UNESCO Platform Vlaanderen, thema "documentair erfgoed"http://www.unesco-vlaanderen.be2014-12-06T22:42:56Het UNESCO Platform Vlaanderen legt zich in de eerste plaats toe op het zo breed mogelijk verspreiden van informatie over de activiteiten en programma’s van UNESCO. Dat doet ze onder meer via het driemaandelijks tijdschrift UNESCO info, door het uitgeven van brochures rond specifieke UNESCO-prioriteiten en door het runnen van een informatie- en documentatiecentrum waar mensen kunnen aankloppen met vragen die verband houden met UNESCO.http://www.unesco-vlaanderen.be/media/html/unesco_platform_vlaanderen_logo.pngUNESCO Platform Vlaanderen, thema "documentair erfgoed"http://www.unesco-vlaanderen.benlUNESCO info 92http://www.unesco-vlaanderen.be/2014/6/4/unesco-info-92Wed, 04 Jun 2014 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2014/6/4/unesco-info-92O.a. aandacht voor het ergfoed van WOI als werelderfgoed en voor de Vlaamse bijdrage aan de Unesco-programma's voor immaterieel cultureel erfgoed en oceanografie.

UNESCO info 92Om nooit meer te vergeten: Vlaanderen start een breed overleg dat moet leiden tot de erkenning van het erfgoed van de Eerste Wereldoorlog als werelderfgoed.

Met vereende kracht werken aan duurzame ontwikkeling: Experts buigen zich op bijeenkomst over de vraag hoe de verschillende cultuurconventies van Unesco kunnen samenwerken om wereldwijd duurzame ontwikkeling te bevorderen.

Internationaal verbinden, plannen en versterken van het borgen van immaterieel erfgoed: Een door Vlaanderen ondersteund Unesco-project gaat dit jaar zeven staten in Zuidelijk Afrika helpen bij het uitwerken van een beleid rond immaterieel cultureel erfgoed.

Op naar een Europees expertennetwerk: Verschillende Nationale Unesco Commissies van Europese landen gaan samenwerken om hun slagkracht te vergroten.

De kostprijs van de leercrisis: Omdat de kwaliteit van het onderwijs onvoldoende is, sorteren veel investeringen in het (basis)onderwijs weinig of geen effect. Zo verliest de wereldgemeenschap jaarlijks 129 miljard dollar.

Opinie: Wie maalt er om de leerlingen? Onderwijs dat steeds uit hetzelfde vaatje tapt, lest slechts de dorst van enkelen. Als we daadwerkelijk geen enkel talent willen verloren laten gaan, dan moet het anders.

Digitalisering van cultureel erfgoed: Expertseminarie in Brussel pleit voor een aanpassing en harmonisering van de auteursrechtenwetgeving om de digitalisering van cultureel erfgoed op grotere schaal te kunnen voortzetten.

Gidsland voor zeewetenschappelijk onderzoek: Vlaanderen trok vijftien jaar geleden de kaart van de samenwerking met Unesco. Het leidde tot een nieuw tijdperk in het beheer van oceanografische data en bevorderde duurzame ontwikkeling in kustgebieden en droge streken in onder meer Afrika en Latijns-Amerika.

Duurzaam beheer van berggebieden: Bergen fungeren als barometers van de klimaatverandering. Hun kwetsbare ecosystemen vergen een specifieke aanpak om de duurzaamheid van onze toekomst te verzekeren.

Internationale studie van jeugdmigratie: Migratie biedt jonge mensen kansen op onderwijs en werk maar brengt ook ongelijkheden en spanningen voort. Een internationale studie van de Verenigde Naties brengt de situatie van jonge migranten overal ter wereld in beeld.

Download UNESCO info 92


UNESCO info verschijnt vier keer per jaar. Abonnementen lopen per kalenderjaar. Voor 10 euro valt het tijdschrift bij je in de bus. Bestellen kan via info@unesco-vlaanderen.be

]]>
Digitalisering van cultureel erfgoedhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2014/5/9/digitalisering-van-cultureel-erfgoedFri, 09 May 2014 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2014/5/9/digitalisering-van-cultureel-erfgoedExpertseminarie in Brussel pleit voor een aanpassing en harmonisering van de auteursrechtenwetgeving om de digitalisering van cultureel erfgoed op grotere schaal te kunnen voortzetten.

