UNESCO Platform Vlaanderen, thema "racisme en xenofobie"http://www.unesco-vlaanderen.be2016-03-03T16:29:02Het UNESCO Platform Vlaanderen legt zich in de eerste plaats toe op het zo breed mogelijk verspreiden van informatie over de activiteiten en programma’s van UNESCO. Dat doet ze onder meer via het driemaandelijks tijdschrift UNESCO info, door het uitgeven van brochures rond specifieke UNESCO-prioriteiten en door het runnen van een informatie- en documentatiecentrum waar mensen kunnen aankloppen met vragen die verband houden met UNESCO.http://www.unesco-vlaanderen.be/media/html/unesco_platform_vlaanderen_logo.pngUNESCO Platform Vlaanderen, thema "racisme en xenofobie"http://www.unesco-vlaanderen.benlUNESCO info 97http://www.unesco-vlaanderen.be/2016/3/3/unesco-info-97Thu, 03 Mar 2016 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2016/3/3/unesco-info-97O.a. aandacht voor het programma van Unesco voor de komende jaren, de impact van de Organisatie door de jaren heen en Vlaamse steun en expertise voor internationale projecten.

UNESCO info 97Lidstaten bevestigen rol Unesco bij internationale inspanningen voor duurzame ontwikkeling: De Algemene Conferentie werd opgeschrikt door de bloedige aanslagen in Parijs maar onderstreepte het belang van de Organisatie in dergelijke moeilijke tijden.

Naar een mondiaal kader voor de erkenning van kwalificaties hoger onderwijs? Minister van Onderwijs Hilde Crevits stelt voor dat Unesco een mondiaal kader uitwerkt voor de erkenning van hoger onderwijskwalificaties. Ze lanceerde het voorstel bij de start van de Algemene Conferentie van de Organisatie.

Reflectie ter gelegenheid van de 70ste verjaardag van Unesco: Forest Whitaker, speciale gezant van Unesco voor vrede en verzoening, staat stil bij de verjaardag van de Organisatie.

Unesco nam het voortouw in de strijd tegen racisme: Vrede opbouwen in de menselijke geest - dat is de taak van Unesco. Mission: Impossible? Niet noodzakelijk. Een nieuw project zoekt het uit en de leider ervan illustreert met het voorbeeld van de bijdrage van Unesco aan de strijd tegen racisme.

Unesco als voortrekker voor onderwijs: Als onderwijs de dag van vandaag wordt beschouwd als een essentieel instrument om ontwikkeling te bevorderen, dan is dat in grote mate te danken aan Unesco.

Op zoek naar de impact van Unesco's boekenbeleid: Van bij haar oprichting had Unesco bijzondere aandacht voor het boek. De verspreiding ervan zou helpen bij de realisatie van haar doelstellingen. Maar was dat wel zo en in welke mate slaagde ze in haar opzet?

Simulatie van internationaal diplomatiek overleg over erfgoed onder vuur: Leerlingen van Vlaamse en Nederlandse secundaire Unescoscholen buigen zich over erfgoed in conflictgebieden zoals Syrië en Irak.

Vlaanderen selecteert drie projecten voor Vlaams UNESCO Trustfonds: In het kader van de samenwerkingsovereenkomst met Unesco kent de Vlaamse regering middelen toe aan drie projecten die Vlaamse expertise internationaal uitdragen.

Unesco blij met klimaatakkoord: Reactie op de uitkomst van de klimaattop in Parijs en terugblik op de rol van Unesco op de conferentie.

Evoluties op de wereldwijde cultuurmarkt: In 2005 nam Unesco een conventie aan met als doel een divers(er) cultuuraanbod te waarborgen. Slaagt het verdrag in dat opzet? Een rapport evalueert het voorbije decennium.


UNESCO info verschijnt vier keer per jaar. Abonnementen lopen per kalenderjaar. Voor 10 euro valt het tijdschrift bij je in de bus. Bestellen kan via info@unesco-vlaanderen.be

]]>
Vlaanderen en Unescohttp://www.unesco-vlaanderen.be/2016/2/26/vlaanderen-en-unescoFri, 26 Feb 2016 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2016/2/26/vlaanderen-en-unescoDe bijzondere relatie tussen Vlaanderen en Unesco in kaart gebracht.

Vlaanderen en Unesco

Vlaanderen heeft een bijzondere band met Unesco en de samenwerking tussen beide partijen is stevig verankerd. Het Unesco Platform Vlaanderen stelt een kaart voor die deze unieke relatie in beeld brengt en duiding geeft bij de verschillende programma's en projecten waarbij Vlaanderen actief betrokken is. Het overzicht betreft niet alleen de bescherming van verschillende uitingen van erfgoed in Vlaanderen en de participatie in internationale netwerken maar ook de wijze waarop Vlaamse middelen en expertise worden ingezet om programma's van Unesco te ondersteunen.

Vlaanderen is één van de weinige deelstaten in de wereld die een samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten met Unesco. Het ondertekenen van deze overeenkomst in 1998 gebeurde doelbewust, gezien Vlaanderen ervan overtuigd is dat de missie van Unesco ook de eigen missie is. Educatie, Wetenschappen, Cultuur en Communicatie vormen de kern van Unesco's mandaat, maar zijn tegelijkertijd ook beleidsdomeinen waarin de Vlaamse regering over uitgebreide bevoegdheden beschikt. Vermits de bevoegdheden van beide partijen overeenkomen, was de samenwerking met Unesco een logische stap in het streven van Vlaanderen om bij te dragen aan de internationale ontwikkelingsdoelstellingen.

De samenwerkingsovereenkomst heeft als hoofddoel het verwezenlijken van een ware partnerschap tussen beide partijen: Unesco kan rekenen op Vlaamse expertise, financiële middelen en netwerken, terwijl de Vlaamse regering beroep kan doen op Unesco's netwerk, advies en knowhow. Om de samenwerking te stroomlijnen werden er door Vlaanderen twee trustfondsen opgericht: het Wetenschappelijk Trustfonds en het Algemene Trustfonds dat zich voornamelijk toelegt op erfgoed en (zuidelijk) Afrika.


