UNESCO Platform Vlaanderen, rubriek "Dossiers"http://www.unesco-vlaanderen.be2014-12-06T22:38:00Het UNESCO Platform Vlaanderen legt zich in de eerste plaats toe op het zo breed mogelijk verspreiden van informatie over de activiteiten en programma’s van UNESCO. Dat doet ze onder meer via het driemaandelijks tijdschrift UNESCO info, door het uitgeven van brochures rond specifieke UNESCO-prioriteiten en door het runnen van een informatie- en documentatiecentrum waar mensen kunnen aankloppen met vragen die verband houden met UNESCO.http://www.unesco-vlaanderen.be/media/html/unesco_platform_vlaanderen_logo.pngUNESCO Platform Vlaanderen, rubriek "Dossiers"http://www.unesco-vlaanderen.benlVlaamse UNESCO Commissiehttp://www.unesco-vlaanderen.be/2010/5/21/vlaamse-unesco-commissieFri, 21 May 2010 00:20:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2010/5/21/vlaamse-unesco-commissieVlaamse UNESCO CommissieUNESCO is het enige VN-agentschap dat beschikt over een wereldwijd netwerk van meewerkende partners, Nationale UNESCO Commissies genoemd.

Nationale UNESCO Commissies maken integraal en formeel deel uit van de operationele structuur van de Organisatie.

Vlaanderen richtte in 2004 een Vlaamse UNESCO Commissie op om de duurzame samenwerking tussen Vlaanderen en UNESCO verder uit te bouwen.

]]>
Met UNESCO geassocieerde scholenhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2010/1/29/met-unesco-geassocieerde-scholenFri, 29 Jan 2010 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2010/1/29/met-unesco-geassocieerde-scholenHet UNESCO Associated Schools Project Network (ASPnet) is een van de grootste internationale schoolnetwerken. Met meer dan 8.500 onderwijsinstellingen (kleuteronderwijs, basisonderwijs, secundair onderwijs en lerarenopleidingen) uit 179 landen in alle continenten is het uitgegroeid tot een krachtig instrument om UNESCO- en VN-waarden uit te dragen over de hele wereld.

Scholen die actief zijn in het ASPnet onderscheiden zich door een uitgesproken engagement voor het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs en voor het toepassen van innovatieve onderwijsmethoden. Vertrekkend vanuit de idealen van UNESCO streven ze ernaar om leerlingen beter voor te bereiden op een actief burgerschap in een steeds complexer wordende samenleving die alsmaar sneller evolueert.

Het ASPnet wil scholen over de hele wereld mobiliseren om de rol van het onderwijs in het promoten van de vredescultuur en de verdraagzaamheid te versterken. De met UNESCO geassocieerde scholen worden aangemoedigd om, onafhankelijk of in samenwerkingsverband, (piloot)projecten te ontwikkelen in een van de vier studiegebieden waarrond het ASPnet werkt, daarbij evenwel steeds rekening houdend met het belangrijkste element van de vrede: leren om met elkaar samen te leven.

]]>
Vlaamse steun voor wetenschappelijke projectenhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2009/8/1/vlaamse-steun-voor-wetenschappelijke-projectenSat, 01 Aug 2009 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2009/8/1/vlaamse-steun-voor-wetenschappelijke-projectenVlaanderen maakt internationaal school door op een geconcentreerde en toekomstgerichte manier wetenschappelijke projecten van UNESCO te ondersteunen die het duurzaam beheer van kusten en natuurlijke rijkdommen in voornamelijk ontwikkelingslanden mogelijk helpen maken door capaciteitsopbouw en het versterken van nationale infrastructuur in een internationale omgeving. Dit alles gebeurt via het Vlaams UNESO Trustfonds Wetenschappen dat inmiddels zijn derde fase is ingegaan.