Digitalisering van cultureel erfgoedAllerlei instellingen en organisaties zetten zich al geruime tijd in om cultureel erfgoed universeel toegankelijk te maken. Projecten zoals het Memory of the World programma van Unesco rond archieven en documentair erfgoed of Wikisource van Wikimedia zijn daar slechts twee voorbeelden van. Doordat de hedendaagse technologie steeds gesofisticeerder en toegankelijker wordt, heeft de manier waarop we inhoud digitaal opslaan en verdelen invloed op de eeuwenoude opvattingen over auteurschap, uitgeverijen, toegankelijkheid en auteursrecht. Er is sprake van een spanningsveld tussen twee concepten: open access en copyright.

Naar aanleiding van de Internationale Dag van het Boek en het Auteursrecht (beter bekend onder de publieksnaam Wereldboekendag) organiseerde de Vlaamse Unesco Commissie in samenwerking met Wikimedia een expertseminarie in Brussel op 24 april 2014. Het seminarie bood de gelegenheid om van gedachten te wisselen over de risico's, uitdagingen en ontwikkelingen op het gebied van massadigitalisatie en de toegang tot cultureel erfgoed met verschillende nationale en internationale sprekers.

Huidige auteursrechtenwetgeving schiet tekort

Het seminarie nam een namiddag in beslag en bestond uit twee panelgesprekken. Het eerste panel bestond uit organisaties die al enkele (of heel wat) initiatieven rond de digitalisering van cultureel erfgoed ondernomen hebben en hun ervaringen deelden. Zo stelde de Britse Nationale Bibliotheek haar digitaliseringsproject in het kader van Europeana voor. Wikimedia benadrukte dat het publieke karakter en de toegankelijkheid van Wikipedia en Wikisource als informatiekanalen voordelen zijn die optimaler benuttigd moeten worden. Wikipedia gebruikt voor de pagina's rond ruimtevaarttechnologie bijvoorbeeld enkel NASA als bron voor tekst en foto's terwijl het Europees Ruimteagentschap eveneens over nuttig informatie beschikt - maar een strenger auteursrechtenbeleid hanteert. Het uniformiseren van auteursrechten zou een vooruitgang betekenen in het democratiseringsproces van cultureel erfgoed, aldus Jean Fréderic Berthelot van Wikimedia. Rony Vissers van PACKED vzw, het Vlaams expertisecentrum rond digitalisering van erfgoed, stelde het project Open Cultuur Data voor. Volgens Vissers zou digitalisering deel moeten uitmaken van het institutioneel beleid waarbij expertisecentra financiële steun krijgen van de bevoegde autoriteiten, die zelf ook geschoold moeten zijn in digitalisering. Bovendien is er ook een kader van kwalitatieve controle nodig. Volgens PACKED staat de huidige auteursrechtenwetgeving deze volgende stappen in de weg.

Volop de kaart van digitalisering trekken

Het tweede panel bestond uit Europese beleidsmakers van de Europese Commissie en de Federatie voor Europese Uitgevers. Marco Giorello, vicevoorzitter van de afdeling Auteursrechten binnen het Directoraat-Generaal Interne Markt en Consumentenzaken, zei dat de digitalisering van cultureel erfgoed al enkele jaren een prioriteit vormt binnen het beleid van de Europese Commissie. Hoewel de Commissie de onderhandelingsprocessen poogt te faciliteren, duiken enkele problemen op zoals het identificeren en het opsporen van eigenaarschap, het volume van hetgeen gedigitaliseerd moet worden en daarmee gepaard het hoge aantal licenties dat daarvoor nodig is. Giorello stelt voor om een nieuw concept van collectieve licenties te introduceren. Op die manier zouden werken gebruikt en hergebruikt kunnen worden op een transnationaal niveau. De meningen hierover zijn echter zeer uiteenlopend, waardoor de onderhandelingen stroef verlopen. Krzysztof Nichczynski, beleidsmedewerker van het Directoraat-Generaal CONNECT (verantwoordelijk voor de Digitale Agenda voor Europa), is een grote voorstander van het digitaliseren van cultureel erfgoed en verwees naar de Commissie haar aanbeveling over digitalisering en online toegankelijkheid van cultureel materiaal en digitale preservatie. Hij roept op om de inspanningen te verhogen en gebruik te maken van het EU Structureel Fonds alsook van private investeringen. Op deze manier is ook het Europeana platform ontstaan. Tenslotte sprak Enrico Turrin in naam van de Federatie van Europese Uitgevers. Turrin wees op de voordelen van de conventionele auteursrechten, o.a. de inkomstengarantie voor uitgevers om zo blijvend te investeren in nieuwe creatieve werken. De Federatie staat open voor dialoog en is bereid om mee te werken aan het identificeren van eigenaarschap (bijvoorbeeld ARROW database).

