UNESCO Platform Vlaanderen, thema "werelderfgoed"http://unesco-vlaanderen.be2015-12-15T15:41:10Het UNESCO Platform Vlaanderen legt zich in de eerste plaats toe op het zo breed mogelijk verspreiden van informatie over de activiteiten en programma’s van UNESCO. Dat doet ze onder meer via het driemaandelijks tijdschrift UNESCO info, door het uitgeven van brochures rond specifieke UNESCO-prioriteiten en door het runnen van een informatie- en documentatiecentrum waar mensen kunnen aankloppen met vragen die verband houden met UNESCO.http://unesco-vlaanderen.be/media/html/unesco_platform_vlaanderen_logo.pngUNESCO Platform Vlaanderen, thema "werelderfgoed"http://unesco-vlaanderen.benlVlaanderen selecteert drie projecten voor Vlaams UNESCO Trustfondshttp://unesco-vlaanderen.be/2015/12/15/vlaanderen-selecteert-drie-projecten-voor-vlaams-unesco-trustfondsTue, 15 Dec 2015 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2015/12/15/vlaanderen-selecteert-drie-projecten-voor-vlaams-unesco-trustfondsIn het kader van de samenwerkingsovereenkomst met Unesco kent de Vlaamse regering middelen toe aan drie projecten die Vlaamse expertise internationaal uitdragen.

Vlaanderen selecteert drie projecten voor Vlaams UNESCO Trustfonds

De Vlaamse regering selecteerde drie projecten voor het Vlaams UNESCO Trustfonds. Het gaat om projecten voor capaciteitsopbouw rond immaterieel cultureel erfgoed in Afrika, voor het uitvoeren van mariene ruimtelijke planning in oceanografische toplocaties en voor het bestendigen van de relaties en de samenwerking tussen Unesco, de Europese Unie en Vlaanderen.

Immaterieel cultureel erfgoed

De Algemene Conferentie van Unesco nam in 2003 de Conventie betreffende de borging van het immaterieel cultureel erfgoed aan. Dit verdrag wil de visibiliteit van immaterieel cultureel erfgoed (ICE) verhogen en de bijdrage ervan tot culturele diversiteit en tot duurzame ontwikkeling benadrukken. Het kernbegrip is de borging, of safeguarding: een actief proces dat ICE een toekomst geeft door kennis en vaardigheden door te geven, vertrekkende vanuit het lokale draagvlak (de erfgoedgemeenschap).

De hoop leefde dat door middel van de Conventie van 2003 meer internationale zichtbaarheid kon worden gegeven aan het erfgoed van Afrika, een regio die traditioneel ondervertegenwoordigd is op de beroemde Werelderfgoedlijst van bijzondere monumenten en landschappen.

Vlaamse expertise exporteren

Vlaanderen geldt als een voorloper op het vlak van het vertalen van de bepalingen en de geest van de Conventie van 2003 naar het beleid. Dit is niet overal evident, vooral in zuidelijk Afrika ontbreekt de expertise voor het uittekenen van een wettelijk beleidskader voor de implementatie van de Conventie en voor het inventariseren van immaterieel cultureel erfgoed.

Het Vlaams UNESCO Trustfonds ondersteunt een project dat gericht is op het verschaffen van opleiding aan 70 trainers verspreid over zeven landen: Botswana, Lesotho, Malawi, Namibië, Swaziland, Zambia en Zimbabwe. Zij kunnen op hun beurt hun verworven kennis en expertise delen met collega's zodat er een duurzaam netwerk ontstaat van deskundigen die het immaterieel cultureel erfgoed-beleid in zuidelijk Afrika kunnen ondersteunen en uitbouwen.

Ruimtelijke planning op zee

Een tweede project draait rond het verzekeren van de duurzaamheid op lang termijn van oceanografische toplocaties. Het gaat met name om mariene gebieden van uitzonderlijke universele waarde die vallen onder de bescherming van de Werelderfgoedconventie van Unesco of die daarvoor in aanmerking komen. Dergelijke gebieden zijn kwetsbaar en worden bedreigd door klimaatverandering, overbevissing, vervuiling en andere gevaren.

Het project zet volop in op het toepassen van 'ecosysteem-gestuurde Mariene Ruimtelijke Planning' (MRP). Het betreft een conceptuele methode voor het duurzaam beheer van mariene gebieden die is ontwikkeld door de Intergouvernementele Oceanografische Commissie (IOC) van Unesco op basis van onderzoek verricht door de Universiteit van Gent.

Er komen regionale trainingen en workshops voor de uitwerking van mariene ruimtelijke plannen, met inbegrip van onder meer de strijd tegen illegale visvangst en schadelijke baggerwerken.

Samenwerking met en tussen Unesco en de EU

In 2011 opende de directeur-generaal van Unesco, Irina Bokova, een nieuw verbindingskantoor van Unesco in Brussel om een nauwere samenwerking tussen Unesco en de Europese Unie tot stand te brengen en de zichtbaarheid van de organisatie in het Europese landschap te verhogen. Sinds 2012 wordt er een personeelslid van het Departement internationaal Vlaanderen (DIV) tewerkgesteld met een secondment contract, gefinancierd vanuit het Vlaams UNESCO Trustfonds. Deze detachering wordt verlengd.

Vlaanderen sloot in 1998 een samenwerkingsovereenkomst met Unesco. Deze overeenkomst heeft als hoofddoel het verwezenlijken van een ware partnerschap tussen beide partijen: Unesco kan rekenen op Vlaamse expertise, financiële middelen en netwerken, terwijl de Vlaamse regering beroep kan doen op Unesco's netwerk, advies en knowhow. Om de samenwerking te stroomlijnen werden er door Vlaanderen twee trustfondsen opgericht: het Wetenschappelijk Trustfonds en het Algemene Trustfonds dat zich voornamelijk toelegt op erfgoed en Afrika. Eerder dit jaar kende de Vlaamse regering een bijdrage toe van 900 000 euro voor de periode 2015- 2016 aan het Algemene Trustfonds.

]]>
UNESCO info 96http://unesco-vlaanderen.be/2015/12/1/unesco-info-96Tue, 01 Dec 2015 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2015/12/1/unesco-info-96O.a. aandacht voor vluchtelingenproblematiek in het onderwijs, nieuwe inschrijvingen op Unesco-erfgoedlijsten, de strijd tegen discriminatie van holebi's en de samenwerking tussen Unesco en de EU.

UNESCO info 96Slaagt Europa erin om het recht op onderwijs te waarborgen? De recente instroom van vluchtelingen in Europa heeft gevolgen voor het onderwijs. Zonder specifieke maatregelen zijn de nieuwe duurzame ontwikkelingsdoelen nu al een maat voor niets.

Neen tegen discriminatie en geweld tegen holebi's, transgenders en interseksuelen: 12 VN-agentschappen pakken uit met een verklaring om landen aan te sporen om de rechten van holebi's, transgenders en interseksuelen te respecteren en te waarborgen.

Oppassen voor onethische aanpassing erfelijke eigenschappen: Unesco-panel van experts vraagt tijdelijk verbod op de genetische bewerking van de menselijke kiembaan en breed debat over de genetische modificatie van het menselijk DNA.

Nieuwe inschrijvingen op internationaal register van bijzonder documentair erfgoed: Unesco voegt 47 stukken toe aan haar Memory of the World Register, waaronder twee Nederlandse voordrachten.

De Afrikaanse paradox overwinnen: De Congolese muzikant Ray Lema denkt dat kennis over het gemeenschappelijk erfgoed van Afrika de sleutel is tot het herwinnen van de Afrikaanse trots en een betere toekomst voor het continent.

Opmars van industrieel erfgoed op Unesco Werelderfgoedlijst: De jaarlijkse bijeenkomst van het Werelderfgoedcomité erkende 24 nieuwe werelderfgoedsites. Opmerkelijk is dat er dit jaar verschillende voorbeelden van industrieel erfgoed zijn ingeschreven op de Werelderfgoedlijst.

De onderzoeker moet van zich laten horen: Bolivia wil lithium gaan ontginnen maar lijkt teveel te focussen op de economische kant van de zaak. Een door Unesco bekroonde jonge onderzoeker vraagt meer aandacht voor de sociale en ecologische aspecten.

