UNESCO Platform Vlaanderen, thema "curriculum"http://www.unesco-vlaanderen.be2014-12-06T22:41:50Het UNESCO Platform Vlaanderen legt zich in de eerste plaats toe op het zo breed mogelijk verspreiden van informatie over de activiteiten en programma’s van UNESCO. Dat doet ze onder meer via het driemaandelijks tijdschrift UNESCO info, door het uitgeven van brochures rond specifieke UNESCO-prioriteiten en door het runnen van een informatie- en documentatiecentrum waar mensen kunnen aankloppen met vragen die verband houden met UNESCO.http://www.unesco-vlaanderen.be/media/html/unesco_platform_vlaanderen_logo.pngUNESCO Platform Vlaanderen, thema "curriculum"http://www.unesco-vlaanderen.benlWegwijzer naar informatievaardighedenhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2013/3/15/wegwijzer-naar-informatievaardighedenFri, 15 Mar 2013 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2013/3/15/wegwijzer-naar-informatievaardighedenHoe kun je informatievaardigheden aanscherpen in het klaslokaal? Een e-publicatie wijst de weg naar mogelijke antwoorden.

Wegwijzer naar informatievaardighedenUNESCO stelt een bundeling van bronnen voor om informatievaardigheden te introduceren in het onderwijs. Het betreft een overzicht van beschikbare bronnen, gaande van boeken, websites, magazines en ander informatiemateriaal, in 42 talen. Het begrip informatievaardigheden omvat het vermogen om een informatiebehoefte te definiëren en om die informatie te vinden, te evalueren en efficiënt te gebruiken.

Onderwijsexperts zijn het er over eens dat er een grote behoefte bestaat aan educatieve bronnen over informatievaardigheden. Het concept is in verschillende landen bestudeerd en er bestaan heel wat publicaties over. Door een overzicht te verschaffen van beschikbare bronnen in verschillende veelgesproken talen, laat de e-publicatie van UNESCO geïnteresseerden en betrokkenen toe om relevante informatie over het concept terug te vinden in hun moedertaal.

De samenstellers van de e-publicatie willen leerkrachten en andere betrokkenen uit de onderwijssector helpen om het concept informatievaardigheden te introduceren in het klaslokaal en in leerplannen. Daarbij kunnen ze gebruik maken van bronnen die zijn opgesteld in de taal waarmee ze het meest vertrouwd zijn.

Naast informatiebronnen bevatten de 42 lijsten ook een overzicht van onderzoekers die specifiek rond informatievaardigheden werken. Er is eveneens aandacht voor duiding bij het concept informatievaardigheden.

De publicatie is beschikbaar in twee formaten: pdf en epub. Epub is een bestandstype dat geschikt is voor mobiele platformen zoals e-readers en tablets.


Overview of Information Literacy Resources Worldwide

]]>
Tiende verjaardag Werelddag van de filosofiehttp://www.unesco-vlaanderen.be/2012/11/19/tiende-verjaardag-werelddag-van-de-filosofieMon, 19 Nov 2012 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2012/11/19/tiende-verjaardag-werelddag-van-de-filosofieVlaams netwerk voor eigentijds filosofieonderwijs pleit voor filosofie als volwaardig vak in het onderwijs.

Tiende verjaardag Werelddag van de filosofiePleidooi voor een aangepaste didactiek om jongeren in het leerplichtonderwijs te leren filosoferen en om filosofie als volwaardig vak in te voeren in sommige doorstromingsgerichte studierichtingen in het secundair onderwijs. De maatschappelijke noodzaak om jongeren kritisch te leren denken via een filosofisch gesprek wordt internationaal erkend door UNESCO en werd in 2002 ook vastgelegd in een resolutie van het Vlaams Parlement.

De 'Werelddag van de filosofie' (jaarlijks gevierd op de derde donderdag van november -n.v.d.r.) werd in 2002 door de UNESCO in het leven geroepen. Deze dag daagt ons uit om te reflecteren over het denken zelf als zelfstandige activiteit op school. In het buitenland is filosoferen een verworvenheid als plichtvak of als optievak. Opteren we daar ook voor in Vlaanderen, als we morgen onze schoolstructuren aanpassen?

Over filosoferen op school bestaan veel misverstanden. Velen menen dat filosoferen gelijk is aan vrijblijvend discussiëren over tal van thema's. In principe kan elk thema wel onderwerp zijn van filosofische reflectie. Maar deze is pas filosofisch wanneer het denkvermogen ook getoetst wordt aan een sluitend redeneervermogen. Leergesprekken op basis van onderzoeksvragen dagen de leerlingen uit om een eigen oordeelsvermogen op te bouwen, een attitude van aandacht en luisterbereidheid voor tegenargumentatie te verwerven en kritisch te luisteren naar slogans en ondoordachte stellingnames. Terecht stelt UNESCO dat filosoferen een school van vrijheid en burgerschap is.

'Filosoferen met kinderen en jongeren' (FMKJ) vraagt een specifieke didactiek die wereldwijd ontwikkeld en gehanteerd wordt om kinderen van jongsaf gevoelig te maken voor de rol van taal en denken in de relatie met anderen. Door het voortdurend interactief oefenen van veelvoudige 'taaldenkrelaties' bouwen leraren dit filosofisch denkwerk vanaf de kleuterschool gradueel op in diverse leergebieden.

Deze FMKJ- methode kan dan uitgroeien tot het autonome vak filosofie waarbij adolescenten doorheen het leerplichtonderwijs een groter abstractievermogen ontwikkelen, een vaardigheid die overigens ook in het hoger onderwijs vereist wordt. Filosofen met een grondige pedagogische vorming confronteren leerlingen geleidelijk aan met verschillende thema's en figuren uit de rijk geschakeerde wijsgerige tradities. Echt filosoferen daagt de leerlingen uit om kritische vragen te stellen over alles wat het eigen leven en het samenleven bezig houdt in hun groei naar volwassenheid: Wat kan ik kennen? Wat moet ik doen? Wat mag ik hopen? Wat is kunst? Wat is geloven? Wat is wetenschap?... Ze leren voor zichzelf antwoorden te formuleren en te beargumenteren op basis van inzichten van denkers uit alle tijden.

Onze Vlaamse scholen hebben door de koppeling van onderwijs- en opvoedingsdoelen een uitgesproken ambitie. Leerlingen krijgen meer dan de noodzakelijke kennisoverdracht en vaardigheidstraining. Ze worden niet zomaar klaargestoomd voor de arbeidsmarkt of het hoger onderwijs. Scholen zijn overtuigd dat ze leerlingen moeten begeleiden in hun groei naar volwassenheid. Ze vormen de kritische burgers van morgen die actief deelnemen aan het gemeenschapsleven en de samenleving versterken. Scholen en leerkrachten dragen bij tot de ontwikkeling van verantwoord burgerschap.

Het pleidooi voor eigentijds filosofieonderwijs haalt zijn kracht uit die algemeen erkende betrachting: door aangepast onderwijs werken aan een betere samenleving. Dit doet in geen enkel opzicht afbreuk aan de waarde en zinvolheid van andere profane disciplines als onderdeel van een breed onderwijscurriculum.

Over de relatie tussen levensbeschouwelijke vorming en filosofie als algemeen vak bestaat o.i. een groot misverstand. We vinden het uiteraard zinvol om kinderen en jongeren via een duidelijk herkenbaar levensbeschouwelijk vak specifiek te vormen en hen vertrouwd te maken met bepaalde bronnen en allerlei wijsheidstradities vanuit een particulier levensbeschouwelijk perspectief. Dit proces is echter te onderscheiden van de universele vorming die jongeren daarnaast kunnen ervaren door op een ongebonden wijze te leren filosoferen en door de introductie van filosofie als zelfstandig onderwijsdomein.

