UNESCO Platform Vlaanderen, thema "mediaontwikkeling"http://unesco-vlaanderen.be2015-02-12T11:22:38Het UNESCO Platform Vlaanderen legt zich in de eerste plaats toe op het zo breed mogelijk verspreiden van informatie over de activiteiten en programma’s van UNESCO. Dat doet ze onder meer via het driemaandelijks tijdschrift UNESCO info, door het uitgeven van brochures rond specifieke UNESCO-prioriteiten en door het runnen van een informatie- en documentatiecentrum waar mensen kunnen aankloppen met vragen die verband houden met UNESCO.http://unesco-vlaanderen.be/media/html/unesco_platform_vlaanderen_logo.pngUNESCO Platform Vlaanderen, thema "mediaontwikkeling"http://unesco-vlaanderen.benlWereldradiodag 2015http://unesco-vlaanderen.be/2015/2/12/wereldradiodag-2015Thu, 12 Feb 2015 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2015/2/12/wereldradiodag-2015Unesco topvrouw Irina Bokova wil dat jongeren een luidere stem krijgen dankzij radio en dat het medium ten volle wordt benut om uitsluiting tegen te gaan.

Wereldradiodag 2015"De vierde jaarlijkse Wereldradiodag, gevierd op 13 februari, staat in het teken van jongeren. Unesco pleit ervoor om mensen onder de 30 meer aan bod te laten komen in het maatschappelijk leven en debat. Radio is een doeltreffend instrument om dat doel te helpen verwezenlijken.

Jonge vrouwen en mannen zijn onvoldoende vertegenwoordigd in de media - een uitsluiting die vaak een afspiegeling is van een bredere sociale, economische of democratische uitsluiting. Jonge producenten en verslaggevers of presentatoren zijn eerder zeldzaam. Er zijn te weinig programma's die zich richten op, of gemaakt worden door, jonge mensen. Dat verklaart voor een deel waarom er zoveel hardnekkige stereotypen over jongeren blijven circuleren in de media en in de ether.

Het is vaak dankzij jongeren (burgerjournalisten of freelancers) dat internationale media kunnen berichten over de ontwikkelingen in gevoelige of gevaarlijke regio's. Velen riskeren hun leven ten dienste van informatie en de radio. We kunnen hen een dienst bewijzen door hen meer zendtijd te bieden. Dan kan leiden tot innovatieve ideeën en nieuwe standpunten die het maatschappelijk debat een stimulans geven. Dat is het doel van Wereldradiodag en sluit aan bij de inspanningen van Unesco om alle vormen van uitsluiting tegen te gaan.

Radio schept ook een gemeenschapsgevoel door de verspreiding van informatie. Het helpt gemeenschappen om uit hun isolement te breken in tijden van gewapende conflicten, politieke spanningen of humanitaire tegenspoed. Zo zorgde Unesco recent voor de verspreiding van medische informatie langs de radio in de gebieden getroffen door de uitbraak van Ebola. Radio kan ook helpen om het sociaal weefsel te herstellen in gemeenschappen van vluchtelingen. De Organisatie steunt de productie van programma's voor en door jongeren.

Unesco hoopt dat Wereldradiodag een stimulans kan zijn voor de internationale gemeenschap om zich rond het medium radio te scharen en om zoveel mogelijk gebruik te maken van het potentieel van radio voor het bevorderen van sociale inclusie, intergenerationele dialoog en sociale verandering."

Irina Bokova
directeur-generaal van Unesco


]]>
Radio helpt verspreiding ebola tegenhoudenhttp://unesco-vlaanderen.be/2014/8/5/radio-helpt-verspreiding-ebola-tegenhoudenTue, 05 Aug 2014 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2014/8/5/radio-helpt-verspreiding-ebola-tegenhoudenEen door Unesco ondersteunde radiozender informeert de bevolking in Sierra Leone over de gevaren en de verspreiding van het ebolavirus.

Radio helpt verspreiding ebola tegenhoudenEen radiostation dat steun geniet van Unesco, helpt om de verspreiding van ebola in Sierra Leone te beperken. Radio Bintumani, de enige gemeenschapsradiozender in het Koinadugu district in Sierra Leone, kreeg recent hulp van Unesco om het zendbereik te vergroten en om meer uren per dag te kunnen uitzenden.

Koinadugu is het enige district in Sierra Leone waar nog geen gevallen van ebola bekend zijn. Nochtans grenst het district aan Guinee waar de huidige ebolacrisis is begonnen. De raad van het district richtte een taskforce op met medewerking van verschillende organisaties om de verspreiding van ebola in te perken. De radiozender speelde een belangrijke rol bij het informeren van de bevolking.

Tot voor kort had Radio Bintumani slechts een beperkt bereik. Dankzij steun vanuit het International Programme for the Development of Communication (IPDC) - waarmee Unesco lokale media in ontwikkelingslanden vooruithelpt - kwam er een extra generator en nieuwe zendapparatuur. Daardoor kan het station dagelijks langer in de ether en bereikt het nu ook het volledige district.

De huidige opstoot van ebola kwam voor het eerst aan het licht in maart 2014 in Guinee. Daarna doken besmettingen met het ebolavirus op in Liberia en Sierra Leone. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) waren er tegen eind juli 2014 1440 besmettingen en 826 doden bekend. De uitbraak is bijzonder zorgwekkend omdat het gaat om de meest dodelijke van de vijf bekende varianten van het virus: het Ebola Zaïre virus dat tot 9 op 10 besmette mensen doodt. De sterftegraad bij de huidige uitbraak ligt rond de 60 procent.

De uitbraak maakt zoveel slachtoffers omwille van gebrekkige gezondheidsinfrastructuur, angst en wantrouwen onder de bevolking, het verkeerd gebruik van beschermende kledij en onveilige begrafenissen. De meeste besmettingen zijn het gevolg van rechtstreeks contact tussen mensen.


]]>
Meer vrouwen op en achter de schermenhttp://unesco-vlaanderen.be/2013/12/19/meer-vrouwen-op-en-achter-de-schermenThu, 19 Dec 2013 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2013/12/19/meer-vrouwen-op-en-achter-de-schermenUnesco start met een wereldwijd netwerk om te ijveren om vrouwen meer aan bod te laten komen in de media.

Meer vrouwen op en achter de schermenUnesco en haar partners brachten honderden mensen samen in Bangkok (Thailand) van 2 tot 4 december 2014 om van gedachten te wisselen over hoe iets kan worden gedaan aan de ondervertegenwoordiging van vrouwen in de media. Een van de uitkomsten is de Global Alliance on Media and Gender (GAMG).

De nieuw gevormde alliantie heeft tot doel acties voor gendergelijkheid te versterken: er moet meer aandacht zijn voor vrouwen in de media, zowel in programma's als op de werkvloer. Het netwerk bestaat uit vertegenwoordigers van media-organisaties, mediaprofessionals, academici, beleidsmakers, maatschappelijke organisaties, ontwikkelingsorganisaties, enz. Iedereen die de kernprincipes van het netwerk onderschrijft, kan er zich bij aansluiten.

De slotverklaring van de conferentie definieert de overkoepelende missie van de GAMG als volgt: "We engageren ons voor gendergelijkheid en empowerment van vrouwen om hen toe te laten vrij hun mening te uiten en deel te nemen aan het besluitvormingsproces in de samenleving. We ijveren voor genderinclusieve media om uiteindelijk gendergelijkheid in media-organisaties te bewerkstelligen."

Het forum in Bangkok nam de Verklaring van Peking van 1995, voortgekomen uit de Vierde Wereldvrouwenconferentie, als uitgangspunt. In deze verklaring stellen de Verenigde Naties dat de genderongelijkheid in de media - zowel op het vlak van toegang als van vertegenwoordiging - een werkpunt moet zijn. Sindsdien is er wel her en der vooruitgang geboekt maar van een wereldwijde trend, laat staan een beweging, is geen sprake.

G Meer vrouwen op en achter de schermen

Instrument voor de toekomst

Tijdens de slotzitting van de conferentie, drukte de adjunct-directeur-generaal van Unesco's Communicatie- en Informatiewetenschappen Sector, Janis Karklins, de hoop uit dat de GAMG zou kunnen bijdragen tot het formuleren en uitvoeren van de internationale ontwikkelingsagenda na 2015 en tot het welslagen van de VN Wereldvrouwenconferentie van 2015.

"We organiseerden deze bijeenkomst met de bedoeling om het debat te stimuleren over de moeilijkheden waarmee internationale, regionale en nationale programma's voor gender en media kampen," zegt Churairat Sangboonnum, Algemeen secretaris van de Nationale UNESCO Commissie van Thailand. Met de oprichting van de Globale Alliantie wil men vermijden dat het debat snel uitdooft.

Partnerschappen aangaan

"De Alliantie start bij ons en bij diegenen bij wie we aankloppen op samen actie te ondernemen," zegt Corletha Ollivierre, voorzitter van de Caribbean Broadcasting Union. Ze ziet vooral heil in samenwerking tussen media-organisaties en het middenveld. "Mediahuizen zijn niet de vijanden van het maatschappelijk middenveld. We moeten zoeken naar manieren om constructief samen te werken en zodoende de veranderingen teweeg te brengen die noodzakelijk zijn."

Voor Philomene Aboudou van de Afrikaanse Unie van Omroepen komt de GAMG er niets te vroeg: "In Peking hebben we gesproken over media en geslacht, maar het kwam nooit tot verdere acties. Nu beschikken we over een instrument zodat we samen met Unesco kunnen werken om meer vrouwen op en achter de schermen van de mediasector te krijgen."

