UNESCO Platform Vlaanderen, thema "bio-ethiek"http://www.unesco-vlaanderen.be2016-03-04T10:36:42Het UNESCO Platform Vlaanderen legt zich in de eerste plaats toe op het zo breed mogelijk verspreiden van informatie over de activiteiten en programma’s van UNESCO. Dat doet ze onder meer via het driemaandelijks tijdschrift UNESCO info, door het uitgeven van brochures rond specifieke UNESCO-prioriteiten en door het runnen van een informatie- en documentatiecentrum waar mensen kunnen aankloppen met vragen die verband houden met UNESCO.http://www.unesco-vlaanderen.be/media/html/unesco_platform_vlaanderen_logo.pngUNESCO Platform Vlaanderen, thema "bio-ethiek"http://www.unesco-vlaanderen.benlUNESCO info 96http://www.unesco-vlaanderen.be/2015/12/1/unesco-info-96Tue, 01 Dec 2015 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2015/12/1/unesco-info-96O.a. aandacht voor vluchtelingenproblematiek in het onderwijs, nieuwe inschrijvingen op Unesco-erfgoedlijsten, de strijd tegen discriminatie van holebi's en de samenwerking tussen Unesco en de EU.

UNESCO info 96Slaagt Europa erin om het recht op onderwijs te waarborgen? De recente instroom van vluchtelingen in Europa heeft gevolgen voor het onderwijs. Zonder specifieke maatregelen zijn de nieuwe duurzame ontwikkelingsdoelen nu al een maat voor niets.

Neen tegen discriminatie en geweld tegen holebi's, transgenders en interseksuelen: 12 VN-agentschappen pakken uit met een verklaring om landen aan te sporen om de rechten van holebi's, transgenders en interseksuelen te respecteren en te waarborgen.

Oppassen voor onethische aanpassing erfelijke eigenschappen: Unesco-panel van experts vraagt tijdelijk verbod op de genetische bewerking van de menselijke kiembaan en breed debat over de genetische modificatie van het menselijk DNA.

Nieuwe inschrijvingen op internationaal register van bijzonder documentair erfgoed: Unesco voegt 47 stukken toe aan haar Memory of the World Register, waaronder twee Nederlandse voordrachten.

De Afrikaanse paradox overwinnen: De Congolese muzikant Ray Lema denkt dat kennis over het gemeenschappelijk erfgoed van Afrika de sleutel is tot het herwinnen van de Afrikaanse trots en een betere toekomst voor het continent.

Opmars van industrieel erfgoed op Unesco Werelderfgoedlijst: De jaarlijkse bijeenkomst van het Werelderfgoedcomité erkende 24 nieuwe werelderfgoedsites. Opmerkelijk is dat er dit jaar verschillende voorbeelden van industrieel erfgoed zijn ingeschreven op de Werelderfgoedlijst.

De onderzoeker moet van zich laten horen: Bolivia wil lithium gaan ontginnen maar lijkt teveel te focussen op de economische kant van de zaak. Een door Unesco bekroonde jonge onderzoeker vraagt meer aandacht voor de sociale en ecologische aspecten.

18 Vlaamse WOI-sites kandidaat voor erkenning als werelderfgoed: Een breed samenwerkingsverband van partners ondertekende een convenant om de werelderfgoednominatie van 18 Vlaamse WOI-sites voor te bereiden.

Topvrouw Unesco in Brussel: De directeur-generaal van Unesco zat samen met vertegenwoordigers van de EU en met de Vlaamse minister-president om te overleggen over gezamenlijke acties.

Download UNESCO info 96


UNESCO info verschijnt vier keer per jaar. Abonnementen lopen per kalenderjaar. Voor 10 euro valt het tijdschrift bij je in de bus. Bestellen kan via info@unesco-vlaanderen.be

]]>
Oppassen voor onethische aanpassing erfelijke eigenschappenhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2015/10/6/oppassen-voor-onethische-aanpassing-erfelijke-eigenschappenTue, 06 Oct 2015 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2015/10/6/oppassen-voor-onethische-aanpassing-erfelijke-eigenschappenUnesco-panel van experts vraagt tijdelijk verbod op de genetische bewerking van de menselijke kiembaan en breed debat over de genetische modificatie van het menselijk DNA.

Oppassen voor onethische aanpassing erfelijke eigenschappen

Een Unesco-panel van wetenschappers, filosofen, juristen en beleidsmakers heeft opgeroepen tot een tijdelijk verbod op de genetische bewerking van de menselijke kiembaan en tot een brede maatschappelijke discussie over de genetische modificatie van het menselijk DNA.

Het Internationaal Bio-ethiek Comité (IBC) van Unesco kwam bijeen van 29 september tot 1 oktober 2015 in Parijs op de hoofdzetel van Unesco. Aan het slot van de bijeenkomst stelden de onafhankelijke experts van het IBC een rapport voor met een geactualiseerde reflectie over het menselijk genoom en de mensenrechten. De deskundigen schrijven daarin dat "gentherapie een keerpunt in de geschiedenis van de geneeskunde zou kunnen zijn" en dat "het bewerken van het genoom zonder twijfel een van de meest veelbelovende ontwikkelingen van de wetenschap in het belang van de hele mensheid" is.

Voorzichtigheid geboden

De auteurs van het rapport geven echter meteen ook een waarschuwing mee: "deze ontwikkeling lijkt bepaalde voorzorgsmaatregelen nodig te hebben en geeft aanleiding tot ernstige bezorgdheid, vooral als de bewerking van het menselijk genoom zou worden toegepast op de kiembaan en zodoende erfelijke veranderingen zou introduceren, die aan toekomstige generaties kunnen worden overgedragen." Het IBC pleit daarom voor een moratorium op deze specifieke procedure.

Recente ontwikkelingen hebben de deur opengezet voor genetische screening en tests voor erfelijke ziekten, gentherapie, het gebruik van embryonale stamcellen in medisch onderzoek en de mogelijkheid van het klonen en de genetische bewerking voor zowel medische als niet-medische doeleinden.

Strikte voorwaarden

"Interventies op het menselijk genoom mogen slechts worden toegelaten voor preventieve, diagnostische of therapeutische redenen en zonder dat ze doorgegeven worden aan nakomelingen," zegt het IBC, want het alternatief zou "de inherente en dus gelijke waardigheid van alle mensen in gevaar brengen en een nieuw tijdperk van de eugenetica inluiden."

Het IBC meldt dat de snelle ontwikkelingen in de genetica ervoor zorgen dat 'designer baby's' in toenemende mate mogelijkheid worden. Wetenschappers en bio-ethici dringen daarom aan op een breder maatschappelijk debat over het vermogen van de wetenschap om menselijke embryo's genetisch te wijzigen in het laboratorium om erfelijke eigenschappen te beïnvloeden, zoals uiterlijk en intelligentie.

Nieuwe techniek

Een nieuwe techniek voor het bewerken van het genoom, genaamd CRISPR-Cas9, maakt het wetenschappers mogelijk om eenvoudig en efficiënt DNA toe te voegen, te verwijderen en te corrigeren. Deze techniek zou in de toekomst een oplossing kunnen bieden voor het behandelen, of zelfs genezen, van bepaalde zieken zoals sikkelcelziekten (erfelijke aandoeningen), mucoviscidose (taaislijmziekte) en sommige kankers. Maar het bewerken van de kiembaan maakt het voor wetenschappers die werken met menselijke embryo's, eicellen en sperma, ook gemakkelijker om veranderingen aan het DNA aan te brengen om bijvoorbeeld de oogkleur te bepalen.

Vorig jaar publiceerde de universiteit van Hokkaido (Japan) een studie over de wetgeving en de juridische praktijken met betrekking tot genetische modificatie. Daaruit bleek dat 29 van de 39 beoordeelde landen een verbod hanteren op het bewerken van de menselijke kiembaan. In 25 landen daarvan was het verbod juridisch bindend. De andere vier hadden richtlijnen, terwijl de regeling van de overige tien werd beschreven als dubbelzinnig.

Doe-het-zelf testen

Het rapport waarschuwt ook voor het verborgen gevaar van de doe-het-zelf genetische testen. De auteurs merken op dat consumenten die hun eigen DNA testen met behulp van zogenaamde Direct-to-Consumer (DTC) kits die online worden verkocht, nood hebben aan professionele genetische en medische begeleiding om de resultaten te begrijpen en ernaar te handelen. Zulke kits zijn gemakkelijk verkrijgbaar voor consumenten om zowel medische als niet-medische testen uit te voeren, zoals het beoordelen van de etnische afkomst. De commissie dringt aan op duidelijke regels voor dergelijke tests en op meer informatie voor consumenten over de al dan niet wetenschappelijke basis ervan.

De lidstaten van Unesco namen in 2005 de Universele Verklaring over bio-ethiek en de mensenrechten aan om beter te kunnen omgaan met ethische kwesties die voortvloeien uit de snelle veranderingen in de geneeskunde, de biowetenschappen en de biotechnologie. De verklaring stelt dat het menselijk genoom onderdeel is van het erfgoed van de mensheid. De Verklaring omvat regels die moeten worden nageleefd om de menselijke waardigheid, de mensenrechten en de fundamentele vrijheden te respecteren.

Het IBC werd opgericht in 1993 als reactie op de snelle ontwikkeling van de wetenschappelijke kennis van het menselijk genoom: de volledige genetische samenstelling van de mens. Het bestaat uit 36 onafhankelijke deskundigen die de vooruitgang van de biowetenschappen en de toepassingen ervan opvolgen met als doel het respect voor de menselijke waardigheid en vrijheid te garanderen.


Report of the IBC on Updating Its Reflection on the Human Genome and Human Rights

]]>
UNESCO info 89http://www.unesco-vlaanderen.be/2013/11/7/unesco-info-89Thu, 07 Nov 2013 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2013/11/7/unesco-info-89O.a. aandacht voor duurzame ontwikkeling in droge gebieden, de evolutie van de bio-ethiek, de internationale dopingjacht en potentieel werelderfgoed in Vlaanderen en Nederland...

UNESCO info 89Duurzame ontwikkeling gedragen door lokale bevolking in droge streken: Unesco-project om duurzame ontwikkeling in halfwoestijn- en woestijngebieden te bevorderen is succesvol afgerond in Gent.

20 jaar bio-ethiek: wat nu? Deskundigen verzamelen op de hoofdzetel van unesco in Parijs om ideeën uit te wisselen over de voornaamste uitdagingen voor de bio-ethiek in de komende twintig jaar.

Dopingbestrijding in de sport: Unesco zorgt ervoor dat de strijd tegen het dopinggebruik in de sport een wettelijk kader krijgt en dat er betere internationale afspraken kunnen worden gemaakt. een doorlichting van het opzet en de werking van de conventie.

Bescherming van cultuurgoederen bij gewapende conflicten: Welke verdragen regelen de bescherming van cultuurgoederen en cultureel erfgoed in geval van gewapend conflict? En hoe speelt ons land hierop in?

Uitzonderlijke waarde Koloniën van Weldadigheid onderzocht: Nederland en Vlaanderen werken aan een gemeenschappelijke nominatie voor de Unesco Werelderfgoedlijst.

Meer dan een nota in de ontwikkelingsagenda: Binnen de Verenigde Naties spreken wereldleiders de ontwikkelingsdoelen voor na 2015 af. Unesco legt uit waarom onderwijs een centrale plaats moet krijgen.

Download UNESCO info 89


UNESCO info verschijnt vier keer per jaar. Abonnementen lopen per kalenderjaar. Voor 10 euro valt het tijdschrift bij je in de bus. Bestellen kan via info@unesco-vlaanderen.be

]]>
Wetenschap dichter bij de mensen brengenhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2011/12/22/wetenschap-dichter-bij-de-mensen-brengenThu, 22 Dec 2011 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2011/12/22/wetenschap-dichter-bij-de-mensen-brengenUNESCO organiseert een forum om te bespreken hoe we ervoor kunnen zorgen dat wetenschappelijke vooruitgang het algemeen welzijn meer ten goede komt.

