UNESCO Platform Vlaanderen, thema "filosofie"http://unesco-vlaanderen.be2014-12-06T22:41:12Het UNESCO Platform Vlaanderen legt zich in de eerste plaats toe op het zo breed mogelijk verspreiden van informatie over de activiteiten en programma’s van UNESCO. Dat doet ze onder meer via het driemaandelijks tijdschrift UNESCO info, door het uitgeven van brochures rond specifieke UNESCO-prioriteiten en door het runnen van een informatie- en documentatiecentrum waar mensen kunnen aankloppen met vragen die verband houden met UNESCO.http://unesco-vlaanderen.be/media/html/unesco_platform_vlaanderen_logo.pngUNESCO Platform Vlaanderen, thema "filosofie"http://unesco-vlaanderen.benlTiende verjaardag Werelddag van de filosofiehttp://unesco-vlaanderen.be/2012/11/19/tiende-verjaardag-werelddag-van-de-filosofieMon, 19 Nov 2012 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2012/11/19/tiende-verjaardag-werelddag-van-de-filosofieVlaams netwerk voor eigentijds filosofieonderwijs pleit voor filosofie als volwaardig vak in het onderwijs.

Tiende verjaardag Werelddag van de filosofiePleidooi voor een aangepaste didactiek om jongeren in het leerplichtonderwijs te leren filosoferen en om filosofie als volwaardig vak in te voeren in sommige doorstromingsgerichte studierichtingen in het secundair onderwijs. De maatschappelijke noodzaak om jongeren kritisch te leren denken via een filosofisch gesprek wordt internationaal erkend door UNESCO en werd in 2002 ook vastgelegd in een resolutie van het Vlaams Parlement.

De 'Werelddag van de filosofie' (jaarlijks gevierd op de derde donderdag van november -n.v.d.r.) werd in 2002 door de UNESCO in het leven geroepen. Deze dag daagt ons uit om te reflecteren over het denken zelf als zelfstandige activiteit op school. In het buitenland is filosoferen een verworvenheid als plichtvak of als optievak. Opteren we daar ook voor in Vlaanderen, als we morgen onze schoolstructuren aanpassen?

Over filosoferen op school bestaan veel misverstanden. Velen menen dat filosoferen gelijk is aan vrijblijvend discussiëren over tal van thema's. In principe kan elk thema wel onderwerp zijn van filosofische reflectie. Maar deze is pas filosofisch wanneer het denkvermogen ook getoetst wordt aan een sluitend redeneervermogen. Leergesprekken op basis van onderzoeksvragen dagen de leerlingen uit om een eigen oordeelsvermogen op te bouwen, een attitude van aandacht en luisterbereidheid voor tegenargumentatie te verwerven en kritisch te luisteren naar slogans en ondoordachte stellingnames. Terecht stelt UNESCO dat filosoferen een school van vrijheid en burgerschap is.

'Filosoferen met kinderen en jongeren' (FMKJ) vraagt een specifieke didactiek die wereldwijd ontwikkeld en gehanteerd wordt om kinderen van jongsaf gevoelig te maken voor de rol van taal en denken in de relatie met anderen. Door het voortdurend interactief oefenen van veelvoudige 'taaldenkrelaties' bouwen leraren dit filosofisch denkwerk vanaf de kleuterschool gradueel op in diverse leergebieden.

Deze FMKJ- methode kan dan uitgroeien tot het autonome vak filosofie waarbij adolescenten doorheen het leerplichtonderwijs een groter abstractievermogen ontwikkelen, een vaardigheid die overigens ook in het hoger onderwijs vereist wordt. Filosofen met een grondige pedagogische vorming confronteren leerlingen geleidelijk aan met verschillende thema's en figuren uit de rijk geschakeerde wijsgerige tradities. Echt filosoferen daagt de leerlingen uit om kritische vragen te stellen over alles wat het eigen leven en het samenleven bezig houdt in hun groei naar volwassenheid: Wat kan ik kennen? Wat moet ik doen? Wat mag ik hopen? Wat is kunst? Wat is geloven? Wat is wetenschap?... Ze leren voor zichzelf antwoorden te formuleren en te beargumenteren op basis van inzichten van denkers uit alle tijden.