18 Vlaamse WOI-sites kandidaat voor erkenning als werelderfgoed: Een breed samenwerkingsverband van partners ondertekende een convenant om de werelderfgoednominatie van 18 Vlaamse WOI-sites voor te bereiden.

Topvrouw Unesco in Brussel: De directeur-generaal van Unesco zat samen met vertegenwoordigers van de EU en met de Vlaamse minister-president om te overleggen over gezamenlijke acties.


UNESCO info verschijnt vier keer per jaar. Abonnementen lopen per kalenderjaar. Voor 10 euro valt het tijdschrift bij je in de bus. Bestellen kan via info@unesco-vlaanderen.be

]]>
Studenten onderhandelen over erfgoed in conflictgebiedenhttp://unesco-vlaanderen.be/2015/11/24/studenten-onderhandelen-over-erfgoed-in-conflictgebiedenTue, 24 Nov 2015 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2015/11/24/studenten-onderhandelen-over-erfgoed-in-conflictgebiedenDeelnemers van de eerste Vlaams-Nederlandse MUNESCO zoeken naar oplossingen voor erfgoed in conflictgebieden zoals Syrië en Irak.

munesco01Het Unesco Platform Vlaanderen, de Vlaamse Unesco Commissie en UC Leuven-Limburg organiseerden de eerste Vlaams-Nederlandse MUNESCO voor met Unesco geassocieerde scholen van woensdagavond 18 november tot vrijdagmiddag 20 november 2015 in Leuven. Dat gebeurde in samenwerking met Stad Leuven, De Haagse Hogeschool en de Nationale Unesco Commissie van Nederland. De MUNESCO draaide rond erfgoed in conflictgebieden zoals Syrië en Irak.

MUNESCO staat voor Model UNESCO: een simulatie waarbij leerlingen in de huid kruipen van vertegenwoordigers van een toegewezen land en onderhandelen met collega's van andere landen. Ze doen dat volgens de geldende diplomatieke spelregels.

Deelnemers

Er namen 63 leerlingen van 6 Vlaamse en 10 Nederlandse secundaire scholen deel aan de MUNESCO. Ze kropen in de huid van ambassadeur, adjunct-ambassadeur, journalist of vertegenwoordiger van een organisatie zoals een internationale NGO, een museum, een veilinghuis enz. Daarnaast waren 19 hogeschoolstudenten van UC Leuven-Limburg (UCLL) en de Haagse Hogeschool betrokken bij de MUNESCO. Een aantal van hen begeleidde de simulatie terwijl enkele buitenlandse studenten van de Postgraduate International Educating Class (PIEC) van UCLL, gekoppeld aan een Nederlandstalige student, ook een land vertegenwoordigden. Zo werd het internationale karakter van de MUNESCO nog versterkt. Het viel trouwens op dat verschillende leerlingen van de secundaire scholen regelmatig spontaan Engels spraken bij hun tussenkomsten in de debatten.

munesco05

De MUNESCO stond in het teken van de manier waarop er met erfgoed wordt omgegaan in conflictgebieden zoals Syrië en Irak. Werelderfgoed wordt er letterlijk in het vizier genomen en tot puin herleid. Archeologische sites en musea worden er, dixit UNESCO, op 'industriële schaal' geplunderd om te worden verkocht op de illegale markt.

Simulatie

munesco03Om de problematiek van erfgoed in conflictgebieden te behandelen, simuleerde de MUNESCO een bijeenkomst van het Intergovernmental Committee for Promoting the Return of Cultural Property to its Country of Origin or its Restitution in case of Illicit Appropriation. Elke secundaire school vertegenwoordigde een land. De ambassadeurs en hun adjuncten onderhandelden over een resolutie die het probleem aan de kaak stelt en er een oplossing voor aanreikt. Hun debatten werden gevolgd door journalisten die er verslag over uitbrachten en door vertegenwoordigers van internationale NGO's en andere betrokken organisaties die vanuit hun expertise trachtten te wegen op de gesprekken en het eindresultaat.

De bijeenkomst startte op woensdagavond in de Gotische zaal van het stadhuis van Leuven met een openingsstatement van elk land. Al snel bleek dat de betrokkenheid groot was. Veel landen verwezen naar hun geschiedenis met het verlies van erfgoed. Een aantal sprekers formuleerde al meteen voorstellen waarvoor ze steun wilden zoeken bij andere landen terwijl andere diplomaten aangaven wat ze vooral niet wilden.


De deelnemers zaten van bij het begin goed in hun rol. Na het officiële gedeelte spraken delegaties elkaar spontaan aan in de wandelgangen om al de eerste bondgenootschappen te smeden. De pers lag op vinkenslag en verzamelde de eerste quotes en legde de eerste tegenstellingen bloot.

Dynamiek

munesco04Het zwaartepunt van de MUNESCO lag op donderdag en vond plaats op Campus Comenius van UCLL. De diplomaten startten hun onderhandelingen met het oog op het opstellen van een resolutie terwijl de pers de debatten volgde en sprak met diplomaten en vertegenwoordigers van organisaties. Het werk van de journalisten bracht extra dynamiek in het gebeuren. Zij postten hun bijdragen in een Facebookgroep die door alle deelnemers te volgen was. Verschillende landen voelden de noodzaak om bepaalde berichten te ontkennen of te nuanceren. De berichtgeving was duidelijk van invloed op de houding van de diplomaten tijdens de onderhandelingen. Ook de vertegenwoordigers van NGO's en andere organisaties wogen op de debatten. Zij ventileerden hun visie in de media en onderhandelden zelf over een gezamenlijk advies dat ze aan de diplomaten voorlegden. De dag eindigde met een talkshow waarin een aantal diplomaten en deskundigen aan de tand werden gevoeld over het verloop en de uitkomst van de onderhandelingen.

Voor het slot van de MUNESCO keerden de deelnemers op vrijdag terug naar de Gotische zaal van het stadhuis van Leuven. Het ontwerp van resolutie dat door een aantal delegaties tot in de late uurtjes was bijgeschaafd, werd op groot scherm geprojecteerd. Er konden nog amendementen werden ingediend en ook de NGO's en andere belanghebbenden konden er zich over uitspreken. Aan het einde van de rit werd er gestemd. De resolutie werd met unanimiteit van stemmen aangenomen.

Resolutie

De resolutie doet een reeks concrete aanbevelingen, zoals het tijdelijk in het buitenland onderbrengen van bedreigd cultureel erfgoed, het ontwikkelen van een centrale database van cultureel erfgoed die bestaande (rode) lijsten combineert, het oprichten van een tribunaal onder bevoegdheid van het Internationaal Strafhof voor het vervolgen van de vernieling van cultureel erfgoed en het voorzien van amnestie voor daders die gestolen of illegaal gekocht erfgoed of cultuurobjecten vrijwillig teruggeven.

munesco02De MUNESCO eindigde met een persconferentie waarbij de journalisten de kans kregen om een reactie te vragen van de diplomaten van de verschillende landen over de resolutie of het verloop van de onderhandelingen.

Volgend schooljaar vindt de tweede Vlaams-Nederlandse MUNESCO voor met Unesco geassocieerde scholen plaats in Den Haag.


]]>
MUNESCO 2015: Simulatie van internationaal diplomatiek overleg over erfgoed onder vuurhttp://unesco-vlaanderen.be/2015/11/17/munesco-2015-simulatie-van-internationaal-diplomatiek-overleg-over-erfgoed-onder-vuurTue, 17 Nov 2015 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2015/11/17/munesco-2015-simulatie-van-internationaal-diplomatiek-overleg-over-erfgoed-onder-vuurLeerlingen van Vlaamse en Nederlandse secundaire Unescoscholen buigen zich over erfgoed in conflictgebieden zoals Syrië en Irak.

MUNESCO 2015: Simulatie van internationaal diplomatiek overleg over erfgoed onder vuur

Het Unesco Platform Vlaanderen, de Vlaamse Unesco Commissie en UC Leuven-Limburg organiseren de eerste Vlaams-Nederlandse MUNESCO voor met Unesco geassocieerde scholen van woensdagavond 18 november tot vrijdagmiddag 20 november 2015 in Leuven. Dat gebeurt in samenwerking met Stad Leuven, De Haagse Hogeschool en de Nationale Unesco Commissie van Nederland.