Wetenschap dichter bij de mensen brengenNaar aanleiding van de zestigste verjaardag van de UNESCO Kalinga Prijs voor de Popularisering van Wetenschap, vindt er een internationaal symposium plaats van 4 tot 5 januari 2012 in Bhubaneswar (India). De bijeenkomst brengt de laureaten van de Prijs samen om te bespreken wat er kan gedaan worden om wetenschap dichter bij de mensen te brengen.

Sinds de lancering van de Prijs in 1951, verloor het initiatief nog niets aan relevantie. De wereld is de dag van vandaag voortdurend in beweging en de ontwikkelingen manifesteren zich steeds sneller. Als gevolg daarvan staan maatschappijen voor grote uitdagingen - van het uitbannen van armoede tot het omgaan met de gevolgen van klimaatverandering. Wetenschap kan een essentieel instrument zijn om voor iedereen eerlijke en duurzame oplossingen te vinden voor deze uitdagingen. Dit kan door de kloof te dichten tussen wetenschappers en burgers en door ervoor te zorgen dat de bevolking kan genieten van de voordelen van wetenschappelijke vooruitgang om het dagelijks leven te verbeteren en om de oorzaken van gemeenschappelijke problemen beter te begrijpen en gezamenlijk aan te pakken.

Tot nu toe ontvingen 65 laureaten uit 24 landen de Prijs. Zes daarvan kregen ook een Nobelprijs. De viering van de zestigste verjaardag van de Prijs is niet enkel een gelegenheid om de uitzonderlijke verwezenlijkingen van de laureaten te eren maar eveneens om te bespreken hoe de popularisering van de wetenschap kan vergroot worden en hoe wetenschap een grotere rol kan spelen bij het verbeteren van het algemeen welzijn, het versterken van het cultureel erfgoed en het vinden van oplossingen voor de problemen waarmee de mensheid kampt.


]]>
Klimaat op aarde manipulerenhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2010/11/15/klimaat-op-aarde-manipulerenMon, 15 Nov 2010 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2010/11/15/klimaat-op-aarde-manipulerenDeur op een kier voor onderzoek naar manipulatie van de atmosfeer om gevolgen van klimaatverandering te milderen.

Klimaat op aarde manipulerenUNESCO belegde op 12 november 2010 een expertenbijeenkomst in Parijs over geoengineering, een relatief nieuw wetenschappelijk concept dat erop gericht is om het klimaat op aarde op grote schaal te manipuleren om een antwoord te bieden op de klimaatverandering. De Organisatie wou op die manier een breed debat op gang brengen tussen wetenschappers en beleidsmakers over de wenselijkheid en het potentieel van een dergelijke aanpak. Vertegenwoordigers van verschillende academische, non-profit, gouvernementele en intergouvernementele instellingen uit zo'n dozijn landen namen aan de bijeenkomst deel.

De experts waren het er over eens dat we voortaan twee takken moeten onderscheiden in geoengineering: solar geoengineering en carbon geoengineering. De eerste tak wil de zonnestraling verminderen die door het klimaatsysteem op aarde geabsorbeerd wordt. Dat kan bijvoorbeeld door reflecterende deeltjes zoals zwaveldioxide te injecteren in de atmosfeer om zodoende de gemiddelde globale temperatuur te verlagen. De tweede tak concentreert zich op het zuiveren van koolstofdioxide uit de atmosfeer met behulp van technische innovaties of door bepaalde ecosysteemprocessen te versnellen om aldus de schadelijke gevolgen van de aanwezigheid van broeikasgassen in de atmosfeer te beperken.

De bijeengekomen deskundigen pleitten eveneens voor de oprichting van een nieuw internationaal onderzoeksprogramma, vergelijkbaar met het Wereldklimaatonderzoekprogramma gesteund door de Internationale Wetenschapsraad, de Wereld Meteorologische Organisatie, de Intergouvernementele Oceanografische Commissie en UNESCO.

Het nieuwe programma zou de technische en wetenschappelijke uitdagingen die verband houden met geoengineering kunnen aanpakken en verzekeren dat er legitiem wetenschappelijk onderzoek gevoerd wordt naar de controversieel concept. Dit strookt met de verklaring van de Conventie voor Biologische Diversiteit die experimenten met geoengineering op kleine schaal toelaat zolang er voldoende controlemechanismen worden ingebouwd.

]]>
UNESCO info 2009http://www.unesco-vlaanderen.be/2009/12/21/unesco-info-2009Mon, 21 Dec 2009 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2009/12/21/unesco-info-2009Download de vier nummers van jaargang 2009.

UNESCO info 72

Water is essentieel voor ontwikkeling: Een nieuwe editie van het VN Wereldwaterrapport benadrukt de essentiële rol van water voor ontwikkeling en wijst op de vele voordelen van het investeren in goede watervoorziening en duurzaam beheer.

Gouden tijd voor sterrenkunde: De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties riep 2009 uit tot Internationaal Jaar van de Sterrenkunde en gaf de coördinatie in handen van UNESCO.

Financiële crisis dreigt ook ontwikkelingslanden zwaar te treffen: De globale financiële crisis zal grote gevolgen hebben voor de ontwikkelingshulp en de meest kwetsbare burgers dieper in de armoede duwen, zo waarschuwt een UNESCO-analyse.

UNESCO Atlas bedreigde talen: West-Vlaams en Limburgs in gevaar: Ruim een derde van alle talen dreigt uit te sterven, zo blijkt uit de nieuwe UNESCO Atlas van bedreigde talen. Ook het West-Vlaams en het Limburgs staan op de rode lijst.

Wie spreekt er Ch'ti? : De Franse film Bienvenue chez les ch'tis krijgt de lachers op de hand maar de realiteit van de Ch'ti taal is minder vrolijk.

Scholen bouwen voor betere wereld: Zonder onderwijs voor meisjes is een betere wereld voor iedereen onmogelijk, zo luidt de overtuiging van een Greg Mortenson, een opmerkelijk ontwikkelingswerker die scholen bouwt in de afgelegen gebieden van Pakistan en Afghanistan.

Ethiek gaat over moreel handelen en risico's afwegen: De internationale expertencommissie die UNESCO adviseert over ethische aangelegenheden op het domein van wetenschap en technologie wil een kader creëren om beter te kunnen inspelen op de snelle wetenschappelijke en technologische ontwikkeling en de ethische gevolgen van klimaatverandering onderzoeken.

Erkenning voor vrouwen in de wetenschap: UNESCO en L'Oréal erkennen jaarlijks de waardevolle bijdrage van vrouwen aan de nog steeds door mannen gedomineerde wetenschap.

Download UNESCO info 72

UNESCO info 73

Inventaris immaterieel cultureel erfgoed uitgebreid: Onder meer de Sinterklaasviering en de garnaalvisserij te paard zijn opgenomen op de Vlaamse inventaris van immaterieel cultureel erfgoed.

Vlaamse UNESCO Leerstoel promoot preventieve erfgoedconservatie: Een nieuwe UNESCO Leerstoel aan de K.U. Leuven draagt het concept van preventieve erfgoedconservatie internationaal uit.

Recht op onderwijs onder vuur: Ervoor zorgen dat kinderen hun recht op onderwijs kunnen uitoefenen, is één van de hoogste prioriteiten van UNESCO. Er heerst dan ook grote bezorgdheid over een nieuw VN-rapport waaruit blijkt dat scholen, leerlingen en leerkrachten in verschillende conflictgebieden het doelwit van aanslagen zijn.

Oceanen verdienen meer aandacht en respect: Naar aanleiding van de eerste Wereldoceaandag breekt het hoofd van UNESCO's Intergouvernementele Oceanografische Commissie een lans voor een beter duurzaam beheer van onze belangrijkste natuurlijke hulpbron.

Volwassenenonderwijs bevordert ontwikkeling: Educatie voor volwassenen en levenslang leren zijn cruciale elementen om de ontwikkeling te bevorderen, dat is de boodschap waarvan een internationale conferentie beleidsmakers wil bewust maken.

Sri Lankaans journalist krijgt postuum UNESCO-prijs voor Persvrijheid: De eerder dit jaar vermoorde Lasantha Wickrematunge die zich jarenlang inzette voor vrije meningsuiting, is door een internationale jury gekozen als laureaat van de Prijs voor Persvrijheid 2009.

Efficiënter debatteren in de UNESCO-arena: De Vlaamse UNESCO Commissie organiseerde samen zijn Nederlandse en Luxemburgse tegenhanger een bijeenkomst om een nieuwe benadering van de regionale consultaties van Nationale UNESCO Commissies op internationale schaal te promoten

Afrikaanse filmindustrie rukt op: Nigeria is de tweede grootste filmproducent ter wereld en laat daarmee de Verenigde Staten achter zich, zo blijkt uit een recent rapport van het UNESCO Instituut voor Statistiek.

Vlaamse steun voor wetenschappelijke projecten: Vlaanderen maakt internationaal school door op een geconcentreerde en toekomstgerichte manier wetenschappelijke projecten van UNESCO te ondersteunen die het duurzaam beheer van kusten en natuurlijke rijkdommen in voornamelijk ontwikkelingslanden mogelijk helpen maken door capaciteitsopbouw en het versterken van nationale infrastructuur in een internationale omgeving.

Download UNESCO info 73

UNESCO info 74

Internationale richtlijnen voor seksuele opvoeding: Een reeks nieuwe richtlijnen moet landen helpen om een beter beleid te voeren rond seksuele voorlichting op school om zo de verspreiding van hiv en seksueel overdraagbare aandoeningen te bestrijden.

We moeten meer doen om ontwikkelingslanden te helpen: Na tien jaar het Secretariaat van UNESCO te hebben geleid, blikt directeur-generaal Koïchiro Matsuura terug op de voornaamste evoluties onder zijn beleid.

De volgende stap voor oceaanobservatie: Wetenschappers van over de hele wereld komen in september samen om te bespreken hoe oceaanobservatie zich in de toekomst moet ontwikkelen om tegemoet te komen aan sociale en economische behoeften en om het klimaatbeleid beter te ondersteunen.

Restauratie van Babylon op gang schieten: Een rapport formuleert concrete aanbevelingen om de geteisterde archeologische site van Babylon in Irak in eer te herstellen.

Democratie is het delen van macht: Voormalig VN secretaris-generaal Boutros Boutros-Ghali praat over het belang om de globalisering te democratiseren en over het versterken van de solidariteit onder ontwikkelingslanden.

Chinees pilootproject voor bescherming jonge migranten: Chinese steden krijgen te maken met een instroom van goedkope arbeidskrachten die bijdragen tot de economische ontwikkeling. Een pilootproject onder leiding van UNESCO wil ervoor zorgen dat de rechten van deze migranten gerespecteerd worden.

Alfabetisering als ijkpunt voor persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling: De internationale gemeenschap van beleidsmakers, donors en hulporganisatie investeren onvoldoende in de alfabetisering van volwassenen terwijl nochtans voldoende is bewezen welke verstrekkende gevolgen alfabetisering kan hebben op de persoonlijke en de maatschappelijke ontwikkeling wanneer het op een duurzame en doelgerichte manier wordt aangepakt.

Download UNESCO info 74

UNESCO info 75

Koers voor de komende twee jaar uitgestippeld: De Algemene Conferentie van UNESCO bepaalde waarop de Organisatie zich de komende twee jaar zal toeleggen en verkoos een nieuwe directeur-generaal die de komende vier jaar het stuur in handen krijgt.

Meer investeren in culturele diversiteit: In een snel veranderende wereld tengevolge van globalisering staat culturele diversiteit onder druk. Een ruimere interpretatie van het begrip en meer investeringen in culturele diversiteit kunnen de globale ontwikkeling bevorderen, zo blijkt uit een recent veelomvattend rapport van UNESCO.

Jongeren vragen meer inspraak: Tijdens het zesde UNESCO Jeugdforum gaven jongeren uit meer dan 80 landen aan welke onderwerpen zij als prioritair beschouwen en bespraken ze hoe UNESCO de band met jongeren en jeugdorganisaties nauwer kan aanhalen.

UNESCO richt schijnwerpers op immaterieel erfgoed: De Heilig Bloedprocessie van Brugge is één van de elementen die zijn erkend door UNESCO in het kader van de Conventie voor de bescherming van immaterieel cultureel erfgoed. De Conventie zet vooral in op bescherming en duurzaam erfgoedbeheer.