De belangrijkste partners van Unesco voor het Global Forum on Media and Gender waren : UN Women , Thailands ministerie van Onderwijs, de Wereld Meteorologische Organisatie, de Islamitische Organisatie voor Onderwijs, Wetenschappen en Cultuur (ISESCO ), het Doha Centre for Media Freedom, IREX, de World Association of Christian Communication, het Panos Instituut voor Zuid-Afrika , de universiteit van Thammasat, de Thaise publieke omroep, en Al-Jazeera.


]]>
Van een groene economie naar een groene samenlevinghttp://unesco-vlaanderen.be/2012/5/22/van-een-groene-economie-naar-een-groene-samenlevingTue, 22 May 2012 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2012/5/22/van-een-groene-economie-naar-een-groene-samenlevingUNESCO's inzet voor duurzame ontwikkeling en voorstellen voor de Rio+20 VN-conferentie.

Van een groene economie naar een groene samenlevingDe VN-Conferentie over duurzame ontwikkeling (Rio+20) biedt de wereld een unieke kans om duurzame ontwikkeling nogmaals bovenaan op de agenda te zetten. De drie belangrijkste doelstellingen van deze conferentie zijn: een hernieuwd politiek engagement voor duurzame ontwikkeling garanderen, de resultaten en hiaten van de overeengekomen afspraken evalueren, en nieuwe uitdagingen aangaan. De twee thema's van de conferentie zijn: groene economie in het kader van duurzame ontwikkeling en armoedebestrijding, en een institutioneel raamwerk voor duurzame ontwikkeling. Rio+20 vindt plaats van 20-22 juni 2012 in Rio de Janeiro, Brazilië.

We hoeven niet van nul te beginnen. De principes die zijn vastgelegd in de Agenda 21 tijdens de wereldtop in Rio twintig jaar geleden, blijven van kracht. De context is wel veranderd: er zijn nieuwe uitdagingen ontstaan en nieuwe gevaren gerezen. Denken we maar aan de toenemende sociale ongelijkheid, de bevolkingsgroei, de voortschrijdende klimaatverandering, de toenemende milieuvervuiling, het niet-duurzame gebruik van zoetwater, het leegvissen van de zeeën en het toenemende aantal rampen veroorzaakt door de natuur en door de mens.

De armste, kwetsbaarste en meest gemarginaliseerde samenlevingen krijgen de hardste klappen. Ze hebben bovendien het meest te lijden onder de financiële, energie-, voedsel- en milieucrisis. Dit alles doet serieuze twijfels rijzen over de betrouwbaarheid van de huidige ontwikkelingsmodellen.

We hebben een ontwikkelingsmodel nodig dat uitgaat van individuele waardigheid, dat gericht is op menselijke groei en dat overtuigende antwoorden biedt op de complexe sociale, economische en milieuvraagstukken die we nu het hoofd moeten bieden. We hebben nieuwe indicatoren nodig om ons te leiden en nieuwe maatregelen om vooruitgang te boeken. Echt duurzame groei is inclusief, is gericht op sociale gelijkheid en heeft respect voor natuur en milieu. De mantra "eerst groeien, later de rommel opruimen" houdt niet langer stand - niet voor rijke landen en niet voor arme landen. De tijd dat we moeilijke beslissingen voor ons uit konden schuiven, is voorbij. Er zijn geen sluipwegen meer, we moeten recht op ons doel af.

We moeten werken aan een inclusieve, groene samenleving en economie door te investeren in menselijke ontwikkeling en sociaal kapitaal. Nieuwe uitdagingen vereisen vernieuwende oplossingen die ook gebruikmaken van inheemse kennis voor duurzame ontwikkeling. Deze zullen voortspruiten uit een andere manier van denken en handelen van mensen van alle leeftijden en levensbeschouwingen. Geen enkele samenleving mag mensen aan de kant laten staan. In een groene samenleving krijgen mannen en vrouwen gelijke kansen om een bijdrage te leveren aan een duurzamere toekomst. We hebben dus een verandering van cultuur nodig om de klimaatverandering aan te kunnen pakken.

UNESCO zal tijdens Rio+20 een visie naar voren brengen voor duurzame ontwikkeling die gebaseerd is op de hervormende kracht van onderwijs, wetenschappen, cultuur en de media. Wat deze visie behelst en hoe de Organisatie zich inzet om deze in de praktijk te brengen, lees je in het rijkelijk met feiten & cijfers en praktijkvoorbeelden geïllustreerde boekje Van een groene economie naar een groene samenleving dat is uitgegeven door het UNESCO Platform Vlaanderen.

Onderwijs: de eerste stap

Onderwijs is een van de beste wapens in de strijd tegen armoede en ongelijkheid. Elk jaar onderwijs verhoogt de individuele inkomsten met 10 %. In onderwijs gaat het in wezen om waarden. Het opent deuren om de wereld beter te begrijpen en om te kunnen handelen. Onderwijs voor duurzame ontwikkeling is de voedingsbodem voor houdingen en gedragingen met het oog op een nieuwe, duurzame cultuur. Via het onderwijs moeten nieuwe kennis en vaardigheden worden ontwikkeld en overgedragen. Technische en beroepsopleidingen moeten de nodige competenties en instrumenten aanreiken die nodig zijn voor een groene economie.

De wetenschap als brandstof voor groene hervormingen

De wetenschap kan antwoorden bieden op een groot aantal complexe vraagstukken. Daarom moeten we de wetenschap mobiliseren. We moeten landen helpen bij de opbouw van capaciteit, bij het uitstippelen van nationale beleidslijnen op het vlak van wetenschap, technologie en techniek, en bij het opzetten van internationale netwerken. Groene technologie en vaardigheden moeten worden gedeeld en verspreid. Hernieuwbare energie is fundamenteel. De huidige uitdagingen gaan over de grenzen van de verschillende disciplines heen en omvatten de volledige cyclus van vernieuwing - van onderzoek en kennisontwikkeling tot de toepassing ervan. Wetenschap, technologie en innovatie moeten de brandstof vormen voor ons streven naar een meer evenwichtige en duurzame ontwikkeling.

Cultuur: een drijvende kracht

Nieuwe benaderingen van duurzame ontwikkeling zullen enkel effect hebben als ze in de context worden ingebed. Cultuur moet vanaf het begin een wezenlijke rol spelen in deze ontwikkeling - het achteraf overgieten met een cultuursausje heeft geen enkele zin. Cultuur is op zich eindeloos hernieuwbaar en dus een belangrijke bron van innovatie. In 2009 zorgde cultuur voor banen en inkomsten met een waarde van 1,3 biljoen dollar. De culturele industrie groeit, maar heeft nog steun nodig om zich verder te kunnen ontwikkelen tot een krachtige hefboom voor economische ontwikkeling, sociale samenhang en milieubescherming. Dat betekent onder andere dat we traditionele kennissystemen en praktijken meer moeten waarderen en gebruiken.

Een informatierevolutie voor een groene evolutie

Groene hervormingen zullen in belangrijke mate afhangen van de media om goed onderbouwde beleidsbeslissingen mogelijk te maken. Daarom moeten we werken aan de capaciteitsopbouw van mediaprofessionals om issues in verband met duurzame ontwikkeling te onderzoeken en erover te berichten. We moeten de vrije, onafhankelijke en pluralistische media ondersteunen bij de bewustmaking van het grote publiek en het streven naar solidariteit.

Groen kan niet zonder blauw

Onze zeeën en hun rijkdommen worden vervuild en geplunderd. En het zijn juist de zeeën die onze aarde bewoonbaar maken voor mensen. Bovendien zijn ze belangrijk voor onze economie en vormen ze voor heel wat mensen een bron van inkomsten:  zee- en kustrijkdommen en de daarmee samenhangende industrieën zijn goed voor meer dan 5 % van het BBP. Om de snelle achteruitgang van onze zeeën tegen te gaan, moet Rio+20 dringend een nieuw beleid uitstippelen.

Ongeveer 80 % van de wereldbevolking leeft in gebieden waar de drinkwatervoorziening niet is gegarandeerd. Tegen 2025 zal naar schatting 60 percent van de wereldbevolking in gebieden leven waar een ernstig gebrek aan drinkwater zal zijn, en evenveel mensen zullen geen toegang hebben tot adequate sanitaire voorzieningen. Rio +20 moet een nieuwe impuls geven aan een beter en rechtvaardiger beheer van de zoetwaterbronnen op deze aarde.

We moeten de natuur koesteren en de biodiversiteit beschermen. De huidige, wereldwijde vraag naar rijkdommen van de aarde overschrijdt het natuurlijke aanbod van onze planeet met naar schatting 20 %. We moeten ons inzetten voor het behoud en dus het duurzaam gebruik van de biodiversiteit en de ecosystemen op deze aarde. Hiervoor zijn een duidelijker beleid en een betere samenwerking op nationaal en regionaal niveau noodzakelijk.

Rio+20 moet de geschiedenis in gaan als een keerpunt - als het begin van een wereldwijde groene hervorming. Dit is de visie van UNESCO en die draagt al onze inspanningen om gebruik te maken van onderwijs, wetenschap, cultuur, informatie en communicatie voor een duurzame toekomst.

