UNESCO Platform Vlaanderen, thema "bio-diversiteit"http://unesco-vlaanderen.be2013-07-03T15:20:05Het UNESCO Platform Vlaanderen legt zich in de eerste plaats toe op het zo breed mogelijk verspreiden van informatie over de activiteiten en programma’s van UNESCO. Dat doet ze onder meer via het driemaandelijks tijdschrift UNESCO info, door het uitgeven van brochures rond specifieke UNESCO-prioriteiten en door het runnen van een informatie- en documentatiecentrum waar mensen kunnen aankloppen met vragen die verband houden met UNESCO.http://unesco-vlaanderen.be/media/html/unesco_platform_vlaanderen_logo.pngUNESCO Platform Vlaanderen, thema "bio-diversiteit"http://unesco-vlaanderen.benlUNESCO info 86http://unesco-vlaanderen.be/2012/12/5/unesco-info-86Wed, 05 Dec 2012 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2012/12/5/unesco-info-86O.a. aandacht voor alfabetisering in Irak, ondersteuning democratisering in Tunesië en bescherming biodiversiteit in Congo...

UNESCO info 86In UNESCO info 86 lees je onder meer:

Een nieuwe aanpak bij UNESCO: Nieuwe strategie moet de werking van UNESCO beter doen inspelen op hedendaagse uitdagingen.

Op weg naar democratie: UNESCO opende een kantoor in Tunessië. In het eerste werkjaar lag de nadruk op het stimuleren en ondersteunen van de persvrijheid en de vrije meningsuiting in het land.

61 miljoen kinderen zaten nog nooit op een schoolbank: De deur tot basisonderwijs blijft dicht voor 61 miljoen kinderen. Wereldwijd is de daling van dit aantal gestopt en in Afrika stijgt het zelfs. Dat zijn de onrustwekkende conclusies van een nieuwe UNESCO-studie, gebundeld in een online-atlas.

De kracht van geletterdheid: UNESCO bundelt getuigenissen van Iraakse burgers die een nieuwe wending aan hun leven konden geven dankzij alfabetisering.

Terugblikken om meer garanties te hebben op een vreedzame toekomst: UNESCO stelt twee projecten voor ter ondersteuning van de ontwikkeling van Holocausteducatie en onderwijs over de geschiedenis en gevolgen van volkerenmoord.

We moeten onze verantwoordelijkheid nemen: De klimaatverandering stelt ons voor de moeilijkste keuze die we ooit hebben moeten maken met betrekking tot onze impact op toekomstige generaties. Een ethische benadering van dit probleem moet tegengewicht bieden aan een louter economische aanpak.

Gezondheid oceaan niet op het spel zetten: Ingrijpen in het ecosysteem van de oceaan kan voordelen opleveren maar de gevolgen op lange termijn zijn een onbekende factor. De Intergouvernementele Oceanografische Commissie van UNESCO roept daarom op tot voorzichtigheid.

Erfgoed bewaren en burgerrechten beschermen: Digitale documenten en archieven zijn steeds meer de norm. Maar zijn we wel voldoende voorbereid om de bewaring ervan op lange termijn te garanderen en misbruiken te voorkomen? UNESCO trekt het debat internationaal op gang.

Natuurherstel in Centraal-Afrika: Vlaamse studente die stage liep bij het UNESCO Werelderfgoedcentrum, belicht enkele programma's voor de bescherming en duurzame ontwikkeling van natuurlijk erfgoed in Afrika.

Download UNESCO info 86


UNESCO info verschijnt vier keer per jaar. Abonnementen lopen per kalenderjaar. Voor 10 euro valt het tijdschrift bij je in de bus. Bestellen kan via info@unesco-vlaanderen.be

]]>
Van een groene economie naar een groene samenlevinghttp://unesco-vlaanderen.be/2012/5/22/van-een-groene-economie-naar-een-groene-samenlevingTue, 22 May 2012 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2012/5/22/van-een-groene-economie-naar-een-groene-samenlevingUNESCO's inzet voor duurzame ontwikkeling en voorstellen voor de Rio+20 VN-conferentie.

Van een groene economie naar een groene samenlevingDe VN-Conferentie over duurzame ontwikkeling (Rio+20) biedt de wereld een unieke kans om duurzame ontwikkeling nogmaals bovenaan op de agenda te zetten. De drie belangrijkste doelstellingen van deze conferentie zijn: een hernieuwd politiek engagement voor duurzame ontwikkeling garanderen, de resultaten en hiaten van de overeengekomen afspraken evalueren, en nieuwe uitdagingen aangaan. De twee thema's van de conferentie zijn: groene economie in het kader van duurzame ontwikkeling en armoedebestrijding, en een institutioneel raamwerk voor duurzame ontwikkeling. Rio+20 vindt plaats van 20-22 juni 2012 in Rio de Janeiro, Brazilië.

We hoeven niet van nul te beginnen. De principes die zijn vastgelegd in de Agenda 21 tijdens de wereldtop in Rio twintig jaar geleden, blijven van kracht. De context is wel veranderd: er zijn nieuwe uitdagingen ontstaan en nieuwe gevaren gerezen. Denken we maar aan de toenemende sociale ongelijkheid, de bevolkingsgroei, de voortschrijdende klimaatverandering, de toenemende milieuvervuiling, het niet-duurzame gebruik van zoetwater, het leegvissen van de zeeën en het toenemende aantal rampen veroorzaakt door de natuur en door de mens.

De armste, kwetsbaarste en meest gemarginaliseerde samenlevingen krijgen de hardste klappen. Ze hebben bovendien het meest te lijden onder de financiële, energie-, voedsel- en milieucrisis. Dit alles doet serieuze twijfels rijzen over de betrouwbaarheid van de huidige ontwikkelingsmodellen.

We hebben een ontwikkelingsmodel nodig dat uitgaat van individuele waardigheid, dat gericht is op menselijke groei en dat overtuigende antwoorden biedt op de complexe sociale, economische en milieuvraagstukken die we nu het hoofd moeten bieden. We hebben nieuwe indicatoren nodig om ons te leiden en nieuwe maatregelen om vooruitgang te boeken. Echt duurzame groei is inclusief, is gericht op sociale gelijkheid en heeft respect voor natuur en milieu. De mantra "eerst groeien, later de rommel opruimen" houdt niet langer stand - niet voor rijke landen en niet voor arme landen. De tijd dat we moeilijke beslissingen voor ons uit konden schuiven, is voorbij. Er zijn geen sluipwegen meer, we moeten recht op ons doel af.

We moeten werken aan een inclusieve, groene samenleving en economie door te investeren in menselijke ontwikkeling en sociaal kapitaal. Nieuwe uitdagingen vereisen vernieuwende oplossingen die ook gebruikmaken van inheemse kennis voor duurzame ontwikkeling. Deze zullen voortspruiten uit een andere manier van denken en handelen van mensen van alle leeftijden en levensbeschouwingen. Geen enkele samenleving mag mensen aan de kant laten staan. In een groene samenleving krijgen mannen en vrouwen gelijke kansen om een bijdrage te leveren aan een duurzamere toekomst. We hebben dus een verandering van cultuur nodig om de klimaatverandering aan te kunnen pakken.

