UNESCO Platform Vlaanderen, thema "waterbeheer"http://www.unesco-vlaanderen.be2015-02-04T16:54:58Het UNESCO Platform Vlaanderen legt zich in de eerste plaats toe op het zo breed mogelijk verspreiden van informatie over de activiteiten en programma’s van UNESCO. Dat doet ze onder meer via het driemaandelijks tijdschrift UNESCO info, door het uitgeven van brochures rond specifieke UNESCO-prioriteiten en door het runnen van een informatie- en documentatiecentrum waar mensen kunnen aankloppen met vragen die verband houden met UNESCO.http://www.unesco-vlaanderen.be/media/html/unesco_platform_vlaanderen_logo.pngUNESCO Platform Vlaanderen, thema "waterbeheer"http://www.unesco-vlaanderen.benlUNESCO info 94http://www.unesco-vlaanderen.be/2015/2/4/unesco-info-94Wed, 04 Feb 2015 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2015/2/4/unesco-info-94O.a. aandacht voor Vlaamse medewerking aan Unesco-projecten voor duurzaam waterbeheer, de toekomst van de journalistiek 'na Charlie' en de uitbreiding van het immaterieel cultureel erfgoedbeleid in Vlaanderen.

UNESCO info 94Vlaanderen en Unesco: wereldwijd samen werken aan duurzaam waterbeheer: Met een trustfonds voor wetenschappelijke activiteiten ondersteunt Vlaanderen de inspanningen van Unesco om watervoorraden in kwetsbare ecosystemen op duurzame wijze te beheren.

Journalistiek na Charlie: Unesco organiseerde een debat over journalistiek en interculturele dialoog als reactie op de recente terreur tegen de redactie van het Franse satirische blad Charlie Hebdo.

Vrije meningsuiting en informatie voor Syrische vluchtelingen: Jordanië herbergt veel Syrische vluchtelingen. Om hen wegwijs te maken in de humanitair dienstverlening startte Unesco met een reeks radioprogramma's die zich specifiek tot hen richten en waarin lotgenoten aan bod komen.

Naar meer erkenning en omkadering van vakmanschap: Vlaanderen loopt voorop in de implementatie van de Unesco-conventie voor de borging van immaterieel cultureel erfgoed. Een aangepast programma ter waardering en omkadering van vakmanschap kan die voortrekkersrol nog vergroten.

Landen van de Indische Oceaan beter voorbereid op tsunami's: Tien jaar na de grote tsunami die volgde op een zeebeving bij Sumatra is een waarschuwingssysteem actief dat het aantal slachtoffers van dergelijke natuurrampen zo laag mogelijk moet houden.

Scholieren kruipen in de huid van diplomaten: De Nederlandse poot van het internationaal netwerk van met Unesco geassocieerde scholen organiseerde een 'model Unesco' voor middelbare scholieren en nodigt Vlaamse scholen uit om er samen een vervolg aan te breien.

Hersenvlucht uit ontwikkelingslanden inperken: Het Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics fungeert als een centrum van wetenschappers voor wetenschappers. Het wil wetenschappers in ontwikkelingslanden dezelfde kansen en mogelijkheden bieden als hun collega's elders ter wereld om de brain drain te stelpen.

Erfgoed voor vrede en verzoening: de bescherming van het cultureel onderwatererfgoed: Ter gelegendheid van de honderdste verjaardag van de Eerste Wereldoorlog stelt Unesco een educatief project voor dat de brug slaat tussen de bescherming van cultureel onderwatererfgoed en vredeseducatie.


UNESCO info verschijnt vier keer per jaar. Abonnementen lopen per kalenderjaar. Voor 10 euro valt het tijdschrift bij je in de bus. Bestellen kan via info@unesco-vlaanderen.be

]]>
Duitsland lanceert internationaal Unesco-centrum rond duurzaam waterbeheerhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2014/7/10/duitsland-lanceert-internationaal-unesco-centrum-rond-duurzaam-waterbeheerThu, 10 Jul 2014 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2014/7/10/duitsland-lanceert-internationaal-unesco-centrum-rond-duurzaam-waterbeheerUnesco en Duitsland richten een nieuw centrum op om duurzaam waterbeheer te promoten en om de gevolgen van klimaatverandering in te dijken.

Duitsland lanceert internationaal Unesco-centrum rond duurzaam waterbeheerUnesco en de Duitse regering hebben op 9 juli 2014 in Berlijn een overeenkomst ondertekend voor de oprichting van een internationaal centrum voor water en globale veranderingen. Het centrum zal samenwerken met lidstaten en wetenschappelijke instellingen om onderzoek te voeren naar de impact van klimaatverandering op waterbronnen en naar nieuwe methoden voor waterbeheer die duurzaamheid ten goede komen. Het wordt gevestigd in Koblenz.

Talrijke uitdagingen

Water is van levensbelang en toch staat deze hulpbron onder steeds meer druk. Regeringen maken zich zorgen over conflicten over water naarmate het schaarser wordt, vervuiling bedreigt ecosystemen en vervuild water heeft gevolgen voor de volksgezondheid en ook onze voedsel- en energievoorziening zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van (zuiver) water. Problemen met watervoorziening belemmeren inspanningen voor het verlichten van armoede en voor het bevorderen van economisch herstel.

In principe is er voldoende water beschikbaar om aan de totale vraag naar water te voldoen. Maar tijdelijke en regionale schommelingen in de beschikbaarheid van water bezorgen de meer dan 2 miljard mensen die in  gebieden met waterschaarste wonen, flink wat problemen. Naast natuurlijke factoren die van invloed zijn op de watervoorziening, zijn het vooral menselijke activiteiten die de waterbronnen van onze planeet onder druk zetten. Verstedelijking, infrastructuurwerken, migratie, herbestemming van openbare ruimte en vervuiling zorgen er samen met klimaatverandering voor dat de toekomst van onze watervoorziening steeds minder roze kleurt.

Internationale samenwerking

Geen enkel land of instelling kan de waterproblematiek alleen oplossen. Het Internationaal Hydrologisch Programma van Unesco (IHP) is het enige intergouvernementele programma dat zich binnen de Verenigde Naties bezighoudt met het beheer en de beschikbaarheid van zoetwater. Het programma versterkt de samenwerking en netwerking tussen lidstaten van Unesco, universiteiten, onderzoeksinstellingen, VN-agentschappen, ngo's en nationale & internationale organisaties. Het centrum in Duitsland wordt het jongste lid van Unesco's waterfamilie die meer dan 30 watercentra telt.