Aanbevelingen

Moderator Gwen Frank van Open Acces and Wikimedia Commons vatte de middag samen. De oproep naar een geüniformeerde wetgeving omtrent auteursrechten wordt door alle partijen aangehaald. Ook de identificatie van de status van een bepaald werk met betrekking tot licenties en eigenaarschap blijkt problematisch te zijn. De partijen zien hier mogelijkheden tot samenwerking, zowel op nationaal als internationaal niveau.

]]>
Uitreiking Unesco Memory of the World certificatenhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2014/4/15/uitreiking-unesco-memory-of-the-world-certificatenTue, 15 Apr 2014 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2014/4/15/uitreiking-unesco-memory-of-the-world-certificatenPlechtigheid in Leuven voor de opname van het Archief van de Universiteit Leuven en het Universeel Bibliografisch Repertorium van Paul Otlet en Henri La Fontaine in het Memory of the World Register.

Uitreiking Unesco Memory of the World certificatenDe Vlaamse Unesco Commissie, Mundaneum en de Frans- en Duitstalige Unesco Commissie blazen verzamelen op 8 mei 2014 in Leuven voor de officiële overhandiging van de certificaten die bekrachtigen dat het Archief van de Universiteit Leuven (Ancien Régime, 1425-1797) en het Universeel Bibliografisch Repertorium van Paul Otlet en Henri La Fontaine zijn opgenomen in het Memory of the World Register van Unesco.

Het Memory of the World Register van Unesco wil de publieke opinie te sensibiliseren voor het belang van documentair erfgoed. Het Register omvat enkele van de meest opmerkelijke en waardevolle voorbeelden van documentair erfgoed. Het gaat in hoofdzaak om belangrijke archieven en bibliotheekcollecties maar ook om historische documenten, foto's en geluids- en filmopnames.

Programma

De overhandiging vindt plaats op donderdag 8 mei 2014 om 10u30 in de Centrale Bibliotheek van de KU Leuven (Mgr. Ladeuzeplein 21, 3000 Leuven). De organisatoren voorzien korte toespraken van een Unesco-vertegenwoordiger en van de voorzitters van de beide Unesco-commissies, gevolgd door een toelichting bij de Belgische elementen die recent zijn ingeschreven op het Memory of the World Register.

Na de officiële plechtigheid trekken de aanwezigen naar het Rijksarchief (Vaartstraat 24, 3000 Leuven) voor een geleid bezoek aan de gelegenheidstentoonstellingen over beide collecties. Het gebeuren eindigt met een receptie en een lunch in het Rijksarchief.

Archief Universiteit Leuven (Ancien Régime, 1425-1797)

In de zestiende eeuw was de Leuvense Universiteit de op één na grootste universiteit ten noorden van de Alpen. Stad en universiteit speelden een belangrijke internationale rol in de vroege ontwikkelingen van typografie en cartografie, evenals in de ontwikkeling van de Contrareformatie. Hoewel het bouwkundig erfgoed uit de periode 1425-1797 tot op vandaag een zeer zichtbare herinnering vormt van de invloed van de universiteit in Leuven, toch leveren de bijna 200 meter archiefstukken het overtuigendste bewijs van de maatschappelijke invloed van deze intellectuele instelling.

Het documentair erfgoed van de Oude Leuvense Universiteit is één van de meest homogene universiteitsarchieven uit het Ancien Régime. Het biedt niet enkel inzicht in de klassieke universiteitsinfrastructuur (zoals de gebouwen en de botanische tuin), maar ook in de universitaire rechtspraak en in haar administratie van de bier- en wijnkelder. Daarnaast kunnen we heel wat kennis opdoen over het functioneren van de universiteit en over de contacten tussen studenten, professoren en hun omgeving. Het archief is in 2013 opgenomen in het Memory of the World Register van Unesco.