UNESCO zal tijdens Rio+20 een visie naar voren brengen voor duurzame ontwikkeling die gebaseerd is op de hervormende kracht van onderwijs, wetenschappen, cultuur en de media. Wat deze visie behelst en hoe de Organisatie zich inzet om deze in de praktijk te brengen, lees je in het rijkelijk met feiten & cijfers en praktijkvoorbeelden geïllustreerde boekje Van een groene economie naar een groene samenleving dat is uitgegeven door het UNESCO Platform Vlaanderen.

Onderwijs: de eerste stap

Onderwijs is een van de beste wapens in de strijd tegen armoede en ongelijkheid. Elk jaar onderwijs verhoogt de individuele inkomsten met 10 %. In onderwijs gaat het in wezen om waarden. Het opent deuren om de wereld beter te begrijpen en om te kunnen handelen. Onderwijs voor duurzame ontwikkeling is de voedingsbodem voor houdingen en gedragingen met het oog op een nieuwe, duurzame cultuur. Via het onderwijs moeten nieuwe kennis en vaardigheden worden ontwikkeld en overgedragen. Technische en beroepsopleidingen moeten de nodige competenties en instrumenten aanreiken die nodig zijn voor een groene economie.

De wetenschap als brandstof voor groene hervormingen

De wetenschap kan antwoorden bieden op een groot aantal complexe vraagstukken. Daarom moeten we de wetenschap mobiliseren. We moeten landen helpen bij de opbouw van capaciteit, bij het uitstippelen van nationale beleidslijnen op het vlak van wetenschap, technologie en techniek, en bij het opzetten van internationale netwerken. Groene technologie en vaardigheden moeten worden gedeeld en verspreid. Hernieuwbare energie is fundamenteel. De huidige uitdagingen gaan over de grenzen van de verschillende disciplines heen en omvatten de volledige cyclus van vernieuwing - van onderzoek en kennisontwikkeling tot de toepassing ervan. Wetenschap, technologie en innovatie moeten de brandstof vormen voor ons streven naar een meer evenwichtige en duurzame ontwikkeling.

Cultuur: een drijvende kracht

Nieuwe benaderingen van duurzame ontwikkeling zullen enkel effect hebben als ze in de context worden ingebed. Cultuur moet vanaf het begin een wezenlijke rol spelen in deze ontwikkeling - het achteraf overgieten met een cultuursausje heeft geen enkele zin. Cultuur is op zich eindeloos hernieuwbaar en dus een belangrijke bron van innovatie. In 2009 zorgde cultuur voor banen en inkomsten met een waarde van 1,3 biljoen dollar. De culturele industrie groeit, maar heeft nog steun nodig om zich verder te kunnen ontwikkelen tot een krachtige hefboom voor economische ontwikkeling, sociale samenhang en milieubescherming. Dat betekent onder andere dat we traditionele kennissystemen en praktijken meer moeten waarderen en gebruiken.

Een informatierevolutie voor een groene evolutie

Groene hervormingen zullen in belangrijke mate afhangen van de media om goed onderbouwde beleidsbeslissingen mogelijk te maken. Daarom moeten we werken aan de capaciteitsopbouw van mediaprofessionals om issues in verband met duurzame ontwikkeling te onderzoeken en erover te berichten. We moeten de vrije, onafhankelijke en pluralistische media ondersteunen bij de bewustmaking van het grote publiek en het streven naar solidariteit.

Groen kan niet zonder blauw

Onze zeeën en hun rijkdommen worden vervuild en geplunderd. En het zijn juist de zeeën die onze aarde bewoonbaar maken voor mensen. Bovendien zijn ze belangrijk voor onze economie en vormen ze voor heel wat mensen een bron van inkomsten:  zee- en kustrijkdommen en de daarmee samenhangende industrieën zijn goed voor meer dan 5 % van het BBP. Om de snelle achteruitgang van onze zeeën tegen te gaan, moet Rio+20 dringend een nieuw beleid uitstippelen.

Ongeveer 80 % van de wereldbevolking leeft in gebieden waar de drinkwatervoorziening niet is gegarandeerd. Tegen 2025 zal naar schatting 60 percent van de wereldbevolking in gebieden leven waar een ernstig gebrek aan drinkwater zal zijn, en evenveel mensen zullen geen toegang hebben tot adequate sanitaire voorzieningen. Rio +20 moet een nieuwe impuls geven aan een beter en rechtvaardiger beheer van de zoetwaterbronnen op deze aarde.

We moeten de natuur koesteren en de biodiversiteit beschermen. De huidige, wereldwijde vraag naar rijkdommen van de aarde overschrijdt het natuurlijke aanbod van onze planeet met naar schatting 20 %. We moeten ons inzetten voor het behoud en dus het duurzaam gebruik van de biodiversiteit en de ecosystemen op deze aarde. Hiervoor zijn een duidelijker beleid en een betere samenwerking op nationaal en regionaal niveau noodzakelijk.

Rio+20 moet de geschiedenis in gaan als een keerpunt - als het begin van een wereldwijde groene hervorming. Dit is de visie van UNESCO en die draagt al onze inspanningen om gebruik te maken van onderwijs, wetenschap, cultuur, informatie en communicatie voor een duurzame toekomst.

Van een groene economie naar een groene samenleving (80 p.) is uitgegeven door het UNESCO Platform Vlaanderen en gratis te verkrijgen via info@unesco-vlaanderen.be


Download de publicatie Van een groene economie naar een groene samenleving - UNESCO's inzet voor duurzame ontwikkeling

]]>
UNESCO Jaarverslag 2011http://unesco-vlaanderen.be/2012/4/18/unesco-jaarverslag-2011Wed, 18 Apr 2012 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2012/4/18/unesco-jaarverslag-2011Overzicht van de belangrijkste interventies van UNESCO in de wereld.

UNESCO Jaarverslag 20112011 was een bewogen jaar, gekenmerkt door kansen en uitdagingen voor zowel UNESCO als haar lidstaten. De Arabische lente toonde de kracht van het verlangen naar mensenrechten een waardigheid. Maar 2011 gaat ook de geschiedenis in als het jaar van de tsunami en de zware aardbeving in Japan op 11 maart en van een droogte die de Hoorn van Afrika in zijn greep houdt. En talrijke samenlevingen over de hele wereld voelden de gevolgen van een ernstige economische crisis die het probleem van de armoede vergrootte.

In dergelijke omstandigheden is het mandaat van UNESCO meer dan ooit betekenisvol. Geen enkel land is in staat om alleen het hoofd te bieden aan de economische crisis, de impact van klimaatverandering of het verlies aan biodiversiteit. We moeten wereldwijd samenwerken. En iedereen moet erbij betrokken worden, vooral de armsten en meest achtergestelden.

In haar jaarverslag 2011 geeft UNESCO een overzicht van hoe de Organisatie haar mandaat in 2011 in de praktijk bracht. Het is opgedeeld in de volgende hoofdstukken.