Het Duitse centrum zal zich toespitsen op duurzame ontwikkeling en het geïntegreerd beheer van waterbronnen. Daartoe zal het zich concentreren op hydrologisch onderzoek, educatie en bewustwording op alle niveaus. Het zal instrumenten ontwikkelen die het werk van beleidsmakers en vorsers vooruit helpen, zal onderlinge samenwerking en netwerking tussen watercentra stimuleren en zal landen bijstaan bij het oplossen van concrete waterproblemen op het terrein. Zo hopen de initiatiefnemers dat holistische en geïntegreerde activiteiten meer ingang zullen vinden bij al wie betrokken is bij waterbeheer zodat samenlevingen overal ter wereld een meer duurzaam karakter krijgen.


]]>
Water and Energyhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2014/6/20/water-and-energyFri, 20 Jun 2014 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2014/6/20/water-and-energyRapport over de toestand van de waterbronnen op onze planeet focust op de relatie tussen water en energie.

Water and EnergyWater en energie zijn nauw met elkaar verbonden en sterk van elkaar afhankelijk. Het zijn bepalende factoren in de strijd tegen armoede: zowel rechtsrtreeks - aangezien een aantal millenniumontwikkelingsdoelen gericht zijn op het verbeteren van toegang tot zuiver drinkwater, sanitaire voorzieningen, elektriciteit en andere energeiebronnen - als onrechtstreeks, aangezien water en energie van invloed zijn op economische groei - de ultieme hoop voor een brede armoedeverlichting.

Deze vijfde editie van het World Water Development Report van de Verenigde Naties (WWDR 2014) wil beleidsmakers (binnen en buiten de domeinen water en energie), betrokkenen en uitvoerders van het beleid informeren over de onderlinge verbanden, potentiële synergieën en compromissen, en bewust maken van de behoefte om een regelgevend kader te voorzien dat is afgestemd op de behoeften en doelstellingen met betrekking tot water- en energievoorziening.


]]>
UNESCO info 90http://www.unesco-vlaanderen.be/2014/1/6/unesco-info-90Mon, 06 Jan 2014 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2014/1/6/unesco-info-90O.a. aandacht voor erkenning garnaalvissrerij te paard, Belgische beurzen voor jonge wetenschapsters, Vlaamse steun voor internationale erfgoedprojecten en nieuwe watervoorraaden in Kenia...

UNESCO info 90Unesco erkent garnaalvisserij te paard: Garnaalvisserij te paard in Oostduinkerke opgenomen op de Representatieve lijst van het immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid.

Participatie van erfgoed- gemeenschappen: De betrokken erfgoedgemeenschappen moeten integraal deel uitmaken van borgingsmaatregelen om immaterieel cultureel erfgoed te vrijwaren voor de toekomst. Hoe pakt de Erfgoedcel dit aan voor de Mechelse Ommegang?

Beurzen helpen jonge wetenschapsters lanceren: Drie jonge Belgische wetenschapsters starten belangrijk onderzoek met steun van Unesco en L'Oréal.

Vlaamse ondersteuning voor internationale projecten: Vlaanderen helpt Unesco bij de bescherming van immaterieel cultureel erfgoed in Zuidelijk Afrika en bij het behoud van mariene werelderfgoedsites.

Baken voor wereldburgerschap: De zestigste verjaardag van Unesco's internationale scholennetwerk gaat gepaard met een nieuwe strategie die de toekomst van het netwerk inluidt.

Vlaanderen ondersteunt intenties tot globale samenwerking rond water: Op een top rond waterveiligheid in Afrika zijn afspraken gemaakt rond verdere samenwerking en is een nieuw samenwerkingsmodel voorgesteld.

Nieuwe watervoorraden zijn zegen voor Kenia: Unesco zette nieuwe technologie in om de watervoorraden van Kenia in kaart te brengen. Er blijkt nog heel wat onontgonnen blauw goud in de grond te zitten.

Download UNESCO info 90


UNESCO info verschijnt vier keer per jaar. Abonnementen lopen per kalenderjaar. Voor 10 euro valt het tijdschrift bij je in de bus. Bestellen kan via info@unesco-vlaanderen.be

]]>
Vlaanderen ondersteunt intenties tot globale samenwerking rond waterhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2013/9/26/vlaanderen-ondersteunt-intenties-tot-globale-samenwerking-rond-waterThu, 26 Sep 2013 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2013/9/26/vlaanderen-ondersteunt-intenties-tot-globale-samenwerking-rond-waterOp een top rond waterveiligheid in Afrika zijn afspraken gemaakt rond verdere samenwerking en is een nieuw samenwerkingsmodel voorgesteld.

Vlaanderen ondersteunt intenties tot globale samenwerking rond waterDe wereldwijde waterproblematiek blijft zorgwekkend, mede doordat het tekort aan water voor drinkwatervoorziening, voedselproductie, energieproductie of andere eco-diensten razendsnel toeneemt. Het beheren van de globale waterreserves wordt tevens bemoeilijkt door de onzekerheid over de evolutie en ontwikkelingsgraad van de toekomstige wereldbevolking, evenals de onzekerheid over de klimaatsverandering. In verschillende regio's van de wereld is de waterproblematiek dan ook een bron van potentieel conflict. De uitspraken van de voormalige Egyptische president Morsi met betrekking tot het beheren van het water in het Nijlbekken - een bekken dat trouwens heel divers is op het gebied van geografie, economie, politieke structuur, bevolking, taal, cultuur en religie - en de bedreigingen die hij uitte tegenover Zuid-Soedan en Ethiopië, zijn daarvan een goed voorbeeld. Maar de waterproblematiek hoeft niet noodzakelijk een bron van conflict te zijn. Er kan een andere logica gevolgd worden: de waterproblematiek in een regio kan een unieke kans zijn voor internationale samenwerking. Of zoals het in één van de activiteiten van het Internationaal Hydrologisch Programma (IHP) van Unesco uitgedrukt wordt: PC kan CP worden - een potentieel conflict (PC) kan in een coöperatie potentieel (CP) veranderd worden.

Nieuw samenwerkingsmodel

Om de mogelijkheden tot samenwerking in de watersector tussen verschillende landen te stimuleren, riepen de Verenigde Naties 2013 uit tot het Internationaal jaar van samenwerking op het gebied van water. Dit gaat gepaard met de organisatie van verschillende bijeenkomsten en activiteiten in de verschillende regio's van de wereld. De bijeenkomsten hebben tot doel de toegevoegde waarde van internationale samenwerking in de watersector in kaart te brengen, en de samenwerking rond water als nieuw samenwerkingsmodel te promoten.