  • De dubbelzijdige poster Vlaanderen en Unesco: (h)echt partnerschap met stevige wortels is gratis te verkrijgen via info@unesco-vlaanderen.be

Download Vlaanderen en Unesco: (h)echt partnerschap met stevige wortels

]]>
Onderzoek naar lesgeven over de Holocaust in Europahttp://www.unesco-vlaanderen.be/2016/1/27/onderzoek-naar-lesgeven-over-de-holocaust-in-europaWed, 27 Jan 2016 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2016/1/27/onderzoek-naar-lesgeven-over-de-holocaust-in-europaUnesco en de Europese Unie kondigen een nieuwe studie aan als vervolg op een eerder internationaal onderzoek.

Onderzoek naar lesgeven over de Holocaust in EuropaUnesco en de Europese Unie gaan, in samenwerking met het Georg Eckert Institute in Duitsland, een nieuw onderzoek voeren naar het onderwijs over de Holocaust en andere genocides in de Europese Unie.

De studie zal zich richten op leerplannen, schoolboeken en de perceptie van leerlingen. Het project zal onderwijsdeskundigen en experts inzake de Holocaust en genocides informatie bieden over hoe de genocide van de joden en andere misdaden van het Nazi-regime worden voorgesteld. Ook de wijze waarop andere genocides worden behandeld, zal aan bod komen. De studie van educatieve richtlijnen en lesmateriaal zal een internationale vergelijking mogelijk maken over hoe de Holocaust en andere genocides worden voorgesteld en hoe zich dat uit in het lesgeven en het leerproces in het klaslokaal.

De studie focust zich op het continent waar de Holocaust zich voltrok en komt op een keerpunt: de laatste generatie van getuigen is aan het verdwijnen terwijl er zich elders ter wereld genocides voltrekken. Onderwijsdeskundigen en beleidsmakers die er zich toe verbonden hebben om ervoor te zorgen dat de Holocaust en genocide bekend zijn en begrepen worden door de Europese burgers, staan voor nieuwe uitdagingen. Deze evaluatie van inhoud en didactische methoden zal helpen bij het ontwikkelen van voorbeeldpraktijken en beleid op het gebied van leerplannen en lesgeven.

Eerder werken Unesco en het Georg Eckert Institute samen aan de studie The International Status of Education about the Holocaust, verschenen in 2015. Dat onderzoek bood een globaal overzicht van het lesgeven over de Holocaust op basis van de analyse van leerplannen van 135 landen en schoolboeken uit 26 landen. Het bood richtlijnen voor de ontwikkeling van leerplannen en schoolboeken waarop beleidsmakers zich konden baseren.


Download The International Status of Education about the Holocaust

]]>
Waarom lesgeven over de Holocaust?http://www.unesco-vlaanderen.be/2015/1/26/waarom-lesgeven-over-de-holocaustMon, 26 Jan 2015 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2015/1/26/waarom-lesgeven-over-de-holocaustEn eens overtuigd van het belang, hoe pak je dat aan en waar vind je tips en info?

Waarom lesgeven over de Holocaust?Op 27 januari 1945 werd Auschwitz door verkenners van de Russische 92ste infanteriedivisie bevrijd. Die dag is nu International Holocaust Remembrance Day. Dit jaar wordt de 70ste verjaardag van de bevrijding van het concentratie- en vernietigingskamp herdacht. Deze verjaardag is de aanleiding voor het Unesco Platform Vlaanderen om een nieuwe brochure voor te stellen: Waarom lesgeven over de Holocaust?

Wie we ook zijn en waar we ook wonen, lesgeven over deze universele geschiedenis kan leerlingen helpen om kritisch te leren nadenken over de oorzaken van genocide en over de noodzaak om wereldvrede en mensenrechten te koesteren om dergelijke wreedheden in de toekomst te voorkomen.

De brochure is een korte introductie tot het ontstaan en de ontwikkeling van de Holocaust en de gemeenschappelijke kenmerken met andere genocides doorheen de geschiedenis. Er is eveneens aandacht voor hoe ons land omging met de Holocaust onder het regime van de Duitse bezetter.

Om leerkrachten op weg te helpen geeft de publicatie een overzicht van Vlaamse en buitenlandse bronnen met lesmateriaal en pedagogische tips om les te geven over de Holocaust. Het doel van deze herinneringseducatie is niet enkel om het verleden te begrijpen: dat is het startpunt. Door te leren over de Holocaust kunnen we beter begrijpen hoe Europa is kunnen afglijden naar deze genocide. Zo krijgen we inzicht in de daaropvolgende ontwikkeling van het internationaal recht en de internationale instellingen die erop gericht zijn genocide te voorkomen en te bestraffen. Door een zorgvuldige vergelijking met andere voorbeelden van massaal geweld kunnen wij bijdragen aan het beter begrijpen van de onderliggende mechanismen en aan de preventie van toekomstige genocides of andere vormen van grootschalige gruweldaden.

De brochure Waarom lesgeven over de Holocaust? is gratis en kan je bestellen op info@unesco-vlaanderen.be


Download de publicatie Waarom lesgeven over de Holocaust?

]]>
UNESCO info 80http://www.unesco-vlaanderen.be/2011/4/7/unesco-info-80Thu, 07 Apr 2011 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2011/4/7/unesco-info-80O.a. aandacht voor invloed van falend onderwijs op Arabische crisis, bescherming van cultuurgoederen bij gewapende conflicten, het Internationaal Jaar van de Bossen, waarschuwingssysteem voor aardbevingen…

UNESCO info 80In UNESCO info 80 lees je onder meer:

Falend onderwijs wakkert Arabisch vuur aan: De politieke crisis die het Midden-Oosten en Noord-Afrika in zijn greep houdt, is het gevolg van jaren van wanbeheer door zelfingenomen regimes die zich niet bekommerden om de behoeften van jongeren en het potentieel van het onderwijs.

Het verborgen slachtoffer van conflicten: Kinderen die gewapende conflicten meemaken blijven vaak verstoken van onderwijs, een gemis dat zich nog generaties lang kan laten voelen na het uitdoven van het geweld.

Het Internationaal Jaar van de Bossen: De Verenigde Naties vestigen de aandacht op het grote belang van de bossen en hopen zo te inspireren tot een betere bescherming van deze kostbare ecosystemen.

De interne keuken van een vernieuwde website: Het UNESCO Platform Vlaanderen gaf zijn website een grondige makeover. De site is meer dan ooit de bron bij uitstek voor nieuws en achtergrond over de werking van UNESCO.