Van een groene economie naar een groene samenleving (80 p.) is uitgegeven door het UNESCO Platform Vlaanderen en gratis te verkrijgen via info@unesco-vlaanderen.be


Download de publicatie Van een groene economie naar een groene samenleving - UNESCO's inzet voor duurzame ontwikkeling

]]>
UNESCO steunt ontwikkeling van de media in ontwikkelingslandenhttp://unesco-vlaanderen.be/2012/2/29/unesco-steunt-ontwikkeling-van-de-media-in-ontwikkelingslandenWed, 29 Feb 2012 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2012/2/29/unesco-steunt-ontwikkeling-van-de-media-in-ontwikkelingslanden83 projecten gericht op het versterken van vrije meningsuiting en mediapluralisme krijgen steun van UNESCO.

UNESCO steunt ontwikkeling van de media in ontwikkelingslandenHet Bureau dat UNESCO's Internationaal Programma voor de Ontwikkeling van Communicatie (IPDC) in goede banen leidt, kwam vorige week bijeen op de hoofdzetel van de Organisatie in Parijs om zich te buigen over ingediende projectvoorstellen. Het Bureau kende een totaal bedrag van 2 miljoen dollar toe aan 83 projecten verspreid over vier continenten. Het gaat om projecten die de ontwikkeling van de media willen bevorderen in Afrika (33 projecten), in Azië en het gebied van de Stille Oceaan (21), Latijns-Amerika en de Caraïben (18) en in de Arabische wereld (11). Er is ook steun toegekend aan een interregionaal project.

De ondersteunde projecten sluiten allemaal aan bij de prioriteiten van het IPDC, namelijk het bevorderen van de vrijheid van meningsuiting en het mediapluralisme, het ontwikkelen van gemeenschapsmedia en het aanscherpen van de professionele vaardigheden van journalisten.

Een project in Kenia zal opleiding verschaffen aan de medewerkers van vijf lokale radiozenders om luisteraars aan te zetten om te participeren in debatten rond thema's zoals goed bestuur, mensenrechten en gendergelijkheid. Een ander project in Oost-Timor zal de oprichting van de eerste Persraad in het land begeleiden, wat zal leiden tot zelfregulering van de media en hogere professionele standaarden voor journalisten.

In Colombia krijgen 15 journalisten die berichten over drugshandel en georganiseerde misdaad, een opleiding over onderzoeksjournalistiek en over hoe ze zichzelf beter kunnen beschermen tegen represailles. En in Algerije krijgt de internetradio Voix de femmes, een initiatief van een nationale vereniging van vrouwen uit de media, steun onder de vorm van opleidingen en materiaal om aldus de inspanningen ter bevordering van gendergelijkheid alle kansen te geven.

Op een na worden alle geselecteerde projecten gefinancierd door het IPDC dat zijn fondsen verzamelt door middel van bijdragen van UNESCO-lidstaten. Noorwegen stelt extra middelen ter beschikking van het IPDC ter ondersteuning van een project gericht op het vergroten van de vrijheid van de media in Tunesië.

Het IPDC is een multilateraal platform binnen de Verenigde Naties dat het pad wil helpen effenen voor vrije, onafhankelijke en pluralistische media in ontwikkelingslanden en landen in overgang. Het Bureau ervan bestaat uit acht vertegenwoordigers van UNESCO-lidstaten met bijzondere expertise op het gebied van de prioriteiten van het IPDC.


De volledige lijst van goedgekeurde projecten

]]>
De koningin van de informatiehttp://unesco-vlaanderen.be/2012/2/10/de-koningin-van-de-informatieFri, 10 Feb 2012 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2012/2/10/de-koningin-van-de-informatieDoorheen alle ontwikkelingen in de wereld en in de informatie- en communicatietechnologie wist radio zich steeds aan te passen en zijn relevantie te behouden. Vandaar, een Wereldradiodag.

De koningin van de informatie"De VN-Veiligheidsraad is gisteren bijeengekomen in New York om de situatie in Syrië te bespreken… "Mitt Romney versloeg zijn rivaal Newt Gingrich in Florida…" Overal ter wereld worden mensen wakker met de radio. Vergeet televisie, tablets of computers, de dag start bijna altijd met het radionieuws. Ruisend en krakend of kristalhelder, radio is de eerste bron van informatie.

De vooruitgang en veranderingen op het gebied van informatie zijn niet te vergelijken met de vooruitgang en veranderingen op het vlak van mobiliteit. De auto mag dan wel alle andere vormen van transport naar de achtergrond hebben verwezen, de voorspelde dood van de radio is, om Mark Twain te parafraseren "sterk overdreven." Televisie, internet, Facebook en tablets zijn er niet in geslaagd om de radio te verdringen. Het is een medium dat het nieuws blijft brengen en maken.

In tegendeel, radio hielp nieuwe informatie- en communicatietechnologieën om een groter publiek te vinden. Dankzij podcasts is radio niet langer een vluchtig medium. Je kan nu luisteren naar een programma dat je hebt gemist en anders nooit zou hebben gehoord, waardoor radio als het ware het eeuwige leven kreeg.

Planeet radio

Nieuwe technologieën die radio naar de kroon wilden steken, maakten het medium universeel. Vandaag kan je, zonder er dure of ingewikkelde apparatuur voor nodig te hebben, eenvoudigweg je computer opstarten en luisteren naar de meest lokale of afgelegen radiozenders. De radiofonische planeet is slechts een muisklik verwijderd met als enige horde de linguïstische toren van Babel.

Vanuit je luie zetel in Brussel kan je met je laptop of iPad luisteren naar Amy Goodman in New York met haar programma Democracy Now!, het radionieuws volgen van radio Cooperativa in Santiago (Chili) of afstemmen op FM Radio Sen in Dakar (Senegal).

Radio wist te overleven omdat het een van de meest goedkope en meest toegankelijke technologieën is. Een radiostation bouwen of een studio inrichten is bijna altijd haalbaar,  zelfs in de meest arme of geïsoleerde gemeenschappen en ook de aanschaf van een radiotoestel is geen onoverkomelijk obstakel.

Meer nog, en minstens even betekenisvol, is het feit dat radio alle mediaontwikkelingen overleefde omdat hij telkens weer zijn nut wist te bewijzen. In veel landen bleven radiostations, vooral deze van openbare omroepen, een gerespecteerd platform voor informatie en democratisch debat.

Op sleutelmomenten gedurende de dag, vooral in de ochtend, is radio "de opinie". Radio biedt de feiten en de ideeën die de dag zullen beheersen. 's Avonds, wanneer veel mensen voor de televisie zitten, neemt radio de tijd om af te stemmen op de wereld, mensen en gemeenschappen. Er is plaats voor niches, uitwisseling, cultuur en entertainment en zodoende voor echte diversiteit terwijl er op televisie, zoals Bruce Springsteen zingt "57 channels and nothin' on" is.

Sociale banden smeden

In de armste landen brengt radio niet enkel het nieuws van de dag. Het is een hefboom voor ontwikkeling, respect voor de mensenrechten en burgerparticipatie. Gemeenschapsradiozenders smeden sociale banden, onderwijzen, informeren en bieden voorlichting. Daardoor is radio een essentieel onderdeel van het maatschappelijk weefsel.

"Radio," zo zegt Mohamed Keita, vertegenwoordiger voor Afrika ten zuiden van de Sahara in het Committee to Protect Journalists (CPJ), "is het medium met de hoogste penetratiegraad in Afrika. Gemeenschapsradio in het bijzonder gaf een stem aan de lokale bevolking die werd gemarginaliseerd door de commerciële media."

De waarden die aan de basis liggen van radio kunnen het lot van landen en bevolkingen bepalen. Het is ten dele door de radio dat Hitler erin slaagde om de massa aan zijn wil te onderwerpen. Haatradio zoals RTLM (Radio Télévision Libre des Mille Collines) in Rwanda in 1994 toonde zijn verwoestende potentieel aan in een samenleving waarin verschillende identiteiten elkaar naar het leven stonden.

Maar radiozenders droegen eveneens bij tot het uitdragen van vrede en het verzoenen van gemeenschappen. Met onpartijdige informatie en pluralisme, slaagden de "vredesradio's" van de VN er in Sierra Leone en Congo in om een tegenvoorbeeld te tonen. "Tijdens humanitaire crisissen of conflicten zijn radiostations vaak gebruikt om mensen te helpen om hun familie terug te vinden, om informatie te bieden over veiligheid en om aan te geven waar mensen terecht kunnen voor hulp," zegt Mohamed Keita. "In Oost-Congo gaven vrouwelijke radiojournalisten een stem aan de slachtoffers van seksueel misbruik. En soapseries op de radio helpen om gemeenschappen te verzoenen en vrede op te bouwen."

Vrijheid

De vrijheid om uit te zenden is van cruciaal belang. Radio kan zijn rol slechts ten volle spelen als journalisten onbevreesd en in alle vrijheid kunnen werken. Maar autoritaire regimes controleren en censureren keer op keer de radio's die berichten over hun misbruiken en excessen omdat ze zich maar al te zeer bewust zijn van de impact van "populaire" media. Ze stoppen niet bij het opdoeken van radiozenders en het lastigvallen en bedreigen van journalisten. Ze verstoren ook de ether om roet in het eten te gooien van zij die een achterpoortje vonden en toch onafhankelijke informatie uitzenden voor een aan censuur onderworpen bevolking.

Wereldradiodag (13 februari) is een mooi eerbetoon aan een flexibel en roestbestendig medium dat zich aanpaste aan een veranderende wereld. Deze dag moet er ook een zijn voor het vieren van de vrijheid van radiojournalistiek want het is dankzij deze vrijheid dat de radio de koningin van de informatie is.