  • Steun aan ontluikende democratieën
  • Het delen van onderwijs en kennis ten voordele van vrede en ontwikkeling
  • Wetenschappen voor de planeet en de oceanen
  • Cultuur en erfgoed: ons verleden, onze toekomst
  • Internationale solidariteit, dialoog en mensenrechten
  • De 36ste bijeenkomst van de Algemene Conferentie

 

De werking van UNESCO bestreek een breed terrein in 2011 - gaande van de lancering van een nieuw samenwerkingsverband ter bevordering van het onderwijs voor meisjes en vrouwen, een uitbreiding van het tsunamiwaarschuwingssysteem in de Indische Oceaan en de ondersteuning van vrije meningsuiting en erfgoedbescherming in Tunesië, Egypte en Libië. 2011 was tevens de tiende verjaardag van UNESCO's Universele Verklaring betreffende Culturele Diversiteit en de veertigste verjaardag van het Mens- en Biosfeerprogramma (MAB): twee baanbrekende initiatieven. Verder bleef Afrika een absolute prioriteit voor de Organisatie en had elk programma van UNESCO aandacht voor het propageren van gendergelijkheid.

Ten slotte was er de beslissing van de Verenigde Staten om UNESCO niet langer financieel te ondersteunen - een gevolg van het toetreden van Palestina tot de Organisatie. Spontane steun en bijdragen van lidstaten en andere actoren verlichtten de druk waaronder UNESCO kwam te staan maar konden niet verhinderen dat het navigeren in moeilijke wateren is voor de Organisatie in 2012.


Download het UNESCO Jaarverslag 2011 (ENG)

Download het UNESCO Jaarverslag 2011 (FRA)

]]>
Biosfeerreservaten: toonbeelden van duurzame ontwikkelinghttp://unesco-vlaanderen.be/2011/11/10/biosfeerreservaten-toonbeelden-van-duurzame-ontwikkelingThu, 10 Nov 2011 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2011/11/10/biosfeerreservaten-toonbeelden-van-duurzame-ontwikkelingDe biosfeerreservaten van UNESCO zijn zonder meer pioniers op het vlak van duurzame ontwikkeling. Een frisgroene poster met een gezonde blos zet ze in het zonnetje.

Biosfeerreservaten: toonbeelden van duurzame ontwikkelingHet Mens- en Biosfeerprogramma van UNESCO (MAB) voert al veertig jaar lang onderzoek naar innovatieve methoden om natuurbehoud en de bescherming van biodiversiteit te verzoenen met sociale en economische ontwikkeling. Het werkte met andere woorden reeds aan duurzame ontwikkeling voor het begrip gedefinieerd was en algemeen ingang vond.

Het wereldwijd netwerk van biosfeerreservaten vormt het speerpunt van het MAB-programma. Biosfeerreservaten zijn bijzondere natuurgebieden die samen alle op aarde voorkomende ecosystemen vertegenwoordigen en waar duurzame ontwikkeling in de praktijk wordt gebracht door alle betrokkenen, gaande van wetenschappers tot de lokale bevolking.

Een fraaie poster, gepubliceerd door het UNESCO Platform Vlaanderen, biedt niet alleen een verfrissende en kleurrijke kijk op de natuurpracht van biosfeerreservaten maar vertelt ook meer over hoe ze werken en bijdragen tot de oplossing van globale problemen zoals klimaatverandering, het verlies aan biodiversiteit en de achteruitgang van ecosystemen.

Poster Biosfeerreservaten: toonbeelden van duurzame ontwikkeling

De poster Biosfeerreservaten: toonbeelden van duurzame ontwikkeling (85 x 59 cm) is gratis te bestellen via info@unesco-vlaanderen.be

]]>
Minister-president Peeters op Algemene Conferentie UNESCOhttp://unesco-vlaanderen.be/2011/10/27/minister-president-peeters-op-algemene-conferentie-unescoThu, 27 Oct 2011 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2011/10/27/minister-president-peeters-op-algemene-conferentie-unescoKris Peeters is gastspreker op het leidersforum van UNESCO en opent een tentoonstelling over de gevolgen van klimaatverandering op werelderfgoed.

Minister-president Peeters op Algemene Conferentie UNESCOVandaag neemt minister-president Kris Peeters deel aan de Algemene Conferentie van UNESCO in Parijs waar hij België vertegenwoordigt tijdens het algemeen beleidsdebat. Aangezien de actieterreinen van UNESCO voornamelijk gewest- en gemeenschapsbevoegdheden betreffen, bestaat er in België een beurtrolsysteem tussen de Vlaamse en Franstalige ministers voor de vertegenwoordiging van België. De minister-president zal zijn steun betuigen aan de hervormingsplannen van UNESCO directeur-generaal Irina Bokova, om deze voor Vlaanderen prioritaire organisatie meer efficiënt en slagkrachtig te maken.

Dit jaar vindt - voor het eerst - ook een leidersforum plaats, dat zich buigt over de vraag hoe UNESCO kan bijdragen aan vredescultuur en duurzame ontwikkeling. Deze bijeenkomst wil de interactie tussen staatshoofden en regeringsleiders versterken en hen meer betrekken bij reflecties en discussies over de toekomstige oriëntatie van UNESCO. Minister-president Peeters zal tijdens dit forum een uitgebreid publiek van ministers en ambassadeurs toespreken, waarbij hij de nadruk zal leggen op Vlaamse prioriteiten zoals de herdenking van WO I, onderwijs voor duurzame ontwikkeling, water en biodiversiteit.

Aansluitend opent minister-president Peeters ook de UNESCO-tentoonstelling over de gevolgen van klimaatverandering op het werelderfgoed.


]]>
Steeds minder stilte op de oceaanhttp://unesco-vlaanderen.be/2011/8/25/steeds-minder-stilte-op-de-oceaanThu, 25 Aug 2011 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2011/8/25/steeds-minder-stilte-op-de-oceaanHet geluid dat gepaard gaat met menselijke activiteit op volle zee, beïnvloedt het mariene leven. UNESCO werkt mee aan een experiment om hierover meer te weten te komen.

Steeds minder stilte op de oceaanIn de loop van de voorbije decennia nam de menselijke activiteit op volle zee aanzienlijk toe. Wetenschappers vermoeden dat dit gevolgen heeft voor de gezondheid en het gedrag van mariene soorten. In het licht van deze bezorgdheid, die wordt aangewakkerd door de toenemende industrialisering van de oceanen, komen vooraanstaande mariene wetenschappers en vertegenwoordigers van de private en militaire sector samen van 30 augustus tot 1 september 2011 op de hoofdzetel van UNESCO in Parijs. Ze zullen er een plan uitwerken voor het Internationaal stille oceaan experiment (International Quiet Ocean Experiment - IQOE). Gedurende een periode van tien jaar zal het experiment de leemtes opvullen in dit deelgebied zodat het geluidsbeheer op de oceanen op een meer efficiënte en geïnformeerde wijze kan gebeuren.

Vele mariene soorten vertrouwen op geluid om zich te oriënteren in hun leefomgeving, op dezelfde manier zoals mensen steunen op hun zicht. Alhoewel er weinig onderzoek over bestaat, is er een toenemend vermoeden dat hogere geluidswaarden, en sommige geluiden in het bijzonder, het gedrag van mariene soorten veranderen en in sommige gevallen zelfs dermate bemoeilijken dat voedsel vinden, voortplanting en natuurlijke vijanden ontwijken, problematisch wordt. Zo is er bewijs waaruit blijkt dat verschillende walvissoorten luider zijn gaan piepen, klikken en kreunen om met elkaar te communiceren.

Het Internationaal stille oceaan experiment gaat uit van het Scientific Committee on Oceanic Research (SCOR) en het Partnerschip for Observation of the Global Oceans (POGO) waarvan de Internationale Oceanografische Commissie (IOC) van UNESCO lid is.