Universeel Bibliografisch Repertorium van Paul Otlet en Henri La Fontaine

Op voordracht van het Mundaneum in Bergen (Mons) is het Universeel Bibliografisch Repertorium van Paul Otlet en Henri La Fontaine in 2013 in het Memory of the World Register van Unesco opgenomen. Het Repertorium bestaat uit een honderdtal kasten die verplaatsbare kaarten bevatten. Deze universele bibliografische index kan worden beschouwd een voorloper van de hedendaagse klasseer- en zoeksystemen.

Het hoofddoel van Otlet en La Fontaine was de toegankelijkheid van kennis te vergemakkelijken alsook de verspreiding en uitwisseling ervan tussen culturen en gemeenschappen aan te moedigen. Daartoe ontwikkelden zij aan het eind van de 19de eeuw de Universele Decimale Classificatie, die het mogelijk heeft gemaakt sneller en efficiënter informatie te delen en bij te werken. In tegenstelling tot gewone bibliotheekcatalogi geeft het Universeel Bibliografisch Repertorium informatie over alle uitgaven van een werk die wereldwijd bestonden, met aanvullende gegevens over wat al geschreven was over eender welk onderwerp.

Het repertorium is opgebouwd voor de periode 1895-1930. Dat resulteerde in ongeveer 12 miljoen indexkaarten

Memory of the World

Het Memory of the World Programme van Unesco is opgericht in 1992. De aanzet daartoe was het toenemende besef van de hachelijke toestand inzake het behoud en de toegang tot documentair erfgoed in verschillende werelddelen. De hoofddoelstellingen van het programma zijn: het stimuleren van het behoud van documentair erfgoed, de ondersteuning van de toegang tot dit erfgoed, en het wereldwijde bewustzijn vergroten van het bestaan en het belang van documentair erfgoed.

Deelnemen

Het bijwonen van de plechtigheid ter overhandiging van de Memory of the World Certificaten betreffende het Archief van de Universiteit Leuven (Ancien Régime, 1425-1797) en het Universeel Bibliografisch Repertorium van Paul Otlet en Henri La Fontaine is gratis. Het aantal beschikbare plaatsen is beperkt dus snel inschrijven is de boodschap. Inschrijven kan tot 30 april 2014.


]]>
Expertenseminarie Massadigitalisatie en de toegang tot cultureel erfgoedhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2014/4/3/expertenseminarie-massadigitalisatie-en-de-toegang-tot-cultureel-erfgoedThu, 03 Apr 2014 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2014/4/3/expertenseminarie-massadigitalisatie-en-de-toegang-tot-cultureel-erfgoedNieuwe technologie zorgt voor grotere verspreiding maar wat met het auteursrecht? Een expertenseminarie in Brussel zoekt antwoorden.

Expertenseminarie Massadigitalisatie en de toegang tot cultureel erfgoedDe Vlaamse Unesco Commissie en Wikimedia grijpen de Internationale Dag van het Boek en het Auteursrecht aan om te reflecteren over massadigitalisatie en de toegang tot cultureel erfgoed. Dit gebeurt op dondernamiddag 24 april 2014 tijdens een expertenseminarie in Brussel.

Allerlei instellingen en organisaties zetten zich al geruime tijd in om cultureel erfgoed universeel toegankelijk te maken. Projecten zoals het Memory of the World programma van Unesco of Wikisource van Wikimedia zijn daar slechts twee voorbeelden van. Doordat de hedendaagse technologie steeds gesofisticeerder en toegankelijker wordt, heeft de manier waarop we inhoud digitaal opslaan en verdelen invloed op de eeuwenoude opvattingen over auteurschap, uitgeverijen, toegankelijkheid en auteursrecht. Er is sprake van een spanningsveld tussen twee concepten: open access en copyright.

De Internationale Dag van het Boek en het Auteursrecht (beter bekend onder de publieksnaam Wereldboekendag) biedt de gelegenheid om met experts van gedachten te wisselen over risico's, uitdagingen en ontwikkelingen op het gebied van massadigitalisatie en de toegang tot cultureel erfgoed.