Betekent de tiende verjaardag van de 'Werelddag van de filosofie' en deze van de 'Vlaamse filosofieresolutie' op 19.12.12 een definitieve doorbraak? Vloeit er uit de aangekondigde onderwijshervormingen een zichtbare inbedding voor een mooi filosofisch traject? Laat de wijsgerige UNESCO- wind in Parijs anno 2012 voor de toekomstige generaties ook enkele frisse filosofische ideeën in Brussel aanwaaien?

Bij het aantreden van de nieuwe regering klonk de wens om het secundair onderwijs te hervormen. Zou het geen goede gelegenheid zijn om zowel FMKJ op te nemen in de lerarenopleidingen en filosofie een volwaardige plaats te geven in het secundair onderwijs?

Aan belangstelling en enthousiasme voor FMKJ en filosofie is er bij de brede onderwijsbasis geen gebrek. Het woord is nu aan de onderwijsverstrekkers en de beleidsmakers om werk te maken van een 'Vlaamse filosofieresolutie 2.0'. Laten we vooral niet nog eens 10 jaar wachten om aansluiting te vinden bij Europa en de rest van de wereld, waar filosofie als een autonome discipline wordt aanvaard in het opvoedingstraject van jongeren naar volwassenheid.

Peter Michielsens (voorzitter VEFO/ ere-inspecteur-generaal Onderwijs) en Herman Lodewyckx (ondervoorzitter VEFO/ voorzitter AIPPh aisbl / gewezen lector wijsbegeerte KHBO) schreven deze bijdrage namens het Vlaams netwerk voor Eigentijds FilosofieOnderwijs.

VEFO vzw is een vereniging met universitaire vakgroepafgevaardigden wijsbegeerte uit Antwerpen, Brussel, Gent en Leuven, onderwijsdeskundigen, geëngageerde onderzoekers, docenten en leerkrachten.


]]>
Stem voor het UNESCO Platform Vlaanderenhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2012/8/20/stem-voor-het-unesco-platform-vlaanderenMon, 20 Aug 2012 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2012/8/20/stem-voor-het-unesco-platform-vlaanderenVan 17 augustus tot het einde van de maand kan het publiek stemmen voor De Standaard Solidariteitsprijs 2012.

Stem voor het UNESCO Platform VlaanderenHet UNESCO Platform Vlaanderen is één van de 24 organisaties die meedingen mee naar De Standaard Solidariteitsprijs 2012. Elke deelnemende organisatie kreeg tijdens de zomer een pagina in de krant om haar werking en doelstellingen voor te stellen.

Aan het einde van de rit worden twee winnaars bekroond: een jury kiest één winnaar, de tweede wordt gekozen door het publiek. Beide winnaars mogen in het najaar nog driemaal paginagroot en gratis adverteren in De Standaard.

De advertentie van het UNESCO Platform Vlaanderen staat in het teken van het recht op onderwijs, meer bepaald het recht van iedereen - dus ook holebi's - om zonder discriminatie en pesterijen onderwijs te genieten. UNESCO neemt het voortouw binnen de Verenigde Naties om het aanpakken van homofobie aan bod te laten komen op school.

Het publiek kan van 17 augustus tot het einde van de maand stemmen op zijn favoriete advertentie. We hopen op uw stem zodat we de veelzijdige werking van UNESCO verder kunnen illustreren op originele wijze in de krant.

In de weekendkrant van zaterdag 1 september maakt De Standaard de twee winnaars van de Solidariteitsprijs bekend.

De Standaard Solidariteitsprijs 2012

]]>
De Standaard Solidariteitsprijs 2012http://www.unesco-vlaanderen.be/2012/7/24/de-standaard-solidariteitsprijs-2012Tue, 24 Jul 2012 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2012/7/24/de-standaard-solidariteitsprijs-2012Het UNESCO Platform Vlaanderen dingt mee naar De Standaard Solidariteitsprijs met een advertentie over hoe UNESCO homofobie bespreekbaar wil maken in het onderwijs.

Ook dit jaar hadden bijna 100 organisaties laten weten dat ze zouden meedingen naar De Standaard Solidariteitsprijs. Op donderdag 28 juni 2012 heeft een jury uit de ingezonden creaties de 24 advertenties geselecteerd die effectief zullen verschijnen in de krant, waaronder de inzending van het UNESCO Platform Vlaanderen. De advertenties verschijnen in de periode van 16 juli tot 17 augustus.

Van 17 augustus tot 30 augustus kunnen bezoekers van de website van De Standaard stemmen op hun favoriete advertentie. De advertentie met de meeste stemmen wint de publieksprijs. In de weekendkrant van 1 september maakt De Standaard de winnaars bekend van de juryprijs en de publieksprijs. Beide laureaten mogen nog 3 keer paginagroot adverteren in De Standaard.

De Standaard Solidariteitsprijs begon in 2003 als een voorzichtige poging om de wereld van het goede doel en die van goede communicatie bij elkaar te brengen. Inmiddels is het een zomerse traditie. Het basisgegeven van de wedstrijd is eenvoudig: non-profitorganisaties stellen zichzelf voor in een goedgemaakte, originele, paginagrote advertentie. De 24 sterkste inzendingen verschijnen in de loop van de zomer in de krant. Vervolgens kiezen een jury en het publiek elk een winnaar.

De Standaard Solidariteitsprijs 2012

Het UNESCO Platform Vlaanderen gelooft in een rijkgeschakeerde samenleving waarin de rechten van iedereen gerespecteerd worden en zet zich bijgevolg in voor het verspreiden van het gedachtegoed van UNESCO. Deze VN-organisatie streeft naar een vreedzame wereld gebaseerd op de rijkdom van culturele diversiteit door internationale samenwerking te stimuleren rond onderwijs, wetenschap, cultuur en communicatie & informatie. Eén voorbeeld: ervoor zorgen dat iedereen zonder discriminatie van onderwijs kan genieten. Dus ook homo's want homorechten zijn gewoon mensenrechten. De advertentie werd gemaakt door reclamebureau Cayman (cayman.be).


De inzending van het UNESCO Platform Vlaanderen voor De Standaard Solidariteitsprijs 2012

]]>
Stop homofobie op schoolhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2012/7/23/stop-homofobie-op-schoolMon, 23 Jul 2012 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2012/7/23/stop-homofobie-op-schoolUNESCO neemt het voortouw binnen de Verenigde Naties om homofobie bespreekbaar te maken in het onderwijs en om gaybashing te bestrijden.

Stop homofobie op schoolElke dag ervaren studenten over de hele wereld een schending van hun fundamentele, universele mensenrecht op onderwijs tengevolge van discriminatie of geweld dat ze ondergaan omwille van hun werkelijke of vermeende seksuele geaardheid of genderindentiteit. Ze zijn het doelwit van gaybashing of homopesten. VN secretaris-generaal Ban Ki-moon noemt homopesten "een morele schande, een ernstige schending van de mensenrechten en een bedreiging voor de volksgezondheid."

Pesten op basis van seksuele voorkeur of genderidentiteit wordt homopesten genoemd. Het zijn niet enkel holebi of transgender jongeren die er het slachtoffer van worden maar ook jongeren van wie pestkoppen vermoeden dat ze tot een van deze groepen behoren, bijvoorbeeld omdat ze zich vrouwelijker of mannelijker gedragen of kleden dan wat als de norm wordt beschouwd.