Het Internationaal Hydrologisch Programma organiseerde een van deze bijeenkomsten in de eerste helft van september in Nairobi (Kenia). De focus van de bijeenkomst lag op samenwerking in de watersector in Afrika. Water is voor het Afrikaans continent één van de belangrijkste strategische hulpbronnen voor ontwikkeling. Afrika wordt verder nog altijd gekenmerkt door politieke instabiliteit in diverse regio's en enorme problemen op het gebied van watervoorziening, afvalwaterverwerking en waterbeheer. Het PC-CP concept is dus heel relevant voor internationale samenwerking in Afrika.

Vlaanderen investeert in watersamenwerking

De bijeenkomst in Nairobi werd mede mogelijk gemaakt dankzij steun vanuit het Flanders Unesco Science Trust Fund (FUST), dat ook andere projecten van het IHP mee ondersteunt. Het FUST stelt Vlaamse middelen en expertise ter beschikking van Unesco voor de uitvoering van wetenschappelijke capaciteitsopbouw en projecten.

Op de agenda van de bijeenkomst sprongen twee punten in het oog. Eerst was er een zogenaamde "high-level" politieke bijeenkomst, waarbij Afrikaanse ministers , kabinetsverantwoordelijken, vertegenwoordigers van bekkencomités e.a. voorbeeldpraktijken aanhaalden van samenwerking en overlegden over nieuwe samenwerkingsmodaliteiten in de watersector in Afrika. Deze gesprekken moeten uiteraard gekaderd worden in de internationale samenwerkingspolitiek op een continent waar de waterproblematiek meer dan pertinent is. Tijdens de gesprekken werd vaak verwezen naar de Millenniumontwikkelingsdoelstellingen, die jammer genoeg voor Afrika slechts gedeeltelijke gerealiseerd werden in de watersector. Er werd dan ook een aanzet gegeven voor een politieke agenda voor samenwerking in de watersector na 2015.

Blik op de toekomst

Een tweede belangrijk agendapunt was het definiëren van een implementatiestrategie voor de volgende fase van het Internationaal Hydrologisch Programma van Unesco. Deze nieuwe fase gaat wellicht van start vanaf 1 januari 2014 en zal tot 2021lopen. Voortaan zal het IHP varen onder de vlag Waterveiligheid: antwoorden op lokale, regionale en globale uitdagingen. Het plaatst waterveiligheid centraal in een duurzame ontwikkelingsstrategie. Het Programma is meer dan een puur technisch-wetenschappelijk programma. Het is een multidisciplinair programma dat zowel de puur technische aspecten als de politieke, maatschappelijke en culturele aspecten rond de waterproblematiek over de hele wereld wil aanpakken om tot duurzame samenlevingsmodellen te komen.

Resultaten van de bijeenkomst

De bijeenkomst in Nairobi die door Vlaanderen gefinancierd werd, kan als een succes beschouwd worden. De steun van Vlaanderen draagt zeker bij tot een positief beeld van Vlaanderen in de wereld. In totaal namen 165 vertegenwoordigers van 46 verschillende landen deel aan de vergaderingen en de debatten. De resultaten van het politieke luik van de bijeenkomst waren uniek voor het Afrikaanse continent. Ministers, in het bijzonder zij die deelnamen aan de Afrikaanse ministriële conferentie voor water die in het kader van de bijeenkomst georganiseerd werd, erkenden expliciet het strategisch belang van waterzekerheid in de veranderende wereld en uitten hun bereidheid om grensoverschrijdende samenwerkingsakkoorden te ontwikkelen en uit te breiden. Dit alles om duurzame ontwikkeling in hun land en in hun regio te bevorderen.

Hoewel het politieke luik van de bijeenkomst niet werd afgesloten met een gezamenlijke verklaring, werd toch de aanzet gegeven voor verdere samenwerking in de watersector in Afrika. Vlaanderen moet trots zijn dat het bijdraagt aan dit, voor Afrika, cruciaal samenwerkingsproces. De aanbevelingen van de waterexperten die deelnamen aan het tweede luik van de bijeenkomst, zullen door het Secretariaat van Unesco in Parijs verwerkt worden in een implementatieplan voor de volgende achtjarige fase van het IHP. Bedoeling is dit plan begin 2014 officeel te lanceren.

Prof. Marnik Vanclooster
Voorzitter van het Belgisch comité voor Unesco-IHP


]]>
UNESCO info 88http://www.unesco-vlaanderen.be/2013/7/3/unesco-info-88Wed, 03 Jul 2013 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2013/7/3/unesco-info-88O.a. aandacht voor marien werelderfgoed, de verdere ontwikkeling van Afrika en Vlaanderen als voortrekker voor internationale watersamenwerking...

UNESCO info 88In UNESCO info 88 lees je onder meer:

De kroonjuwelen van de oceaan laten schitteren: Een bijzonder programma dat beter beheer en bescherming van mariene gebieden beoogt, kan zijn taak vervullen mede dankzij steun vanuit Vlaanderen.

Welke keuzes moet UNESCO maken? Het debat over de toekomst van UNESCO is volop aan de gang. Pijnpunt is de precaire financiële situatie van de Organisatie.

De intellectuele rol van UNESCO: Vertegenwoordigers van verschillende Europese UNESCO Commissies kwamen bijeen in Leuven om na te denken over hoe UNESCO haar intellectuele rol van weleer met hernieuwd elan opnieuw kan spelen.

Vlaanderen als voortrekker voor internationale watersamenwerking: De Vlaamse overheid steunt verschillende projecten en netwerken om het waterbeheer en de duurzame ontwikkeling in droge gebieden te verbeteren.

Nationale waterexpertise bundelen: Een Belgisch comité vormt de schakel tussen het Internationaal Hydrologisch Programma van UNESCO en de nationale betrokkenen bij het watervraagstuk. Door nationale en internationale samenwerking draagt het bij tot duurzaam waterbeheer.

Uitwisseling en sociale integratie bevorderen: Een beurzenprogramma biedt kansen aan jonge kunstenaars om in het buitenland ervaring op te doen.

50 jaar samenwerking voor Afrika: De Afrikaanse Unie viert dit jaar haar gouden jubileum. UNESCO was van bij het begin een trouwe partner en beide partners blikken vol vertrouwen naar de toekomst.

Download UNESCO info 88


UNESCO info verschijnt vier keer per jaar. Abonnementen lopen per kalenderjaar. Voor 10 euro valt het tijdschrift bij je in de bus. Bestellen kan via info@unesco-vlaanderen.be

]]>
12 nieuwe biosfeerreservatenhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2013/5/29/12-nieuwe-biosfeerreservatenWed, 29 May 2013 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2013/5/29/12-nieuwe-biosfeerreservatenHet wereldwijde netwerk van biosfeerreservaten van UNESCO is uitgebreid met twaalf nieuwe sites.