]]>
Richting geven aan UNESCOhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2008/9/1/richting-geven-aan-unescoMon, 01 Sep 2008 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2008/9/1/richting-geven-aan-unescoDe Vlaamse UNESCO Commissie en de Nationale UNESCO Commissies van Nederland en Luxemburg brachten hun collega's uit Europa en Noord-Amerika van 31 mei tot 4 juni 2008 bijeen om een gezamenlijk advies te formuleren over de programma's en de onderwerpen waarop de UNESCO zich in de toekomst zou moeten concentreren. De bijeenkomst bood ook de gelegenheid om ervaringen uit te wisselen en zo iets van elkaar op te steken.

De gesprekken tijdens de bijeenkomst vonden voornamelijk plaats in thematisch afgelijnde werkgroepen in plaats van in de meer gebruikelijke plenaire zittingen. Zo kwam er een interactie tot stand tussen de deelnemers die iedereen bij de les hield en het eindresultaat zeker ten goede kwam.

Het nieuwe recept dat de drie organiserende commissies bedachten voor het houden van dergelijke zogenaamde regionale consultaties, kon de deelnemers bekoren en smaakte bijgevolg naar meer. Gehoopt wordt dat hiermee een nieuwe aanpak is gelanceerd die in de toekomst navolging zal vinden.

Hoe de bijeenkomst verliep en tot welke voorstellen ze leidde, lees je in dit dossier. Om een beter beeld te schetsen van de werking van Nationale UNESCO Commissies, stellen we eveneens een greep voor uit het aanbod van voorbeeldpraktijken die de deelnemers tijdens de bijeenkomst uitwisselden en besteden we aandacht aan het kader dat de UNESCO voor Nationale UNESCO Commissies creëerde en aan de unieke plaats die de Vlaamse UNESCO Commissie daarin inneemt.

]]>
UNESCO 2006-2007http://www.unesco-vlaanderen.be/2005/12/1/unesco-2006-2007Thu, 01 Dec 2005 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2005/12/1/unesco-2006-2007In dit dossier komen we uitgebreid terug op de 33ste Algemene Conferentie van de UNESCO die van 3 tot 21 oktober 2005 gehouden werd op de hoofdzetel van de Organisatie in Parijs. Voor één keer betekent terugblikken ook vooruitkijken want tijdens deze plechtige vergadering van alle lidstaten van de UNESCO, legden deze het programma van de Organisatie voor de komende twee jaar vast. Bovendien namen de lidstaten een aantal belangrijke normerende instrumenten aan die niet zonder gevolgen zullen blijven: de Conventie over de Bescherming en Promotie van de Diversiteit van Culturele Expressies, de Internationale Conventie tegen het Dopinggebruik in de Sport en de Universele Verklaring over Bio-ethiek en de Mensenrechten.

Trouw aan de doelstelling van het Unesco Platform Vlaanderen om niet alleen van buitenaf te informeren over waar de UNESCO mee bezig is maar ook te berichten over hoe Vlaanderen daar tegen aankijkt of eventueel aan meewerkt, laten we in dit dossier een aantal bevoorrechte waarnemers uit Vlaanderen aan het woord die inschatten welke effecten de beslissingen van de Algemene Conferentie zullen sorteren en die het programma van de UNESCO onder een Vlaamse loep schuiven.

]]>
Gelijke (arbeids)kansen voor vrouwenhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2005/7/1/gelijke-(arbeids)kansen-voor-vrouwenFri, 01 Jul 2005 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2005/7/1/gelijke-(arbeids)kansen-voor-vrouwenIedereen is gelijkwaardig, moet kunnen genieten van dezelfde rechten en moet gelijke kansen krijgen: dit is een basisprincipe dat de UNESCO hoog in het vaandel draagt en dat ze in al haar activiteiten in de praktijk tracht te brengen. Maar de Organisatie beperkt zich niet tot die horizontale aanpak, ze ontwikkelt ook specifieke programma's die erop gericht zijn om bepaalde (achtergestelde) doelgroepen vooruit te helpen. Eén van haar prioritaire doelgroepen zijn vrouwen omdat de Organisatie ervan overtuigd is dat hun empowerment (emancipatie gecombineerd met een degelijke opleiding die de eigen capaciteiten en mogelijkheden vergroot) wereldwijd één van de essentiële voorwaarden voor duurzame ontwikkeling is.

