UNESCO Platform Vlaanderen, thema "educatief materiaal"http://unesco-vlaanderen.be2014-12-06T22:43:03Het UNESCO Platform Vlaanderen legt zich in de eerste plaats toe op het zo breed mogelijk verspreiden van informatie over de activiteiten en programma’s van UNESCO. Dat doet ze onder meer via het driemaandelijks tijdschrift UNESCO info, door het uitgeven van brochures rond specifieke UNESCO-prioriteiten en door het runnen van een informatie- en documentatiecentrum waar mensen kunnen aankloppen met vragen die verband houden met UNESCO.http://unesco-vlaanderen.be/media/html/unesco_platform_vlaanderen_logo.pngUNESCO Platform Vlaanderen, thema "educatief materiaal"http://unesco-vlaanderen.benlHet onderwatererfgoed van de Groote Oorloghttp://unesco-vlaanderen.be/2014/7/23/het-onderwatererfgoed-van-de-groote-oorlogWed, 23 Jul 2014 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2014/7/23/het-onderwatererfgoed-van-de-groote-oorlogGratis brochure over het potentieel van onderwatererfgoed voor vredeseducatie en erfgoedbewustzijn.

Het onderwatererfgoed van de Groote OorlogDit jaar is het honderd jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog uitbrak: het begin van vier jaar van herdenkingsactiviteiten om iedereen te herinneren aan de gruwelijke gevolgen van oorlog. Wij associëren de Eerste Wereldoorlog vooral met loopgraven. Dat er ook op zee slag is geleverd, is minder bekend. Daarom ontwikkelde Unesco een project om (publieke) belangstelling op te wekken voor het gezonken erfgoed van de Eerste Wereldoorlog en om het te gebruiken als uitgangspunt voor vredes- en herinneringseducatie. Dit project geniet de steun van de Vlaamse Regering.

Dat Unesco de honderdste verjaardag van de Eerste Wereldoorlog aangrijpt om het onderwatererfgoed op de voorgrond te plaatsen, is niet toevallig. Scheepswrakken en archeologisch erfgoed die gedurende honderd jaar onder water liggen, vallen immers onder de bescherming van de Conventie voor de Bescherming van het Cultureel Onderwatererfgoed die in 2001 door de Algemene Conferentie van Unesco is aangenomen. België trad in 2013 toe tot het verdrag.

Als onderdeel van Unesco's inspanningen om het onderwatererfgoed van de Eerste Wereldoorlog de aandacht en de bescherming te geven dat het verdient, organiseerde Unesco met steun van de Vlaamse Regering een internationaal wetenschappelijk congres en enkele herdenkingsmomenten in Brugge van 26 tot 28 juni 2014. De eerste dag van het congres stond in het teken van de toestand van het gezonken erfgoed en van het belang van sites met scheepswrakken. Op de tweede dag van de conferentie overlegden de deelnemers over wat er moet gebeuren om het cultureel onderwatererfgoed van de Eerste Wereldoorlog beter te beschermen. Dit resulteerde in een reeks aanbevelingen die de leidraad zullen vormen voor de toekomstige activiteiten van Unesco ter bevordering van het bewustzijn en de bescherming van cultureel onderwatererfgoed.

Het Unesco Platform Vlaanderen stelt een brochure voor die duiding geeft bij het belang van de bescherming van onderwatererfgoed. Naast achtergrondinformatie bevat de brochure ook een overzicht van de aanbevelingen die zijn geformuleerd op het wetenschappelijk congres in Brugge. Tot slot legt de brochure het potentieel uit van onderwatererfgoed om jongeren bewust te maken van het belang van erfgoed en de voordelen van geweldloze conflictoplossing.

 • De brochure Het onderwatererfgoed van de Groote Oorlog - Potentieel voor herinneringseducatie & erfgoedbewustzijn is uitgegeven in samenwerking met de Vlaamse Unesco Commissie en is gratis te bestellen bij het Unesco Platform Vlaanderen op info@unesco-vlaanderen.be

Download Het onderwatererfgoed van de Groote Oorlog - Potentieel voor herinneringseducatie & erfgoedbewustzijn

Download Underwater Cultural Heritage of the Great War - Potential for peace education & heritage awareness

]]>
Unesco gooit de deuren openhttp://unesco-vlaanderen.be/2013/12/18/unesco-gooit-de-deuren-openWed, 18 Dec 2013 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2013/12/18/unesco-gooit-de-deuren-openUnesco is pleitbezorger van het Open Access beleid en lanceert haar gratis digitale bibliotheek.

Unesco gooit de deuren openUnesco kondigde eerder al aan dat ze volop de kaart van Open Access trekt: het gratis digitaal en rechtenvrij aanbieden van informatie. Ondertussen staat de gratis digitale bibliotheek van Unesco online. De collectie bevat reeds meer dan 300 boeken, rapporten, brochures en andere documenten en zal voortdurend verder aangevuld worden.

De zogenoemde Open Access Repository van Unesco werkt volgens de regels die specifiek voor intergouvernementele organisaties zijn uitgewerkt door de organisatie Creative Commons. "Het instrument dat we hebben ontwikkeld in samenwerking met de Wereldorganisatie voor Intellectuele Eigendom (WIPO), maakt een schat aan informatie beschikbaar die iedereen vrij kan raadplegen en gebruiken," zegt Ian Denison, hoofd van Unesco's publicatiedienst.

Unesco is het eerste lid van de grote VN-familie die het Open Access beleid toepast op zijn publicaties. Nu de uitgaven van Unesco over de hele wereld gratis beschikbaar zijn, hoopt de Organisatie op een bredere verspreiding en op een groter publiek bewustzijn voor het werk dat ze doet.