12 nieuwe biosfeerreservatenDe internationale raad die het Mens- en Biosfeerprogramma (MAB) van UNESCO coördineert is van 27 tot 30 mei 2013 bijeen op de hoofdzetel van de Organisatie in Parijs. De raad besliste om twaalf nieuwe biosfeerreservaten toe te laten tot het netwerk dat daarmee bestaat uit 621 sites in 117 landen.

De nieuwe biosfeerreservaten liggen in China, Frankrijk, India, Italië, Kazachstan, Pakistan, Spanje en Zuid-Korea. Op vraag van Groot-Brittannië schrapte de raad het biosfeerreservaat van Loch Druidibeg, gelegen op het Schotse eiland South Uist, van de lijst van biosfeerreservaten. Het land is zelf van mening dat de site niet langer voldoet aan de criteria voor biosfeerreservaten.

Biosfeerreservaten fungeren als laboratoria om te experimenteren met nieuwe benaderingen van het beheer van natuurlijke rijkdommen en zoetwater. Daarbij staat duurzame ontwikkeling centraal.


]]>
Partnerschap voor Irakhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2013/2/7/partnerschap-voor-irakThu, 07 Feb 2013 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2013/2/7/partnerschap-voor-irakUNESCO en de AMAR Stichting gaan nauwer samenwerken rond onderwijs en duurzame ontwikkeling voor Irak.

Partnerschap voor IrakUNESCO en de liefdadigheidsstichting AMAR sloten op 6 februari 2013 een nieuwe overeenkomst in het Britse Hogerhuis om hun samenwerking in Irak te bestendigen. De nadruk ligt op onderwijs en duurzame ontwikkeling.

"UNESCO en AMAR delen een gemeenschappelijke doel," zei UNESCO directeur-generaal bij de ondertekening van de overeenkomst. "We willen mensen waardigheid bieden door voor hen onderwijs te organiseren, gendergelijkheid te promoten en culturen te respecteren. We werken al sinds de oprichting van AMAR samen en wisten zo miljoenen mensen te bereiken."

AMAR is in 1991 opgericht door barones Nicholson om hulp te bieden aan de bevolking van Irak. De stichting concentreert zich op het aanbieden van onderwijs en gezondheidszorg. Ze geeft vrouwen de kans om een opleiding gezondheidszorg te volgen en richt alfabetiseringsopleidingen in. Zo verschaft AMAR jaarlijks basisdiensten aan ongeveer anderhalf miljoen Irakezen. De stichting was eerder ook actief in Iran, Libanon en Pakistan.

UNESCO werkt sinds de oprichting van de stichting met AMAR samen, vooral op het gebied van alfabetisering en vredeseducatie. De nieuwe overeenkomst versterkt de samenwerking. Het accent ligt voortaan op alfabetisering, kwaliteitsonderwijs voor meisjes en vrouwen en duurzaam gebruik van water. Bedoeling is om de lokale gemeenschappen zoveel mogelijk bij dit alles te betrekken en de lokale capaciteit te vergroten.


]]>
Nationaal waterbeheer in internationale contexthttp://www.unesco-vlaanderen.be/2013/1/10/nationaal-waterbeheer-in-internationale-contextThu, 10 Jan 2013 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2013/1/10/nationaal-waterbeheer-in-internationale-contextEen nationaal comité dat past binnen een omvangrijk internationaal waterprogramma van UNESCO wil het waterbeheer in ons land verbeteren.

Nationaal waterbeheer in internationale contextWater is essentieel voor het leven op aarde en voor het functioneren van ecosystemen. Daarom is een weloverwogen, duurzaam beheer van zoetwaterbronnen van groot belang. UNESCO richtte het Internationaal Hydrologisch Programma (IHP) op om duurzaam waterbeheer wereldwijd te promoten. Nationale IHP-comités laten waterexperts toe om hun nationale programma's af te toetsen in een internationale context.

Ons land beschikt over flink wat academische expertise inzake onderzoek en educatie rond water. De kennis is echter versnipperd en er is een gebrek aan structuur. Dit staat een efficiënt nationaal beleid voor waterbeheer in de weg. De regionale verdeling van de bevoegdheden voor onderwijs en leefmilieu voorziet geen mechanismen voor de uitwisseling van kennis tussen de gemeenschappen en gewesten. Het gevolg is dat er geen sprake is van een nationale visie op het waterbeheer.

De Vlaamse UNESCO Commissie en de Belgische Frans- en Duitstalige Commissie voor UNESCO sloegen de handen in elkaar om het Belgisch Internationaal Hydrological Programme Committee (BE-IHP) nieuw leven in te blazen na jaren van inactiviteit. De lancering van het gereanimeerde comité vond plaats op 6 december 2012 in de kantoren van het UNESCO-verbindingskantoor in Brussel. Er namen 25 waterexperten van over het hele land aan deel.

Professor Marnik Vanclooster is verkozen om BE-IHP voor te zitten. Hij krijgt steun van een vice-voorzitter: professor Willy Bauwens. Beide heren zijn vastbesloten om het comité nieuw leven in te blazen en om er een zo breed mogelijk draagvlak voor te creëren door zoveel mogelijk stakeholders te betrekken bij de werking ervan.


]]>
Mens en milieu kunnen niet zonder proper waterhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2012/9/13/mens-en-milieu-kunnen-niet-zonder-proper-waterThu, 13 Sep 2012 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2012/9/13/mens-en-milieu-kunnen-niet-zonder-proper-waterDe waterkwaliteit gaat er wereldwijd op achteruit. Een voorlichtingsfilm van UNESCO wakkert het bewustzijn aan over de noodzaak om de waterkwaliteit te verbeteren en garanderen.

Mens en milieu kunnen niet zonder proper waterUNESCO's Internationaal Hydrologisch Programma (IHP) en het ministerie van Milieu van Zuid-Korea stellen de korte voorlichtingsfilm Protecting Water Quality for People and the Environment voor die erop gericht is om een impuls te geven aan het uitbouwen van een duurzaam beleid voor waterbronnen en om het publiek bewustzijn rond water te vergroten.

Gezond en proper water is erg belangrijk voor de gezondheid van de mens, het behoud van de integriteit van de natuurlijke omgeving en het behoud van onze economie. Maar in vele delen van de wereld is water niet proper genoeg, noch voor de mens noch voor het behoud van gezonde ecosystemen. Hoe erg is die achteruitgang van de waterkwaliteit die we zien over de hele wereld? Wat moet er gedaan worden om onze schaarse waterbronnen te beschermen? Hoe kunnen we de alsmaar stijgende waterverontreiniging die een bedreiging vormt voor onze gezondheid en ecosystemen afweren? UNESCO's Internationaal Hydrologisch Programma werkt aan het antwoord op deze vragen en maakte samen met het Zuid-Koreaanse ministerie van Milieu een voorlichtingsfilm rond de problematiek.