Impact van homopesten

Homopesten zorgt ervoor dat leerlingen vaker afwezig blijven van school, dat ze hun opleiding niet afmaken en leidt tot slechtere schoolresultaten. Homopesten kan ook een negatieve invloed hebben op de mentale en psychische gezondheid van jongeren, hetgeen eveneens een negatieve impact heeft op hun opleiding. Studies tonen een duidelijk verband aan tussen herhaaldelijke, langdurige homofobe pesterijen en depressie, angst, verlies van (zelf)vertrouwen, sociaal isolement, schuldgevoelens en slaapstoornissen. Leerlingen die het doelwit zijn van homofobe pesterijen zijn meer dan andere leeftijdsgenoten geneigd om zichzelf pijn te doen of zelfmoord te plegen.

Homopesten heeft een impact op de slachtoffers, de pesters, de omstaanders en de hele schoolomgeving. Homopesten heeft ernstige pedagogische gevolgen. Het is een schending van het universele recht op onderwijs, het is een vorm van discriminatie en uitsluiting, en het is in strijd met het beginsel van veilige scholen. Het is met andere woorden een educatief probleem dat moet worden aangepakt door het onderwijs.

Wat doet UNESCO?

In december 2011 organiseerde UNESCO de eerste VN-bijeenkomst om het homopesten op school te bespreken. Er kwamen deskundigen van VN-agentschappen, ngo's, ministeries van Onderwijs en academische instellingen uit meer dan 25 landen op af. Na afloop van de bijeenkomst was er een duidelijk zicht op de omvang van het probleem en op bestaande voorbeeldpraktijken inzake preventie en aanpak.

De bevindingen van de bijeenkomst zijn gebundeld in een publicatie: Good Policy and Practice in HIV and Health Education - Booklet 8: Education Sector Responses to Homofobic Bullying.

De voornaamste thema's die de publicatie behandelt zijn:

  • Aard en omvang van homopesten in scholen
  • Manieren om homopesten op school aan te pakken
  • Manieren om een beleid te ontwikkelen en uit te voeren om homopesten te bestrijden
  • Leerplannen en leermethoden
  • Opleiding en ondersteuning van leerkrachten
  • Voorbeelden van hoe een school kan omgaan met slachtoffers, pesters en omstaanders
  • Voorbeelden van samenwerking tussen het onderwijs en burgers & maatschappelijke organisaties

De publicatie is voorgesteld op een bijeenkomst op 16 maart 2012. Er kwamen vertegenwoordigers van organisaties uit Brazilië, Turkije, Europa en de VS op af, evenals regeringsvertegenwoordigers uit Namibië, Europa en de VS.


Good Policy and Practice in HIV and Health Education - Booklet 8: Education Sector Responses to Homofobic Bullying

Stopping Violence in Schools: A guide for Teachers

En finir avec la violence à l'école: Guide à l'intention des enseignants

]]>
Homofobie bespreekbaar maken op schoolhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2012/7/23/homofobie-bespreekbaar-maken-op-schoolMon, 23 Jul 2012 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2012/7/23/homofobie-bespreekbaar-maken-op-schoolUNESCO stelt een lesplan met groepsactiviteiten voor om homofobie te bespreken op school.

Homofobie bespreekbaar maken op schoolElk jaar wordt op 17 mei de Internationale dag tegen homofobie en transfobie gehouden. Dit jaar was het centrale thema het "bestrijden van homo/transfobie IN en DOOR het onderwijs". UNESCO en het comité dat de internationale dag coördineert, grepen deze gelegenheid aan om een lesplan op te stellen voor leerkrachten en leerlingenbegeleiders. Bedoeling is om een veiligere leeromgeving te creëren, om discriminatie aan te pakken en om het respect en de verdraagzaamheid onder en tussen leerlingen te vergroten. Het plan bevat vier activiteiten voor het basis- en secundair onderwijs, twee voor elk niveau.

Lesplan homofobie en homopesten


Homofobie: de situatie in de Europese Unie

]]>
UNESCO stelt Speciaal Gezant voor Holocausteducatie aanhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2012/1/27/unesco-stelt-speciaal-gezant-voor-holocausteducatie-aanFri, 27 Jan 2012 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2012/1/27/unesco-stelt-speciaal-gezant-voor-holocausteducatie-aanSamuel Pisar wordt het gezicht van UNESCO's strijd tegen elke vorm van ontkenning van de Holocaust.

UNESCO stelt Speciaal Gezant voor Holocausteducatie aanTer gelegenheid van de Internationale Herdenkingsdag ter Nagedachtenis van de Slachtoffers van de Holocaust (27 januari) stelt Irina Bokova, directeur-generaal van UNESCO, de schrijver, advocaat en overlevende van de Holocaust, Samuel Pisar, aan als Ere-ambassadeur en Speciaal Gezant voor Holocausteducatie.

Deze aanwijzing maakt deel uit van de inspanningen van UNESCO om het bewustzijn over de Holocaust te vergroten en om elke vorm van ontkenning ervan te bestrijden. Tevens is het een erkenning voor het werk dat Samuel Pisar op dit gebied leverde.

Samuel Pisar is een in Polen geboren overlevende van de Holocaust en een gevierd internationaal advocaat, schrijver en mensenrechtenactivist. Hij kreeg het Amerikaans staatsburgerschap in 1961 dankzij een bijzondere wet van het Congres. Naast zijn werk als advocaat in de VS, Frankrijk en Groot-Brittannië, is hij bestuurslid van verschillende maatschappelijke organisaties, commissaris van Washingtons Brookings Institution (een non-profit organisatie die zich inzet voor meer democratie, veiligheid en sociaal & economisch welzijn), ere-voorzitter van Yad Vashem Frankrijk (onderdeel van het grootste documentatie- en onderzoekscentrum ter wereld over de Holocaust) en lid van de Raad van Bestuur van de Stichting voor de Herdenking van de Shoah en het Israëlisch Instituut voor Technologie.

Samuel Pisar is een van de sprekers op het symposium dat UNESCO op 31 januari 2012 in Parijs organiseert onder de titel International Dimensions of Holocaust Education. Het is bedoeld om de relevantie te bespreken van Holocausteducatie in een geglobaliseerde wereld.

"De Holocaust heeft een blijvende impact op de fundamenten van de mensheid. Nu de laatste overlevenden stilaan overlijden, is er een strijd begonnen om de sporen van het vroegere joodse leven te bewaren en om de herinnering aan de vervolgingen en slachtpartijen te behouden," aldus Irina Bokova. "Op de Internationale Herdenkingsdag ter Nagedachtenis van de Slachtoffers van de Holocaust herbevestigt UNESCO haar vastberadenheid om elke vorm van ontkenning van de Holocaust te bestrijden. Onderwijs vormt een belangrijk front in deze strijd waaraan UNESCO een bijzondere bijdrage levert met ons werk gericht op jongeren, de opleiding van leerkrachten en het ontwikkelen van curricula. Deze taak vormt de kern van de resolutie over Holocaustherdenking die de Organisatie in 2007 aannam."


Boodschap van UNESCO directeur-generaal Irina Bokova n.a.v. de Internationale Herdenkingsdag ter Nagedachtenis van de Slachtoffers van de Holocaust 2012

 

 


]]>
UNESCO info 82http://www.unesco-vlaanderen.be/2011/11/16/unesco-info-82Wed, 16 Nov 2011 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2011/11/16/unesco-info-82O.a. aandacht voor de onzichtbare additieven in ons (drink)water, de situatie van het secundair onderwijs in Afrika en de toekomst van het gedrukte boek…

UNESCO info 82

In UNESCO info 82 lees je onder meer:

De onzichtbare additieven in ons water: Chemische stoffen waarover niemand zich eerder zorgen maakte, komen steeds vaker voor in het milieu en het (drink)water. Deze vaststelling verdient meer aandacht omdat er mogelijks gevaar bestaat voor mens en natuur. UNESCO zet het probleem op de agenda.