MUNESCO staat voor Model UNESCO: een simulatie waarbij leerlingen in de huid kruipen van vertegenwoordigers van een toegewezen land en onderhandelen met collega's van andere landen. Ze behandelen een case volgens de geldende diplomatieke spelregels.

Er nemen 63 leerlingen van 6 Vlaamse en 10 Nederlandse secundaire scholen deel aan de MUNESCO. Ze kruipen in de huid van ambassadeur, adjunct-ambassadeur, journalist of vertegenwoordiger van een organisatie zoals een internationale NGO, een museum, een veilinghuis enz.

De MUNESCO staat in het teken van de manier waarop er met erfgoed wordt omgegaan in conflictgebieden zoals Syrië en Irak. Werelderfgoed wordt er letterlijk in het vizier genomen en tot puin herleid. Archeologische sites en musea worden er, dixit UNESCO, op 'industriële schaal' geplunderd om te worden verkocht op de illegale markt.

De situatie in Syrië en Irak noopt tot een bijeenkomst van het Intergovernmental Committee for Promoting the Return of Cultural Property to its Country of Origin or its Restitution in case of Illicit Appropriation. Elke school vertegenwoordigt een land en de ambassadeurs en hun adjuncten gaan onderhandelen over een resolutie die het probleem aan de kaak stelt en er een oplossing voor aanreikt. Hun debatten worden gevolgd door journalisten die er verslag over uitbrengen en door vertegenwoordigers van internationale NGO's en andere betrokken organisaties die vanuit hun expertise trachten te wegen op de gesprekken en het eindresultaat.

Hogeschoolstudenten van UC Leuven-Limburg (UCLL) en de Haagse Hogeschool begeleiden de simulatie. Het internationale karakter van de MUNESCO wordt versterkt doordat ook studenten van de Postgraduate International Educating Class (PIEC) van UCLL rollen opnemen in de oefening.

Het UNESCO Associated Schools Project Network (ASPnet) is een van de grootste internationale schoolnetwerken. Scholen die actief zijn in het ASPnet onderscheiden zich door een uitgesproken engagement voor het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs en voor het toepassen van innovatieve onderwijsmethoden. Vertrekkend vanuit de idealen van Unesco streven ze ernaar om leerlingen beter voor te bereiden op een actief burgerschap in een steeds complexer wordende samenleving die alsmaar sneller evolueert.


Het verloop van de MUNESCO is te volgen via de Facebookgroep MUNESCO Leuven 2015: https://www.facebook.com/groups/1025391074159661/

]]>
Uitvoerende Raad beëindigdhttp://unesco-vlaanderen.be/2015/10/23/uitvoerende-raad-beëindigdFri, 23 Oct 2015 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2015/10/23/uitvoerende-raad-beëindigdDe Uitvoerende Raad beveelt nieuwe accenten aan om mee te werken aan het realiseren van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen.

Uitvoerende Raad beëindigdDe 58 leden van de Uitvoerende Raad hebben vandaag hun 197ste zitting afgesloten. De bijeenkomst bereidde de komende Algemene Conferentie van Unesco voor.

De Uitvoerende Raad bevestigde dat Unesco zich moet blijven inzetten voor onderwijs, in het bijzonder in het kader van de onlangs goedgekeurde VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling en voor de uitvoering van de uitkomsten van het World Onderwijs Forum 2015.

Om de rol van Unesco in het verwezenlijken van de zogeheten 2030-agenda (de eerder genoemde Duurzame Ontwikkelingsdoelen) zo goed mogelijk te vervullen, wil de Uitvoerende Raad een aantal nieuwe accenten leggen. Er moet worden geïnvesteerd in efficiënte activiteiten die aantoonbaar bijdragen tot de uitvoering van de 2030-agenda. Op het vlak van onderwijs moet een strategie worden uitgewerkt voor het tegengaan van gewelddadig extremisme. En er moet nog meer worden gewerkt aan het bevorderen van de bescherming van cultureel erfgoed en pluriformiteit in conflictgebieden.

De Uitvoerende Raad beveelt de Algemene Conferentie van Unesco eveneens aan om Kosovo te laten toetreden tot de Organisatie.

De aanstaande 38ste zitting van de Algemene Conferentie zal vertegenwoordigers van alle 195 Unesco-lidstaten bijeenbrengen in Parijs van 3 tot 18 november 2015. Bij deze gelegenheid zullen de lidstaten van de 70ste verjaardag van de Organisatie vieren met een Leaders Forum waarop een ongezien aantal van staatshoofden en regeringsleiders worden verwacht.

]]>
Unesco-resolutie tikt Israël op de vingershttp://unesco-vlaanderen.be/2015/10/22/unesco-resolutie-tikt-israël-op-de-vingersThu, 22 Oct 2015 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2015/10/22/unesco-resolutie-tikt-israël-op-de-vingersEen resolutie van de Uitvoerende Raad levert kritiek op de wijze waarop Israël de toegang tot heilige plaatsen beperkt.

Unesco-resolutie tikt Israël op de vingersDe Uitvoerende Raad van Unesco heeft op 21 oktober 2015 een resolutie van zes Arabische landen goedgekeurd die Israël bekritiseert omdat het er niet in slaagt om erfgoedsites te beschermen en gebieden herop te bouwen die door oorlog zijn verwoest.

Oorspronkelijk bevatte de resolutie een passage die stelde dat de Westmuur in Jeruzalem deel uitmaakt van de site van de Al-Alqsamoskee. Dit zou betekenen dat de meest heilige plaats voor het Jodendom plots een heilige plaats voor moslims zou worden. Zowel de Westmuur als de Al-Aqsamoskee bevinden zich op de site van de Tempelberg (door moslims Haram al-Sharif genoemd), een heilige plek in het Jodendom en de Islam. De passage wekte veel afkeuring op en zelfs de directeur-generaal van Unesco, Irina Bokova, sprak er zich openlijk tegen uit. Het is uitzonderlijk dat een topambtenaar van de VN zich mengt in dergelijke debatten.

De resolutie was ingediend door Algerije, Egypte, Koeweit, Marokko, Tunesië en de Verenigde Arabische Emiraten. De tekst die is aangenomen veroordeelt de acties van Israël op de site, met inbegrip van het recent beperken van de toegang voor moslims omwille veiligheidsredenen.

De resolutie kreeg de steun van 26 van de 58 leden van de Uitvoerende Raad. 25 landen onthielden zich. 6 landen stemden tegen: Duitsland, Estland, Groot-Brittannië, Nederland, Tsjechië en de Verenigde Staten. Een lidstaat was afwezig op de stemming.

De resolutie betreurt ten zeerste de recente onderdrukking in Oost-Jeruzalem en het falen van Israël, om de aanhoudende opgravingen en werkzaamheden te staken in Oost-Jeruzalem, in het bijzonder in en rond de Oude Stad.

De tekst pleit ook voor de snelle wederopbouw van scholen, universiteiten, culturele erfgoedsites, culturele instellingen, mediacentra en gebedsplaatsen die zijn vernietigd of beschadigd door de opeenvolgende Israëlische oorlogen tegen Gaza.

De resolutie bevestigd eveneens dat twee heilige plaatsen op de Westelijke Jordaanoever, het Graf van de Patriarchen in Hebron en het Graf van Rachel in Bethlehem een integraal onderdeel zijn van Palestina.


De samenstelling van de Uitvoerende Raad van Unesco

]]>
Kosovo kandidaat lidstaat Unescohttp://unesco-vlaanderen.be/2015/10/22/kosovo-kandidaat-lidstaat-unescoThu, 22 Oct 2015 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2015/10/22/kosovo-kandidaat-lidstaat-unescoDe Uitvoerende Raad van Unesco zet het licht op groen voor een stemming over de toetreding van Kosovo tot de Organisatie.

Kosovo kandidaat lidstaat UnescoDe Uitvoerende Raad van Unesco, die momenteel plaatsvindt op de hoofdzetel van de Organisatie in Parijs, heeft op 21 oktober 2015 de aanbeveling geformuleerd dat de Algemene Conferentie van Unesco zou stemmen over de toetreding van Kosovo tot Unesco.