De film gaat vooral over de kwaliteit van het water en de problemen daaromtrent, zoals het gebrek aan toegang tot gezond en proper water of toiletvoorzieningen, het inefficiënte beheer van afvalwater in veel gebieden, de waterverontreiniging die veroorzaakt is door veelvuldig watergebruik of door meststoffen en chemicaliën in de landbouw, de bedreiging van nieuwe vormen van waterverontreiniging en de economische kosten van de aantasting van de kwaliteit van het water. De hieronder te bekijken film toont aan dat het noodzakelijk is om duurzame en vernieuwende initiatieven te ondersteunen en de waterkwaliteit te beschermen om de armoede de doen dalen en om duurzame bestaansmiddelen te verzekeren. Voorbeelden van succesvolle nationale pogingen, ondernomen door partners van UNESCO om de problemen rond de kwaliteit van het water aan te pakken, worden ook getoond.


]]>
UNESCO info 85http://www.unesco-vlaanderen.be/2012/6/27/unesco-info-85Wed, 27 Jun 2012 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2012/6/27/unesco-info-85O.a. aandacht voor duurzaam beheer van de zee en de kust, wat jazz kan betekenen voor vrede en een strategie voor de bescherming van journalisten…

UNESCO info 85In UNESCO info 85 lees je onder meer:

Van een groene economie naar een groene samenleving: UNESCO propageert een visie op duurzame ontwikkeling die onder meer rekening houdt met de hervormende kracht van onderwijs en cultuur. De uiteindelijke betrachting is om deze benadering omgezet te zien in concrete engagementen van de internationale gemeenschap.

De verdediging van de oceaan opnemen: In de aanloop naar de Rio+20 top over duurzame ontwikkeling grijpt UNESCO de Werelddag van de Oceanen aan om beleidsmakers en andere stakeholders te sensibiliseren om meer inspanningen te leveren voor de bescherming en het duurzaam beheer van zeeën en kustgebieden.

Jazz brengt mensen dichter bij elkaar: UNESCO Goodwill Ambassadeur Herbie Hancock legt uit waarom jazz kan bijdragen tot het opbouwen van vrede.

Wetenschappelijke vooruitgang zorgt blijvend voor uitdagingen: Het ethisch onderwijs kan de ontwikkelingen van de wetenschap met moeite volgen. Meer uitwisseling en samenwerking kunnen de educatie versterken.

60 jaar lobbyen voor geletterdheid: Het UNESCO Instituut voor Levenslang Leren viert dit jaar zijn zestigste verjaardag. Een mooie aanleiding om terug te blikken op het pionierswerk van de instelling.

Duurzaam omgaan met grondwater: We zitten op een schat aan grondwater maar er is te weinig over bekend en daar waar het grondwater wel wordt aangeboord, gebeurt dat op een niet-duurzame manier. UNESCO wil het tij doen keren en het beheer van grondwaterbronnen verbeteren om het hoofd te bieden aan huidige en toekomstige uitdagingen.

Pleidooi voor liefde en vergiffenis: 40 jaar na het gruwelijke beeld van het vluchtende verbrande Vietnamese meisje, roept UNESCO Goodwill Ambassadrice voor Vrede Kim Phuc op tot liefde en vergiffenis.

Investeren in onderwijs is meer dan ooit van cruciaal belang: UNESCO levert al tien jaar lang het bewijs dat investeren in onderwijs loont. Ondanks de economische moeilijkheden moeten we blijven investeren in onderwijs omdat het de beste garantie is op een betere toekomst voor zowel rijke als arme landen.

VN nemen strategie aan ter bescherming van journalisten: UNESCO ligt aan de basis van een gezamenlijke VN-strategie om de veiligheid van journalisten te vergroten en de straffeloosheid omtrent misdaden tegen medewerkers van media te bestrijden.

Download UNESCO info 85


UNESCO info verschijnt vier keer per jaar. Abonnementen lopen per kalenderjaar. Voor 10 euro valt het tijdschrift bij je in de bus. Bestellen kan via info@unesco-vlaanderen.be

]]>
Hoeveel water is er nodig voor je eten?http://www.unesco-vlaanderen.be/2012/3/21/hoeveel-water-is-er-nodig-voor-je-etenWed, 21 Mar 2012 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2012/3/21/hoeveel-water-is-er-nodig-voor-je-etenWereldwaterdag 2012 vergroot het bewustzijn over de hoeveelheid water die verbruikt wordt bij voedselproductie.

Hoeveel water is er nodig voor je eten?Er leven zeven miljard mensen op onze planeet en tegen 2050 komen daar naar verwachting nog eens twee miljard mensen bij. Statistieken tonen dat elk van ons dagelijks twee tot vier liter water drinkt - al zit het meeste water dat we 'drinken' in voedsel: 1 kg rundvlees produceren verbruikt 15.000 liter water en 1 kg tarwe 'slorpt' 1.500 liter water op.

Een miljard mensen lijden chronisch honger en waterbronnen staan steeds meer onder druk, we kunnen dus niet blind blijven voor het probleem. Daarom staat Wereldwaterdag 2012 in het teken van de band tussen water en voedsel.

Een aantal tips die helpen om de bevolkingsgroei in goede banen te leiden en te verzekeren dat iedereen kan beschikken over voedzaam voedsel:

 • Volg een gezonder, duurzaam, dieet
 • Verbruik minder waterintensieve producten
 • Verminder de verspilling: een derde van het wereldwijd geproduceerd voedsel wordt nooit opgegeten en het water nodig voor de productie is voor altijd verloren!
 • Produceer meer voedsel, van betere kwaliteit, met minder water

 

Wereldwaterdag vraagt jaarlijks op 22 maart aandacht voor het belang van zoetwater en propageert een duurzaam gebruik van onze (drink)waterbronnen. Deze internationale dag werd voor het eerst gevierd op 22 maart 1993 en stelt telkens een ander aspect van zoetwater centraal.

Fiche: Hoeveel water is er nodig voor je eten?


Hoeveel water is er nodig voor je eten?

]]>
Tekort aan sanitaire voorzieningen oplossenhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2012/1/24/tekort-aan-sanitaire-voorzieningen-oplossenTue, 24 Jan 2012 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2012/1/24/tekort-aan-sanitaire-voorzieningen-oplossenBeurzen voor masterprogramma's aan het UNESCO-IHE Instituut voor Watereducatie helpen om de kennis m.b.t. waterbeheer in ontwikkelingslanden te vergroten.

