UNESCO Platform Vlaanderen, thema "conferentie"http://www.unesco-vlaanderen.be2014-12-06T22:40:10Het UNESCO Platform Vlaanderen legt zich in de eerste plaats toe op het zo breed mogelijk verspreiden van informatie over de activiteiten en programma’s van UNESCO. Dat doet ze onder meer via het driemaandelijks tijdschrift UNESCO info, door het uitgeven van brochures rond specifieke UNESCO-prioriteiten en door het runnen van een informatie- en documentatiecentrum waar mensen kunnen aankloppen met vragen die verband houden met UNESCO.http://www.unesco-vlaanderen.be/media/html/unesco_platform_vlaanderen_logo.pngUNESCO Platform Vlaanderen, thema "conferentie"http://www.unesco-vlaanderen.benlWetenschap dichter bij de mensen brengenhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2011/12/22/wetenschap-dichter-bij-de-mensen-brengenThu, 22 Dec 2011 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2011/12/22/wetenschap-dichter-bij-de-mensen-brengenUNESCO organiseert een forum om te bespreken hoe we ervoor kunnen zorgen dat wetenschappelijke vooruitgang het algemeen welzijn meer ten goede komt.

Wetenschap dichter bij de mensen brengenNaar aanleiding van de zestigste verjaardag van de UNESCO Kalinga Prijs voor de Popularisering van Wetenschap, vindt er een internationaal symposium plaats van 4 tot 5 januari 2012 in Bhubaneswar (India). De bijeenkomst brengt de laureaten van de Prijs samen om te bespreken wat er kan gedaan worden om wetenschap dichter bij de mensen te brengen.

Sinds de lancering van de Prijs in 1951, verloor het initiatief nog niets aan relevantie. De wereld is de dag van vandaag voortdurend in beweging en de ontwikkelingen manifesteren zich steeds sneller. Als gevolg daarvan staan maatschappijen voor grote uitdagingen - van het uitbannen van armoede tot het omgaan met de gevolgen van klimaatverandering. Wetenschap kan een essentieel instrument zijn om voor iedereen eerlijke en duurzame oplossingen te vinden voor deze uitdagingen. Dit kan door de kloof te dichten tussen wetenschappers en burgers en door ervoor te zorgen dat de bevolking kan genieten van de voordelen van wetenschappelijke vooruitgang om het dagelijks leven te verbeteren en om de oorzaken van gemeenschappelijke problemen beter te begrijpen en gezamenlijk aan te pakken.

Tot nu toe ontvingen 65 laureaten uit 24 landen de Prijs. Zes daarvan kregen ook een Nobelprijs. De viering van de zestigste verjaardag van de Prijs is niet enkel een gelegenheid om de uitzonderlijke verwezenlijkingen van de laureaten te eren maar eveneens om te bespreken hoe de popularisering van de wetenschap kan vergroot worden en hoe wetenschap een grotere rol kan spelen bij het verbeteren van het algemeen welzijn, het versterken van het cultureel erfgoed en het vinden van oplossingen voor de problemen waarmee de mensheid kampt.


]]>
UNESCO zet in op Afrikahttp://www.unesco-vlaanderen.be/2011/10/10/unesco-zet-in-op-afrikaMon, 10 Oct 2011 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2011/10/10/unesco-zet-in-op-afrikaDe Uitvoerende Raad van UNESCO keurde een plan goed om meer aandacht te besteden aan Afrika en riep twee internationale dagen uit: voor radio en jazz.

UNESCO zet in op AfrikaDe Uitvoerende Raad van UNESCO kwam samen van 21 september tot 6 oktober 2011. De Raad boog zich onder meer over de kandidatuur van Palestina om toe te treden tot de Organisatie, over UNESCO's strategie voor Afrika en over de erkenning van twee nieuwe internationale dagen.

Lidmaatschap Palestina

Op de voorlaatste dag van de 187ste bijeenkomst van de Uitvoerende Raad stemden de 58 leden over de kandidatuur van Palestina om lid te worden van UNESCO. De 40 stemmen voor, vier tegen en 14 onthoudingen, betekenen een positief advies van de Uitvoerende Raad. Als tweederden van de leden van de Algemene Conferentie (26 oktober tot 10 november) voor het lidmaatschap van Palestina stemmen, krijgt de Organisatie er een lidstaat bij.

Prioriteit Afrika

De Uitvoerende Raad stemde ook in met de voorstellen om de strategie van UNESCO voor Afrika bij te sturen, onder meer door het netwerk van veldkantoren van UNESCO op het continent uit te breiden. "UNESCO legt sterk de nadruk op Afrikaanse prioriteiten," reageert Irina Bokova, directeur-generaal van de Organisatie. "Ik ben vastberaden om in te zetten op ons Priority Africa programma om het uit te bouwen tot een doeltreffend instrument voor het ontwikkelen van onderwijs, voor het opbouwen van competenties bij jongeren waarmee ze een job kunnen vinden, en voor het vergroten van de erkenning voor Afrikaanse cultuur."

Omstreden award

Een heikel punt op de agenda van de Uitvoerende Raad was de kwestie van de UNESCO-Obiang Nguema Mbasogo Internationale Prijs voor Onderzoek in de Biowetenschappen. De stichting van de president van Equatoriaal-Guinea wil deze prijs financieren tot grote woede van mensenrechtenorganisaties. Zij wijzen op het gebrek aan onderwijs en basisvoorzieningen voor de bevolking in het land terwijl de president en zijn familie zich in weelde wentelen. De Uitvoerende Raad besloot, na een lang debat, om een werkgroep op te richten die verder onderzoek moet verrichten teneinde in de lente van 2012, bij de volgende zitting van de Uitvoerende Raad, tot een besluit te komen.

Internationale dagen

De Uitvoerende Raad riep twee internationale dagen in het leven: Wereldradiodag en de Internationale dag van de jazz. Ze zullen respectievelijk op 13 februari en 30 april gevierd worden. Wereldradiodag wil vooral de cruciale rol van radio benadrukken voor ontwikkeling, mediapluralisme en democratisch bestuur. De Internationale dag van de jazz is een kans om jazzmuziek te vieren als een "verenigende kracht" voor de toenadering tussen culturen.


]]>
Uitvoerende Raad UNESCO beveelt lidmaatschap Palestina aanhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2011/10/6/uitvoerende-raad-unesco-beveelt-lidmaatschap-palestina-aanThu, 06 Oct 2011 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2011/10/6/uitvoerende-raad-unesco-beveelt-lidmaatschap-palestina-aanDe Uitvoerende Raad staat positief tegenover het lidmaatschap van Palestina. Het is nu aan de Algemene Conferentie om Palestina al dan niet als lidstaat te aanvaarden.

Uitvoerende Raad UNESCO beveelt lidmaatschap Palestina aanDe Uitvoerende Raad van UNESCO stemde op woensdag 5 oktober 2011 over de vraag van Palestina om lid te worden van de Organisatie. Van de 58 landen die vertegenwoordigd zijn in de Raad, stemden 40 voor toetreding en vier tegen. 14 landen, waaronder België, onthielden zich.

Over de al dan niet toetreding van Palestina tot UNESCO zal de volgende bijeenkomst van de Algemene Conferentie (26 oktober - 10 november 2011) beslissen. Er is een tweederdenmeerderheid vereist om Palestina lid te laten worden van UNESCO.

De ambassadeur van de Verenigde Staten bij UNESCO roept de lidstaten op om tegen de erkenning van Palestina als lidstaat van UNESCO te stemmen. Spanje daarentegen laat weten dat het 'ja' zal stemmen. Volgens de VS zou een erkenning van Palestina te vroeg komen.

De Uitvoerende Raad en de Algemene Conferentie van UNESCO zijn de bestuursorganen van UNESCO.

De Algemene Conferentie is het belangrijkste beslissingsorgaan en bestaat uit vertegenwoordigers van alle lidstaten. De Conferentie komt eenmaal per twee jaar samen om de strategieën en beleidslijnen van de Organisatie uit te stippelen, en om het UNESCO-programma en de begroting goed te keuren. Elke lidstaat heeft een stem. Om de vier jaar wordt de directeur-generaal, die wordt voorgedragen door de Uitvoerende Raad, benoemd door de Conferentie.

De Uitvoerende Raad, die is samengesteld uit 58 lidstaten, is verantwoordelijk voor de uitvoering van het programma zoals dat is goedgekeurd door de Algemene Conferentie. De Raad komt twee keer per jaar samen om het programma en de begroting te controleren.


]]>
The Future of Drylandshttp://www.unesco-vlaanderen.be/2010/4/7/the-future-of-drylandsWed, 07 Apr 2010 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2010/4/7/the-future-of-drylandsThe+Future+of+DrylandsDroge gebieden brachten enkele van 's werelds grootste beschavingen voort en moderne gemeenschappen gevestigd in droge gebieden beschikken over rijke en unieke culturen. De ecosystemen in dergelijke streken tonen een verassende biodiversiteit. Verwoestijning is echter een ernstig probleem in deze gebieden. Het tast de bodem en de plantengroei aan. 70% van de droge gebieden kampen met het probleem, tengevolge van lang aanhoudende droogtes, maar ook tengevolge van een slecht beheer van de veestapel of door onoordeelkundig landgebruik.