Jean-Paul MarthozJean-Paul Marthoz schreef dit artikel ter promotie van Wereldradiodag.
De auteur is adviseur van het Commitee to protect Journalists (New York), columnist internationale politiek voor de krant Le Soir en vice-voorzitter van de divisie Europa en Centraal-Azië van Human Richts Watch. Hij doceert internationale journalistiek aan de UCL (Louvain-la-Neuve) en informatie-ethiek aan het Institut des Hautes Etudes des Communications Sociales in Brussel.


]]>
UNESCO info 83http://unesco-vlaanderen.be/2012/2/8/unesco-info-83Wed, 08 Feb 2012 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2012/2/8/unesco-info-83O.a. aandacht voor de Algemene Conferentie van UNESCO, Wereldradiodag, het duurzaam beheer van oceanen en kustgebieden en deel drie van onze reeks over UNESCO in Vlaanderen…

UNESCO info 83In UNESCO info 83 lees je onder meer:

Ook UNESCO heeft nu haar Palestijnse kwestie: Op het eindejaarsmenu van UNESCO staan gebakken peren. Nadat de lidstaten van de Organisatie stemden voor de toetreding van Palestina, zetten de Verenigde Staten de financiering van UNESCO stop waardoor er een gat van ruim 20 procent ontstond in de begroting.

Inzetten op vredescultuur en duurzame ontwikkeling: Tijdens het eerste Leidersforum over de toekomstige invulling van het mandaat van UNESCO, dient Vlaanderen zich aan als een trouwe partner voor het uitdragen van een vredesboodschap en het bevorderen van duurzame ontwikkeling.

Helemaal ga ga voor radio: De Algemene Conferentie van UNESCO keurde een voorstel goed om voortaan jaarlijks een Wereldradiodag te vieren om het potentieel en de vele toepassingen van het medium onder de aandacht te brengen.

Bijdragen tot het duurzaam beheer van oceanen en kustgebieden: Het UNESCO/IOC Project Office for IODE in Oostende trekt de kaart van het afstandsonderwijs om wereldwijd de expertise over het beheer van oceanografische data en informatie te vergroten.

Hoe jongeren verandering sturen: Ruim 200 jongeren wisselden ideeën uit over hoe ze de wereld kunnen beïnvloeden en hoe UNESCO hen daarbij kan ondersteunen.

UNESCO@vlaanderen: immaterieel & roerend erfgoed

Het borgen van immaterieel cultureel erfgoed in Vlaanderen: Sinds ons land in 2006 toetrad tot de UNESCO-Conventie voor de borging van het immaterieel cultureel erfgoed, werkt Vlaanderen een beleid uit dat de geest van het verdrag weerspiegelt.

Rijkgeschakeerde waaier van immaterieel cultureel erfgoed: Een korte voorstelling van de elementen die voor ons land zijn uitgestald in de wereldetalage van het immaterieel cultureel erfgoed.

Ludodiversiteit in Vlaanderen en elders: De wijze waarop Vlaanderen de voorwaarden schept om volkssporten te laten gedijen, is door UNESCO erkend als een project dat wereldwijd inspiratie kan bieden voor het borgen van immaterieel cultureel erfgoed.

Documentair erfgoed in Vlaanderen: Vlaanderen beschikt over twee internationaal gerenommeerde archieven die een uniek inzicht bieden in de ontwikkeling van de internationale handelsbetrekkingen en de geschiedenis van de boekdrukkunst.

Download UNESCO info 83


UNESCO info verschijnt vier keer per jaar. Abonnementen lopen per kalenderjaar. Voor 10 euro valt het tijdschrift bij je in de bus. Bestellen kan via info@unesco-vlaanderen.be

]]>
UNESCO viert Wereldradiodaghttp://unesco-vlaanderen.be/2012/1/31/unesco-viert-wereldradiodagTue, 31 Jan 2012 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2012/1/31/unesco-viert-wereldradiodagUNESCO maakt zich op om op 13 februari de eerste Wereldradiodag te vieren om het potentieel en de vele toepassingen van het medium onder de aandacht te brengen.

UNESCO viert WereldradiodagDe lidstaten van UNESCO besloten tijdens de 36ste bijeenkomst van de Algemene Conferentie, van 25 oktober tot 10 november 2011, om voortaan op 13 februari Wereldradiodag te vieren. De datum herinnert aan de eerste uitzending van VN Radio in 1946. Wereldradiodag wordt toegevoegd aan de lijst van officiële internationale dagen die uitgaan van de Verenigde Naties.

De talrijke voordelen van radio

Het initiatief om jaarlijks een Wereldradiodag te houden, komt van Spanje, daarin aangemoedigd door de Academia Española de la Radio. Het is ingegeven door de populariteit van radio en zijn unieke kwaliteiten als een relatief goedkope technologie - zowel voor uitzenden als ontvangen - waarmee een internationaal, nationaal en lokaal publiek kan worden aangesproken. Omdat radioproductie relatief eenvoudig en goedkoop is, heeft het medium bewezen ideaal te zijn om in te zetten in gebieden waar veel analfabetisme is of om bijzondere doelgroepen te bereiken zoals linguïstische of culturele minderheden. Bovendien is radio in veel streken het enige medium waarover mensen beschikken en zeker het enige dat open staat voor meningen van vrouwen, jongeren en armen. Radio is ook een essentieel onderdeel bij systemen die waarschuwen voor nakende natuurrampen en bij hulpverlening achteraf. En door de mogelijkheden van de digitale technologie maakt radio een evolutie door die nieuwe vormen mogelijk maakt zoals internetradio en podcasts die toegankelijk zijn via computers en mobiele toestellen zoals gsm's of muziekspelers en zo een bredere verspreiding in de hand werken.

Ondanks de vele voordelen van radio, wordt het potentieel ervan niet ten volle benut. Ongeveer een miljard mensen blijven verstoken van radio ook al worden er voortdurend innovatieve toepassingen voor gevonden. Er is dus nog ruimte zat voor het vergroten van de belangstelling en de steun voor radio, onder meer om het uitwisselen van ideeën en goede voorbeeldpraktijken te bevorderen. Alhoewel radio voor miljarden mensen het enige toegankelijke massamedium is, dreigt het te worden overvleugeld door digitale technologieën die hoog op de internationale agenda staan ingeschreven. Een Wereldradiodag kan het belang van het medium beklemtonen en een stimulans geven aan nieuwe initiatieven en toepassingen op het vlak van beleid, verspreiding en gebruik.

Wat heeft UNESCO met radio?

UNESCO beschouwt radio als een bijzonder instrument voor het uitvoeren van haar mandaat. Het helpt bij het vervullen van het engagement van de Organisatie om "de communicatiemiddelen tussen mensen te ontwikkelen en te vergroten met het oog op het verbeteren van het wederzijds begrip" en draagt bij tot de "vrije uitwisseling van ideeën in woord en beeld" om zelfs de meest afgelegen gebieden en de meest achtergestelde mensen te bereiken met educatieve en culturele programma's.

Radio speelt een grote rol in de inspanningen van UNESCO om het concept van vrije, onafhankelijke en pluralistische media zo wijd mogelijk te verspreiden. Zo zorgt de Organisatie onder meer voor de verspreiding van eenvoudige uitzendplatforms (de zogenaamde Radio-in-a-box opstartkits met kortegolf- en satellietradio's) in afgelegen gebieden en leidt ze mensen op om ermee om te gaan. Daarbij gaat zowel aandacht naar de louter technische aspecten als naar de inhoudelijke invulling van radio-uitzendingen.

Doelstellingen van Wereldradiodag

Het was UNESCO directeur-generaal Irina Bokova die voorstelde om Werelradiodag te houden op 13 februari. Met de viering van de dag wil de Organisatie mensen en media meer bewust maken van het belang van radio, overheden aanzetten om informatie beschikbaar te maken via radio, en netwerking en samenwerking tussen radiozenders wereldwijd stimuleren.

Het concept van de Wereldradiodag is vooraf afgetoetst bij allerlei betrokken partijen zoals vakorganisaties, openbare en commerciële radio-omroepen, relevante ngo's, stichtingen, bilaterale ontwikkelingsagentschappen, de lidstaten van UNESCO en verschillende agentschappen, fondsen en programma's binnen de Verenigde Naties. Daaruit bleek dat er een breed draagvlak bestond voor de viering van een Werelradiodag waarvoor men animo wil creëren door het gebruik van sociale media, jaarlijkse overkoepelende thema's, gelegenheidsuitzendingen, enz…


]]>
UNESCO info 80http://unesco-vlaanderen.be/2011/4/7/unesco-info-80Thu, 07 Apr 2011 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2011/4/7/unesco-info-80O.a. aandacht voor invloed van falend onderwijs op Arabische crisis, bescherming van cultuurgoederen bij gewapende conflicten, het Internationaal Jaar van de Bossen, waarschuwingssysteem voor aardbevingen…

UNESCO info 80In UNESCO info 80 lees je onder meer:

Falend onderwijs wakkert Arabisch vuur aan: De politieke crisis die het Midden-Oosten en Noord-Afrika in zijn greep houdt, is het gevolg van jaren van wanbeheer door zelfingenomen regimes die zich niet bekommerden om de behoeften van jongeren en het potentieel van het onderwijs.

Het verborgen slachtoffer van conflicten: Kinderen die gewapende conflicten meemaken blijven vaak verstoken van onderwijs, een gemis dat zich nog generaties lang kan laten voelen na het uitdoven van het geweld.