Onder leiding van Gwen Frank (Open Access Belgium) gaan de volgende experts met elkaar - en met het aanwezige publiek - in debat:

  • Marco Giorello, vicevoorzitter Auteursrecht, DG MARKT, Europese Commissie
  • Krzysztof Nichczyński, projectleider, DG CONNECT, Europese Commissie
  • Anne Bergman-Tahon, voorzitter van de Europes Federatie van Uitgevers
  • Rossitza Atanassova, expert digitalisatie, Britse Nationale Bibliotheek
  • Jean-Frédéric Berthelot, Wikimedia Frankrijk

 

Het expertseminarie Massadigitalisatie en de toegang tot cultureel erfgoed, georganiseerd door de Vlaamse Unesco Commissie en Wikimedia, heeft plaats op donderdag 24 april 2014 van 14u tot 16u30 in zaal Belgium III van Thon Hotel EU, Wetstraat 75, 1040 Brussel. Inschrijven kan tot 18 april 2014. Deelname is gratis. Het debat wordt gevolgd door een receptie in het kader van een expositie over digitale kunst.


Klik [hier] om in te schrijven voor het expertseminarie Massadigitalisatie en de toegang tot cultureel erfgoed op donderdag 24 april 2014 in Brussel.

]]>
Archief Leuvense universiteit krijgt extra glanshttp://www.unesco-vlaanderen.be/2013/6/19/archief-leuvense-universiteit-krijgt-extra-glansWed, 19 Jun 2013 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2013/6/19/archief-leuvense-universiteit-krijgt-extra-glansUNESCO voegt 54 inschrijvingen toe aan haar Memory of the World Register, waaronder het archief van de Universiteit van Leuven (1425-1797) en de eerste zoekmachine.

Archief Leuvense universiteit krijgt extra glansHet comité dat het Memory of the World programma van UNESCO adviseert, stelde 54 nieuwe inschrijvingen voor voor het Memory of the World Register: een lijst van opmerkelijk documentair erfgoed. Irina Bokova, directeur-generaal van de Organisatie, volgde het advies en maakte de uitbreiding officieel. Tot de nieuwe inschrijvingen behoren het archief van de Universiteit van Leuven (1425-1797) en de eerste universele bibliografische index.

Leuven was, na Parijs, de grootste universiteit ten noorden van de Alpen in de 16e eeuw. Leuven speelde ook een belangrijke internationale rol in de eerste ontwikkelingen van de typografie en de cartografie, en in de introductie van de katholieke reformatie. De bijna 200 strekkende meter van de universitaire administratie vormen een van de meest homogene universitaire archieven van het Ancien Regime. Ze geven inzicht in de realiteit van een vroege moderne universiteit, de werking ervan en de interactie tussen studenten, professoren en de bredere samenleving.

Ons land zag nog een tweede element aan het Memory of the World Register toegevoegd: het Universeel Bibliografisch Repertorium. De eerste opdracht van Paul Otlet en Henri La Fontaine aan het Internationaal Instituut voor Bibliografie in de late 19e eeuw was om een nieuwe vorm van bibliografische gids te ontwerpen, een nieuw instrument om toegang te krijgen tot informatie. Het gebruik van mobiele formulieren, ingedeeld volgens de universele taal van de Universal Decimal Classification, zorgde ervoor dat het gemakkelijker en efficiënter werd om dit instrument up-to-date te houden en dat het mondiaal ingang vond. Als eerste voorbeeld van dematerialisatie van kennis, wordt de Universele Bibliografische Index nu beschouwd als het eerste model van een zoekmachine.

Met haar Memory of the World programma zet UNESCO haar lidstaten aan om hun documentair erfgoed op een duurzame manier te beheren zodat deze waardevolle informatiebronnen in de toekomst niet opdrogen. Ter ondersteuning van het programma startte de Organisatie met de aanleg van het Memory of the World Register dat de meest bijzondere voorbeelden van documentair erfgoed voorstelt. Onder documentair erfgoed verstaat men manuscripten, geluidsopnames, beeldmateriaal en documenten die zijn opgenomen in archieven en bibliotheekcollecties. Deze zijn van essentieel belang om de geschiedenis en de evolutie van de mensheid te begrijpen.

Het Memory of the World Register bevat nu in totaal 299 documenten en collecties uit de vijf continenten, veiliggesteld op verschillende dragers van steen naar celluloid en perkament tot geluidsopnamen.


]]>
UNESCO info 87http://www.unesco-vlaanderen.be/2013/4/16/unesco-info-87Tue, 16 Apr 2013 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2013/4/16/unesco-info-87O.a. aandacht voor rehabilitatie erfgoed Mali, betere bescherming voor journalisten en waarnemingen op de oceanen...