Tekort aan sanitaire voorzieningen oplossenDe humanitaire organisatie Rotary en het UNESCO-IHE Instituut voor Watereducatie in Delft (Nederland) gaan samenwerken om iets te doen aan het tekort aan water- en sanitaire voorzieningen in de wereld. De focus van de samenwerking ligt op het verhogen van het aantal goed opgeleide professionals die broodnodig zijn om plannen te ontwerpen en oplossingen te implementeren in ontwikkelingslanden waar de nood het hoogst is.

De Rotary Stichting zal beurzen verschaffen aan lokale Rotary Clubs en districten om elk jaar acht studenten te selecteren en te sponsoren om een van de drie masterprogramma's te volgen die het UNESCO-IHE Instituut voor Watereducatie aanbiedt. De programma's staan in het teken van gemeentelijke watervoorziening en -infrastructuur; waterbeheer; en waterwetenschap en techniek.

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie en UNICEF zijn er wereldwijd 2,5 miljard mensen die het moeten stellen zonder degelijke sanitaire voorzieningen. Ziekten die langs water worden verspreid, zoals diaree, cholera, tyfus en dysenterie, eisen jaarlijks zo'n twee miljoen mensenlevens. Het merendeel van de slachtoffers zijn kinderen jonger dan vijf jaar.

Het UNESCO-IHE Instituut voor Watereducatie in Delft is wereldwijd de grootste aanbieder van postgraduaatopleidingen in watereducatie. Het is de taak van het instituut om de watergerelateerde expertise van ontwikkelingslanden en landen in overgang te vergroten zodat ze hun noden beter kunnen lenigen.


]]>
UNESCO info 82http://www.unesco-vlaanderen.be/2011/11/16/unesco-info-82Wed, 16 Nov 2011 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2011/11/16/unesco-info-82O.a. aandacht voor de onzichtbare additieven in ons (drink)water, de situatie van het secundair onderwijs in Afrika en de toekomst van het gedrukte boek…

UNESCO info 82

In UNESCO info 82 lees je onder meer:

De onzichtbare additieven in ons water: Chemische stoffen waarover niemand zich eerder zorgen maakte, komen steeds vaker voor in het milieu en het (drink)water. Deze vaststelling verdient meer aandacht omdat er mogelijks gevaar bestaat voor mens en natuur. UNESCO zet het probleem op de agenda.

Twee op drie kinderen in Afrika kunnen niet naar de middelbare school: Er zijn onvoldoende plaatsen op de schoolbanken in het secundair onderwijs. Meisjes zijn hiervan het grootste slachtoffer maar overal zijn er aanzienlijke investeringen nodig om jonge mensen de kans te geven om aan armoede te ontsnappen.

Waarom geen vrouw in de wetenschap? Er is geen enkele reden waarom vrouwen niet even goed als mannen kunnen presteren in de wetenschappelijke wereld. UNESCO en L'Oréal startten een internationaal programma om vrouwen te stimuleren om te kiezen voor wetenschappen. Het nationale luik van dit programma kende onlangs drie beurzen toe aan jonge onderzoeksters.

Kindsoldaten een nieuwe toekomst bieden: UNESCO Goodwill Ambassadeur Forest Whitaker spreekt over zijn inzet om kinderen en jongeren die buiten hun wil in een wereld van geweld terechtkwamen, te helpen om hun leven terug op een spoor te krijgen dat uitzicht biedt op een volwaardige toekomst.

Nieuwe kinderboekenreeks voor Afrika: Educatieve reeks kinderboeken snijdt gevoelige thema's aan en bevordert de sociale ontwikkeling van kinderen.

Een bijzondere plaats voor de verbeelding: Sinds het begin van de 21ste eeuw openden talrijke virtuele bibliotheken de deuren op het internet en zit het e-boek duidelijk in de lift. Zullen deze nieuwe media het papier inhalen en achterlaten? De Chileense schrijver Antonio Skármeta meent van niet en denkt dat het 'traditionele' boek de digitale storm zal doorstaan.

Geheugen van de wereld opgefrist: Het register waarmee UNESCO wil zorgen dat ons collectief geheugen niet afbrokkelt is uitgebreid met zeven bijzondere voorbeelden van documentair erfgoed.

Kan poëzie de wereld redden? UNESCO lanceert een programma in het teken van interculturele dialoog gebaseerd op het werk van Tagore, Neruda en Césaire.

Opleidingen journalistiek versterken in Afghanistan: Als onderdeel van haar inspanningen om het onderwijs in Afghanisten tot internationaal niveau op te krikken, helpt UNESCO bij het opstellen van een aangepast curriculum journalistiek -  wat meteen ook de democratie in het land ten goede komt.

Download UNESCO info 82


UNESCO info verschijnt vier keer per jaar. Abonnementen lopen per kalenderjaar. Voor 10 euro valt het tijdschrift bij je in de bus. Bestellen kan via info@unesco-vlaanderen.be

]]>
Minister-president Peeters op Algemene Conferentie UNESCOhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2011/10/27/minister-president-peeters-op-algemene-conferentie-unescoThu, 27 Oct 2011 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2011/10/27/minister-president-peeters-op-algemene-conferentie-unescoKris Peeters is gastspreker op het leidersforum van UNESCO en opent een tentoonstelling over de gevolgen van klimaatverandering op werelderfgoed.

Minister-president Peeters op Algemene Conferentie UNESCOVandaag neemt minister-president Kris Peeters deel aan de Algemene Conferentie van UNESCO in Parijs waar hij België vertegenwoordigt tijdens het algemeen beleidsdebat. Aangezien de actieterreinen van UNESCO voornamelijk gewest- en gemeenschapsbevoegdheden betreffen, bestaat er in België een beurtrolsysteem tussen de Vlaamse en Franstalige ministers voor de vertegenwoordiging van België. De minister-president zal zijn steun betuigen aan de hervormingsplannen van UNESCO directeur-generaal Irina Bokova, om deze voor Vlaanderen prioritaire organisatie meer efficiënt en slagkrachtig te maken.

Dit jaar vindt - voor het eerst - ook een leidersforum plaats, dat zich buigt over de vraag hoe UNESCO kan bijdragen aan vredescultuur en duurzame ontwikkeling. Deze bijeenkomst wil de interactie tussen staatshoofden en regeringsleiders versterken en hen meer betrekken bij reflecties en discussies over de toekomstige oriëntatie van UNESCO. Minister-president Peeters zal tijdens dit forum een uitgebreid publiek van ministers en ambassadeurs toespreken, waarbij hij de nadruk zal leggen op Vlaamse prioriteiten zoals de herdenking van WO I, onderwijs voor duurzame ontwikkeling, water en biodiversiteit.