Het Internationaal Jaar van de Bossen: De Verenigde Naties vestigen de aandacht op het grote belang van de bossen en hopen zo te inspireren tot een betere bescherming van deze kostbare ecosystemen.

De interne keuken van een vernieuwde website: Het UNESCO Platform Vlaanderen gaf zijn website een grondige makeover. De site is meer dan ooit de bron bij uitstek voor nieuws en achtergrond over de werking van UNESCO.

Lokale radio voor duurzame ontwikkeling: Een met steun van UNESCO opgerichte lokale radiozender moet de bevolking van Cap Rouge in Haïti helpen om te werken aan de ontwikkeling van hun gemeenschap.

Bescherming van cultuurgoederen bij gewapend conflict: België ratificeert het tweede protocol van Den Haag en kan daardoor zowel nationaal als internationaal bijdragen tot een betere bescherming van cultureel erfgoed.

Herdenking van de Holocaust: UNESCO zet zich in om de herinnering aan de slachtoffers van de Holocaust levendig te houden en om racisme en xenofobie te bestrijden via het onderwijs.

Nieuwe zusterorganisatie voor UNESCO: De Verenigde Naties lanceren een nieuwe organisatie om vrouwenrechten beter te beschermen en gendergelijkheid te propageren: UN Women.

Waarschuwingssysteem voor aardbevingen in Nepal: Geologen verwachten dat Nepal in de nabije toekomst zal getroffen worden door een aardbeving die tien keer krachtiger is dan deze die recent Haïti trof. UNESCO zal er een systeem uitbouwen voor de voorspelling van aardbevingen.

Download UNESCO info 80


UNESCO info verschijnt vier keer per jaar. Abonnementen lopen per kalenderjaar. Voor 10 euro valt het tijdschrift bij je in de bus. Bestellen kan via info@unesco-vlaanderen.be

]]>
UNESCO steunt ontwikkeling van media in 65 landenhttp://unesco-vlaanderen.be/2011/3/30/unesco-steunt-ontwikkeling-van-media-in-65-landenWed, 30 Mar 2011 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2011/3/30/unesco-steunt-ontwikkeling-van-media-in-65-landen13 landen steunen 93 projecten in 65 landen. België helpt Tunesië en Egypte om een gunstig klimaat voor persvrijheid en democratie te scheppen.

UNESCO steunt ontwikkeling van media in 65 landen93 projecten gericht op het vergroten van de kansen voor vrije, onafhankelijke en pluralistische media in ontwikkelingslanden krijgen financiële steun van UNESCO's Internationaal Programma voor de Ontwikkeling van Communicatie (IPDC). Dat is de uitkomst van de vijfenvijftigste jaarlijkse bijeenkomst van het Bureau van het IPDC van 22 tot 24 maart 2011 op de hoofdzetel van UNESCO in Parijs. In totaal is een bedrag van 2,3 miljoen dollar toegekend aan projecten in 65 landen.

Het merendeel van de projecten (39) die steun krijgen, hebben betrekking op Afrika - een prioriteit van UNESCO - terwijl er 22 zijn goedgekeurd voor Azië en het gebied van de Stille Oceaan, 18 voor Latijns-Amerika en de Caraïben, 12 voor de Arabische regio en 2 voor Europa. Alle projecten sluiten aan bij de drie voornaamste aandachtspunten van het IPDC: het bevorderen van vrije meningsuiting en mediapluralisme; het ontwikkelen van lokale media; en het aanscherpen van de vaardigheden van mensen die actief zijn in de media.

Ontluikende democratie in Tunesië en Egypte koesteren

België steunt een groot project dat het medialandschap van Noord-Afrika en het Midden-Oosten in kaart zal brengen en aanbevelingen zal formuleren voor de ontwikkeling van de mediasector. Bijzondere aandacht zal daarbij uitgaan naar regelgeving ter bescherming van het recht op vrijheid van meningsuiting, pluralisme en diversiteit van de media.

Het zwaartepunt van het project ligt in Egypte en Tunesië. De nieuwe regeringen in deze landen zullen de overgang naar een democratisch systeem in goede banen moeten leiden. Een essentieel onderdeel van dit proces is verzekeren dat de media vrij hun taak kunnen vervullen. Vrije, onafhankelijke en pluralistische media vormen immers een voedingsbodem voor democratie.

De financiering van alle weerhouden projecten is mogelijk dankzij vrijwillige bijdragen van 13 donoren aan het IPDC: Andorra, België, Denemarken, Finland, Frankrijk, India, Israël, Noorwegen, Rusland, Spanje, de VS, Zweden en Zwitserland.

Het Bureau van het IPDC, dat de uitvoering van het programma stuurt, bestaat uit vertegenwoordigers van acht landen die zijn aangesloten bij het programma. De volgende bijeenkomst van het Bureau is gepland van 22 tot 24 februari 2012.


Overzicht van de 93 projecten die steun krijgen

]]>
Aidsvoorlichting in het Oostenhttp://unesco-vlaanderen.be/2010/11/29/aidsvoorlichting-in-het-oostenMon, 29 Nov 2010 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2010/11/29/aidsvoorlichting-in-het-oostenJonge televisiemakers produceren korte films voor aidspreventie in Azië.

Aidsvoorlichting in het OostenUNESCO richtte een netwerk op van jonge televisiemakers om hen te stimuleren programma's te produceren ter preventie van hiv en aids. Het netwerk stelde op 26 november 2010 een nieuwe reeks dvd's voor, Positive Life, ontwikkeld in samenwerking met het Asia Pacific Insititute for Broadcasting Development (AIBD).

De acht korte films zijn gemaakt tijdens een workshop waaraan mensen uit India, Mongolië, Nepal, Sri Lanka en Vietnam deelnamen. Het gaat om producties in lokale talen, ondertiteld in het Engels, die handelen over veilig vrijen, je laten testen op hiv en die persoonlijke getuigenissen bevatten van jonge mensen die zelf met de problematiek te maken kregen.

De workshop vond plaats in de aanloop naar een grote regionale mediatop die in mei 2010 gehouden werd in Peking (China). Het was een gelegenheid voor de deelnemers om hun kennis over hiv- en aidsgerelateerde thema's bij te spijkeren en om uitgebreid van gedachten te wisselen over de gevoeligheden en uitdagingen bij het berichten over hiv/aids.

Tijdens de regionale mediatop hielden een medewerker van AIDB en drie deelnemers van de workshop een opleidingssessie voor journalisten en toplui van omroepen. Ze wezen hen op de publieke belangstelling voor gezondheid en wezen hen op hun plicht om de bevolking en de beleidsmakers te voorzien van relevante informatie.

UNESCO's Netwerk van Jonge Televisieproducenten voor hiv en aids is in 2002 opgericht om de vaardigheden van producenten te verbeteren, om korte documentaires te financieren en om televisiemakers beter te informeren over hiv en aids. Meer dan 250 televisieprodicenten namen reeds deel aan de activiteiten van het netwerk en er zijn tot nu toe ongeveer 150 korte reportages gemaakt die in 74 landen over de hele wereld zijn uitgezonden.

]]>
UNESCO info 78http://unesco-vlaanderen.be/2010/11/25/unesco-info-78Thu, 25 Nov 2010 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2010/11/25/unesco-info-78O.a. aandacht voor aanpassing werelderfgoedbeleid Brugge, mobiele bibliotheken voor Haïti, aidspreventie in Afrika, het recht op water, onderwijsherstelplan voor Irak...

UNESCO info 78In UNESCO info 78 lees je onder meer:

Erfgoedbeleid Brugge wordt bijgestuurd: Zoals bekend heeft een UNESCO/ ICOMOS-missie in het voorjaar een uitgebreid bezoek gebracht aan Brugge om de zogenaamde 'State of Conservation' van de als werelderfgoed erkende binnenstad na te gaan. Inmiddels heeft het Werelderfgoedcomité de aanbevelingen van de missie omgezet in een formele beslissing. Brugge en Vlaanderen worden gevraagd om tegen 2012 een eerste keer te rapporteren over de omzetting van de aanbevelingen.

De strijd tegen klimaatverandering heeft baat bij een rijke biodiversiteit: Door de waarde van biodiversiteit in geld uit te drukken, worden beleidsmakers zich beter bewust van het belang ervan. De daaruit volgende betere bescherming van de biodiversiteit kan helpen in de strijd tegen klimaatverandering.

Mobiele bibliotheken voor Haïti: Als onderdeel van haar inspanningen om te helpen bij de heropbouw van Haïti, lanceerde UNESCO een programma om kinderen aan het lezen te krijgen en de alfabetisering in het land te ondersteunen.

Mediaontwikkeling in de Balkan: Een door UNESCO ondersteund netwerk van openbare omroepen dat zijn tiende verjaardag viert, droeg zowel bij tot de professionalisering van de mediasector als tot het verzoeningsproces in de regio.

Water, recht en een veranderend klimaat: Veranderen het recht op water en waterrecht mee met het veranderende klimaat? Verslag van een bijeenkomst in het kader van 30 jaar University for Peace.

Is plannen maken zinvol? Sommige auteurs stellen dat grote ontwikkelingsplannen altijd gedoemd zijn om te falen in het realiseren van hun mooie doelstellingen. Maar stellen dat dergelijke plannen maken bijgevolg zinloos is, gaat te kort door de bocht.

Herstelplan voor onderwijs in Irak: UNESCO draagt bij tot een herstelplan dat het onderwijs en de alfabetisering in Irak terug op het juiste spoor wil zetten.