UNESCO info 87In UNESCO info 87 lees je onder meer:

Cultureel erfgoed van Mali rehabiliteren: UNESCO is vastbesloten om het cultureel erfgoed van Mali dat het doelwit werd van moedwillige aanslagen en vernielingen, te restaureren en te vrijwaren om de nationale eenheid te herstellen.

Reddingsactie voor Nederlandstalige archieven in Guyana: Recent door UNESCO erkend documentair erfgoed verkeert in bijzonder slechte staat. Het Nationaal Archief van Nederland biedt expertise en samenwerking aan om het archief te redden.

VN wil journalisten meer bescherming bieden: Onder leiding van UNESCO zullen de Verenigde Naties een strategie uitvoeren om de veiligheid van journalisten te vergroten en straffeloosheid aan te pakken.

Een miljoen oceaanprofielen: Het Argoproject verzamelt gegevens over de oceaan die helpen om het weer te voorspellen en de gevolgen van klimaatverandering in te schatten.

Taal nieuw leven inblazen: Het Rapa Nui is een inheemse taal die steeds minder gesproken wordt op Paaseiland. Een taalacademie zet zich in om de taal van de ondergang te redden en verder te ontwikkelen.

Onderwijs is de sleutel tot meer respect voor mensenrechten: De eerste UNESCO/Bilbao Prijs voor de Promotie van een Cultuur van Mensenrechten ging in 2008 naar Stéphane Hessel die op 27 februari 2013 overleed. Aanleiding was de zestigste verjaardag van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens waarvan hij medeopsteller was. In december 2012 spraken we met hem over Desmond Tutu, de laureaat van de UNESCO/Bilbao Prijs 2012. Hij uitte zijn bezorgdheid over de aanhoudende schendingen van de mensenrechten maar toonde zich tezelfdertijd enthousiast over de geboekte vooruitgang.

Het meisje van de foto: Een campagnebeeld van de Internationale Herdenkingsdag voor de Holocaust levert een opmerkelijk verhaal op.

Draslanden bezorgen ons water: Het Internationaal Jaar van Samenwerking op het gebied van Water is een uitgelezen gelegenheid om het belang van draslanden voor de algemene watervoorziening onder de aandacht te brengen.

Ontdek je passie en hou je doel voor ogen: Jonge Arabische UNESCO Goodwill Ambassadrice wil een voorbeeld zijn voor jonge vrouwen overal ter wereld om te kiezen voor de wetenschap.

Download UNESCO info 87


UNESCO info verschijnt vier keer per jaar. Abonnementen lopen per kalenderjaar. Voor 10 euro valt het tijdschrift bij je in de bus. Bestellen kan via info@unesco-vlaanderen.be

]]>
UNESCO op de bres voor cultureel erfgoed Malihttp://www.unesco-vlaanderen.be/2013/2/1/unesco-op-de-bres-voor-cultureel-erfgoed-maliFri, 01 Feb 2013 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2013/2/1/unesco-op-de-bres-voor-cultureel-erfgoed-maliUNESCO is vastbesloten om het cultureel erfgoed van Mali dat het doelwit werd van moedwillige aanslagen en vernielingen, te restaureren en vrijwaren om de nationale eenheid te herstellen.

UNESCO op de bres voor cultureel erfgoed MaliIrina Bokova, directeur-generaal van UNESCO, kondigde op 30 januari 2013 aan dat UNESCO er alles zal aan doen om het cultureel erfgoed van Mali te vrijwaren en in ere te herstellen. "Het vormt een essentieel onderdeel van de identiteit en de geschiedenis van het land en is van fundamenteel belang voor de toekomst ervan," zo zei Bokova. "De restauratie en de wederopbouw zal de bevolking van Mali de kracht en het vertrouwen geven om de nationale eenheid te herstellen en de blik op de toekomst te richten."

Nationale eenheid herstellen

"Nu de situatie in Timboektoe stilaan normaliseert, moeten we er alles aan doen om de mensen van Mali te helpen om de bladzijde om te slaan in het licht van de nationale samenhang," meent de directeur-generaal. "De recente escalatie van de moedwillige vernieling van Mali's erfgoed maakt dit des te dringender."