]]>
UNESCO info 80http://unesco-vlaanderen.be/2011/4/7/unesco-info-80Thu, 07 Apr 2011 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2011/4/7/unesco-info-80O.a. aandacht voor invloed van falend onderwijs op Arabische crisis, bescherming van cultuurgoederen bij gewapende conflicten, het Internationaal Jaar van de Bossen, waarschuwingssysteem voor aardbevingen…

UNESCO info 80In UNESCO info 80 lees je onder meer:

Falend onderwijs wakkert Arabisch vuur aan: De politieke crisis die het Midden-Oosten en Noord-Afrika in zijn greep houdt, is het gevolg van jaren van wanbeheer door zelfingenomen regimes die zich niet bekommerden om de behoeften van jongeren en het potentieel van het onderwijs.

Het verborgen slachtoffer van conflicten: Kinderen die gewapende conflicten meemaken blijven vaak verstoken van onderwijs, een gemis dat zich nog generaties lang kan laten voelen na het uitdoven van het geweld.

Het Internationaal Jaar van de Bossen: De Verenigde Naties vestigen de aandacht op het grote belang van de bossen en hopen zo te inspireren tot een betere bescherming van deze kostbare ecosystemen.

De interne keuken van een vernieuwde website: Het UNESCO Platform Vlaanderen gaf zijn website een grondige makeover. De site is meer dan ooit de bron bij uitstek voor nieuws en achtergrond over de werking van UNESCO.

Lokale radio voor duurzame ontwikkeling: Een met steun van UNESCO opgerichte lokale radiozender moet de bevolking van Cap Rouge in Haïti helpen om te werken aan de ontwikkeling van hun gemeenschap.

Bescherming van cultuurgoederen bij gewapend conflict: België ratificeert het tweede protocol van Den Haag en kan daardoor zowel nationaal als internationaal bijdragen tot een betere bescherming van cultureel erfgoed.

Herdenking van de Holocaust: UNESCO zet zich in om de herinnering aan de slachtoffers van de Holocaust levendig te houden en om racisme en xenofobie te bestrijden via het onderwijs.

Nieuwe zusterorganisatie voor UNESCO: De Verenigde Naties lanceren een nieuwe organisatie om vrouwenrechten beter te beschermen en gendergelijkheid te propageren: UN Women.

Waarschuwingssysteem voor aardbevingen in Nepal: Geologen verwachten dat Nepal in de nabije toekomst zal getroffen worden door een aardbeving die tien keer krachtiger is dan deze die recent Haïti trof. UNESCO zal er een systeem uitbouwen voor de voorspelling van aardbevingen.

Download UNESCO info 80


UNESCO info verschijnt vier keer per jaar. Abonnementen lopen per kalenderjaar. Voor 10 euro valt het tijdschrift bij je in de bus. Bestellen kan via info@unesco-vlaanderen.be

]]>
UNESCO info 78http://unesco-vlaanderen.be/2010/11/25/unesco-info-78Thu, 25 Nov 2010 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2010/11/25/unesco-info-78O.a. aandacht voor aanpassing werelderfgoedbeleid Brugge, mobiele bibliotheken voor Haïti, aidspreventie in Afrika, het recht op water, onderwijsherstelplan voor Irak...

UNESCO info 78In UNESCO info 78 lees je onder meer:

Erfgoedbeleid Brugge wordt bijgestuurd: Zoals bekend heeft een UNESCO/ ICOMOS-missie in het voorjaar een uitgebreid bezoek gebracht aan Brugge om de zogenaamde 'State of Conservation' van de als werelderfgoed erkende binnenstad na te gaan. Inmiddels heeft het Werelderfgoedcomité de aanbevelingen van de missie omgezet in een formele beslissing. Brugge en Vlaanderen worden gevraagd om tegen 2012 een eerste keer te rapporteren over de omzetting van de aanbevelingen.

De strijd tegen klimaatverandering heeft baat bij een rijke biodiversiteit: Door de waarde van biodiversiteit in geld uit te drukken, worden beleidsmakers zich beter bewust van het belang ervan. De daaruit volgende betere bescherming van de biodiversiteit kan helpen in de strijd tegen klimaatverandering.

Mobiele bibliotheken voor Haïti: Als onderdeel van haar inspanningen om te helpen bij de heropbouw van Haïti, lanceerde UNESCO een programma om kinderen aan het lezen te krijgen en de alfabetisering in het land te ondersteunen.

Mediaontwikkeling in de Balkan: Een door UNESCO ondersteund netwerk van openbare omroepen dat zijn tiende verjaardag viert, droeg zowel bij tot de professionalisering van de mediasector als tot het verzoeningsproces in de regio.

Water, recht en een veranderend klimaat: Veranderen het recht op water en waterrecht mee met het veranderende klimaat? Verslag van een bijeenkomst in het kader van 30 jaar University for Peace.

Is plannen maken zinvol? Sommige auteurs stellen dat grote ontwikkelingsplannen altijd gedoemd zijn om te falen in het realiseren van hun mooie doelstellingen. Maar stellen dat dergelijke plannen maken bijgevolg zinloos is, gaat te kort door de bocht.

Herstelplan voor onderwijs in Irak: UNESCO draagt bij tot een herstelplan dat het onderwijs en de alfabetisering in Irak terug op het juiste spoor wil zetten.

Zeegerichte toekomst voor Europa: Zeewetenschappers uit gans Europa kwamen bijeen in Oostende ter gelegenheid van de EurOCEAN 2010 Conferentie. Uit het einddocument, de 'Ostend Declaration', blijkt alvast hoe de grote uitdagingen en kansen van het maritieme continent Europa optimaal kunnen worden benut in de volgende decennia.

Media als katalysator voor andere aanpak hiv/aids: Een pilootproject onderzoekt in welke mate journalisten beter kunnen voorbereid worden om het maatschappelijk debat en de aanpak van hiv/aids in Afrika in positieve zin te beïnvloeden.

Download UNESCO info 78


UNESCO info verschijnt vier keer per jaar. Abonnementen lopen per kalenderjaar. Voor 10 euro valt het tijdschrift bij je in de bus. Bestellen kan via info@unesco-vlaanderen.be

]]>
UNESCO info 77http://unesco-vlaanderen.be/2010/8/24/unesco-info-77Tue, 24 Aug 2010 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2010/8/24/unesco-info-77O.a. aandacht voor jongerenparticipatie in de maatschappij, toenemend belang sociale wetenschap, culturele noodhulp Haïti, UNESCO-onderzoek naar erfgoedbeleid Brugge...

UNESCO info 77In UNESCO info 77 lees je onder meer:

Jongeren centraal stellen bij het oplossen van de crisis: Het Internationaal Jaar van de Jeugd wil jongerenparticipatie hoger op de politieke en maatschappelijke agenda plaatsen.

Mondiale belangstelling voor sociale wetenschappen groeit: Sociale wetenschappen zijn niet langer exclusief een westerse aangelegenheid. Dit vergroot het potentieel ervan om oplossingen aan te brengen voor internationale uitdagingen.

Culturele noodhulp voor Haïti: In de nasleep van de aardbeving in Haïti en bij de heropbouw van het land concentreert UNESCO zich op het verminderen van de culturele impact van de ramp.

Erfgoedbeleid in Brugge onder de loep: Een delegatie van UNESCO en ICOMOS bezocht Brugge om na te gaan of geplande bouwprojecten de werelderfgoedstatus van de stad niet in gevaar brengen.

