UNESCO Platform Vlaanderen, thema "culturele diversiteit"http://www.unesco-vlaanderen.be2014-12-06T22:42:54Het UNESCO Platform Vlaanderen legt zich in de eerste plaats toe op het zo breed mogelijk verspreiden van informatie over de activiteiten en programma’s van UNESCO. Dat doet ze onder meer via het driemaandelijks tijdschrift UNESCO info, door het uitgeven van brochures rond specifieke UNESCO-prioriteiten en door het runnen van een informatie- en documentatiecentrum waar mensen kunnen aankloppen met vragen die verband houden met UNESCO.http://www.unesco-vlaanderen.be/media/html/unesco_platform_vlaanderen_logo.pngUNESCO Platform Vlaanderen, thema "culturele diversiteit"http://www.unesco-vlaanderen.benlCultureel erfgoed onder vuur: 60 jaar Verdrag van Den Haaghttp://www.unesco-vlaanderen.be/2014/5/14/cultureel-erfgoed-onder-vuur-60-jaar-verdrag-van-den-haagWed, 14 May 2014 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2014/5/14/cultureel-erfgoed-onder-vuur-60-jaar-verdrag-van-den-haagBij de opening van een fototentoonstelling debatteren jongeren en experts over de bescherming van erfgoed in conflictgebieden.

Het opblazen van de brug van Mostar tijdens de oorlog in ex-Joegoeslavië, het doen ontploffen van de Bamiyan Boeddha's in Afghanistan door de Taliban, de continue golf van vernieling van Syriës erfgoed in de huidige burgeroorlog, ... de voorbeelden van cultureel erfgoed onder vuur zijn - jammer genoeg - legio. Nochtans werd er 60 jaar geleden (1954) een verdrag tussen Unesco-lidstaten onderhandeld in Den Haag. Dit moest zulke vernielingen helpen voorkomen en draagt daarom als naam 'het Verdrag inzake Bescherming van Culturele Goederen in geval van een Gewapend Conflict'.

Cultureel erfgoed onder vuur: 60 jaar Verdrag van Den Haag

Kaboel, Afghanistan 2011. Foto: Majid Saeedi

Een korte geschiedenis

Het in 1954 afgesloten Verdrag van Den Haag is niet het de eerste internationale verbintenis dat tot doel heeft cultureel erfgoed te beschermen. In 1899 en 1907 werden al enkele eerste stappen gezet tijdens de toenmalige Haagse Vredesconferenties. Vervolgens werd in 1935 het zogenaamde Roerich-Pact ondertekend. Het mocht echter niet baten, getuige de vernielingen tijdens WOII. Om deze reden werd er hard verder gewerkt aan een nieuw, comprehensief Verdrag. Op 14 mei 1954 resulteerde dit proces in het Verdrag inzake Bescherming van Culturele Goederen in geval van een Gewapend Conflict. Dit Charter gaat uit van de noodzaak van bescherming van culturele goederen vanuit de overtuiging dat vernieling hiervan een verlies inhoudt voor de hele mensheid (preambule). Culturele goederen verwijzen hier niet enkel naar historische bouwwerken, maar naar alle roerende of onroerende goederen die van groot belang zijn voor het culturele patrimonium van alle volken (Art. 1). Bijkomend werd in 1954 een eerste Protocol toegevoegd omtrent het verbod op illegale export van cultuurgoederen en de teruggave van illegaal geëxporteerde goederen. In 1999 volgde een Tweede Protocol dat een speciaal comité voor het Verdrag oprichtte en enkele concepten verduidelijkte.

Verdeeld succes

Dat het Verdrag geen onomstotelijk succesverhaal is, hebben de afgelopen 60 jaar bewezen. In 2001, bliezen de Taliban de Boeddha's van Bamiyan op omdat deze immense standbeelden uit de 6de eeuw symbool stonden voor verafgoding. Hoewel Amerikaanse troepen in april 2003 gestationeerd waren voor het Nationaal Museum van Irak, werd de inhoud genadeloos geplunderd. In Timbuktu werd in 2013 onherstelbare schade aan cultureel erfgoed toegebracht door rebellen. Maar liefst 14 mausoleums zouden volledig vernield zijn, alsook delen van de Djingareyber Moskee die gebouwd werd rond 1327. Volgens Annette Schmidt, curator van het Rijksmuseum Volkenkunde, werd Timbuktu juist getroffen omwille van zijn status als cultureel erfgoed: zo werd internationale reactie verzekerd.

Het zou niet juist zijn om enkel op het niet naleven van het Verdrag in te gaan. De invoering van het Blauwe Schild als embleem voor beschermd cultureel erfgoed - dat dient toegekend te worden door de nationale overheden - heeft vele andere sites kunnen behoeden voor erger. Zo werden er naast de 15000 geplunderde objecten uit het Iraaks Nationaal Museum, 8366 waardevolle voorwerpen tijdig in veiligheid gebracht. Tot slot was het Verdrag in enkele lidstaten, waaronder Nederland, de aanzet tot de oprichting van speciale comités ter bescherming van cultureel erfgoed binnen het leger of politie.

Het Verdrag doorgelicht

Naar aanleiding van de 60-jarige herdenking van het Verdrag organiseerden de Nederlandse en Vlaamse Unesco Commissie op 12 mei 2014 een jongerendebat en expertdiscussie rond de toekomst van het Verdrag in Den Haag.

Een dertigtal studenten voerden een vurig debat rond de relevantie, impact en toekomst van het Verdrag. Ze besloten dat het Verdrag nog steeds erg relevant is: cultureel erfgoed geraakt nooit uit de mode. Het belang van cultureel erfgoed school voor hen in de rijke geschiedenis die het goed vertegenwoordigt, in de bron van identificering met je cultuur, maar ook in de economische waarde ervan. Daarom dient de bescherming van cultureel erfgoed prioritair te zijn, naast - en niet in de plaats van, of onderdanig aan - humanitaire bescherming. Ook geloofden ze dat militaire belangen nooit de bovenhand mogen halen: militaire belangen zijn meestal niet meer dan strategische keuzes, die het Verdrag op een perverse manier gebruiken. Hoewel het Verdrag niet door alle lidstaten ondertekend werd, geloven de jongeren toch in de kracht ervan. Zo heeft het een sensibiliserend effect. De menselijke ketting rond de Bibliotheek van Alexandrië in 2011 is hiervan een mooi voorbeeld. Toch vinden de jongeren dat het Verdrag aangepast moet worden om een betere naleving te verzekeren.

Ook de experts vonden dat het Verdrag beter kan. René Teijgeler, directeur van Culture and Development, wees op de nood aan inclusie van niet-statelijke actoren. Enerzijds wordt veel vernieling veroorzaakt door niet-statelijke actoren, anderzijds spelen niet-statelijke actoren, zoals ngo's, een belangrijke rol bij de bescherming en herstel van culturele goederen. Benjamin Goes, voorzitter van het Comité voor de Bescherming van Culturele Goederen in geval van Gewapend Conflict, vroeg op zijn beurt om meer aandacht voor de preventieve stappen die genomen moeten worden ter bescherming van erfgoed. Het Tweede Protocol heeft hier alvast meer aandacht voor, maar kent weinig ratificaties (enkel 67 staten terwijl 126 het Verdrag van 1954 ratificeerden). Jan Hladic, hoofd Cultural Heritage Protection Treaties bij Unesco, erkende de nood aan meer middelen. Biljana Volchevska van het Centre for International Heritage Activities legde de nadruk dan weer op de waarden die achter erfgoed schuilen. Zolang we niet beseffen dat erfgoed getroffen wordt o.w.v. de waarden die het vertegenwoordigt, stelde ze, kunnen we verdere vernieling niet stoppen. Enkel door het besef van de universele waarde van erfgoed kunnen we plundering en vernieling voorkomen.

Tekst: Line Kuppens, Vlaams Unesco Jongerenvertegenwoordiger


]]>
UNESCO info 91http://www.unesco-vlaanderen.be/2014/3/20/unesco-info-91Thu, 20 Mar 2014 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2014/3/20/unesco-info-91O.a. aandacht voor de resultaten van het Jongerenforum en de Algemene Conferentie van Unesco, steun voor stages bij internationale organisaties en het samenspel tussen Vlaanderen, Unesco en de EU...