Onze Vlaamse scholen hebben door de koppeling van onderwijs- en opvoedingsdoelen een uitgesproken ambitie. Leerlingen krijgen meer dan de noodzakelijke kennisoverdracht en vaardigheidstraining. Ze worden niet zomaar klaargestoomd voor de arbeidsmarkt of het hoger onderwijs. Scholen zijn overtuigd dat ze leerlingen moeten begeleiden in hun groei naar volwassenheid. Ze vormen de kritische burgers van morgen die actief deelnemen aan het gemeenschapsleven en de samenleving versterken. Scholen en leerkrachten dragen bij tot de ontwikkeling van verantwoord burgerschap.

Het pleidooi voor eigentijds filosofieonderwijs haalt zijn kracht uit die algemeen erkende betrachting: door aangepast onderwijs werken aan een betere samenleving. Dit doet in geen enkel opzicht afbreuk aan de waarde en zinvolheid van andere profane disciplines als onderdeel van een breed onderwijscurriculum.

Over de relatie tussen levensbeschouwelijke vorming en filosofie als algemeen vak bestaat o.i. een groot misverstand. We vinden het uiteraard zinvol om kinderen en jongeren via een duidelijk herkenbaar levensbeschouwelijk vak specifiek te vormen en hen vertrouwd te maken met bepaalde bronnen en allerlei wijsheidstradities vanuit een particulier levensbeschouwelijk perspectief. Dit proces is echter te onderscheiden van de universele vorming die jongeren daarnaast kunnen ervaren door op een ongebonden wijze te leren filosoferen en door de introductie van filosofie als zelfstandig onderwijsdomein.

Betekent de tiende verjaardag van de 'Werelddag van de filosofie' en deze van de 'Vlaamse filosofieresolutie' op 19.12.12 een definitieve doorbraak? Vloeit er uit de aangekondigde onderwijshervormingen een zichtbare inbedding voor een mooi filosofisch traject? Laat de wijsgerige UNESCO- wind in Parijs anno 2012 voor de toekomstige generaties ook enkele frisse filosofische ideeën in Brussel aanwaaien?

Bij het aantreden van de nieuwe regering klonk de wens om het secundair onderwijs te hervormen. Zou het geen goede gelegenheid zijn om zowel FMKJ op te nemen in de lerarenopleidingen en filosofie een volwaardige plaats te geven in het secundair onderwijs?

Aan belangstelling en enthousiasme voor FMKJ en filosofie is er bij de brede onderwijsbasis geen gebrek. Het woord is nu aan de onderwijsverstrekkers en de beleidsmakers om werk te maken van een 'Vlaamse filosofieresolutie 2.0'. Laten we vooral niet nog eens 10 jaar wachten om aansluiting te vinden bij Europa en de rest van de wereld, waar filosofie als een autonome discipline wordt aanvaard in het opvoedingstraject van jongeren naar volwassenheid.

Peter Michielsens (voorzitter VEFO/ ere-inspecteur-generaal Onderwijs) en Herman Lodewyckx (ondervoorzitter VEFO/ voorzitter AIPPh aisbl / gewezen lector wijsbegeerte KHBO) schreven deze bijdrage namens het Vlaams netwerk voor Eigentijds FilosofieOnderwijs.

VEFO vzw is een vereniging met universitaire vakgroepafgevaardigden wijsbegeerte uit Antwerpen, Brussel, Gent en Leuven, onderwijsdeskundigen, geëngageerde onderzoekers, docenten en leerkrachten.


]]>
Een open platform voor vrouwenhttp://unesco-vlaanderen.be/2011/11/16/een-open-platform-voor-vrouwenWed, 16 Nov 2011 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2011/11/16/een-open-platform-voor-vrouwenUNESCO lanceert een onlinemagazine op Wereldfilosofiedag waarin vrouwen ongehinderd kunnen denken en schrijven.

Een open platform voor vrouwenElk jaar staat UNESCO op de derde donderdag van november in voor de organisatie van Wereldfilosofiedag. Dit jaar grijpt UNESCO deze dag aan om het eerste nummer van een nieuw onlinemagazine voor te stellen, The Women Philosophers' Journal.

Het nieuwe magazine, dat beschikbaar is in het Engels en het Frans, wil vooral een platform zijn voor de uitwisseling van ideeën. De auteurs die bijdragen leveren, kunnen denken en schrijven zonder beperkingen en vinden langs het magazine een publiek met een open geest.

Verder zal het magazine informatie verschaffen over stageplaatsen, beschikbare opleidingen, publicaties, vacatures enz… die interessant kunnen zijn voor vrouwelijke filosofen, doctoraatstudenten en onderzoekers met filosofie als werkterrein.