Twee op drie kinderen in Afrika kunnen niet naar de middelbare school: Er zijn onvoldoende plaatsen op de schoolbanken in het secundair onderwijs. Meisjes zijn hiervan het grootste slachtoffer maar overal zijn er aanzienlijke investeringen nodig om jonge mensen de kans te geven om aan armoede te ontsnappen.

Waarom geen vrouw in de wetenschap? Er is geen enkele reden waarom vrouwen niet even goed als mannen kunnen presteren in de wetenschappelijke wereld. UNESCO en L'Oréal startten een internationaal programma om vrouwen te stimuleren om te kiezen voor wetenschappen. Het nationale luik van dit programma kende onlangs drie beurzen toe aan jonge onderzoeksters.

Kindsoldaten een nieuwe toekomst bieden: UNESCO Goodwill Ambassadeur Forest Whitaker spreekt over zijn inzet om kinderen en jongeren die buiten hun wil in een wereld van geweld terechtkwamen, te helpen om hun leven terug op een spoor te krijgen dat uitzicht biedt op een volwaardige toekomst.

Nieuwe kinderboekenreeks voor Afrika: Educatieve reeks kinderboeken snijdt gevoelige thema's aan en bevordert de sociale ontwikkeling van kinderen.

Een bijzondere plaats voor de verbeelding: Sinds het begin van de 21ste eeuw openden talrijke virtuele bibliotheken de deuren op het internet en zit het e-boek duidelijk in de lift. Zullen deze nieuwe media het papier inhalen en achterlaten? De Chileense schrijver Antonio Skármeta meent van niet en denkt dat het 'traditionele' boek de digitale storm zal doorstaan.

Geheugen van de wereld opgefrist: Het register waarmee UNESCO wil zorgen dat ons collectief geheugen niet afbrokkelt is uitgebreid met zeven bijzondere voorbeelden van documentair erfgoed.

Kan poëzie de wereld redden? UNESCO lanceert een programma in het teken van interculturele dialoog gebaseerd op het werk van Tagore, Neruda en Césaire.

Opleidingen journalistiek versterken in Afghanistan: Als onderdeel van haar inspanningen om het onderwijs in Afghanisten tot internationaal niveau op te krikken, helpt UNESCO bij het opstellen van een aangepast curriculum journalistiek -  wat meteen ook de democratie in het land ten goede komt.

Download UNESCO info 82


UNESCO info verschijnt vier keer per jaar. Abonnementen lopen per kalenderjaar. Voor 10 euro valt het tijdschrift bij je in de bus. Bestellen kan via info@unesco-vlaanderen.be

]]>
UNESCO vraagt nieuwe aanpak van het onderwijs in Haitihttp://www.unesco-vlaanderen.be/2011/2/15/unesco-vraagt-nieuwe-aanpak-van-het-onderwijs-in-haitiTue, 15 Feb 2011 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2011/2/15/unesco-vraagt-nieuwe-aanpak-van-het-onderwijs-in-haitiUNESCO steunt een plan om het onderwijssysteem om te vormen tot een meer efficiënt instrument ter bevordering van de heropbouw en de ontwikkeling van het land.

UNESCO vraagt nieuwe aanpak van het onderwijs in HaitiOp 15 februari 2011 heeft Michaëlle Jean, Speciale gezant van UNESCO voor Haïti, een ontmoeting met de Interim Commissie voor de Heropbouw van Haïti (ICRH). Ze zal de commissie vragen om de hervorming van het onderwijssysteem op te nemen op haar prioriteitenlijst. UNESCO is er immers van overtuigd dat onderwijs de hoeksteen vormt van de toekomstige welvaart van het land.

"Het is van groot belang om het Nationaal Pact voor Onderwijs uit te voeren. Dat plan is uitgetekend door Haïtiaanse onderwijsexperten en geniet de steun van de overheid. Het legt de basis voor een systeem dat toegankelijk en universeel is en dat kwaliteitsvolle educatie biedt," zegt Jean.

Gratis basisonderwijs

UNESCO wil het Haïtiaanse ministerie van Onderwijs steunen bij het implementeren van het plan. Een van de doelstellingen is om alle kinderen tussen 6 en 12 jaar gratis en kwaliteitsvol onderwijs aan te bieden tegen 2015. Een uiterst ambitieus objectief aangezien voor de aardbeving van januari 2010 slechts een op vijf kinderen in Haïti openbaar onderwijs genoot. Dat is grotendeels te wijten aan het feit dat veel ouders niet over de nodige financiële middelen beschikten om hun kinderen naar school te kunnen sturen.

Het onderwijsplan voor Haïti wil ook het aantal studenten dat secundair of hoger onderwijs volgt, flink verhogen en wil alfabetisering verschaffen aan 2,5 miljoen inwoners. UNESCO wil aan dat streven meewerken door de onderwijsexpertise in Haïti te vergroten, door opleidingen te organiseren voor leerkrachten en door curricula te ontwikkelen.

Basis voor ontwikkeling

"Haïti moet kunnen rekenen op een goed opgeleide beroepsbevolking om het land her op te bouwen en het verder te ontwikkelen. Het herstelplan voor de territoriale, economische, sociale en institutionele wederopbouw van het land dat in maart 2010 door de Haïtiaanse regering is voorgesteld aan de Verenigde Naties, kan enkel gerealiseerd worden als de bevolking van het land beschikt over alle nodige instrumenten om de vele uitdagingen aan te pakken. In dat opzicht is onderwijs van essentieel belang," aldus Jean.

UNESCO staat ook klaar om de Haïtiaanse overheid bij te staan in andere domeinen zoals wetenschap, communicatie en cultuur. Zo richtte de Organisatie onder meer een internationaal comité op dat moet toezien op de bescherming van het materieel en immaterieel erfgoed van het land en op de uitbouw van de culturele industrie die onlosmakelijk verbonden is met de ontwikkeling en de economie van Haïti.


]]>
Regionaal centrum voor kleuteronderwijshttp://www.unesco-vlaanderen.be/2010/10/28/regionaal-centrum-voor-kleuteronderwijsThu, 28 Oct 2010 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2010/10/28/regionaal-centrum-voor-kleuteronderwijsSyrië opent een kenniscentrum om kleuteronderwijs te promoten in de Arabische regio.

Regionaal centrum voor kleuteronderwijsIn Damascus (Syrië) is op 26 oktober 2010 het Early Childhood Development Regional Centre plechtig ingehuldigd. Het centrum, dat functioneert onder auspiciën van UNESCO, is het eerste in zijn soort in de regio.

"We weten allemaal dat onderwijs ontwikkeling stimuleert, dat het individuen helpt om zich te ontplooien en dat het mensen nieuwe levensperspectieven biedt. Onderwijs maakt samenlevingen meer rechtvaardig en inclusief," zo zei Irina Bokova, directeur-generaal van UNESCO, tijdens de inhuldiging. "Er is steeds meer wetenschappelijk bewijs dat de eerste levensjaren een zeer belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van het potentieel van mensen."

Het centrum zal de nationale en regionale expertise inzake kleuteronderwijs versterken in een regio waar slechts 19% van de kinderen kleuteronderwijs volgen, een cijfer dat flink onder het wereldgemiddelde van 41% ligt.

Het centrum omvat een experimentele modelschool voor 70 kleuters, een gespecialiseerde bibliotheek, een workshop voor de productie van educatief speelgoed, een onderzoekscentrum en faciliteiten voor het organiseren van opleidingen.

Het centrum richt opleidingen in voor kleuteronderwijzers en verzorgt sensibiliseringscampagnes om het bewustzijn te vergroten in lokale gemeenschappen over de waarde van kleuteronderwijs. Het centrum zendt eveneens trainingsteams uit die opleidingen geven in verschillende Syrische provincies.