Door het Open Acces beleid te omarmen, versterkt Unesco een van de basisdoelen van een intergouvernementele organisatie: ervoor zorgen dat alle kennis die ze creëert voor een zo breed mogelijk publiek toegankelijk is. Voortaan zal elke uitgave van Unesco beschikbaar worden gemaakt volgens een van de Creative Commons licenties die in het systeem van de digitale bibliotheek zijn verwerkt. Tezelfdertijd is een proces gestart om ook oudere publicaties in het systeem op te nemen.


]]>
Kleur bekennenhttp://unesco-vlaanderen.be/2013/10/10/kleur-bekennenThu, 10 Oct 2013 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2013/10/10/kleur-bekennenInfobrochure homo- en transfoob pestgedrag op scholen.

Kleur bekennenIedereen heeft recht op onderwijs, daarover kunnen we het allemaal eens zijn. Meer nog, het is een recht dat is vastgelegd in de mensenrechtenverdragen van de Verenigde Naties. Recht op onderwijs betekent meer dan het recht op een kwaliteitsvolle opleiding. Het houdt ook in dat iedereen zich veilig moet voelen op school. Dit aspect wordt steeds vaker geschonden in conflictgebieden. Maar ook bij ons voelen leerlingen zich niet altijd thuis op school, bijvoorbeeld omwille van hun holebi of transgender zijn.

Homo-en transfoob pestgedrag gebeurt op basis van seksuele voorkeur of genderidentiteit. Niet alleen holebi of transgender jongeren worden er het slachtoffer van. Ook jongeren van wie pestkoppen vermoeden dat ze tot een van deze groepen behoren, bijvoorbeeld omdat ze zich vrouwelijker of mannelijker gedragen of kleden dan wat als de norm wordt beschouwd, vormen een doelwit.

Homo- en transfoob pestgedrag heeft een impact op de slachtoffers, de pesters, de medeleerlingen en de hele schoolomgeving. Voor holebi's en transgenders kan dit ernstige pedagogische gevolgen hebben. Het is een schending van het universele recht op onderwijs, het is een vorm van discriminatie en uitsluiting, en het is in strijd met het beginsel van veilige scholen. Het is met andere woorden een educatief probleem dat moet worden aangepakt door het onderwijs.

Het niet alleen de taak van holebi en transgender belangengroepen om zich in te zetten voor de bestrijding van homo- en transfoob pestgedrag. Vandaar dat Unesco het voortouw neemt om de bestrijding van homo- en transfoob pestgedrag hoog op de internationale onderwijsagenda te plaatsen. Het initiatief geniet de steun van VN secretaris-generaal Ban Ki-moon die homopesten "een morele schande, een ernstige schending van de mensenrechten en een bedreiging voor de volksgezondheid" noemt.

Homo- en transfoob pestgedrag zorgt ervoor dat leerlingen vaker afwezig blijven van school, dat ze hun opleiding niet afmaken en leidt tot slechtere schoolresultaten. Homopesten kan ook een negatieve invloed hebben op de mentale en psychische gezondheid van jongeren, hetgeen eveneens een negatieve impact heeft op hun opleiding. Studies tonen een duidelijk verband aan tussen herhaaldelijke, langdurige homofobe en transfobe pesterijen en depressie, angst, verlies van zelfvertrouwen, sociaal isolement, schuldgevoelens en slaapstoornissen. Leerlingen die het doelwit vormen van zulke pesterijen zijn meer dan andere leeftijdsgenoten geneigd om zichzelf pijn te doen of zelfmoord te plegen.

Çavaria en Unesco Platform Vlaanderen willen scholen met deze brochure op weg helpen om actief te werken aan een veilige schoolomgeving waarin holebi en transgender jongeren zich aanvaard voelen en zich net als alle andere leerlingen vrij kunnen ontplooien. De publicatie schetst de aard en de gevolgen van homofoob en transfoob pestgedrag en reikt praktische tips aan om dit educatief probleem daadkrachtig aan te pakken.

 • De brochure Kleur bekennen - Infobrochure homo- & transfoob pestgedrag op scholen is gratis te bestellen bij het Unesco Platform Vlaanderen op info@unesco-vlaanderen.be

Download de brochure Kleur bekennen - Infobrochure homo- & transfoob pestgedrag op scholen

]]>
Trailer Immaterieel Cultureel Erfgoedhttp://unesco-vlaanderen.be/2013/4/25/trailer-immaterieel-cultureel-erfgoedThu, 25 Apr 2013 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2013/4/25/trailer-immaterieel-cultureel-erfgoed'Immaterieel cultureel erfgoed'... een mond vol, maar wat houdt het in? Een filmpje toont het.

Trailer Immaterieel Cultureel ErfgoedFeesten, ambachten, verhalen, volksspelen en - sporten, danstradities, muziek ... dit niet-tastbaar 'immaterieel cultureel erfgoed' (ICE) doorstaat de tand des tijds. Het leeft en groeit mee door de dagelijkse inzet van mensen die het koesteren. Het is tijdsgebonden, maar staat nooit stil. De passie voor dit erfgoed doorspekt ook in Vlaanderen het leven van vele traditiedragers.

Tapis plein vzw en www.immaterieelerfgoed.be brachten hen n.a.v. 10 jaar UNESCO-'Conventie voor het borgen van immaterieel cultureel erfgoed' en Erfgoeddag 2013 voor de lens: een blik op hun werk achter de schermen, de tijd en energie die ze er dagelijks in investeren en het enthousiasme waarmee ze dit erfgoed toekomst geven.