Lokale radio voor duurzame ontwikkeling: Een met steun van UNESCO opgerichte lokale radiozender moet de bevolking van Cap Rouge in Haïti helpen om te werken aan de ontwikkeling van hun gemeenschap.

Bescherming van cultuurgoederen bij gewapend conflict: België ratificeert het tweede protocol van Den Haag en kan daardoor zowel nationaal als internationaal bijdragen tot een betere bescherming van cultureel erfgoed.

Herdenking van de Holocaust: UNESCO zet zich in om de herinnering aan de slachtoffers van de Holocaust levendig te houden en om racisme en xenofobie te bestrijden via het onderwijs.

Nieuwe zusterorganisatie voor UNESCO: De Verenigde Naties lanceren een nieuwe organisatie om vrouwenrechten beter te beschermen en gendergelijkheid te propageren: UN Women.

Waarschuwingssysteem voor aardbevingen in Nepal: Geologen verwachten dat Nepal in de nabije toekomst zal getroffen worden door een aardbeving die tien keer krachtiger is dan deze die recent Haïti trof. UNESCO zal er een systeem uitbouwen voor de voorspelling van aardbevingen.

Download UNESCO info 80


UNESCO info verschijnt vier keer per jaar. Abonnementen lopen per kalenderjaar. Voor 10 euro valt het tijdschrift bij je in de bus. Bestellen kan via info@unesco-vlaanderen.be

]]>
Wereldrecordpoging handen schudden in Genthttp://www.unesco-vlaanderen.be/2011/3/22/wereldrecordpoging-handen-schudden-in-gentTue, 22 Mar 2011 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2011/3/22/wereldrecordpoging-handen-schudden-in-gentBijna 3.000 mensen verzamelden in Gent om een krachtig signaal tegen racisme te geven.

Wereldrecordpoging handen schudden in GentOm de Werelddag tegen Racisme kracht bij te zetten, organiseerden twee studenten sociaal werk van de Hogeschool Gent op maandagmiddag 21 maart een poging om het wereldrecord handen schudden te verbreken. Elkaar de hand schudden is immers een teken van respect. Bedoeling was om meer dan 5.300 mensen samen te brengen op de Vrijdagsmarkt. Uiteindelijk namen bijna 3.000 mensen deel aan de wereldrecordpoging.

Dat de wereldrecordpoging in Gent plaatsvond, is wellicht geen toeval. De Stad Gent maakt al langer een prioriteit van de bestrijding van racisme. Gent was de eerste stad in Vlaanderen met een meldpunt discriminatie. In de contracten die de Stad Gent afsluit, is een antidiscriminatieclausule opgenomen. Ook komt er een portiersreglement dat discriminerende praktijken in het uitgaansleven onmogelijk moet maken. Die toonaangevende rol maakt Gent tot een gewaardeerde partner op internationale fora. Zo trad de Stad Gent in mei 2006 toe tot ECCAR, de Europese poot van de Internationale Coalitie van Steden tegen Racisme.

ECCAR, opgericht in december 2004 in Nürnberg, is een initiatief van UNESCO dat tot stand kwam naar aanleiding van de Wereldconferentie tegen Racisme, Raciale Discriminatie, Xenofobie en Intolerantie in Durban (in het najaar van 2001). ECCAR wil door onderlinge uitwisseling en samenwerking de strijd tegen racisme en discriminatie opvoeren. In 2007 werd Gent lid van de stuurgroep van ECCAR en engageerde Gent zich om samen met de Stad Luik het trekkerschap van de coalitie voor België op te nemen.

Op donderdag 24 en vrijdag 25 november 2011 is Gent gastheer van de algemene vergadering van steden die deel uitmaken van de Europese Coalitie van Steden tegen Racisme.


]]>
Zet racisme buitenspelhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2011/3/21/zet-racisme-buitenspelMon, 21 Mar 2011 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2011/3/21/zet-racisme-buitenspelSpelers van FC Barcelona laten van zich horen op de Internationale Dag tegen Racisme.

Op 21 maart vraagt de internationale gemeenschap extra aandacht voor de strijd tegen racisme. Lionel Messi, Seydou Keita en Gerard Piqué, sterspelers van FC Barcelona, roepen supporters op om racisme buitenspel te zetten.

UNESCO en FC Barcelona werken sinds 2007 samen om via het onderwijs en de sport meer bewustzijn te creëren onder jongeren en om dialoog, wederzijds begrip en sociale samenhang te bevorderen. Daarbij ligt de nadruk op het inzetten van sport als een instrument in de strijd tegen racisme en discriminatie.

De datum van de Internationale Dag tegen Racisme herinnert aan de dag dat de politie in 1960 het vuur opende op een vreedzame betoging van mensen die protesteerden tegen de Apartheid in Sharpeville, Zuid-Afrika. Daarbij vielen 69 doden.


]]>
UNESCO houdt Franse première van Clint Eastwood's Invictushttp://www.unesco-vlaanderen.be/2009/12/22/unesco-houdt-franse-première-van-clint-eastwood's-invictusTue, 22 Dec 2009 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2009/12/22/unesco-houdt-franse-première-van-clint-eastwood's-invictusDe nieuwe film van regisseur Clint Eastwood gaat in Frankrijk in première op de hoofdzetel van UNESCO. Daarmee wil de Organisatie aandacht vragen voor de verzoenende rol van sport en voor de strijd tegen racisme.

UNESCO+houdt+Franse+premi%26%23232%3bre+van+Clint+Eastwood%26%2339%3bs+InvictusUNESCO houdt op 11 januari 2010 de Franse première van de nieuwe film van de Amerikaanse regisseur Clint Eastwood. Invictus vertelt het verhaal van de wereldbeker rugby in Zuid-Afrika in 1995. De film hangt een beeld op van hoe Nelson Mandela - vrijgekomen en verkozen als president van Zuid-Afrika - tracht om via de wereldbeker de eenheid in zijn land te vergroten na het einde van de apartheid.

De belangrijkste rollen in de film zijn voor Morgan Freeman, als Nelson Mandela, en Matt Damon die gestalte geeft aan François Pienaar, de aanvoerder van het Zuid-Afrikaanse rugbyteam.

Invictus sluit nauw aan bij UNESCO's Sport voor vrede en ontwikkeling programma dat gebaseerd is op het potentieel van sport om waarden zoals vrede, solidariteit en tolerantie uit te dragen. Sport is een instrument om sociale intergratie en economische ontwikkeling te stimuleren en slaagt er als geen ander in om een gevoel van eenheid te creëren aangezien het bruggen slaat over ras, cultuur en armoede heen.