Studenten International Educating Class geloven in verandering: Een internationale studentengroep werkte een veelzijdig project in Leuven uit waarin het gedachtegoed van UNESCO centraal stond.

Het internationaal jaar van de biodiversiteit: De Verenigde Naties willen de aantasting van de biologische diversiteit zoveel mogelijk beperken en riepen daarom 2010 uit tot Internationaal Jaar van de Biodiversiteit. Het wil iedereen, van regeringsleider tot burger, sensibiliseren voor het belang van biodiversiteit. UNESCO gaat de uitdaging mee aan en schept de voorwaarden voor alle betrokkenen om samen het probleem aan te pakken.

Download UNESCO info 77


UNESCO info verschijnt vier keer per jaar. Abonnementen lopen per kalenderjaar. Voor 10 euro valt het tijdschrift bij je in de bus. Bestellen kan via info@unesco-vlaanderen.be

]]>
Werelddag van de Oceanenhttp://unesco-vlaanderen.be/2010/5/31/werelddag-van-de-oceanenMon, 31 May 2010 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2010/5/31/werelddag-van-de-oceanenOp 8 juni staat het leven in de oceanen centraal. Werelddag+van+de+OceanenSinds vorig jaar erkennen de Verenigde Naties 8 juni als de Werelddag van de Oceanen, een dag om stil te staan bij al wat de oceanen ons te bieden hebben maar ook bij hoe die rijkdom bedreigd wordt.

Dit jaar staat de Werelddag van de Oceanen in het teken van het leven in de oceanen. Leven dat bedreigd wordt door vervuiling, overbevissing en overconsumptie. De achteruitgang van de soorten die in de oceanen leven, brengt de gezondheid van de oceanen in het gedrang. En dit zal niet zonder gevolgen blijven als deze evolutie onverminderd verder gaat.

We zijn met zijn allen afhankelijk van de oceanen, aangezien ze zorgen voor de meeste zuurstof die we inademen, een belangrijke voedselbron zijn en soorten en stoffen bevatten die de geneeskunde kunnen vooruithelpen.

De oceanen zorgen ook voor miljoenen banen en zijn een recreatieve trekpleister. Maar wie zal er nog toe aangetrokken zijn om te snorkelen, duiken of pleziervaren als de diversiteit van het leven in de oceanen drastisch vermindert?

En tot slot mogen we niet vergeten dat de oceanen van grote invloed zijn op ons klimaat. Hoe groter de diversiteit van leven in de oceanen, des te gezonder de oceanen zijn, des te beter ze hun rol kunnen vervullen om ons klimaat op peil te houden en des te meer ze van dienst kunnen zijn om ons te helpen om ons aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering.

Klik hier voor meer informatie over de Werelddag van de Oceanen 2010.

]]>
Atlas mondial des grands singes et de leur conservationhttp://unesco-vlaanderen.be/2010/5/31/atlas-mondial-des-grands-singes-et-de-leur-conservationMon, 31 May 2010 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2010/5/31/atlas-mondial-des-grands-singes-et-de-leur-conservationAtlas+mondial+des+grands+singes+et+de+leur+conservationDit rijkelijk geïllustreerd boek telt meer dan 200 foto's van mensapen en hun omgeving en is meer dan een atlas in de geografische zin. Het bevat weliswaar talrijke kaarten die worden gebruikt om aan te geven waar de soorten verspreid zitten, hoe het gesteld is met de dichtheid van de wouden waar ze wonen en waar de grenzen liggen van beschermde gebieden, maar het biedt ook een overzicht van de huidige kennis over de zes soorten mensapen.

Na een overzicht van de evolutie van deze primaten en de geschiedenis van hun ontmoetingen met de mensheid, biedt het een gedetailleerde beschrijving van het gedrag en de ecologie van elke soort, van de toestand van hun habitat, van hun plaats in ecosystemen, en van de mogelijke gevolgen van hun achteruitgang. Ook de pogingen tot de instandhouding van de soorten mensapen komen aan bod, evenals de specifieke noden van elke soort in hun respectievelijk leefgebied.

Verschillende partners werkten samen aan de realisatie van het boek dat bedoeld is om de publieke opinie en de beleidsmakers te sensibiliseren voor de situatie van mensapen en de noodzaak om de soorten beter te beschermen. Er werken vertegenwoordigers aan mee van VN-organisaties, regeringen, stichtingen, ngo's en de privésector.


U kan het boek rechtstreeks bestellen via Unesco Publishing: bestel hier

]]>
UNESCO info 76http://unesco-vlaanderen.be/2010/4/20/unesco-info-76Tue, 20 Apr 2010 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2010/4/20/unesco-info-76O.a. aandacht voor impact crisis op onderwijs, heropbouw Haïti, Wereldwaterdag, geweld tegen journalisten, verlies van biodiversiteit...

UNESCO info 76In UNESCO info 76 lees je onder meer:

Moet het onderwijs opdraaien voor de financiële crisis? De voorbije jaren is er wereldwijd te weinig geïnvesteerd in onderwijs om tegen 2015 universele basiseducatie voor iedereen te realiseren. Gevreesd wordt dat de financiële crisis die trend enkel zal versterken waardoor de toekomst van een generatie in het gedrang komt.

UNESCO's bijdrage tot de heropbouw van Haïti: Nadat Haïti in januari een verwoestende aardbeving te verduren kreeg die honderdduizenden mensenlevens kostte en talrijke gebouwen deed instorten, mobiliseerde de internationale gemeenschap zich massaal op het land ter hulp te snellen. UNESCO legt zich toe op het terug op gang brengen van het onderwijs en op de bescherming van het cultureel erfgoed.

Creativiteit is de grootste rijkdom van Haïti: De vermaarde veelzijdige Haïtiaanse artiest Frankétienne schreef een profetisch toneelstuk over de aardbeving in zijn land en gelooft dat cultuur en spiritualiteit de basis voor ontwikkeling vormen.

Zuiver water voor een gezonde wereld: Wereldwaterdag 2010 wijst op het belang van waterkwaliteit voor alle leven op onze planeet. UNESCO spant zich in om de wetenschappelijke kennis over duurzaam waterbeheer te vergroten en om iedereen toegang te verschaffen tot zuiver water.

Wereldwijd netwerk van toonaangevende scholen: Scholen die het gedachtegoed van UNESCO en de Verenigde Naties hoog in het vaandel dragen en het voortouw willen nemen in de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs, kunnen toetreden tot het internationaal netwerk van met UNESCO geassocieerde scholen.

Journalisten steeds vaker doelwit van geweld: Steeds meer journalisten worden vermoord, zo blijkt uit een UNESCO-rapport. De meeste slachtoffers vallen niet in oorlogsgebieden maar worden een doelwit omdat ze gevoelige informatie aan het licht brengen.

Het verlies aan biodiversiteit is een tragedie: Een vooraanstaand onderzoeker breekt een lans voor een wereldwijd initiatief om onze planeet beter te leren kennen, anders kunnen we het leven niet garanderen, zo luidt het.

Tegengif voor de botsing tussen beschavingen: Een internationaal gerenommeerde onderzoekster en uitgeefster die de UNESCO-prijs voor Arabische cultuur kreeg, zet zich af tegen de idee dat culturen gedoemd zijn om met elkaar te botsen en hamert erop dat we culturele diversiteit als een gegeven moeten aanvaarden en via dialoog tot wederzijdse verstandhouding kunnen komen.

