Oceanografische Commissie (IOC) van de UNESCO gerund worden. Organisaties zoals de World Meteorological Organisation en het United Nations Environmental Programme kunnen gebruik maken van steun uit Vlaanderen via toegang tot de uniforme data en de aangeboden opleidingen."

Vlaamse steun

Tijdens de 33ste Algemene Conferentie van de UNESCO van 3 tot 21 oktober in Parijs, bekrachtigden de lidstaten ook een aantal beslissingen die niet rechtstreeks met programma-inhoud te maken hebben maar eveneens van belang zijn voor Vlaanderen. "Zo is het Nederlandse Instituut voor Watereducatie uit Delft een volwaardig UNESCO-instituut geworden dat vooral aan capaciteitsopbouw zal gaan doen," zegt Rudy Herman. "Ook het CAZALAC in Chili is nu officieel erkend. Dat is een centrum voor waterbeheer in woestijn- en halfwoestijngebieden voor Latijns-Amerika en het Caraïbisch Gebied dat opereert binnen het kader van het IHP. Via het Trustfunds waarmee Vlaanderen wetenschappelijke projecten van de UNESCO ondersteunt, hielpen we bij de uitbouw van dit centrum. Nu wordt het verder uitgebreid en zal Vlaanderen vooral de onderzoekscomponent van het centrum helpen versterken."

Met betrekking tot de sociale- en menswetenschappen springt vooral de aangenomen Universele Verklaring over Bio-ethiek en de Mensenrechten in het oog (zie verder). Een andere opmerkelijke beslissing van de Algemene Conferentie is de jaarlijkse viering van een Werelddag voor de Filosofie, elke derde donderdag van november. Hoewel er aan Werelddagen geen gebrek is, verdient deze beslissing toch applaus. "Deze dag is vooral belangrijk voor een aantal jonge lidstaten die zich aan het herbronnen zijn nadat ze uit conflictsituaties komen," denkt Rudy Herman. "Het instellen van deze Werelddag kan hen de ruimte en de openheid bieden om na te denken over de richting die ze uit willen. Daar is ook het bewustzijn rond ethische aspecten en het stimuleren van dialoog aan gekoppeld."

Langetermijndenken

Tijdens de voorbije Algemene Conferentie is ook begonnen met de voorbereiding van de volgende zogenaamde Medium Term Strategy die de inhoudelijke prioriteiten voor de periode 2008-2013 zal vastleggen. "Het is de bedoeling dat dit langetermijndenken meer ingang vindt en dat er vanuit die strategie vertrokken wordt bij het opstellen van de tweejaarlijkse werkprogramma's van de UNESCO. Die benadering laat toe om meer gestructureerd te werken en om het overzicht te bewaren van waar men naartoe wil," zegt Rudy Herman. "Deze methode werd al het best toegepast binnen het domein van de natuurwetenschappen en zal nu ook door de andere sectoren zoals onderwijs en cultuur overgenomen worden. Ook Vlaanderen staat hier achter. Projecten die we steunen via het wetenschappelijk Trustfunds, garanderen we een financiering voor vier jaar. We zien er eveneens op toe dat het gaat om projecten die ingebed zijn in het grotere programma van de Medium Term Strategy zodat de projecten op lange termijn vruchten kunnen blijven afleveren."

]]>
The New Educational Pacthttp://www.unesco-vlaanderen.be/2005/8/3/the-new-educational-pactWed, 03 Aug 2005 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2005/8/3/the-new-educational-pactJuan Carlos Tedeso De wereld waarin we vandaag leven, is niet dezelfde als die van gisteren. De moderne samenleving stelt nieuwe eisen aan het onderwijs, precies die nieuwe rol van het onderwijs komt aan bod in dit werk. De gegevens in dit boek stellen de lezer in staat de huidige onderwijssituatie te analyseren. Gewapend met die kennis kan hij met vertrouwen de toekomst tegemoet zien. Een toekomst die in de eerste plaats steunt op de menselijke capaciteit om te leren.

]]>
Drugshandel heeft grote impact op sociaal en economisch levenhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2002/10/18/drugshandel-heeft-grote-impact-op-sociaal-en-economisch-levenFri, 18 Oct 2002 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2002/10/18/drugshandel-heeft-grote-impact-op-sociaal-en-economisch-levenOnderzoek toont aan dat internationale drugshandel een grote invloed heeft op socio-economische ontwikkelingen wereldwijd. Het Management of Social Transformation Programme (MOST) van de UNESCO lanceerde in 1996 het onderzoeksproject "Globalisation, Drugs and Criminalisation" dat nu op het internet gepubliceerd is. Het project werd opgericht door wijlen antropoloog Christian Geffray, door de Chinese expert Guilham Fabre en door de economist Michel Schiray om de socio-economische impact van de internationale drugshandel na te gaan.

De Mexicaanse drugskartels boeken jaarlijkse winsten van 10 tot 30 miljard euro en zijn de belangrijkste drugsleveranciers van de Noord-Amerikaanse markt. Tijdens de financiële crisis in 1995 in Mexico was de som van het witgewassen drugsgeld even hoog als de inkomsten van de olie-export, de belangrijkste industrie van het land. Deze gegevens tonen aan dat de drugshandel tijdens de jaren 1980 en 1990 uitgegroeid is tot een enorme industrie. Ondertussen is er veel onderzoek gedaan naar het drugsfenomeen maar hierbij hebben regeringen zich voornamelijk gericht op de problemen voor de volksgezondheid en hoe ze het drugsprobleem konden uitroeien. De impact die de drugshandel heeft op politieke, sociale en economische aspecten werd buiten beschouwing gelaten. Het onderzoek "Globalisation, Drugs and Criminalisation" richt zich daarom hoofdzakelijk op de socio-economische en politieke gevolgen van de internationale drugshandel. Het concentreert zich voornamelijk op vier grote landen met een verscheiden economie, namelijk Brazilië, Mexico, India en China.