Op de Wereldfilosofiedag, 17 november 2011, organiseert UNESCO in samenwerking met een aantal partners een reeks evenementen op haar hoofdzetel in Parijs die open staan voor zowel filosofen als het brede publiek. Zo zijn er conferenties over de eerlijke verdeling van de voordelen van wetenschappelijke vooruitgang, over de rol van filosofie bij het stimuleren van kritisch denken, over de filosofische betekenis van de politieke omwentelingen in de Arabische wereld en over de band tussen filosofie en gelijke kansen in het onderwijs.


]]>
Ideeën in de aanbiedinghttp://unesco-vlaanderen.be/2008/9/1/ideeën-in-de-aanbiedingMon, 01 Sep 2008 01:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2008/9/1/ideeën-in-de-aanbieding
Tijdens de bijeenkomst van Nationale UNESCO Commissies konden de deelnemers inspiratie opdoen op een infomarkt waar verschillende commissies een dertigtal projecten voorstelden.

Idee%26%23235%3bn+in+de+aanbiedingUit deze ervaring concludeerden de deelnemers dat het raadzaam is dat Nationale UNESCO Commissies samenwerken met een brede waaier van partners voor de planning en uitvoering van publieksgerichte activiteiten. Door de krachten te bundelen met organisaties uit het middenveld, jongerenvertegenwoordigers, bedrijven, parlementairen, mediapartners enz... kunnen er innovatieve projecten opgezet worden. Bovendien kunnen dergelijke vormen van samenwerking leiden tot interessante kruisbestuivingen en netwerking tussen partners.

Belangrijk vonden de deelnemers dat activiteiten en projecten uitgaan van de (meer)waarde van de UNESCO en dat het werk van andere agentschappen en organisaties niet gekopieerd wordt. Er moet bij voorkeur gemikt worden op de lange termijn en ingespeeld op hedendaagse trends en actuele onderwerpen.

Hieronder volgt een greep uit de projecten en activiteiten die op de infomarkt werden voorgesteld aan de hand van posters en presentaties.

Noorwegen - Interculturele dialoog

De Nationale UNESCO Commissie van Noorwegen startte in 2006 met een twee jaar lopend project waarin interculturele dialoog centraal stond. Bedoeling was om het debat aan te zwengelen over wat achtergestelde groepen, zoals etnische minderheden, verhindert om te participeren in de Noorse samenleving en om voorbeeldpraktijken te verzamelen over hoe daaraan verholpen kan worden.

Tussen de herfst van 2006 en de lente van 2008 werden er acht ontbijtbijeenkomsten georganiseerd in de lobby van een theater in Oslo. Telkens leidde een gastspreker het debat in waarna er met de deelnemers werd gediscussieerd. Onder de aangesneden onderwerpen: Hoe verhouden het curriculum en het lesmateriaal zich tot culturele diversiteit? Welke rol spelen de ouders in de schoolprestaties van kinderen? Hebben uitgeverijen een beleid inzake culturele diversiteit gericht op jonge lezers en studenten? Houden de media journalisten met een niet-Noorse etnische achtergrond weg uit de mainstream? Waarom spelen acteurs met een niet-Noorse achtergrond zelden grote rollen?

In mei 2007 en in mei 2008 werd er een conferentie georganiseerd in Oslo. In 2007 was het centrale thema 'modellen van diversiteit' waarbij onder andere de diversiteit in het theater, de politie en de media besproken werden. In 2008 was het centrale thema 'dilemma's van dialoog' waarbij nader ingegaan werd op de aspecten die de dialoog tussen mensen met verschillende culturele achtergronden bemoeilijkt en op de onderwerpen die voor ongemak of gêne zorgen.

Naarmate het project liep, kwamen er steeds meer mensen met een niet-Noorse achtergrond op af om deel te nemen aan de debatten. De Nationale UNESCO Commissie van Noorwegen zal op basis van de uitkomsten van het project een aantal uitdagingen formuleren en vervolgens de Noorse regering en het middenveld warm maken om deze aan te pakken.

Canada - Racisme bestrijden

De Nationale UNESCO Commissie van Canada werkt sinds 2005 aan de uitbouw van een Canadese coalitie van steden en gemeenten tegen racisme en discriminatie. Aangezien stads- en gemeentebesturen op het meest praktische niveau dicht bij hun inwoners functioneren, zijn ze buitengewoon goed geplaatst om beleid, programma's en activiteiten te ontwikkelen die bijdragen tot het elimineren van racisme en discriminatie.