Hoewel de verschillen zich op verschillende niveaus en in verschillende mate manifesteren, is er nog steeds sprake van genderverschillen, zowel in ontwikkelingslanden, landen in overgang als in geïndustrialiseerde landen. In ontwikkelingslanden draait het vaak om elementaire en cruciale kwesties zoals gelijke rechten, toegang tot onderwijs en emancipatie terwijl het bij ons onder andere gaat om fenomenen zoals het glazen plafond dat boven de werkvloer hangt en dat vrouwen lijkt te verhinderen om door te stoten tot de hoogste regionen van het bedrijfsleven.

De economische status van de vrouw en de positie die ze bekleedt op de arbeidsmarkt zijn onderling verbonden factoren die een sterke invloed hebben op haar welzijn, welvaart en onafhankelijkheid. Vandaar dat dit dossier daarop de nadruk legt bij het voorstellen van de inspanningen van de UNESCO om vrouwen dezelfde rechten en kansen te bieden als mannen. Vanuit het mondiaal perspectief zoomen we ook in op de situatie in ons land en staan we stil bij de geschiedenis van het gelijkekansenbeleid op federaal en Vlaams niveau.

]]>
De erfenis van de slavenhandelhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2004/5/1/de-erfenis-van-de-slavenhandelSat, 01 May 2004 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2004/5/1/de-erfenis-van-de-slavenhandelDe transatlantische slavenhandel is een van de zwartste bladzijden uit onze geschiedenis. Bovendien laten de gevolgen ervan zich de dag van vandaag nog op verschillende manieren voelen: niet alleen in de samenlevingen die er in het verleden rechtstreeks door werden getroffen maar bijvoorbeeld ook in het nog steeds verder leven van het racisme dat werd ontwikkeld om deze misdaad tegen de menselijkheid te vergoelijken. We mogen dit donkere verleden de rug niet toekeren maar moeten het integendeel in alle eerlijkheid belichten en er lessen uit trekken. Dat is alvast het uitgangspunt van het Slavenroutes programma van de UNESCO en ligt ook aan de grondslag van de beslissing van de Verenigde Naties om 2004 uit te roepen tot het Internationaal jaar ter herdenking van de strijd tegen slavernij en haar afschaffing.

Het herdenkingsjaar valt samen met de tweehonderdste verjaardag van de onafhankelijkheid van Haïti: de eerste zwarte staat die autonomie verwierf nadat een opstand er definitief de ketens van de slavernij doorbrak. Hieronder zal blijken dat de bevolking nog dagelijks met de gevolgen van de slavernij geconfronteerd wordt. De inwoners van Haïti en buurstaat de Dominicaanse Republiek worstelen nog steeds met het verleden terwijl ze hun culturele identiteit verder trachten te ontwikkelen. De sporen van de slavernij laten zich niet alleen voelen, ze zijn ook zichtbaar. Zoals in de culturele smeltkroes die het Stenen Dorp van Zanzibar is en in de herdenkingsmonumenten langs de Afrikaanse westkust die hieronder aan bod komen.

]]>
Unesco-conventie over immaterieel erfgoedhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2004/2/1/unesco-conventie-over-immaterieel-erfgoedSun, 01 Feb 2004 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2004/2/1/unesco-conventie-over-immaterieel-erfgoedIn een voor haar doen recordtempo kwam de UNESCO op de proppen met een nieuwe conventie ter bescherming van het immaterieel cultureel erfgoed. Marc Jacobs, directeur van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur, zat op de eerste rij bij de ontwikkeling van die nieuwe tekst en biedt ons een boeiende kijk op de totstandkoming. Bovendien maakt hij een evaluatie van het eindresultaat.