Dit boek is ontstaan uit een internationale wetenschappelijk conferentie over het onderzoek naar verwoestijning en droge gebieden die de UNESCO organiseerde van 19 tot 21 juni 2006 in Tunis (Tunesië). Het geeft een overzicht van praktische oplossingen om verwoestijning te bestrijden en om ecosystemen in droge gebieden te bewaren en duurzaam te beheren. Er is bijzondere aandacht voor het behoud van biologische en culturele diversiteit in droge gebieden en voor de invloed van de mens.


U kan het boek rechtstreeks bestellen via Unesco Publishing: bestel hier

]]>
UNESCO stelt klimaatprogramma voor in Kopenhagenhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2009/12/17/unesco-stelt-klimaatprogramma-voor-in-kopenhagenThu, 17 Dec 2009 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2009/12/17/unesco-stelt-klimaatprogramma-voor-in-kopenhagenOp de VN-klimaattop in Kopenhagen gaf Irina Bokova, directeur-generaal van UNESCO, uitleg aan de verzamelde wereldpers over de klimaatinitiatieven van de Organisatie. UNESCO+stelt+klimaatprogramma+voor+in+KopenhagenGisteren gaf Irina Bokova, directeur-generaal van UNESCO, een persconferentie op de VN-klimaatconferentie (COP15) in Kopenhagen om de klimaatinitiatieven van de Organisatie voor te stellen. Ze benadrukte de belangrijke rol die UNESCO kan spelen in de strijd tegen de klimaatverandering.

"Omwille van haar interdisciplinaire capaciteiten, kan UNESCO een unieke bijdrage leveren aan het leren omgaan met, en het ons aanpassen aan, de klimaatverandering, en dit door gerichte acties op het vlak van onderwijs, wetenschappen, cultuur en communicatie & informatie. Al deze inspanningen worden afgestemd op de antwoorden van het ganse VN-systeem op deze mondiale uitdaging. Een eerste belangrijke pijler van het klimaatinitiatief van UNESCO, is het bijdragen tot de klimaatwetenschap en tot het opbouwen van onmisbare kennis via onze Intergouvernementele Oceanografische Commissie (IOC). Dit gebeurt in samenwerking met de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) en ons Internationaal Hydrologisch Programma (IHP)," aldus Bokova. Het werk in dit domein leidt tot betere kennis en voorspellingen over het klimaatfenomeen.

De tweede pijler waarop het klimaatinitiatief van UNESCO steunt, is de educatie over klimaatverandering. Dit past binnen het kader van het VN-decennium voor Onderwijs voor Duurzame Ontwikkeling waarvan UNESCO de leiding in handen heeft. De acties op dit terrein concentreren zich op het helpen van lidstaten om hun curricula aan te passen, om leerkrachten op te leiden over dit thema en om onderwijsstrategiën op alle niveaus te ontwikkelen.

De derde pijler omvat culturele en bio-diversiteit, met inbegrip van cultureel erfgoed. Bokova beklemtoonde tijdens de persconferentie dat "UNESCO haar lidstaten zal helpen om de iconische waarde van werelderfgoedsites en biosfeerreservaten aan te wenden om schoolvoorbeelden te verspreiden inzake maatregelen voor aanpassing en bescherming." UNESCO zal ook werken rond de problematiek van ontbossing en degradatie van bossen die een impact hebben op het CO2-gehalte in de atmosfeer.

Ten slotte zal UNESCO zich buigen over verschillende ethische en sociale aspecten die verbonden zijn met klimaatverandering. Zo zal ze onderzoeken of het wenselijk is om een verklaring met ethische principes betreffende klimaatverandering te formuleren en zal ze onderzoek voeren naar de migratiestromen die voortvloeien uit de klimaatverandering.

Het UNESCO Platform Vlaanderen publiceerde een brochure die de verschillende programma's en projecten voorstelt waarmee UNESCO een bijdrage levert aan de strijd tegen de klimaatverandering. Klik hier om de brochure met een overzicht van de klimaatprogramma's van UNESCO te downloaden in pdf-formaat.

De brochure is eveneens gratis te bestellen via info@unesco-vlaanderen.be

]]>
België lid Uitvoerende Raad UNESCOhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2009/11/2/belgië-lid-uitvoerende-raad-unescoMon, 02 Nov 2009 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2009/11/2/belgië-lid-uitvoerende-raad-unesco
De komende vier jaar maakt België deel uit van de Uitvoerende Raad van UNESCO, het orgaan dat toeziet op de uitvoering van het programma van de Organisatie.
Belgi%26%23235%3b+lid+Uitvoerende+Raad+UNESCOBelgië is verkozen als een van de 31 nieuwe leden van de Uitvoerende Raad van UNESCO tijdens de 35ste Algemene Conferentie die plaatsvond van 6 tot 23 oktober 2009 in Parijs. Ons land zal zich tijdens zijn mandaat vooral concentreren op de aan de gang zijnde hervormingen van de Organisatie in het kader van de zogenaamde "One UN" strategie waarmee de Verenigde Naties de activiteiten van zijn verschillende agentschappen wil stroomlijnen om de impact van hun werking te vergroten.

De Uitvoerende Raad bestaat uit 58 lidstaten van UNESCO. Deze zijn onderverdeeld in vijf groepen op basis van geografische spreiding. De volgende landen zijn op 14 oktober verkozen:

Groep I: Monaco, Denemarken, België

Groep II: Slowakije, Roemenië, Polen, Letland, Oezbekistan, Wit-Rusland

Groep III: Saint Lucia, Barbados, Grenada, Haïti, Peru, Venezuela

Groep IV : China, Vietnam, Japan, India, Bangladesh, Kazachstan

Groep Va: Burkina Faso, Djibouti, Kenia, Ghana, Congo, Democratische Republiek Congo, Zimbabwe

Groep Vb: Algerije, Egypte, Syrië

De overige lidstaten van de Uitvoerende Raad werden verkozen tijdens de Algemene Conferentie in 2007. Hun mandaat eindigt in 2011. Het gaat om: Argentinië, Chili, Ivoorkust, Cuba, El Salvador, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Italië, Koeweit, Madagaskar, Maleisië, Mongolië, Marokko, Niger, Pakistan, Filippijnen, Zuid-Korea, Rusland, Saoedi-Arabië, Senegal, Spanje, Sri Lanka, Tunesië, Tanzania, VS, Zambia.

Vier landen van wie het mandaat pas in 2011 afliep - Albanië, Bulgarije, Hongarije en Jamaica - besloten om hun zetel vroegtijdig ter beschikking te stellen om meer rotatie tussen landen in de Uitvoerende Raad mogelijk te maken.

De Uitvoerende Raad komt twee keer per jaar samen om de uitvoering van het programma en de begroting van UNESCO te controleren. Om de vier jaar verkiest de Raad ook een kandidaat voor de functie van directeur-generaal van UNESCO. Die kandidaat wordt vervolgens voorgesteld aan de Algemene Conferentie die het laatste woord heeft over de benoeming.

]]>
Bulgaarse Irina Bokova komt aan het hoofd van UNESCOhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2009/11/2/bulgaarse-irina-bokova-komt-aan-het-hoofd-van-unescoMon, 02 Nov 2009 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2009/11/2/bulgaarse-irina-bokova-komt-aan-het-hoofd-van-unescoDe Algemene Conferentie verkoos een nieuwe directeur-generaal die de komende vier jaar het roer in handen krijgt. Bulgaarse+Irina+Bokova+komt+aan+het+hoofd+van+UNESCODe 35ste vergadering van de Algemene Conferentie van UNESCO in Parijs van 6 tot 23 oktober 2009 stond vooral in het teken van de verkiezing van Irina Bokova als directeur-generaal van de Organisatie.

Aan het begin van de conferentie keek Koïchiro Matsuura, de directeur-generaal wiens mandaat eindigt op 15 november, terug op de tien jaar die hij aan het hoofd van UNESCO stond en op de hervormingen die hij lanceerde. "Door het mobiliseren van een kritische massa van deskundigheid en middelen achter een beperkt aantal prioritaire programma's, is zowel de impact als de geloofwaardigheid van UNESCO vergroot. Vandaag weet de wereld waarvoor UNESCO staat. Onze stem wordt gehoord en er wordt naar geluisterd," zo klonk het trots.

Op 15 oktober verkoos de Algemene Conferentie de Bulgaarse diplomate Irina Bokova als directeur-generaal van de Organisatie ter vervanging van Koïchiro Matsuura. Ze is de eerste vrouw en de eerste vertegenwoordiger van Oost-Europa die deze functie krijgt. Bij haar inhuldiging op 23 oktober, toonde ze zich daar bijzonder trots over: "Mijn benoeming tot dit hoge ambt geeft vertrouwen aan alle vrouwen overal ter wereld. Het is een signaal dat ze toegang moeten hebben tot kennis en macht, zodat ze actief kunnen bijdragen tot de samenleving en een rol kunnen vervullen bij het besturen ervan." Ze drukte ook het voornemen uit om de boodschap uit te dragen dat gendergelijkheid onontbeerlijk is voor ontwikkeling.

De verkozen directeur-generaal sprak na haar verkiezing van een "nieuw humanisme" dat ze wil promoten. "Culturele diversiteit en interculturele dialoog dragen bij tot het ontstaan van een nieuw humanisme dat de mondiale en het lokale verzoent, en leert ons opnieuw hoe te bouwen aan de wereld. ... Volgens mij betekent humanisme streven naar vrede, democratie, rechtvaardigheid en mensenrechten. Volgens mij betekent humanisme streven naar tolerantie, kennis en culturele diversiteit. Het is geworteld in ethiek en in sociale en economische verantwoordelijkheid. Het bloeit open door hulp te bieden aan de meest kwetsbaren. Het vormt de kern van het engagement om het hoofd te bieden aan onze grootste gemeenschappelijke uitdagingen, in het bijzonder respect voor het milieu." Ze liet ook weten het ingeslagen pad van de hervormingen onder Matsuura verder te zullen bewandelen.