Belgisch andersglobalist krijgt UNESCO-Madanjeet Singh Prijs: François Houtart is een van de twee laureaten van de UNESCO-Madanjeet Singh Prijs voor de Bevordering van Verdraagzaamheid en Geweldloosheid.

Irakezen moeten massaal verhuizen door watertekort: Landelijke gemeenschappen in het noorden van Irak kampen met grote watertekorten door aanhoudende droogte en slecht onderhoud van traditionele watervoorzieningssystemen. UNESCO luidt de noodklok en plant een nieuw initiatief om de dramatische situatie te verhelpen.

Stimulans voor jonge researchers: Drie jonge Belgische wetenschappers kunnen genieten van een beurs onder de noemer van het programma L'Oréal-UNESCO Voor Vrouwen en Wetenschap.

Discriminatie bestrijden in Oost-Europa: Hiv en aids blijven oprukken in Oost-Europa. Een nieuw UNESCO-project wil de epidemie indijken en de discriminatie bestrijden die gepaard gaat met de ziekte.

Grenzeloze diploma's dankzij UNESCO en Raad van Europa: Een recent verdrag waar ons land onlangs tot toetrad, maakt het gemakkelijker om in een groot deel van de wereld in het buitenland te gaan studeren of werken.

Download UNESCO info 75


UNESCO info verschijnt vier keer per jaar. Abonnementen lopen per kalenderjaar. Voor 10 euro valt het tijdschrift bij je in de bus. Bestellen kan via info@unesco-vlaanderen.be

]]>
Nanotechnologies, Ethics and Politicshttp://www.unesco-vlaanderen.be/2009/9/8/nanotechnologies,-ethics-and-politicsTue, 08 Sep 2009 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2009/9/8/nanotechnologies,-ethics-and-politicsNanotechnologies%2c+Ethics+and+PoliticsOnderzoek naar technologie op atomisch en moleculair niveau groeit wereldwijd. Er wordt luidop nagedacht over beloftevolle toepassingen in de geneeskunde, de productie en de communicatie, gaande van nieuwe medicijnen tot het opkuisen en voorkomen van vervuiling, het ontwikkelen van sterkere en lichtere materialen en nieuwe manieren voor het opslaan, opvragen en verspreiden van data.

Nanotechnologie is een van de snelst groeiende technologieën. Alle experts zijn het erover eens dat - net zoals nucleaire technologie, biotechnologie, genetische technologie en informatietechnologie eerder - nanotechnologie binnenkort een enorme impact zal hebben op onze samenlevingen en op het menselijk leven. Verwacht wordt zelfs dat de impact nog groter zal zijn omdat nanotechnologie eerdere technologieën combineert en toepassingen vindt in veel facetten van het leven en onze activiteiten. Nu we aan het begin staan van een nieuwe technologische revolutie, is het belangrijk dat we ons buigen over de mogelijke ethische implicaties ervan. Niet in het minst omdat er bij de publieke opinie nu reeds verdeeldheid bestaat omtrent nanotechnologie, tussen zij die hun hoop stellen op de beloftevolle nieuwe toepassingen ervan en zij die vrezen voor schadelijke gevolgen voor mens en milieu.

Natuurlijk is het moeilijk te voorspellen hoe wetenschap en technologie zullen evolueren en vaak voelen ethische beschouwen aan als vijgen na Pasen, net omwille van de snelle ontwikkelingen maar desalniettemin moeten we de kans aangrijpen om een prospectieve (in plaats van de gebruikelijke retrospectieve) ethische reflectie aan te vatten over nanotechnologie. Een dergelijke reflectie kan richtinggevend zijn terwijl de technologie verder ontwikkeld wordt en ervoor zorgen dat deze ontwikkelingen gebeuren op een manier die bepaalde menselijke waarden respecteert en met de bedoeling om bij te dragen tot de oplossing van een aantal fundamentele globale problemen.

Het zou fout zijn te veronderstellen dat de ethische reflectie over nanotechnologie niet relevant is op wereldschaal. Landen als China, India, Brazilië, Zuid-Afrika en Mexico hebben intensieve onderzoeksprogramma's lopen. Bij een snelle groei van nanotechnologie bestaat het gevaar dat de kloof tussen meer- en minder-ontwikkelde landen groter wordt en dat de verschillen ook van aard veranderen. Zoals elke nieuwe technologie moet ook nanotechnologie voordelen bieden voor alle mensen, waar ze ook wonen. Alle landen moeten dus betrokken worden bij de ontwikkeling zodat ze ook van de voordelen kunnen genieten. Hierbij bestaat wel het gevaar dat ontwikkelingslanden enkel als testgebied gebruikt worden waardoor ze niet zozeer van de voordelen kunnen genieten maar wel met alle nadelen ervan te maken krijgen.

Een belangrijke overweging bij de ontwikkeling van wetenschap en technologie, is hoe er voor gezorgd kan worden dat de ontwikkeling gestuurd wordt in de richting van een oplossing voor globale problemen zoals armoede, milieuverloedering, geweld en ziekte. Dit is een belangrijke bekommernis van de UNESCO, vandaar dat de Organisatie zich aanbiedt als forum voor de ethische reflectie over de ontwikkeling en de impact van nanotechnologie. Dit boek wil daartoe een eerste stap zijn, door enerzijds de huidige stand van zaken op te meten en anderzijds door aandacht te besteden aan de keuzes die beleidsmakers moeten maken.


U kan het boek rechtstreeks bestellen via Unesco Publishing: bestel hier

]]>
Ethiek van wetenschap en technologie bij UNESCOhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2009/2/4/ethiek-van-wetenschap-en-technologie-bij-unescoWed, 04 Feb 2009 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2009/2/4/ethiek-van-wetenschap-en-technologie-bij-unescoUNESCO ontwikkelt ethische normen om ervoor te zorgen dat iedereen kan genieten van de voordelen van wetenschappelijke en technologische vooruitgang.

Ethiek wetenschap en technologieIn dit tijdperk van globalisering zijn de ontwikkeling en verspreiding van wetenschap en technologie een zaak van de hele wereld geworden. Het is dan ook van groot belang om gemeenschappelijke normen en waarden en ethische principes op dat vlak te ontwikkelen en te verspreiden, om de wetenschappelijke en technologische vooruitgang in goede banen te leiden en om ervoor te zorgen dat ook iedereen op deze wereld van de voordelen van die vooruitgang kan genieten.

UNESCO, als VN-organisatie met een bijzondere opdracht op het vlak van sociale en menswetenschappen, is uitstekend geplaatst om een internationaal ethisch netwerk voor wetenschap en technologie uit te bouwen en te promoten. Daartoe ontwikkelde de Organisatie een aantal programma's, instrumenten en strategieën die uitgebreid aan bod komen in deze brochure.

Een aantal principes staan centraal in de visie van UNESCO op ethiek. Deze moet volgens de Organisatie wortelen in een filosofische reflectie, moet zich baseren op het systeem van de mensenrechten, en moet werken binnen de wetenschappen maar op een onafhankelijke en kritische manier.

Deze principes vormen een stevige basis waarop verder wordt gebouwd aan een doeltreffende samenwerking met wetenschappen, aan de introductie van ethiek in het onderwijs en aan de versterking van de ethische link tussen de wetenschappelijke en technologische ontwikkeling enerzijds en de culturele, juridische en religieuze context waarin deze ontwikkeling plaatsvindt anderzijds.

Ethiek van wetenschap en technologie bij UNESCO is uitgegeven door het UNESCO Platform Vlaanderen en is gratis te bestellen via info@unesco-vlaanderen.be

Klik [hier] om de brochure Ethiek van wetenschap en technologie bij UNESCO te downloaden.

]]>
Ideeën in de aanbiedinghttp://www.unesco-vlaanderen.be/2008/9/1/ideeën-in-de-aanbiedingMon, 01 Sep 2008 01:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2008/9/1/ideeën-in-de-aanbieding
Tijdens de bijeenkomst van Nationale UNESCO Commissies konden de deelnemers inspiratie opdoen op een infomarkt waar verschillende commissies een dertigtal projecten voorstelden.

Idee%26%23235%3bn+in+de+aanbiedingUit deze ervaring concludeerden de deelnemers dat het raadzaam is dat Nationale UNESCO Commissies samenwerken met een brede waaier van partners voor de planning en uitvoering van publieksgerichte activiteiten. Door de krachten te bundelen met organisaties uit het middenveld, jongerenvertegenwoordigers, bedrijven, parlementairen, mediapartners enz... kunnen er innovatieve projecten opgezet worden. Bovendien kunnen dergelijke vormen van samenwerking leiden tot interessante kruisbestuivingen en netwerking tussen partners.

Belangrijk vonden de deelnemers dat activiteiten en projecten uitgaan van de (meer)waarde van de UNESCO en dat het werk van andere agentschappen en organisaties niet gekopieerd wordt. Er moet bij voorkeur gemikt worden op de lange termijn en ingespeeld op hedendaagse trends en actuele onderwerpen.

Hieronder volgt een greep uit de projecten en activiteiten die op de infomarkt werden voorgesteld aan de hand van posters en presentaties.

Noorwegen - Interculturele dialoog

De Nationale UNESCO Commissie van Noorwegen startte in 2006 met een twee jaar lopend project waarin interculturele dialoog centraal stond. Bedoeling was om het debat aan te zwengelen over wat achtergestelde groepen, zoals etnische minderheden, verhindert om te participeren in de Noorse samenleving en om voorbeeldpraktijken te verzamelen over hoe daaraan verholpen kan worden.

Tussen de herfst van 2006 en de lente van 2008 werden er acht ontbijtbijeenkomsten georganiseerd in de lobby van een theater in Oslo. Telkens leidde een gastspreker het debat in waarna er met de deelnemers werd gediscussieerd. Onder de aangesneden onderwerpen: Hoe verhouden het curriculum en het lesmateriaal zich tot culturele diversiteit? Welke rol spelen de ouders in de schoolprestaties van kinderen? Hebben uitgeverijen een beleid inzake culturele diversiteit gericht op jonge lezers en studenten? Houden de media journalisten met een niet-Noorse etnische achtergrond weg uit de mainstream? Waarom spelen acteurs met een niet-Noorse achtergrond zelden grote rollen?

In mei 2007 en in mei 2008 werd er een conferentie georganiseerd in Oslo. In 2007 was het centrale thema 'modellen van diversiteit' waarbij onder andere de diversiteit in het theater, de politie en de media besproken werden. In 2008 was het centrale thema 'dilemma's van dialoog' waarbij nader ingegaan werd op de aspecten die de dialoog tussen mensen met verschillende culturele achtergronden bemoeilijkt en op de onderwerpen die voor ongemak of gêne zorgen.

Naarmate het project liep, kwamen er steeds meer mensen met een niet-Noorse achtergrond op af om deel te nemen aan de debatten. De Nationale UNESCO Commissie van Noorwegen zal op basis van de uitkomsten van het project een aantal uitdagingen formuleren en vervolgens de Noorse regering en het middenveld warm maken om deze aan te pakken.

Canada - Racisme bestrijden

De Nationale UNESCO Commissie van Canada werkt sinds 2005 aan de uitbouw van een Canadese coalitie van steden en gemeenten tegen racisme en discriminatie. Aangezien stads- en gemeentebesturen op het meest praktische niveau dicht bij hun inwoners functioneren, zijn ze buitengewoon goed geplaatst om beleid, programma's en activiteiten te ontwikkelen die bijdragen tot het elimineren van racisme en discriminatie.

De coalitie slaagde erin om mensen op verschillende niveaus en actief in diverse diensten en organisaties meer bewust te maken van racisme en discriminatie en van hun verantwoordelijkheid om daar iets aan te doen. Tastbare resultaten kunnen pas op lange termijn verwacht worden en dat strookt niet altijd met de mentaliteit van resultaatgerichte gemeentebesturen die de neiging hebben om zich te concentreren op de korte termijn. Toch groeit het besef van de voordelen die samenwerking in een dergelijk netwerk biedt, zowel met andere steden en gemeenten als met verschillende partners uit het middenveld.