Initiatief van tapis plein vzw en het platform voor immaterieel erfgoed i.h.k.v. 10 jaar UNESCO-'Conventie voor het borgen van immaterieel cultureel erfgoed' en Erfgoeddag 2013 'Stop de Tijd'-de Karavaan. In samenwerking met Gemeentebestuur Sint-Lievens-Houtem, Erfgoedcel Viersprong Land van Rode, Stad Geraardsbergen, Stad Dendermonde, Erfgoedcel Land van Dendermonde, Stad Leuven, Koninklijk Verbond der Jaartallen vzw, Erfgoedcel Leuven en anderen, met steun van de Vlaamse Overheid


]]>
Wegwijzer naar informatievaardighedenhttp://unesco-vlaanderen.be/2013/3/15/wegwijzer-naar-informatievaardighedenFri, 15 Mar 2013 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2013/3/15/wegwijzer-naar-informatievaardighedenHoe kun je informatievaardigheden aanscherpen in het klaslokaal? Een e-publicatie wijst de weg naar mogelijke antwoorden.

Wegwijzer naar informatievaardighedenUNESCO stelt een bundeling van bronnen voor om informatievaardigheden te introduceren in het onderwijs. Het betreft een overzicht van beschikbare bronnen, gaande van boeken, websites, magazines en ander informatiemateriaal, in 42 talen. Het begrip informatievaardigheden omvat het vermogen om een informatiebehoefte te definiëren en om die informatie te vinden, te evalueren en efficiënt te gebruiken.

Onderwijsexperts zijn het er over eens dat er een grote behoefte bestaat aan educatieve bronnen over informatievaardigheden. Het concept is in verschillende landen bestudeerd en er bestaan heel wat publicaties over. Door een overzicht te verschaffen van beschikbare bronnen in verschillende veelgesproken talen, laat de e-publicatie van UNESCO geïnteresseerden en betrokkenen toe om relevante informatie over het concept terug te vinden in hun moedertaal.

De samenstellers van de e-publicatie willen leerkrachten en andere betrokkenen uit de onderwijssector helpen om het concept informatievaardigheden te introduceren in het klaslokaal en in leerplannen. Daarbij kunnen ze gebruik maken van bronnen die zijn opgesteld in de taal waarmee ze het meest vertrouwd zijn.

Naast informatiebronnen bevatten de 42 lijsten ook een overzicht van onderzoekers die specifiek rond informatievaardigheden werken. Er is eveneens aandacht voor duiding bij het concept informatievaardigheden.

De publicatie is beschikbaar in twee formaten: pdf en epub. Epub is een bestandstype dat geschikt is voor mobiele platformen zoals e-readers en tablets.


Overview of Information Literacy Resources Worldwide

]]>
Speel met statistiekhttp://unesco-vlaanderen.be/2013/3/8/speel-met-statistiekFri, 08 Mar 2013 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2013/3/8/speel-met-statistiekUNESCO lanceert online game over onderwijs voor vrouwen en meisjes.

Speel met statistiekTer gelegenheid van Internationale Vrouwendag (8 maart), lanceert UNESCO een eenvoudige online game om te laten zien hoe groot de verschillen zijn in onderwijs voor vrouwen en meisjes over de hele wereld. De game maakt gebruik van de statistieken van het UNESCO Instituut voor Statistiek (UIS).

Het spel vertrekt vanuit de speler. Nadat je je gegevens zoals leeftijd, geslacht, land, enz... invulde, krijg je allerlei fraai vormgegeven statistieken te zien over hoe het is gesteld met het onderwijs in de wereld en in het eigen land. Al snel maakt het spel duidelijk dat er nog veel werk is om ervoor te zorgen dat iedereen van het basisrecht op onderwijs kan genieten. Gelukkig toont het spel ook aan dat er de voorbije jaren wel degelijk vooruitgang is geboekt.


]]>
Cursus klimaatveranderinghttp://unesco-vlaanderen.be/2013/2/21/cursus-klimaatveranderingThu, 21 Feb 2013 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2013/2/21/cursus-klimaatveranderingOnlinecursus klimaatverandering voor leerkrachten secundair onderwijs.

Cursus klimaatveranderingUNESCO lanceert een cursus klimaatverandering voor leerkrachten secundair onderwijs. De cursus stelt een reeks van zes dagprogramma's voor om jongeren de oorzaken en de gevolgen van klimaatverandering te helpen begrijpen.

De cursus haalt klimaatverandering uit de lessen wetenschap en introduceert het onderwerp in andere vakken zoals ethiek, maatschappijleer, economie, politieke wetenschap enz...

Leerkrachten kunnen individueel met de cursus aan de slag om zich te bekwamen in het onderwerp en hoe het over te brengen op leerlingen. De cursus kan ook gebruikt wordt als aanvulling bij bestaand pedagogisch materiaal, bijvoorbeeld in het kader van lerarenopleidingen.

De cursus werkt op basis van Flashsoftware. Op het scherm krijg je een handboek met handige links naar relevante informatie en illustratiemateriaal.

Het initiatief past binnen UNESCO's programma voor educatie voor duurzame ontwikkeling. Daarmee zet de Organisatie in op het vergroten van het bewustzijn over klimaatverandering en op het beter beschermen van mensen voor de schadelijke gevolgen van klimaatverandering.

Climate Change in the Classroom: onlinecursus klimaatverandering voor leerkrachten secundair onderwijs


]]>
Stop homofobie op schoolhttp://unesco-vlaanderen.be/2012/7/23/stop-homofobie-op-schoolMon, 23 Jul 2012 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2012/7/23/stop-homofobie-op-schoolUNESCO neemt het voortouw binnen de Verenigde Naties om homofobie bespreekbaar te maken in het onderwijs en om gaybashing te bestrijden.