Zeegerichte toekomst voor Europa: Zeewetenschappers uit gans Europa kwamen bijeen in Oostende ter gelegenheid van de EurOCEAN 2010 Conferentie. Uit het einddocument, de 'Ostend Declaration', blijkt alvast hoe de grote uitdagingen en kansen van het maritieme continent Europa optimaal kunnen worden benut in de volgende decennia.

Media als katalysator voor andere aanpak hiv/aids: Een pilootproject onderzoekt in welke mate journalisten beter kunnen voorbereid worden om het maatschappelijk debat en de aanpak van hiv/aids in Afrika in positieve zin te beïnvloeden.

Download UNESCO info 78


UNESCO info verschijnt vier keer per jaar. Abonnementen lopen per kalenderjaar. Voor 10 euro valt het tijdschrift bij je in de bus. Bestellen kan via info@unesco-vlaanderen.be

]]>
UNESCO info 2007http://unesco-vlaanderen.be/2007/12/21/unesco-info-2007Fri, 21 Dec 2007 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2007/12/21/unesco-info-2007Download de vier nummers van jaargang 2007.

UNESCO info 64

Witte raven: Er zijn meer vrouwelijke researchers dan ooit maar toch hebben vrouwen in dit domein nog een grote achterstand op hun mannelijke collega's, niet in het minst op de hoogste sporten van de professionele ladder.

Conventie Culturele Diversiteit van kracht: Een plotse golf van nieuwe ratificaties zorgde ervoor dat de Conventie over de Bescherming en Promotie van de Diversiteit van Culturele Expressies op 18 maart 2007 van kracht werd.

Jongeren over interculturele dialoog: In de aanloop naar het internationaal Jeugdforum brengt de UNESCO jongerenvertegenwoordigers van verschillende regio's samen om acties ter bevordering van de interculturele dialoog te bespreken. De Vlaamse deelneemster aan zo'n bijeenkomst brengt verslag uit.

Een internationaal forum voor migranten: Via een radiomarathon en een website krijgen migranten van over de hele wereld een forum aangeboden om hun stem te laten horen over de kwesties die hen aanbelangen.

Antidopingconventie schiet uit de startblokken: Met Justine Henin als uithangbord voor de strijd tegen doping, is de UNESCO Antidopingconventie op 1 februari 2007 in werking getreden.

Afrikaanse hersenvlucht tegengaan: De Japanse overheid financiert een beursprogramma waarmee de UNESCO jonge wetenschappers de kans geeft om zich in het buitenland verder te bekwamen zonder dat ze daarvoor hun thuisland de rug moeten toekeren.

Persvrijheid op het internet: Het internet is het symbool bij uitstek voor de vrije uitwisseling van ideeën en informatie. Maar is het internet wel zo vrij als we denken en komt die vrijheid niet steeds meer in het gedrang?

Nieuwe media openen nieuwe wereld: De UNESCO organiseerde een reeks workshops om Palestijnse journalisten optimaal gebruik te leren maken van het internet.

Caraïben zitten op dezelfde golflengte: Van Haïti tot Jamaica zorgt een actief netwerk van lokale radiostations voor de uitwisseling van kennis en ideeën over hoe gemeenschappen hun specifieke problemen kunnen aanpakken.

Afghaans erfgoed terugbezorgd: Zo'n 1.400 kunstvoorwerpen zijn na acht jaar veilige bewaring in Zwitserland terugbezorgd aan Afghanistan. Een belangrijke stap in de rehabilitatie van het Afghaanse cultuurpatrimonium.

Download UNESCO info 64

UNESCO info 65

Onderwijs steeds vaker doelwit van geweld: Steeds meer kinderen wordt het recht op onderwijs ontzegd omdat politiek of militair geweld het onderwijs als doelwit kiest, dat blijkt uit een recent Unesco-rapport.

Klimaatverandering bedreiging voor werelderfgoed: Een nieuw rapport bundelt 26 casestudies die aantonen dat het cultureel en natuurlijk werelderfgoed ernstig bedreigt wordt door klimaatverandering.

Afghaanse vrouwen verrichten pionierswerk: Een door de UNESCO ondersteunde Afghaanse radiozender en internetcafé wil vrouwen vooral beter vertrouwd maken met media en informatietechnologie maar moet daarvoor opboksen tegen hardnekkige vooroordelen en een stugge mentaliteit.

Uitdaging voor Afrika
Afrika is zich bewust van het belang van bio-ethiek en een ethische benadering van de ontwikkeling van wetenschap en technologie en buigt zich over hoe het dit bewustzijn kan omzetten in beleid.

Werk van lange adem: Twee eminente voorvechtsters van de mensenrechten laten hun licht schijnen over het respect voor bio-ethiek en vrouwenrechten in de wereld in het algemeen, en in de Arabische en moslimlanden in het bijzonder.

S.O.S. met de nieuwe media: Een nieuw regionaal communicatiecentrum voor de Filipijnen moet ervoor zorgen dat lokale gemeenschappen beter voorbereid zijn op natuurrampen en de verantwoordelijken daadkrachtiger kunnen optreden om de gevolgen ervan zoveel mogelijk te beperken.

Consumptie is ons grootste probleem: Doemscenario's als zouden we in de toekomst met zoveel mensen zijn dat het niet meer leefbaar is op onze planeet, lijken definitief tot het verleden te behoren. Er is zelfs sprake van een bevolkingsdaling. Maar er dient zich een nieuwe probleem aan: de manier waarop we met zijn allen consumeren.

Corruptie in het onderwijs hypothekeert toekomst: Op verschillende niveaus van het onderwijs komen wereldwijd vormen van corruptie voor. Dit is bijzonder erg omdat het raakt aan een van de basisdoelen van onderwijs, het overbrengen van waarden. Een nieuw rapport van de UNESCO belicht het probleem en draagt oplossingen aan.

Kind niet met het badwater weggooien: Een schandaal rond de, inmiddels voormalige, topman voor Onderwijs bij de UNESCO dreigde de hervormingen van de sector op de helling te zetten maar uiteindelijk kon de crisis tijdens de Uitvoerende Raad bezworen worden. Andere hervormingen krijgen langzaam vorm.

Download UNESCO info 65

UNESCO info 66

Voor meer vrouwen in de wetenschap: Drie jonge Belgische wetenschapsters hebben van de UNESCO en cosmeticagigant L'Oréal een beurs voor wetenschappelijk onderzoek gekregen. Het doel van deze beurs is de vrouwelijke aanwezigheid in de wetenschap te stimuleren.

Veel vrouwen haken af: Vrouwen zijn vandaag nog altijd ondervertegenwoordigd en ondergewaardeerd in de wetenschap. Gewoon Hoogleraar en sp.a volksvertegenwoordiger Christine Van Broeckhoven streeft naar meer gelijkheid.

Beter onderwijs voor Roma-kinderen: Het opleidingsniveau van de Roma is onrustwekkend laag. Maar liefst de helft van de Roma-kinderen in Europa maakt het lager onderwijs niet af. UNESCO en de Raad van Europa willen daar iets aan doen.

Racisme belemmert ontwikkeling: De Afrikaanse Coalitie van Steden tegen Racisme bindt de strijd aan tegen discriminatie om de economische en sociale ontwikkeling te bevorderen.

UNESCO, de wil en de weg: Van 16 oktober tot 3 november 2007 houdt de UNESCO haar tweejaarlijkse Algemene Conferentie waarop de lidstaten beslissen over het programma (en het daar tegenoverstaande budget) dat de Organisatie de komende twee jaar moet uitvoeren. Er wordt eveneens een nieuwe middellange termijnstrategie goedgekeurd die de krachtlijnen voor de komende zes jaar uitstippelt. Voor ons de aanleiding voor een reeks artikels waarin de toplui van de UNESCO uitleg geven over wat volgens hen de belangrijkste uitdagingen voor de komende jaren zijn maar waarin ze eveneens stilstaan bij wat de Organisatie tot nu toe verwezenlijkte.

Download UNESCO info 66

UNESCO info 67

Een warmere wereld zal een ziekere wereld zijn: Dat klimaatverandering ecosystemen verstoort en natuurlijk en cultureel erfgoed bedreigt, begint stilaan tot iedereen door te dringen. Klimaatwijziging blijkt echter ook een gevaar voor de volksgezondheid te betekenen

Voorzichtige koerswijziging: De Algemene Conferentie legde de strategie van de UNESCO voor de komende zes jaar vast. Grote debatten en radicale koerswijzigingen bleven uit maar er werden voorzichtige, zij het belangrijke, stappen gezet in de richting van een meer slagkrachtige Organisatie.

Groeiende speler op het internationaal toneel: Tijdens haar Algemene Conferentie organiseerde de UNESCO een forum om het groeiende belang van de civil society voor de internationale gemeenschap te benadrukken.

Tussen Bahrein en Bhutan: De Vlaamse jongerenvertegenwoordiger kijkt met scherpe blik terug op het vijfde UNESCO Jeugdforum. Als de UNESCO jongeren echt zo serieus neemt als ze zelf toetert, dan moet de Organisatie haar woorden dringend in meer daden omzetten, zo luidt zijn analyse.

Belgische expertise ondersteunt Werelderfgoedcentrum: Belgische experts zullen samenwerken met het UNESCO Werelderfgoedcentrum om een aantal Latijns-Amerikaanse werelderfgoedsites in kaart te brengen en instrumenten te ontwikkelen die hun beheer ten goede moet komen.