UNESCO info 91

Terugblikken om vooruit te gaan: Unesco slaagde erin om haar rol te blijven vervullen in moeilijke omstandigheden. De Organisatie put er moed uit en kijkt met vertrouwen naar 2014.

Spreekbuis voor de jeugd: Het achtste Jongerenforum van Unesco debateerde over sociale inclusie en stelde een Jeugdstrategie op.

Vlaanderen stuurt zijn zonen en dochters uit: De Vlaamse overheid voorziet financiële steun voor jonge mensen die een stage willen lopen bij een internationale organisatie zoals Unesco.

Werken aan een wereld van mensenrechten en waardigheid: Irina Bokova, de topvrouw van Unesco, deelt haar visie op de prioriteiten van de Organisatie.

De negen doelstellingen van Unesco: De lidstaten van Unesco hebben de krijtlijnen uitgetekend waarbinnen de Organisatie de komende jaren haar mandaat gaat uitvoeren. De nieuwe strategie is erop gericht om de invloed en de slagkracht van Unesco te vergroten.

Het multilaterale samenspel tussen Unesco, de EU en Vlaanderen: Unesco en de Europese Unie slaan steeds vaker de handen in elkaar om gemeenschappelijke doelstellingen te realiseren. Vlaanderen is daarbij een verbindende factor.

Meer vrouwen op en achter de schermen: Unesco start met een wereldwijd netwerk om te ijveren om vrouwen meer aan bod te laten komen in de media.


UNESCO info verschijnt vier keer per jaar. Abonnementen lopen per kalenderjaar. Voor 10 euro valt het tijdschrift bij je in de bus. Bestellen kan via info@unesco-vlaanderen.be

]]>
Cultuur als motor voor ontwikkelinghttp://www.unesco-vlaanderen.be/2012/6/13/cultuur-als-motor-voor-ontwikkelingWed, 13 Jun 2012 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2012/6/13/cultuur-als-motor-voor-ontwikkelingHet potentieel van cultuur voor ontwikkeling blijft grotendeels onbenut. UNESCO wil daar verandering in brengen. Een brochure legt het hoe en waarom uit.

Cultuur als motor voor ontwikkelingCultuur vormt, met al haar dimensies, een fundamenteel onderdeel van duurzame ontwikkeling.

Als sector vol activiteiten, door middel van tastbaar en ontastbaar erfgoed, creatieve industrieën en diverse vormen van artistieke uitingen, levert cultuur een niet te onderschatten bijdrage aan economische ontwikkeling, sociale stabiliteit en bescherming van de natuur.

Als verzamelplaats van kennis, betekenissen en waarden die alle aspecten van ons leven doordringen, bepaalt cultuur ook de manier waarop mensen leven en met elkaar omgaan, zowel lokaal als op wereldvlak.

UNESCO propageert een benadering van ontwikkeling waarin de waarde van cultuur en de principes van culturele diversiteit een voorname plaats krijgen. Uit het falen van bepaalde ontwikkelingsprojecten sinds de jaren 1970 is duidelijk gebleken dat ontwikkeling niet gelijk is aan economische groei alleen. Ontwikkelingsprojecten moeten zich tot doel stellen om mensen een meer bevredigend intellectueel, emotioneel en spiritueel bestaan te bieden. Aldus kan ontwikkeling niet los staan van cultuur. Het versterken van de bijdrage van cultuur aan duurzame ontwikkeling is een objectief dat is gelanceerd naar aanleiding van het Werelddecennium voor Culturele Ontwikkeling (1988-1998). Sindsdien is er vooruitgang geboekt om het bewustzijn daaromtrent de vergroten. UNESCO, de enige VN-organisatie met een cultureel mandaat, heeft daartoe beleidsrichtlijnen en actieplannen opgesteld die de unieke bijdrage van cultuur aan ontwikkeling in de kijker plaatsen en er een stevig conceptueel kader voor vaststellen.

UNESCO blijft zich onverminderd inzetten om politieke beleidsverantwoordelijken en verschillende lokale, regionale en internationale sociale spelers te overtuigen om de principes van culturele diversiteit en de waarden van cultureel pluralisme te integreren in het beleid dat ze voeren en de werking die ze ontwikkelen.

UNESCO streeft er enerzijds naar om cultuur ingang te doen vinden in alle ontwikkelingsbeleid, ongeacht of dat nu gericht is op onderwijs, wetenschappen, communicatie, gezondheid, milieu of cultureel toerisme, en anderzijds op het ontwikkelen van de culturele sector door het koesteren van culturele industrieën. Zo kan cultuur bijdragen tot de inspanningen om armoede te verlichten en de sociale samenhang versterken.

Op 20 december 2010 nam de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties een resolutie aan die het belang van cultuur erkent voor het bevorderen van ontwikkeling en voor het behalen van nationale en internationale ontwikkelingsdoelen, waaronder de Millenniumdoelstellingen. De resolutie was baanbrekend voor de plaats van cultuur op het internationale agenda. Zo is er geen enkele expliciete vermelding van cultuur in de nochtans veelomvattende VN Millenniumdoelstellingen. UNESCO hoopt dat er voortaan meer aandacht zal gaan naar de culturele dimensie van het ontwikkelingsproces.

Cultuur als motor voor ontwikkeling biedt een overzicht van de bijdrage die cultuur kan leveren aan ontwikkeling, legt uit welke instrumenten UNESCO uitwerkte om dit te meten en geeft verschillende voorbeelden van projecten waarmee UNESCO het potentieel van cultuur voor ontwikkeling op het veld liet ontluiken en open bloeien.

Cultuur als motor voor ontwikkeling is uitgegeven door het UNESCO Platform Vlaanderen en gratis te verkrijgen via info@unesco-vlaanderen.be


Download de brochure Cultuur als motor voor ontwikkeling

]]>
Van een groene economie naar een groene samenlevinghttp://www.unesco-vlaanderen.be/2012/5/22/van-een-groene-economie-naar-een-groene-samenlevingTue, 22 May 2012 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2012/5/22/van-een-groene-economie-naar-een-groene-samenlevingUNESCO's inzet voor duurzame ontwikkeling en voorstellen voor de Rio+20 VN-conferentie.

Van een groene economie naar een groene samenlevingDe VN-Conferentie over duurzame ontwikkeling (Rio+20) biedt de wereld een unieke kans om duurzame ontwikkeling nogmaals bovenaan op de agenda te zetten. De drie belangrijkste doelstellingen van deze conferentie zijn: een hernieuwd politiek engagement voor duurzame ontwikkeling garanderen, de resultaten en hiaten van de overeengekomen afspraken evalueren, en nieuwe uitdagingen aangaan. De twee thema's van de conferentie zijn: groene economie in het kader van duurzame ontwikkeling en armoedebestrijding, en een institutioneel raamwerk voor duurzame ontwikkeling. Rio+20 vindt plaats van 20-22 juni 2012 in Rio de Janeiro, Brazilië.

We hoeven niet van nul te beginnen. De principes die zijn vastgelegd in de Agenda 21 tijdens de wereldtop in Rio twintig jaar geleden, blijven van kracht. De context is wel veranderd: er zijn nieuwe uitdagingen ontstaan en nieuwe gevaren gerezen. Denken we maar aan de toenemende sociale ongelijkheid, de bevolkingsgroei, de voortschrijdende klimaatverandering, de toenemende milieuvervuiling, het niet-duurzame gebruik van zoetwater, het leegvissen van de zeeën en het toenemende aantal rampen veroorzaakt door de natuur en door de mens.

De armste, kwetsbaarste en meest gemarginaliseerde samenlevingen krijgen de hardste klappen. Ze hebben bovendien het meest te lijden onder de financiële, energie-, voedsel- en milieucrisis. Dit alles doet serieuze twijfels rijzen over de betrouwbaarheid van de huidige ontwikkelingsmodellen.