]]>
Programma en begroting UNESCO goedgekeurdhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2009/11/2/programma-en-begroting-unesco-goedgekeurdMon, 02 Nov 2009 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2009/11/2/programma-en-begroting-unesco-goedgekeurdDe Algemene Conferentie van UNESCO legde het programma en de begroting voor 2010 en 2011 vast. De meeste middelen zijn voorbehouden voor de sector Onderwijs. Programma+en+begroting+UNESCO+goedgekeurdDe Algemene Conferentie van UNESCO in Parijs van 6 tot 23 oktober 2009 legde het programma en de begroting van de Organisatie voor 2010 en 2011 vast. De begroting voor deze periode is vastgelegd op 653 miljoen dollar. Daarvan is 118,5 miljoen dollar voorzien voor de sector Onderwijs, de grootste post op de begroting en dus de hoogste prioriteit van de Organisatie. UNESCO kan, naast op dit vast budget, ook beroep doen op zogeheten extrabudgettaire middelen om haar programma uit te voeren. Dat zijn vrijwillige bijdragen van lidstaten, donors, sponsors enz...

De komende twee jaar zal de sector Onderwijs van UNESCO zich voornamelijk concentreren op alfabetisering, leerkrachten en technisch- en beroepsonderwijs. Er worden ook bijkomende middelen vrijgemaakt voor zo'n twintig, vooral Afrikaanse, landen die het verst verwijderd zijn van het realiseren van de Onderwijs voor Allen (EFA - Education for All) doelstellingen.

De sector Natuur- en Exacte Wetenschappen (goed voor 59 miljoen dollar) zal voornamelijk werk maken van het versterken van de Intergouvernementele Oceanografische Commissie (IOC), die onder meer verantwoordelijk is voor de uitbouw van een wereldwijd tsunamiwaarschuwingssysteem, en van het Mens en Biosfeerprogramma (MAB) dat werkt rond de bescherming van ecosystemen en rond duurzame menselijke activiteit voor ontwikkeling in waardevolle natuurgebieden.

De sector Sociale en Menswetenschappen (bedeeld met bijna 30 miljoen dollar) kreeg van de Algemene Conferentie de opdracht om de wenselijkheid te onderzoeken om een universele verklaring te ontwikkelen over ethische principes in relatie tot klimaatverandering. Er komt ook een instituut in Kaapverdië voor internationaal onderzoek naar regionale integratie en sociale transformaties.

Voor de sector Cultuur (53 miljoen dollar) blijven de prioriteiten ongewijzigd: bescherming, conservatie en beheer van materieel en immaterieel erfgoed, promotie van de diversiteit van culturele expressies, talen en meertaligheid en ten slotte de dialoog tussen culturen. De Algemene Conferentie vraagt ook dat lidstaten actief zouden deelnemen aan het Internationaal Jaar voor de Toenadering van Culturen (2010).

De sector Communicatie en Informatie (33 miljoen dollar) kreeg de opdracht van de Algemene Conferentie om zijn werk ter verdediging van de persvrijheid verder te zetten. Lidstaten blijven ook inzetten op het Internationaal Programma voor de Ontwikkeling van Communicatie (IPDC) ter promotie van vrije meningsuiting en mediapluralisme en ter verbetering van de toegang tot informatie in ontwikkelingslanden en op het Geheugen van de Wereld programma ter bescherming documentair erfgoed en archieven.

Aan het slot van de Algemene Conferentie riep voorzitter Davidson Hepburn op tot actie. Hij drukte zijn vertrouwen uit in de toekomst van UNESCO en in het engagement en de bekwaamheid van de verkozen directeur-generaal Irina Bokova om de Organisatie te leiden. Ten slotte beklemtoonde hij de noodzaak van samenwerking: "We moeten ervan uitgaan dat we voor al onze betrachtingen partners nodig hebben. UNESCO kan wat ze moet doen niet alleen realiseren."

]]>
Literacy, Knowledge and Developmenthttp://www.unesco-vlaanderen.be/2009/11/2/literacy,-knowledge-and-developmentMon, 02 Nov 2009 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2009/11/2/literacy,-knowledge-and-developmentLiteracy%2c+Knowledge+and+DevelopmentDit boek is een van de resultaten van een conferentie die plaatsvond in Mexico City in 2005 en waarop de Zuid-Zuid dialoog met betrekking tot kwalitatief onderwijs voor volwassenen en jonge mensen centraal stond.

De teksten behandelen onderwerpen zoals alfabetiseringsbeleid, het verschaffen van basiseducatie en het meten van competenties.

Verschillende voorbeeldpraktijken tonen aan dat landen van het Zuiden baat hebben bij onderlinge dialoog en samenwerking, zoals de projecten in Mexico waar inheemse volkeren leren met behulp van informatie- en communicatietechnologie, het nationaal kwalificatiekader dat gecreëerd werd in Zuid-Afrika, het nationale alfabetiseringsprogramma van Brazilië, de centra voor levenslang leren in India enz...


U kan het boek rechtstreeks bestellen via Unesco Publishing: bestel hier

]]>
Eerste vrouw aan het hoofd van UNESCOhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2009/9/23/eerste-vrouw-aan-het-hoofd-van-unescoWed, 23 Sep 2009 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2009/9/23/eerste-vrouw-aan-het-hoofd-van-unescoUit negen kandidaten koos de Uitvoerende Raad de voormalige Bulgaarse minister van Buitenlandse Zaken Irina Bokova als best geschikte om UNESCO de komende vier jaar te leiden. Eerste+vrouw+aan+het+hoofd+van+UNESCOOp dinsdag 22 september 2009 nomineerden de 58 leden van de Uitvoerende Raad de Bulgaarse Irina Gueorguieva Bokova voor de functie van directeur-generaal van UNESCO. De nominatie zal op 15 oktober 2009 ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Algemene Conferentie die vertegenwoordigers van de 193 lidstaten van de Organisatie samenbrengt in Parijs. Als de Algemene Conferentie haar benoemt, zal Bokova de eerste vrouw zijn die aan het hoofd van UNESCO staat.

De verkiezing was bijzonder spannend. Pas na vijf stemrondes kon de voorzitter van de Uitvoerende Raad, ambassadeur Olabiyi Babalola Joseph Yaï (Benin), de nominatie bekendmaken. "Irina Bokova, de kandidaat voorgesteld door Bulgarije, is door de Uitvoerende Raad aangeduid met meerderheid van stemmen," luidde het. De voormalige Bulgaarse minister van Buitenlandse Zaken won met 31 tegen 27 stemmen van Farouk Hosny, de Egyptische minister van Cultuur.

Hosny werd lang gezien als favoriet, hoewel hij vorig jaar dreigde Israëlische boeken te zullen verbranden. Hosny verontschuldigde zich later voor deze uitspraken, maar het bleef een smet op zijn kandidatuur.

Irina Bokova werd geboren in Sofia in 1952 en is ambassadeur voor Bulgarije in Frankrijk en de Permanente Vertegenwoordiger van haar land bij UNESCO. Ze studeerde aan het Moskous Staatsinstituut voor Internationale Betrekkingen en aan de Universiteit van Maryland (VS). Ze bouwde haar carrière uit in de politiek en de diplomatie. Ze was vice-minister van Buitenlandse zaken (1995-1996) en minister van Buitenlandse Zaken (1996-1997). In 1996, toen ze kandidaat was voor de functie van vice-president van Bulgarije, propageerde ze het Bulgaarse lidmaatschap bij de NAVO en de Europese Unie.

De Uitvoerende Raad koos uit negen kandidaten die op 15 september 2009 hun kandidatuur bij de vergadering kwamen toelichten: Ina Marciulionyte (Litouwen); Mohammed Bedjaoui (Algerije); Irina Gueorguieva Bokova (Bulgarije); Farouk Hosny (Egypte); Sospeter Mwijarubi Muhongo (Tanzania); Alexander Vladimirovich Yakovenko (Rusland); Ivonne Juez de A. Baki (Ecuador); Benita Ferrero-Waldner (Oostenrijk); Nouréini Tidjani-Serpos (Benin).

De directeur-generaal van UNESCO wordt voorgedragen door de Uitvoerende Raad en benoemd door de Algemene Conferentie. Het mandaat loopt vier jaar en kan één keer verlengd worden. De directeur-generaal staat aan het hoofd van de administratie van de Organisatie.

De Uitvoerende Raad, die is samengesteld uit 58 lidstaten, is verantwoordelijk voor de uitvoering van het programma zoals dat is goedgekeurd door de Algemene Conferentie. De Raad komt twee keer per jaar samen om het programma en de begroting te controleren.

De Algemene Conferentie is het belangrijkste beslissingsorgaan en bestaat uit vertegenwoordigers van alle lidstaten. De Conferentie komt eenmaal per twee jaar samen om de strategieën en beleidslijnen van de Organisatie uit te stippelen, en om het UNESCO-programma en de begroting goed te keuren. Elke lidstaat heeft één stem.