]]>
Het Internationaal Jaar van het Zoetwaterhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2003/5/1/het-internationaal-jaar-van-het-zoetwaterThu, 01 May 2003 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2003/5/1/het-internationaal-jaar-van-het-zoetwaterZonder water kunnen noch wij noch onze planeet overleven. En toch gaan we nog steeds niet op een verstandige manier met ons zoetwater om. Ons gebruik beantwoordt vaker dan goed - laat staan duurzaam - is aan die van verspilling. We werken vervuiling en andere negatieve invloeden op deze cruciale natuurlijke hulpbron in de hand. Naarmate de bevolking aangroeit, neemt de druk op onze rivieren, meren en grondwaterbronnen bovendien nog toe. Ondanks het feit dat deze gegevens bekend zijn, blijft de (politieke) wil ontbreken om op mondiaal niveau het kritische tij te doen keren.

De Verenigde Naties riepen 2003 uit tot het Internationaal Jaar van het Zoetwater met de bedoeling de publieke opinie en de internationale gemeenschap te sensibiliseren voor de problematiek en erop te wijzen dat we in deze allemaal verantwoordelijkheid dragen.

De situatie is ernstig, maar niet hopeloos. Dit dossier laat een aantal aspecten van het zoetwaterprobleem aan bod komen maar toont evenzeer aan dat er her en der inspanningen geleverd worden om het op te lossen. Alleen zullen we deze inspanningen aanzienlijk moeten opdrijven willen we vermijden dat de wereld tegen de helft van deze eeuw aan een wereldwijde watercrisis ten prooi valt.

]]>
Onderwijs voor Allen: Sleutel tot ontwikkelinghttp://www.unesco-vlaanderen.be/2002/10/1/onderwijs-voor-allen-sleutel-tot-ontwikkelingTue, 01 Oct 2002 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2002/10/1/onderwijs-voor-allen-sleutel-tot-ontwikkelingOnderwijs voor Allen is een vlag die een grote lading dekt. Ze omvat een aantal ambitieuze doelstellingen die moeten leiden tot kwalitatief basisonderwijs voor iedereen -dus zonder onderscheid tussen de geslachten- en tot het verhogen van de functionele geletterdheid onder volwassenen. Daarnaast is het ook het kader waarbinnen beleidsmaatregelen getroffen worden om die doelstellingen daadwerkelijk te bereiken, zoals onder andere het verbreden van de toegang tot onderwijs via participatie, het decentraliseren van het onderwijsbeleid en het voeren van alfabetiseringscampagnes.

Dit dossier schetst de huidige situatie op het vlak van Onderwijs voor Allen, schuift een reeks voorbeelden naar voor die aantonen dat de doelstellingen haalbaar zijn en bespreekt een aantal kwesties die dringend moeten worden aangepakt.

]]>
Bio-ethiek: Hoe ethisch is genetisch?http://www.unesco-vlaanderen.be/2002/7/1/bio-ethiek-hoe-ethisch-is-genetischMon, 01 Jul 2002 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2002/7/1/bio-ethiek-hoe-ethisch-is-genetischDe UNESCO is actief op een zeer breed terrein en moet dus prioriteiten stellen wil ze haar taak met de nodige efficiëntie uitvoeren. Bovenaan haar prioriteitenlijstje voor haar activiteiten op het vlak van de wetenschap, staat het ontwikkelen van een normbepalend instrument voor de ethiek van wetenschap en technologie. Deze doelstelling is vooral ingegeven door de snelheid waarmee de wetenschap zich ontwikkelt, en meer bepaald door de vlucht die het genetisch onderzoek de voorbije jaren nam en de ethische dimensie die daar onlosmakelijk aan verbonden is.

De vooruitgang van het genetisch onderzoek weekt verhitte discussies los. Al te vaak wordt het debat echter verengd tot het opperen van doemscenario's over het klonen van mensen en het kweken van een superras. Dit dossier gaat deze kwestie niet uit de weg, maar toont eveneens aan dat een aantal andere, minder 'spectaculaire' vraagstukken ethisch even belangrijk zijn en bovendien dringend een wettelijk antwoord vereisen, willen we inderdaad niet op een dag wakker worden in een of andere Brave New World of Gattaca.