We hebben een ontwikkelingsmodel nodig dat uitgaat van individuele waardigheid, dat gericht is op menselijke groei en dat overtuigende antwoorden biedt op de complexe sociale, economische en milieuvraagstukken die we nu het hoofd moeten bieden. We hebben nieuwe indicatoren nodig om ons te leiden en nieuwe maatregelen om vooruitgang te boeken. Echt duurzame groei is inclusief, is gericht op sociale gelijkheid en heeft respect voor natuur en milieu. De mantra "eerst groeien, later de rommel opruimen" houdt niet langer stand - niet voor rijke landen en niet voor arme landen. De tijd dat we moeilijke beslissingen voor ons uit konden schuiven, is voorbij. Er zijn geen sluipwegen meer, we moeten recht op ons doel af.

We moeten werken aan een inclusieve, groene samenleving en economie door te investeren in menselijke ontwikkeling en sociaal kapitaal. Nieuwe uitdagingen vereisen vernieuwende oplossingen die ook gebruikmaken van inheemse kennis voor duurzame ontwikkeling. Deze zullen voortspruiten uit een andere manier van denken en handelen van mensen van alle leeftijden en levensbeschouwingen. Geen enkele samenleving mag mensen aan de kant laten staan. In een groene samenleving krijgen mannen en vrouwen gelijke kansen om een bijdrage te leveren aan een duurzamere toekomst. We hebben dus een verandering van cultuur nodig om de klimaatverandering aan te kunnen pakken.

UNESCO zal tijdens Rio+20 een visie naar voren brengen voor duurzame ontwikkeling die gebaseerd is op de hervormende kracht van onderwijs, wetenschappen, cultuur en de media. Wat deze visie behelst en hoe de Organisatie zich inzet om deze in de praktijk te brengen, lees je in het rijkelijk met feiten & cijfers en praktijkvoorbeelden geïllustreerde boekje Van een groene economie naar een groene samenleving dat is uitgegeven door het UNESCO Platform Vlaanderen.

Onderwijs: de eerste stap

Onderwijs is een van de beste wapens in de strijd tegen armoede en ongelijkheid. Elk jaar onderwijs verhoogt de individuele inkomsten met 10 %. In onderwijs gaat het in wezen om waarden. Het opent deuren om de wereld beter te begrijpen en om te kunnen handelen. Onderwijs voor duurzame ontwikkeling is de voedingsbodem voor houdingen en gedragingen met het oog op een nieuwe, duurzame cultuur. Via het onderwijs moeten nieuwe kennis en vaardigheden worden ontwikkeld en overgedragen. Technische en beroepsopleidingen moeten de nodige competenties en instrumenten aanreiken die nodig zijn voor een groene economie.

De wetenschap als brandstof voor groene hervormingen

De wetenschap kan antwoorden bieden op een groot aantal complexe vraagstukken. Daarom moeten we de wetenschap mobiliseren. We moeten landen helpen bij de opbouw van capaciteit, bij het uitstippelen van nationale beleidslijnen op het vlak van wetenschap, technologie en techniek, en bij het opzetten van internationale netwerken. Groene technologie en vaardigheden moeten worden gedeeld en verspreid. Hernieuwbare energie is fundamenteel. De huidige uitdagingen gaan over de grenzen van de verschillende disciplines heen en omvatten de volledige cyclus van vernieuwing - van onderzoek en kennisontwikkeling tot de toepassing ervan. Wetenschap, technologie en innovatie moeten de brandstof vormen voor ons streven naar een meer evenwichtige en duurzame ontwikkeling.

Cultuur: een drijvende kracht

Nieuwe benaderingen van duurzame ontwikkeling zullen enkel effect hebben als ze in de context worden ingebed. Cultuur moet vanaf het begin een wezenlijke rol spelen in deze ontwikkeling - het achteraf overgieten met een cultuursausje heeft geen enkele zin. Cultuur is op zich eindeloos hernieuwbaar en dus een belangrijke bron van innovatie. In 2009 zorgde cultuur voor banen en inkomsten met een waarde van 1,3 biljoen dollar. De culturele industrie groeit, maar heeft nog steun nodig om zich verder te kunnen ontwikkelen tot een krachtige hefboom voor economische ontwikkeling, sociale samenhang en milieubescherming. Dat betekent onder andere dat we traditionele kennissystemen en praktijken meer moeten waarderen en gebruiken.

Een informatierevolutie voor een groene evolutie

Groene hervormingen zullen in belangrijke mate afhangen van de media om goed onderbouwde beleidsbeslissingen mogelijk te maken. Daarom moeten we werken aan de capaciteitsopbouw van mediaprofessionals om issues in verband met duurzame ontwikkeling te onderzoeken en erover te berichten. We moeten de vrije, onafhankelijke en pluralistische media ondersteunen bij de bewustmaking van het grote publiek en het streven naar solidariteit.

Groen kan niet zonder blauw

Onze zeeën en hun rijkdommen worden vervuild en geplunderd. En het zijn juist de zeeën die onze aarde bewoonbaar maken voor mensen. Bovendien zijn ze belangrijk voor onze economie en vormen ze voor heel wat mensen een bron van inkomsten:  zee- en kustrijkdommen en de daarmee samenhangende industrieën zijn goed voor meer dan 5 % van het BBP. Om de snelle achteruitgang van onze zeeën tegen te gaan, moet Rio+20 dringend een nieuw beleid uitstippelen.

Ongeveer 80 % van de wereldbevolking leeft in gebieden waar de drinkwatervoorziening niet is gegarandeerd. Tegen 2025 zal naar schatting 60 percent van de wereldbevolking in gebieden leven waar een ernstig gebrek aan drinkwater zal zijn, en evenveel mensen zullen geen toegang hebben tot adequate sanitaire voorzieningen. Rio +20 moet een nieuwe impuls geven aan een beter en rechtvaardiger beheer van de zoetwaterbronnen op deze aarde.

We moeten de natuur koesteren en de biodiversiteit beschermen. De huidige, wereldwijde vraag naar rijkdommen van de aarde overschrijdt het natuurlijke aanbod van onze planeet met naar schatting 20 %. We moeten ons inzetten voor het behoud en dus het duurzaam gebruik van de biodiversiteit en de ecosystemen op deze aarde. Hiervoor zijn een duidelijker beleid en een betere samenwerking op nationaal en regionaal niveau noodzakelijk.

Rio+20 moet de geschiedenis in gaan als een keerpunt - als het begin van een wereldwijde groene hervorming. Dit is de visie van UNESCO en die draagt al onze inspanningen om gebruik te maken van onderwijs, wetenschap, cultuur, informatie en communicatie voor een duurzame toekomst.

Van een groene economie naar een groene samenleving (80 p.) is uitgegeven door het UNESCO Platform Vlaanderen en gratis te verkrijgen via info@unesco-vlaanderen.be


Download de publicatie Van een groene economie naar een groene samenleving - UNESCO's inzet voor duurzame ontwikkeling

]]>
10 dingen die jij kan doen voor culturele diversiteithttp://www.unesco-vlaanderen.be/2012/5/15/10-dingen-die-jij-kan-doen-voor-culturele-diversiteitTue, 15 May 2012 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2012/5/15/10-dingen-die-jij-kan-doen-voor-culturele-diversiteitTweede editie van een wereldwijde campagne die burgers mobiliseert om de rijkdom te vieren die culturele diversiteit te bieden heeft.

10 dingen die jij kan doen voor culturele diversiteitUNESCO nam de Universele Verklaring betreffende Culturele Diversiteit aan in 2001. Een jaar later riep de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties 21 mei uit tot de Werelddag voor Culturele Diversiteit ter bevordering van Dialoog en Ontwikkeling. Dit jaar is deze dag reeds aan zijn tiende editie toe.

De bedoeling van de werelddag is om mensen te doen stilstaan bij wat culturele diversiteit betekent en hoe een beter begrip ervan kan leiden tot betere onderlinge verstandhouding en harmonieus samenleven.

Vorig jaar lanceerden UNESCO en de VN-alliantie van Beschavingen (UNAOC) een wereldwijde campagne om een burgerbeweging op de been te brengen die zich inzet voor culturele diversiteit. De campagne roept burgers op om één actie te ondernemen in het teken van culturele diversiteit - van het ervaren van een andere cultuur door het bekijken van een film, het eten van een gerecht of het bezoeken van een museum tot leren over andere landen en culturen of vrijwilligerswerk doen om culturele diversiteit te bevorderen.