]]>
De volgende stap voor oceaanobservatiehttp://www.unesco-vlaanderen.be/2009/9/18/de-volgende-stap-voor-oceaanobservatieFri, 18 Sep 2009 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2009/9/18/de-volgende-stap-voor-oceaanobservatieWetenschappers van over de hele wereld komen in september samen om te bespreken hoe oceaanobservatie zich in de toekomst moet ontwikkelen om tegemoet te komen aan sociale en economische behoeften en om het klimaatbeleid beter te ondersteunen. De+volgende+stap+voor+oceaanobservatieNa een decennium lang te hebben gewerkt aan de integratie van netwerken van observatiesystemen op aarde en met satellieten, wat leidde tot nieuwe observatiemethoden die een geweldige impact hadden op de wijze waarop klimaatveranderingen en evoluties van de fysieke kenmerken van de oceanen worden gemeten, zetten wetenschappers opnieuw koers naar onbekende wateren tijdens de OceanObs'09 conferentie in Venetië, van 21 tot 25 september 2009.

Tien jaar geleden, tijdens de eerste conferentie over een allesomvattend systeem voor de observatie van oceanen, formuleerden wetenschappers de doelstelling om satellietobservatie te combineren met waarnemingen van getijdenmeters en boeien om de stromingen van de oceanen te kunnen voorspellen. Ze brainstormden ook over methoden om de veranderingen in temperatuur en zoutgehalte op te volgen in delen van de oceanen waar tot dan toe nooit systematisch aan monitoring werd gedaan. Ze stelden eveneens een plan op om met drijvende instrumenten de temperatuur en het zoutgehalte te meten zodat ze over real-time gegevens konden beschikken van het oceaanwater tot op een diepte van 2.000 meter. Deze initiatieven leverden data op waarmee het Internationaal Panel voor Klimaatverandering (IPCC) uitspraken kon doen over de menselijke invloed op de verandering van het klimaat en leidden tot betere voorspellingen van belang voor de landbouw, de energievoorziening en de voorbereiding op stormen en leverden bovendien informatie op die de veiligheid van zeelieden fel verbeterden.

OceanObs'09 zal de verwezenlijkingen van het voorbije decennium analyseren en de observatiesystemen in een nieuwe toekomstgerichte richting sturen. Bedoeling is om de geboekte vooruitgang in kaart te brengen, wetenschappelijke bevindingen gebaseerd op globale oceaanobservatie te presenteren, te kijken naar de sociale en economische voordelen die voortvloeien uit deze benadering van oceaanobservatie, na te gaan waar de beperkingen liggen en vooruit te kijken naar wat er nodig is voor de komende tien jaar.

Er zullen bijna 600 deelnemers uit 36 landen afzakken naar Venetië om te bespreken aan welke sociale en economische behoeften het systeem voor oceaanobservatie zou moeten voldoen het komende decennium.

Ook het verzekeren van de duurzaamheid van de oceaanobservatie staat hoog op de agenda van de conferentie. Om de werking te verbeteren en verder te zetten zijn er inspanningen nodig van satellietagentschappen en in situ observatienetwerken.

Het toegenomen begrip over hoe de oceanen werken, leidde tot een ontnuchterend bewustzijn over de impact van veranderingen op mariene ecosystemen. Meer kennis over hoe koolstof zich verplaatst tussen de atmosfeer, het land en de zee is essentieel om te kunnen opvolgen en inschatten welke de gevolgen zijn van beleidsmaatregelen om de uitstoot van CO2 terug te dringen.

Klik hier voor meer informatie over OceanObs'09, de toonaangevende internationale conferentie over de toekomst van oceaanobservatie.

]]>
Uitvoerende Raad bereidt benoeming nieuwe UNESCO-topman voorhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2009/9/8/uitvoerende-raad-bereidt-benoeming-nieuwe-unesco-topman-voorTue, 08 Sep 2009 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2009/9/8/uitvoerende-raad-bereidt-benoeming-nieuwe-unesco-topman-voorDit najaar benoemt de Algemene Conferentie van UNESCO een nieuwe directeur-generaal die de Organisatie de komende vier zal leiden. Uitvoerende+Raad+bereidt+benoeming+nieuwe+UNESCO-topman+voorDe Uitvoerende Raad van UNESCO komt samen van 7 tot 23 september 2009 op de hoofdzetel van de Organisatie in Parijs om het programma en de begroting voor de volgende twee jaar te bestuderen en om een kandidaat voor de functie van directeur-generaal te nomineren. Het resultaat van de bijeenkomst zal worden voorgelegd aan de Algemene Conferentie van UNESCO die gehouden wordt van 6 tot 23 oktober 2009.

Er zijn negen kandidaten om de Japanner Koïchiro Matsuura op te volgen als directeur-generaal van UNESCO: Ina MARČIULIONYTĖ (Litouwen, voorgedragen door Litouwen, Estland en Letland), Mohammed BEDJAOUI (Algerije, voorgedragen door Cambodia), Irina Gueorguieva BOKOVA (Bulgarije, voorgedragen door Bulgarije), Farouk HOSNY (Egypte, voorgedragen door Egypte, Koeweit, Soedan en Libië), Sospeter Mwijarubi MUHONGO (Tanzania, voorgedragen door Tanzania), Alexander Vladimirovich YAKOVENKO (Rusland, voorgedragen door Rusland), Ivonne JUEZ de A. BAKI (Ecuador, voorgedragen door Ecuador), Benita FERRERO-WALDNER (Oostenrijk, voorgedragen door Oostenrijk en Colombia), Nouréini TIDJANI-SERPOS (Benin, voorgedragen door Benin).

Op 15 september 2009 beginnen de 58 leden van de Uitvoerende Raad met het houden van gesprekken met elk van de negen kandidaten voor de functie van directeur-generaal. Na deze gesprekken pleegt de Uitvoerende Raad overleg achter gesloten deuren. Ook de stemming gebeurt achter gesloten deuren. De Raad zal de Algemene Conferentie informeren over de kandidaat die ze voorstelt en een ontwerp voorleggen betreffende de voorwaarden van aanstelling, het salaris, de vergoedingen en het statuut van de directeur-generaal.

De directeur-generaal van UNESCO wordt voorgedragen door de Uitvoerende Raad en benoemd door de Algemene Conferentie. Het mandaat loopt vier jaar en kan één keer verlengd worden. De directeur-generaal staat aan het hoofd van de administratie van de Organisatie.

De Uitvoerende Raad, die is samengesteld uit 58 lidstaten, is verantwoordelijk voor de uitvoering van het programma zoals dat is goedgekeurd door de Algemene Conferentie. De Raad komt twee keer per jaar samen om het programma en de begroting te controleren.

De Algemene Conferentie is het belangrijkste beslissingsorgaan en bestaat uit vertegenwoordigers van alle lidstaten. De Conferentie komt eenmaal per twee jaar samen om de strategieën en beleidslijnen van de Organisatie uit te stippelen, en om het UNESCO-programma en de begroting goed te keuren. Elke lidstaat heeft één stem.

]]>
Middenveld betrekken bij het beleidhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2008/9/1/middenveld-betrekken-bij-het-beleidMon, 01 Sep 2008 02:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2008/9/1/middenveld-betrekken-bij-het-beleid
De UNESCO is de enige telg van de VN-familie die beschikt over een geïnstitutionaliseerd systeem om het middenveld te betrekken bij de planning en de uitvoering van haar beleid.

Middenveld+betrekken+bij+het+beleidKort nadat de mensheid getuige was geweest van de meest vernietigende oorlog uit haar geschiedenis, op het moment dat het handvest van de UNESCO werd aangenomen waarmee de organisatie in het leven werd geroepen, leefde binnen de internationale gemeenschap een sterke overtuiging dat morele solidariteit, als basis voor een vreedzame samenleving, kon worden bereikt door een nauwe onderlinge samenwerking van de intellectuele gemeenschappen uit de verschillende staten. De preambule van het handvest van de UNESCO begon dan ook met de verklaring: "Since wars begin in the minds of men, it is in the minds of men the defences of peace must be constructed" (16 november 1945).

Stem krijgt gezicht

Als een direct gevolg van dit idee van een internationale, morele solidariteit werd het betrekken van de civiele maatschappij, of het middenveld zoals dit ook vaak wordt genoemd, bij de werking van de UNESCO dan ook als een verplichting in de oprichtingsakte van de Organisatie opgenomen. Concreet betekende dit dat er een duidelijke stem diende te worden gegeven aan de civiele maatschappij en dat niet uitsluitend de regeringen van de lidstaten, bij monde van hun diplomaten, binnen de UNESCO het beleid zouden gaan bepalen. Deze stem uit het middenveld werden de Nationale UNESCO Commissies.

Met de commissies werd in ieder land dat lid is van de UNESCO een orgaan gecreëerd waarin een brede vertegenwoordiging zetelt van de expertise en kennis waarover het land in kwestie beschikt in de deelgebieden die tot het werkterrein van de Organisatie behoren: onderwijs, sociale wetenschappen, natuurwetenschappen, cultuur en communicatie. De commissies vormen aanspreekpunten die de Organisatie kunnen helpen bij de oriëntering en de ontwikkeling van haar programma's. Er bestaat een constante dialoog tussen de UNESCO en haar commissies. Omdat deze commissies grotendeels bestaan uit lokale specialisten in de domeinen waarin de Organisatie actief is, kunnen de meningen, standpunten en adviezen ervan bijzonder verrijkend en inspirerend zijn voor de UNESCO bij het uitstippelen van haar mondiale en regionale koers. En eens de UNESCO haar programma's heeft geïmplementeerd binnen een bepaald land, is het ook de commissie van dat land die de UNESCO hierin verder kan bijstaan en, waar nodig, kan helpen bijsturen.