UNESCO helpt lidstaten en het middenveld bij het ontwikkelen en implementeren van een op de mensenrechten geïnspireerd sportbeleid. Dat doet ze door sport te promoten als een instrument voor vrede, verzoening en ontwikkeling; door de toegang tot, en de kwaliteit van, lichamelijke opvoeding te vergroten; door traditionele sporten en spellen te helpen vrijwaren voor toekomstige generaties; door eraan te werken dat meisjes evenveel kansen krijgen om te sporten als jongens; door racisme en uitsluiting op alle niveaus te bestrijden; en door regeringen aan te zetten om de strijd tegen doping en racisme in de sport aan te binden.

Clint Eastwood kreeg in 2003 de UNESCO Fellini Medaille voor zijn opmerkelijke carrière en voor de talrijke films die hij regisseerde in de Amerikaanse traditie van het filmmaken. UNESCO reikt de Fellini Medaille (die de beeltenis draagt van de legendarische Italiaanse regisseur) sinds 1995 uit om hulde te brengen aan de belangrijkste figuren in de filmindustrie, en aan opmerkelijke inspanningen om de kunst van de film te stimuleren. Tot de winnaars behoren onder meer de Belgische regisseur Chantal Akerman, de Iraanse regisseurs Abbas Kiarostami, Mohsen Makhmalbaf en Samira Makhmalbaf, de Zuid-Koreaanse regisseur Im Kwon-taek, de Franse producent en talentspotter Pierre Rissient, de Britse actrice Vanessa Redgrave, de Franse acteur Gerard Depardieu en Jerôme Clement, het hoofd van de Frans-Duitse tv-zender Arte.

Klik hier voor meer informatie over de verschillende programma's van UNESCO die betrekking hebben op sport en lichamelijke opvoeding.

Klik hier voor meer informatie over Invictus, de nieuwe film van Clint Eastwood.

]]>
UNESCO info 2007http://www.unesco-vlaanderen.be/2007/12/21/unesco-info-2007Fri, 21 Dec 2007 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2007/12/21/unesco-info-2007Download de vier nummers van jaargang 2007.

UNESCO info 64

Witte raven: Er zijn meer vrouwelijke researchers dan ooit maar toch hebben vrouwen in dit domein nog een grote achterstand op hun mannelijke collega's, niet in het minst op de hoogste sporten van de professionele ladder.

Conventie Culturele Diversiteit van kracht: Een plotse golf van nieuwe ratificaties zorgde ervoor dat de Conventie over de Bescherming en Promotie van de Diversiteit van Culturele Expressies op 18 maart 2007 van kracht werd.

Jongeren over interculturele dialoog: In de aanloop naar het internationaal Jeugdforum brengt de UNESCO jongerenvertegenwoordigers van verschillende regio's samen om acties ter bevordering van de interculturele dialoog te bespreken. De Vlaamse deelneemster aan zo'n bijeenkomst brengt verslag uit.

Een internationaal forum voor migranten: Via een radiomarathon en een website krijgen migranten van over de hele wereld een forum aangeboden om hun stem te laten horen over de kwesties die hen aanbelangen.

Antidopingconventie schiet uit de startblokken: Met Justine Henin als uithangbord voor de strijd tegen doping, is de UNESCO Antidopingconventie op 1 februari 2007 in werking getreden.

Afrikaanse hersenvlucht tegengaan: De Japanse overheid financiert een beursprogramma waarmee de UNESCO jonge wetenschappers de kans geeft om zich in het buitenland verder te bekwamen zonder dat ze daarvoor hun thuisland de rug moeten toekeren.

Persvrijheid op het internet: Het internet is het symbool bij uitstek voor de vrije uitwisseling van ideeën en informatie. Maar is het internet wel zo vrij als we denken en komt die vrijheid niet steeds meer in het gedrang?

Nieuwe media openen nieuwe wereld: De UNESCO organiseerde een reeks workshops om Palestijnse journalisten optimaal gebruik te leren maken van het internet.

Caraïben zitten op dezelfde golflengte: Van Haïti tot Jamaica zorgt een actief netwerk van lokale radiostations voor de uitwisseling van kennis en ideeën over hoe gemeenschappen hun specifieke problemen kunnen aanpakken.

Afghaans erfgoed terugbezorgd: Zo'n 1.400 kunstvoorwerpen zijn na acht jaar veilige bewaring in Zwitserland terugbezorgd aan Afghanistan. Een belangrijke stap in de rehabilitatie van het Afghaanse cultuurpatrimonium.

Download UNESCO info 64

UNESCO info 65

Onderwijs steeds vaker doelwit van geweld: Steeds meer kinderen wordt het recht op onderwijs ontzegd omdat politiek of militair geweld het onderwijs als doelwit kiest, dat blijkt uit een recent Unesco-rapport.

Klimaatverandering bedreiging voor werelderfgoed: Een nieuw rapport bundelt 26 casestudies die aantonen dat het cultureel en natuurlijk werelderfgoed ernstig bedreigt wordt door klimaatverandering.

Afghaanse vrouwen verrichten pionierswerk: Een door de UNESCO ondersteunde Afghaanse radiozender en internetcafé wil vrouwen vooral beter vertrouwd maken met media en informatietechnologie maar moet daarvoor opboksen tegen hardnekkige vooroordelen en een stugge mentaliteit.

Uitdaging voor Afrika
Afrika is zich bewust van het belang van bio-ethiek en een ethische benadering van de ontwikkeling van wetenschap en technologie en buigt zich over hoe het dit bewustzijn kan omzetten in beleid.

Werk van lange adem: Twee eminente voorvechtsters van de mensenrechten laten hun licht schijnen over het respect voor bio-ethiek en vrouwenrechten in de wereld in het algemeen, en in de Arabische en moslimlanden in het bijzonder.

S.O.S. met de nieuwe media: Een nieuw regionaal communicatiecentrum voor de Filipijnen moet ervoor zorgen dat lokale gemeenschappen beter voorbereid zijn op natuurrampen en de verantwoordelijken daadkrachtiger kunnen optreden om de gevolgen ervan zoveel mogelijk te beperken.