De campagne krijgt dit jaar een vervolg en loopt onder de titel Do ONE Thing for Diversity and Inclusion. Ze maakt gebruik van de sociaalnetwerksite Facebook om mensen te mobiliseren. De Facebookpagina is tevens een platform waarop mensen hun ervaringen met anderen kunnen delen via berichten, foto's en video's.

10 dingen die jij kan doen voor culturele diversiteit

 1. Bezoek een kunsttentoonstelling of een museum gewijd aan andere culturen
 2. Nodig een gezin of enkele buurtbewoners met een andere culturele achtergrond uit om samen een hapje te eten en over de dinges des levens te mijmeren
 3. Huur een film of lees een boek van een ander land of religie dan de jouwe
 4. Laat mensen van een andere cultuur kennis maken met jouw gewoonten
 5. Lees over de grote denkers van verschillende culturen (zoals Confucius, Socrates, Acivenna, Ibn Khaldun, Aristoteles, Ganesh, Rumi…)
 6. Als je geregeld naar dezelfde kerk gaat, woon dan eens ergens anders een religieuze dienst bij
 7. Speel het 'stereotypen spel'. Kleef een briefje op je voorhoofd waarop de naam van een land geschreven staat. Vraag je medespelers om stereotypen op te sommen die ze associëren met dat land. Je wint als je ontdekt van waar je komt.
 8. Verdiep je in de traditionele vieringen van andere culturen: informeer je over Hanukkah of Ramadan of over de nieuwjaarsvieringen in Spanje of het Qingmingfestival in China…
 9. Deel je eigen cultuur met de rest van de wereld via de Facebookpagina Do ONE Thing for Diversity and Inclusion en maak er kennis met andere culturen
 10. Luister naar muziek van andere culturen

Universele Verklaring betreffende Culturele Diversiteit (UNESCO 2001)

]]>
John Malkovich is het gezicht van de Werelddag van het Theaterhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2012/3/26/john-malkovich-is-het-gezicht-van-de-werelddag-van-het-theaterMon, 26 Mar 2012 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2012/3/26/john-malkovich-is-het-gezicht-van-de-werelddag-van-het-theaterOp 27 maart 2012 vindt de vijftigste Werelddag van het Theater plaats.

John Malkovich is het gezicht van de Werelddag van het TheaterHet International Theatre Institute (ITI), een door UNESCO erkende niet-gouvernementele organisatie die zich inzet voor de promotie van het theater, organiseert dit jaar op 27 maart voor de vijftigste keer de Werelddag van het Theater.

Elk jaar vraagt het ITI aan een prominente persoonlijkheid om ter gelegenheid van de Werelddag van het Theater zijn of haar visie te geven op theater en internationale harmonie. Deze boodschap wordt op de Werelddag voorgelezen aan duizenden theaterbezoekers en krijgt aandacht in talloze kranten en andere media.

Dit jaar is de Amerikaanse acteur en regisseur John Malkovich het gezicht van de Werelddag van het Theater. "Ik ben vereerd dat het International Theatre Institute bij UNESCO me gevraagd heeft om een boodschap mee te geven aan mijn collega's en vrienden in het theater om de vijftigste verjaardag van de Werelddag van het Theater te vieren," aldus Malkovich.

"Moge uw werk boeiend en origineel zijn. Moge het diepzinnig, ontroerend, beschouwend en uniek zijn. Moge het ons helpen om na te denken over de vraag wat het betekent om mens te zijn en moge deze bespiegeling gezegend worden met gevoel, oprechtheid, openheid en genade. Moge u tegenslag, censuur, armoede en nihilisme overwinnen, zoals velen onder jullie zeker verplicht zullen worden om te doen. Moge u gezegend worden met het talent en het doorzettingsvermogen om ons iets bij te brengen over het kloppen van het menselijke hart in al zijn complexiteit, en met de nederigheid en de nieuwsgierigheid om er uw levenswerk van te maken. En mogen de besten onder u - want het zullen enkel de besten onder u zijn, en dan nog op de meest zeldzame en kortste momenten - erin slagen om de meest fundamentele aller vragen te vatten, "hoe leven wij?" Veel geluk." - John Malkovich


]]>
Bogota is UNESCO Muziekstadhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2012/3/15/bogota-is-unesco-muziekstadThu, 15 Mar 2012 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2012/3/15/bogota-is-unesco-muziekstadHet UNESCO-netwerk van creatieve steden breidt uit met de Colombiaanse hoofdstad.

Bogota is UNESCO MuziekstadGent heeft er een nieuwe potentiële samenwerkingspartner bij. Net als de Arteveldestad is de Colombiaanse hoofdstad Bogota immers door UNESCO uitgeroepen tot City of Music onder de koepel van het UNESCO Creative Cities Network.

Bogota dankt de erkenning in de eerste plaats aan zijn snel groeiende muzikale sector en aan zijn vruchtbare muzikale grond waardoor de stad een belangrijk centrum is voor de muziekwereld in Latijns-Amerika.

De stad promoot muziek als een instrument voor socio-economische ontwikkeling en culturele diversiteit - eveneens het uitgangspunt van het UNESCO-netwerk van creatieve steden. Met zijn unieke profiel en zijn rol als draaischijf voor culturele uitwisseling op nationaal en regionaal niveau, vergroot Bogota de kansen voor internationale samenwerking binnen het netwerk.

Bogota beschikt ook over buitengewone infrastructuur voor het maken en uitvoeren van uiteenlopende muziekgenres gaande van klassiek tot pop. Talrijke openbare en private culturele plekken waar muziek gespeeld wordt, kenmerken de stad. Bovendien toonde Bogota zich de voorbije jaren een geoefend organisator van allerlei evenementen gaande van muziekfestivals tot congressen voor professionals uit de muzieksector.

Het UNESCO Creative Cities Network verbindt steden die op een opmerkelijke wijze met creatieve sectoren omgaan om ideeën en ervaringen uit te wisselen die culturele, economische en sociale ontwikkeling kunnen aanjagen. Bogata vervoegt Bologna, Glasgow, Sevilla en Gent als UNESCO City of Music. De andere domeinen waarrond steden samenwerken in het UNESCO-netwerk van creatieve steden zijn literatuur, film, ambacht & volkskunst, design, mediakunst en gastronomie. Er zijn 30 steden aangesloten bij het UNESCO Creative Cities Network.


]]>
Barok centraal op eerste UNESCO Muziekdag in Genthttp://www.unesco-vlaanderen.be/2012/2/22/barok-centraal-op-eerste-unesco-muziekdag-in-gentWed, 22 Feb 2012 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2012/2/22/barok-centraal-op-eerste-unesco-muziekdag-in-gentUNESCO Creative Cities of Music Gent, Sevilla en Bologna wisselen muzikaal erfgoed en ensembles uit.

Barok centraal op eerste UNESCO Muziekdag in GentSinds juni 2009 maakt Gent deel uit van het UNESCO Creative Cities Network. Samen met Bologna, Sevilla en Glasgow mag Gent zich Creative City of Music noemen. Muziekcentrum De Bijloke grijpt dit gegeven aan om op zondag 11 maart 2012 een eerste UNESCO Muziekdag in Gent te organiseren.

De eerste UNESCO Muziekdag is een samenwerking tussen Sevilla, Bologna en Gent. De dag is opgevat als een muzikale uitwisseling. Drie ensembles oude muziek van de drie steden staan op 11 maart apart én samen op het podium in Gent. En de samenwerking gaat verder dan dat: op vrijdag 9 maart stuurt De Bijloke het Gentse ensemble B'Rock ook naar Sevilla. Het ensemble zal er Gent vertegenwoordigen op het FeMÀS Festival, dat erg bekend is in de wereld van de oude muziek.

Twee dagen later vindt in Gent de UNESCO Muziekdag plaats die put uit het rijke muzikale patrimonium dat de deelnemende steden hebben opgebouwd. Iedere stad selecteert een ensemble, gespecialiseerd in oude muziek, en laat het grasduinen in het renaissance en barokke erfgoed van de eigen regio.