Voorbeeld krijgt navolging

Tot op de dag van vandaag is de UNESCO de enige organisatie binnen de VN-familie die werkt met dit geïnstitutionaliseerde systeem van commissies om de belangrijkste intellectuele, culturele, wetenschappelijke en educatieve instellingen uit haar lidstaten rechtstreeks bij haar werkzaamheden te betrekken. Het is slechts vrij recent dat andere organisaties zoals de Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds er op hameren om bij ontwikkelingsprojecten in verschillende landen de civiele maatschappij te betrekken - en dit omdat men ondervond dat projecten vaak enkel kans op succes hadden als ze een brede basis hadden binnen die civiele maatschappij. Met de creatie van haar commissies was de UNESCO in 1945 haar tijd dus eigenlijk ver vooruit.

In Artikel VII van het UNESCO-handvest, dat specifiek over de commissies gaat, vraagt de Organisatie het volgende aan haar lidstaten: "Each Member State shall make such arrangements as suit its particular conditions for the purpose of associating its principal bodies interested in educational, scientific and cultural matters with the work of the Organization, by the formation of a National Commission". De vermelding van 'as suits its particular conditions' leek in 1945 als het ware geschreven met de specifieke toekomstige Belgische situatie in gedachten, waarbij er een federale overheid bestaat met daarnaast gemeenschappen en gewesten, elk met hun eigen exclusieve bevoegdheden.

Uitzonderlijk België

De UNESCO erkent in principe enkel nationale commissies omdat de Organisatie, net zoals de andere instellingen binnen het systeem van de Verenigde Naties, werkt volgens het principe van één land, één stem. In het geval van de UNESCO komt hier nog bij: één nationale commissie. Laat het echter geen verrassing zijn dat terwijl dit principe van één nationale commissie in de andere lidstaten hoegenaamd geen probleem vormde, dit in België iets moeilijker bleek te liggen...

In België bevinden namelijk zo goed als alle bevoegdheden met betrekking tot de UNESCO zich op het niveau van de gewesten (monumentenzorg en wetenschappen) en de gemeenschappen (onderwijs, cultuur en media). Daarnaast is het ook zo dat in het federale België het beginsel 'in foro interno, in foro externo' van toepassing is op het buitenlandse beleid. Dit principe bepaalt dat de gemeenschappen en de gewesten exclusief bevoegd zijn voor de internationale aspecten van de bevoegdheden die ze ook op nationaal vlak bezitten.

Als gevolg van deze, mondiaal gezien, vrij unieke situatie waarbij een Belgische federale UNESCO Commissie eigenlijk weinig tot geen bevoegdheden zou hebben, streefde men er dan ook al snel naar om in Vlaanderen een Vlaamse UNESCO Commissie op te richten en hetzelfde te doen in Wallonië.

Vlaamse UNESCO Commissie

Na een eerste poging, met een commissie die werd opgericht bij Besluit van de Vlaamse Executieve op 18 september 1991, maar die niet optimaal werkte, werd in 2003 door een besluit van de Vlaamse regering de nieuwe Vlaamse UNESCO Commissie opgericht, zoals deze ook vandaag nog actief is.

In haar toespraak tijdens de plechtige installatie van de nieuwe commissie, beschouwde toenmalig Vlaams minister voor het Buitenlandse Beleid, Patricia Ceysens, de oprichting van de Vlaamse UNESCO Commissie als "het sluitstuk van de duurzame samenwerking tussen Vlaanderen en de UNESCO." Voortaan beschikte Vlaanderen over een eigen orgaan dat de Vlaamse regering kon adviseren over UNESCO-aangelegenheden en dat de samenwerking tussen Vlaanderen en de UNESCO kon bevorderen. De Franstalige Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Franse Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap richtten in 2007 langs hun zijde gezamenlijk eveneens een UNESCO-commissie op.

Overlegplatform

De Vlaamse UNESCO Commissie bestaat uit twaalf stemgerechtigde leden en drie leden met adviserende stem. Van de twaalf stemgerechtigde leden zijn er vijf ambtenaren van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, allen werkzaam binnen de beleidsdomeinen waarin de UNESCO actief is. De zeven andere leden zijn allen niet-ambtelijk, het zijn experts uit het culturele veld, de wetenschappelijke en academische wereld en de onderwijssector. Zij vormen een tegengewicht voor de overheidsfunctionarissen binnen de commissie, maar zijn er tegelijkertijd ook complementair mee; de commissie vormt als dusdanig een overlegplatform waar de publieke en private sector elkaar ontmoeten.

De Vlaamse UNESCO Commissie vervult een divers aantal taken, waarvan er vele een cyclisch karakter hebben dat samenhangt met de tweejaarlijkse Algemene Conferenties en de bijeenkomsten van de Uitvoerende Raad van de UNESCO. De taken van de commissie zijn ruwweg op te delen in 3 hoofdtaken: liaison, advies en voorlichting.

Doorgeefluik

De Vlaamse UNESCO Commissie is sinds haar oprichting het belangrijkste doorgeefluik tussen de UNESCO en Vlaanderen, waarbij ze een informatiedoorstroming in twee richtingen verzorgt: niet enkel wil de commissie de doorstroming van Vlaamse expertise en beleidsadviezen richting de UNESCO bevorderen, maar ze is er ook verantwoordelijk voor dat relevant gedachtegoed en expertise die binnen de UNESCO gegenereerd worden, in Vlaanderen worden verspreid. De commissie streeft er zo naar om het gedachtegoed en de doelstellingen van de UNESCO zo breed mogelijk ingang te doen vinden in Vlaanderen en wil, het Handvest van de Organisatie indachtig, ook de academische wereld en de belangrijkste culturele, wetenschappelijke en educatieve instellingen uit Vlaanderen bij de werkzaamheden van de UNESCO betrekken. De commissie verspreidt ook informatie over de UNESCO-beurzenprogramma's en zoekt kandidaten voor de verschillende UNESCO-prijzen.

Advies verlenen

Een UNESCO-commissie ondersteunt ook haar eigen regering door haar advies te verlenen over UNESCO-materies. Doorgaans doen regeringen beroep op hun commissie voor advies bij het ontwikkelen van het standpunt dat de lidstaat zal innemen in de diverse overlegorganen van de UNESCO waarin het programma en het beleid van de organisatie vastgelegd worden. Het gaat hierbij vooral om adviezen met betrekking tot de middellange termijnplannen en de tweejaarlijkse budgetplannen van de UNESCO zoals deze door het Secretariaat van de Organisatie in Parijs worden voorbereid om ze vervolgens voor te leggen aan de lidstaten. Deze plannen worden grotendeels op voorhand besproken en van adviezen voorzien tijdens de regionale consultaties van de UNESCO-commissies en op de bijeenkomsten van de Uitvoerende Raad. De definitieve besluitvorming erover vindt plaats tijdens de tweejaarlijkse Algemene Conferenties waaraan al de lidstaten van de UNESCO deelnemen.

Naast advies over de ontwerpprogramma's van de UNESCO, wat ook in het oprichtingsbesluit als een structurele verplichting voor de Vlaamse UNESCO Commissie werd opgenomen, staat de commissie ook in voor onafhankelijk advies over alle onderwerpen die de UNESCO betreffen.

Voorlichting

De derde hoofdtaak van de Vlaamse UNESCO Commissie is het geven van voorlichting in Vlaanderen over de doelstellingen, het programma en de werkzaamheden van de UNESCO. De commissie organiseert daartoe regelmatig inhoudelijke bijeenkomsten, stimuleert discussie en onderzoek over UNESCO-thema's, ondersteunt publicaties en helpt bij de deelname van Vlaamse deskundigen aan UNESCO-activiteiten.

Wanneer er in Vlaanderen activiteiten worden georganiseerd rond een bepaald thema dat in de UNESCO-sfeer thuishoort, ondersteunt de commissie deze initiatieven op alle mogelijke manieren. De commissie moet er dan ook mee voor zorgen dat de bevolking in het algemeen, en de intellectuele gemeenschap in het bijzonder, op de hoogte is van het werk van de UNESCO en dat de onderlinge samenwerking tussen de civiele maatschappij en de organisatie wordt bevorderd.

Kanttekening

Tot slot nog dit: UNESCO-comissies vormen de vaak noodzakelijke stem uit het middenveld maar doordat de lidstaten vrij zijn om de vorm en de structuur van hun commissie te bepalen, dreigt deze stem in sommige landen echter te vaak een stem in de woestijn te worden.

De UNESCO-commissies zijn uniek binnen het systeem van de Verenigde Naties en bezitten het potentieel om de internationale ambtenaren uit hun soms ivoren toren te halen en om de problemen die leven binnen een lidstaat van de UNESCO tot op het internationale politieke toneel te brengen.

]]>
Ideeën in de aanbiedinghttp://www.unesco-vlaanderen.be/2008/9/1/ideeën-in-de-aanbiedingMon, 01 Sep 2008 01:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2008/9/1/ideeën-in-de-aanbieding
Tijdens de bijeenkomst van Nationale UNESCO Commissies konden de deelnemers inspiratie opdoen op een infomarkt waar verschillende commissies een dertigtal projecten voorstelden.