De coalitie slaagde erin om mensen op verschillende niveaus en actief in diverse diensten en organisaties meer bewust te maken van racisme en discriminatie en van hun verantwoordelijkheid om daar iets aan te doen. Tastbare resultaten kunnen pas op lange termijn verwacht worden en dat strookt niet altijd met de mentaliteit van resultaatgerichte gemeentebesturen die de neiging hebben om zich te concentreren op de korte termijn. Toch groeit het besef van de voordelen die samenwerking in een dergelijk netwerk biedt, zowel met andere steden en gemeenten als met verschillende partners uit het middenveld.

Duitsland - Educatie voor duurzame ontwikkeling

Het implementeren van de objectieven van het Decennium voor Educatie voor Duurzame Ontwikkeling (2005-2014) is een zaak van vele betrokkenen: federale en deelstaatministeries, het parlement, niet-gouvernementele organisaties, academische instellingen, bedrijven en media. Dit gegeven zette de Nationale UNESCO Commissie van Duitsland er toe aan om te functioneren als een platform die de verschillende betrokkenen samenbrengt om gemeenschappelijke doelstellingen af te spreken, strategieën te ontwikkelen en samen te werken bij de uitvoering ervan.

Er is een nationaal actieplan opgesteld dat meer dan 60 concrete politieke maatregelen voorstelt om educatie voor duurzame ontwikkeling meer ingang te doen vinden. Projecten ten voordele van educatie voor duurzame ontwikkeling die vruchten afwerpen, kunnen rekenen op een officiële erkenning. Een dergelijk kwaliteitslabel moet de verspreiding van voorbeeldpraktijken bevorderen en zet partners aan om innovatieve initiatieven op touw te zetten.

Kroatië - Culturele diversiteit promoten

In 2004, terwijl de voorbereiding van de Conventie over de bescherming en promotie van de diversiteit van culturele expressies in de laatste fase was aanbeland (de conventie zou in 2005 door de Algemene Conferentie van de UNESCO worden aangenomen - n.v.d.r.) startte de Nationale UNESCO Commissie van Kroatië een veelzijdig project om het gegeven 'culturele diversiteit' in de kijker te zetten. Het project richtte zich zowel op het ruime publiek als op meer specifieke doelgroepen zoals organisaties uit het middenveld en beleidsmakers.

Voor het ruime publiek waren er onder meer een aantal evenementen waarbij binnen- en buitenlandse culturele expressies aan bod kwamen en organisaties uit het middenveld konden hun mening geven over de ontwerpteksten van de conventie (de Vlaamse UNESCO Commissie organiseerde een gelijkaardig initiatief waarover in maart 2005 een extra editie van UNESCO info verscheen - n.v.d.r.) tijdens workshops. Onder impuls van de belangstelling die het project genereerde, kwam er een parlementair debat dat het belang van de conventie onderstreepte en waarbij alle partijen hun steun ervoor toezegden.

Om de belangstelling voor culturele diversiteit niet te laten wegebben, worden er jaarlijks op 21 mei, Werelddag voor culturele diversiteit, dialoog en ontwikkeling, workshops en concerten georganiseerd die regionale en internationale culturele uitingen aan bod laten komen.

Slowakije - Opleiding ethiek

Onder impuls van de Nationale UNESCO Commissie van Slowakije, werd er van 10 tot 14 september 2007 een opleiding ethiek georganiseerd voor jonge leerkrachten. 17 docenten uit verschillende vakgebieden die in aanraking komen met ethische aspecten, zoals economie, bio-ethiek, milieustudies, geneeskunde, filosofie, theologie enz... kregen een intensieve opleiding waarin de basisprincipes van het lesgeven in ethiek aan bod kwamen. Verder waren er praktisch gerichte lessen waarbij leerkrachten van elkaar konden leren hoe je het best met leerlingen communiceert en hoe bepaalde elementen kunnen worden aangebracht.

Griekenland - Vrouwelijke creativiteit

Samen met een aantal partners waaronder het UNESCO Centrum voor Vrouwen en Vrede in de landen van de Balkan, organiseerde de Nationale UNESCO Commissie van Griekenland reeds drie keer een zevendaags festival waarop de creativiteit van vrouwen uit het gebied van de Middellandse Zee en de Zwarte Zee centraal stond. Het festival ging voor het eerst door in 1997 in het kader van de activiteiten ter gelegenheid van Thessaloniki als culturele hoofdstad van Europa. Het kreeg een vervolg in 2000 en in 2006.