UNESCO is vastbesloten om te helpen bij de heropbouw van de mausolea van Timboektoe en de graftombe van Askia in Gao. De Organisatie zal expertise en middelen mobiliseren om te helpen bij het beschermen en bewaren van de oude manuscripten die getuigen van de rijke geschiedenis van de regio als belangrijk centrum voor de islamitische ontwikkeling.

Actieplan opstellen

Van zodra de veiligheid op het terrein het toelaat, zal UNESCO een delegatie experts naar het land afvaardigen om de schade op te meten en de meest dringende behoeften op te lijsten. Op basis daarvan wil de Organisatie in samenwerking met de Malinese overheid een actieplan opstellen voor de heropbouw en de rehabilitatie van het getroffen erfgoed.

De drie grote moskeeën van Timboektoe - Djingareyber, Sankore en Sidi Yahi - en 16 mausolea staan sinds 1988 ingeschreven op de Werelderfgoedlijst. De graftombe van Askia in de stad Gao volgde in 2004. Tengevolge van de vernieling van 11 mausolea en van de deuren van Sidi Yahi zijn beide inschrijvingen in juli 2012 toegevoegd aan de Lijst van het Bedreigd Werelderfgoed.

UNESCO bezorgde topografische kaarten en coördinaten aan de strijdkrachten van Mali, Frankrijk en Tsjaad om te vermijden dat werelderfgoedsites zouden getroffen worden in de strijd om de moslimrebellen te verdrijven.

Illegale handel bestrijden

"In woelige tijden is het risico op illegale handel in cultuurgoederen het grootst," waarschuwde Bokova. "Vooral de vermaarde manuscripten van Mali vormen een kwetsbaar doelwit." Daarmee herinnerde ze aan het belang van de Conventie betreffende de middelen om de illegale import, export en eigendomsoverdracht van cultuurgoederen te verbieden en te verhinderen van 1970. Ze herhaalde haar oproep aan de regeringen van Mali's buurlanden, Interpol, de Werelddouaneorganisatie en alle betrokkenen bij de kunsthandel om waakzaam te zijn voor de illegale uitvoer van culturele artefacten uit het land. "Deze schatten zijn bijzonder waardevol en kwetsbaar. We moeten snel handelen," besloot ze.

Er zijn naar schatting 300.000 manuscripten ondergebracht in openbaren en private collecties in Timboektoe. Veel daarvan dateren uit de periode van de 13de tot de 16de eeuw en zijn het werk van vermaarde geleerden die in de stad woonden of die de stad bezochten naar aanleiding van de oude markten van Noord-Afrika, Al-Andalus en de meest oostelijk gelegen landen van de Arabische regio. Deze oude manuscripten leren ons veel over eeuwen beschaving en behandelen onderwerpen zoals religie, wiskunde, geneeskunde, astronomie, muziek, literatuur en architectuur.

In 1974 hield UNESCO bij de oprichting van het Ahmed Baba onderzoekscentrum waar zo'n 40.000 manuscripten worden bewaard. Daarvan zijn er ongeveer 10.000 gedigitaliseerd. UNESCO wil met de beheerders van openbare en private collecties samenwerken om de efficiënte bewaring van het documentair erfgoed te garanderen en zet daarvoor in op zoveel mogelijk digitalisering.


]]>
UNESCO info 86http://www.unesco-vlaanderen.be/2012/12/5/unesco-info-86Wed, 05 Dec 2012 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2012/12/5/unesco-info-86O.a. aandacht voor alfabetisering in Irak, ondersteuning democratisering in Tunesië en bescherming biodiversiteit in Congo...

UNESCO info 86In UNESCO info 86 lees je onder meer:

Een nieuwe aanpak bij UNESCO: Nieuwe strategie moet de werking van UNESCO beter doen inspelen op hedendaagse uitdagingen.

Op weg naar democratie: UNESCO opende een kantoor in Tunessië. In het eerste werkjaar lag de nadruk op het stimuleren en ondersteunen van de persvrijheid en de vrije meningsuiting in het land.

61 miljoen kinderen zaten nog nooit op een schoolbank: De deur tot basisonderwijs blijft dicht voor 61 miljoen kinderen. Wereldwijd is de daling van dit aantal gestopt en in Afrika stijgt het zelfs. Dat zijn de onrustwekkende conclusies van een nieuwe UNESCO-studie, gebundeld in een online-atlas.