B'Rock werkte voor de gelegenheid een nieuw 18de-eeuws programma uit, dat ze zowel in Sevilla als in Gent zullen opvoeren. Het ensemble verdiept zich in het barokke repertoire van Jacques (Jakob) Loeillet, een telg uit de beroemde Gentse familie. Loeillets collega's Pieter van Maldere, Henri-Jacques De Croes, Georg Friedrich Haendel en Georg Philippe Telemann zetten de Gentse invalshoek in een breder Zuid-Nederlands en West-Europees perspectief.

Naast het Gentse B'Rock gaat het Orquesta Barroca de Sevilla aan de slag voor Sevilla en brengt Bologna de Accademia degli Astrusi in stelling. Bovendien spelen alle ensembles ook een werk dat een weerspiegeling is van de internationale Europese stijlen die in de 17de en 18de eeuw opgang maakten: het concerto grosso opus 6, nr. 1 in G van Georg Friedrich Haendel. Het toenmalige Europa ligt er stilistisch in vervat. En Haendel zelf is het ultieme toonbeeld van die Europese stijl: geboren in Duitsland, en aan het werk in Italië en Londen.

De Accademia degli Astrusi uit Bologna focust op het oeuvre van Padre Martini. Bij ons niet zozeer bekend als componist, maar des te meer als leraar van Mozart.

Sevilla zet, net als Gent, met het Orquesta Barroca de Sevilla, in op een 18de-eeuws programma. De Andalusische traditie van Juan Francés staat er tegenover het toenmalige Europa met werken van J.S. Bach, G.F. Haendel, Domenico Scarlatti en Pietro Locatelli. De keuze voor Scarlatti lag bijna voor de hand: hij sloot niet alleen zijn lange carrière af in Spanje, maar verbleef ook vier jaar aan het Spaanse hof in Sevilla. Pietro Locatelli heeft dan weer, door zijn lange verblijf in Amsterdam, een bijzondere plaats ingenomen in de muziekgeschiedenis van de Lage Landen.

Het UNESCO Creative Cities Network verbindt steden die op een opmerkelijke wijze met creatieve sectoren omgaan om ideeën en ervaringen uit te wisselen die culturele, economische en sociale ontwikkeling kunnen aanjagen.


Programma van de eerste UNESCO Muziekdag in Gent

]]>
65 maal UNESCO in actie in landen over de hele wereldhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2012/2/20/65-maal-unesco-in-actie-in-landen-over-de-hele-wereldMon, 20 Feb 2012 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2012/2/20/65-maal-unesco-in-actie-in-landen-over-de-hele-wereldEen overzicht van hoe UNESCO het verschil maakt aan de hand van 65 voorbeelden, opgedeeld volgens de belangrijkste werkgebieden van de Organisatie.

65 maal UNESCO in actie in landen over de hele wereldDe wereld is enorm veranderd sinds UNESCO het levenslicht zag in Londen in 1945. De familie van lidstaten is veel groter geworden en ook het aantal nieuwe spelers op het wereldtoneel is toegenomen. De huidige uitdagingen zijn grensoverschrijdend en complex. Nieuwe tijden brengen moeilijke vragen met zich mee.

Zoals vele andere internationale organisaties die zich inzetten voor de belangrijkste noden van de mensheid en van onze planeet, moet ook UNESCO voortdurend verschillende doelstellingen met elkaar zien te verzoenen. De Organisatie moet steeds inspelen op snel veranderende situaties, maar tegelijkertijd trouw blijven aan haar verbintenissen op lange termijn. Ze moet focussen op enkele duidelijk omlijnde prioriteiten, zonder alle andere aspecten van haar opdracht uit het oog te verliezen. Eén vraag komt daarbij steevast naar boven: hoe maakt UNESCO het verschil?

Deze brochure wil daar een antwoord op geven. Verdeeld over acht onderdelen die de belangrijkste werkgebieden van de Organisatie omvatten, geeft ze 65 voorbeelden van hoe UNESCO het verschil maakt - elke dag opnieuw, overal ter wereld.

De brochure stelt de volgende werkterreinen van UNESCO voor:

 • De bescherming en uitwisseling van cultuur
 • De bescherming van onze planeet
 • Het delen van kennis
 • De strijd voor mensenrechten
 • Creativiteit, dialoog en de samenleving
 • Het promoten van internationale maatstaven
 • Het promoten van gendergelijkheid
 • Van uitsluiting naar inclusie

 

Daarnaast legt de brochure uit hoe UNESCO samenwerkt met een heleboel partners: individuen, instellingen en organisaties over de hele wereld, zowel in de privé- als in de publieke sector. Ten slotte is er ook een historisch overzicht van enkele sleutelmomenten uit de rijke geschiedenis van de Organisatie.

65 maal UNESCO in actie in landen over de hele wereld is uitgegeven door het UNESCO Platform Vlaanderen en gratis te bestellen via info@unesco-vlaanderen.be


Download de brochure 65 maal UNESCO in actie in landen over de hele wereld

]]>
Jongeren tonen hun visie op culturele diversiteithttp://www.unesco-vlaanderen.be/2012/2/9/jongeren-tonen-hun-visie-op-culturele-diversiteitThu, 09 Feb 2012 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2012/2/9/jongeren-tonen-hun-visie-op-culturele-diversiteitBekijk de filmpjes van de laureaten en finalisten van UNESCO's internationale videowedstrijd.

Jongeren tonen hun visie op culturele diversiteitIn september 2011 lanceerde UNESCO My Declaration: een internationale wedstrijd die jonge mensen (18-24 jaar) aanmoedigde om een persoonlijk getint filmpje in te sturen rond culturele diversiteit met de Universele Verklaring betreffende Culturele Diversiteit van UNESCO uit 2001 als uitgangspunt.

Bezoekers van YouTube konden stemmen op hun favoriet. De vijf video's met de meeste stemmen haalden de finale. Uit deze vijf koos een internationale jury de winnaar: Evgeny Tarasov, een 24-jarige student uit Rusland, met zijn film Around The World In One Day. De jury loofde de "eenvoud, humor en interpretatie", het thema en het "ritme" van de film.

De jury had ook een eervolle vermelding over voor Sistos Moreano Jorge (21) uit Mexico. Zijn video Diversity Is The Other behaalde het hoogst aantal stemmen op YouTube.

De winnaar krijgt een professionele camera en zijn film zal gebruikt worden ter promotie van de principes besloten in de Universele Verklaring betreffende Culturele Diversiteit.

De bekroonde video Around The World In One Day van Evgeni Tarasov.

Diversity Is The Other van Sistos Moreano Jorge (Mexico) kreeg de meeste stemmen van het publiek.

De overige video's die de finale haalden:


]]>
UNESCO zet in op Afrikahttp://www.unesco-vlaanderen.be/2011/10/10/unesco-zet-in-op-afrikaMon, 10 Oct 2011 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2011/10/10/unesco-zet-in-op-afrikaDe Uitvoerende Raad van UNESCO keurde een plan goed om meer aandacht te besteden aan Afrika en riep twee internationale dagen uit: voor radio en jazz.

UNESCO zet in op AfrikaDe Uitvoerende Raad van UNESCO kwam samen van 21 september tot 6 oktober 2011. De Raad boog zich onder meer over de kandidatuur van Palestina om toe te treden tot de Organisatie, over UNESCO's strategie voor Afrika en over de erkenning van twee nieuwe internationale dagen.

Lidmaatschap Palestina

Op de voorlaatste dag van de 187ste bijeenkomst van de Uitvoerende Raad stemden de 58 leden over de kandidatuur van Palestina om lid te worden van UNESCO. De 40 stemmen voor, vier tegen en 14 onthoudingen, betekenen een positief advies van de Uitvoerende Raad. Als tweederden van de leden van de Algemene Conferentie (26 oktober tot 10 november) voor het lidmaatschap van Palestina stemmen, krijgt de Organisatie er een lidstaat bij.

Prioriteit Afrika

De Uitvoerende Raad stemde ook in met de voorstellen om de strategie van UNESCO voor Afrika bij te sturen, onder meer door het netwerk van veldkantoren van UNESCO op het continent uit te breiden. "UNESCO legt sterk de nadruk op Afrikaanse prioriteiten," reageert Irina Bokova, directeur-generaal van de Organisatie. "Ik ben vastberaden om in te zetten op ons Priority Africa programma om het uit te bouwen tot een doeltreffend instrument voor het ontwikkelen van onderwijs, voor het opbouwen van competenties bij jongeren waarmee ze een job kunnen vinden, en voor het vergroten van de erkenning voor Afrikaanse cultuur."