Stop homofobie op schoolElke dag ervaren studenten over de hele wereld een schending van hun fundamentele, universele mensenrecht op onderwijs tengevolge van discriminatie of geweld dat ze ondergaan omwille van hun werkelijke of vermeende seksuele geaardheid of genderindentiteit. Ze zijn het doelwit van gaybashing of homopesten. VN secretaris-generaal Ban Ki-moon noemt homopesten "een morele schande, een ernstige schending van de mensenrechten en een bedreiging voor de volksgezondheid."

Pesten op basis van seksuele voorkeur of genderidentiteit wordt homopesten genoemd. Het zijn niet enkel holebi of transgender jongeren die er het slachtoffer van worden maar ook jongeren van wie pestkoppen vermoeden dat ze tot een van deze groepen behoren, bijvoorbeeld omdat ze zich vrouwelijker of mannelijker gedragen of kleden dan wat als de norm wordt beschouwd.

Impact van homopesten

Homopesten zorgt ervoor dat leerlingen vaker afwezig blijven van school, dat ze hun opleiding niet afmaken en leidt tot slechtere schoolresultaten. Homopesten kan ook een negatieve invloed hebben op de mentale en psychische gezondheid van jongeren, hetgeen eveneens een negatieve impact heeft op hun opleiding. Studies tonen een duidelijk verband aan tussen herhaaldelijke, langdurige homofobe pesterijen en depressie, angst, verlies van (zelf)vertrouwen, sociaal isolement, schuldgevoelens en slaapstoornissen. Leerlingen die het doelwit zijn van homofobe pesterijen zijn meer dan andere leeftijdsgenoten geneigd om zichzelf pijn te doen of zelfmoord te plegen.

Homopesten heeft een impact op de slachtoffers, de pesters, de omstaanders en de hele schoolomgeving. Homopesten heeft ernstige pedagogische gevolgen. Het is een schending van het universele recht op onderwijs, het is een vorm van discriminatie en uitsluiting, en het is in strijd met het beginsel van veilige scholen. Het is met andere woorden een educatief probleem dat moet worden aangepakt door het onderwijs.

Wat doet UNESCO?

In december 2011 organiseerde UNESCO de eerste VN-bijeenkomst om het homopesten op school te bespreken. Er kwamen deskundigen van VN-agentschappen, ngo's, ministeries van Onderwijs en academische instellingen uit meer dan 25 landen op af. Na afloop van de bijeenkomst was er een duidelijk zicht op de omvang van het probleem en op bestaande voorbeeldpraktijken inzake preventie en aanpak.

De bevindingen van de bijeenkomst zijn gebundeld in een publicatie: Good Policy and Practice in HIV and Health Education - Booklet 8: Education Sector Responses to Homofobic Bullying.

De voornaamste thema's die de publicatie behandelt zijn:

 • Aard en omvang van homopesten in scholen
 • Manieren om homopesten op school aan te pakken
 • Manieren om een beleid te ontwikkelen en uit te voeren om homopesten te bestrijden
 • Leerplannen en leermethoden
 • Opleiding en ondersteuning van leerkrachten
 • Voorbeelden van hoe een school kan omgaan met slachtoffers, pesters en omstaanders
 • Voorbeelden van samenwerking tussen het onderwijs en burgers & maatschappelijke organisaties

De publicatie is voorgesteld op een bijeenkomst op 16 maart 2012. Er kwamen vertegenwoordigers van organisaties uit Brazilië, Turkije, Europa en de VS op af, evenals regeringsvertegenwoordigers uit Namibië, Europa en de VS.


Good Policy and Practice in HIV and Health Education - Booklet 8: Education Sector Responses to Homofobic Bullying

Stopping Violence in Schools: A guide for Teachers

En finir avec la violence à l'école: Guide à l'intention des enseignants

]]>
Homofobie bespreekbaar maken op schoolhttp://unesco-vlaanderen.be/2012/7/23/homofobie-bespreekbaar-maken-op-schoolMon, 23 Jul 2012 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2012/7/23/homofobie-bespreekbaar-maken-op-schoolUNESCO stelt een lesplan met groepsactiviteiten voor om homofobie te bespreken op school.

Homofobie bespreekbaar maken op schoolElk jaar wordt op 17 mei de Internationale dag tegen homofobie en transfobie gehouden. Dit jaar was het centrale thema het "bestrijden van homo/transfobie IN en DOOR het onderwijs". UNESCO en het comité dat de internationale dag coördineert, grepen deze gelegenheid aan om een lesplan op te stellen voor leerkrachten en leerlingenbegeleiders. Bedoeling is om een veiligere leeromgeving te creëren, om discriminatie aan te pakken en om het respect en de verdraagzaamheid onder en tussen leerlingen te vergroten. Het plan bevat vier activiteiten voor het basis- en secundair onderwijs, twee voor elk niveau.

Lesplan homofobie en homopesten


Homofobie: de situatie in de Europese Unie

]]>
Educatie voor duurzame ontwikkeling door kinderogenhttp://unesco-vlaanderen.be/2011/12/22/educatie-voor-duurzame-ontwikkeling-door-kinderogenThu, 22 Dec 2011 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2011/12/22/educatie-voor-duurzame-ontwikkeling-door-kinderogenFraaie (post)kaartenset zet de voornaamste aspecten van educatie voor duurzame ontwikkeling op een rij.

Educatie voor duurzame ontwikkeling door kinderogenEducatie voor duurzame ontwikkeling kan op bijzonder veel belangstelling rekenen. Naarmate het bewustzijn groeit dat de klimaatverandering onomkeerbaar is en dat de gevolgen ervan zich steeds harder laten voelen, groeit het besef dat we allemaal ons steentje zullen moeten bijdragen willen we onze levenskwaliteit behouden en mensen in ontwikkelingslanden en opkomende economieën een uitzicht bieden op een betere toekomst.