Aansluitend opent minister-president Peeters ook de UNESCO-tentoonstelling over de gevolgen van klimaatverandering op het werelderfgoed.


]]>
UNESCO wil het toilet heruitvindenhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2011/8/30/unesco-wil-het-toilet-heruitvindenTue, 30 Aug 2011 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2011/8/30/unesco-wil-het-toilet-heruitvindenHet UNESCO-Instituut voor Watereducatie krijgt steun van de Bill en Melinda Gates Stichting om de sanitaire problemen van ontwikkelingslanden aan te pakken.

UNESCO wil het toilet heruitvindenDe Bill & Melinda Gates Stichting kent een bedrag van 8 miljoen dollar toe aan het in Delft gevestigde UNESCO-IHE Instituut voor Watereducatie en zijn partners. Het geld is bestemd voor postgraduaateducatie en onderzoek die zich toeleggen op het zoeken naar oplossingen voor de sanitaire problemen van arme stadsbewoners in Afrika ten zuiden van de Sahara en Zuidoost-Azië.

Volgens professor Damir Brdjanovic, die het project bedacht en coördineert, gaat het om het grootste onderzoeks- en educatieprogramma ooit dat is afgestemd op de sanitaire noden van arme stadsbewoners. Gedurende een periode van vijf jaar zal het project ruim 500 experts uit ontwikkelingslanden opleiden en 130 werkjaren aan onderzoek opleveren.

"Om te beantwoorden aan de behoeften van de 2,6 miljard mensen die niet over veilige sanitaire voorzieningen beschikken, moeten we niet enkel het toilet heruitvinden maar ook veilige, betaalbare en duurzame manieren vinden om menselijke uitwerpselen op te vangen, te behandelen en te recycleren," aldus Sylvia Mathews van de Bill & Melinda Gates Stichting. "Het is van groot belang dat we daarvoor nauw samenwerken met lokale gemeenschappen om tot langdurige sanitaire oplossingen te komen die het dagelijks leven van mensen verbeteren."

Het onderzoek in het kader van het project concentreert zich op vijf hoofdthema's: slimme sanitaire oplossingen voor sloppenwijken en informele nederzettingen; sanitaire noodoplossingen na natuur- en antropologische rampen; gedecentraliseerde sanitaire voorzieningen; goedkope opvang en behandeling van afvalwater en ten slotte het beheer van rioolstromen.


]]>
Wereldwaterdag 2011http://www.unesco-vlaanderen.be/2011/3/22/wereldwaterdag-2011Tue, 22 Mar 2011 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2011/3/22/wereldwaterdag-2011Jaarlijks vraagt de internationale gemeenschap op 22 maart aandacht voor de waterproblematiek. Dit jaar ligt de nadruk op de situatie in steden.

Wereldwaterdag 2011Voor het eerst in de geschiedenis wonen de meeste mensen in steden. Steden blijven groeien en sloppenwijken vertegenwoordigen 38 procent van deze uitbreiding. Er wonen meer dan een miljard mensen in sloppenwijken. Deze bevolkingstoename laat zich voelen op het vlak van waterbeheer. Water- en sanitaire voorzieningen zijn niet afgestemd op zoveel mensen en de kloof tussen zij die toegang hebben tot zuiver water en elementaire sanitaire voorzieningen en zij die ervan verstoken blijven, diept verder uit.

In de meeste ontwikkelingslanden, waar steden het snelst groeien, vloeit afvalwater onbehandeld in het grondwater waardoor deze schaarse hulpbron verder vervuild wordt. Stedelijke gebieden met een grote bevolkingsdichtheid zijn bijzonder kwetsbaar voor ziektes die zich verspreiden langs water van slechte kwaliteit. Ze lopen ook een groter risico op natuurrampen zoals overstromingen omdat er onvoldoende preventieve maatregelen werden genomen. En het gebrek aan water en sanitaire voorzieningen weegt ook op de sociale en economische ontwikkeling: arme stadsbewoners betalen soms tot 50 keer meer voor een liter water dan hun welgestelde stadsgenoten.

Om haar lidstaten bij te staan om beter om te gaan met de wateruitdagingen in stedelijke omgevingen, lanceerde UNESCO een wetenschappelijk waterprogramma in het kader van haar overkoepelend Intergouvernementeel Hydrologisch Programma. Het UNESCO-IHE Instituut voor Watereducatie in Delft ontwikkelde een reeks activiteiten om duurzaam waterbeheer in steden te bevorderen. UNESCO is een groot promotor van het concept 'geïntegreerd stedelijk waterbeheer' dat rekening houdt met alle aspecten van het watergebruik en -beheer in stedelijke leefomgevingen. Daarbij gaat aandacht naar huiselijk en industrieel watergebruik, hygiëne, risico op overstromingen enz… die als een geheel worden aangepakt.

Ter gelegenheid van Wereldwaterdag (jaarlijks gehouden op 22 maart) benadrukt UNESCO directeur-generaal Irina Bokova dat toegang tot zuiver water een voorwaarde is voor duurzame ontwikkeling en dat het de gedeelde verantwoordelijkheid van ons allemaal is om ervoor te zorgen dat iedereen van dit basisrecht kan genieten.


]]>
Vlaanderen en UNESCOhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2011/2/18/vlaanderen-en-unescoFri, 18 Feb 2011 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2011/2/18/vlaanderen-en-unescoHet Departement internationaal Vlaanderen stelt een brochure voor die de bijzondere relatie tussen Vlaanderen en UNESCO treffend illustreert.

Vlaanderen en UNESCOVlaanderen onderhoudt al gedurende vele jaren een unieke band met UNESCO, de VN-Organisatie die zich bezighoudt met Onderwijs, Wetenschappen, Cultuur en Communicatie. Gezien de autonomie die Vlaanderen geniet op deze gebieden, is het logisch dat UNESCO voor onze regio een van de prioritaire internationale organisaties is. In 1998 sloot Vlaanderen dan ook een samenwerkingsakkoord af met de Organisatie.

Die samenwerkingsovereenkomst beoogt een echt partnerschap tussen de twee partijen. Zo kan UNESCO rekenen op Vlaamse expertise, financiële middelen, netwerken en ideeën, en kan de Vlaamse overheid van haar kant een beroep doen op het advies en de kennis van UNESCO.

Een nieuwe brochure van het Departement internationaal Vlaanderen schetst het algemeen kader waarbinnen de unieke samenwerking tussen Vlaanderen en UNESCO zich ontplooit (de samenwerkingsovereenkomst van 6 maart 1998, die de basis vormt van de relatie tussen beide partners, is een van de zeldzame overeenkomsten van UNESCO met substatelijke entiteiten en voorlopig de enige met een Belgische deelstaat) en illustreert het partnerschap aan de hand van concrete projecten die eruit voortvloeiden.