Idee%26%23235%3bn+in+de+aanbiedingUit deze ervaring concludeerden de deelnemers dat het raadzaam is dat Nationale UNESCO Commissies samenwerken met een brede waaier van partners voor de planning en uitvoering van publieksgerichte activiteiten. Door de krachten te bundelen met organisaties uit het middenveld, jongerenvertegenwoordigers, bedrijven, parlementairen, mediapartners enz... kunnen er innovatieve projecten opgezet worden. Bovendien kunnen dergelijke vormen van samenwerking leiden tot interessante kruisbestuivingen en netwerking tussen partners.

Belangrijk vonden de deelnemers dat activiteiten en projecten uitgaan van de (meer)waarde van de UNESCO en dat het werk van andere agentschappen en organisaties niet gekopieerd wordt. Er moet bij voorkeur gemikt worden op de lange termijn en ingespeeld op hedendaagse trends en actuele onderwerpen.

Hieronder volgt een greep uit de projecten en activiteiten die op de infomarkt werden voorgesteld aan de hand van posters en presentaties.

Noorwegen - Interculturele dialoog

De Nationale UNESCO Commissie van Noorwegen startte in 2006 met een twee jaar lopend project waarin interculturele dialoog centraal stond. Bedoeling was om het debat aan te zwengelen over wat achtergestelde groepen, zoals etnische minderheden, verhindert om te participeren in de Noorse samenleving en om voorbeeldpraktijken te verzamelen over hoe daaraan verholpen kan worden.

Tussen de herfst van 2006 en de lente van 2008 werden er acht ontbijtbijeenkomsten georganiseerd in de lobby van een theater in Oslo. Telkens leidde een gastspreker het debat in waarna er met de deelnemers werd gediscussieerd. Onder de aangesneden onderwerpen: Hoe verhouden het curriculum en het lesmateriaal zich tot culturele diversiteit? Welke rol spelen de ouders in de schoolprestaties van kinderen? Hebben uitgeverijen een beleid inzake culturele diversiteit gericht op jonge lezers en studenten? Houden de media journalisten met een niet-Noorse etnische achtergrond weg uit de mainstream? Waarom spelen acteurs met een niet-Noorse achtergrond zelden grote rollen?

In mei 2007 en in mei 2008 werd er een conferentie georganiseerd in Oslo. In 2007 was het centrale thema 'modellen van diversiteit' waarbij onder andere de diversiteit in het theater, de politie en de media besproken werden. In 2008 was het centrale thema 'dilemma's van dialoog' waarbij nader ingegaan werd op de aspecten die de dialoog tussen mensen met verschillende culturele achtergronden bemoeilijkt en op de onderwerpen die voor ongemak of gêne zorgen.

Naarmate het project liep, kwamen er steeds meer mensen met een niet-Noorse achtergrond op af om deel te nemen aan de debatten. De Nationale UNESCO Commissie van Noorwegen zal op basis van de uitkomsten van het project een aantal uitdagingen formuleren en vervolgens de Noorse regering en het middenveld warm maken om deze aan te pakken.

Canada - Racisme bestrijden

De Nationale UNESCO Commissie van Canada werkt sinds 2005 aan de uitbouw van een Canadese coalitie van steden en gemeenten tegen racisme en discriminatie. Aangezien stads- en gemeentebesturen op het meest praktische niveau dicht bij hun inwoners functioneren, zijn ze buitengewoon goed geplaatst om beleid, programma's en activiteiten te ontwikkelen die bijdragen tot het elimineren van racisme en discriminatie.

De coalitie slaagde erin om mensen op verschillende niveaus en actief in diverse diensten en organisaties meer bewust te maken van racisme en discriminatie en van hun verantwoordelijkheid om daar iets aan te doen. Tastbare resultaten kunnen pas op lange termijn verwacht worden en dat strookt niet altijd met de mentaliteit van resultaatgerichte gemeentebesturen die de neiging hebben om zich te concentreren op de korte termijn. Toch groeit het besef van de voordelen die samenwerking in een dergelijk netwerk biedt, zowel met andere steden en gemeenten als met verschillende partners uit het middenveld.

Duitsland - Educatie voor duurzame ontwikkeling

Het implementeren van de objectieven van het Decennium voor Educatie voor Duurzame Ontwikkeling (2005-2014) is een zaak van vele betrokkenen: federale en deelstaatministeries, het parlement, niet-gouvernementele organisaties, academische instellingen, bedrijven en media. Dit gegeven zette de Nationale UNESCO Commissie van Duitsland er toe aan om te functioneren als een platform die de verschillende betrokkenen samenbrengt om gemeenschappelijke doelstellingen af te spreken, strategieën te ontwikkelen en samen te werken bij de uitvoering ervan.

Er is een nationaal actieplan opgesteld dat meer dan 60 concrete politieke maatregelen voorstelt om educatie voor duurzame ontwikkeling meer ingang te doen vinden. Projecten ten voordele van educatie voor duurzame ontwikkeling die vruchten afwerpen, kunnen rekenen op een officiële erkenning. Een dergelijk kwaliteitslabel moet de verspreiding van voorbeeldpraktijken bevorderen en zet partners aan om innovatieve initiatieven op touw te zetten.

Kroatië - Culturele diversiteit promoten

In 2004, terwijl de voorbereiding van de Conventie over de bescherming en promotie van de diversiteit van culturele expressies in de laatste fase was aanbeland (de conventie zou in 2005 door de Algemene Conferentie van de UNESCO worden aangenomen - n.v.d.r.) startte de Nationale UNESCO Commissie van Kroatië een veelzijdig project om het gegeven 'culturele diversiteit' in de kijker te zetten. Het project richtte zich zowel op het ruime publiek als op meer specifieke doelgroepen zoals organisaties uit het middenveld en beleidsmakers.

Voor het ruime publiek waren er onder meer een aantal evenementen waarbij binnen- en buitenlandse culturele expressies aan bod kwamen en organisaties uit het middenveld konden hun mening geven over de ontwerpteksten van de conventie (de Vlaamse UNESCO Commissie organiseerde een gelijkaardig initiatief waarover in maart 2005 een extra editie van UNESCO info verscheen - n.v.d.r.) tijdens workshops. Onder impuls van de belangstelling die het project genereerde, kwam er een parlementair debat dat het belang van de conventie onderstreepte en waarbij alle partijen hun steun ervoor toezegden.

Om de belangstelling voor culturele diversiteit niet te laten wegebben, worden er jaarlijks op 21 mei, Werelddag voor culturele diversiteit, dialoog en ontwikkeling, workshops en concerten georganiseerd die regionale en internationale culturele uitingen aan bod laten komen.

Slowakije - Opleiding ethiek

Onder impuls van de Nationale UNESCO Commissie van Slowakije, werd er van 10 tot 14 september 2007 een opleiding ethiek georganiseerd voor jonge leerkrachten. 17 docenten uit verschillende vakgebieden die in aanraking komen met ethische aspecten, zoals economie, bio-ethiek, milieustudies, geneeskunde, filosofie, theologie enz... kregen een intensieve opleiding waarin de basisprincipes van het lesgeven in ethiek aan bod kwamen. Verder waren er praktisch gerichte lessen waarbij leerkrachten van elkaar konden leren hoe je het best met leerlingen communiceert en hoe bepaalde elementen kunnen worden aangebracht.

Griekenland - Vrouwelijke creativiteit

Samen met een aantal partners waaronder het UNESCO Centrum voor Vrouwen en Vrede in de landen van de Balkan, organiseerde de Nationale UNESCO Commissie van Griekenland reeds drie keer een zevendaags festival waarop de creativiteit van vrouwen uit het gebied van de Middellandse Zee en de Zwarte Zee centraal stond. Het festival ging voor het eerst door in 1997 in het kader van de activiteiten ter gelegenheid van Thessaloniki als culturele hoofdstad van Europa. Het kreeg een vervolg in 2000 en in 2006.

Onder ruime belangstelling van publiek en media, brachten de festivals zo'n 1.400 vrouwelijke artiesten samen. Er konden culturele agenda's worden gelijkgestemd en afspraken voor samenwerking worden gemaakt. De drie edities van het festival brachten ook een dialoog op gang over de grootste uitdagingen waarmee kunstenaars zich in de huidige samenleving geconfronteerd zien.

Oostenrijk - Immaterieel cultureel erfgoed ondersteunen

De Nationale UNESCO Commissie van Oostenrijk richtte in 2006 een Nationaal Agentschap voor Immaterieel Cultureel erfgoed op. Objectieven waren het begeleiden van het ratificatieproces in Oostenrijk voor het toetreden tot de UNESCO-conventie voor de bescherming van immaterieel cultureel erfgoed, het creëren van een platform voor interdisciplinair overleg over de verschillende aspecten van immaterieel erfgoed en het vergroten van het publiek bewustzijn omtrent immaterieel erfgoed.

Het agentschap zal zich in de eerste plaats niet zozeer concentreren op folklore en volkscultuur (zoals traditionele muziek, dans, enz... ) maar wel op "kennis en praktijken aangaande de natuur en het universum." De achterliggende gedachte daarbij is dat het jarenlang afgaan op technologische ontwikkeling veel traditionele kennis omtrent de natuur heeft overschaduwd terwijl dergelijke kennis van groot belang kan zijn voor bijvoorbeeld duurzame ontwikkeling. Er zijn al resultaten geboekt met het in kaart brengen van kennis in Oostenrijk betreffende traditionele geneeskunde en omtrent manieren om beter voorbereid te zijn op natuurrampen.