De 38ste zitting van de Algemene Conferentie van Unesco gaat door in Parijs van 3 tot 18 november 2015. Het is de tweejaarlijkse bijeenkomst van de lidstaten van de Organisatie die beslist over de programma's en het beleid van Unesco.

Bescherming van cultureel erfgoed

Unesco is sinds 2000 actief in Kosovo en legde zich tot op de bescherming van het cultureel erfgoed en de diversiteit. Het erfgoed van Kosovo vormt een belangrijke getuigenis van de eeuwenlange dialoog en het naast elkaar bestaan van verschillende culturen en gemeenschappen in de regio.

De Organisatie stuurde een aantal technische missies naar Kosovo, met name in maart 2003, april 2004 en mei 2005, om de de staat van instandhouding van monumenten en sites te beoordelen en om het bewustzijn te verhogen over de noodzaak van dringende actie om het behoud ervan te waarborgen.

Samen met UNMIK (Missie van de Verenigde Naties voor Interimbestuur in Kosovo) en de Raad van Europa organiseerde Unesco op 13 mei 2005 in Parijs een internationale donorconferentie voor de bescherming en het behoud van het cultureel erfgoed in Kosovo. Dit leidde tot financiële steun van Albanië, Bulgarije, Duitsland, Tsjechië, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Italië, Rusland, Turkije, de Verenigde Staten, en de Europese Unie.

Unesco coördineerde de wederopbouw en de restauratie van een aantal monumenten in Kosovo die gezamenlijk zijn ingeschreven op de Werelderfgoedlijst: het Dečani klooster, het Pec Patriarchaat, het klooster van Gracanica en de Bogorodica Ljeviska kerk van Prizren.

Het voorbije decennium gingen vertegenwoordigers van Unesco en UNMIK tientallen keer ter plaatse in Kosovo om de uitvoering van de herstelwerkzaamheden op te volgen en om de toestand van de werelderfgoedgebouwen inzake behoud en veiligheid te evalueren.

In de Uitvoerende Raad van Unesco zetelen 58 lidstaten van de Organisatie. De raad komt twee keer per jaar samen om de uitvoering van het programma en de begroting van Unesco te controleren. De Raad is eveneens belast met de voorbereiding van nieuw beleid.


]]>
Omstreden voorstel over het erfgoed in Jeruzalem zorgt voor beroeringhttp://unesco-vlaanderen.be/2015/10/21/omstreden-voorstel-over-het-erfgoed-in-jeruzalem-zorgt-voor-beroeringWed, 21 Oct 2015 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2015/10/21/omstreden-voorstel-over-het-erfgoed-in-jeruzalem-zorgt-voor-beroeringEen resolutie over Jeruzalem doet stof opwaaien in de Uitvoerende Raad van Unesco.

Omstreden voorstel over het erfgoed in Jeruzalem zorgt voor beroeringTijdens de 197ste zitting van de Uitvoerende Raad van Unesco die momenteel plaatsvindt op de hoofdzetel van de Organisatie in Parijs, is opschudding ontstaan nadat enkele Arabische landen een resolutie indienden om de Westmuur van Jeruzalem te laten erkennen als onderdeel van de Al-Aqsamoskee.

De omstreden resolutie is namens de Palestijnse Autoriteit ingediend door zes Arabische landen: Egypte, Tunesië, Algerije, Marokko, Koeweit en de Verenigde Arabische Emiraten. De tekst zou ook de acties van Israël in Jeruzalem, de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook veroordelen. Unesco geeft de resolutie niet vrij omdat de tekst nog wordt besproken. Zopas raakte bekend dat de passage over de Westmuur zou zijn teruggetrokken in de zes pagina's tellende resolutie zou zijn teruggetrokken en dat de taal is afgezwakt.

Reactie topvrouw Unesco

Landen als Israël en de Verenigde Staten veroordeelden de oorspronkelijke resolutie. Ook Irina Bokova, directeur-generaal van Unesco, kwam gisteren met een verklaring. Ze betreurt de recente voorstellen die worden besproken door de Uitvoerende Raad omdat ze kunnen beschouwd worden als zouden ze de status veranderen van de Oude Stad van Jeruzalem en zijn Muren, ingeschreven op de Werelderfgoedlijst van Unesco, en leiden tot verdere spanningen.

De directeur-generaal roept de Uitvoerende Raad uitdrukkelijk op om beslissingen te nemen die de spanningen op het terrein niet aanwakkeren en die getuigen van respect voor de heiligheid van heilige plaatsen.

De bescherming van cultureel erfgoed mag niet worden gegijzeld, aldus Bokova, want dit ondermijnt het mandaat en de inspanningen van Unesco.

"We dragen allemaal verantwoordelijkheid voor het mandaat van Unesco, om beslissingen te nemen die dialoog, verdraagzaamheid en vrede promoten," zo besluit de directeur-generaal.

Oplopende spanningen

De spanning en het geweld in de regio laaiden recent op nadat het gerucht de ronde deed dat Israël de bezoekregels voor de Al-Aqsamoskee zou wijzigen. Er vallen al vijftig dodelijke slachtoffers te betreuren als gevolg van het recente geweld.

De Westmuur is traditioneel de westelijke muur van de Joodse tempel, die op de Tempelberg in Jeruzalem was gebouwd. Strikt genomen is de Westmuur niet een oorspronkelijke muur van het eigenlijke tempelgebouw maar is het een gedeelte van de muur dat het plateau omringt en ondersteunt waarop de eigenlijke Tempel eens stond en waar nu de Rotskoepel en de Al-Aqsamoskee staan. De Tempelberg is de meest heilige plaats binnen het Jodendom. De Westmuur staat ook bekend onder de naam Klaagmuur.

In de Uitvoerende Raad van Unesco zetelen 58 lidstaten van de Organisatie. De raad komt twee keer per jaar samen om de uitvoering van het programma en de begroting van Unesco te controleren. De Raad is eveneens belast met de voorbereiding van nieuw beleid.

]]>
Opmars van industrieel erfgoed op Unesco Werelderfgoedlijsthttp://unesco-vlaanderen.be/2015/7/9/opmars-van-industrieel-erfgoed-op-unesco-werelderfgoedlijstThu, 09 Jul 2015 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2015/7/9/opmars-van-industrieel-erfgoed-op-unesco-werelderfgoedlijstDe jaarlijkse bijeenkomst van het Werelderfgoedcomité erkende 24 nieuwe werelderfgoedsites. Opmerkelijk is dat er dit jaar verschillende voorbeelden van industrieel erfgoed zijn ingeschreven op de Werelderfgoedlijst.

Opmars van industrieel erfgoed op Unesco Werelderfgoedlijst

Het Werelderfgoedcomité van Unesco kwam van 28 juni tot 8 juli 2015 bijeen in het Duitse Bonn. Het Comité schreef 24 nieuwe sites in op de Werelderfgoedlijst, keurde de uitbreiding goed van drie werelderfgoedsites, voegde drie sites toe aan de Lijst van het Bedreigd Werelderfgoed en schrapte één site van diezelfde lijst.

Tijdens de zitting van het Werelderfgoedcomité lanceerde Irina Bokova, directeur-generaal van Unesco een globale coalitie onder de noemer Unite for Heritage. Daarmee wil de Organisatie zoveel mogelijk betrokkenen mobiliseren in de strijd tegen de opzettelijke beschadiging van erfgoed, in het bijzonder in het Midden-Oosten. Het Werelderfgoedcomité nam ook een Verklaring van Bonn aan. Die adviseert dat erfgoedbescherming deel zou uitmaken van het mandaat van vredesmissies in voorkomend geval en vraagt Unesco om internationaal nog meer het voortouw te nemen bij de coördinatie van acties ter bescherming van erfgoed bij conflicten en na natuurrampen.

Het Werelderfgoedcomité schreef drie sites in op de Lijst van het Bedreigd Werelderfgoed:

 • Hatra (Irak)
 • Oude stad van Sanaa (Jemen)
 • Oude ommuurde stad Shibam (Jemen)

 

Los Katíos in Colombia werd geschrapt van de Lijst van het Bedreigd Werelderfgoed waaraan het was toegevoegd in 2009.