Kwalitatief onderzoek

De onderzoekers die meewerkten aan het project richtten zich via interviews vooral op drugsdealers en druggebruikers, rechters en politie, advocaten en gouvernementele instanties. Ze namen ook allerhande persberichten door die te maken hadden met drugsdelicten, onderzochten de uitspraken hierover van rechtbanken, keken waar het kapitaal en fondsen naartoe gingen en bestudeerden de werking van de belastingsparadijzen. Het onderzoek toont aan dat het niet onmogelijk is om sociaal en economisch onderzoek te doen in de gesloten wereld van de economische criminaliteit.

De belangrijkste conclusie van het recent gepubliceerde rapport van het onderzoeksproject, is dat de drugshandel, samen met het witwassen van de opbrengsten, direct verbonden is met verschillende andere criminele activiteiten. De laatste 20 jaar is er een enorme groei merkbaar van die criminele activiteiten als gevolg van de mogelijkheden die financiële deregulering en globalisering met zich meebrengen. Sommige studies die onderdeel uitmaken van dit grootschalig project ontluisteren het gebruik van offshore banken, dat omschreven wordt als 'legale illegaliteit'. Vooral de banken in belastingsparadijzen spelen een dubieuze rol door de twijfelachtige manier waarop ze het geld van de hele rijken beheren.

Immuniteit

Het rapport toont aan dat drugsbaronnen vaak immuniteit genieten doordat ze de werking van de politie kunnen neutraliseren via systematische corruptie en, in sommige gevallen, door infiltratie in de regering. De auteurs van het rapport zeggen dat "de vorm van corruptie die in een bepaald land voorkomt, voornamelijk afhankelijk is van de aard en structuur van de overheid en van het machtsevenwicht tussen de overheidsinstelling en de drugsnetwerken. In dit opzicht is de situatie in Mexico, waar de ambtenarij gedurende lange tijd onder toezicht van een partij stond, vergelijkbaar met die van China. Beiden verschillen op hun beurt van de situaties in Brazilië en Colombia."

De studie over Brazilië geeft voorbeelden van drugsbaronnen die belangrijke politieke posities bekleden, zoals volksvertegenwoordigers en senatoren. In Mexico worden deze criminelen als helden bekeken door de mensen van de wijken en steden waar ze vandaan komen. De politieke invloed van die criminele netwerken, die zich zowel op lokaal, regionaal als nationaal vlak kan manifesteren, leidt tot een kloof tussen de wet en het afdwingen ervan. Het lijkt erop dat alleen de kleine drugsdealers geviseerd worden. Net zoals het gerecht lijkt de politie niet in staat te zijn om in te gaan tegen bepaalde economische en politieke belangen. Daardoor wordt de legitimiteit van deze instellingen bedreigd. Situaties waarbij de principes van de rechtstaat met voeten worden getreden door bijvoorbeeld standrechterlijke executies door de politie onder het mom van uit de hand gelopen arrestaties, doen het ergste vermoeden voor de toekomst van dergelijke samenlevingen.

Crisis

"Ook al vertegenwoordigt de illegale drugshandel slechts een klein percentage van de economische activiteit, door het witwassen van de opbrengsten van illegale activiteiten die door de criminele netwerken gecontroleerd worden, kan ze toch een financiële crisis mee in de hand werken," aldus de auteurs van het rapport. "Deze theorie werd reeds aangetoond door de Mexicaanse financiële crisis in 1994-1995 en door de crisis in Thailand in 1997 en in Japan sinds 1990." De economisten noemden dit het 'tequila-effect', naar aanleiding van de schijnbare welvaart die voorafging aan de crisis in Mexico, maar het had waarschijnlijk meer te maken met het 'cocaïne-effect'. Verdere studies zullen waarschijnlijk aantonen dat ook dit het geval was in andere landen zoals Turkije, Argentinië en Nigeria in 2000 en 2001.

Geldsmokkel

Het rapport bevestigt de doorlaatbaarheid van de verschillende economieën wereldwijd en het legt de nadruk op de grijze economie. Dit laatste is het overgangsgebied tussen de wettelijke economie en de zwarte markt. Een voorbeeld dat duidelijk weergeeft dat die grijze zone bestaat is de Operatie Casablanca, het grootste onderzoek dat ooit uitgevoerd is naar het witwassen van geld. Dit onderzoek resulteerde in de arrestatie van 25 topmensen van 12 van de 19 grootste banken in Mexico.

Vooraleer het drugsgeld terecht komt bij banken, legt het meestal verschillende wegen af. Dit kan via de koffiehandel gaan, via de filmindustrie of de handel in goud, afhankelijk van de belangrijkste industrie van het land van herkomst. Er is dus een duidelijke band tussen criminele netwerken en nationale economieën die niet meer genegeerd kan worden door de autoriteiten die de drugshandel, nationaal en internationaal, bestrijden. Er is nood aan meer studies zoals die van het MOST om de effecten van de internationale drugshandel aan te tonen. Gedurende de zes jaar van het project (1996-2002) bundelde het MOST-project de inspanningen van drugsexperts en onderzoekers uit verschillende werelddelen en vormde zo een netwerk.

Voor een volledige versie van het rapport zie: www.unesco.org/most/globalisation/drugs_1.htm

]]>