Duitsland - Educatie voor duurzame ontwikkeling

Het implementeren van de objectieven van het Decennium voor Educatie voor Duurzame Ontwikkeling (2005-2014) is een zaak van vele betrokkenen: federale en deelstaatministeries, het parlement, niet-gouvernementele organisaties, academische instellingen, bedrijven en media. Dit gegeven zette de Nationale UNESCO Commissie van Duitsland er toe aan om te functioneren als een platform die de verschillende betrokkenen samenbrengt om gemeenschappelijke doelstellingen af te spreken, strategieën te ontwikkelen en samen te werken bij de uitvoering ervan.

Er is een nationaal actieplan opgesteld dat meer dan 60 concrete politieke maatregelen voorstelt om educatie voor duurzame ontwikkeling meer ingang te doen vinden. Projecten ten voordele van educatie voor duurzame ontwikkeling die vruchten afwerpen, kunnen rekenen op een officiële erkenning. Een dergelijk kwaliteitslabel moet de verspreiding van voorbeeldpraktijken bevorderen en zet partners aan om innovatieve initiatieven op touw te zetten.

Kroatië - Culturele diversiteit promoten

In 2004, terwijl de voorbereiding van de Conventie over de bescherming en promotie van de diversiteit van culturele expressies in de laatste fase was aanbeland (de conventie zou in 2005 door de Algemene Conferentie van de UNESCO worden aangenomen - n.v.d.r.) startte de Nationale UNESCO Commissie van Kroatië een veelzijdig project om het gegeven 'culturele diversiteit' in de kijker te zetten. Het project richtte zich zowel op het ruime publiek als op meer specifieke doelgroepen zoals organisaties uit het middenveld en beleidsmakers.

Voor het ruime publiek waren er onder meer een aantal evenementen waarbij binnen- en buitenlandse culturele expressies aan bod kwamen en organisaties uit het middenveld konden hun mening geven over de ontwerpteksten van de conventie (de Vlaamse UNESCO Commissie organiseerde een gelijkaardig initiatief waarover in maart 2005 een extra editie van UNESCO info verscheen - n.v.d.r.) tijdens workshops. Onder impuls van de belangstelling die het project genereerde, kwam er een parlementair debat dat het belang van de conventie onderstreepte en waarbij alle partijen hun steun ervoor toezegden.

Om de belangstelling voor culturele diversiteit niet te laten wegebben, worden er jaarlijks op 21 mei, Werelddag voor culturele diversiteit, dialoog en ontwikkeling, workshops en concerten georganiseerd die regionale en internationale culturele uitingen aan bod laten komen.

Slowakije - Opleiding ethiek

Onder impuls van de Nationale UNESCO Commissie van Slowakije, werd er van 10 tot 14 september 2007 een opleiding ethiek georganiseerd voor jonge leerkrachten. 17 docenten uit verschillende vakgebieden die in aanraking komen met ethische aspecten, zoals economie, bio-ethiek, milieustudies, geneeskunde, filosofie, theologie enz... kregen een intensieve opleiding waarin de basisprincipes van het lesgeven in ethiek aan bod kwamen. Verder waren er praktisch gerichte lessen waarbij leerkrachten van elkaar konden leren hoe je het best met leerlingen communiceert en hoe bepaalde elementen kunnen worden aangebracht.

Griekenland - Vrouwelijke creativiteit

Samen met een aantal partners waaronder het UNESCO Centrum voor Vrouwen en Vrede in de landen van de Balkan, organiseerde de Nationale UNESCO Commissie van Griekenland reeds drie keer een zevendaags festival waarop de creativiteit van vrouwen uit het gebied van de Middellandse Zee en de Zwarte Zee centraal stond. Het festival ging voor het eerst door in 1997 in het kader van de activiteiten ter gelegenheid van Thessaloniki als culturele hoofdstad van Europa. Het kreeg een vervolg in 2000 en in 2006.

Onder ruime belangstelling van publiek en media, brachten de festivals zo'n 1.400 vrouwelijke artiesten samen. Er konden culturele agenda's worden gelijkgestemd en afspraken voor samenwerking worden gemaakt. De drie edities van het festival brachten ook een dialoog op gang over de grootste uitdagingen waarmee kunstenaars zich in de huidige samenleving geconfronteerd zien.

Oostenrijk - Immaterieel cultureel erfgoed ondersteunen

De Nationale UNESCO Commissie van Oostenrijk richtte in 2006 een Nationaal Agentschap voor Immaterieel Cultureel erfgoed op. Objectieven waren het begeleiden van het ratificatieproces in Oostenrijk voor het toetreden tot de UNESCO-conventie voor de bescherming van immaterieel cultureel erfgoed, het creëren van een platform voor interdisciplinair overleg over de verschillende aspecten van immaterieel erfgoed en het vergroten van het publiek bewustzijn omtrent immaterieel erfgoed.

Het agentschap zal zich in de eerste plaats niet zozeer concentreren op folklore en volkscultuur (zoals traditionele muziek, dans, enz... ) maar wel op "kennis en praktijken aangaande de natuur en het universum." De achterliggende gedachte daarbij is dat het jarenlang afgaan op technologische ontwikkeling veel traditionele kennis omtrent de natuur heeft overschaduwd terwijl dergelijke kennis van groot belang kan zijn voor bijvoorbeeld duurzame ontwikkeling. Er zijn al resultaten geboekt met het in kaart brengen van kennis in Oostenrijk betreffende traditionele geneeskunde en omtrent manieren om beter voorbereid te zijn op natuurrampen.

Turkije - Beheer van werelderfgoedsites bijsturen

De Nationale UNESCO Commissie van Turkije gaf in 2006 de aanzet voor een project dat wilde nagaan hoe het gesteld is met het beheer van de werelderfgoedsites in Turkije. Bedoeling was vooral om de verschillende betrokken partijen bijeen te brengen om hen zowel de kans te geven om hun visie te vertolken als om hun eigen participatie bij het beheer te evalueren. Aan het einde van het project werd er een workshop georganiseerd die experts en beleidsmakers rond de tafel bracht om te debatteren over hoe het beheer van werelderfgoedsites in de toekomst beter georganiseerd kan worden. De resultaten van deze workshops zullen binnenkort worden gepubliceerd en verspreid.

]]>
Eendracht maakt machthttp://www.unesco-vlaanderen.be/2008/9/1/eendracht-maakt-machtMon, 01 Sep 2008 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2008/9/1/eendracht-maakt-macht
Nationale UNESCO Commissies kwamen samen om prioriteiten af te spreken die ze aan bod willen zien komen in het nieuw programma van UNESCO.

Eendracht+maakt+machtVertegenwoordigers van 42 Nationale UNESCO Commissie uit Europa en Noord-Amerika kwamen van 31 mei tot 4 juni 2008 samen in Den Haag en Antwerpen om advies te verlenen over het programma van de UNESCO voor de periode 2010-2011 en om ervaringen en ideeën uit te wisselen over het eigen functioneren en dat van de UNESCO. De bijeenkomst werd georganiseerd door de Vlaamse UNESCO Commissie en de Nationale UNESCO Commissies van Nederland en Luxemburg.

Unieke partners

De UNESCO onderscheidt zich binnen de Verenigde Naties van andere gespecialiseerde agentschappen doordat ze steunt op zogeheten Nationale UNESCO Commissies. Dat zijn door de regering van een lidstaat opgerichte organen die moeten verzekeren dat intellectuele en professionele kringen en de belangrijkste culturele, wetenschappelijke en educatieve instellingen bij de werkzaamheden van de UNESCO betrokken worden. Het staat de lidstaten van de UNESCO vrij om de structuur en de werking van een dergelijke commissie naar eigen goeddunken in te vullen.

Nationale UNESCO Commissies doen in principe dienst als tussenpersoon tussen de UNESCO en de bevolking van haar lidstaten. Omdat de UNESCO het algemeen belang van de wereldbevolking vooropstelt, houdt ze bij de ontwikkeling van haar werking rekening met de verzuchtingen van de Nationale UNESCO Commissies. Zo vraagt ze onder meer naar hun inbreng bij het opstellen van haar programma en budget. En dit laatste is vrij letterlijk te nemen.

Nieuwe aanpak

"Traditioneel stuurde de UNESCO een vragenlijst rond naar de verschillende Nationale UNESCO Commissies om te vragen wat zij belangrijk vinden aangaande het programma van de Organisatie," zegt Walter Lerouge, voorzitter van de Vlaamse UNESCO Commissie. "Maar op die formule zat sleet. Enerzijds werkt de formulering van vragen bepaalde antwoorden in de hand en anderzijds leverde dat een ellenlange lijst met antwoorden op die alle richtingen uitgingen zodat het resultaat uiteindelijk eerder vrijblijvend was en het Secretariaat van de UNESCO zijn eigen accenten kon leggen zonder echt rekening te moeten houden met de commissies. En dat laatste wilden we net vermijden met de bijeenkomst in Den Haag en Antwerpen."

De Vlaamse UNESCO Commissie en de Nationale UNESCO Commissies van Nederland en Luxemburg die de regionale bijeenkomst van Nationale UNESCO Commissies uit Europa en Noord-Amerika organiseerden, lieten een nieuwe wind waaien door dit soort van samenkomsten. Ze beperkten het aantal plenaire vergaderingen tot een minimum en wanneer er toch zo'n vergadering was, werd de duur van elke tussenkomst tot drie minuten beperkt. Dit vermeed vergadersessies die het geduld en de aandacht van de deelnemers op de proef stelden. In de plaats daarvan deelden de organisatoren de deelnemers op in groepen die roteerden tussen verschillende thematische workshops. Zo ontstond er een dynamische sfeer waarin dialoog en samenwerking niet enkel op papier bestonden.

Prioriteiten voor 2010-2011

De nadruk van de bijeenkomst lag op het formuleren van prioriteiten waar de UNESCO rekening mee moet houden bij het opstellen van haar programma voor de periode 2010-2011. Daartoe zorgden de organisatoren voor vijf workshops die overeen kwamen met de vijf hoofdprogramma's van de UNESCO: onderwijs, natuur- en exacte wetenschappen, sociale en menswetenschappen, cultuur, en communicatie en informatie. De in groepen opgesplitste deelnemers roteerden tussen deze workshops zodat iedereen uiteindelijk aan vijf discussierondes deelnam. Binnen elke workshop schoven de commissies hun prioriteiten voor het behandelde deelgebied naar voren. Deze prioriteiten werden opgelijst en vervolgens konden de verschillende Nationale UNESCO Commissies er via een geheime stemming een bepaald gewicht aan toekennen. Zo kwam men tot een gezamenlijke lijst van 24 topprioriteiten en 10 aandachtspunten die als belangrijk maar minder prioritair beschouwd worden. "Het voordeel van deze manier van werken is dat er een dynamiek van daadwerkelijke samenwerking en uitwisseling ontstaat. Bovendien kwamen we op die manier tot een gemeenschappelijk standpunt over het programma van de UNESCO waarmee de Organisatie echt rekening moet houden, ook als daar een budgettaire impact aan verbonden is," zegt Walter Lerouge.

De lijst van programmapunten mag dan wel in lengte beperkt zijn en steunen op een gemeenschappelijk draagvlak, een mogelijke zwakte is de verscheidenheid van zogenaamde prioriteiten. Sommige punten zijn zeer concreet terwijl andere eerder vaag zijn en veel ruimte laten voor concrete invulling. Het is een probleem dat in de toekomst kan verholpen worden door bijvoorbeeld binnen de workshops meer tijd te besteden aan het formuleren van concrete programmapunten en niet louter de verschillende door de commissies voorgestelde punten op te lijsten alvorens tot een stemming over te gaan die de rangorde moet bepalen.

Onderwijs en cultuur zijn de UNESCO-werkgebieden die het vaakst aan bod komen op de lijst van programmaprioriteiten, gevolgd door wetenschappen en communicatie en informatie. De commissies schuiven ook drie algemene prioriteiten naar voor die meer aandacht moeten krijgen in de algemene werking van de UNESCO.