Maar wat is educatie voor duurzame ontwikkeling? Welke onderwerpen dienen er aan bod te komen en hoe breng je de boodschap het best over zodat er daadwerkelijk gedragsverandering uit voortvloeit? Het antwoord staat te lezen op 11 kaarten die verzameld zijn in een map.

Educatie voor duurzame ontwikkeling door kinderogen kaartenset

De kaarten zijn geïllustreerd met tekeningen en schilderijen die kinderen van over de hele wereld maakten rond het thema 'vrede'. Elke kaart beeldt een aspect van educatie voor duurzame ontwikkeling uit en toont hoe kinderen denken over een betere en meer eerlijke toekomst. Elke kaart bevat ook een kort woordje uitleg in verband met educatie voor duurzame ontwikkeling.

Als je de boodschap begrepen hebt, kun je de fiches als postkaart verzenden om ook kennissen te overtuigen van het belang van educatie voor duurzame ontwikkeling en om hen aan te sporen om bewuste, meer duurzame, keuzes te maken in hun consumptiepatroon en levenswijze.


De kaartenset Educatie voor duurzame ontwikkeling door kinderogen is gratis te bestellen via info@unesco-vlaanderen.be

]]>
UNESCO zet de geschiedenis van Afrika onlinehttp://unesco-vlaanderen.be/2011/6/29/unesco-zet-de-geschiedenis-van-afrika-onlineWed, 29 Jun 2011 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2011/6/29/unesco-zet-de-geschiedenis-van-afrika-onlineObjectieve lezing van de geschiedenis van Afrika is voortaan niet enkel als boekenreeks maar ook als gratis download beschikbaar.

UNESCO zet de geschiedenis van Afrika onlineUNESCO stelt haar baanbrekende achtdelige boekenreeks over de geschiedenis van Afrika gratis online ter beschikking. Internetgebruikers kunnen zowel de volledige als de verkorte edities van de reeks downloaden als pdf-bestand.

Toen UNESCO in 1964 het project General History of Africa lanceerde, kon men het succes ervan niet vermoeden. Het doel was de Afrikaanse geschiedenis uit de vergeethoek te halen. De grootste uitdaging hierbij was de geschiedenis te ontdoen van raciale en koloniale vooroordelen. Het Afrikaanse perspectief moest voorop staan.

Baanbrekende boekenreeks

UNESCO deed hiervoor een beroep op de meest gerenommeerde Afrikaanse en niet-Afrikaanse specialisten. Meer dan 230 historici en andere autoriteiten werkten 35 jaar lang aan dit project onder toezicht van een Internationaal Wetenschappelijk Comité. Opmerkelijk was dat tweederde van de leden van dit comité bestond uit Afrikanen.

Het resultaat was de achtdelige Algemene geschiedenis van Afrika (fase één van dit project). Toen het laatste deel in 1999 uitkwam, had het werk al grote invloed verworven in de academische en wetenschappelijke wereld. Vandaag wordt de Algemene geschiedenis van Afrika dan ook gezien als de belangrijkste bijdrage tot de Afrikaanse geschiedschrijving en kennis over dit continent.

Pedagogisch project

Omwille van het maatschappelijke belang, werd de Algemene geschiedenis van Afrika vertaald in dertien talen waaronder het Engels, het Frans en drie Afrikaanse talen. In navolging van de reeds geleverde inspanning, lanceerde UNESCO onlangs de tweede fase van dit project onder de naam Het pedagogisch gebruik van de Algemene geschiedenis van Afrika.

De tweede fase van het project startte in maart 2009 en zal gedurende vier jaar lopen. Bedoeling is vooral om bij te dragen tot de hervorming van het geschiedenisonderwijs in het basis- en secundair onderwijs in Afrika en om het gebruik van de Algemene geschiedenis van Afrika in het hoger onderwijs te stroomlijnen.

UNESCO realiseerde gelijkaardige boekenreeksen over de geschiedenis van de mensheid, de beschavingen van Centraal-Azië, Latijns-Amerika, de Islamitische cultuur en de Caraïben.


]]>
UNESCO actief op iTunes Uhttp://unesco-vlaanderen.be/2011/6/23/unesco-actief-op-itunes-uThu, 23 Jun 2011 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2011/6/23/unesco-actief-op-itunes-uUNESCO biedt een weelde aan educatief materiaal m.b.t. onderwijs, wetenschap, cultuur en communicatie gratis aan op iTunes U.

UNESCO is voortaan actief op iTunes U, een bijzonder onderdeel van de multimediawinkel iTunes waar prominente educatieve instellingen gratis audio en video aanbieden. Het is een nieuwe stap in de betrachting van de Organisatie om zoveel mogelijk jonge mensen te bereiken met waardevolle informatie betreffende onderwijs, wetenschap, cultuur en communicatie.

UNESCO actief op iTunes U

UNESCO stelt honderden video's, podcasts en documenten ter beschikking in drie talen (Engels, Frans en Spaans), gaande van lesmateriaal tot beleidsadviezen, lezingen, interviews en reportages, die gebruikers gratis kunnen downloaden op een computer, iPad, iPhone of iPod Touch. Het aanbod zal geregeld worden aangevuld met nieuwe informatie van UNESCO's programma's. De dienst zal ook gebruikt worden om 65 jaar aan archiefmateriaal te ontsluiten.

Het zwaartepunt van het aanbod bij de lancering van UNESCO op iTunes U ligt op onderwijs voor meisjes, biosfeerreservaten, Afrika en erfgoed.

"UNESCO heeft een grote rijkdom aan informatie te delen en iTunes U is een fantastisch instrument om dit te doen," aldus Irina Bokova, directeur-generaal van de Organisatie. "UNESCO is al langer een groot voorstander van Open Educational Resources en streeft ernaar om kennis zo breed mogelijk toegankelijk te maken. We beschouwen dit als een fundering voor het opbouwen van kennismaatschappijen - waar informatie wordt omgezet in kennis die de ganse samenleving ten goede komt, waar niemand wordt uitgesloten en ieders stem gehoord wordt."