Er is één gemengde site (zowel cultureel als natuurlijk werelderfgoed) ingeschreven op de Werelderfgoedlijst - de Blauwe en John Crow Bergen (Jamaica) - en 23 culturele bezienswaardigheden:

 • Tusi sites (China)
 • Christiansfeld, een kolonie van de Evangelische Kerk(Denemarken)
 • De Par Force Hunting Landschap in Noord-Seeland (Denemarken)
 • De Climats, terroirs van Bourgondië (Frankrijk)
 • Champagne Hellingen, Huizen en Kelders (Frankrijk)
 • Speicherstadt en Kontorhaus District met Chilehaus (Duitsland)
 • Susa (Iran)
 • Cultuurlandschap van Maymand (Iran)
 • Necropolis van Beth She'arim - een heiligdom van de Joodse vernieuwing (Israël)
 • Arabisch-Normandische Palermo en de kathedralen van Cefalù en Monreale (Italië)
 • Sites van de Japanse Meiji industriële revolutie: ijzer en staal, scheepsbouw en kolenwinning (Japan)
 • Doopsite "Bethany beyond the Jordan" (Al-Maghtas) (Jordanië)
 • Baekje historische gebieden (Zuid-Korea)
 • Hydraulisch systeem van de Aquaduct van Padre Tembleque (Mexico)
 • Grote Burkhan Khaldun berg en het omliggende heilige landschap (Mongolië)
 • Rjukan-Notodden industrieel erfgoed (Noorwegen)
 • Rotskunst in de Hail regio van Saoedi-Arabië
 • Botanische tuin van Singapore (Singapore)
 • Efeze (Turkije)
 • Cultuurlandschap van het fort van Diyarbakir en de tuinen van Hevsel (Turkije)
 • Fray Bentos cultureel-industrieel landschap (Uruguay)
 • Forth Bridge (Verenigd Koninkrijk)
 • San Antonio Missions (Verenigde Staten van Amerika)

 

Verder keurde het Werelderfgoedcomité de uitbreiding goed van drie inschrijvingen op de Werelderfgoedlijst:

 • Beschermde gebieden van Cape Floral (Zuid-Afrika)
 • Routes van Santiago de Compostela: Camino Francés en routes van Noord-Spanje [een uitbreiding van de Routes van Santiago de Compostela] (Spanje)
 • Phong Nha - Ke Bang Nationaal Park (Vietnam)

 

De Werelderfgoedlijst telt nu 1 031 inschrijvingen uit 163 landen.

De volgende zitting van het Werelderfgoedcomité gaat van 10 tot 20 juli 2016 door in Istanboel.


]]>
Unesco sluit partnerschap voor betere erfgoedbescherminghttp://unesco-vlaanderen.be/2015/7/7/unesco-sluit-partnerschap-voor-betere-erfgoedbeschermingTue, 07 Jul 2015 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2015/7/7/unesco-sluit-partnerschap-voor-betere-erfgoedbeschermingUnesco heeft voortaan toegang tot de nieuwste satelliettechnologie om de toestand van erfgoed tijdens conflicten en na natuurrampen te evalueren.

Unesco sluit partnerschap voor betere erfgoedbescherming

Unesco en UNITAR (het VN-Instituut voor Opleiding en Onderzoek) hebben een overeenkomst gesloten om cultureel en natuurlijk erfgoed te beschermen met behulp van de meest recente geo-ruimtelijke technologieën. Het akkoord is ondertekend tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van het Werelderfgoedcomité in Bonn. De samenwerking steunt op het Operational Sattelite Applications Programme (UNOSAT) van UNITAR.

De organisaties zullen samenwerken tijdens conflictsituaties en na natuurrampen door hun expertise te delen en gezamenlijke acties voor preventie en het vergroten van knowhow op te zetten. Satellietbeelden zijn vaak de enige bron van objectieve informatie over de toestand van gebieden die zijn getroffen door een conflict of een natuurramp. Ze helpen de internationale gemeenschap om de situatie in te schatten en om noodmaatregelen te plannen. Zo publiceerde UNITAR-UNOSAT recent een verslag over de toestand van het cultureel erfgoed in Syrië. Dat bevestigde eerdere informatie over vernielingen uit verschillende officieuze bronnen.

Het akkoord maakt het ook mogelijk om gebruik te maken van de crowd-sourcing toepassing UN-ASIGN die recent nog succesvol werd gebruikt na de zware aardbevingen in Nepal. Het is een toepassing om foto's met een geo-tag te maken en te delen. De toepassing vergt weinig bandbreedte en kan helpen om zeer snel een beeld te krijgen van de toestand op het terrein na een natuurramp. Verder kunnen er onbemande vliegtuigen (UAV's) ingezet worden om schade aan gebouwen en sites in kaart te brengen. Beide partners zullen samen zoeken naar nieuwe oplossingen die kunnen leiden tot een beter beheer en een betere bescherming van culturele erfgoedsites.

De overeenkomst geldt als een schoolvoorbeeld van het soort van partnerschappen dat Unesco wil aangaan in het kader van de globale coalitie Unite for Heritage waarmee de Organisatie alle betrokkenen wil mobiliseren om de strijd aan te binden tegen de opzettelijke vernietiging van erfgoed, in het bijzonder in het Midden-Oosten.


]]>
Basisschool Het Noordveld in de prijzenhttp://unesco-vlaanderen.be/2015/7/2/basisschool-het-noordveld-in-de-prijzenThu, 02 Jul 2015 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2015/7/2/basisschool-het-noordveld-in-de-prijzenLeerlingen trokken op daguitstap dankzij hun winnende foto's voor de wedstrijd rond erfgoed van de Vlaamse Unesco Commissie.

Basisschool Het Noordveld in de prijzen

In april lanceerde de Vlaamse Unesco Commissie een fotowedstrijd voor jongeren tussen 11 en 15 jaar rond het thema erfgoed. Daarbij lieten de deelnemers mobieltje en tablet links liggen en gingen ze aan de slag met een old school wegwerpcamera.

Als winnaar van de wedstrijd kwam de vrije basisschool voor buitengewoon onderwijs Het Noordveld uit de bus. De winnende klas trok op vrijdag 19 juni 2015 naar Brussel voor een gesmaakte daguitstap die hen onder meer naar het Natuurhistorisch museum, de Grote Markt en Manneken Pis bracht.

Voor ze de trein terug naar huis opstapten, ontdekten de leerlingen in een stationskluis uitvergrote canvassen van hun winnende foto's.


]]>
Unesco wil betere bescherming van erfgoed in conflictgebiedenhttp://unesco-vlaanderen.be/2015/6/30/unesco-wil-betere-bescherming-van-erfgoed-in-conflictgebiedenTue, 30 Jun 2015 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2015/6/30/unesco-wil-betere-bescherming-van-erfgoed-in-conflictgebiedenEen coalitie wil de strijd tegen illegale handel in cultuurgoederen stroomlijnen en regeringen en andere actoren mobiliseren voor erfgoedbescherming.

Unesco wil betere bescherming van erfgoed in conflictgebieden

Tijdens de 39ste zitting van het Werelderfgoedcomité van Unesco in Bonn heeft Irina Bokova, directeur-generaal van Unesco, op 29 juni 2015 een coalitie voorgesteld onder de noemer Unite for Heritage. De coalitie wil overheden en andere belanghebbenden mobiliseren in de strijd tegen de opzettelijke beschadiging van erfgoed, in het bijzonder in het Midden-Oosten.

Coördinatie en uitwisseling

"De dreiging is mondiaal en ons antwoord moet globaal zijn. Het vereist een betere coördinatie tussen nationale diensten en meer uitwisseling van informatie tussen de lidstaten," aldus Bokova. "Onze grootste uitdaging is om alle betrokkenen in deze strijd te laten samenwerken: politie, douanediensten, musea, regeringen, actoren uit de culturele, humanitaire en veiligheidssector, maatschappelijke organisaties en de media. We moeten nieuwe allianties creëren om de uitdagingen van het gewelddadig extremisme aan te pakken."