Dresden niet langer werelderfgoed? : De bouw van een moderne brug over de Elbe in Dresden kan leiden tot het verliezen van de werelderfgoedstatus.

Onderwijsfinanciering op de weegschaal: De wereldwijde uitgaven aan onderwijs concentreren zich in enkele landen. Dat stelt een nieuw rapport van het UNESCO Instituut voor statistiek.

Watereducatie voor Chinese kinderen: Een project dat zich richt tot schoolkinderen wil meer bewustzijn scheppen in China omtrent de noodzaak om zorgzaam en spaarzaam met water om te springen

Bewakers van het publieke belang: Wetenschappelijke journalisten zijn van groot belang voor het bevorderen van duurzame ontwikkeling en goed bestuur.

Het blijft een mannenwereld: Een recent rapport van het UNESCO Instituut voor Statistiek bevestigt dat het nog steeds vooral mannen zijn die in de wetenschappelijke sector aan de slag zijn. Vrouwen winnen wel terrein, vooral in de biologische en medische wetenschap.

Download UNESCO info 67


UNESCO info verschijnt vier keer per jaar. Abonnementen lopen per kalenderjaar. Voor 10 euro valt het tijdschrift bij je in de bus. Bestellen kan via info@unesco-vlaanderen.be

]]>
Betere mediawet voor Irakhttp://unesco-vlaanderen.be/2007/11/13/betere-mediawet-voor-irakTue, 13 Nov 2007 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2007/11/13/betere-mediawet-voor-irakDe UNESCO werkt mee aan een wetsvoorstel dat moet zorgen voor meer vrijheid en onafhankelijkheid van de media in Irak. Betere+mediawet+voor+IrakIraakse mediamensen, parlementairen en vertegenwoordigers van de rechterlijke macht bespraken samen met internationale media-experts een wetsvoorstel dat door het Iraakse parlement behandeld wordt. Als het voorstel goedgekeurd wordt, is het voortbestaan van de Iraakse Media en Communicatie Commissie verzekert. Deze commissie doet sinds midden 2004 dienst als onafhankelijke nationale mediaregulator.

Het wetsvoorstel kan op veel bijval rekenen. Paolo Lembo, directeur van het kantoor van het VN-Ontwikkelingsprogramma (UNDP) in Irak, is blij met het voornemen van de commissie om de media- en telecommunicatiewetgeving in Irak te versterken en liet weten dat agentschappen van de VN dergelijke initiatieven zullen blijven ondersteunen.

Van zijn kant wijst Mogens Schmidt, adjunct-directeurgeneraal voor Communicatie en Informatie van de UNESCO, op de fundamentele rol die de media kunnen spelen in het Iraakse verzoeningsproces. "Een wettelijk kader zorgt voor structuur en is toekomstgericht," zo meent hij. "We moeten dergelijke structuren koesteren als elementen van een langetermijnvisie gericht op verzoening en ontwikkeling."

Het overleg zorgde voor een aantal aanpassingen aan het wetsvoorstel die de vrijheid en onafhankelijkheid van de media in Irak ten goede moeten komen. Het voorstel moet nog een procedure doorlopen vooraleer het wet wordt. De UNESCO en het UNDP zullen met hun partners blijven werken aan de ontwikkeling van vrije en onafhankelijke media in Irak.

De bijeenkomst waarop het wetsvoorstel besproken werd, vond plaats tijdens een conferentie in Amman die gezamenlijk door het UNDP, de UNESCO en de Iraakse Media en Communicatie Commissie georganiseerd werd van 4 tot 7 november 2007.

]]>
Aanbevelingen ter bevordering van de mediaonafhankelijkheid in Irakhttp://unesco-vlaanderen.be/2007/1/12/aanbevelingen-ter-bevordering-van-de-mediaonafhankelijkheid-in-irakFri, 12 Jan 2007 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2007/1/12/aanbevelingen-ter-bevordering-van-de-mediaonafhankelijkheid-in-irakTijdens een conferentie op de hoofdzetel van de UNESCO zijn aanbevelingen geformuleerd die moeten helpen om de onafhankelijkheid van media en de veiligheid van journalisten te verzekeren in Irak.

Aanbevelingen+ter+bevordering+van+de+mediaonafhankelijkheid+in+IrakIraakse journalisten, parlementsleden en vertegenwoordigers van de regering kwamen van 8 tot 10 januari 2007 samen op de hoofdzetel van de UNESCO in Parijs om afspraken te maken omtrent betere bescherming en bevordering van vrije en pluralistische media in Irak. Het resultaat van de Internationale conferentie over vrijheid van meningsuiting en mediaontwikkeling in Irak is een Verklaring waarin de essentiële rol van vrije, pluralistische en onafhankelijke media in elke democratische samenleving erkend wordt en meer inspanningen gevraagd worden voor het verzekeren van de veiligheid van journalisten.

De veiligheid van journalisten stond centraal tijdens de conferentie die zo'n 300 deelnemers lokte, waarvan bijna 200 Irakezen. Op dit ogenblik sneuvelen nergens meer journalisten dan in Irak. De deelnemers zijn het er over eens dat journalisten hun status van burger moeten behouden tijdens conflicten (zoals gestipuleerd in de Conventie van Genève) en dat de hoogste prioriteit moet worden gegeven aan het onderzoeken van misdaden tegen journalisten - en dat deze misdaden niet langer ongestraft mogen blijven. De Verklaring vraagt ook de oprichting van een fonds dat steun kan bieden aan de gezinnen van journalisten die omkwamen tijdens het uitoefenen van hun beroep.

Met betrekking tot het reguleren van de media, menen de deelnemers dat de Iraakse Nationale Communicatie en Media Commissie moet kunnen blijven functioneren als een onafhankelijk regulerend orgaan, dat het Iraaks Media Netwerk als een onafhankelijke openbare omroep moet kunnen blijven werken en dat journalisten en media zich vrij moeten kunnen verenigen en de kans moeten behouden om hun eigen beroepscodes op te stellen.

In hun Verklaring koppelen de deelnemers democratie en ontwikkeling aan de mensenrechten en benadrukken ze de belangrijke rol van vrouwen in de media en in het wederopbouwproces. De driedaagse conferentie was een gezamenlijk initiatief van de Iraakse Nationale Communicatie en Media Commissie, het VN-ontwikkelingsprogramma (UNDP) en de UNESCO.

Klik hier voor meer informatie over de inspanningen van de UNESCO ter bevordering van het democratiseringsproces in Irak.

Klik hier voor meer informatie over het werk van de UNESCO ten voordele van persvrijheid wereldwijd.

]]>
Internetgids voor journalisten in ontwikkelingslandenhttp://unesco-vlaanderen.be/2006/2/23/internetgids-voor-journalisten-in-ontwikkelingslandenThu, 23 Feb 2006 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2006/2/23/internetgids-voor-journalisten-in-ontwikkelingslandenEen nieuwe gids van de UNESCO geeft journalisten in ontwikkelingslanden praktische tips over hoe het internet hen kan helpen bij hun werk.

Internetgids+voor+journalisten+in+ontwikkelingslandenDe UNESCO werkte samen met de Thomson Foundation en de Commonwealth Broadcasting Association om een gids voor journalisten in ontwikkelingslanden te ontwikkelen die uitleg geeft over het gebruik van het internet voor journalistieke doeleinden.

Het internet is uitgegroeid tot een multifunctioneel instrument dat niet meer is weg te denken uit de wereld van de berichtgeving. De gids legt stap voor stap uit hoe journalisten, vooral in ontwikkelingslanden, het internet optimaal kunnen gebruiken bij het uitoefenen van hun job.

De gids leert hoe je efficiënter kan zoeken op het internet, niet alleen naar feiten en cijfers, maar ook naar beelden, audio en video. Belangrijk is ook dat de gids niet alleen uitlegt waar en hoe je informatie kan vinden, maar ook hoe je de gevonden informatie kan evalueren en verifiëren. Dit laatste houdt een aloud principe van de journalistieke traditie in ere.

De nieuwe gids kadert in de inspanningen van de UNESCO om vrije en pluralistische media te stimuleren, universele toegang tot informatie en kennis te verzekeren, en het gebruik van communicatiemedia ten dienste van menselijke ontwikkeling te propageren.

Klik hier om de gids over internetgebruik voor journalisten in ontwikkelingslanden te downloaden. pdf

]]>
World Communication and Information Report 1999-2000http://unesco-vlaanderen.be/2005/3/17/world-communication-and-information-report-1999-2000Thu, 17 Mar 2005 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2005/3/17/world-communication-and-information-report-1999-2000World+Communication+and+Information+Report+1999-2000Het jongste in een reeks tweejaarlijkse wereldrapporten die UNESCO publiceert over de ontwikkelingen in de domeinen waarin de Organisatie een actieve speler is. Voordien publiceerde de Organisatie aparte rapporten over communicatie en informatie, maar aangezien beide domeinen zich in hun ontwikkeling steeds nauwer met elkaar verstrengelt zien, opteerde UNESCO ervoor om voortaan één rapport omtrent de beide terreinen uit te geven.

Het rapport analyseert de veranderingen die de media doormaken en onderzoekt de band tussen rechten, macht en vrije meningsuiting. Het synthetiseert ook wat er heden ten dage gebeurt in het bibliotheekwezen en op het vlak van de technische infrastructuur. De belangrijkste trends die zich aftekenen in de informatiemaatschappij, worden eveneens onder de loep geschoven.