Daarnaast zal het centrum gespecialiseerde opleidingen organiseren rond kleuteronderwijs voor mensen die rechtstreeks betrokken zijn bij het onderwijsbeleid en zal het de toegang verbeteren tot professionele technische informatie in het Arabisch.

]]>
Double-shift Schooling: Design and Operation for Cost-effectivenesshttp://www.unesco-vlaanderen.be/2010/4/28/double-shift-schooling-design-and-operation-for-cost-effectivenessWed, 28 Apr 2010 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2010/4/28/double-shift-schooling-design-and-operation-for-cost-effectivenessDouble-shift+Schooling%3a+Design+and+Operation+for+Cost-effectivenessScholen waar er net zoals in sommige fabrieken in 'ploegen' gewerkt wordt, waarbij twee groepen kinderen afzonderlijk les komen volgen, de ene in de voormiddag, de andere in de namiddag: in Vlaanderen is het geen gangbaar concept maar in delen van de wereld is het de enige manier om onderwijs te kunnen aanbieden. Het drukt immers de kosten. Jammer genoeg gaan sommige van deze systemen ten koste van de onderwijskwaliteit. Een gegeven waarmee onderwijsplanners rekening moeten houden als ze dergelijke systemen overwegen of uittekenen.

Aan de hand van praktijkvoorbeelden uit verschillende landen, somt dit boek de voor- en nadelen van dergelijke onderwijssystemen op. Ook de vergelijking met het traditionele enkelvoudige onderwijs wordt gemaakt, alsook met systemen die in drie of zelfs vier ploegen werken. De publicatie is in de eerste plaats bedoeld voor onderwijsplanners maar is ook van nut voor mensen die de dagdagelijkse leiding over dergelijke scholen hebben.


U kan het boek rechtstreeks bestellen via Unesco Publishing: bestel hier

]]>
Heropening van scholen aangevat in Port-au-Princehttp://www.unesco-vlaanderen.be/2010/4/8/heropening-van-scholen-aangevat-in-port-au-princeThu, 08 Apr 2010 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2010/4/8/heropening-van-scholen-aangevat-in-port-au-princeUNESCO zet zich in om het onderwijs terug op gang te brengen in Haïti. Deze week openen de eerste scholen terug hun deuren. Heropening+van+scholen+aangevat+in+Port-au-PrinceDe scholen in Port-au-Prince heropenen stilaan hun deuren, bijna drie maanden na de onderbreking van het onderwijs tengevolge van de aardbeving die Haïti op 12 januari 2010 trof. Het gaat echter slechts om een handvol instellingen, op de meeste locaties van de scholen moet nog puin geruimd worden en moeten er tenten worden opgezet vooraleer kinderen er terecht kunnen.

Dit is onder meer het geval voor de gemengde school Therèse Rouchon, in de buurt van Turgeau, die volledig vernield is. Temidden van het puin, staan er houten banken en een schoolbord met daarop de laatste les retoriek die een paar uur voor het noodlot toesloeg gegeven werd. "We hopen nog deze maand de schoolactiviteiten te kunnen hervatten", zegt directeur Astrid Rouchon. "Morgen (8 april - n.v.d.r.) begint het puinruimen onder leiding van het ministerie van Onderwijs en vervolgens komen er tenten op het terrein".

De instelling Heilige Maria van de Engelen, gelegen in het chique Paco, onderging een soortgelijk lot. De jongensschool stortte in en het oude bakstenen gebouw van de meisjesschool is onbruikbaar door de vele barsten en gapende gaten in de gevel. Om toch zo snel mogelijk terug met onderwijs van start te kunnen gaan, liet de directeur, de eerwaarde Frank Petit, een grote schuur optrekken waarin klassen werden geïnstalleerd, gescheiden door houten panelen. De heropstart was niet gemakkelijk, aldus de directeur: "De kinderen reageerden zeer verschillende, sommigen huilden en durfden niet binnenkomen omdat ze bang waren te sterven onder het beton." Uiteindelijk kon hij hen overtuigen door erop te wijzen dat het om een houten gebouw gaat, maar het blijft moeilijk, zowel voor leerlingen als leerkrachten.

Toch zijn de meeste leerlingen van de Heilige Maria van de Engelen blij om terug op school te zijn. Leerkrachten, bijgestaan door een psycholoog, organiseren leuke groepsactiviteiten zoals zingen en dansen. De leerlingen worden aangemoedigd om over de gebeurtenissen van 12 januari te praten om hen te helpen om zich te bevrijden van de angst en, voor sommigen, van het trauma veroorzaakt door de aardbeving.

Desalniettemin kwamen er slechts 130 opdagen van de 1.400 die voor de aardbeving waren ingeschreven. Na de ramp vluchtten veel gezinnen naar de provincies, terwijl andere ouders, uit voorzichtigheid, verkiezen om nog wat te wachten alvorens hun kinderen terug naar school te sturen. Drie docenten en dertig leerlingen van de school lieten het leven op 12 januari.

Om de onderwijsprogramma's van scholen in Haïti aan te passen aan de nieuwe realiteit, heeft het ministerie van Onderwijs en Vorming met de steun van UNESCO een workshop georganiseerd om cursussen te ontwikkelen voor het basis- en secundair onderwijs. Bedoeling is om het programma aan te passen aan het verkorte schooljaar door een aantal lessen uit te stellen tot volgend jaar. Deze aanpassing van de planning en het programma geldt voor 600.000 leerlingen in het openbaar en privaat onderwijs. "Het seminarie had tot doel om het accent te leggen op de belangrijkste leerdoelstellingen", zegt Jackson Pleteau, directeur van het departement Secundair Onderwijs in. "We definieerden de basiskennis die kinderen moeten beheersen om over te gaan van de ene klas naar de andere. We zijn ook van plan om te schuiven met het curriculum om bepaalde onderwerpen in hogere klassen aan bod te laten komen."

Het nieuwe programma van het ministerie bevat een aantal elementen om de hervatting van het onderwijs te vergemakkelijken. Er wordt begonnen met psychosociale activiteiten (zang en dans in het bijzonder), daarna leren de leerlingen over het verschijnsel aardbevingen, en pas de laatste weken van het schooljaar worden besteed aan de klassieke lessen. Het ministerie stelt een ingekort programma voor van 18 weken voor het schooljaar dat eindigt in augustus. UNESCO zal het beschikbaar maken voor alle docenten in Haïti.

Over het hele land, eiste de aardbeving het leven van ongeveer 38.000 leerlingen en studenten en 1.300 docenten en onderwijspersoneel. Het ministerie van Onderwijs is vernietigd, net als 4.000 scholen, bijna 80% van de scholen in de regio van Port-au-Prince. De aardbeving verwoestte een reeds zeer kwetsbar onderwijssysteem. Het analfabetisme in Haïti werd voor de aardbeving geschat op 54% en 40% van de bevolking jonger dan 14 jaar ging niet naar school voor 12 januari. Het is nog onduidelijk hoeveel scholen er in de loop van deze week terug van start kunnen gaan.

]]>
Effective Literacy Programmes: Options for Policy-makershttp://www.unesco-vlaanderen.be/2010/4/8/effective-literacy-programmes-options-for-policy-makersThu, 08 Apr 2010 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2010/4/8/effective-literacy-programmes-options-for-policy-makersEffective+Literacy+Programmes%3a+Options+for+Policy-makersDe vierde Education for All (EFA) doelstelling luidt: de alfabetiseringsgraad onder volwassenen met 50% verhogen tegen 2015. Om deze doelstelling te bereiken moeten er programma's worden opgesteld die zich vooral richten tot vrouwen, onder wie het analfabetisme het hoogst is, en moet er een beter toegankelijk aanbod komen van primair volwassenenonderwijs. Nu al is duidelijk dat de kans groot is dat zeker 50 landen de vooropgestelde doelstelling inzake alfabetisering niet zullen halen.