Consumptie is ons grootste probleem: Doemscenario's als zouden we in de toekomst met zoveel mensen zijn dat het niet meer leefbaar is op onze planeet, lijken definitief tot het verleden te behoren. Er is zelfs sprake van een bevolkingsdaling. Maar er dient zich een nieuwe probleem aan: de manier waarop we met zijn allen consumeren.

Corruptie in het onderwijs hypothekeert toekomst: Op verschillende niveaus van het onderwijs komen wereldwijd vormen van corruptie voor. Dit is bijzonder erg omdat het raakt aan een van de basisdoelen van onderwijs, het overbrengen van waarden. Een nieuw rapport van de UNESCO belicht het probleem en draagt oplossingen aan.

Kind niet met het badwater weggooien: Een schandaal rond de, inmiddels voormalige, topman voor Onderwijs bij de UNESCO dreigde de hervormingen van de sector op de helling te zetten maar uiteindelijk kon de crisis tijdens de Uitvoerende Raad bezworen worden. Andere hervormingen krijgen langzaam vorm.

Download UNESCO info 65

UNESCO info 66

Voor meer vrouwen in de wetenschap: Drie jonge Belgische wetenschapsters hebben van de UNESCO en cosmeticagigant L'Oréal een beurs voor wetenschappelijk onderzoek gekregen. Het doel van deze beurs is de vrouwelijke aanwezigheid in de wetenschap te stimuleren.

Veel vrouwen haken af: Vrouwen zijn vandaag nog altijd ondervertegenwoordigd en ondergewaardeerd in de wetenschap. Gewoon Hoogleraar en sp.a volksvertegenwoordiger Christine Van Broeckhoven streeft naar meer gelijkheid.

Beter onderwijs voor Roma-kinderen: Het opleidingsniveau van de Roma is onrustwekkend laag. Maar liefst de helft van de Roma-kinderen in Europa maakt het lager onderwijs niet af. UNESCO en de Raad van Europa willen daar iets aan doen.

Racisme belemmert ontwikkeling: De Afrikaanse Coalitie van Steden tegen Racisme bindt de strijd aan tegen discriminatie om de economische en sociale ontwikkeling te bevorderen.

UNESCO, de wil en de weg: Van 16 oktober tot 3 november 2007 houdt de UNESCO haar tweejaarlijkse Algemene Conferentie waarop de lidstaten beslissen over het programma (en het daar tegenoverstaande budget) dat de Organisatie de komende twee jaar moet uitvoeren. Er wordt eveneens een nieuwe middellange termijnstrategie goedgekeurd die de krachtlijnen voor de komende zes jaar uitstippelt. Voor ons de aanleiding voor een reeks artikels waarin de toplui van de UNESCO uitleg geven over wat volgens hen de belangrijkste uitdagingen voor de komende jaren zijn maar waarin ze eveneens stilstaan bij wat de Organisatie tot nu toe verwezenlijkte.

Download UNESCO info 66

UNESCO info 67

Een warmere wereld zal een ziekere wereld zijn: Dat klimaatverandering ecosystemen verstoort en natuurlijk en cultureel erfgoed bedreigt, begint stilaan tot iedereen door te dringen. Klimaatwijziging blijkt echter ook een gevaar voor de volksgezondheid te betekenen

Voorzichtige koerswijziging: De Algemene Conferentie legde de strategie van de UNESCO voor de komende zes jaar vast. Grote debatten en radicale koerswijzigingen bleven uit maar er werden voorzichtige, zij het belangrijke, stappen gezet in de richting van een meer slagkrachtige Organisatie.

Groeiende speler op het internationaal toneel: Tijdens haar Algemene Conferentie organiseerde de UNESCO een forum om het groeiende belang van de civil society voor de internationale gemeenschap te benadrukken.

Tussen Bahrein en Bhutan: De Vlaamse jongerenvertegenwoordiger kijkt met scherpe blik terug op het vijfde UNESCO Jeugdforum. Als de UNESCO jongeren echt zo serieus neemt als ze zelf toetert, dan moet de Organisatie haar woorden dringend in meer daden omzetten, zo luidt zijn analyse.

Belgische expertise ondersteunt Werelderfgoedcentrum: Belgische experts zullen samenwerken met het UNESCO Werelderfgoedcentrum om een aantal Latijns-Amerikaanse werelderfgoedsites in kaart te brengen en instrumenten te ontwikkelen die hun beheer ten goede moet komen.

Dresden niet langer werelderfgoed? : De bouw van een moderne brug over de Elbe in Dresden kan leiden tot het verliezen van de werelderfgoedstatus.

Onderwijsfinanciering op de weegschaal: De wereldwijde uitgaven aan onderwijs concentreren zich in enkele landen. Dat stelt een nieuw rapport van het UNESCO Instituut voor statistiek.

Watereducatie voor Chinese kinderen: Een project dat zich richt tot schoolkinderen wil meer bewustzijn scheppen in China omtrent de noodzaak om zorgzaam en spaarzaam met water om te springen

Bewakers van het publieke belang: Wetenschappelijke journalisten zijn van groot belang voor het bevorderen van duurzame ontwikkeling en goed bestuur.

Het blijft een mannenwereld: Een recent rapport van het UNESCO Instituut voor Statistiek bevestigt dat het nog steeds vooral mannen zijn die in de wetenschappelijke sector aan de slag zijn. Vrouwen winnen wel terrein, vooral in de biologische en medische wetenschap.

Download UNESCO info 67


UNESCO info verschijnt vier keer per jaar. Abonnementen lopen per kalenderjaar. Voor 10 euro valt het tijdschrift bij je in de bus. Bestellen kan via info@unesco-vlaanderen.be

]]>
UNESCO info 2006http://www.unesco-vlaanderen.be/2006/12/21/unesco-info-2006Thu, 21 Dec 2006 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2006/12/21/unesco-info-2006Download de vier nummers van jaargang 2006.

UNESCO info 60

Conventie Immaterieel Erfgoed binnenkort van kracht: De Conventie voor de Bescherming van Immaterieel Cultureel Erfgoed treedt in werking op 20 april 2006. Vraag is of België iets in de pap te brokken zal hebben bij het maken van de afspraken over de implementering van de conventie.

Kijken mag, aankomen ook: Een roedel jonge wolven bewerkte de conventie immaterieel erfgoed tot een speelse expositie voor iedereen die jong van geest is.

Op goede weg: De bescherming van de vallei rond Kathmandu zat lang in een sukkelstraatje. Met de hulp van het Unesco-kantoor in de Nepalese hoofdstad is een koerswijziging ingezet en lijkt men eindelijk op goede weg.