Omstreden award

Een heikel punt op de agenda van de Uitvoerende Raad was de kwestie van de UNESCO-Obiang Nguema Mbasogo Internationale Prijs voor Onderzoek in de Biowetenschappen. De stichting van de president van Equatoriaal-Guinea wil deze prijs financieren tot grote woede van mensenrechtenorganisaties. Zij wijzen op het gebrek aan onderwijs en basisvoorzieningen voor de bevolking in het land terwijl de president en zijn familie zich in weelde wentelen. De Uitvoerende Raad besloot, na een lang debat, om een werkgroep op te richten die verder onderzoek moet verrichten teneinde in de lente van 2012, bij de volgende zitting van de Uitvoerende Raad, tot een besluit te komen.

Internationale dagen

De Uitvoerende Raad riep twee internationale dagen in het leven: Wereldradiodag en de Internationale dag van de jazz. Ze zullen respectievelijk op 13 februari en 30 april gevierd worden. Wereldradiodag wil vooral de cruciale rol van radio benadrukken voor ontwikkeling, mediapluralisme en democratisch bestuur. De Internationale dag van de jazz is een kans om jazzmuziek te vieren als een "verenigende kracht" voor de toenadering tussen culturen.


]]>
Toon jouw visie op culturele diversiteithttp://www.unesco-vlaanderen.be/2011/10/4/toon-jouw-visie-op-culturele-diversiteitTue, 04 Oct 2011 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2011/10/4/toon-jouw-visie-op-culturele-diversiteitUNESCO nodigt jongeren uit om hun visie op culturele diversiteit te vertalen in een filmpje. Deelnemers maken kans op een professionele digitale camera.

Toon jouw visie op culturele diversiteitHeb jij een opmerkelijke kijk op culturele diversiteit en ben je tussen 18 en 24 jaar? Vertaal je visie dan in een visuele boodschap over culturele diversiteit en maak kans op een professionele digitale camera.

UNESCO daagt jonge mensen uit om een persoonlijk getint filmpje te maken met hun camera, gsm of webcam… met als uitgangspunt de Universele Verklaring over Culturele Diversiteit van UNESCO uit 2001.

Op YouTube zullen de vijf meest populaire filmpjes gekozen worden. Een internationale jury selecteert de winnaar die een bijzonder blitse digitale camera in de wacht sleept. Haar of zijn filmpje zal ook gebruikt worden in een campagne om de principes van de Universele Verklaring over Culturele Diversiteit te promoten.


UNESCO Universele Verklaring over Culturele Diversiteit in de zes officiële VN-talen.

UNESCO Universele Verklaring over Culturele Diversiteit in het Nederlands.

]]>
UNESCO eert Tagore, Neruda en Cesairehttp://www.unesco-vlaanderen.be/2011/9/8/unesco-eert-tagore,-neruda-en-cesaireThu, 08 Sep 2011 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2011/9/8/unesco-eert-tagore,-neruda-en-cesaireInternationaal forum lanceert een programma in het teken van interculturele dialoog gebasseerd op het werk van drie grote dichters.

UNESCO eert Tagore, Neruda en CésaireUNESCO organiseert een internationaal forum op 13 september 2011 om een nieuw programma te lanceren dat Rabindrânâth Tagore, Pablo Neruda en Aimé Césaire eert, drie dichters die elk op hun eigen manier de waarden van het humanisme verspreidden.

Het forum laat vooraanstaande sprekers aan het woord over drie centrale thema's, telkens gevolgd door een open debat. De onderwerpen die aan bod komen zijn: emancipatie van onderdrukking, de band tussen mens en natuur, en de uitdaging om meer en beter onderwijs aan te bieden.

Het Rabindrânâth Tagore, Pablo Neruda en Aimé Césaire programma is een van de uitkomsten van het Internationaal Jaar voor de Toenadering tussen Culturen (2010) en is gericht op het ondersteunen van vertalingen, publicaties en andere creaties die in het teken staan van deze drie schrijvers. Het zal ook werk maken van het verspreiden van de boodschap die centraal staat in hun werk.

Hoewel ze van een verschillende geografische, sociale en politieke achtergrond komen, delen Tagore, Neruda en Césaire een engagement voor humanistische waarden. Elk op hun manier gaven ze een stem aan diegenen die niet werden gehoord. Ze legden zich niet neer bij relaties die gebaseerd waren op dominantie en onderdanigheid - of het nu om kolonialisme, fascisme of racisme ging - en zodoende brachten ze een boodschap met een universele dimensie.


Het programma van het forum omtrent het Rabindrânâth Tagore, Pablo Neruda en Aimé Césaire programma van UNESCO

]]>
Investeren in culturele diversiteit en interculturele dialooghttp://www.unesco-vlaanderen.be/2011/6/30/investeren-in-culturele-diversiteit-en-interculturele-dialoogThu, 30 Jun 2011 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2011/6/30/investeren-in-culturele-diversiteit-en-interculturele-dialoogUitgebreide Nederlandstalige samenvatting van het UNESCO World Report on Cultural Diversity.

Investeren in culturele diversiteit en interculturele dialoogEr is misschien nog nooit zoveel gesproken over culturele diversiteit als aan het begin van de 21ste eeuw. Toch variëren en wisselen de betekenissen die aan deze verzamelnaam gegeven worden. Sommigen zien culturele diversiteit als iets dat op zichzelf positief is, voor zover zij verwijst naar het delen van rijkdommen die iedere cultuur van de wereld in zich heeft en dus naar de banden die ons verenigen in het proces van uitwisseling en dialoog. Voor anderen zijn culturele verschillen er de oorzaak van dat wij het zicht verliezen op ons gemeenschappelijk mens-zijn en daarom de bron zijn van talrijke conflicten. De tweede diagnose is vandaag de dag plausibeler omdat globalisering de punten van interactie en frictie tussen culturen heeft vermeerderd, waardoor identiteitsgerelateerde spanningen - die zich uiten in gevoelens van ergernis, het op zichzelf terugplooien en nieuwe aanspraken - in het bijzonder van religieuze aard, potentiële bronnen van conflicten worden. De belangrijkste uitdaging is daarom een samenhangende visie te ontwikkelen van wat culturele diversiteit is en daarmee duidelijk te maken onder welke voorwaarden culturele diversiteit, verre van een bedreiging te vormen, juist heilzaam kan worden voor de activiteiten van de internationale gemeenschap.

Geheel in lijn met de overtuiging van UNESCO omtrent de intrinsieke waarde en noodzaak van een 'vruchtbare diversiteit van culturen van de wereld', zoals in haar Oprichtingsverdrag (1945) opgenomen, zijn de doelstellingen van het UNESCO World Report on Cultural Diversity de volgende:

 • het analyseren van culturele diversiteit in al haar aspecten door de complexiteit van alle werkzame processen aan te tonen, waarbij tegelijkertijd een rode draad wordt vastgesteld in de veelheid aan mogelijke interpretaties;
 • het belang van culturele diversiteit te laten zien op diverse gebieden (taal, onderwijs, communicatie en creativiteit), die, naast hun eigen functies, als essentieel kunnen worden gezien voor het behoud en bevorderen van culturele diversiteit; en
 • beleidsmakers en de diverse belanghebbenden ervan te overtuigen dat het belangrijk is te investeren in culturele diversiteit als essentieel onderdeel van de interculturele dialoog, omdat deze onze benadering van duurzame ontwikkeling kan herzien, de daadwerkelijke uitvoering van universeel erkende mensenrechten kan garanderen en de sociale cohesie en een democratisch bestuur kan versterken.