Turkije - Beheer van werelderfgoedsites bijsturen

De Nationale UNESCO Commissie van Turkije gaf in 2006 de aanzet voor een project dat wilde nagaan hoe het gesteld is met het beheer van de werelderfgoedsites in Turkije. Bedoeling was vooral om de verschillende betrokken partijen bijeen te brengen om hen zowel de kans te geven om hun visie te vertolken als om hun eigen participatie bij het beheer te evalueren. Aan het einde van het project werd er een workshop georganiseerd die experts en beleidsmakers rond de tafel bracht om te debatteren over hoe het beheer van werelderfgoedsites in de toekomst beter georganiseerd kan worden. De resultaten van deze workshops zullen binnenkort worden gepubliceerd en verspreid.

]]>
Richting geven aan UNESCOhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2008/9/1/richting-geven-aan-unescoMon, 01 Sep 2008 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2008/9/1/richting-geven-aan-unescoDe Vlaamse UNESCO Commissie en de Nationale UNESCO Commissies van Nederland en Luxemburg brachten hun collega's uit Europa en Noord-Amerika van 31 mei tot 4 juni 2008 bijeen om een gezamenlijk advies te formuleren over de programma's en de onderwerpen waarop de UNESCO zich in de toekomst zou moeten concentreren. De bijeenkomst bood ook de gelegenheid om ervaringen uit te wisselen en zo iets van elkaar op te steken.

De gesprekken tijdens de bijeenkomst vonden voornamelijk plaats in thematisch afgelijnde werkgroepen in plaats van in de meer gebruikelijke plenaire zittingen. Zo kwam er een interactie tot stand tussen de deelnemers die iedereen bij de les hield en het eindresultaat zeker ten goede kwam.

Het nieuwe recept dat de drie organiserende commissies bedachten voor het houden van dergelijke zogenaamde regionale consultaties, kon de deelnemers bekoren en smaakte bijgevolg naar meer. Gehoopt wordt dat hiermee een nieuwe aanpak is gelanceerd die in de toekomst navolging zal vinden.

Hoe de bijeenkomst verliep en tot welke voorstellen ze leidde, lees je in dit dossier. Om een beter beeld te schetsen van de werking van Nationale UNESCO Commissies, stellen we eveneens een greep voor uit het aanbod van voorbeeldpraktijken die de deelnemers tijdens de bijeenkomst uitwisselden en besteden we aandacht aan het kader dat de UNESCO voor Nationale UNESCO Commissies creëerde en aan de unieke plaats die de Vlaamse UNESCO Commissie daarin inneemt.

]]>
UNESCO Jeugdforum peilt naar de visie van jongerenhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2007/8/22/unesco-jeugdforum-peilt-naar-de-visie-van-jongerenWed, 22 Aug 2007 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2007/8/22/unesco-jeugdforum-peilt-naar-de-visie-van-jongerenOp 12 en 13 oktober 2007 organiseert de UNESCO een jongerenforum in Parijs. Wie Vlaanderen wil vertegenwoordigen, kan zich tot en met 10 september kandidaat stellen. UNESCO+Jeugdforum+peilt+naar+de+visie+van+jongerenDe UNESCO brengt op 12 en 13 oktober 2007 jongeren vanuit de hele wereld samen om met elkaar van gedachten te wisselen over diverse Unesco-thema's en hun ideeën bekend te maken aan de lidstaten van de UNESCO die net na het Jeugdforum hun tweejaarlijkse Algemene Conferentie houden om te beslissen over het programma dat de Organisatie de komende twee jaar zal uitvoeren. Twee thema's staan tijdens het forum centraal: onderwijs en economische ontwikkeling; en wetenschap, technologie en duurzame ontwikkeling - de rol van de UNESCO. Deze thema's zijn tevens het onderwerp van gesprek tijdens twee ministeriële conferenties die tijdens de Algemene Conferentie plaatsvinden.

Elke lidstaat mag twee deelnemers van jonger dan 30 jaar naar het Jeugdforum afvaardigen. Daarbij wordt de voorkeur gegeven aan jonge mensen die actief zijn in een jeugdorganisatie of die actief betrokken zijn bij het jongerenbeleid in hun land of streek.

Voor de vijfde keer op rij zal de Vlaamse overheid een jongerenvertegenwoordiger naar het UNESCO Jeugdforum in Parijs sturen. Wie zich geroepen voelt, kan zijn of haar kandidatuur indienen tot en met maandag 10 september 2007.

Profiel van onze (Vlaamse) jongerenvertegenwoordiger

+ jonger zijn dan 30 jaar

+ affiniteit met en belangstelling voor het Unesco-gedachtegoed, in het bijzonder voor de thema's die aan bod komen tijdens het Jeugdforum

+ bereidheid de UNESCO beter te leren kennen, zowel tijdens de voorbereiding voor (gesprek, relevante publicaties en documentatie doornemen,...) als na de bijeenkomst (opvolgen van een aantal Unesco-programma's die in de interessesfeer van de betrokkene liggen)

+ engagement om mee in te staan voor de verspreiding van het Unesco-gedachtegoed in Vlaanderen naar jongeren, zowel via de eigen jeugdwerking als via de kanalen van het UNESCO Platform Vlaanderen of van het UNESCO Centrum Vlaanderen (artikel in tijdschrift, suggesties doen over hoe de Unesco of aspecten ervan beter bij jongeren kunnen worden ge(s)maakt,...)

+ vlot ter taal zijn in minstens één van de werktalen van de UNESCO (Engels en Frans)

+ bereid zijn een verslag te maken

Geïnteresseerden sturen hun kandidatuur (= een gemotiveerd schrijven) op naar:

Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen

afdeling Jeugd t.a.v. Jan Vanhee

Arenbergstraat 9

1000 Brussel

email: jan.vanhee@cjsm.vlaanderen.be

De kandidatuur moet uiterlijk op 10 september 2007 aankomen.

]]>
UNESCO 2006-2007http://www.unesco-vlaanderen.be/2005/12/1/unesco-2006-2007Thu, 01 Dec 2005 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2005/12/1/unesco-2006-2007In dit dossier komen we uitgebreid terug op de 33ste Algemene Conferentie van de UNESCO die van 3 tot 21 oktober 2005 gehouden werd op de hoofdzetel van de Organisatie in Parijs. Voor één keer betekent terugblikken ook vooruitkijken want tijdens deze plechtige vergadering van alle lidstaten van de UNESCO, legden deze het programma van de Organisatie voor de komende twee jaar vast. Bovendien namen de lidstaten een aantal belangrijke normerende instrumenten aan die niet zonder gevolgen zullen blijven: de Conventie over de Bescherming en Promotie van de Diversiteit van Culturele Expressies, de Internationale Conventie tegen het Dopinggebruik in de Sport en de Universele Verklaring over Bio-ethiek en de Mensenrechten.

Trouw aan de doelstelling van het Unesco Platform Vlaanderen om niet alleen van buitenaf te informeren over waar de UNESCO mee bezig is maar ook te berichten over hoe Vlaanderen daar tegen aankijkt of eventueel aan meewerkt, laten we in dit dossier een aantal bevoorrechte waarnemers uit Vlaanderen aan het woord die inschatten welke effecten de beslissingen van de Algemene Conferentie zullen sorteren en die het programma van de UNESCO onder een Vlaamse loep schuiven.

]]>
Geslaagde hoogmishttp://www.unesco-vlaanderen.be/2005/12/1/geslaagde-hoogmisThu, 01 Dec 2005 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2005/12/1/geslaagde-hoogmisMet drie aangenomen instrumenten die internationale normen vooropstellen op het vlak van cultuur, bio-ethiek en sport kan de voorbije 33ste Algemene Conferentie van de UNESCO als bijzonder geslaagd bestempeld worden. Geslaagde+hoogmisDe Algemene Conferentie is de tweejaarlijkse hoogmis van de UNESCO. Het is het belangrijkste besluitvormende orgaan en bestaat uit vertegenwoordigers van alle lidstaten. Om de twee jaar komen zij bijeen om het beleid van de Organisatie vorm te geven. Volgens het principe van één stem per lidstaat worden het programma en de begroting van de UNESCO vastgelegd. De 33ste Algemene Conferentie vond plaats van 3 tot 21 oktober 2005 op de hoofdzetel van de UNESCO in Parijs.

Belangrijke resultaten

Waarnemers zijn het er over eens dat de voorbije zitting van de Algemene Conferentie goed geslaagd is. Walter Lerouge, voorzitter van de Vlaamse UNESCO Commissie: "In de wandelgangen van de UNESCO spreekt men van de beste Algemene Conferentie sinds jaren en ik denk dat dit geen overdrijving is. Het was een zeer vruchtbare conferentie die belangrijke resultaten boekte. De lidstaten namen drie zeer waardevolle teksten aan: de Conventie over de Bescherming en Promotie van de Diversiteit van Culturele Expressies, de Internationale Conventie tegen het Dopinggebruik in de Sport en de Universele Verklaring over Bio-ethiek en de Mensenrechten."