Onder ruime belangstelling van publiek en media, brachten de festivals zo'n 1.400 vrouwelijke artiesten samen. Er konden culturele agenda's worden gelijkgestemd en afspraken voor samenwerking worden gemaakt. De drie edities van het festival brachten ook een dialoog op gang over de grootste uitdagingen waarmee kunstenaars zich in de huidige samenleving geconfronteerd zien.

Oostenrijk - Immaterieel cultureel erfgoed ondersteunen

De Nationale UNESCO Commissie van Oostenrijk richtte in 2006 een Nationaal Agentschap voor Immaterieel Cultureel erfgoed op. Objectieven waren het begeleiden van het ratificatieproces in Oostenrijk voor het toetreden tot de UNESCO-conventie voor de bescherming van immaterieel cultureel erfgoed, het creëren van een platform voor interdisciplinair overleg over de verschillende aspecten van immaterieel erfgoed en het vergroten van het publiek bewustzijn omtrent immaterieel erfgoed.

Het agentschap zal zich in de eerste plaats niet zozeer concentreren op folklore en volkscultuur (zoals traditionele muziek, dans, enz... ) maar wel op "kennis en praktijken aangaande de natuur en het universum." De achterliggende gedachte daarbij is dat het jarenlang afgaan op technologische ontwikkeling veel traditionele kennis omtrent de natuur heeft overschaduwd terwijl dergelijke kennis van groot belang kan zijn voor bijvoorbeeld duurzame ontwikkeling. Er zijn al resultaten geboekt met het in kaart brengen van kennis in Oostenrijk betreffende traditionele geneeskunde en omtrent manieren om beter voorbereid te zijn op natuurrampen.

Turkije - Beheer van werelderfgoedsites bijsturen

De Nationale UNESCO Commissie van Turkije gaf in 2006 de aanzet voor een project dat wilde nagaan hoe het gesteld is met het beheer van de werelderfgoedsites in Turkije. Bedoeling was vooral om de verschillende betrokken partijen bijeen te brengen om hen zowel de kans te geven om hun visie te vertolken als om hun eigen participatie bij het beheer te evalueren. Aan het einde van het project werd er een workshop georganiseerd die experts en beleidsmakers rond de tafel bracht om te debatteren over hoe het beheer van werelderfgoedsites in de toekomst beter georganiseerd kan worden. De resultaten van deze workshops zullen binnenkort worden gepubliceerd en verspreid.

]]>
Thinking at Crossroads: In Search of New Languageshttp://unesco-vlaanderen.be/2006/4/18/thinking-at-crossroads-in-search-of-new-languagesTue, 18 Apr 2006 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2006/4/18/thinking-at-crossroads-in-search-of-new-languagesgecoördineerd door Eduardo Portella Thinking+at+Crossroads%3a+In+Search+of+New+LanguagesDoor haar brede actieterrein, dat zowel onderwijs, cultuur, communicatie als sociale en menswetenschappen behelst, is een bijzondere intellectuele en ethische missie weggelegd voor de UNESCO. De Organisatie is een mondiaal forum voor het uitwisselen, vergelijken, wikken en wegen van ideeën. In deze snel veranderende wereld, moet ook de rol van het denken en de filosofie steeds opnieuw worden afgewogen. Dit boek brengt een aantal filosofen samen die verschillende aspecten van het denken bespreken, zoals de neiging van het Westerse denken om overtuigd te zijn van het eigen gelijk, de evolutie van het denken en de manier waarop de verschillende gedachtestromingen van diverse culturen zich tot elkaar verhouden. Leuk aan dit werk is, dat elk hoofdstuk naast stellingen van individuele filosofen omtrent bepaalde aspecten, eveneens een debat biedt waarin filosofen rechtstreeks met elkanders visie worden geconfronteerd en daar ook op kunnen reageren. Zo ontstaat een bijzonder levendige discussie over de rol van de denker in de hedendaagse globale, maar gefragmenteerde, samenleving.


U kan het boek rechtstreeks bestellen via Unesco Publishing: bestel hier

]]>
Blik op de toekomst richtenhttp://unesco-vlaanderen.be/2005/12/1/blik-op-de-toekomst-richtenThu, 01 Dec 2005 08:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2005/12/1/blik-op-de-toekomst-richtenHet wetenschappelijk programma van de UNESCO wil ervoor zorgen dat we op een duurzame manier de toekomst instappen en dat onze fundamentele vrijheden gewaarborgd blijven.