Meeste aandacht voor onderwijs

Op het vlak van onderwijs vragen de commissies dat de UNESCO op verschillende niveaus met diverse betrokkenen beter gaat samenwerken om educatie voor duurzame ontwikkeling meer ingang te doen vinden. Verder zien ze kunst en cultuur als belangrijke hefbomen om de kwaliteit van het onderwijs op te krikken - een van de doelstellingen van Education for All (EFA). Een andere EFA-doelstelling is het terugdringen van analfabetisme onder volwassenen. Daarom vragen de commissies dat er zou gezorgd worden voor het beter met elkaar verbinden van vormen van formeel, non-formeel en informeel onderwijs gericht op levenslang leren, met speciale aandacht voor geletterdheid. Om de vooruitgang op het vlak van EFA beter te kunnen opvolgen, vragen de commissies ook om betere standaarden en indicatoren te ontwikkelen voor de onderwijskwaliteit.

De commissies vragen ook dat er meer gebruik zou gemaakt worden van het UNESCO-scholennetwerk ASPnet om de objectieven van de UNESCO over te dragen op jongeren. Tevens willen ze dat er meer gesteund wordt op de expertise die in het hoger onderwijs aanwezig is om het beleid en de capaciteit inzake onderwijs beter te ontwikkelen.

Naast de eerder vermelde educatie voor duurzame ontwikkeling zien de commissies ook een taak voor de UNESCO weggelegd bij het ontwikkelen van curricula voor vredesonderwijs waarin o.a. interculturele dialoog, mensenrechten, ethiek, burgerzin enz... aan bod komen.

Als laatste topprioriteit voor de UNESCO inzake onderwijs, zien de commissies de ontwikkeling van materialen en middelen om inclusief onderwijs te garanderen voor mensen met bijzondere behoeften zoals migranten, kinderen van illegale migranten, taalminderheden, ouderen, invaliden en hoogbegaafde kinderen.

Culturele diversiteit en dialoog

Interculturele en interreligieuze dialoog worden door de commissies als belangrijkste prioriteit voor de UNESCO beschouwd inzake cultuur. Ze vragen dan ook dat de Organisatie haar werking in die zin meer zou ontwikkelen. Ook de bescherming van cultureel erfgoed achten de commissies belangrijk, in het bijzonder na conflicten of natuurrampen. Voor dergelijke bescherming vragen ze meer inspanningen inzake fondsenwerving en capaciteitsopbouw.

Om de UNESCO een sterkere gidsfunctie te laten spelen, vragen de commissies dat de Organisatie werk zou maken van de wereldwijde identificatie van de voornaamste culturele uitdagingen en dat ze daarover regelmatig een rapport zou publiceren dat lidstaten kan helpen om een meer coherent cultuurbeleid uit te stippelen. In dezelfde sfeer vragen de commissies dat er dringend werk gemaakt wordt van de implementering van de Conventie voor de bescherming en promotie van de diversiteit van culturele expressies.

De commissies vragen ook dat de UNESCO meer aandacht besteedt aan de taaldiversiteit en dat er terzake een coherent beleid gevoerd wordt gericht op de bescherming van minder gesproken talen, bedreigde talen en de talen van inheemse volken. Taaldiversiteit moet eveneens een aandachtspunt zijn bij de activiteiten met betrekking tot interculturele dialoog.

Een laatste bekommernis van de commissies inzake de activiteiten van de UNESCO op het vlak van cultuur, is de rol van cultureel toerisme bij duurzame ontwikkeling. Toerisme kan zowel positieve als negatieve gevolgen hebben voor erfgoed. De UNESCO moet helpen bij het verspreiden van voorbeeldpraktijken die positief geëvalueerd werden.

Geïntegreerde aanpak voor wetenschappen

Met betrekking tot het actiedomein wetenschappen, vragen de commissies in de eerste plaats dat de UNESCO op een andere manier gaat werken door vooral de onderlinge samenwerking tussen haar wetenschappelijke programma's en sectoren uit te breiden. Veel thema's waarrond de UNESCO werkt vragen immers een geïntegreerde aanpak, zoals ethiek, duurzame ontwikkeling en preventie inzake natuurrampen.

De sector Sociale en Menswetenschappen moet zich volgens de commissies vooral concentreren op ethiek en bio-ethiek. De UNESCO moet een grotere rol spelen in het ethisch debat op internationaal niveau en moet meer aan capaciteitsopbouw doen door beleidsadvies te verlenen aan lidstaten en door curricula betreffende ethiek van wetenschap en technologie te ontwikkelen.

Het lijkt erop alsof natuurrampen een steeds hogere tol van de bevolking eisen en steeds meer schade berokkenen aan het milieu en het cultureel erfgoed. Daarom moet de sector Natuur- en Exacte Wetenschappen volgens de commissies de onderlinge samenwerking in de wetenschappelijke sector in het algemeen bevorderen, specifiek gericht op het beter voorbereid zijn op natuurrampen en op het terugdringen van de schade die dergelijke gebeurtenissen aanrichten.

De commissies zouden ook graag zien dat de UNESCO een aantal pistes ontwikkelt die helpen om jongeren in de richting van de natuurwetenschap te leiden en hen verleiden om te kiezen voor een opleiding en een carrière in deze branche.

Communicatie voor (persoonlijke) ontwikkeling

Binnen de activiteiten van de UNESCO op het gebied van communicatie en informatie beschouwen de commissies het overbruggen van de digitale kloof als de voornaamste prioriteit. Activiteiten in die zin moeten vooral de toegang tot en de verspreiding van informatie verbeteren en mensen beter bewust maken over de werking en het gebruik van media en informatie- en communicatietechnologie.

De commissies willen eveneens dat de UNESCO haar werk ten voordele van de persvrijheid en de vrijheid van meningsuiting verder ontwikkelt. Verder hechten ze er belang aan dat de UNESCO er toe bijdraagt dat mensen ten volle kunnen genieten van de voordelen die de kennismaatschappij te bieden heeft om zodoende participatieve samenlevingen op te bouwen.

Programmaoverschrijdende prioriteiten

Ten slotte zien de commissies drie algemene prioriteiten weggelegd voor de UNESCO. Zo moet de Organisatie haar bestaande normatieve instrumenten (conventies e.d.) beter opvolgen en toezien op de effectieve implementering ervan, ervoor zorgen dat gendergelijkheid in al haar programma's aan bod komt en moet de Organisatie zich meer toeleggen op het verlenen van beleidsadvies aan haar lidstaten.

Op het einde van de bijeenkomst in Den Haag en Antwerpen toonden de deelnemers zich tevreden over de bereikte resultaten en was er veel lof voor de nieuwe aanpak die de organisatoren introduceerden. Er viel een hernieuwde dynamiek en een energieke wil tot verdere samenwerking waar te nemen. Het valt te hopen dat de initiatiefnemers erin zullen slagen om deze dynamiek aan de gang te houden en dat de organisatoren kunnen samenwerken met hun collega's die een volgende dergelijke bijeenkomst organiseren, om de methodologie verder te verfijnen en zo de estafettestok op een waardige manier door te geven.

]]>
UNESCO info 2007http://www.unesco-vlaanderen.be/2007/12/21/unesco-info-2007Fri, 21 Dec 2007 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2007/12/21/unesco-info-2007Download de vier nummers van jaargang 2007.

UNESCO info 64

Witte raven: Er zijn meer vrouwelijke researchers dan ooit maar toch hebben vrouwen in dit domein nog een grote achterstand op hun mannelijke collega's, niet in het minst op de hoogste sporten van de professionele ladder.

Conventie Culturele Diversiteit van kracht: Een plotse golf van nieuwe ratificaties zorgde ervoor dat de Conventie over de Bescherming en Promotie van de Diversiteit van Culturele Expressies op 18 maart 2007 van kracht werd.

Jongeren over interculturele dialoog: In de aanloop naar het internationaal Jeugdforum brengt de UNESCO jongerenvertegenwoordigers van verschillende regio's samen om acties ter bevordering van de interculturele dialoog te bespreken. De Vlaamse deelneemster aan zo'n bijeenkomst brengt verslag uit.

Een internationaal forum voor migranten: Via een radiomarathon en een website krijgen migranten van over de hele wereld een forum aangeboden om hun stem te laten horen over de kwesties die hen aanbelangen.

Antidopingconventie schiet uit de startblokken: Met Justine Henin als uithangbord voor de strijd tegen doping, is de UNESCO Antidopingconventie op 1 februari 2007 in werking getreden.

Afrikaanse hersenvlucht tegengaan: De Japanse overheid financiert een beursprogramma waarmee de UNESCO jonge wetenschappers de kans geeft om zich in het buitenland verder te bekwamen zonder dat ze daarvoor hun thuisland de rug moeten toekeren.

Persvrijheid op het internet: Het internet is het symbool bij uitstek voor de vrije uitwisseling van ideeën en informatie. Maar is het internet wel zo vrij als we denken en komt die vrijheid niet steeds meer in het gedrang?

Nieuwe media openen nieuwe wereld: De UNESCO organiseerde een reeks workshops om Palestijnse journalisten optimaal gebruik te leren maken van het internet.

Caraïben zitten op dezelfde golflengte: Van Haïti tot Jamaica zorgt een actief netwerk van lokale radiostations voor de uitwisseling van kennis en ideeën over hoe gemeenschappen hun specifieke problemen kunnen aanpakken.

Afghaans erfgoed terugbezorgd: Zo'n 1.400 kunstvoorwerpen zijn na acht jaar veilige bewaring in Zwitserland terugbezorgd aan Afghanistan. Een belangrijke stap in de rehabilitatie van het Afghaanse cultuurpatrimonium.

Download UNESCO info 64

UNESCO info 65

Onderwijs steeds vaker doelwit van geweld: Steeds meer kinderen wordt het recht op onderwijs ontzegd omdat politiek of militair geweld het onderwijs als doelwit kiest, dat blijkt uit een recent Unesco-rapport.

Klimaatverandering bedreiging voor werelderfgoed: Een nieuw rapport bundelt 26 casestudies die aantonen dat het cultureel en natuurlijk werelderfgoed ernstig bedreigt wordt door klimaatverandering.

Afghaanse vrouwen verrichten pionierswerk: Een door de UNESCO ondersteunde Afghaanse radiozender en internetcafé wil vrouwen vooral beter vertrouwd maken met media en informatietechnologie maar moet daarvoor opboksen tegen hardnekkige vooroordelen en een stugge mentaliteit.

Uitdaging voor Afrika
Afrika is zich bewust van het belang van bio-ethiek en een ethische benadering van de ontwikkeling van wetenschap en technologie en buigt zich over hoe het dit bewustzijn kan omzetten in beleid.

Werk van lange adem: Twee eminente voorvechtsters van de mensenrechten laten hun licht schijnen over het respect voor bio-ethiek en vrouwenrechten in de wereld in het algemeen, en in de Arabische en moslimlanden in het bijzonder.

S.O.S. met de nieuwe media: Een nieuw regionaal communicatiecentrum voor de Filipijnen moet ervoor zorgen dat lokale gemeenschappen beter voorbereid zijn op natuurrampen en de verantwoordelijken daadkrachtiger kunnen optreden om de gevolgen ervan zoveel mogelijk te beperken.

Consumptie is ons grootste probleem: Doemscenario's als zouden we in de toekomst met zoveel mensen zijn dat het niet meer leefbaar is op onze planeet, lijken definitief tot het verleden te behoren. Er is zelfs sprake van een bevolkingsdaling. Maar er dient zich een nieuwe probleem aan: de manier waarop we met zijn allen consumeren.

Corruptie in het onderwijs hypothekeert toekomst: Op verschillende niveaus van het onderwijs komen wereldwijd vormen van corruptie voor. Dit is bijzonder erg omdat het raakt aan een van de basisdoelen van onderwijs, het overbrengen van waarden. Een nieuw rapport van de UNESCO belicht het probleem en draagt oplossingen aan.

Kind niet met het badwater weggooien: Een schandaal rond de, inmiddels voormalige, topman voor Onderwijs bij de UNESCO dreigde de hervormingen van de sector op de helling te zetten maar uiteindelijk kon de crisis tijdens de Uitvoerende Raad bezworen worden. Andere hervormingen krijgen langzaam vorm.