]]>
Onderwater Erfgoed: Stop de plunderingenhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2002/5/1/onderwater-erfgoed-stop-de-plunderingenWed, 01 May 2002 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2002/5/1/onderwater-erfgoed-stop-de-plunderingenOnderwater cultureel erfgoed is een bijzonder waardevolle vorm van erfgoed die lange tijd over het hoofd is gezien, ondanks het feit dat het ons heel wat kan bijbrengen over de ontwikkeling van onze geschiedenis, zoals bijvoorbeeld over de evolutie van handelsroutes en bepaalde aspecten van het maatschappelijk leven.

Door het ontbreken van een internationaal wettelijk instrument ter bescherming, ligt veel onderwater cultureel erfgoed zomaar voor het grijpen op de zeebodem. Problematisch zijn niet zozeer de sportduikers die van deze lacune gebruik maken, maar wel de professionele schattenjagers. Met geavanceerde apparatuur plukken zij die zaken van de bodem die hen het meeste geld kunnen opbrengen, zonder zich daarbij te bekommeren om de historische waarde van dergelijke sites. Op die manier verkopen ze een stuk van ons collectief geheugen.

De UNESCO wil een einde maken aan de plunderingen van het onderwater cultureel erfgoed en stelt daartoe een nieuwe Conventie betreffende de Bescherming van Onderwater Cultureel Erfgoed voor. Een document waarover een aantal misverstanden bestaan en dat nog steeds niet in werking is getreden. Dit dossier schenkt klaar water omtrent de conventie en maakt het belang ervan duidelijk.

]]>
UNESCO in 2002-2003: Mensen op de eerste plaatshttp://www.unesco-vlaanderen.be/2002/3/1/unesco-in-2002-2003-mensen-op-de-eerste-plaatsFri, 01 Mar 2002 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2002/3/1/unesco-in-2002-2003-mensen-op-de-eerste-plaatsDe globalisering is een feit maar slaagt er voorlopig niet in om haar belofte van een betere, meer welvarende wereld waar te maken. De globalisering lijkt uitsluiting soms eerder in de hand te werken dan uit te roeien, vandaar dat de UNESCO het tot haar prioriteit maakt om de globalisering een menselijk gezicht te geven.

De komende twee jaar zal de Organisatie zich daartoe concentreren op 5 thema's: basisonderwijs; waterhulpbronnen; de ethiek van wetenschap en technologie; culturele diversiteit, pluralisme en interculturele dialoog; en gelijke toegang tot informatie en kennis. Daarnaast stipte de UNESCO twee grensoverschrijdende prioriteiten uit -waaraan in alle deelgebieden van de UNESCO zal worden gewerkt: uitroeiing van (extreme) armoede en de bijdrage van informatie en communicatietechnologie (ICT) tot de ontwikkeling van onderwijs, wetenschap en cultuur en de uitbouw van een kennismaatschappij.

Dit dossier legt uit hoe de UNESCO hoopt om via deze prioriteiten de globalisering tot de motor van gemeenschappelijke vooruitgang te maken.

]]>
Biosfeerreservaten: Duurzame ontwikkeling van de natuurhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2001/11/1/biosfeerreservaten-duurzame-ontwikkeling-van-de-natuurThu, 01 Nov 2001 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2001/11/1/biosfeerreservaten-duurzame-ontwikkeling-van-de-natuurHet Mens en Biosfeer (MAB)-programma van de UNESCO bestaat 30 jaar in november. Binnen de natuur- en sociale wetenschappen ontwikkelt het de basis voor het duurzaam gebruik en behoud van de biologische diversiteit en voor de verbetering van de relatie tussen de mens en zijn omgeving.