De coalitie is voorgesteld in aanwezigheid van de Iraakse minister van Toerisme en Erfgoed en van toplui van onder meer Interpol en de Internationale Raad van Monumenten en Sites (ICOMOS).

Veroordeling

Eerder op de dag nam het Werelderfgoedcomité een Verklaring aan die de "barbaarse aanvallen, het geweld en de misdaden" van de terreurbeweging IS tegen het cultureel erfgoed van Irak veroordeelde. Deze daden doen volgens de Verklaring denken aan andere hersenloze verwoestingen in Bamiyan, Timboektoe en elders.

Het Werelderfgoedcomité drukte eveneens grote bezorgdheid uit over de situatie van andere sites zoals Palmyra (Syrië) en de historische stad Sana'a (Jemen). De Verklaring roept op om in de toekomst de bescherming van erfgoed op te nemen in het mandaat van vredesmissies.

Publieke opinie

Tijdens een bezoek aan Bagdad in maart dit jaar lanceerde Bokova de sociale mediacampagne #Unite4Heritage waarmee Unesco de publieke opinie wil mobiliseren voor de bescherming van erfgoed. Unesco bracht ook alle toplui van de organisaties die betrokken zijn bij de strijd tegen de illegale handel in cultuurgoederen, bijeen om de uitvoering van VN-veiligheidsraadresolutie 2199 te bespoedigen. Die resolutie verbiedt de handel in cultuurgoederen van Syrië en Irak.

Unesco streeft ook naar meer samenwerking en een betere afstemming tussen haar zes cultuurconventies. Het gaat om de Conventie voor de bescherming van culturele eigendom in geval van een gewapend conflict (1954), de Conventie inzake de onrechtmatige invoer, uitvoer, of eigendomsoverdracht van cultuurgoederen (1970), de Conventie voor de bescherming van het cultureel en natuurlijk werelderfgoed (1972), de Conventie voor de bescherming van cultureel onderwatererfgoed (2001), de Conventie voor de borging van immaterieel cultureel erfgoed (2003) en de Conventie voor de bescherming en de promotie van de diversiteit van cultuuruitingen (2005).


]]>
18 Vlaamse WOI-sites kandidaat voor erkenning als werelderfgoedhttp://unesco-vlaanderen.be/2015/6/12/18-vlaamse-woi-sites-kandidaat-voor-erkenning-als-werelderfgoedFri, 12 Jun 2015 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2015/6/12/18-vlaamse-woi-sites-kandidaat-voor-erkenning-als-werelderfgoedEen breed samenwerkingsverband van partners ondertekenden een convenant om de werelderfgoednominatie van 18 Vlaamse WOI-sites voor te bereiden.

18 Vlaamse WOI-sites kandidaat voor erkenning als werelderfgoed29 partners ondertekenden het convenant Het erfgoed van de Eerste Wereldoorlog als Unesco werelderfgoed in het bezoekerscentrum Westfront aan de Nieuwpoortse Ganzepoot op 11 juni 2015. Hiermee engageren alle betrokken actoren zich om samen de erkenning van 18 WO I-sites in de Westhoek als werelderfgoed voor te bereiden.

Internationale werelderfgoednominatie

In 2014 selecteerde Geert Bourgeois als minister van Onroerend Erfgoed de WO I-sites die Vlaanderen wil laten erkennen als werelderfgoed. Het gaat over 18 sites, hoofdzakelijk militaire begraafplaatsen en monumenten voor de vermisten. Deze sites zijn allemaal al beschermd als monument. Ze vormen de Vlaamse bijdrage aan een groter Frans-Belgisch dossier om het WOI-erfgoed van het voormalige Westelijke front als werelderfgoed te nomineren.

Wallonië selecteerde op zijn beurt 7 sites en Frankrijk 70, van aan de kust tot aan de Duits-Zwitserse grens. De bedoeling is om het internationale dossier begin 2017 in te dienen bij Unesco. In de zomer van 2018 zou het Werelderfgoedcomité van Unesco dan beslissen om het erfgoed van de Eerste Wereldoorlog al dan niet in te schrijven op de Werelderfgoedlijst.

Motivering

Het dossier schuift 3 argumenten naar voren om het Wereldergoedcomité te overtuigen: de nieuwe traditie van dodencultus waarbij iedereen ongeacht nationaliteit, klasse en geloof, herdacht wordt, een nieuwe typologie van architecturale constructies en de blijvende herinnering die oproept tot vrede en verzoening.

Consultatieronde

Sinds de bekendmaking van de Vlaamse selectie organiseerde het agentschap Onroerend Erfgoed een uitgebreide informatie- en consultatieronde met verschillende partners. Overheden en administraties van alle bestuursniveaus, beheerders en eigenaars van de geselecteerde sites, en organisaties uit het maatschappelijke middenveld werden uitgenodigd om een dialoog aan te gaan over het Werelderfgoeddossier. De betrokkenheid van alle partners is immers cruciaal voor het succes van dit WO I-Werelderfgoeddossier.

De ondertekenaars van het convenant zijn de betrokken overheden op alle bestuursniveaus, de beheerders van miliatire begraafplaatsen en andere herdenkingssites, en landbouw- en bedrijfsorganisaties.

Geplande samenwerking

Het convenant wil de best mogelijke omstandigheden creëren om het nominatiedossier uit te werken. De partners zullen samen de kern- en bufferzones voor de geselecteerde sites bepalen. De kernzones zijn de sites zelf, de bufferzones moeten het landschap rond de sites vrijwaren zodat de geïdentificeerde uitzonderlijke universele waarden van de kernzones beschermd en bewaard worden.

Het convenant voorziet ook een beheersplan met enerzijds een focus op het behoud en beheer van het erfgoed, en anderzijds op de duurzame ontwikkeling van de omgeving. Alle actoren zullen het dossier zowel tijdens het nominatieproces als bij een erkenning opvolgen, evalueren en eventueel bijsturen.


Volgende sites in Vlaanderen maken deel uit van het WO I-werelderfgoeddossier:

Nieuwpoort
Monument voor de vermisten Nieuport Memorial

Diksmuide
Duitse militaire begraafplaats Vladslo
Crypte van de IJzertoren

Alveringem
Belgische militaire begraafplaats Oeren

Houthulst
Belgische militaire begraafplaats Houthulst

Langemark-Poelkapelle
Duitse militaire begraafplaats Langemark
Canadees monument The Brooding Soldier

Zonnebeke
Gemenebest militaire begraafplaats Tyne Cot cemetery
Cluster van Gemenebest militaire begraafplaats Doelbos

Ieper
Gemenebest militaire begraafplaats Essex Farm cemetery
Cluster van Gemenebest militaire begraafplaatsen Pilkem
Monument voor de vermisten Menin Gate
Gemenebest militaire begraafplaats Bedford House cemetery
Cluster van Gemenebest militaire begraafplaatsen Palingbeek

Heuvelland
Franse Cluster van militaire begraafplaatsen Kemmelberg
Cluster van Gemenebest militaire begraafplaatsen Spanbroekmolen

Mesen
Iers monument Island of Ireland Peace Tower

Poperinge
Gemenebest militaire begraafplaats Lijssenthoek mil. cemetery

]]>
Unesco meet de schade op in Nepalhttp://unesco-vlaanderen.be/2015/6/2/unesco-meet-de-schade-op-in-nepalTue, 02 Jun 2015 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2015/6/2/unesco-meet-de-schade-op-in-nepalUnesco neemt de leiding over de evaluatie van de schade aan het erfgoed van Nepal. De Organisatie krijgt daarvoor steun van de Vlaamse regering.

De Vlaamse regering stelt 25 000 dollar ter beschikking van Unesco om vast te stellen hoe het cultureel erfgoed van Nepal er aan toe is na de recente aardbevingen. De middelen komen uit het Vlaamse Unesco Trustfonds.