Oplossingen voor complexe waterproblemen in het Midden-Oosten: Een door UNESCO uitgegeven publicatie zoekt naar oorzaken en oplossingen voor de waterproblemen in het Midden-Oosten. Het resultaat is een diepgravende analyse waaruit blijkt dat een zaligmakende oplossing allesbehalve evident is. Niettemin is het een belangrijke stap in de richting van het einde van de waterconflicten in de regio.

Download UNESCO info 76


UNESCO info verschijnt vier keer per jaar. Abonnementen lopen per kalenderjaar. Voor 10 euro valt het tijdschrift bij je in de bus. Bestellen kan via info@unesco-vlaanderen.be

]]>
The Future of Drylandshttp://unesco-vlaanderen.be/2010/4/7/the-future-of-drylandsWed, 07 Apr 2010 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2010/4/7/the-future-of-drylandsThe+Future+of+DrylandsDroge gebieden brachten enkele van 's werelds grootste beschavingen voort en moderne gemeenschappen gevestigd in droge gebieden beschikken over rijke en unieke culturen. De ecosystemen in dergelijke streken tonen een verassende biodiversiteit. Verwoestijning is echter een ernstig probleem in deze gebieden. Het tast de bodem en de plantengroei aan. 70% van de droge gebieden kampen met het probleem, tengevolge van lang aanhoudende droogtes, maar ook tengevolge van een slecht beheer van de veestapel of door onoordeelkundig landgebruik.

Dit boek is ontstaan uit een internationale wetenschappelijk conferentie over het onderzoek naar verwoestijning en droge gebieden die de UNESCO organiseerde van 19 tot 21 juni 2006 in Tunis (Tunesië). Het geeft een overzicht van praktische oplossingen om verwoestijning te bestrijden en om ecosystemen in droge gebieden te bewaren en duurzaam te beheren. Er is bijzondere aandacht voor het behoud van biologische en culturele diversiteit in droge gebieden en voor de invloed van de mens.


U kan het boek rechtstreeks bestellen via Unesco Publishing: bestel hier

]]>
UNESCO stelt klimaatprogramma voor in Kopenhagenhttp://unesco-vlaanderen.be/2009/12/17/unesco-stelt-klimaatprogramma-voor-in-kopenhagenThu, 17 Dec 2009 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2009/12/17/unesco-stelt-klimaatprogramma-voor-in-kopenhagenOp de VN-klimaattop in Kopenhagen gaf Irina Bokova, directeur-generaal van UNESCO, uitleg aan de verzamelde wereldpers over de klimaatinitiatieven van de Organisatie. UNESCO+stelt+klimaatprogramma+voor+in+KopenhagenGisteren gaf Irina Bokova, directeur-generaal van UNESCO, een persconferentie op de VN-klimaatconferentie (COP15) in Kopenhagen om de klimaatinitiatieven van de Organisatie voor te stellen. Ze benadrukte de belangrijke rol die UNESCO kan spelen in de strijd tegen de klimaatverandering.

"Omwille van haar interdisciplinaire capaciteiten, kan UNESCO een unieke bijdrage leveren aan het leren omgaan met, en het ons aanpassen aan, de klimaatverandering, en dit door gerichte acties op het vlak van onderwijs, wetenschappen, cultuur en communicatie & informatie. Al deze inspanningen worden afgestemd op de antwoorden van het ganse VN-systeem op deze mondiale uitdaging. Een eerste belangrijke pijler van het klimaatinitiatief van UNESCO, is het bijdragen tot de klimaatwetenschap en tot het opbouwen van onmisbare kennis via onze Intergouvernementele Oceanografische Commissie (IOC). Dit gebeurt in samenwerking met de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) en ons Internationaal Hydrologisch Programma (IHP)," aldus Bokova. Het werk in dit domein leidt tot betere kennis en voorspellingen over het klimaatfenomeen.

De tweede pijler waarop het klimaatinitiatief van UNESCO steunt, is de educatie over klimaatverandering. Dit past binnen het kader van het VN-decennium voor Onderwijs voor Duurzame Ontwikkeling waarvan UNESCO de leiding in handen heeft. De acties op dit terrein concentreren zich op het helpen van lidstaten om hun curricula aan te passen, om leerkrachten op te leiden over dit thema en om onderwijsstrategiën op alle niveaus te ontwikkelen.

De derde pijler omvat culturele en bio-diversiteit, met inbegrip van cultureel erfgoed. Bokova beklemtoonde tijdens de persconferentie dat "UNESCO haar lidstaten zal helpen om de iconische waarde van werelderfgoedsites en biosfeerreservaten aan te wenden om schoolvoorbeelden te verspreiden inzake maatregelen voor aanpassing en bescherming." UNESCO zal ook werken rond de problematiek van ontbossing en degradatie van bossen die een impact hebben op het CO2-gehalte in de atmosfeer.

Ten slotte zal UNESCO zich buigen over verschillende ethische en sociale aspecten die verbonden zijn met klimaatverandering. Zo zal ze onderzoeken of het wenselijk is om een verklaring met ethische principes betreffende klimaatverandering te formuleren en zal ze onderzoek voeren naar de migratiestromen die voortvloeien uit de klimaatverandering.

Het UNESCO Platform Vlaanderen publiceerde een brochure die de verschillende programma's en projecten voorstelt waarmee UNESCO een bijdrage levert aan de strijd tegen de klimaatverandering. Klik hier om de brochure met een overzicht van de klimaatprogramma's van UNESCO te downloaden in pdf-formaat.

De brochure is eveneens gratis te bestellen via info@unesco-vlaanderen.be

]]>
Biodiversité et développement durablehttp://unesco-vlaanderen.be/2009/11/2/biodiversité-et-développement-durableMon, 02 Nov 2009 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2009/11/2/biodiversité-et-développement-durableYann Guillaud Biodiversit%26%23233%3b+et+d%26%23233%3bveloppement+durableDe biodiversiteit verstoren, kent grote gevolgen: invasie van (vreemde) soorten, het opduiken van ziektes, het verlies van productiviteit van de ecosystemen, afname van het aantal plantensoorten, die op zijn beurt leidt tot een nog sterkere afname van de biodiversiteit en meer klimaatverandering, wat alweer van invloed is op de biodiversiteit. En toch bleven natuurbehoud en economische ontwikkeling lange tijd tegenover elkaar staan.

Op de Milieutop in Rio de Janeiro van 1992 is de biodiversiteit economisch gevaloriseerd om bijgevolg de bescherming ervan te bevorderen. Desondanks wordt de biodiversiteit nog steeds bedreigd: alle indicatoren lichten rood op en signaliseren een dringende behoefte aan het nemen van maatregelen.

Op basis van ervaringen in Franse nationale parken en in biosfeerreservaten die deel uitmaken van het wereldwijd netwerk dat de UNESCO uitbouwt, stelt de auteur een aantal methoden voor die de degradatie van habitats kunnen tegengaan. Het gaat om benaderingen die op lokale schaal werken maar niet blind blijven voor mondiale tendensen en effecten. Bovendien maken ze komaf met de idee van een menselijke samenleving die zich los van de natuur ontwikkelt.