Het MAB-programma stimuleert interdisciplinair onderzoek en onderwijs omtrent het beheer van natuurlijke grondstoffen. Dat leidt niet enkel tot een beter begrip van het milieu, maar ook tot meer betrokkenheid van de wetenschap en wetenschappers bij het opstellen van beleidsmaatregelen gericht op het verstandig gebruik van onze biologische diversiteit.

De komende decennia zal het MAB-programma zich vooral inzetten voor duurzame ontwikkeling door het promoten van conservatie en verstandig gebruik van de biologische diversiteit. Gebruikmakend van de transdisciplinaire en interculturele mogelijkheden die het mandaat van de UNESCO biedt op het vlak van onderwijs, wetenschap, cultuur en communicatie, promoot het MAB-programma zowel wetenschappelijk onderzoek als het leren uit de traditionele kennis met betrekking tot het gebruik van grondstoffen. Het draagt bij tot het verwezenlijken van de doelstellingen van de Conventie over Biologische Diversiteit en van Agenda 21 die voortvloeien uit de VN-conferentie inzake Milieu en Ontwikkeling van 1992 (Rio de Janeiro).

Wereldwijd zijn het vooral de zogenaamde biosfeerreservaten die het gezicht van het MAB-programma vormen. Dat zijn gebieden aan de kust of in het binnenland waarvan de ecosystemen internationaal zijn erkend als bevoorrechte sites waar een evenwichtige relatie tussen mens en natuur wordt bevordert. Dergelijk reservaten staan voor een innoverende vorm van natuurbeheer en -behoud waarbij ecologische, economische en sociale belangen met elkaar worden verzoend. Het betreft een doeltreffend en dynamisch concept ter bevordering van de duurzame ontwikkeling van onze biologische diversiteit, zoals blijkt uit onderstaand dossier.

Wie meer informatie wil over het concept en de werking van biosfeerreservaten kan gratis de nieuwe publicatie van het Unesco Platform UNESCO@vlaanderen bestellen. Meer daarover in de rubriek "Eigen Publicaties" onder "Extra"

]]>
AIDS-bestrijding: Een noodzakelijke oorloghttp://www.unesco-vlaanderen.be/2001/8/1/aids-bestrijding-een-noodzakelijke-oorlogWed, 01 Aug 2001 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2001/8/1/aids-bestrijding-een-noodzakelijke-oorlog"Zou een heel klein beetje oorlog soms niet beter kunnen zijn?" vroeg Stijn Meuris zich luidop af ten tijde van de succesvolle Belgische rockgroep Noordkaap. Een stelling die bij de Verenigde Naties doorgaans niet op applaus moet rekenen, tenzij voor wat HIV/AIDS betreft. Als het van VN Secretaris-Generaal Kofi Annan afhangt, wordt het zelfs een heuse wereldoorlog -zo blijkt uit zijn verklaringen tijdens de voorbije VN-top die in het teken van de epidemie stond.

Preventie en voorlichting zijn belangrijke middelen om de wereldbevolking voor de strijd tegen HIV/AIDS te wapenen. Ze kunnen echter enkel het gewenste effect sorteren als ze uitgaan van, en rekening houden met, de verschillende culturele gevoeligheden en tradities van onze rijkgeschakeerde wereld, zo waarschuwt de UNESCO. Een dossier over de strijd tegen een ziekte die al veel inkt, maar jammer genoeg nog meer bloed, deed en doet vloeien.

]]>
Mensenrechteneducatie: Respect kan je (aan)lerenhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2001/5/1/mensenrechteneducatie-respect-kan-je-(aan)lerenTue, 01 May 2001 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2001/5/1/mensenrechteneducatie-respect-kan-je-(aan)lerenSchendingen van de mensenrechten zijn nooit goed te spreken, omdat ze de slachtoffers in hun menszijn treffen. Bovendien treffen ze in de eerste plaats zij die het zwakst staan in de samenleving: minderheidsgroepen, vrouwen en kinderen. Vaak vloeien de schendingen voort uit onwetendheid, omdat er een gebrek is aan informatie, een gebrek aan onderwijs die de principes van de mensenrechten overbrengt en eigen maakt aan de bevolking. Omdat deze schendingen kunnen voorkomen worden door kwalitatief onderwijs, tracht de UNESCO een voortrekkersrol te spelen op het vlak van mensenrechteneducatie om zo te bouwen aan een betere wereld waar iedereen in haar of zijn menselijke waardigheid gelaten wordt en zich ten volle kan ontplooien.