Blik+op+de+toekomst+richtenDe divisie Wetenschappen van de UNESCO is opgedeeld in twee deelsectoren: natuurwetenschappen en sociale- en menswetenschappen. Binnen de natuurwetenschappen krijgen water en eraan verbonden ecosystemen prioritaire aandacht. Er is eveneens bijzondere aandacht voor de oceanen, capaciteitsopbouw (zowel binnen de fundamentele en technische wetenschappen als naar het wetenschapsbeleid toe) en voor de rol van de wetenschap bij het werken aan duurzame ontwikkeling. Binnen de sociale- en menswetenschappen ligt de nadruk in de eerste plaats op de ethiek van wetenschap en technologie en daarnaast op het bevorderen van de mensenrechten, het bestrijden van racisme, het promoten van filosofie en democratie en op het opvolgen van sociale transformaties.

Eigenheid

"Het is belangrijk dat de UNESCO haar werkzaamheden beter afstemt op haar identiteit en missie," zegt Rudy Herman, navorser bij de administratie Wetenschap en Innovatie en lid van de Vlaamse UNESCO Commissie, "op het vlak van water zijn er bijvoorbeeld nog 22 andere instanties binnen de Verenigde Naties met die problematiek bezig. Via het Internationaal Hydrologisch Programma (IHP) speelt de UNESCO een coördinerende rol maar de Organisatie zou haar eigenheid nog meer kunnen benadrukken. De meerwaarde van de UNESCO ligt vooral bij bewustwording, educatie en vredesopbouw. Naast capaciteitsopbouw zou de UNESCO bijvoorbeeld meer activiteiten kunnen organiseren die bewustzijn helpen creëren. Dus niet enkel informatie verstrekken aan wetenschappelijke instellingen, maar ook aan andere doelgroepen zoals lokale overheden, koepelorganisaties en specifieke sectoren, zoals de visserij, de (eco)toeristische sector, enz... Zo kan men bijvoorbeeld gidsen bewust maken van wat het zuiver houden van rivieren met zich meebrengt, zowel op het vlak van perceptie als naar de natuur toe. Vlaanderen zou een dergelijke globale benadering verder uitgewerkt willen zien in verschillende projecten en programma's van de UNESCO."

"In het verlengde daarvan menen we dat de UNESCO ook nog meer kan nadenken over wat haar verschillende programma's elkaar kunnen bieden," vervolgt Rudy Herman. "Vanuit Vlaanderen zien we steeds toe op de complementariteit van de ondersteuning die we verstrekken en welke input dit kan geven aan andere onderdelen of programma's. Een goed voorbeeld hiervan is het IODE Project Office in Oostende. In feite ondersteunt Vlaanderen via dit kantoor een programma dat een horizontale dienstverlening biedt. Door data en informatie op een gestandaardiseerde manier te beheren, kunnen ze ook door andere organisaties gebruikt worden, zowel binnen als buiten de UNESCO. Voorbeelden hiervan zijn het Global Sea Level Observing System (GLOSS) en het Global Ocean Observing System (GOOS) die vanuit de Intergouvernementele Oceanografische Commissie (IOC) van de UNESCO gerund worden. Organisaties zoals de World Meteorological Organisation en het United Nations Environmental Programme kunnen gebruik maken van steun uit Vlaanderen via toegang tot de uniforme data en de aangeboden opleidingen."

Vlaamse steun

Tijdens de 33ste Algemene Conferentie van de UNESCO van 3 tot 21 oktober in Parijs, bekrachtigden de lidstaten ook een aantal beslissingen die niet rechtstreeks met programma-inhoud te maken hebben maar eveneens van belang zijn voor Vlaanderen. "Zo is het Nederlandse Instituut voor Watereducatie uit Delft een volwaardig UNESCO-instituut geworden dat vooral aan capaciteitsopbouw zal gaan doen," zegt Rudy Herman. "Ook het CAZALAC in Chili is nu officieel erkend. Dat is een centrum voor waterbeheer in woestijn- en halfwoestijngebieden voor Latijns-Amerika en het Caraïbisch Gebied dat opereert binnen het kader van het IHP. Via het Trustfunds waarmee Vlaanderen wetenschappelijke projecten van de UNESCO ondersteunt, hielpen we bij de uitbouw van dit centrum. Nu wordt het verder uitgebreid en zal Vlaanderen vooral de onderzoekscomponent van het centrum helpen versterken."