]]>
De interne keuken van een vernieuwde websitehttp://unesco-vlaanderen.be/2011/1/20/de-interne-keuken-van-een-vernieuwde-websiteThu, 20 Jan 2011 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2011/1/20/de-interne-keuken-van-een-vernieuwde-websiteHet UNESCO Platform Vlaanderen gaf zijn website een grondige 'makeover'. De site is meer dan ooit de bron bij uitstek voor nieuws en achtergrond over de werking van UNESCO.

Met trots stellen we u de volledig vernieuwde versie van onze website voor. De voornaamste doelstellingen van de website zijn om u zo gemakkelijk mogelijk bij de juiste informatie te brengen, en deze zo leesbaar mogelijk aan u te presenteren. Daarnaast willen we met de nieuwe site beter op de actualiteit kunnen inspelen door de tools te gebruiken die het internet te bieden heeft.

Wegwijs

Een eerste uitdaging was het volume aan veelzijdige informatie. Na tien jaar informatievergaring en -verspreiding, vaak over onderwerpen die niet zo snel verouderen, is het een hele opgave om de juiste boom in het bos te vinden. Natuurlijk hebben we een zoekfunctie op trefwoord en delen we de informatie op in rubrieken (nieuws, dossiers, UNESCO boeken en Onze publicaties) maar dat levert vaak lange lijsten resultaten op - en niet noodzakelijk de meest relevante voor u.

Daarom zijn we nog een stap verder gegaan, door aan elk bericht op de site een aantal thema's (tags) toe te kennen. In totaal hebben we een 70-tal zulke thema's (mensenrechten, duurzame ontwikkeling, culturele diversiteit, alfabetisering, enz...). Deze thema's spelen een cruciale rol. In de eerste plaats kan u ze gewoon aanklikken bij Uitgebreid zoeken, zodat u een lijst krijgt van alle artikels over dit thema. Maar daarnaast stelt deze aanpak ons in staat om bij elk bericht een aantal verwante artikels voor te stellen, net als een aantal verwante thema's. De bedoeling is dat u aangenaam verrast wordt door deze keuzes: bij een artikel over het verval van de archeologische site van Pompeï bijvoorbeeld, krijgt u een duidingsartikel over het belang van cultureel erfgoed, een boekbespreking over het belang van archeologische sites, een bericht over de terugkeer van de Aksum Obelisk naar Ethiopië, enz…

Arsenaal

De tweede grote ambitie was om over een instrument te beschikken waarmee we snel en duidelijk kunnen verwoorden wat UNESCO denkt en doet rond bepaalde onderwerpen in de actualiteit - wereldwijd, maar met een sterke focus op Vlaanderen.

Om dit waar te maken biedt het internet van vandaag ons een waaier aan mogelijkheden, zoals:

Twitter: om berichten te brengen die te tijdelijk of te kort zijn om er een volledig artikel op de website aan te wijden en om te tonen waar UNESCO overal opduikt.

de integratie van video: zowel UNESCO als allerlei media-organisaties of privé-personen stellen filmpjes ter beschikking die vaak een waardevolle illustratie kunnen vormen bij onze artikels.

Facebook en Laat een reactie achter: langs deze twee kanalen hopen we om een actieve dialoog te kunnen opbouwen met u.

Elektronische nieuwsbrief: om u op de hoogte te houden van nieuwtjes, publicaties en evenementen, maar ook om oproepen te lanceren en om terugkerende interesse te wekken voor de website.

Over de layout tenslotte, de presentatie van de informatie, laten we u zelf oordelen. Laat dus gerust een reactie achter...


]]>
Fast Car: gamen om te lerenhttp://unesco-vlaanderen.be/2010/12/24/fast-car-gamen-om-te-lerenFri, 24 Dec 2010 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2010/12/24/fast-car-gamen-om-te-lerenUNESCO stelt een computerspel voor dat jongeren informeert over hiv/aids.

Fast Car: gamen om te lerenOmdat jongeren, zeker in sommige delen van de wereld, niet altijd even gemakkelijk met iemand kunnen praten over hiv/aids en hoe je je ertegen kan beschermen, lanceert UNESCO een racegame om jongeren op een ontspannende manier toegang te geven tot wetenschappelijk onderbouwde informatie omtrent hiv/aids. Het is een samenwerking tussen de sector Communicatie & Informatie van UNESCO en het Werelderfgoedcentrum, met medewerking van een aantal wetenschappelijke instellingen met een bijzondere expertise inzake hiv/aids.

De speler kan racen op twee circuits op elk van de vijf continenten. Telkens is er een beginnerscircuit en een volwaardig racecircuit. Wie wat gas wil terugnemen, kan tijdens het spel een virtueel bezoek brengen aan een aantal werelderfgoedsites en wat cultuur opsnuiven.

Op elk circuit zijn er een aantal controlepunten waar de speler een meerkeuzevraag moet beantwoorden over hiv/aids. Een goed antwoord levert een tijdsbonus op.


Klik [hier] om het computergame Fast Car: Travelling Safely Around The World gratis te downloaden. Er zijn versies in Engels, Frans, Spaans en Russisch beschikbaar.

]]>
Recht door zee: het IODE Project Office in Oostendehttp://unesco-vlaanderen.be/2010/5/31/recht-door-zee-het-iode-project-office-in-oostendeMon, 31 May 2010 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2010/5/31/recht-door-zee-het-iode-project-office-in-oostendeEen nieuwe brochure illustreert de werking van het UNESCO-wereldcentrum voor oceanografisch databeheer in Oostende aan de hand van concrete voorbeelden.