 

Het Wereldrapport heeft als doel aandacht te schenken aan de nieuwe perspectieven die ontstaan door na te denken over de uitdagingen van culturele diversiteit en daarmee nieuwe wegen te bewandelen om de transformaties die plaatsvinden te begeleiden en richting te geven. Het Wereldrapport zoekt dus geen kant-en-klare oplossingen voor de problemen die beleidsmakers kunnen tegenkomen, maar stelt zich eerder ten doel de complexiteit te benadrukken van deze problemen, die niet door politieke wil alleen kunnen worden opgelost maar veelal een beter begrip vergen van de onderliggende fenomenen evenals een grotere internationale samenwerking, met name door uitwisseling van good practices en het aannemen van gemeenschappelijke richtlijnen.

De samenvatting van het UNESCO World Report on Cultural Diversity, Investeren in culturele diversiteit en interculturele dialoog, is gratis te bestellen via info@unesco-vlaanderen.be

Download de brochure Investeren in culturele diversiteit en interculturele dialoog


]]>
UNESCO lanceert Facebookcampagne om culturele diversiteit te promotenhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2011/5/20/unesco-lanceert-facebookcampagne-om-culturele-diversiteit-te-promotenFri, 20 May 2011 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2011/5/20/unesco-lanceert-facebookcampagne-om-culturele-diversiteit-te-promotenWereldwijde campagne mobiliseert burgers om de rijkdom te vieren die culturele diversiteit te bieden heeft.

UNESCO lanceert Facebookcampagne om culturele diversiteit te promotenNaar aanleiding van de Werelddag voor Culturele Diversiteit lanceren UNESCO en de VN-alliantie van Beschavingen (UNAOC) een wereldwijde campagne om een burgerbeweging op de been te brengen die zich inzet voor culturele diversiteit. De campagne roept burgers op om één actie te ondernemen in het teken van culturele diversiteit - van het ervaren van een andere cultuur door het bekijken van een film, het eten van een gerecht of het bezoeken van een museum tot leren over andere landen en culturen of vrijwilligerswerk doen om culturele diversiteit te bevorderen.

De campagne loopt onder de titel Do ONE Thing for Diversity and Inclusion en maakt gebruik van de sociaalnetwerksite Facebook om mensen te mobiliseren. De Facebookpagina is tevens een platform waarop mensen hun ervaringen met anderen kunnen delen via berichten, foto's en video's.

"Nieuwe technologieën veranderden de manier waarop we met elkaar communiceren en hoe we elkaar leren kennen," aldus UNESCO directeur-generaal Irina Bokova. "Maar tezelfdertijd moeten we nog leren hoe we het meeste kunnen halen uit de rijke diversiteit van onze samenlevingen door gebruik te maken van alle beschikbare middelen, van onderwijs tot kunst met inbegrip van nieuwe sociale instrumenten."

Jorge Sapaio, vertegenwoordiger van UNAOC, is ervan overtuigd dat persoonlijk engagement macht aan burgers geeft. Hij roept iedereen op om door positieve acties mee te bouwen aan een betere wereld en om de Werelddag voor Culturele Diversiteit te vieren met dagelijks activisme.

De VN-alliantie van Beschavingen (UNAOC)


]]>
Wereldboekendag in het teken van de digitale evolutiehttp://www.unesco-vlaanderen.be/2011/4/21/wereldboekendag-in-het-teken-van-de-digitale-evolutieThu, 21 Apr 2011 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2011/4/21/wereldboekendag-in-het-teken-van-de-digitale-evolutieUNESCO viert de rijkdom van het boek en stimuleert het debat over de impact van de digitale evolutie op de toekomst van de boekenmarkt.

Wereldboekendag in het teken van de digitale evolutieWereldboekendag, jaarlijks gevierd op 23 april, is een gelegenheid om stil te staan bij het boek en de rijkdom aan ideeën, ervaringen, kennis en inzichten die auteurs met hun lezers delen.

De boekenmarkt ziet zich geconfronteerd met de opmars van e-boeken en downloadbare inhoud. Deze zorgen voor veranderingen in de industrie en hebben een impact op zowel uitgevers als auteurs en lezers. Het is duidelijk dat deze veranderingen een diepe en langdurige invloed zullen uitoefenen.

De evoluties wakkeren stevige discussies aan - over de sterktes en zwaktes van bepaalde producten, over de aard van het copyright heden ten dage, over de rol van bibliotheken ten opzichte van onlinebronnen, over de betekenis van auteurschap in een wereld van blogs en wiki's…

Wereldforum over Cultuur en Cultuurindustrieën

Het behoort tot de verantwoordelijkheid van UNESCO om de gevolgen van de veranderingen te onderzoeken en om te dienen als platform om het debat daaromtrent te voeren. Daarom houdt de Organisatie in juni het tweede UNESCO Wereldforum over Cultuur en Cultuurindustrieën in Monza (Italië).

Het Forum brengt experts en vertegenwoordigers van overheden, de uitgeverswereld en de (nieuwe) media samen om de toekomst van het boek te bespreken. Ze zullen er onder meer gedachten en ervaringen uitwisselen rond volgende spanningsvelden: digitaal vs. analoog, de blog vs. de (kwaliteits)krant, Google vs. bibliotheken, Wikipedia vs. encyclopedieën, het gedrukte boek vs. het e-boek, boekenhandels vs. onlinewinkels, onafhankelijke uitgeverijen vs. multinationale uitgeverijconcerns. Verder zullen ze ontwikkelingen en thema's zoals het e-boek, copyright, digitale bibliotheken en nieuwe media vanuit een economisch perspectief bespreken.

Alfabetisering

Naar aanleiding van Wereldboekendag benadrukt UNESCO dat ze zich blijft inzetten om de rijkdom die besloten ligt in boeken, toegankelijk te maken voor de 800 miljoen mensen in de wereld die niet of onvoldoende kunnen lezen.

UNESCO directeur-generaal Irina Bokova over de toekomst van het boek.


]]>
UNESCO stelt jaarverslag 2010 voorhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2011/4/20/unesco-stelt-jaarverslag-2010-voorWed, 20 Apr 2011 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2011/4/20/unesco-stelt-jaarverslag-2010-voorEen nieuwe publicatie illustreert aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden hoe UNESCO in 2010 een verschil maakte in de wereld.

UNESCO 201065 jaar na haar oprichting heeft UNESCO niets aan relevantie ingeboet, wel integendeel. Dat blijkt uit de publicatie van een jaarverslag waarin de Organisatie uitlegt wat ze in 2010 realiseerde.

Het jaarverslag geeft een overzicht aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden van hoe UNESCO in 2010 een verschil maakte in de wereld. Het is opgedeeld in zeven hoofdstukken die het uitgebreide werkdomein van UNESCO omspannen:

 • UNESCO's hulp na natuurrampen
 • Werken aan de realisatie van de Millenniumontwikkelingsdoelstellingen
 • Het delen van kennis
 • Koesteren en promoten van culturele diversiteit
 • Onze planeet beschermen
 • Vrede en dialoog
 • Het verdedigen van de mensenrechten

 

Rode draad doorheen de activiteiten van UNESCO in 2010 was het nauwer aanhalen van de banden met verschillende strategische partners. Zo pleegden de vijf VN-agentschappen die betrokken zijn bij het internationale streven naar Onderwijs voor Allen, onder leiding van UNESCO, regelmatig overleg om hun respectievelijke werking beter op elkaar af te stemmen. UNESCO opende ook verbindingskantoren met de Afrikaanse Unie in Addis Ababa en met de Europese Unie in Brussel om in de toekomst meer gezamenlijke projecten op te zetten.

Internationale samenwerking tussen verschillende partners vergroot de impact op het terrein en op het dagelijkse leven van mensen over de hele wereld. Dat is aangetoond na de aardbeving in Haïti en de overstromingen in Pakistan. UNESCO kwam onmiddellijk tussen om het educatieve, wetenschappelijke en culturele weefsel van deze landen te beschermen en te herstellen. Doorheen het jaar zette UNESCO zich ook in om de aandacht voor onderwijs, wetenschappen en cultuur sterker te verankeren in het internationaal ontwikkelingsbeleid.