Yann Guillaud is gespecialiseerd in de sociaal-economische dimensie van ontwikkeling en was raadgever van de Franse commissie voor duurzame ontwikkeling en lid van de expertengroep van de OESO inzake de economische aspecten verbonden aan biodiversiteit.


U kan het boek rechtstreeks bestellen via Unesco Publishing: bestel hier

]]>
Aquatic Habitats in Sustainable Urban Water Managementhttp://unesco-vlaanderen.be/2009/10/5/aquatic-habitats-in-sustainable-urban-water-managementMon, 05 Oct 2009 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2009/10/5/aquatic-habitats-in-sustainable-urban-water-managementAquatic+Habitats+in+Sustainable+Urban+Water+ManagementAquatische habitats hebben heel wat te bieden aan steden en hun inwoners vanuit het perspectief van het ecosysteem. Het niet-duurzame gebruik van deze aquatische habitats, inclusief onoordeelkundig stedelijk waterbeheer, leidt tot een verandering of een vermindering van de biodiversiteit wat dan weer resulteert in een verminderd vermogen van het ecosysteem om zuiver water te produceren, om ons te beschermen tegen vervuiling en ziektes die zich via water verspreiden, om steden te beschermen tegen overstromingen enz...

Aquatic Habitats in Sustainable Urban Water Management vloeit voort uit een samenwerking tussen twee UNESCO-programma's: het Internationaal Hydrologisch Programma (IHP) en het Mens en Biosfeerprogramma (MAB). De samenwerking beoogt tot een beter begrip te komen van aquatische habitats, hoe ze interageren met ecosystemen en hoe ze het best beheerd en gebruikt worden - met bijzondere aandacht voor de integratie ervan in het stedelijk waterbeheer.

Het eerste deel van het boek is een voorstelling van de basisconcepten en uitdagingen met betrekking tot stedelijke aquatische habitats, alsook van mogelijke strategieën voor geïntegreerd beheer. Het tweede deel onderzoekt de technische maatregelen met betrekking tot het beheer en de rehabilitatie van habitats, alsook de invloed die ze hebben op de menselijke gezondheid. Het laatste deel gaat in op de belangrijkste problemen met betrekking tot stedelijke aquatische habitats en op hoe deze praktisch kunnen worden aangepakt. Dit laatste gebeurt op basis van casestudies van over de hele wereld.


U kan het boek rechtstreeks bestellen via Unesco Publishing: bestel hier

]]>
Making Peace With The Earthhttp://unesco-vlaanderen.be/2009/9/21/making-peace-with-the-earthMon, 21 Sep 2009 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2009/9/21/making-peace-with-the-earthMaking+Peace+With+The+EarthDe mensheid, de planeet en de beschaving zijn niet onsterfelijk. De dingen schouderophalend op hun beloop laten en de (politieke) wil niet tonen om iets aan dringende milieukwesties te doen, kan het einde betekenen. Als we niet dringend stappen ondernemen tegen de wereldwijde klimaatopwarming, dreigen we 5 tot 20 procent van het globale BNP te verliezen. Ook de biosfeer is in gevaar door oprukkende verwoestijning, ontbossing, lucht- en bodemvervuiling, terugvallende biodiversiteit, watercrisissen en oceaanvervuiling.

We moeten onze economie anders gaan benaderen door minder grondstoffen te gebruiken en overbodige consumptie een halt toe te roepen. We moeten een nieuwe vorm van ontwikkeling creëren en implementeren die, zonder de groei te stoppen, onze planeet en de biodiversiteit spaart. Het is hoog tijd dat we een nieuwe contract aangaan met de natuur voor de ontwikkeling van onze planeet, zo stelt dit boek.

Het boek past in de reeks 21st Century Talks waarmee de UNESCO het debat wil aanzwengelen over de uitdagingen van de toekomst en hoe er mee om te gaan.


U kan het boek rechtstreeks bestellen via Unesco Publishing: bestel hier

]]>
Marine Habitat and Cover: Their Importance for Productive Coastal Fishery Resourceshttp://unesco-vlaanderen.be/2009/9/8/marine-habitat-and-cover-their-importance-for-productive-coastal-fishery-resourcesTue, 08 Sep 2009 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2009/9/8/marine-habitat-and-cover-their-importance-for-productive-coastal-fishery-resourcesJohn F. Caddy Marine+Habitat+and+Cover%3a+Their+Importance+for+Productive+Coastal+Fishery+ResourcesWereldwijd is er een probleem van overbevissing en uitputting van commerciële visbestanden. De vraag is of de wetenschap en het beleid inzake visserij een oplossing voor dit probleem kunnen bieden.

Tot nu toe werd het probleem vooral aangepakt door de vangst te beperken, maar de auteur van dit boek stelt dat die benadering onvoldoende effect sorteert. Hij pleit ervoor om meer aandacht te besteden aan de habitat van visbestanden en om ervoor te zorgen dat de kwaliteit ervan verbeterd, of in ere hersteld, wordt. Een beter, ecologisch geïnspireerd, beheer met aandacht voor de kwaliteit van de habitat in verhouding tot de levenscyclus van mariene populaties en met overweging van de invloed van menselijke activiteit op de habitat, zijn van cruciaal belang om de visbestanden te doen aangroeien en behouden.

Iedereen die betrokken is bij het beheer van mariene populaties vindt in dit boek een uitdagende nieuwe visie die kan bijdragen tot een alsmaar meer prangend wordend probleem.

John F. Caddy is een onafhankelijk expert die zich toelegt op het onderzoek van mariene ecosystemen. Hij verdiende zijn sporen bij de Visserijraad van Canada en bij de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties waar hij rond onderzoek en beleidsontwikkeling inzake visserij actief was.


U kan het boek rechtstreeks bestellen via Unesco Publishing: bestel hier

]]>
UNESCO info 2008http://unesco-vlaanderen.be/2008/12/21/unesco-info-2008Sun, 21 Dec 2008 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2008/12/21/unesco-info-2008Download de vier nummers van jaargang 2008.

UNESCO info 68

Vijanden van vrije meningsuiting op het internet: Reporters Zonder Grenzen luidt de alarmbel over toenemende censuur op het internet en wil mensen mobiliseren voor het recht op vrije meningsuiting in cyberspace.

Onaanvaardbare straffeloosheid voor misdaden tegen journalisten: Algemeen beschouwd doen landen te weinig om misdaden tegen journalisten te vervolgen waardoor de indruk ontstaat dat zulke misdaden ongestraft kunnen begaan worden. De UNESCO wijst landen op hun verantwoordelijkheid en vraagt hen om verantwoording af te leggen.

Biodiversiteit is de beste garantie op overleven: Als we niet willen dat het ecosysteem op aarde als een kaartenhuisje in elkaar zakt, moeten we de biodiversiteit verzekeren. Allen zo kunnen we onze toekomst veiligstellen.

Vlaanderen heeft UNESCO Leerstoel voor Eremologie: De Universiteit Gent beschikt voortaan over een UNESCO Leerstoel in het domein van de woestijnstudies.

Vluchtelingen van de toekomst zullen klimaatvluchtelingen zijn: Dat de aarde opwarmt staat buiten kijf. Hoezeer dit ons leven en dat van toekomstige generaties zal veranderen, hangt af van de beslissingen die we nu nemen.