Met betrekking tot de sociale- en menswetenschappen springt vooral de aangenomen Universele Verklaring over Bio-ethiek en de Mensenrechten in het oog (zie verder). Een andere opmerkelijke beslissing van de Algemene Conferentie is de jaarlijkse viering van een Werelddag voor de Filosofie, elke derde donderdag van november. Hoewel er aan Werelddagen geen gebrek is, verdient deze beslissing toch applaus. "Deze dag is vooral belangrijk voor een aantal jonge lidstaten die zich aan het herbronnen zijn nadat ze uit conflictsituaties komen," denkt Rudy Herman. "Het instellen van deze Werelddag kan hen de ruimte en de openheid bieden om na te denken over de richting die ze uit willen. Daar is ook het bewustzijn rond ethische aspecten en het stimuleren van dialoog aan gekoppeld."

Langetermijndenken

Tijdens de voorbije Algemene Conferentie is ook begonnen met de voorbereiding van de volgende zogenaamde Medium Term Strategy die de inhoudelijke prioriteiten voor de periode 2008-2013 zal vastleggen. "Het is de bedoeling dat dit langetermijndenken meer ingang vindt en dat er vanuit die strategie vertrokken wordt bij het opstellen van de tweejaarlijkse werkprogramma's van de UNESCO. Die benadering laat toe om meer gestructureerd te werken en om het overzicht te bewaren van waar men naartoe wil," zegt Rudy Herman. "Deze methode werd al het best toegepast binnen het domein van de natuurwetenschappen en zal nu ook door de andere sectoren zoals onderwijs en cultuur overgenomen worden. Ook Vlaanderen staat hier achter. Projecten die we steunen via het wetenschappelijk Trustfunds, garanderen we een financiering voor vier jaar. We zien er eveneens op toe dat het gaat om projecten die ingebed zijn in het grotere programma van de Medium Term Strategy zodat de projecten op lange termijn vruchten kunnen blijven afleveren."

]]>
Vlaams Parlement opent de deuren voor Impulsdag voor filosofie in het onderwijshttp://unesco-vlaanderen.be/2005/10/25/vlaams-parlement-opent-de-deuren-voor-impulsdag-voor-filosofie-in-het-onderwijsTue, 25 Oct 2005 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2005/10/25/vlaams-parlement-opent-de-deuren-voor-impulsdag-voor-filosofie-in-het-onderwijsNaar aanleiding van de kersverse Werelddag voor de Filosofie wordt in het Vlaams Parlement een Impulsdag georganiseerd om na te denken over meer filosofie in het onderwijs. Vlaams+Parlement+opent+de+deuren+voor+Impulsdag+voor+filosofie+in+het+onderwijsDe kalender van door de Verenigde Naties erkende internationale en werelddagen is uitgebreid met de Werelddag voor de Filosofie die voortaan elke derde donderdag van november gevierd wordt. Deze beslissing is genomen tijdens de Algemene Conferentie van de UNESCO die vorige week eindigde. De sector voor sociale wetenschappen van de UNESCO organiseerde al sinds 2002 een Filosofiedag om het belang van filosofie in het onderwijs te onderstrepen.

In Vlaanderen speelt het Vlaams netwerk voor Eigentijds Filosofieonderwijs (VEFO) op dit nieuws in door op vrijdag 18 november een Impulsdag voor meer kansen voor filosofie in onderwijs en vorming te organiseren in het Vlaams Parlement.

De doelgroep van de impulsdag bestaat uit beleidsverantwoordelijken, pedagogische begeleiders, directieleden, lerarenopleiders, leerkrachten, onderwijs-inspecteurs, navormers, filosofen, vertegenwoordigers van de Vlaamse scholierenkoepels en andere geëngageerden die constructief mee willen zoeken naar manieren waarop onderwijs en vorming aandacht kunnen besteden aan de filosofische dimensie. De aandacht gaat vooral naar het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs.

Impulsdag is maar het begin

Na 18 november volgt er een procesperiode die duurt tot april 2006. Tijdens die periode worden mogelijke toepassingen van de impulsdag via talrijke creatieve praktijkvoorbeelden ingebed in de eigen schoolwerking. Op 28 april 2006 ontmoeten leerlingen en filosofen elkaar op een terugkomdag in het Vlaams Parlement. Dan presenteren de leerlingen hun resultaten, wisselen ze ideeën en ervaringen uit en gaan ze een gesprek aan met filosofen.

De eerste impulsdag op 18 november 2005 maakt dus deel uit van een drieluik, waarin mensen van verschillende gezindheden en leeftijden samen willen nadenken over het belang van denken en denkend handelen in het onderwijs, en in het leer- en opvoedingsproces, met het oog op de snel evoluerende en complexe samenleving in de 21ste eeuw.