Download UNESCO info 65

UNESCO info 66

Voor meer vrouwen in de wetenschap: Drie jonge Belgische wetenschapsters hebben van de UNESCO en cosmeticagigant L'Oréal een beurs voor wetenschappelijk onderzoek gekregen. Het doel van deze beurs is de vrouwelijke aanwezigheid in de wetenschap te stimuleren.

Veel vrouwen haken af: Vrouwen zijn vandaag nog altijd ondervertegenwoordigd en ondergewaardeerd in de wetenschap. Gewoon Hoogleraar en sp.a volksvertegenwoordiger Christine Van Broeckhoven streeft naar meer gelijkheid.

Beter onderwijs voor Roma-kinderen: Het opleidingsniveau van de Roma is onrustwekkend laag. Maar liefst de helft van de Roma-kinderen in Europa maakt het lager onderwijs niet af. UNESCO en de Raad van Europa willen daar iets aan doen.

Racisme belemmert ontwikkeling: De Afrikaanse Coalitie van Steden tegen Racisme bindt de strijd aan tegen discriminatie om de economische en sociale ontwikkeling te bevorderen.

UNESCO, de wil en de weg: Van 16 oktober tot 3 november 2007 houdt de UNESCO haar tweejaarlijkse Algemene Conferentie waarop de lidstaten beslissen over het programma (en het daar tegenoverstaande budget) dat de Organisatie de komende twee jaar moet uitvoeren. Er wordt eveneens een nieuwe middellange termijnstrategie goedgekeurd die de krachtlijnen voor de komende zes jaar uitstippelt. Voor ons de aanleiding voor een reeks artikels waarin de toplui van de UNESCO uitleg geven over wat volgens hen de belangrijkste uitdagingen voor de komende jaren zijn maar waarin ze eveneens stilstaan bij wat de Organisatie tot nu toe verwezenlijkte.

Download UNESCO info 66

UNESCO info 67

Een warmere wereld zal een ziekere wereld zijn: Dat klimaatverandering ecosystemen verstoort en natuurlijk en cultureel erfgoed bedreigt, begint stilaan tot iedereen door te dringen. Klimaatwijziging blijkt echter ook een gevaar voor de volksgezondheid te betekenen

Voorzichtige koerswijziging: De Algemene Conferentie legde de strategie van de UNESCO voor de komende zes jaar vast. Grote debatten en radicale koerswijzigingen bleven uit maar er werden voorzichtige, zij het belangrijke, stappen gezet in de richting van een meer slagkrachtige Organisatie.

Groeiende speler op het internationaal toneel: Tijdens haar Algemene Conferentie organiseerde de UNESCO een forum om het groeiende belang van de civil society voor de internationale gemeenschap te benadrukken.

Tussen Bahrein en Bhutan: De Vlaamse jongerenvertegenwoordiger kijkt met scherpe blik terug op het vijfde UNESCO Jeugdforum. Als de UNESCO jongeren echt zo serieus neemt als ze zelf toetert, dan moet de Organisatie haar woorden dringend in meer daden omzetten, zo luidt zijn analyse.

Belgische expertise ondersteunt Werelderfgoedcentrum: Belgische experts zullen samenwerken met het UNESCO Werelderfgoedcentrum om een aantal Latijns-Amerikaanse werelderfgoedsites in kaart te brengen en instrumenten te ontwikkelen die hun beheer ten goede moet komen.

Dresden niet langer werelderfgoed? : De bouw van een moderne brug over de Elbe in Dresden kan leiden tot het verliezen van de werelderfgoedstatus.

Onderwijsfinanciering op de weegschaal: De wereldwijde uitgaven aan onderwijs concentreren zich in enkele landen. Dat stelt een nieuw rapport van het UNESCO Instituut voor statistiek.

Watereducatie voor Chinese kinderen: Een project dat zich richt tot schoolkinderen wil meer bewustzijn scheppen in China omtrent de noodzaak om zorgzaam en spaarzaam met water om te springen

Bewakers van het publieke belang: Wetenschappelijke journalisten zijn van groot belang voor het bevorderen van duurzame ontwikkeling en goed bestuur.

Het blijft een mannenwereld: Een recent rapport van het UNESCO Instituut voor Statistiek bevestigt dat het nog steeds vooral mannen zijn die in de wetenschappelijke sector aan de slag zijn. Vrouwen winnen wel terrein, vooral in de biologische en medische wetenschap.

Download UNESCO info 67


UNESCO info verschijnt vier keer per jaar. Abonnementen lopen per kalenderjaar. Voor 10 euro valt het tijdschrift bij je in de bus. Bestellen kan via info@unesco-vlaanderen.be

]]>
UNESCO wat ze is en wat ze doethttp://www.unesco-vlaanderen.be/2007/5/22/unesco-wat-ze-is-en-wat-ze-doetTue, 22 May 2007 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2007/5/22/unesco-wat-ze-is-en-wat-ze-doetVoorstelling van de belangrijkste doelstellingen en programma's van de Organisatie.

UNESCO wat ze is en wat ze doetVan bij haar oprichting kreeg UNESCO een ruim speelveld toegemeten: onderwijs, wetenschap (zowel natuur- en exacte wetenschappen als sociale en menswetenschappen) en cultuur. Later zou daar nog communicatie & informatie bijkomen. Ook de basisdoelstelling van de Organisatie was niet min: bouwen aan een betere wereld voor ons allemaal waarin iedereen vreedzaam met elkaar samenleeft en kan genieten van de voordelen die de vooruitgang te bieden heeft, zonder onderscheid van ras, geslacht, taal of godsdienst. Vandaag vult UNESCO haar taak in door te trachten om een goed klimaat te scheppen voor een dialoog tussen de verschillende beschavingen, culturen en volkeren, met respect voor gemeenschappelijke waarden zoals evenwaardigheid, eerbied voor de mensenrechten, vrijheid van meningsuiting, erkenning van diversiteit, bestrijding van armoede en uitschakeling van alle ongelijkheden in de wereld.

Deze informatiebrochure illustreert hoe UNESCO deze ambitieuze doelstellingen tracht te realiseren door binnen elk actiegebied van de Organisatie, de prioriteiten en de belangrijkste programma's voor te stellen. De korte introductie van elk programma wordt aangevuld met een internetlink zodat geïnteresseerden gemakkelijk meer achtergrondinformatie kunnen opzoeken of lezen welke concrete projecten er in het veld uitgevoerd worden.

Er is ook nog een beknopte terugblik op de geschiedenis van de UNESCO en een woordje uitleg bij hoe de Organisatie institutioneel in mekaar steekt en werkt.

De brochure UNESCO wat ze is en wat ze doet is uitgegeven door het UNESCO Platform Vlaanderen en is gratis te bestellen via info@unesco-vlaanderen.be

Klik [hier] om de brochure UNESCO wat ze is en wat ze doet te downloaden.

]]>
Droits de femmes et bioéthiquehttp://www.unesco-vlaanderen.be/2006/6/13/droits-de-femmes-et-bioéthiqueTue, 13 Jun 2006 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2006/6/13/droits-de-femmes-et-bioéthiqueDroits+de+femmes+et+bio%26%23233%3bthiqueDe vooruitgang van de medische wetenschap roept een aantal, vaak paradoxale, vragen op met betrekking tot de verhouding tussen de gezondheid en de rechten van de vrouw.

Tijdens de vierde zitting van het Internationaal Bio-ethiek Comité van de UNESCO, hield men een rondetafelconferentie met als thema "Bio-ethiek en vrouwen" waarvan deze publicatie het resultaat is. Ze geeft de ervaringen weer van mensen die actief zijn op het vlak van gezondheidszorg, recht, beleid, onderwijs en psychologie. Daarbij wordt rekening gehouden met de verschillende fasen van het biologisch leven en de socio-economische en culturele context waarin vrouwen leven.

Hoewel het werk zich niet aandient als een definitief overzicht, schetst het wel een goed beeld van de vaak onderschatte problematiek over de relatie tussen de bio-ethiek en de vrouw.


U kan het boek rechtstreeks bestellen via Unesco Publishing: bestel hier

]]>
Ethiek globaliserenhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2005/12/1/ethiek-globaliserenThu, 01 Dec 2005 09:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2005/12/1/ethiek-globaliserenEen nieuwe Verklaring van de UNESCO omtrent ethiek en mensenrechten biedt een leidraad voor het wettelijk vorm geven aan de ethische dimensie van de biowetenschappen.

Ethiek+globaliserenDe laatste jaren concentreert de UNESCO zich sterk op haar ethische missie, een versterkt engagement dat is ingegeven door de snelle ontwikkeling binnen de biowetenschappen. Tijdens de 33ste Algemene Conferentie van de Organisatie in Parijs, namen de lidstaten de Universele Verklaring over Bio-ethiek en de Mensenrechten aan. De tekst kaart ethische kwesties aan die verband houden met geneeskunde, biowetenschappen en ermee verbonden technologieën die toegepast worden op de mens en houdt daarbij rekening met de sociale, wettelijke en milieuaspecten.

Groeiende noodzaak

De Verklaring komt tegemoet aan een groeiende noodzaak aan ethische standaarden in dit deelgebied. Deze behoefte is gegroeid door de toename van praktijken die nationale grenzen overschrijden - vaak zonder enig wettelijk kader - zoals biomedisch onderzoek en experimenten die tezelfdertijd in verschillende landen lopen, het importeren en exporteren van embryo's, stamcellen, organen, weefsel en cellen en de internationale uitwisseling van dna-stalen en genetische data.

De op 19 oktober 2005 aangenomen tekst bevat een geheel van principes en procedures die landen kunnen helpen bij het opstellen van een nationaal beleid, wetgeving en ethische codes. Het zijn dus nog steeds de landen die verantwoordelijk zijn voor het ontwikkelen van wetteksten en andere instrumenten, maar het algemene kader van de Verklaring kan helpen om de ethiek te 'globaliseren' in de steeds meer geglobaliseerde wetenschap.

Principes

Het eerste principe dat de Verklaring onder de aandacht brengt is het respect voor menselijke waardigheid en de mensenrechten, met de nadruk op twee punten: "de belangen en het welzijn van het individu moet voorrang krijgen op het exclusieve belang van de wetenschap of de maatschappij" en "als de toepassing van de principes uit deze Verklaring beperkt wordt, dan moet dat op basis van wetten gebeuren, waaronder wetten in het belang van de openbare veiligheid, voor het onderzoek, de vaststelling en het bestraffen van criminele feiten, voor de bescherming van de volksgezondheid of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen. Elkeen van deze wetten moet in overeenstemming zijn met de internationale wetgeving inzake mensenrechten."

De Verklaring schuift verschillende andere principes naar voren. Sommige daarvan zijn al wijdverspreid, zoals respect voor privacy en vertrouwelijkheid en niet-discriminatie, maar de notie van sociale verantwoordelijkheid is nieuw. Dat principe hamert erop dat de wetenschappelijke en technologische vooruitgang het welzijn van individuen en de mensheid ten goede moet komen, met name door de toegang te verbeteren tot kwalitatieve gezondheidszorg, goede voeding en water. Ook de principes van het delen van de voordelen en het beschermen van het milieu, de biosfeer en de biodiversiteit zijn vervat in de tekst.

Toepassing

De Verklaring heeft ook oog voor het in de praktijk brengen van de principes die ze verdedigt. Ze vraagt dat beleidsmakers blijk geven van professionalisme, eerlijkheid, integriteit en transparantie en roept op tot het oprichten van onafhankelijke, multidisciplinaire en pluralistische ethische comités. Bij projecten waarbij verschillende landen betrokken zijn, of het nu gaat om het uitvoeren van onderzoek of het financieren ervan, moet in alle betrokken landen sprake zijn van een behoorlijke mate van ethisch toezicht.

Eerder ontwikkelde de UNESCO al twee andere standaardiserende teksten met betrekking tot bio-ethiek. In 1997 de Universele Verklaring over het Menselijk Genoom en de Mensenrechten (in 1998 ook aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties) en in 2003 de Internationale Verklaring over Menselijke Genetische Data die ethische regels bepaalt voor het inzamelen, verwerken, bewaren en gebruiken van menselijke genetische data die opgeslagen zijn in biologische stalen (bloed, weefsel, speeksel, sperma enz...)