China rukt op: Een mondiaal Unesco-rapport geeft een stand van zaken van de wetenschappelijke sector en getuigt van het toenemende belang van China.

Functionele alfabetisering van vrouwen: Een alfabetiseringsprogramma van de UNESCO geeft vrouwen op het Chinese platteland het zelfvertrouwen en de vaardigheden die ze nodig hebben om uit te groeien tot gemeenschapsleiders.

Nieuwe waterfilter kan miljoenen levens redden: Het UNESCO-IHE Instituut voor Watereducatie ontwikkelde een nieuwe filter die water zuivert van arsenicum. De nieuwe technologie kan miljoenen mensenlevens redden maar om de filter in massa te kunnen produceren, zijn geldschieters nodig.

Armoede overwinnen: Aangepaste wetenschappelijke en technische opleidingen openen nieuwe deuren voor meisjes op het Kameroense platteland.

Nieuwe start voor kindsoldaten: De UNESCO financiert een proefproject om voormalige Liberiaanse kindsoldaten terug in de samenleving te integreren.

Mobiliteit voor iedereen: Grenzen zijn niet van toepassing op de mensenrechten en migratie is een van de grote uitdagingen van onze tijd. De Sector voor Sociale en Menswetenschappen van de UNESCO onderzoekt de ethische, economische en sociale gevolgen van het openen van de grenzen.

Bouwen aan een wereld van leren voor iedereen: De adjunct-directeurgeneraal van de UNESCO voor Onderwijs doet een opmerkelijke oproep voor meer inspanningen en samenwerking in het streven naar Onderwijs voor Allen tegen 2015.

Download UNESCO info 60

UNESCO info 61

Maritiem wereldcentrum draait op volle toeren: Het in Oostende gevestigde maritiem centrum van de UNESCO dat de wereld leert omgaan met oceanografische data, heeft een succesvol eerste werkjaar achter de rug en zet een ambitieuze koers naar de toekomst.

Vlaamse steun voor internationale waterprojecten: Via het Vlaams UNESCO Trustfonds voor Wetenschappen geeft Vlaanderen extra steun voor internationale projecten voor geïntegreerd waterbeheer.

Watercrisis is een kwestie van bestuur: Het tweede Wereldwaterrapport zegt dat een aantal belangrijke waterproblemen te wijten zijn aan een gebrek aan goed bestuur.

Verwoestijning is een groeiend probleem: Een specialist inzake verwoestijning die regelmatig samenwerkt met de UNESCO, geeft in dit woestijnjaar tekst en uitleg bij het verschijnsel woestijnvorming.

Vlaanderen opent de schoolpoorten: Een groep onderwijsspecialisten die een intensieve opleiding volgen aan het Internationaal Instituut voor Onderwijsplanning bracht een studiebezoek aan Vlaanderen om ons onderwijssysteem door te lichten.

Lerarentekort hypothekeert Onderwijs voor Allen
Onder leiding van de UNESCO mikt de internationale gemeenschap op basiseducatie voor iedereen tegen 2015, een objectief dat niet gehaald kan worden zonder fors te investeren in meer leerkrachten.

Hier preekt men niet: Een jong projecthuis voor actueel erfgoed trekt door Vlaanderen met een speelse expositie en boeiende workshops om kinderen en jongeren te sensibiliseren voor immaterieel cultureel erfgoed en culturele diversiteit.

Download UNESCO info 61

UNESCO info 62

Werelderfgoedlijst groeit verder aan: Het Werelderfgoedcomité erkende 18 nieuwe werelderfgoedsites en wil dat er werk gemaakt wordt van het verminderen van de schadelijke gevolgen van klimaatverandering waaronder werelderfgoedsites te lijden hebben.

Educatie voor een betere toekomst: De UNESCO neemt het voortouw in het VN Decennium voor Educatie voor Duurzame Ontwikkeling.

Dorst lessen dankzij de zon: Twee wetenschappers die actief zijn in een Unesco-project voor het duurzaam beheer van halfwoestijnen vertellen het relaas van hoe ze de bedoeïenen van het Omayed biosfeerreservaat in Egypte aan drinkwater hielpen.

Weg met de schoolboeken: In India leren mensen lezen en schrijven, en veel meer, met behulp van nieuwe informatietechnologie.

Achtergestelde jongeren leren zich uit de slag trekken: Een in de lokale gemeenschap verankerd project in Barbados biedt jongeren een opleiding en een kans om zich persoonlijk en economisch te ontwikkelen.

Steden tegen racisme: De UNESCO bouwt aan een internationaal netwerk van steden die door onderlinge uitwisseling en samenwerking de strijd tegen racisme en discriminatie opvoeren.

Internet op wielen: Een aangepaste uit de kluiten gewassen brommer op drie wielen brengt radio en internet naar afgelegen dorpen in het binnenland van Sri Lanka

De mens van morgen: Een vierdaags festival brengt wetenschappers, normgevers en kunstenaars samen om van gedachten te wisselen met elkaar en het publiek over de invloed die wetenschappelijke en technologische ontwikkeling zullen hebben op de mens en maatschappij van de toekomst.

Conventie immaterieel erfgoed van start: Erfgoedspecialist Marc Jacobs vertelt een boeiend verhaal van achter de schermen van de eerste Algemene Vergadering van lidstaten van de Unesco-conventie voor de bescherming van immaterieel cultureel erfgoed. Over erfgoed werd weinig gesproken, zo blijkt: eerst moesten de leden van het Intergouvernementeel comité voor de bescherming van het immaterieel cultureel erfgoed verkozen worden.

Download UNESCO info 62

UNESCO info 63

Opwarming klimaat bedreigt uniek archeologisch erfgoed: Mede dankzij een speling van de natuur is de ondergrond van het Siberische Altajgebergte een ware archeologische schatkamer. Maar de opwarming van het klimaat zou de meer dan twintig eeuwen lang bewaarde schatten in een mum van tijd kunnen doen verdwijnen. De Universiteit Gent onderzoekt samen met de UNESCO hoe de schade kan beperkt worden.

Onvoldoende zorg voor zeer jonge kinderen: De internationale gemeenschap spant zich in om tegen 2015 alle kinderen op de schoolbanken te krijgen maar ziet daarbij kleuters over het hoofd.