Tweetaligheid migrantenkinderen is een troef: In dit Internationaal Jaar van de Talen is het hoog tijd dat beleidsmakers inzien dat twee- en meertaligheid een troef is en zeker geen hinderpaal tot zelfontplooiing of integratie.

De noordpool smelt: Terwijl het zeeijs in de Noordelijke IJszee steeds meer wegsmelt, lopen verschillende landen zich warm voor een rush naar de natuurlijke rijkdommen die de noordpool herbergt. De UNESCO werkt aan een systeem om een en ander in goede banen te leiden en om de toekomst van het gebied te verzekeren.

Mongolische historische documenten vrijwaren: Met steun van de UNESCO worden belangrijke historische Mongolische documenten gedigitaliseerd en ontsloten.

Consensus bevordert internationale veiligheid: Het verdedigen van de mensenrechten en het streven naar internationale consensus is de beste manier om te antwoorden op de uitdagingen van de gemondialiseerde samenleving, zo meent de topman van de UNESCO.

Officiële aftrap Internationaal Jaar van de Planeet Aarde: Het Internationaal Jaar van de Planeet Aarde is officieel gelanceerd met een tweedaags evenement. Onder het publiek bevonden zich heel wat jonge creatievelingen die bekroond werden in het kader van een internationale wedstrijd - bij hen ook drie Belgische studenten.

Download UNESCO info 68

Dubbelnummer UNESCO info 69-70

Achtergestelde kinderen zijn dubbel benadeeld op school: Een UNESCO-studie toont aan dat sociale ongelijkheid serieuze gevolgen heeft voor het basisonderwijs waardoor het moeilijk is om alle kinderen gelijke onderwijskansen te bieden.

Lezen voor een betere toekomst: Een Britse jeugdauteur brengt een nieuwe versie uit van een van haar bekroonde boeken om aandacht en middelen te werven voor UNESCO-projecten ten behoeve van achtergestelde kinderen.

Studenten bouwen aan duurzame ontwikkeling: Ingenieurstudenten van Noord en Zuid bedachten projecten ter bestrijding van de armoede en ter bevordering van duurzame ontwikkeling in ontwikkelingslanden. Tien projecten kregen een financiële impuls om ze in de praktijk om te zetten.

Werelderfgoedlijst groeit verder aan: Het Werelderfgoedcomité van de UNESCO heeft 27 nieuwe sites toegevoegd aan de Werelderfgoedlijst en plaatst vier sites onder verscherpt toezicht.

Internationale zichtbaarheid werkt als een schild voor bedreigde journalisten: Journalisten die hun werk doen, dienen de samenleving en de democratie, zo meent Lydia Cacho Ribeiro. Ze maakte faam als onderzoeksjournaliste in uiterst moeilijke en gevaarlijke omstandigheden. Haar engagement leverde haar de UNESCO/Guillermo Cano Prijs voor de Persvrijheid op.

Sanitaire voorzieningen voor een gezondere stad: Een internationaal project wil de volksgezondheid en de leefbaarheid van steden verbeteren door de sanitaire voorzieningen en het waterbeheer op een duurzame manier te ontwikkelen.

Richting geven aan UNESCO: De Vlaamse UNESCO Commissie en de Nationale UNESCO Commissies van Nederland en Luxemburg brachten hun collega's uit Europa en Noord-Amerika bijeen om een gezamenlijk advies te formuleren over de programma's en de onderwerpen waarop de UNESCO zich in de toekomst zou moeten concentreren.

Voedselcrisis kondigt failliet van het landbouwsysteem aan: De prijzen voor voeding en grondstoffen swingen de pan uit en het milieu en de samenleving kreunen onder de gevolgen van de huidige landbouw- en handelspolitiek. Een gezamenlijk rapport van een aantal internationale organisaties, waaronder de UNESCO, analyseert de toestand en roept op tot verandering.

Download dubbelnummer UNESCO info 69-70

UNESCO info 71

Ongelijkheid ondermijnt onderwijskansen van miljoenen kinderen: Miljoenen kinderen worden geboren met een sociale achterstand die ze al te vaak ook via het onderwijs niet kunnen inhalen waardoor niet alleen hun zelfontplooiing wordt belemmerd maar evenzeer de ontwikkeling van hun gemeenschap. Een UNESCO-rapport luidt de alarmklok.

Blauwdruk voor duurzame vrede: De in Leuven gevestigde UNESCO Chair on Building Sustainable Peace voert onderzoek naar de bouwstenen waarmee een duurzame vrede kan worden opgebouwd.

De mensenrechten mogen niet gerelativeerd worden: Naar aanleiding van de 60ste verjaardag van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens blikt een van de auteurs terug op het totstandkomen van het baanbrekende document.

Tennislegende mentor voor gendergelijkheid: De samenwerking die de UNESCO en de spelersorganisatie van het vrouwentennis aangingen ter verbetering van de positie van de vrouw, krijgt een nieuw gezicht in de persoon van Billie Jean King.

Water is te belangrijk om er over te vechten: Een wetenschapper met ervaring in conflictbemiddeling roept op om de politiek te overstijgen en samen te werken aan de oplossing van de alsmaar groter wordende waterproblemen in het Midden-Oosten.

Meer investeren in alfabetiseren: Landen moeten meer middelen en zorg besteden aan het optrekken van de geletterdheid onder volwassenen, zo stelt een nieuw UNESCO-rapport dat de vooruitgang van het VN Decennium voor Geletterdheid evalueert.

De strijd tegen aids: Viroloog Luc Montagnier bindt al jarenlang de strijd aan tegen aids met de steun van de UNESCO. Hij ziet enkele positieve evoluties die kunnen leiden tot een oplossing voor de epidemie.

Vlaamse volkscultuur kandidaat voor UNESCO-erkenning: Het Carnaval van Aalst en de Heilig-Bloedprocessie van Brugge zijn kandidaat voor de nieuwe Representatieve lijst van immaterieel erfgoed van de UNESCO

Bouwtechnisch onderhoud en beheer van het Groot Begijnhof in Leuven: Er wordt zelden stilgestaan bij het specifieke beheer dat werelderfgoedsites vergen om te garanderen dat ook toekomstige generaties kunnen genieten van hun uitzonderlijke waarde. Daarom besteden we ruime aandacht aan de ideeën achter, en de dagdagelijkse uitvoering van, het beheer van het Groot Begijnhof in Leuven, een van de dertien Vlaamse begijnhoven die erkent zijn als werelderfgoed.

Download UNESCO info 71


UNESCO info verschijnt vier keer per jaar. Abonnementen lopen per kalenderjaar. Voor 10 euro valt het tijdschrift bij je in de bus. Bestellen kan via info@unesco-vlaanderen.be

]]>
Explique-moi... La Terrehttp://unesco-vlaanderen.be/2008/11/27/explique-moi-la-terreThu, 27 Nov 2008 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2008/11/27/explique-moi-la-terreExplique-moi...+La+TerreDit educatieve boekje voor jonge lezers legt onder meer uit waarom de planeet Aarde zo ideaal is om op te leven. Verder is er aandacht voor de planeet in het universum, hoe de Aarde er aan de binnenkant uitziet en voor het klimaat en de fenomenen die onze moederplaneet bedreigen.

In deze reeks verschenen eerder al gelijkaardige boekjes over de oceanen, de biosfeerreservaten en het werelderfgoed.


U kan het boek rechtstreeks bestellen via Unesco Publishing: bestel hier

]]>