Ondanks een eeuwlange ervaring met alfabetiseringsprogramma's, is er een verbazend tekort aan vergelijkbaar empirisch bewijsmateriaal over welke strategieën, leermethoden en lesmaterialen het meest efficiënt zijn. Dit boek maakt gebruik van de weinige beschikbare data om een overzicht te geven van welke opties onderwijs- en curriculumplanners kunnen overwegen.

Het begint met een werkbare omschrijving van de term 'operationele alfabetisering' en onderzoekt de implicaties van een mensenrecht op geletterdheid. Verder geeft het aan wat er realistisch mag verwacht worden van alfabetiseringsprojecten. Besluiten doet het met een reeks opties waarover beleidsmakers en onderwijsplanners beschikken om plannen te ontwikkelen voor het behalen van de alfabetiseringsdoelstelling van EFA.


U kan het boek rechtstreeks bestellen via Unesco Publishing: bestel hier

]]>
Planning for Cultural Diversityhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2010/1/15/planning-for-cultural-diversityFri, 15 Jan 2010 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2010/1/15/planning-for-cultural-diversityPlanning+for+Cultural+DiversityEr is een aanhoudend debat over het onderwijs in cultureel diverse samenlevingen. Over hoe de onderwijskwaliteit, de cultuurbeleving en de volledige participatie van minderheidsgroepen te garanderen en tezelfdertijd sociale harmonie en nationale ontwikkeling in een democratische samenleving te verzekeren. Het is een debat dat niet alleen onder pedagogen gevoerd moet worden. Ook beleidsmakers, onderwijsplanners en mensen die het onderwijs dagdagelijks begeleiden, hebben er belang bij.

Het moge duidelijk wezen dat, gezien de gevarieerde patronen van etnische diversiteit binnen samenlevingen en de verschillende onderwijstradities, er geen kant-en-klare, universeel toepasbare oplossing voor dit vraagstuk bestaat. Maar, zoals dit boek aangeeft, bestaan er wel bepaalde processen die kunnen gevolgd worden om op een goede manier te reageren op culturele diversiteit. Er komen drie aandachtspunten voor het beleid aan bod: de organisatie en structuur van het onderwijs; curricula, pedagogie en taalkeuze; en de relatie tussen de school en de gemeenschap. Op elk van deze terreinen kunnen stappen gezet worden om het onderwijs te verbeteren en de culturele diversiteit in woord en daad te respecteren en te valideren.


U kan het boek rechtstreeks bestellen via Unesco Publishing: bestel hier

]]>
Education and Employment in OECD Countrieshttp://www.unesco-vlaanderen.be/2009/12/22/education-and-employment-in-oecd-countriesTue, 22 Dec 2009 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2009/12/22/education-and-employment-in-oecd-countriesEducation+and+Employment+in+OECD+CountriesZonder de juiste kwalificaties vinden jongeren moeilijk een baan. Temeer omdat er op de arbeidsmarkt steeds minder vraag naar laaggeschoolde arbeid is. Dit komt onder meer door de technologische ontwikkeling, de globalisering en de groei van de internationale handel.

Aan de hand van economische data onderzoekt dit boek de relatie tussen onderwijs en tewerkstelling. Het gaat na welke de verhouding is tussen het ontvangen onderwijs en de tewerkstelling in de landen van de OESO en concentreert zich op de inzetbaarheid op de arbeidsmarkt. De problemen waarmee laaggeschoolden kampen in de moderne OESO-economieën worden beschreven en de oorzaken geanalyseerd. Er wordt eveneens een aanzet gegeven tot een oplossing voor deze problemen door een reeks mogelijke maatregelen voor te stellen die beleidsmakers en onderwijsplanners kunnen inspireren.


U kan het boek rechtstreeks bestellen via Unesco Publishing: bestel hier

]]>
Textbooks and Quality Learning for All: Some Lessons Learned from International Perspectiveshttp://www.unesco-vlaanderen.be/2009/5/4/textbooks-and-quality-learning-for-all-some-lessons-learned-from-international-perspectivesMon, 04 May 2009 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2009/5/4/textbooks-and-quality-learning-for-all-some-lessons-learned-from-international-perspectivesTextbooks+and+Quality+Learning+for+All%3a+Some+Lessons+Learned+from+International+PerspectivesSchoolboeken nemen ongetwijfeld een belangrijke plaats in bij het lesgeven en in het leerproces. Recente studies in lage-inkomenslanden tonen aan dat leerlingen betere resultaten behalen als er geïnvesteerd wordt in het voorzien van schoolboeken, het beperken van het aantal leerlingen per klas en het verbeteren van de lerarenopleiding. Dit boek spitst zich toe op de vraag hoe schoolboeken de onderwijskwaliteit kunnen ten goede komen in het formeel onderwijs.

Het boek begint met twee kritische beschouwingen, een over de inhoud en het aanbod van schoolboeken en een over impact en didactiek. Daarna volgt een hoofdstuk dat toont hoe de productie en verspreiding van schoolboeken in Roemenië, Macedonië, Sri Lanka, Azerbeidzjan en China aangepakt worden en twee hoofdstukken die nationale voorbeelden aanhalen uit Brazilië en Rusland en aantonen welke de uitdagingen zijn bij het ontwikkelen, evalueren en verspreiden van betaalbare en relevante schoolboeken van hoge kwaliteit in een federale context. Het laatste hoofdstuk onderzoekt de band tussen de inhoud van schoolboeken en de op identiteit gebaseerde conflicten in Rwanda.

Uit de aangehaalde voorbeelden en de kritische reflecties kunnen lessen getrokken worden om de procedures voor de ontwikkeling, productie en evaluatie van schoolboeken te optimaliseren, om de pedagogische impact van schoolboeken te vergroten, om leerkrachten betere keuzes te laten maken bij de keuze van schoolboeken, om te zorgen voor een efficiëntere verspreiding van schoolboeken, en om identiteitsgebonden onderwerpen op een constructieve manier te behandelen in schoolboeken in een federale context, in gebieden in overgang of in delen van de wereld die herstellen van een conflict.


U kan het boek rechtstreeks bestellen via Unesco Publishing: bestel hier

]]>
Ideeën in de aanbiedinghttp://www.unesco-vlaanderen.be/2008/9/1/ideeën-in-de-aanbiedingMon, 01 Sep 2008 01:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2008/9/1/ideeën-in-de-aanbieding
Tijdens de bijeenkomst van Nationale UNESCO Commissies konden de deelnemers inspiratie opdoen op een infomarkt waar verschillende commissies een dertigtal projecten voorstelden.

Idee%26%23235%3bn+in+de+aanbiedingUit deze ervaring concludeerden de deelnemers dat het raadzaam is dat Nationale UNESCO Commissies samenwerken met een brede waaier van partners voor de planning en uitvoering van publieksgerichte activiteiten. Door de krachten te bundelen met organisaties uit het middenveld, jongerenvertegenwoordigers, bedrijven, parlementairen, mediapartners enz... kunnen er innovatieve projecten opgezet worden. Bovendien kunnen dergelijke vormen van samenwerking leiden tot interessante kruisbestuivingen en netwerking tussen partners.

Belangrijk vonden de deelnemers dat activiteiten en projecten uitgaan van de (meer)waarde van de UNESCO en dat het werk van andere agentschappen en organisaties niet gekopieerd wordt. Er moet bij voorkeur gemikt worden op de lange termijn en ingespeeld op hedendaagse trends en actuele onderwerpen.

Hieronder volgt een greep uit de projecten en activiteiten die op de infomarkt werden voorgesteld aan de hand van posters en presentaties.