Een balletje slaan voor gelijkheid: De UNESCO gaat samenwerken met de spelersorganisatie van het vrouwentennis om de gelijkheid tussen vrouwen en mannen te bevorderen.

Scoren voor straatkinderen: De UNESCO mobiliseert sportlui en werft fondsen om straatkinderen te helpen om te reïntegreren in de samenleving.

De strijd tegen extreme armoede: De strijd tegen armoede moet op vele fronten gevoerd worden. De UNESCO levert in haar verschillende actiedomeinen een bijdrage tot de verwezenlijking van de eerste Millenniumdoelstelling. Een overzicht.

Van schuitje tot speedboot: Het Intergouvernementeel Comité van de Unesco-conventie voor de bescherming van immaterieel cultureel erfgoed is gelanceerd.

Solidariteit voor duurzame ontwikkeling: Een feestelijk colloquium in Gent stond stil bij 60 jaar UNESCO en hing een multidisciplinair beeld op van de Organisatie die mensen en culturen nader tot elkaar wil brengen om samen aan een betere toekomst voor iedereen te werken.

Klimaat voor verandering: De voorbije Uitvoerende Raad van de UNESCO boog zich over de toekomst en de rol van de Organisatie. Voorzichtig optimisme is geoorloofd: er lijkt bereidheid tot verandering te zijn.

Download UNESCO info 63


UNESCO info verschijnt vier keer per jaar. Abonnementen lopen per kalenderjaar. Voor 10 euro valt het tijdschrift bij je in de bus. Bestellen kan via info@unesco-vlaanderen.be

]]>
Race et Histoire, Race et Culturehttp://www.unesco-vlaanderen.be/2006/3/3/race-et-histoire,-race-et-cultureFri, 03 Mar 2006 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2006/3/3/race-et-histoire,-race-et-cultureClaude Lévi-Strauss Race+et+Histoire%2c+Race+et+CultureEen halve eeuw nadat de UNESCO zich ertoe engageerde om raciale vooroordelen mee te helpen bestrijden, kunnen we moeilijk zeggen dat de strijd ondertussen gestreden is. Integendeel, de strijd moet onverminderd worden voortgezet, zowel op ethisch als politiek gebied.

Claude Lévi-Strauss was van bij het begin bij het engagement van de UNESCO betrokken en publiceerde in 1952 het bekende "Race et Histoire" waarin de verhoudingen tussen beschavingen en culturen worden doorgelicht en begrippen als culturele diversiteit geduid. In 1971 volgde "Race et Culture" dat het eerste werk als het ware vervolledigde. Beide werken worden voor het eerste gebundeld en vormen zo een standaardwerk voor iedereen die meer inzicht wenst te bekomen in de mechanismen die racisme aandrijven. Want ook vandaag blijft de actuele waarde van de teksten opmerkelijk.


U kan het boek rechtstreeks bestellen via Unesco Publishing: bestel hier

]]>
Nelson Mandela UNESCO Goodwill Ambassadeurhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2005/7/25/nelson-mandela-unesco-goodwill-ambassadeurMon, 25 Jul 2005 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2005/7/25/nelson-mandela-unesco-goodwill-ambassadeurNelson Mandela, de voormalige president van Zuid-Afrika, krijgt van de UNESCO de titel van Goodwill Ambassadeur als erkenning voor zijn inzet in de strijd tegen racisme en zijn niet aflatend streven naar verzoening en vrede.

Nelson+Mandela+vervoegt+de+lijst+van+UNESCO+%3ci%3eGoodwill+Ambassadeurs%3c%2fi%3eOp 12 juli jl. werd Nelson Mandela, voormalig staatshoofd van Zuid-Afrika, door Koïchiro Matsuura, de directeur-generaal van de UNESCO, uitgeroepen tot UNESCO Goodwill Ambassadeur. Dit gebeurde tijdens een plechtigheid in de gebouwen van de Nelson Mandela-foundation te Johannesburg, Zuid-Afrika.

Nelson Mandela krijgt de titel van UNESCO Goodwill Ambassadeur ter erkenning van zijn opmerkelijke leiderschap in de strijd tegen apartheid en raciale discriminatie in eigen land, maar ook wereldwijd, voor zijn bijdrage aan de verzoening tussen verschillende maatschappelijke groepen, zijn niet aflatend streven naar democratie en gelijkheid, zijn steun aan alle onderdrukten en zijn voorbeeldige bijdrage aan internationale vrede en wederzijds begrip.

Nelson Mandela werd geboren op 18 juli 1918 in Tembu, een dorpje in de Transkei waarvan zijn vader hoofd was. Nelson Rolihlahla Mandela was de eerste in zijn familie die school liep. Op de Fort Hare Universiteit werd hij geprikkeld door het politieke gebeuren. In 1942 werd hij lid van de African National Congress Party en werd zo een opmerkelijke opponent van de blanke meerderheidsregering. In 1962 werd hij gearresteerd voor antiapartheid activisme, pas in 1990 kon hij de gevangenis verlaten. "Free Nelson Mandela" werd algauw de geliefde uitroep voor antiapartheidcampagnes. In 1991 werd hij samen met president F.W. de Klerk gelauwerd met de UNESCO Félix Houphouët-Boigny Vredesprijs en twee jaar later ontving hij de Nobelprijs voor de Vrede.

In 1994 werd Mandela de eerste democratisch verkozen president van zijn land en bleef dit tot 1999. Sinds zijn aftreden is hij betrokken bij de activiteiten van verschillende sociale en mensenrechtenorganisaties.

]]>
NGO's willen gender-perspectief op racismeconferentiehttp://www.unesco-vlaanderen.be/2001/8/21/ngo's-willen-gender-perspectief-op-racismeconferentieTue, 21 Aug 2001 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2001/8/21/ngo's-willen-gender-perspectief-op-racismeconferentieEen coalitie van ngo's wil dat de komende VN racismeconferentie spijkers met koppen slaat en waarschuwen ervoor het gender-perspectief niet uit het oog te verliezen.

NGO%26%2339%3bs+willen+gender-perspectief+op+racismeconferentieVeertig niet-gouvernementele organisaties (ngo's) sloegen de handen in elkaar en vormen een coalitie die de internationale gemeenschap oproept om tijdens de komende VN Wereldconferentie over Racisme, Rassendiscriminatie, Vreemdelingenhaat en Intolerantie (WCAR) in Zuid-Afrika (van 31 augustus tot 7 september) een hoge prioriteit toe te kennen aan de problematiek van gender en rassendiscriminatie.