U kan het boek rechtstreeks bestellen via Unesco Publishing: bestel hier

]]>
UNESCO produceert reeks televisieprogramma's voor openbare omroepenhttp://unesco-vlaanderen.be/2004/12/22/unesco-produceert-reeks-televisieprogramma's-voor-openbare-omroepenWed, 22 Dec 2004 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2004/12/22/unesco-produceert-reeks-televisieprogramma's-voor-openbare-omroepenDe UNESCO produceert een aantal programma's om belangrijke thema's waarrond ze werkt bij een breed publiek aan te kaarten. UNESCO+produceert+reeks+televisieprogramma%26%2339%3bs+voor+openbare+omroepenOpenbare omroepen in ontwikkelingslanden en zogenaamde prille democratieën kunnen vaak maar met moeite hun televisiestation draaiende houden. Ze stoppen zoveel energie in overleven dat een aantal van hun kerntaken verwaarloosd worden.

Het is belangrijk dat openbare omroepen onafhankelijk van de staat en de commercie kunnen werken en dat ze grote maatschappelijke thema's onderzoeken en belichten. Hun programma's moeten het publieke debat aanzwengelen en verschillende vormen van culturele expressies aan bod laten komen. In hun programmaschema moet ook ruimte zijn voor educatieve alternatieven voor het lichte entertainment.

Om de openbare omroepen te helpen bij het vervullen van hun taak, steunt de UNESCO de productie van een reeks programma's die belangrijke onderwerpen zoals de mensenrechten, vrede, verdraagzaamheid en de bestrijding van discriminatie op een originele manier aan bod laten komen.

Eerder dit jaar riep de UNESCO de media op om programmavoorstellen in te dienen. Uit de meer dan 200 ontvangen voorstellen selecteerde de Organisatie acht projecten die samen een programmareeks zullen vormen waarvoor de UNESCO als uitvoerend producent optreedt.

Het gaat om de volgende projecten uit diverse landen die thema's belichten die een centrale plaats innemen in de doelstellingen en de werking van de UNESCO.

Mothers on Wheels (Argentinië) (vrouwenemancipatie en bestrijding van discriminatie)

Olho da Rua (Brazilië) (mensenrechten, vrede, tolerantie en bestrijding van discriminatie)

The Place I Call Home (Egypte) (interculturele communicatie)

Meena (India) (Millennium Ontwikkelingsdoelstellingen zoals onderwijs voor allen)

Cualquier Ciudad (Colombia) (tolerantie en interculturele communicatie)

Leaving the Box (Pakistan) (interculturele communicatie en vrijheid van meningsuiting)

Aziza, un amour pendant la guerre (Kameroen) (vrede)

A good investment (Denemarken) (Millennium Ontwikkelingsdoelstellingen, onderwijs voor allen, vrouwenemancipatie en gendergelijkheid)

Deze programma's zullen in de loop van volgend jaar geproduceerd worden. Tegen het einde van 2005 zal de UNESCO de reeks audiovisuele producties ter beschikking stellen van de media, uitbrengen op DVD en beschikbaar maken op het internet.

]]>
Workshop voor betere conflictberichtgevinghttp://unesco-vlaanderen.be/2004/9/21/workshop-voor-betere-conflictberichtgevingTue, 21 Sep 2004 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2004/9/21/workshop-voor-betere-conflictberichtgevingDe UNESCO steunde een workshop die Zuid-Aziatische journalisten beter in staat wil stellen om op een genuanceerde manier te berichten over conflicten met gebruik van de modernste radiotechnieken.

Workshop+voor+betere+conflictberichtgevingMet steun van het Internationaal Programma voor Ontwikkeling van Communicatie (IPDC) van de UNESCO organiseerde het Panos Instituut Zuid-Azië (PSA) een achtdaagse workshop voor Zuid-Aziatische journalisten over 'Conflictberichtgeving via de Radio met Digitale Technologie' van 20 tot 27 augustus 2004 in het Panos Mediacentrum in Kathmandu.

De workshop werd georganiseerd om Zuid-Aziatische journalisten vertrouwd te maken met de belangrijkste principes van conflictberichtgeving via de radio en om hen aan te leren hoe digitale technologie gebruikt kan worden voor radioproducties. Op Pakistan en de Malediven na, was elk Zuid-Aziatisch land vertegenwoordigd door journalisten uit zowel de geschreven als de audiovisuele pers.

Volgens Mosaddeq Al Mahmood, radiojournalist bij het nationaal radiostation Bangladesh Betar, gaf deze workshop "een nieuwe dimensie" aan zijn beroep als conflictrapporteur. De workshop, onderverdeeld in thematische en technische sessies, hielp de deelnemers om meer inzicht te verwerven in de gevoeligheden van conflictberichtgeving en de deontologische verantwoordelijkheden die er aan verbonden zijn. De technische vaardigheden van de journalisten werden aangescherpt door middel van opdrachten zoals het maken van radioprogramma's met behulp van digitale technieken voor opname en montage.

De workshop werpt meteen vruchten af voor de deelnemers. Zo kan de Nepalese journalist Netra K.C. die als correspondent voor de BBC werkt, zijn berichten voortaan op een degelijke manier monteren met recente software. Voordien moest hij zich behelpen met knip- en plakwerk op zijn MiniDiskrecorder.

De journalisten die aan de workshop deelnamen, bezochten ook een radiostation en een productiehuis in Kathmandu om een blik te werpen op digitale radiostudio's en rechtstreekse uitzendingen bij te wonen. Ze leerden ook meer hoe satelliettechnologie gebruikt wordt om een radionetwerk uit te bouwen in Nepal. Op die manier kregen de deelnemers een beter zicht op de verschillende aspecten van het radio maken.

De PSA heeft, sinds de oprichting van zijn nieuw Mediacentrum en regionaal kantoor in Kathmandu in juli 2002, verschillende workshops georganiseerd voor Zuid-Aziatische journalisten om hun vaardigheden met betrekking tot mediatechnologieën te verbeteren. Het PSA Mediacentrum heeft de ontwikkeling van de Zuid-Aziatische media bevorderd door digitale en on line technologie in te schakelen voor het ontwikkelen van producties rond belangrijke ontwikkelingsonderwerpen zoals conflicten, leefmilieu en volksgezondheid.

]]>
Educatief radio- en televisiecentrum heropend in Kaboelhttp://unesco-vlaanderen.be/2004/8/2/educatief-radio-en-televisiecentrum-heropend-in-kaboelMon, 02 Aug 2004 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2004/8/2/educatief-radio-en-televisiecentrum-heropend-in-kaboelHet belangrijkste centrum voor afstandsonderwijs in Afghanistan is heropend en zal met steun van de UNESCO een volledig vernieuwd aanbod van cursussen brengen.

Educatief+radio-+en+televisiecentrum+heropend+in+KaboelJaren van burgeroorlog veroorzaakten de bijna volledige verwoesting van het Educatief Radio- en Televisiecentrum (ERTV Centrum) van het Afghaanse ministerie van Onderwijs. Onlangs werd het centrum volledig gerenoveerd en momenteel is het terug operationeel. Met 2,5 miljoen dollar steun van de Italiaanse overheid startte de UNESCO een project op om het afstandsonderwijs in Afghanistan te rehabiliteren en te vernieuwen zodat het centrum terug zijn voortrekkersrol van voorheen kan vervullen.

Tijdens de jaren 1970 en 1980 waren educatieve uitzendingen in Afghanistan de belangrijkste bron van niet-formeel onderwijs. In de afgelegen valleien van dit uitgestrekte en bergachtige land konden boeren en dorpelingen hun radio afstemmen op zenders die landbouwtips en informatie uitzonden over manieren om hun teelt te verbeteren. Daarnaast werden ook basisprogramma's voor alfabetisering en specifieke opleidingen voor leraren uitgezonden. Toen de conflicten losbarstten in Kaboel werd het ERTV Centrum bijna volledig vernield waardoor de educatieve uitzendingen op een laag pitje kwamen te staan.

Tijdens de dagen waarop het mortieren, granaten en kogels regende in West-Kaboel, spoten onbekende minderjarige handen graffiti op de gesloopte muren van het ERTV Centrum met de boodschap: 'Oorlog kan ons niet kwetsen, wij zijn nog jong'. Deze muur werd bewaard in het nieuw gerestaureerde gebouw als herinnering aan de zwarte periode die Kaboel heeft doorgemaakt.

Naast de renovatie van het gebouw, heeft de UNESCO het ERTV Centrum van meubilair, internettoegang en 40 computers voorzien. Daarnaast werd er ook digitaal televisiemateriaal geleverd en worden er nog volledige radio- en televisiestudio's geplaatst.

Ongeveer 70 personeelsleden van het ERTV Centrum, die eerder hun kantoor bij Radio-Televisie Afghanistan hadden, bevinden zich in het nieuwe gebouw en werken momenteel aan een reeks van nieuwe educatieve programma's. Binnen dit project heeft de UNESCO reeds drie maanden intensieve training voorzien in de vakgebieden radio- en televisietechnieken, gebruik van digitaal materiaal, programmaproductie, Engelse taalkunde en computervaardigheden. In de volgende fase van het project zullen 10 ERTV personeelsleden een hoogstaande opleiding krijgen bij het Asia- Pacific Institute for Broadcasting Development (AIBD) in Kuala Lumpur, Maleisië.

De pas gerenoveerde ERTV faciliteiten zijn officieel geopend door de Afghaanse minister van Onderwijs, Mohammed Yunus Qanooni, de directeur-generaal van de UNESCO, Koïchiro Matsuura en de ambassadeur van Italië, Domenico Giorgi.

]]>