Noorwegen - Interculturele dialoog

De Nationale UNESCO Commissie van Noorwegen startte in 2006 met een twee jaar lopend project waarin interculturele dialoog centraal stond. Bedoeling was om het debat aan te zwengelen over wat achtergestelde groepen, zoals etnische minderheden, verhindert om te participeren in de Noorse samenleving en om voorbeeldpraktijken te verzamelen over hoe daaraan verholpen kan worden.

Tussen de herfst van 2006 en de lente van 2008 werden er acht ontbijtbijeenkomsten georganiseerd in de lobby van een theater in Oslo. Telkens leidde een gastspreker het debat in waarna er met de deelnemers werd gediscussieerd. Onder de aangesneden onderwerpen: Hoe verhouden het curriculum en het lesmateriaal zich tot culturele diversiteit? Welke rol spelen de ouders in de schoolprestaties van kinderen? Hebben uitgeverijen een beleid inzake culturele diversiteit gericht op jonge lezers en studenten? Houden de media journalisten met een niet-Noorse etnische achtergrond weg uit de mainstream? Waarom spelen acteurs met een niet-Noorse achtergrond zelden grote rollen?

In mei 2007 en in mei 2008 werd er een conferentie georganiseerd in Oslo. In 2007 was het centrale thema 'modellen van diversiteit' waarbij onder andere de diversiteit in het theater, de politie en de media besproken werden. In 2008 was het centrale thema 'dilemma's van dialoog' waarbij nader ingegaan werd op de aspecten die de dialoog tussen mensen met verschillende culturele achtergronden bemoeilijkt en op de onderwerpen die voor ongemak of gêne zorgen.

Naarmate het project liep, kwamen er steeds meer mensen met een niet-Noorse achtergrond op af om deel te nemen aan de debatten. De Nationale UNESCO Commissie van Noorwegen zal op basis van de uitkomsten van het project een aantal uitdagingen formuleren en vervolgens de Noorse regering en het middenveld warm maken om deze aan te pakken.

Canada - Racisme bestrijden

De Nationale UNESCO Commissie van Canada werkt sinds 2005 aan de uitbouw van een Canadese coalitie van steden en gemeenten tegen racisme en discriminatie. Aangezien stads- en gemeentebesturen op het meest praktische niveau dicht bij hun inwoners functioneren, zijn ze buitengewoon goed geplaatst om beleid, programma's en activiteiten te ontwikkelen die bijdragen tot het elimineren van racisme en discriminatie.

De coalitie slaagde erin om mensen op verschillende niveaus en actief in diverse diensten en organisaties meer bewust te maken van racisme en discriminatie en van hun verantwoordelijkheid om daar iets aan te doen. Tastbare resultaten kunnen pas op lange termijn verwacht worden en dat strookt niet altijd met de mentaliteit van resultaatgerichte gemeentebesturen die de neiging hebben om zich te concentreren op de korte termijn. Toch groeit het besef van de voordelen die samenwerking in een dergelijk netwerk biedt, zowel met andere steden en gemeenten als met verschillende partners uit het middenveld.

Duitsland - Educatie voor duurzame ontwikkeling

Het implementeren van de objectieven van het Decennium voor Educatie voor Duurzame Ontwikkeling (2005-2014) is een zaak van vele betrokkenen: federale en deelstaatministeries, het parlement, niet-gouvernementele organisaties, academische instellingen, bedrijven en media. Dit gegeven zette de Nationale UNESCO Commissie van Duitsland er toe aan om te functioneren als een platform die de verschillende betrokkenen samenbrengt om gemeenschappelijke doelstellingen af te spreken, strategieën te ontwikkelen en samen te werken bij de uitvoering ervan.

Er is een nationaal actieplan opgesteld dat meer dan 60 concrete politieke maatregelen voorstelt om educatie voor duurzame ontwikkeling meer ingang te doen vinden. Projecten ten voordele van educatie voor duurzame ontwikkeling die vruchten afwerpen, kunnen rekenen op een officiële erkenning. Een dergelijk kwaliteitslabel moet de verspreiding van voorbeeldpraktijken bevorderen en zet partners aan om innovatieve initiatieven op touw te zetten.

Kroatië - Culturele diversiteit promoten

In 2004, terwijl de voorbereiding van de Conventie over de bescherming en promotie van de diversiteit van culturele expressies in de laatste fase was aanbeland (de conventie zou in 2005 door de Algemene Conferentie van de UNESCO worden aangenomen - n.v.d.r.) startte de Nationale UNESCO Commissie van Kroatië een veelzijdig project om het gegeven 'culturele diversiteit' in de kijker te zetten. Het project richtte zich zowel op het ruime publiek als op meer specifieke doelgroepen zoals organisaties uit het middenveld en beleidsmakers.

Voor het ruime publiek waren er onder meer een aantal evenementen waarbij binnen- en buitenlandse culturele expressies aan bod kwamen en organisaties uit het middenveld konden hun mening geven over de ontwerpteksten van de conventie (de Vlaamse UNESCO Commissie organiseerde een gelijkaardig initiatief waarover in maart 2005 een extra editie van UNESCO info verscheen - n.v.d.r.) tijdens workshops. Onder impuls van de belangstelling die het project genereerde, kwam er een parlementair debat dat het belang van de conventie onderstreepte en waarbij alle partijen hun steun ervoor toezegden.

Om de belangstelling voor culturele diversiteit niet te laten wegebben, worden er jaarlijks op 21 mei, Werelddag voor culturele diversiteit, dialoog en ontwikkeling, workshops en concerten georganiseerd die regionale en internationale culturele uitingen aan bod laten komen.

Slowakije - Opleiding ethiek

Onder impuls van de Nationale UNESCO Commissie van Slowakije, werd er van 10 tot 14 september 2007 een opleiding ethiek georganiseerd voor jonge leerkrachten. 17 docenten uit verschillende vakgebieden die in aanraking komen met ethische aspecten, zoals economie, bio-ethiek, milieustudies, geneeskunde, filosofie, theologie enz... kregen een intensieve opleiding waarin de basisprincipes van het lesgeven in ethiek aan bod kwamen. Verder waren er praktisch gerichte lessen waarbij leerkrachten van elkaar konden leren hoe je het best met leerlingen communiceert en hoe bepaalde elementen kunnen worden aangebracht.

Griekenland - Vrouwelijke creativiteit

Samen met een aantal partners waaronder het UNESCO Centrum voor Vrouwen en Vrede in de landen van de Balkan, organiseerde de Nationale UNESCO Commissie van Griekenland reeds drie keer een zevendaags festival waarop de creativiteit van vrouwen uit het gebied van de Middellandse Zee en de Zwarte Zee centraal stond. Het festival ging voor het eerst door in 1997 in het kader van de activiteiten ter gelegenheid van Thessaloniki als culturele hoofdstad van Europa. Het kreeg een vervolg in 2000 en in 2006.

Onder ruime belangstelling van publiek en media, brachten de festivals zo'n 1.400 vrouwelijke artiesten samen. Er konden culturele agenda's worden gelijkgestemd en afspraken voor samenwerking worden gemaakt. De drie edities van het festival brachten ook een dialoog op gang over de grootste uitdagingen waarmee kunstenaars zich in de huidige samenleving geconfronteerd zien.

Oostenrijk - Immaterieel cultureel erfgoed ondersteunen

De Nationale UNESCO Commissie van Oostenrijk richtte in 2006 een Nationaal Agentschap voor Immaterieel Cultureel erfgoed op. Objectieven waren het begeleiden van het ratificatieproces in Oostenrijk voor het toetreden tot de UNESCO-conventie voor de bescherming van immaterieel cultureel erfgoed, het creëren van een platform voor interdisciplinair overleg over de verschillende aspecten van immaterieel erfgoed en het vergroten van het publiek bewustzijn omtrent immaterieel erfgoed.