Verband

"Gender en ras gaan hand in hand, het zijn geen afzonderlijke takken in de discussie over racisme en xenofobie," zegt de Women's Human Rights Caucus die de 40 ngo's groepeert. "Gender moet prominent op de agenda komen, net als leeftijd, sociale klasse en seksuele geaardheid, anders hebben de gesuggereerde remedies -die de uitkomst van de WCAR moeten zijn- geen enkele kans van succes om racisme, xenofobie en het achterstellen van minderheden te bestrijden en vrouwenrechten te verdedigen," aldus de coalitie.

Pragna Patel, een gemeenschapswerkster bij het Londense Black Sister Legal Advice Centre, vertelde de VN Commissie omtrent de Status van Vrouwen (CSV) dat het tijd was om ras- en genderdiscriminatie niet langer ééndimensioneel te beschouwen als gescheiden fenomenen "die beiden uitsluiten". Terwijl het bij rassendiscriminatie meestal draait om de ervaringen van zwarte mannen, gaat het bij seksuele discriminatie meestal om blanke vrouwen. Op die manier "valt de gemarginaliseerde minderheid van gekleurde vrouwen tussen twee stoelen," concludeert Patel. "Zo blijven ze onzichtbaar."

Ontgoocheling

Veel ngo's zijn ontgoocheld over de conclusies die de CSV bereikte na twee weken van besprekingen over gender en racisme. Charlotte Bunch van het Amerikaanse Center for Women's Global Leadership zegt: "alhoewel de CSV spreekt over gender en ras, benadert ze beide als afzonderlijke onderwerpen die soms een invloed hebben op dezelfde persoon, terwijl wij hen de feministische analyse willen doen inzien dat gender en ras onderling verbonden zijn."

"Ik vermoed dat het probleem van de CSV is dat ze vooral de nadruk op gender willen behouden. Ze zijn niet geneigd om over het verband tussen ras en geslacht te praten, toch niet in de mate waarin wij dat graag zouden zien," voegt ze eraan toe.

Focus

"Ze zijn bezorgd dat het hun aandacht van het gender aspect wegneemt, en ik vrees dat we een omgekeerde reflex zullen zien tijdens de WCAR, namelijk dat veel mensen het niet zullen willen hebben over gender als factor bij racisme omdat ze bang zijn dat het de focus van de conferentie op racisme vervaagt," aldus Bunch.

De in Brussel gevestigde European Women's Lobby (EWL) die 2.700 ngo's uit de 15 EU lidstaten omvat, vraagt "doelgerichte en specifieke maatregelen voor de integratie van de gender-dimensies en acties op alle niveaus." Daarbij moet er aandacht zijn voor gekleurde vrouwen, etnische minderheden, migranten, vluchtelingen, asielzoekers en andere groepen die discriminatie ondergaan omwille van geslacht, etniciteit of geloofsovertuiging.

Discriminatie

Volgens EWL zijn er internationaal 50 miljoen vrouwelijke migranten, waarvan 12 miljoen in Europa alleen, die geconfronteerd worden met armoede, sociale uitsluiting, onduidelijke wettelijke status, geweld, intimidatie, moeilijke toegang tot de arbeidsmarkt en een gebrek aan erkenning.

Yakin Ertruk, directeur van de VN Divisie voor de Bevordering van Vrouwen, verdedigt de CSV en haar aanbevelingen, omdat ze "de gemeenschappelijke bezorgdheden van verschillende landen weergeven." Hij verwerpt de kritiek dat de CSV te weinig rekening houdt met het verband tussen gender en racisme en onderstreept dat de WCAR niet louter een mannenzaak wordt: "Niets is louter een mannenaangelegenheid dezer dagen. We hebben overal een voet tussen de deur."

Inzet

Binnen de VN kunnen er zowel landen onderscheiden worden die het liefst zouden zien dat de WCAR een non-event wordt en landen die de conferentie beschouwen als de ideale gelegenheid om verandering in gang te zetten en resultaten te behalen. "De inzet is hoog, zowel voor de slachtoffers als de daders van racisme en rassendiscriminatie," zegt Philippe Leblanc, afgevaardigde van de Dominicaanse Republiek bij de VN Commissie voor Mensenrechten. "Het zal de meest controversiële bijeenkomst zijn ooit over het onderwerp georganiseerd," zo voorspelt hij.

Leslie Wright, voorzitster van het NGO Committee on the Status of Women in New York, benadrukt dat er straffe taal moet gesproken worden op de WCAR om uithuwelijking, verkrachting, incest, vrouwenhandel en andere seksuele misbruiken van meisjes en vrouwen te veroordelen.

]]>
Jongeren en racismehttp://www.unesco-vlaanderen.be/2001/8/8/jongeren-en-racismeWed, 08 Aug 2001 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2001/8/8/jongeren-en-racismeUNESCO@vlaanderen werkt mee aan een wereldwijd onderzoek dat nagaat hoe jongeren staan tegenover etnische en culturele diversiteit. Het Unesco Platform UNESCO@vlaanderen werkt mee aan een internationaal onderzoek omtrent jongeren en racisme van de Universiteit van Sherbrooke (Québec, Canada) met steun van het Bureau voor Relaties met NGO's van de Verenigde Naties.

Het onderzoek wil een beter beeld te krijgen over hoe jongeren van de wereld tegen racisme en culturele diversiteit aankijken. De enquête richt zich specifiek tot jongeren van 12 tot 15 jaar. Bedoeling is om, verspreid over de 5 continenten, tussen de 30.000 en 35.000 respondenten te vinden. De Universiteit van Sherbrooke zal de antwoorden verwerken. De resultaten zullen officieel worden bekend gemaakt tijdens de Wereldconferentie over Racisme, Rassendiscriminatie, Vreemdelingenhaat en Intolerantie die van 31 augustus tot 7 september 2001 gehouden wordt in Durban, Zuid-Afrika.

UNESCO@vlaanderen gaf de Vlaamse jongeren de kans om in dit onderzoek hun stem te laten horen door in mei en juni 2001, in samenwerking met de verschillende onderwijskoepels, de enquête te verspreiden in de Vlaamse scholen. Meer dan 2.000 Vlaamse leerlingen beantwoordden de vragenlijst.

]]>