Unesco meet de schade op in Nepal

Nepal werd recent getroffen door enkele aardbevingen die kort na elkaar optraden. Dit veroorzaakte heel wat menselijk leek en had eveneens een verwoestende impact op het cultureel erfgoed van het land. Uit de eerste berichten bleek dat drie culturele werelderfgoedsites, met name de Durbar-pleinen van Hanuman Dhoka (Kathmandu), Patan en Bhaktapur zo goed als volledig vernield zijn. Ook het natuurlijk werelderfgoed van Nepal is aangetast door de aardbeving. Vooral het Sagarmatha Nationaal Park met Mount Everest is zwaar getroffen. Andere sites zoals de werelderfgoedsite Lumbini, de geboorteplaats van Boeddha, en het Chitwan Nationaal Park kregen het minder zwaar te verduren maar liepen desalniettemin schade op.

Inmiddels startte de regering van Nepal een zogenaamde Post Disaster Needs Assessment (PDNA) op. Deze brengt de concrete noden op vlak van energie, infrastructuur, logistiek, gezondheid, voedselvoorziening, onderwijs en cultuur in kaart zodat een herstelstrategie op korte en lange termijn uitgestippeld kan worden. Unesco neemt de leiding over het gedeelte dat de schade aan het cultureel erfgoed evalueert. Met de steun vanuit het Vlaamse Unesco Trustfonds stuurt de Organisatie een team experten ter plaatse. Unesco heeft ruime ervaring met het bieden van hulp wanneer erfgoed beschadigd is of zelfs verloren gaat door (natuur)rampen of gewapende conflicten.

De Vlaamse overheid doet tweejaarlijks een bijdrage aan het Vlaamse Unesco Trustfonds. Het fonds ondersteunt hoofdzakelijk Unesco-projecten met een focus op zuidelijk Afrika en op erfgoed. Op 3 april 2015 besliste de Vlaamse Regering om een nieuwe bijdrage van 900 000 euro te reserveren voor 2015-2016.

]]>
UNESCO info 95http://unesco-vlaanderen.be/2015/5/26/unesco-info-95Tue, 26 May 2015 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2015/5/26/unesco-info-95O.a. aandacht voor 10 jaar Marien Werelderfgoed, de balans van de in 2000 afgesproken internationale onderwijsdoelen, Vlaamse steun voor het Syrisch erfgoed en samenwerking tussen oceaanwetenschap en sport.

UNESCO info 95Unesco viert 10 jaar Marien Werelderfgoed: Unesco kon de voorbije jaren heel wat vooruitgang boeken inzake de bescherming van 's werelds meest bijzondere zeegebieden. Vlaamse steun en expertise waren daarbij onontbeerlijk.

Slechts een derde van de landen krijgt een goed onderwijsrapport: Unesco maakt de balans op van de in 2000 afgesproken internationale onderwijsdoelen.

10 jaar Unesco in Oostende, dé hub voor meer dan 1 000 oceaanexperten wereldwijd: In Brugge kwamen 168 experten uit 54 landen bijeen voor de viering van 10 jaar UNESCO/IOC Project Office for IODE in Oostende.

Internationale gemeenschap mobiliseren voor Syrië: Unesco en de Europese Unie gaan samenwerken om de internationale gemeenschap te mobiliseren om het erfgoed van Syrië zo goed mogelijk te beschermen. Vlaanderen is de lijm die beide partners verbindt.

We moeten dringend zorgvuldiger omspringen met water: Nieuw waterrapport waarschuwt voor watertekorten als we niet dringend duurzamer omgaan met water. De opvolgers van de Millenniumdoelstellingen houden daar best rekening mee.

Is mobiele technologie de sleutel tot onderwijs voor iedereen?: Mobiele telefoons en tablets zouden wel eens de oplossing kunnen zijn om 'eerste wereld' onderwijskansen te bieden aan 's werelds armste gemeenschappen.

De wereld rond voor de sport en de oceaan: Een zeilrace rond de wereld was tezelfdertijd een beetje een wetenschappelijke expeditie. Relaas van een opmerkelijk partnerschap dat Unesco aanging met de Barcelona World Race.

Geweld op school hypothekeert leerkansen van miljoenen meisjes: Policy paper vraagt meer aandacht voor geweld op basis van geslacht op school, in het bijzonder in het kader van de nieuwe ontwikkelingsdoelen.

Download UNESCO info 95


UNESCO info verschijnt vier keer per jaar. Abonnementen lopen per kalenderjaar. Voor 10 euro valt het tijdschrift bij je in de bus. Bestellen kan via info@unesco-vlaanderen.be

]]>
Fotowedstrijd rond erfgoedhttp://unesco-vlaanderen.be/2015/4/20/fotowedstrijd-rond-erfgoedMon, 20 Apr 2015 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2015/4/20/fotowedstrijd-rond-erfgoedDe Vlaamse Unesco Commissie vraagt jongeren tussen 11 en 15 jaar om te tonen wat zij als erfgoed beschouwen.

Fotowedstrijd rond erfgoed


]]>
Unesco lanceert sociale mediacampagne voor erfgoedbescherminghttp://unesco-vlaanderen.be/2015/3/31/unesco-lanceert-sociale-mediacampagne-voor-erfgoedbeschermingTue, 31 Mar 2015 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2015/3/31/unesco-lanceert-sociale-mediacampagne-voor-erfgoedbeschermingAls reactie op de recente beeldenstormen in Irak lanceert Unesco een internationale bewustmakingscampagne voor erfgoedbehoud.

Unesco lanceert sociale mediacampagne voor erfgoedbeschermingUnesco heeft op zaterdag 28 maart 2015 een internationale campagne rond de bescherming van erfgoed gelanceerd. De locatie voor de lancering was symbolisch: de Universiteit van Bagdad in Irak.

"Als gewelddadige extremisten zeggen dat de mensheid geen grote gemeenschap vormt die waarden deelt, als ze zeggen dat 'werelderfgoed' niet bestaat, als ze zeggen dat pre-islamitisch erfgoed afgoderij is, als ze zeggen dat diversiteit gevaarlijk is en dat tolerantie en dialoog onaanvaardbaar zijn, dan moeten we reageren," zei Irina Bokova, directeur-generaal van Unesco, bij de lancering van de campagne. "We moeten reageren door te laten zien dat uitwisseling en dialoog tussen culturen de drijvende krachten van de geschiedenis zijn. We moeten laten zien dat diversiteit altijd een sterkte was - en zal blijven - voor alle samenlevingen."

De #Unite4Heritage campagne is bedacht als reactie op de vernieling en de plundering van erfgoed in conflictgebieden, zoals recent herhaaldelijk gebeurde in Irak. Eerder lieten studenten van de Universiteit van Bagdad al hun afschuw blijken na de verspreiding van beelden van de vernieling van erfgoed in hun land. Ze riepen iedereen op om zich tegen dergelijke wandaden te verzetten.

G Unesco lanceert sociale mediacampagne voor erfgoedbescherming

"Vandaag sturen we een niet mis te verstane boodschap de wereld in. We accepteren geen culturele schoonmaak en we zullen er samen alles aan doen om het te stoppen," verklaarde Bokova. "We lanceren deze campagne hier in Bagdad en zullen ze verspreiden over de regio en de hele wereld, gesterkt door de overtuiging en de waarden die we delen."

De campagne roept mensen uit de regio en over de hele wereld op om een foto te nemen van hun favoriete stuk erfgoed of kunstvoorwerp en deze vervolgens te publiceren op sociale media zoals Twitter, Facebook en Instagram met de hashtag #Unite4Heritage. Je kan je steun voor erfgoedbehoud ook tonen met een selfie waarop je een bordje met #Unite4Heritage toont. Alle beelden zullen worden verzameld op de campagnesite.
]]>
Unesco bezorgd om boekverbrandingen in Irakhttp://unesco-vlaanderen.be/2015/2/11/unesco-bezorgd-om-boekverbrandingen-in-irakWed, 11 Feb 2015 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2015/2/11/unesco-bezorgd-om-boekverbrandingen-in-irakAanhoudende vernieling van cultureel erfgoed in Irak baart grote zorgen.

Unesco bezorgd om boekverbrandingen in IrakEr komen verschillende alarmerende berichten uit Irak over de massale vernietiging van boeken in musea, bibliotheken en universiteiten van Mosul. Unesco directeur-generaal Irina Bokva reageert met afschuw: "Deze vernietiging is een nieuw dieptepunt in de culturele schoonmaak die gepleegd wordt in gebieden die gecontroleerd worden door gewapende extremisten. Het komt bovenop de systematische vernieling van erfgoed en de vervolging van minderheden. Deze acties zijn gericht op het uitwissen van de culturele diversiteit die de ziel van het Iraakse volk vormt."