Recht+door+zee%3a+het+IODE+Project+Office+in+OostendeSinds 2005 biedt Vlaanderen huisvesting en ondersteuning aan het UNESCO/IOC Project Office for IODE in Oostende. Dit centrum levert een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de internationale oceanografie en aan de bevordering van het duurzaam gebruik en de ontwikkeling van kustgebieden. Een nieuwe brochure van het UNESCO Platform Vlaanderen legt uit hoe dit allemaal in zijn werk gaat en schetst het ruimere kader waarin het centrum voor oceanografisch databeheer actief is.

Het centrum in Oostende, dat ook als het IODE Project Office bekendstaat, is in de eerste plaats een opleidingscentrum waar data- en informatiebeheerders uit voornamelijk ontwikkelingslanden de nodige kennis en vaardigheden komen opdoen om te functioneren in de internationale context van de oceanografie en de zeewetenschappen. Het is tevens een ontmoetingsplaats voor onderzoekers om gemeenschappelijke projecten uit te werken en nieuwe technologieën en ontwikkelingen uit te testen.

De brochure Recht door zee illustreert de werking en het belang van het IODE Project Office door een aantal concrete realisaties voor te stellen, zoals de eerste kustatlas voor Afrika die een waardevol instrument is om de kusten aldaar op een duurzame manier te beheren, de bijdrage van het IODE Project Office tot de ontwikkeling en de implementering van een wereldwijd tsunamiwaarschuwingssysteen, en het opzetten van een systeem dat een schat aan oceanografische data van over de hele wereld ontsluit waardoor onderzoekers veel efficiënter kunnen werken.

Naar aanleiding van de vijftigste verjaardag van de Intergouvernementele Oceanografische Commissie van UNESCO (IOC), de internationale koepel waaronder het IODE Project Office valt, legt de brochure uit waarom dit wereldwijd het belangrijkste orgaan is voor de studie van de oceanen en beschrijft ze de rol ervan in de ontwikkeling van de oceanografie die evolueerde van een wetenschap die lokale processen bestudeerde naar een discipline die volledige oceanen en wereldwijde processen beschrijft.

De brochure Recht door zee is gratis en kan je bestellen via info@unesco-vlaanderen.be

Klik [hier] om de brochure Recht door zee te downloaden.

]]>
DVD Vrede opbouwen in de menselijke geesthttp://unesco-vlaanderen.be/2010/4/7/dvd-vrede-opbouwen-in-de-menselijke-geestWed, 07 Apr 2010 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2010/4/7/dvd-vrede-opbouwen-in-de-menselijke-geestHet UNESCO Platform Vlaanderen stelt een film voor die de brede waaier aan activiteiten en doelstellingen van UNESCO op een bevattelijke manier illustreert.

DVD+Vrede+opbouwen+in+de+menselijke+geestDe objectieven en activiteiten van de Organisatie van de Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (UNESCO) laten zich niet in een slagzin vatten. Deze vaststelling inspireerde het UNESCO Platform Vlaanderen om UNESCO - Vrede opbouwen in de menselijke geest te realiseren, een DVD die een rijkgeschakeerd beeld schetst van de werking en de doelstellingen van UNESCO.

De twaalf minuten durende film belicht de verschillende facetten van UNESCO en biedt kijkers een veelomvattend beeld van de Organisatie. De film legt uit hoe UNESCO bijdraagt tot het opbouwen van vrede, het uitroeien van armoede, duurzame ontwikkeling en interculturele dialoog via onderwijs, wetenschappen, cultuur en communicatie & informatie. Verder stipt de film aan hoe alle programma's van UNESCO bijzondere aandacht besteden aan Afrika en gelijke kansen voor vrouwen en mannen en dat al haar activiteiten geworteld zijn in de principes van de mensenrechten.

De DVD UNESCO - Vrede opbouwen in de menselijke geest is gratis te bestellen via info@unesco-vlaanderen.be

]]>
ASPnet Schoolvoorbeelden voor kwaliteitsvol onderwijshttp://unesco-vlaanderen.be/2010/2/18/aspnet-schoolvoorbeelden-voor-kwaliteitsvol-onderwijsThu, 18 Feb 2010 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2010/2/18/aspnet-schoolvoorbeelden-voor-kwaliteitsvol-onderwijsScholen stellen projecten voor die ze bedachten en uitvoerden in het netwerk van met UNESCO geassocieerde scholen.

ASPnet SchoolvoorbeeldenUNESCO ASPnet schoolvoorbeelden voor kwaliteitsvol onderwijs is een 64 pagina's tellende brochure die een concreter beeld borstelt van het netwerk van met UNESCO geassocieerde scholen (ASPnet).

De brochure schetst het opzet en de doelstellingen van het ASPnet en illustreert dit verhaal uitgebreid met concrete voorbeelden van activiteiten en projecten die aangesloten scholen wereldwijd ontplooiden.

Er is aandacht voor initiatieven in vier domeinen die vooraf inhoudelijk geduid worden:

 • Inclusief onderwijs
 • Onderwijs voor duurzame ontwikkeling
 • Onderwijs voor interculturele dialoog
 • Mensenrechteneducatie

De brochure werpt een verhelderende blik op de gonzende bedrijvigheid van het ASPnet en bevat voorbeelden van initiatieven op lokaal, nationaal, regionaal en internationaal niveau.

UNESCO ASPnet schoolvoorbeelden voor kwaliteitsvol onderwijs is uitgegeven door het UNESCO Platform Vlaanderen en is gratis te bestellen via info@unesco-vlaanderen.be

Bezoek de website van de Vlaamse met UNESCO geassocieerde scholen.

Klik [hier] om de brochure UNESCO ASPnet schoolvoorbeelden voor kwaliteitsvol onderwijs te downloaden.