]]>
IOC: 40 jaar studie van de oceaanhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2001/3/1/ioc-40-jaar-studie-van-de-oceaanThu, 01 Mar 2001 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2001/3/1/ioc-40-jaar-studie-van-de-oceaanDe Intergouvernementele Oceanografische Commissie (IOC) van de UNESCO is actief sinds 1960. Ze telt 130 lidstaten die elk met een zetel vertegenwoordigd zijn in de Algemene Vergadering van de organisatie: die komt om de twee jaar samen om te beslissen over de toekomstige programma's en prioriteiten van de IOC. Het centrale secretariaat van de IOC is gevestigd in het Parijse hoofdkantoor van de UNESCO. Regionale kantoren zijn er in Thailand, Colombia en Denemarken.

De IOC voert al ruim 40 jaar oceanografisch onderzoek. Veertig jaar waarin meer kennis over de oceaan werd verzameld dan ooit tevoren. Veertig jaar waarin een mondiale gemeenschap ontstond van wetenschappers die hun professionele leven wijden aan het doorgronden van de oceaan. Dit dossier geeft een indruk van de werkzaamheden van de IOC en geeft aan hoe belangrijk de problematiek van het water en de oceaan voor ons allen is. Naast de hieronder besproken activiteiten, bestudeert de IOC onder meer ook nog de vervuiling van de zeeën, tracht ze de oceanen volledig in kaart te brengen, werkt ze aan een integraal kustbeheer en zet ze internationale waarschuwingssystemen tegen tsunami's op.

]]>
Basisonderwijs, Recht op ontwikkelinghttp://www.unesco-vlaanderen.be/2000/11/1/basisonderwijs,-recht-op-ontwikkelingWed, 01 Nov 2000 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2000/11/1/basisonderwijs,-recht-op-ontwikkelingDe UNESCO wil er samen met haar partners van het Education For All (EFA) forum voor zorgen dat in de toekomst iedereen van basisonderwijs kan genieten, want iedereen heeft het recht op een werktuig om te bouwen aan een betere toekomst voor zichzelf en zijn gemeenschap. Dit dossier legt uit wat de EFA partners precies willen bereiken, en legt een aantal pijnpunten bloot die adequaat moeten worden aangepakt, willen we ooit de vooropgestelde doelstellingen bereiken.

]]>
Persvrijheid, Kiezen voor de waarheidhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2000/8/1/persvrijheid,-kiezen-voor-de-waarheidTue, 01 Aug 2000 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2000/8/1/persvrijheid,-kiezen-voor-de-waarheidSteeds meer worden de media als een wapen gebruikt door strijdende partijen. Het opbouwen van een vrije, onafhankelijke pers nadat een conflict is geluwd, is dan ook een noodzakelijke voorwaarde voor een blijvende vrede. De UNESCO zet zich in om te verzekeren dat de stem van de rede luider klinkt dan het gegrom van de woede, de vooroordelen en de haat.

]]>
Jongeren, Een onzekere toekomsthttp://www.unesco-vlaanderen.be/2000/5/1/jongeren,-een-onzekere-toekomstMon, 01 May 2000 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2000/5/1/jongeren,-een-onzekere-toekomstDe hedendaagse sociale gebreken wegen het zwaarst op de jongeren van onze maatschappij. De strijd tegen de werkloosheid, armoede en ziekte is een dagtaak waarvoor ze beter moeten gewapend worden.

]]>