Het agentschap zal zich in de eerste plaats niet zozeer concentreren op folklore en volkscultuur (zoals traditionele muziek, dans, enz... ) maar wel op "kennis en praktijken aangaande de natuur en het universum." De achterliggende gedachte daarbij is dat het jarenlang afgaan op technologische ontwikkeling veel traditionele kennis omtrent de natuur heeft overschaduwd terwijl dergelijke kennis van groot belang kan zijn voor bijvoorbeeld duurzame ontwikkeling. Er zijn al resultaten geboekt met het in kaart brengen van kennis in Oostenrijk betreffende traditionele geneeskunde en omtrent manieren om beter voorbereid te zijn op natuurrampen.

Turkije - Beheer van werelderfgoedsites bijsturen

De Nationale UNESCO Commissie van Turkije gaf in 2006 de aanzet voor een project dat wilde nagaan hoe het gesteld is met het beheer van de werelderfgoedsites in Turkije. Bedoeling was vooral om de verschillende betrokken partijen bijeen te brengen om hen zowel de kans te geven om hun visie te vertolken als om hun eigen participatie bij het beheer te evalueren. Aan het einde van het project werd er een workshop georganiseerd die experts en beleidsmakers rond de tafel bracht om te debatteren over hoe het beheer van werelderfgoedsites in de toekomst beter georganiseerd kan worden. De resultaten van deze workshops zullen binnenkort worden gepubliceerd en verspreid.

]]>
Monitoring Educational Achievementhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2008/3/12/monitoring-educational-achievementWed, 12 Mar 2008 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2008/3/12/monitoring-educational-achievementT.N. Postlethwaite Monitoring+Educational+AchievementTot een aantal studies in de jaren 1980 het gangbare denken aan het wankelen brachten, ging men er van uit dat als je maar een goed uitgeruste school had met voldoende middelen (financiële, pedagogische en human resources) de rest - zijnde goed onderwijs - van zelf kwam. Ondertussen weten we dat het zo simpel niet is en dat de kwaliteit van het onderwijs niet aan de hand van de input maar van de output moet gemeten worden.

Het volstaat niet om scholen te bouwen, je moet ook het juiste onderwijs aanbieden dat aan iedereen voldoende kansen biedt. Dit boek legt uit hoe je kan nagaan of de kwaliteit van het onderwijs inderdaad voldoet aan de eisen van de hedendaagse maatschappij. Dat wordt gedaan op basis van recente internationale studies die verschillende aspecten van de kwestie onderzochten. De toegankelijke schrijfstijl maakt het werk tot een handig instrument voor al wie met onderwijs begaan is.


U kan het boek rechtstreeks bestellen via Unesco Publishing: bestel hier

]]>
UNESCO Prijs voor Belgisch online leerplatformhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2007/10/2/unesco-prijs-voor-belgisch-online-leerplatformTue, 02 Oct 2007 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2007/10/2/unesco-prijs-voor-belgisch-online-leerplatformTwee projecten, waaronder een Belgisch, winnen dit jaar de prijs waarmee de UNESCO het innovatief gebruik van ICT's in het onderwijs wil stimuleren.

UNESCO+Prijs+voor+Belgisch+online+leerplatformHet vanuit België ontspruitende Claroline project en de Amerikaanse Curriki leergemeenschap zijn uitgeroepen tot laureaten van de King Hamad Bin Isa Al-Khalifa Prize for the Use of ICT in Education. Deze prijs bekroont projecten die op een innovatieve manier informatie- en communicatietechnologie (ICT) in het onderwijs introduceren.

Het Claroline project dat door de Université Catholique de Louvain (UCL)vertegenwoordigd wordt, is een open source leerplatform waarvan 900 instellingen in 84 landen en in 35 talen gebruikmaken. Het is een interactieve online leeromgeving waarin docenten, studenten en ontwikkelaars elkaar vinden. Deelnemende scholen en instellingen breiden het netwerk uit met steeds meer instrumenten waardoor het een veelomvattend en flexibel systeem is dat gemakkelijk aan de specifieke behoeften van instellingen en landen kan worden aangepast. Er zijn al meer dan tweeduizend cursussen beschikbaar via het netwerk.

Curriki is een leergemeenschap die het begrip curriculum koppelt aan het wiki-concept: een website waarvan de inhoud door alle gebruikers kan worden aangepast (best bekend door de online encyclopedie Wikipedia). Oorspronkelijk was het een initiatief van Sun Microsystems dat het in 2004 lanceerde maar inmiddels is het omgevormd tot een non-profit project. Het project is uitgegroeid tot een levendige virtuele gemeenschap waarin leerkrachten, studenten, ouders, onderwijsministeries, scholen en andere organisaties sleutelen aan de best mogelijke curricula. De website van het project bundelt zo'n vijfduizend leerinstrumenten in verschillende talen en telt 30.000 regelmatige gebruikers.

De laureaten zullen elk een oorkonde en een cheque voor 25.000 dollar ontvangen tijdens een ceremonie op de hoofdzetel van de UNESCO in Parijs op 19 december 2007. Ze werden door een internationale jury geselecteerd uit 68 projecten uit 51 landen. De prijs is vernoemd naar de koning van Bahrein die het initiatief patroneert.

Klik hier voor meer informatie over het Claroline project.

Klik hier voor meer informatie over het Curriki project.

]]>
Education Privitization: Causes, Consequences and Planning Implicationshttp://www.unesco-vlaanderen.be/2007/9/5/education-privitization-causes,-consequences-and-planning-implicationsWed, 05 Sep 2007 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2007/9/5/education-privitization-causes,-consequences-and-planning-implicationsClive R. Belfield en Henry M. Levin Education+Privitization%3a+Causes%2c+Consequences+and+Planning+ImplicationsPrivatisering is een van die modewoorden die alomtegenwoordig lijken te zijn. Bovendien lokt het extreme en tegenstrijdige reacties uit: voor de ene is het het antwoord op alle problemen terwijl het voor anderen net de reden is waarom zoveel dingen, zoals sociale ongelijkheid, fout lopen. Ook het onderwijs ontsnapt niet aan dit beladen debat.

Zowel in rijke als ontwikkelingslanden zien scholen zich geconfronteerd met de privatisering van het beheer en de financiering van onderwijs. In de zogenaamd ontwikkelde landen draait privatisering vooral rond het beheer. Ouders moeten kunnen kiezen welk onderwijs ze voor hun kinderen willen, los van het feit of die keuze is ingegeven door ethische, religieuze of pedagogische redenen. In veel ontwikkelingslanden is het systeem van overheidsfinanciering van het onderwijs nog in volle opbouw, maar lijkt het erop alsof toenemend privé-onderwijs en private financiering de enige manier is voor het onderwijssysteem om aan de groeiende vraag te kunnen voldoen. Maar terwijl de privatisering de druk op het overheidsbudget kan verlichten, betekent het vaak een grotere last voor de gezinnen waarvan kinderen school lopen.

Mensen die actief zijn op het vlak van onderwijsplanning en -beleid vinden in dit boek een aantal criteria waarmee ze de doeltreffendheid van privatisering kunnen inschatten, rekening houdend met efficiëntie en het gelijkheidsprincipe. Het weegt de voor- en nadelen van privatisering af en onderzoekt de verschillende vormen waaronder het voorkomt. Het werk wil vooral feiten aandragen in een debat dat tot nu toe vaker gevoerd werd op basis van ideologie dan op basis van bewijzen.


U kan het boek rechtstreeks bestellen via Unesco Publishing: bestel hier

]]>