Volgens berichten in verschillende media zijn er de afgelopen weken duizenden boeken over filosofie, recht, wetenschap en poëzie moedwillig verbrand. Als deze verhalen kloppen, gaat het om een van de grootste vernietigingen van bibliotheekcollecties ooit.

"Het verbranden van boeken is een aanslag tegen de cultuur en de kennis, zoals we recent ook zagen in Timbuktu bij de verbranding van de manuscripten van het Ahmed Baba Centrum. Dergelijk geweld komt voort uit een fanatiek project dat zowel mensenlevens als intellectuele creatie viseert. Unesco is 70 jaar geleden opgericht om dit soort van geweld te bestrijden door middel van onderwijs, wetenschap en cultuur met instrumenten voor vrede en dialoog. Dergelijke vernietigingen zijn een trieste herinnering aan het feit dat de landen van de wereld moeten blijven samenwerken om dit soort van fanatisme te bestrijden," aldus Irina Bokova.

Unesco volgt de culturele schoonmaak in Irak al gedurende verschillende maanden en veroordeelt systematisch de activiteiten van gewapende extremisten die zich richten op de vernieling van cultureel erfgoed, op de vervolging van culturele en religieuze minderheden en op de vernietiging van documenten die de geschreven getuigenis vormen van een van de oudste beschavingen van onze geschiedenis.

]]>
Het architecturale oeuvre van Le Corbusier genomineerd als werelderfgoedhttp://unesco-vlaanderen.be/2015/1/28/het-architecturale-oeuvre-van-le-corbusier-genomineerd-als-werelderfgoedWed, 28 Jan 2015 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2015/1/28/het-architecturale-oeuvre-van-le-corbusier-genomineerd-als-werelderfgoedZeven landen dienen een werelderfgoednominatiedossier rond het architecturale oeuvre van Le Corbusier in bij Unesco.

Het architecturale oeuvre van Le Corbusier genomineerd als werelderfgoedZeven landen, waaronder België, hebben een nominatiedossier ingediend bij Unesco om het architecturale oeuvre van Le Corbusier te laten inschrijven op de Werelderfgoedlijst. Daartoe is op 19 januari 2015 een ondertekeningsceremonie gehouden op de hoofdzetel van Unesco in Parijs. Eerdere pogingen om het oeuvre als werelderfgoed te laten erkennen (in 2009 en 2011) mislukten.

Het nominatiedossier dat is ingediend bij Unesco behelst een zogenaamde seriële nominatie en omvat 17 gebouwen en gebouwcomplexen uit zeven landen: Argentinië, België, Duitsland, Frankrijk, India, Japan en Zwitserland. Voor België gaat het om de woning Guiette in Antwerpen, het enige nog bestaande werk van Le Corbusier in ons land en de unieke realisatie van het 'Maison Citrohan', een van de vroege theoretische woningmodellen van Le Corbusier.

Nu het dossier is ingediend start de formele evaluatieprocedure: het dossier wordt eerst inhoudelijk onderzocht door experts van de Internationale Raad voor Monumenten en Landschappen (ICOMOS). In het najaar brengt een delegatie een bezoek aan alle 17 sites. Op basis van de bureaustudie en de bezoeken ter plaatse brengt ICOMOS tegen mei 2016 een advies uit aan het Werelderfgoedcomité van Unesco. In de zomer van 2016 volgt een uitspraak over het al dan niet krijgen van een plaats op de Werelderfgoedlijst.

]]>
Zoniënwoud kandidaat Unesco werelderfgoedhttp://unesco-vlaanderen.be/2014/10/31/zoniënwoud-kandidaat-unesco-werelderfgoedFri, 31 Oct 2014 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2014/10/31/zoniënwoud-kandidaat-unesco-werelderfgoedOns land gaat onderzoeken of het Zoniënwoud in aanmerking komt voor een inschrijving op de Werelderfgoedlijst.

Zoniënwoud kandidaat Unesco werelderfgoedVlaanderen, Wallonië en Brussel willen het Zoniënwoud door Unesco laten erkennen als werelderfgoed. De drie gewestministers voor Leefmilieu en de drie gewestministers voor Erfgoed ondertekenden vandaag een intentieverklaring om de officiële kandidatuur van het Zoniënwoud voor te bereiden. Dat gezamenlijke engagement gaat enerzijds over de opname van de strengst beschermde delen van het Zoniënwoud op de lijst van de beukenwouden in Europa die Unesco nu al erkent. Anderzijds willen de gewesten onderzoeken hoe het Zoniënwoud als geheel erkend kan worden als Unesco-werelderfgoed.

Ongerept beukenwoud

Eerder erkende Unesco al andere ongerepte beukenwouden: in 2007 die in de Karpaten en in 2011 vijf Duitse beukenwouden. Het Werelderfgoedcomité vroeg toen ook om na te gaan hoe die serie nog verder uitgebreid kan worden tot een netwerk dat álle types van ongerepte beukenwouden in Europa omvat. Duitsland startte daarop een internationaal onderzoeksproject. Uit alle geïnventariseerde beukenwouden werd een shortlist samengesteld met 37 potentieel 'werelderfgoedwaardige' beukenwouden. Ook het Zoniënwoud kreeg een plek op die lijst. In januari 2016 moeten de definitieve nominatiedossiers ingediend worden bij Unesco. In 2017 wordt de definitieve uitspraak verwacht.

Werelderfgoed als geheel

In de intentieverklaring engageren de drie gewesten zich ook om te onderzoeken of het volledige Zoniënwoud erkend zou kunnen worden als werelderfgoed op basis van culturele en natuurlijke criteria. Dat studiewerk is gepland voor 2015 en 2016. In een eerste fase zullen de bijzondere landschappelijke en archeologische waarden en cultuurhistorische relicten van het hele woud geïnventariseerd worden.

Een tweede fase omvat het onderzoek van de eventuele 'uitzonderlijke universele waarde' op basis van een of meerdere culturele criteria, en de daarmee samenhangende vergelijkende analyse. In een derde fase wil men ten slotte nagaan of het Zoniënwoud nog voor andere internationale statuten in aanmerking kan komen. Daarna kan een officiële kandidatuur tot erkenning als werelderfgoed als geheel volgen.

Samenwerking tussen gewesten

De ondertekening van de intentieverklaring door de drie gewesten is een nieuwe stap in de intergewestelijke samenwerking rond het Zoniënwoud. In 2008 maakten de gewesten via een gezamenlijke Structuurvisie voor het Zoniënwoud afspraken om het beheer van het Zoniënwoud zoveel mogelijk af te stemmen. In 2012 werd een overlegstructuur opgezet waarin alle bestuursniveaus én het middenveld participeren. De samenwerking rond het Unesco-erkenningsdossier kan de afstemming van het beheer tussen de drie gewesten alleen maar versterken.

Minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed Geert Bourgeois: "Vanuit de Vlaamse regering steunen we de erkenning van het Zoniënwoud als natuurwerelderfgoed wegens zijn unieke mix aan cultuurhistorische waarden, een hoge ecologische waarde, en de hoge belevingswaarde voor een groot publiek. Daarnaast is het Zoniënwoud van groot belang als groene long voor Brussel en de Vlaamse rand. We hopen om in 2016 het dossier in te dienen zodat we kunnen aansluiten bij de reeds door Unesco erkende natuurlijke werelderfgoedsite "Ongerepte beukenwouden in Duitsland en de Karpaten"."

Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw: "Voor het eerst dienen de drie gewesten samen een dossier in bij Unesco. Het Zoniënwoud, de groene long van Brussel, verdient dan ook internationale waardering. Het woud heeft een unieke ecologische waarde en is tegelijk een echte trekpleister voor wie houdt van wandelen, fietsen, paardrijden of nordic walken. Ook vissers vinden vlot de weg naar de verschillende vijvers verspreid over 4500 hectaren. Bovendien zal deze dubbele erkenning voor het Zoniënwoud als ongerept beukenwoud en als werelderfgoed bijdragen tot een betere bescherming van dit unieke woud."

]]>