Ook de impulsdag is opgebouwd als een drieluik: naast sessies waarin verschillende visies op filosofische reflectie in onderwijs en vorming aan bod komen, zijn er ook aparte workshops met inspirerende praktijkmodellen uit diverse onderwijscontexten. De dag wordt afgesloten met een plenaire sessie, waarin ruimte is voor een vraaggesprek over de plaats, de mogelijkheden en de beperkingen van de kansen van filosofie in het curriculum. Met dit dubbele drieluik wil het VEFO een proces van intervisie en actieve bezinning op gang brengen over de meerwaarde van eigentijds filosoferen in onderwijs, en bij het leren en opvoeden.

Klik hier voor meer informatie over de Impulsdag voor meer kansen voor filosofie in onderwijs en vorming. Inschrijven kan tot 1 november.

Klik hier voor meer informatie over de Werelddag voor de Filosofie.

]]>
UNESCO Prijs voor Vredeseducatie 2002http://unesco-vlaanderen.be/2002/6/10/unesco-prijs-voor-vredeseducatie-2002Mon, 10 Jun 2002 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2002/6/10/unesco-prijs-voor-vredeseducatie-2002Door Gandhi geïnspireerde school uit India wint jaarlijkse UNESCO Prijs voor Vredeseducatie.

De directeur-generaal van de UNESCO, Koïchiro Matsuura, maakte bekend dat de City Montessori School uit India de laureaat is van de UNESCO Prijs voor Vredeseducatie, editie 2002. Hij doet dat op advies van een internationale jury die de school roemt omwille van haar "inzet voor de universele waarden van onderwijs voor vrede en tolerantie en voor de principes van het secularisme in een tijd waarin deze waarden en principes steeds meer onder druk komen te staan."

De City Montessori School (CMS), opgericht in 1959 in Lucknow in de Indiase deelstaat Uttar Pradesh, is geen school zoals alle andere. Ze onderscheidt zich niet alleen door haar grootte - met 25.000 leerlingen van kleuteronderwijs tot secundair onderwijs staat ze te boek in het bekende Guiness Book of Records als de grootste privé-school ter wereld - maar ook door de kwaliteit van het onderwijs dat ze verstrekt. Zo scoren de leerlingen op examens bijvoorbeeld systematisch hoger dan het nationale gemiddelde. Maar het is vooral haar filosofie die de school zo bijzonder maakt: al meer dan 40 jaar brengt ze haar leerlingen de waarden van vrede en tolerantie bij.

De stichters van de school, Jagdish en Bharti Gandhi, lieten zich door de geweldloosheid van Mahatma Gandhi inspireren voor de vier fundamentele principes van de school: universele waarden, uitmuntendheid, mondiaal begrip en dienst voor de gemeenschap. Leerlingen geven bijvoorbeeld les in naburige dorpen om mensen te leren lezen en schrijven en hun bewustzijn omtrent hygiëne en gezondheid te vergroten.

De school wil haar leerlingen voorbereiden op de uitdagingen die de huidige complexe mondiale samenleving voor hen in petto heeft door elk kind vertrouwen te schenken, hun zin voor verantwoordelijkheid te ontwikkelen, hen morele waarden bij te brengen via theoretische en praktische lessen en door hun ogen te openen voor anderen godsdiensten en culturen.

Het belang dat de CMS schenkt aan de familie, is een van haar karakteristieken. De school legt via boeken en brochures aan de ouders uit welke invloed de lessen op de kinderen hebben en betrekt hen nauw bij het leven op school. De leerkrachten kunnen op hun beurt genieten van voortgezette opleidingen in de principes van de school, alsook in kindontwikkeling, psychologie en sociologie. Elk kind heeft ook een mentor die een persoonlijke relatie ontwikkelt met de familie.

Voorts wordt de CMS gekenmerkt door de nadruk die ze legt op onderwijsonderzoek. 25 mensen hebben er een dagtaak aan het opvolgen en samenbrengen van de beste onderwijstheorieën en -benaderingen uit de ganse wereld om deze dan eventueel aan te passen en in de praktijk te brengen in de school.

De UNESCO Prijs voor Vredeseducatie is goed voor 34.500 euro en wordt sinds 1981 toegekend aan initiatieven die de publieke opinie sensibiliseren en mobiliseren voor vrede. Eerdere laureaten zijn onder meer de Moeders van de Plaza de Mayo (Argentinië), Moeder Teresa (India) en Rigoberta Menchú Tum (Guatemala).

]]>