]]>
World Heritage in Young Hands - An educational resource kit for teachershttp://unesco-vlaanderen.be/2006/7/20/world-heritage-in-young-hands-an-educational-resource-kit-for-teachersThu, 20 Jul 2006 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2006/7/20/world-heritage-in-young-hands-an-educational-resource-kit-for-teachersWorld+Heritage+in+Young+Hands+-+An+educational+resource+kit+for+teachersDeze educatieve kit voor leerkrachten is ontwikkeld in het kader van "World Heritage in Young Hands", een project dat zich toespitst op jongeren en hen wil bewust maken van het belang van erfgoed en hen vaardigheden aanleert waardoor ze een actieve rol kunnen spelen in de bescherming ervan.

In 1999 verscheen een eerste editie van deze kit. De kit was gebaseerd op de inbreng van leerlingen en leerkrachten uit 130 landen die deelnamen aan regionale en internationale discussiefora omtrent werelderfgoed.

Het is niet eenvoudig om pedagogisch materiaal te ontwikkelen voor leerkrachten van het secundair onderwijs. Alhoewel de kit steunt op de educatieve aanpak en activiteiten van leraars over de hele wereld en rekening hield met de suggesties en aanbevelingen van leerlingen en leerkrachten uit alle continenten, spreekt het voor zich dat het in deze kit aangeboden materiaal moet worden aangevuld en/of aangepast aan de lokale en nationale situatie.

De kit bestaat uit een boek dat bulkt van praktische tips die zo in de les inzetbaar zijn. Het behandelt de verschillende aspecten van de werelderfgoedconventie en gaat in op de band tussen werelderfgoed en culturele identiteit, toerisme, milieu en vredescultuur. Verder is er illustratiemateriaal bestaande uit een poster met de verschillende werelderfgoedsites en een reeks van 26 fotofiches met uitleg over verschillende culturele en natuurlijke sites. Tot slot omvat de kit ook de volledige tekst van de conventie en een lijst met een korte beschrijving van alle op de werelderfgoedlijst ingeschreven monumenten en landschappen.


U kan het boek rechtstreeks bestellen via Unesco Publishing: bestel hier

]]>
Tell me about: World Heritagehttp://unesco-vlaanderen.be/2006/7/18/tell-me-about-world-heritageTue, 18 Jul 2006 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2006/7/18/tell-me-about-world-heritageTell+me+about%3a+World+HeritageDit boekje wil op een bevattelijk manier aan kinderen uitleggen wat de Werelderfgoedconventie is, hoe ze werkt, welke vormen van erfgoed ze beschermt en waarom dit alles zo belangrijk is. Daarnaast besteedt het aandacht aan vormen van erfgoed die nog niet door een conventie beschermd worden, zoals het immaterieel erfgoed, en vertelt het welke rol het erfgoed kan spelen in de (toeristische) ontwikkeling van een regio.

Eerder verscheen in deze laagdrempelige reeks een werkje over de activiteiten en prioriteiten van de UNESCO.


U kan het boek rechtstreeks bestellen via Unesco Publishing: bestel hier

]]>
Tentoonstelling over de evolutie van het schoolboekhttp://unesco-vlaanderen.be/2004/10/4/tentoonstelling-over-de-evolutie-van-het-schoolboekMon, 04 Oct 2004 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2004/10/4/tentoonstelling-over-de-evolutie-van-het-schoolboekVan 15 oktober tot 30 november loopt "Gekaft!" in Antwerpen, een tentoonstelling over de geschiedenis van het schoolboek en het wereldbeeld dat erin opgehangen wordt. Tentoonstelling+over+de+evolutie+van+het+schoolboekDe tentoonstelling Gekaft! Wereld en waarheid in het schoolboek vertrekt vanuit het idee dat schoolboeken een goede barometer zijn voor de tijdsgeest, dat ze ons kunnen helpen begrijpen hoe een cultuur en een samenleving functioneren. Door schoolboeken uit verschillende periodes naast elkaar te leggen en te focussen op bepaalde onderwerpen, krijg je een mooi beeld van de evolutie van die culturen en samenlevingen.

De tentoonstelling vertrekt in eigen land door te kijken hoe bepaalde thema's door de tijden heen in schoolboeken behandeld werden. Welke rol krijgt de vrouw toebedeeld in schoolboeken? Is er aandacht voor seksuele voorlichting en op welke manier gebeurt die? Hoe wordt een omstreden gegeven als de kruistochten behandeld? En wat kunnen we leren over het gehanteerde leerproces?

Interessant is ook de vraag hoe schoolboeken er in andere delen van de wereld uitzien en in welke mate ze verschillen van de onze. Zo is er bijvoorbeeld aandacht voor de veranderingen aan schoolboeken in Zuid-Afrika na de machtswissel en wordt er stilgestaan bij hoe er les wordt gegeven in streken waar helemaal geen schoolboeken voorhanden zijn.

Gekaft! werpt een blik op diverse schoolse (on)waarheden schuilend onder de kaften van leerboeken. De tentoonstelling richt zich tot iedereen (vanaf 12 jaar) die op de schoolbanken zit of ooit heeft gezeten. Voor secundaire scholen is er een interactief spel doorheen de tentoonstelling en een educatief pakket voor de leerkrachten uitgewerkt.

Gekaft! Wereld en waarheid in het schoolboek loopt van 15 oktober tot 30 november in het Open Onderwijshuis, Lange Gasthuisstraat 29, 2000 Antwerpen (op wandelafstand van de Groenplaats, gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer). Op weekdagen kan je de tentoonstelling tussen 9u00 en 16u30 bezoeken, op zaterdag van 12u00 tot 16u30. Voor meer informatie: www.unescocentrum.be

]]>