Projecten en samenwerking die in de brochure aan bod komen, behelzen onder meer:

 • duurzaam erfgoedtoerisme
 • hiv-preventie
 • bevorderen van de verspreiding van inheemse cinema in Zuid- en Centraal Amerika
 • financiële ondersteuning van Vlaamse jongeren die een stage willen lopen bij UNESCO in Parijs
 • bijdrage van Vlaamse expertise en financiële steun voor de uitvoering van het Internationaal Hydrologisch Programma en ondersteuning van de Internationale Oceanografische Commissie van UNESCO
 • ondersteuning van een programma dat een nieuwe theoretisch kader uittekent voor het beheer en de bescherming van werelderfgoedsteden
 • enz…

 

Vlaanderen en UNESCO is uitgegeven door het Departement internationaal Vlaanderen, is beschikbaar in het Nederlands en het Engels, en is te verkrijgen via bruno.vanleeuw@iv.vlaanderen.be

Download Vlaanderen en UNESCO

Download Flanders and UNESCO


]]>
UNESCO vergroot expertise in Pakistan rond droogte en overstromingenhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2011/1/21/unesco-vergroot-expertise-in-pakistan-rond-droogte-en-overstromingenFri, 21 Jan 2011 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2011/1/21/unesco-vergroot-expertise-in-pakistan-rond-droogte-en-overstromingenMet een reeks workshops wil UNESCO Pakistan helpen om beter om te gaan met extreme klimaatverschijnselen.

UNESCO vergroot expertise in Pakistan rond droogte en overstromingenDe rampzalige overstromingen die Pakistan in juli 2010 troffen, tonen aan dat het land meer expertise nodig heeft om extreme klimaatverschijnselen zoals droogte en overstromingen beter te voorspellen en om beter voorbereid te zijn op het reageren op uitzonderlijk weer. Daarom organiseert UNESCO van 24 tot 26 januari 2011 een reeks workshops aan de Nationale Universiteit voor Wetenschap en Technologie in Islamabad.

Hydrologische experts uit UNESCO's internationale netwerk, waaronder vertegenwoordigers van het Nederlandse UNESCO Water Education Institute, zullen samen met experts van Pakistaanse onderwijsinstellingen instaan voor de workshops.

Bedoeling is om een aantal voorbeeldpraktijken inzake watereducatie te identificeren en na te gaan hoe deze kunnen toegepast worden om het onderwijs in Pakistan en Zuid-Azië te verbeteren. Onderwerpen die aan bod zullen komen zijn de opleiding van beleidsmakers en andere betrokkenen bij het beheer van overstromingen en droogte; het vaststellen van de beschikbare expertise van instellingen voor watereducatie en de opleiding van weersvoorspellers; de opleiding van technici en andere specialisten die actief zijn rond waterbeheer; en het verstrekken van educatie in scholen en gemeenschappen over het omgaan met de verschillende gevaren die extreme klimaatverschijnselen met zich meebrengen.

Strategie

De workshops maken deel uit van een strategie die UNESCO uittekende in overleg met de Pakistaanse overheid om het land te helpen om beter voorbereid te zijn op overstromingen en droogte en om beter in te schatten hoe het landgebruik, de bevolking en andere factoren de waterhulpbronnen beïnvloeden.

De strategie is toegespitst op vier prioriteiten: het voorspellen en beheren van overstromingsgevaar; het in kaart brengen van risico's zoals landverschuivingen; het identificeren, ontwikkelen en beschermen van grondwatervoorraden die veilig kunnen gebruikt worden in noodsituaties; en educatie, met inbegrip van de opleiding van experts en van voorlichting en bewustmaking van de bevolking en beleidsmakers.

UNESCO staat haar lidstaten bij om watergerelateerde problemen aan te pakken. Ze doet dat via haar Internationaal Hydrologisch Programma dat zich toelegt op wateronderzoek, waterbeheer, educatie en het vergroten van knowhow.


]]>
UNESCO@vlaanderen: Onderwijshttp://www.unesco-vlaanderen.be/2011/1/13/unesco@vlaanderen-onderwijsThu, 13 Jan 2011 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2011/1/13/unesco@vlaanderen-onderwijsE-publicatie over de wisselwerking tussen UNESCO en het onderwijs in Vlaanderen.

UNESCO@vlaanderen: OnderwijsOnder de noemer UNESCO@vlaanderen starten we een nieuwe redactionele reeks om in kaart te brengen wat er allemaal leeft in Vlaanderen dat verband houdt met UNESCO. In dit eerste deel staan we stil bij de wisselwerking tussen UNESCO en het onderwijs in Vlaanderen. Volgende delen zullen al het door UNESCO erkende erfgoed in Vlaanderen voorstellen, met inbegrip van werelderfgoed, immaterieel cultureel erfgoed en documentair erfgoed, uitleggen hoe verschillende partners in Vlaanderen zich inzetten voor de verspreiding van het UNESCO-gedachtegoed, en illustreren wat er met Vlaamse ondersteuning wereldwijd op het terrein gebeurt om de uitvoering van het programma van UNESCO vooruit te helpen.

UNESCO lanceerde het UNITWIN/UNESCO Chairs programma om universiteiten te stimuleren om over de landsgrenzen heen samen te werken met andere universiteiten om zo het onderzoek en de kennisoverdracht te bevorderen en de onderwijskwaliteit in het hoger onderwijs te verbeteren. Universitaire onderzoekscentra die het label van UNESCO-leerstoel krijgen, kennen een uitgesproken internationaal karakter en concentreren zich op welomlijnde thema's waaraan UNESCO veel belang hecht.

Wereldwijd zijn er 682 leerstoelen in 128 landen die zich met meer dan 70 disciplines bezighouden. Drie van die leerstoelen zijn in Vlaanderen gevestigd. De UNESCO Chair on Building Sustainable Peace (K.U. Leuven), de UNESCO Chair on Eremology (UGent) en de UNESCO Chair on Preventive Conservation, Monitoring and Maintenance of Monuments and Sites (K.U.Leuven).

UNESCO is bijzonder bekommerd om de kwaliteit van het onderwijs en startte daarom met een wereldwijd netwerk van met UNESCO geassocieerde scholen. De aangesloten scholen zetten sterk in op kwaliteitsvol onderwijs en innovatieve leermethoden om studenten voor te bereiden op een actief burgerschap in een steeds complexer wordende maatschappij. Vlaanderen telt tien zulke scholen.

Download het eerste deel van de redactionele reeks rond UNESCO in Vlaanderen dat in het teken staat van onderwijs.


]]>