Om ervoor te zorgen dat haar drie teksten omtrent bio-ethiek zoveel mogelijk effect sorteren, werkt de UNESCO momenteel aan drie nieuwe programma's: een Globaal Ethiek Observatorium (een collectie databanken met informatie over bio-ethiek experts en instellingen, ethische comités, wetteksten enz...), een programma ter ondersteuning van ethische comités dat vooral praktische richtlijnen zal publiceren en tenslotte een educatieprogramma voor ethiek dat de verschillende educatiemogelijkheden in kaart zal brengen en de capaciteit van de lidstaten op dat vlak wil vergroten.

De drie Verklaringen rond bio-ethiek zijn beschikbaar op: http://portal.unesco.org/shs/en/ev.php-URL_ID=1837&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

]]>
Blik op de toekomst richtenhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2005/12/1/blik-op-de-toekomst-richtenThu, 01 Dec 2005 08:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2005/12/1/blik-op-de-toekomst-richtenHet wetenschappelijk programma van de UNESCO wil ervoor zorgen dat we op een duurzame manier de toekomst instappen en dat onze fundamentele vrijheden gewaarborgd blijven.

Blik+op+de+toekomst+richtenDe divisie Wetenschappen van de UNESCO is opgedeeld in twee deelsectoren: natuurwetenschappen en sociale- en menswetenschappen. Binnen de natuurwetenschappen krijgen water en eraan verbonden ecosystemen prioritaire aandacht. Er is eveneens bijzondere aandacht voor de oceanen, capaciteitsopbouw (zowel binnen de fundamentele en technische wetenschappen als naar het wetenschapsbeleid toe) en voor de rol van de wetenschap bij het werken aan duurzame ontwikkeling. Binnen de sociale- en menswetenschappen ligt de nadruk in de eerste plaats op de ethiek van wetenschap en technologie en daarnaast op het bevorderen van de mensenrechten, het bestrijden van racisme, het promoten van filosofie en democratie en op het opvolgen van sociale transformaties.

Eigenheid

"Het is belangrijk dat de UNESCO haar werkzaamheden beter afstemt op haar identiteit en missie," zegt Rudy Herman, navorser bij de administratie Wetenschap en Innovatie en lid van de Vlaamse UNESCO Commissie, "op het vlak van water zijn er bijvoorbeeld nog 22 andere instanties binnen de Verenigde Naties met die problematiek bezig. Via het Internationaal Hydrologisch Programma (IHP) speelt de UNESCO een coördinerende rol maar de Organisatie zou haar eigenheid nog meer kunnen benadrukken. De meerwaarde van de UNESCO ligt vooral bij bewustwording, educatie en vredesopbouw. Naast capaciteitsopbouw zou de UNESCO bijvoorbeeld meer activiteiten kunnen organiseren die bewustzijn helpen creëren. Dus niet enkel informatie verstrekken aan wetenschappelijke instellingen, maar ook aan andere doelgroepen zoals lokale overheden, koepelorganisaties en specifieke sectoren, zoals de visserij, de (eco)toeristische sector, enz... Zo kan men bijvoorbeeld gidsen bewust maken van wat het zuiver houden van rivieren met zich meebrengt, zowel op het vlak van perceptie als naar de natuur toe. Vlaanderen zou een dergelijke globale benadering verder uitgewerkt willen zien in verschillende projecten en programma's van de UNESCO."

"In het verlengde daarvan menen we dat de UNESCO ook nog meer kan nadenken over wat haar verschillende programma's elkaar kunnen bieden," vervolgt Rudy Herman. "Vanuit Vlaanderen zien we steeds toe op de complementariteit van de ondersteuning die we verstrekken en welke input dit kan geven aan andere onderdelen of programma's. Een goed voorbeeld hiervan is het IODE Project Office in Oostende. In feite ondersteunt Vlaanderen via dit kantoor een programma dat een horizontale dienstverlening biedt. Door data en informatie op een gestandaardiseerde manier te beheren, kunnen ze ook door andere organisaties gebruikt worden, zowel binnen als buiten de UNESCO. Voorbeelden hiervan zijn het Global Sea Level Observing System (GLOSS) en het Global Ocean Observing System (GOOS) die vanuit de Intergouvernementele Oceanografische Commissie (IOC) van de UNESCO gerund worden. Organisaties zoals de World Meteorological Organisation en het United Nations Environmental Programme kunnen gebruik maken van steun uit Vlaanderen via toegang tot de uniforme data en de aangeboden opleidingen."

Vlaamse steun

Tijdens de 33ste Algemene Conferentie van de UNESCO van 3 tot 21 oktober in Parijs, bekrachtigden de lidstaten ook een aantal beslissingen die niet rechtstreeks met programma-inhoud te maken hebben maar eveneens van belang zijn voor Vlaanderen. "Zo is het Nederlandse Instituut voor Watereducatie uit Delft een volwaardig UNESCO-instituut geworden dat vooral aan capaciteitsopbouw zal gaan doen," zegt Rudy Herman. "Ook het CAZALAC in Chili is nu officieel erkend. Dat is een centrum voor waterbeheer in woestijn- en halfwoestijngebieden voor Latijns-Amerika en het Caraïbisch Gebied dat opereert binnen het kader van het IHP. Via het Trustfunds waarmee Vlaanderen wetenschappelijke projecten van de UNESCO ondersteunt, hielpen we bij de uitbouw van dit centrum. Nu wordt het verder uitgebreid en zal Vlaanderen vooral de onderzoekscomponent van het centrum helpen versterken."

Met betrekking tot de sociale- en menswetenschappen springt vooral de aangenomen Universele Verklaring over Bio-ethiek en de Mensenrechten in het oog (zie verder). Een andere opmerkelijke beslissing van de Algemene Conferentie is de jaarlijkse viering van een Werelddag voor de Filosofie, elke derde donderdag van november. Hoewel er aan Werelddagen geen gebrek is, verdient deze beslissing toch applaus. "Deze dag is vooral belangrijk voor een aantal jonge lidstaten die zich aan het herbronnen zijn nadat ze uit conflictsituaties komen," denkt Rudy Herman. "Het instellen van deze Werelddag kan hen de ruimte en de openheid bieden om na te denken over de richting die ze uit willen. Daar is ook het bewustzijn rond ethische aspecten en het stimuleren van dialoog aan gekoppeld."

Langetermijndenken

Tijdens de voorbije Algemene Conferentie is ook begonnen met de voorbereiding van de volgende zogenaamde Medium Term Strategy die de inhoudelijke prioriteiten voor de periode 2008-2013 zal vastleggen. "Het is de bedoeling dat dit langetermijndenken meer ingang vindt en dat er vanuit die strategie vertrokken wordt bij het opstellen van de tweejaarlijkse werkprogramma's van de UNESCO. Die benadering laat toe om meer gestructureerd te werken en om het overzicht te bewaren van waar men naartoe wil," zegt Rudy Herman. "Deze methode werd al het best toegepast binnen het domein van de natuurwetenschappen en zal nu ook door de andere sectoren zoals onderwijs en cultuur overgenomen worden. Ook Vlaanderen staat hier achter. Projecten die we steunen via het wetenschappelijk Trustfunds, garanderen we een financiering voor vier jaar. We zien er eveneens op toe dat het gaat om projecten die ingebed zijn in het grotere programma van de Medium Term Strategy zodat de projecten op lange termijn vruchten kunnen blijven afleveren."

]]>
UNESCO 2006-2007http://www.unesco-vlaanderen.be/2005/12/1/unesco-2006-2007Thu, 01 Dec 2005 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2005/12/1/unesco-2006-2007In dit dossier komen we uitgebreid terug op de 33ste Algemene Conferentie van de UNESCO die van 3 tot 21 oktober 2005 gehouden werd op de hoofdzetel van de Organisatie in Parijs. Voor één keer betekent terugblikken ook vooruitkijken want tijdens deze plechtige vergadering van alle lidstaten van de UNESCO, legden deze het programma van de Organisatie voor de komende twee jaar vast. Bovendien namen de lidstaten een aantal belangrijke normerende instrumenten aan die niet zonder gevolgen zullen blijven: de Conventie over de Bescherming en Promotie van de Diversiteit van Culturele Expressies, de Internationale Conventie tegen het Dopinggebruik in de Sport en de Universele Verklaring over Bio-ethiek en de Mensenrechten.

Trouw aan de doelstelling van het Unesco Platform Vlaanderen om niet alleen van buitenaf te informeren over waar de UNESCO mee bezig is maar ook te berichten over hoe Vlaanderen daar tegen aankijkt of eventueel aan meewerkt, laten we in dit dossier een aantal bevoorrechte waarnemers uit Vlaanderen aan het woord die inschatten welke effecten de beslissingen van de Algemene Conferentie zullen sorteren en die het programma van de UNESCO onder een Vlaamse loep schuiven.

]]>
Geslaagde hoogmishttp://www.unesco-vlaanderen.be/2005/12/1/geslaagde-hoogmisThu, 01 Dec 2005 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2005/12/1/geslaagde-hoogmisMet drie aangenomen instrumenten die internationale normen vooropstellen op het vlak van cultuur, bio-ethiek en sport kan de voorbije 33ste Algemene Conferentie van de UNESCO als bijzonder geslaagd bestempeld worden. Geslaagde+hoogmisDe Algemene Conferentie is de tweejaarlijkse hoogmis van de UNESCO. Het is het belangrijkste besluitvormende orgaan en bestaat uit vertegenwoordigers van alle lidstaten. Om de twee jaar komen zij bijeen om het beleid van de Organisatie vorm te geven. Volgens het principe van één stem per lidstaat worden het programma en de begroting van de UNESCO vastgelegd. De 33ste Algemene Conferentie vond plaats van 3 tot 21 oktober 2005 op de hoofdzetel van de UNESCO in Parijs.

Belangrijke resultaten

Waarnemers zijn het er over eens dat de voorbije zitting van de Algemene Conferentie goed geslaagd is. Walter Lerouge, voorzitter van de Vlaamse UNESCO Commissie: "In de wandelgangen van de UNESCO spreekt men van de beste Algemene Conferentie sinds jaren en ik denk dat dit geen overdrijving is. Het was een zeer vruchtbare conferentie die belangrijke resultaten boekte. De lidstaten namen drie zeer waardevolle teksten aan: de Conventie over de Bescherming en Promotie van de Diversiteit van Culturele Expressies, de Internationale Conventie tegen het Dopinggebruik in de Sport en de Universele Verklaring over Bio-ethiek en de Mensenrechten."

De laatste jaren concentreerde de UNESCO zich sterk op haar normerende rol, met een aantal belangrijke verdragen als gevolg. Nu vinden de lidstaten de tijd rijp om in dit rijvak wat gas terug te nemen en vragen ze dat de Organisatie zich de komende jaren toelegt op de toepassing van de aangenomen conventies. Karen Groffils van de administratie Buitenlands Beleid: "Ik denk dat ook directeur-generaal Koïchiro Matsuura niet treurig is om de vraag om zich in de komende jaren vooral toe te spitsten op de implementering van de recente conventies in plaats van meteen al nieuwe normerende instrumenten te ontwikkelen. Zo'n conventie ontwikkelen is immers een taak die zeer veel aandacht opslorpt en bovendien is het voor een directeur-generaal vaak ook dansen op een slappe koord. Denk maar aan alle heisa die de VS maakten rond de Conventie Culturele Diversiteit (zie verder). Op een bepaald moment bestond de vrees dat ze terug uit de UNESCO zouden stappen terwijl ze nog maar twee jaar geleden naar de Organisatie teruggekeerd waren. Dat zou een serieuze klap voor de UNESCO en het beleid van Matsuura betekend hebben. Ook al omdat de VS het leeuwendeel van het budget van de UNESCO voor hun rekening nemen. Gelukkig is het allemaal zo'n vaart niet gelopen en is het uiteindelijk goed uitgedraaid."