De laatste jaren concentreerde de UNESCO zich sterk op haar normerende rol, met een aantal belangrijke verdragen als gevolg. Nu vinden de lidstaten de tijd rijp om in dit rijvak wat gas terug te nemen en vragen ze dat de Organisatie zich de komende jaren toelegt op de toepassing van de aangenomen conventies. Karen Groffils van de administratie Buitenlands Beleid: "Ik denk dat ook directeur-generaal Koïchiro Matsuura niet treurig is om de vraag om zich in de komende jaren vooral toe te spitsten op de implementering van de recente conventies in plaats van meteen al nieuwe normerende instrumenten te ontwikkelen. Zo'n conventie ontwikkelen is immers een taak die zeer veel aandacht opslorpt en bovendien is het voor een directeur-generaal vaak ook dansen op een slappe koord. Denk maar aan alle heisa die de VS maakten rond de Conventie Culturele Diversiteit (zie verder). Op een bepaald moment bestond de vrees dat ze terug uit de UNESCO zouden stappen terwijl ze nog maar twee jaar geleden naar de Organisatie teruggekeerd waren. Dat zou een serieuze klap voor de UNESCO en het beleid van Matsuura betekend hebben. Ook al omdat de VS het leeuwendeel van het budget van de UNESCO voor hun rekening nemen. Gelukkig is het allemaal zo'n vaart niet gelopen en is het uiteindelijk goed uitgedraaid."

Programmaprioriteiten

Koïchiro Matsuura is tijdens de Algemene Conferentie herverkozen als directeur-generaal van de UNESCO. Hij zal de Organisatie ook de komende vier jaar leiden. Het programma dat de volgende twee jaar onder zijn leiding moet uitgevoerd worden, ligt in het verlengde van waar de Organisatie de voorgaande jaren rond werkte. Dat betekent dat er binnen elk van de vier domeinen van de UNESCO (onderwijs, wetenschappen, cultuur en communicatie) een hoofdprioriteit gekozen wordt waar op geconcentreerd wordt. Voor 2006-2007 zijn de prioriteiten: basiseducatie voor iedereen, water en eraan verbonden ecosystemen, ethiek van wetenschap en technologie met de nadruk op bio-ethiek, het bevorderen van culturele diversiteit met bijzondere aandacht voor materieel en immaterieel erfgoed en tenslotte het verbeteren van de toegang tot informatie en kennis met veel aandacht voor vrije meningsuiting.

De begroting van de UNESCO is al een tijdje geplafonneerd. Omdat het, in verhouding tot de taken van de UNESCO, over een beperkt budget gaat, kende het Secretariaat van de Organisatie zich enige dichterlijke vrijheid toe bij het opstellen van de begroting voor de periode 2006-2007. Een beslissing die niet meteen op applaus kon rekenen van de lidstaten. Karen Groffils: "De UNESCO wordt gefinancierd met bijdragen van de lidstaten, het zogenaamde reguliere budget. Daarnaast zijn er nog vrijwillige bijdragen van landen, donororganisaties, sponsors enz... Dat zijn de extrabudgettaire bijdragen. Bij het opstellen van haar begroting heeft de UNESCO voor de periode van 2006-2007 gekozen voor een formule waarbij om de normaal geplande activiteiten te kunnen financieren, er al sowieso 25 miljoen dollar extrabudgettaire middelen nodig zijn bovenop het reguliere budget van 610 miljoen dollar. Daar hadden veel landen, en ook Vlaanderen, het toch wat moeilijk mee. Er is dan ook duidelijk gemaakt dat dit een éénmalige zaak moet blijven en dat er zeker geen gewoonte van gemaakt mag worden."

Interessante beslissingen

Naast het goedkeuren van het programma en de begroting van de UNESCO en het al dan niet goedkeuren van verdragen en aanverwante teksten, nemen de lidstaten ook tal van andere beslissingen tijdens de Algemene Conferentie. Interessant om aan te stippen zijn: richtlijnen voor kwaliteitsbewaking van transnationaal hoger onderwijs; en de oprichting van een internationaal centrum voor onderwijs voor meisjes en vrouwen in Afrika, gevestigd in Ouagadougou (Burkina Faso). Wat wetenschappen betreft, was er de beslissing om voortaan jaarlijks elke derde donderdag van november de Werelddag voor Filosofie te vieren en de bevestiging van de rol die de UNESCO te spelen heeft in het uitbouwen van waarschuwingssystemen voor tsoenami's in alle oceanen. De Algemene Conferentie beveelt de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties ook aan om 2008 uit te roepen tot Internationaal Jaar van de Planeet Aarde en 2009 tot het Internationaal Jaar van de Astronomie.

De Algemene Conferentie besliste ook om een centrum ter bescherming van het immaterieel cultureel erfgoed op te richten in Cuzco (Peru) en paste de statuten aan van de Intergouvernementele commissie voor de bevordering van de terugkeer van culturele eigendom naar zijn land van herkomst of zijn teruggave in het geval van onwettige toe-eigening zodat er nu ook aandacht is voor bemiddeling en verzoening. Er was ook steun voor het idee om een Afrikaans Werelderfgoedfonds op te richten.

Op het vlak van communicatie en informatie tenslotte, sprak de Algemene Conferentie zich uit voor het opbouwen van kennismaatschappijen en de vier principes waarop ze steunen: vrijheid van meningsuiting, kwaliteitsvol onderwijs voor iedereen, universele toegang tot informatie en kennis, en respect voor culturele en linguïstische diversiteit. De Algemene Conferentie schaarde zich eveneens achter de principes die besloten liggen in de verklaringen opgesteld naar aanleiding van de Werelddag voor de Persvrijheid in 2004 en 2005 over het belang van vrije media in conflictgebieden en landen in overgang en over de relatie tussen media en goed bestuur.

]]>
Tweede ambtstermijn voor Unesco-topman Matsuurahttp://www.unesco-vlaanderen.be/2005/10/19/tweede-ambtstermijn-voor-unesco-topman-matsuuraWed, 19 Oct 2005 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2005/10/19/tweede-ambtstermijn-voor-unesco-topman-matsuuraDe Japanner Koïchiro Matsuura is door de Algemene Conferentie aangesteld voor een tweede ambtstermijn als directeur-generaal van de UNESCO. Tweede+ambtstermijn+voor+Unesco-topman+MatsuuraOp 12 oktober jl. verkoos de Algemene Conferentie van de UNESCO Koïchiro Matsuura voor een tweede ambtstermijn als directeur-generaal van de Organisatie. De Japanner werd voor het eerst verkozen in 1999 voor een termijn van 6 jaar. Zijn huidige mandaat loopt 4 jaar - het gevolg van een hervorming goedgekeurd door de 29ste Algemene Conferentie.

Matsuura werd bij geheime stemming van de Algemene Conferentie met een ruime meerderheid herverkozen. Hij kreeg 151 stemmen achter zich, drie lidstaten stemden tegen. Er waren negen onthoudingen en blanco stemmen. 163 landen van de 180 landen die hun stem konden uitbrengen, deden dat ook.

Matsuura voelde zich gesteund door de lidstaten en verzekerde hen dat hij vastberaden is om zijn "inspanningen van de voorbije 6 jaar verder te zetten om ervoor te zorgen dat de UNESCO meer en meer efficiënt en relevant wordt voor de behoeften van de voortdurend veranderende wereld."

Koïchiro Matsuura is de negende directeur-generaal van de UNESCO en begint zijn tweede ambtstermijn op 21 oktober 2005.

]]>
171ste sessie van UNESCO's Uitvoerende Raad met succes afgerondhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2005/5/3/171ste-sessie-van-unesco's-uitvoerende-raad-met-succes-afgerondTue, 03 May 2005 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2005/5/3/171ste-sessie-van-unesco's-uitvoerende-raad-met-succes-afgerondOp 28 april eindigde de 171ste sessie van UNESCO's Uitvoerende Raad. Deze sessie vormde voornamelijk een voorbereiding op UNESCO's Algemene Conferentie die in oktober zal plaatsvinden. Na twee weken intensief debatteren werd op 28 april de 171ste sessie van de Uitvoerende Raad van de UNESCO afgerond. De sessie werd voorgezeten door Hans-Heinrich Wrede, de Duitse ambassadeur bij de UNESCO. Centraal stond de vraag hoe men goede ideeën kan omzetten in dito strategieën en vervolgens in solide toepassingen en hun opvolging. Het voorbereiden van de Algemene Vergadering die in oktober zal plaatsvinden, vormde de hoofddoelstelling van deze sessie.

Educatie moet volgens Wrede prioritair zijn en zodoende de Onderwijs voor Allen-doelstellingen. Zo vestigde hij de aandacht op Afrika's nood aan op zijn minst vier miljoen bijkomende leerkrachten zodat men kan voldoen aan het steeds groeiende aantal leerlingen. Daarnaast benadrukte hij de dringende behoefte aan initiatief rond educatie in HIV/AIDS-preventie.

De Raad loofde de UNESCO om haar inspanning tot reconstructie en rehabilitatie in Afghanistan, Irak en de bezette Palestijnse gebieden. Volgens Wrede moeten alle initiatieven hiertoe ondersteund worden om het fragiele vredesproces in het Midden-Oosten te voeden. Verder ging er aandacht naar capaciteitsopbouw in lidstaten en werd er gedebatteerd over een conventie betreffende dopinggebruik bij sporters.

Tenslotte hield men even stil bij het budget van de UNESCO. Er werd gepleit voor een meer pragmatische aanpak en een meer doordacht gebruik van bestaande middelen.

De 172ste Uitvoerende Raad is voorzien van 13 tot 29 september en van 3 tot 21 oktober volgt de 33ste Algemene Conferentie. Beide vinden plaats in het Unesco-hoofdkwartier te Parijs.

]]>