Alle domeinen waarop UNESCO actief is - onderwijs, wetenschappen, cultuur en communicatie - zijn voortdurend in beweging. Het internet revolutioneerde de manier waarop mensen denken over, en omgaan met, onderwijs, research, vrije meningsuiting en cultuur. De internationale diplomatie bedient zich steeds meer van onderwijs, wetenschappen en cultuur om te bouwen aan vrede. UNESCO beweegt zich bewust op de frontlijnen van deze veranderingen. Dit jaarverslag toont duidelijk aan hoe biodiversiteit en culturele diversiteit, onderwijs en nieuwe technologie, wetenschappelijk onderzoek en respect voor mensenrechten, met elkaar verbonden zijn. Net daarom zal UNESCO blijven inzetten op samenwerking om haar missie te vervullen.


Download het jaarverslag UNESCO 2010 (Engels)

Download het jaarverslag UNESCO 2010 (Frans)

]]>
Bevordering van informatie en communicatie voor ontwikkelinghttp://www.unesco-vlaanderen.be/2011/4/6/bevordering-van-informatie-en-communicatie-voor-ontwikkelingWed, 06 Apr 2011 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2011/4/6/bevordering-van-informatie-en-communicatie-voor-ontwikkelingUNESCO's follow-up van de Wereldtop over de Informatiemaatschappij (WSIS).

Brochure WSISDe Wereldtop over de Informatiemaatschappij (WSIS) was een VN-top over de globale voordelen en uitdagingen van informatie- en communicatietechnologie (ICT). Het voornaamste doel van deze top en zijn follow-up is de bevordering van een wereldwijde dialoog en samenwerking "om te bouwen aan een inclusieve, ontwikkelingsgerichte informatiemaatschappij waarbij de mensen centraal staan en iedereen de kans krijgt informatie en kennis te geven en te krijgen, te gebruiken en te delen".

Uit deze top vloeiden een aantal visieteksten en actieplannen voort. Aangezien de voornaamste aandachtspunten van WSIS behoren tot de kern van UNESCO's opdracht, waaronder de ethische, wettelijke en socioculturele aspecten van de informatiemaatschappij - waarbij de mens steeds centraal staat in deze vaak technologisch gestuurde domeinen - is UNESCO nauw betrokken bij de verdere follow-up van de top en bij de uitvoering van de plannen.

UNESCO is een sterk pleitbezorger van het concept van de kennismaatschappij en legt de nadruk op vier sleutelprincipes: vrijheid van meningsuiting, kwaliteitsvol onderwijs voor iedereen, universele toegang tot informatie en kennis en respect voor culturele en linguïstische diversiteit.

De principes van de kennismaatschappij vormen de basis voor de manier waarop UNESCO meewerkt aan de uitvoering van het Actieplan van WSIS. In de praktijk concentreert de Organisatie zich op de implementatie van zes van de elf actielijnen die zijn vervat in het plan:

 • Toegang tot informatie en kennis
 • E-onderwijs
 • E-wetenschap
 • Culturele diversiteit en identiteit, taaldiversiteit en lokale thema's
 • De media
 • De ethische aspecten van de informatiemaatschappij

 

Wat er inmiddels op deze terreinen is gerealiseerd, en hoe het ruimere kader van WSIS en zijn follow-up er uit ziet, is te lezen in deze nieuwe brochure van het UNESCO Platform Vlaanderen.

Download de brochure Bevordering van informatie en communicatie voor ontwikkeling


Bevordering van informatie en communicatie voor ontwikkeling is uitgegeven door het UNESCO Platform Vlaanderen en is te verkrijgen via info@unesco-vlaanderen.be

]]>
UNESCO opent Europees kantoor in Brusselhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2011/2/21/unesco-opent-europees-kantoor-in-brusselMon, 21 Feb 2011 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2011/2/21/unesco-opent-europees-kantoor-in-brusselDe Organisatie wil nauwer samenwerken met de instellingen van de Europese Unie.

UNESCO opent Europees kantoor in BrusselIrina Bokova, directeur-generaal van UNESCO, kwam op 16 februari 2011 naar Brussel om er een nieuw verbindingskantoor te openen. Via het kanoor wil de Organisatie haar zichtbaarheid in de Europese Unie vergroten en nauwer samenwerken met de verschillende organen van de EU.

Naar aanleiding van de opening van het nieuwe UNESCO-kantoor sprak Irina Bokova met Herman Van Rompuy, president van de Europese Raad. Tijdens het bilateraal overleg kwamen onderwerpen als multiculturalisme, culturele diversiteit en gendergelijkheid aan bod. Beide partijen waren het er over eens dat dit gebieden zijn die zich lenen voor het ontwikkelen van gezamenlijke acties. Na de ontmoeting benadrukte Van Rompuy een groot voorstander te zijn van meer samenwerking tussen de EU en UNESCO.

"UNESCO en de Europese Unie werken reeds samen op verschillende domeinen. De uitdaging nu is om te evolueren tot strategische partners - om na te gaan hoe we gezamenlijke strategieën kunnen ontwikkelen rond thema's van gemeenschappelijk belang en om nauwer samen te werken daar waar het kan. We kunnen ook meer doen om meer zichtbaarheid te geven aan de resultaten van onze samenwerking," aldus Bokova.

Irina Bokova en Andris Piebalgs, Europees Commissaris voor Ontwikkeling, bespraken het uitbreiden van de samenwerking rond basiseducatie en Afrika als eerste stap van de versterkte samenwerking tussen de EU en UNESCO. Daarbij verwezen ze naar het belang van onderwijs en cultuur voor economische groei en bespraken ze onderwerpen zoals de relatie tussen cultuur en ontwikkeling, armoedebestrijding, lerarenopleiding, onderwijs voor meisjes en Onderwijs voor Allen (Education for All).

Lees de toespraak van UNESCO directeur-generaal Irina Bokova over meer samenwerking tussen de Europese Unie (EU) en UNESCO.


]]>
Vlaanderen en UNESCOhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2011/2/18/vlaanderen-en-unescoFri, 18 Feb 2011 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2011/2/18/vlaanderen-en-unescoHet Departement internationaal Vlaanderen stelt een brochure voor die de bijzondere relatie tussen Vlaanderen en UNESCO treffend illustreert.

Vlaanderen en UNESCOVlaanderen onderhoudt al gedurende vele jaren een unieke band met UNESCO, de VN-Organisatie die zich bezighoudt met Onderwijs, Wetenschappen, Cultuur en Communicatie. Gezien de autonomie die Vlaanderen geniet op deze gebieden, is het logisch dat UNESCO voor onze regio een van de prioritaire internationale organisaties is. In 1998 sloot Vlaanderen dan ook een samenwerkingsakkoord af met de Organisatie.

Die samenwerkingsovereenkomst beoogt een echt partnerschap tussen de twee partijen. Zo kan UNESCO rekenen op Vlaamse expertise, financiële middelen, netwerken en ideeën, en kan de Vlaamse overheid van haar kant een beroep doen op het advies en de kennis van UNESCO.

Een nieuwe brochure van het Departement internationaal Vlaanderen schetst het algemeen kader waarbinnen de unieke samenwerking tussen Vlaanderen en UNESCO zich ontplooit (de samenwerkingsovereenkomst van 6 maart 1998, die de basis vormt van de relatie tussen beide partners, is een van de zeldzame overeenkomsten van UNESCO met substatelijke entiteiten en voorlopig de enige met een Belgische deelstaat) en illustreert het partnerschap aan de hand van concrete projecten die eruit voortvloeiden.

Projecten en samenwerking die in de brochure aan bod komen, behelzen onder meer:

 • duurzaam erfgoedtoerisme
 • hiv-preventie
 • bevorderen van de verspreiding van inheemse cinema in Zuid- en Centraal Amerika
 • financiële ondersteuning van Vlaamse jongeren die een stage willen lopen bij UNESCO in Parijs
 • bijdrage van Vlaamse expertise en financiële steun voor de uitvoering van het Internationaal Hydrologisch Programma en ondersteuning van de Internationale Oceanografische Commissie van UNESCO
 • ondersteuning van een programma dat een nieuwe theoretisch kader uittekent voor het beheer en de bescherming van werelderfgoedsteden
 • enz…

 

Vlaanderen en UNESCO is uitgegeven door het Departement internationaal Vlaanderen, is beschikbaar in het Nederlands en het Engels, en is te verkrijgen via bruno.vanleeuw@iv.vlaanderen.be

Download Vlaanderen en UNESCO

Download Flanders and UNESCO


]]>