Programmaprioriteiten

Koïchiro Matsuura is tijdens de Algemene Conferentie herverkozen als directeur-generaal van de UNESCO. Hij zal de Organisatie ook de komende vier jaar leiden. Het programma dat de volgende twee jaar onder zijn leiding moet uitgevoerd worden, ligt in het verlengde van waar de Organisatie de voorgaande jaren rond werkte. Dat betekent dat er binnen elk van de vier domeinen van de UNESCO (onderwijs, wetenschappen, cultuur en communicatie) een hoofdprioriteit gekozen wordt waar op geconcentreerd wordt. Voor 2006-2007 zijn de prioriteiten: basiseducatie voor iedereen, water en eraan verbonden ecosystemen, ethiek van wetenschap en technologie met de nadruk op bio-ethiek, het bevorderen van culturele diversiteit met bijzondere aandacht voor materieel en immaterieel erfgoed en tenslotte het verbeteren van de toegang tot informatie en kennis met veel aandacht voor vrije meningsuiting.

De begroting van de UNESCO is al een tijdje geplafonneerd. Omdat het, in verhouding tot de taken van de UNESCO, over een beperkt budget gaat, kende het Secretariaat van de Organisatie zich enige dichterlijke vrijheid toe bij het opstellen van de begroting voor de periode 2006-2007. Een beslissing die niet meteen op applaus kon rekenen van de lidstaten. Karen Groffils: "De UNESCO wordt gefinancierd met bijdragen van de lidstaten, het zogenaamde reguliere budget. Daarnaast zijn er nog vrijwillige bijdragen van landen, donororganisaties, sponsors enz... Dat zijn de extrabudgettaire bijdragen. Bij het opstellen van haar begroting heeft de UNESCO voor de periode van 2006-2007 gekozen voor een formule waarbij om de normaal geplande activiteiten te kunnen financieren, er al sowieso 25 miljoen dollar extrabudgettaire middelen nodig zijn bovenop het reguliere budget van 610 miljoen dollar. Daar hadden veel landen, en ook Vlaanderen, het toch wat moeilijk mee. Er is dan ook duidelijk gemaakt dat dit een éénmalige zaak moet blijven en dat er zeker geen gewoonte van gemaakt mag worden."

Interessante beslissingen

Naast het goedkeuren van het programma en de begroting van de UNESCO en het al dan niet goedkeuren van verdragen en aanverwante teksten, nemen de lidstaten ook tal van andere beslissingen tijdens de Algemene Conferentie. Interessant om aan te stippen zijn: richtlijnen voor kwaliteitsbewaking van transnationaal hoger onderwijs; en de oprichting van een internationaal centrum voor onderwijs voor meisjes en vrouwen in Afrika, gevestigd in Ouagadougou (Burkina Faso). Wat wetenschappen betreft, was er de beslissing om voortaan jaarlijks elke derde donderdag van november de Werelddag voor Filosofie te vieren en de bevestiging van de rol die de UNESCO te spelen heeft in het uitbouwen van waarschuwingssystemen voor tsoenami's in alle oceanen. De Algemene Conferentie beveelt de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties ook aan om 2008 uit te roepen tot Internationaal Jaar van de Planeet Aarde en 2009 tot het Internationaal Jaar van de Astronomie.

De Algemene Conferentie besliste ook om een centrum ter bescherming van het immaterieel cultureel erfgoed op te richten in Cuzco (Peru) en paste de statuten aan van de Intergouvernementele commissie voor de bevordering van de terugkeer van culturele eigendom naar zijn land van herkomst of zijn teruggave in het geval van onwettige toe-eigening zodat er nu ook aandacht is voor bemiddeling en verzoening. Er was ook steun voor het idee om een Afrikaans Werelderfgoedfonds op te richten.

Op het vlak van communicatie en informatie tenslotte, sprak de Algemene Conferentie zich uit voor het opbouwen van kennismaatschappijen en de vier principes waarop ze steunen: vrijheid van meningsuiting, kwaliteitsvol onderwijs voor iedereen, universele toegang tot informatie en kennis, en respect voor culturele en linguïstische diversiteit. De Algemene Conferentie schaarde zich eveneens achter de principes die besloten liggen in de verklaringen opgesteld naar aanleiding van de Werelddag voor de Persvrijheid in 2004 en 2005 over het belang van vrije media in conflictgebieden en landen in overgang en over de relatie tussen media en goed bestuur.

]]>
Women's Rights and Bioethicshttp://www.unesco-vlaanderen.be/2005/10/25/women's-rights-and-bioethicsTue, 25 Oct 2005 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2005/10/25/women's-rights-and-bioethicsLorraine Dennerstein

Dit boek komt voort uit een rondetafelconferentie over bio-ethiek en vrouwen die in 1996 op het UNESCO-hoofdkantoor gehouden werd naar aanleiding van de vierde sessie van het Internationaal Bio-ethiekcomité. Het presenteert een aantal case studies en ervaringen uit het veld van diverse actoren die in uiteenlopende gebieden actief zijn zoals gezondheidszorg, wettelijke aangelegenheden, bestuur en psychologie.

Het toont bijvoorbeeld aan hoe abortus in India een wijdverspreid middel is om de geboorte van jongens te verzekeren. Uit een enquête, uitgevoerd in Bombay, blijkt dat 85% van de gynaecologen vruchtwaterpuncties uitvoeren met als enige doel om het geslacht te achterhalen, en dat bijna 80% van hen daarna abortussen uitvoerde. Andere case studies handelen onder andere over besnijdenis, geweld tegen meisjes en vrouwen in Latijns-Amerika en adoptie in Nederland.

De auteurs opperen vooral vragen van ethische aard omtrent autonomie, gelijkheid, gerechtigheid, mensenrechten en trachten een aantal principes the definiëren die als basis kunnen dienen om een aantal antwoorden te formuleren.


U kan het boek rechtstreeks bestellen via Unesco Publishing: bestel hier

]]>
UNESCO wil ethiek globaliserenhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2005/10/21/unesco-wil-ethiek-globaliserenFri, 21 Oct 2005 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2005/10/21/unesco-wil-ethiek-globaliserenEen nieuwe Verklaring van de UNESCO omtrent ethiek en mensenrechten biedt een leidraad voor het wettelijk vorm geven aan de ethische dimensie van de biowetenschappen. UNESCO+wil+ethiek+globaliserenDe laatste jaren concentreert de UNESCO zich sterk op haar ethische missie, een versterkt engagement dat is ingegeven door de snelle ontwikkeling binnen de biowetenschappen. Tijdens de 33ste Algemene Conferentie van de Organisatie in Parijs, namen de lidstaten de Universele Verklaring over Bio-ethiek en de Mensenrechten aan. De tekst kaart ethische kwesties aan die verband houden met geneeskunde, biowetenschappen en ermee verbonden technologieën die toegepast worden op de mens en houdt daarbij rekening met de sociale, wettelijke en milieuaspecten.

Groeiende noodzaak

De Verklaring komt tegemoet aan een groeiende noodzaak aan ethische standaarden in dit deelgebied. Deze behoefte is gegroeid door de toename van praktijken die nationale grenzen overschrijden - vaak zonder enig wettelijk kader - zoals biomedisch onderzoek en experimenten die tezelfdertijd in verschillende landen lopen, het importeren en exporteren van embryo's, stamcellen, organen, weefsel en cellen en de internationale uitwisseling van dna-stalen en genetische data.

De op 19 oktober 2005 aangenomen tekst bevat een geheel van principes en procedures die landen kunnen helpen bij het opstellen van nationaal beleid, wetgeving en ethische codes. Het zijn dus nog steeds de landen die verantwoordelijk zijn voor het ontwikkelen van wetteksten en andere instrumenten, maar het algemene kader van de Verklaring kan helpen om de ethiek te 'globaliseren' in de steeds meer geglobaliseerde wetenschap.

Principes

Het eerste principe dat de Verklaring onder de aandacht brengt is het respect voor menselijke waardigheid en de mensenrechten, met de nadruk op twee punten: "de belangen en het welzijn van het individu moet voorrang krijgen op het exclusieve belang van de wetenschap of de maatschappij" en "als de toepassing van de principes uit deze Verklaring beperkt wordt, dan moet dat op basis van wetten gebeuren, waaronder wetten in het belang van de openbare veiligheid, voor het onderzoek, de vaststelling en het bestraffen van criminele feiten, voor de bescherming van de volksgezondheid of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen. Elkeen van deze wetten moet in overeenstemming zijn met de internationale wetgeving inzake mensenrechten."

De Verklaring schuift verschillende andere principes naar voren. Sommige daarvan zijn al wijdverspreid, zoals respect voor privacy en vertrouwelijkheid en niet-discriminatie, maar de notie van sociale verantwoordelijkheid is nieuw. Dat principe hamert erop dat de wetenschappelijke en technologische vooruitgang het welzijn van individuen en de mensheid ten goede moet komen, met name door de toegang te verbeteren tot kwalitatieve gezondheidszorg, goede voeding en water. Ook de principes van het delen van de voordelen en het beschermen van het milieu, de biosfeer en de biodiversiteit zijn vervat in de tekst.

Toepassing

De Verklaring heeft ook oog voor het in de praktijk brengen van de principes die ze verdedigt. Ze vraagt dat beleidsmakers blijk geven van professionalisme, eerlijkheid, integriteit en transparantie en roept op tot het oprichten van onafhankelijke, multidisciplinaire en pluralistische ethische comités. Bij projecten waarbij verschillende landen betrokken zijn, of het nu gaat om het uitvoeren van onderzoek of het financieren ervan, moet in alle betrokken landen sprake zijn van een behoorlijke mate van ethisch toezicht.

Eerder ontwikkelde de UNESCO al twee andere standaardiserende teksten met betrekking tot bio-ethiek. In 1997 de Universele Verklaring over het Menselijk Genoom en de Mensenrechten (in 1998 ook aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties) en in 2003 de Internationale Verklaring over Menselijke Genetische Data die ethische regels bepaalt voor het inzamelen, verwerken, bewaren en gebruiken van menselijke genetische data die opgeslagen zijn in biologische stalen (bloed, weefsel, speeksel, sperma enz...)

Om ervoor te zorgen dat haar drie teksten omtrent bio-ethiek zoveel mogelijk effect sorteren, werkt de UNESCO momenteel aan drie nieuwe programma's: een Globaal Ethiek Observatorium (een collectie databanken met informatie over bio-ethiek experts en instellingen, ethische comités, wetteksten enz...), een programma ter ondersteuning van ethische comités dat vooral praktische richtlijnen zal publiceren en tenslotte een educatieprogramma voor ethiek dat de verschillende educatiemogelijkheden in kaart zal brengen en de capaciteit van de lidstaten op dat vlak wil vergroten.

Klik hier voor meer informatie over de drie Verklaringen van de UNESCO rond bio-ethiek.

]]>
The Ethics of Lifehttp://www.unesco-vlaanderen.be/2005/6/20/the-ethics-of-lifeMon, 20 Jun 2005 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2005/6/20/the-ethics-of-lifeThe+Ethics+of+LifeEthiek is een sleutelwoord in alle activiteiten en programma's van UNESCO. Ethiek in zijn ruimste betekenis. Ethiek wordt al langer gekoppeld aan mensenrechten, de verdediging van de rechten van de levenden. Naarmate het besef omtrent onze verantwoordelijkheid ten opzichte van de natuur groeide, vond ook de term bio-ethiek meer ingang.

In deze context is de fysiologie uitermate belangrijk. Deze wetenschap is namelijk een essentieel element voor het begrip van het leven. Maar vandaag staat hij steeds meer ter discussie, omdat zijn methoden in vraag worden gesteld. De vraag die zich vooral opdringt is : tonen we wel voldoende respect voor het leven in onze zoektocht naar een beter begrip over de mechanismen en de aard ervan ?

Dit boek bundelt een aantal ideeën over de vele vraagstukken die rond deze kwestie hangen. Het gaat om ideeën die naar voor kwamen tijdens een bijeenkomst in Parijs onder auspicieën van UNESCO en de International Union of Physiological Sciences (IUPS). Specialisten met verschillende horizonten, culturen, taal en geloofsovertuigingen kwamen er samen om er hun verschillende opvattingen te bespreken.


U kan het boek rechtstreeks bestellen via Unesco Publishing: bestel hier

]]>