De kracht van geletterdheid: UNESCO bundelt getuigenissen van Iraakse burgers die een nieuwe wending aan hun leven konden geven dankzij alfabetisering.

Terugblikken om meer garanties te hebben op een vreedzame toekomst: UNESCO stelt twee projecten voor ter ondersteuning van de ontwikkeling van Holocausteducatie en onderwijs over de geschiedenis en gevolgen van volkerenmoord.

We moeten onze verantwoordelijkheid nemen: De klimaatverandering stelt ons voor de moeilijkste keuze die we ooit hebben moeten maken met betrekking tot onze impact op toekomstige generaties. Een ethische benadering van dit probleem moet tegengewicht bieden aan een louter economische aanpak.

Gezondheid oceaan niet op het spel zetten: Ingrijpen in het ecosysteem van de oceaan kan voordelen opleveren maar de gevolgen op lange termijn zijn een onbekende factor. De Intergouvernementele Oceanografische Commissie van UNESCO roept daarom op tot voorzichtigheid.

Erfgoed bewaren en burgerrechten beschermen: Digitale documenten en archieven zijn steeds meer de norm. Maar zijn we wel voldoende voorbereid om de bewaring ervan op lange termijn te garanderen en misbruiken te voorkomen? UNESCO trekt het debat internationaal op gang.

Natuurherstel in Centraal-Afrika: Vlaamse studente die stage liep bij het UNESCO Werelderfgoedcentrum, belicht enkele programma's voor de bescherming en duurzame ontwikkeling van natuurlijk erfgoed in Afrika.

Download UNESCO info 86


UNESCO info verschijnt vier keer per jaar. Abonnementen lopen per kalenderjaar. Voor 10 euro valt het tijdschrift bij je in de bus. Bestellen kan via info@unesco-vlaanderen.be

]]>
UNESCO@vlaanderen: Immaterieel en Roerend Erfgoedhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2012/2/14/unesco@vlaanderen-immaterieel-en-roerend-erfgoedTue, 14 Feb 2012 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2012/2/14/unesco@vlaanderen-immaterieel-en-roerend-erfgoedE-publicatie met voorstelling van immaterieel en documentair erfgoed in Vlaanderen dat erkenning kreeg van UNESCO.

UNESCOvlaanderen immaterieel en roerend erfgoedUNESCO is het best bekend voor haar inspanningen om erfgoed te beschermen. Anders dan vaak gedacht, blijven deze activiteiten niet beperkt tot het beschermen van uitzonderlijke monumenten en landschappen via de Werelderfgoedconventie. Ook andere vormen van erfgoed zoals immaterieel en roerend erfgoed zijn immers van bijzonder belang en verdienen aandacht en bescherming.

Zo wakkert het Memory of the World-programma het bewustzijn aan over het bestaan en het belang van documentair erfgoed (collecties van bibliotheken, archieven en musea) en biedt het de lidstaten van UNESCO praktische en technische ondersteuning om documentair erfgoed te bewaren. Een ander belangrijk aandachtspunt van het programma is om het documentair erfgoed zo universeel mogelijk toegankelijk te maken.

Om de publieke opinie te sensibiliseren over de onschatbare waarde van documentair erfgoed, startte UNESCO met het aanleggen van het Memory of the World Register dat enkele van de meest opmerkelijke en betekenisvolle voorbeelden van documentair erfgoed bundelt. Daaronder ook twee archieven in Vlaanderen.

In oktober 2003 breidde UNESCO haar arsenaal aan instrumenten om alle mogelijke vormen van erfgoed te beschermen uit met de Conventie voor de borging van het immaterieel cultureel erfgoed. De conventie richt zich op het vrijwaren van orale tradities en expressies (inclusief talen als uitdragers van immaterieel cultureel erfgoed), podiumkunsten, sociale gebruiken, rituelen en festiviteiten, kennis en gebruiken met betrekking tot de natuur en het universum, en de knowhow die voortkomt uit traditionele ambachten. Hoe Vlaanderen een beleid ontwikkelt dat de geest van deze Conventie op het erfgoedveld in de praktijk brengt en welke voorbeelden van immaterieel cultureel erfgoed uit Vlaanderen in het kader van het verdrag internationale erkenning kregen, leest u in het derde deel van onze redactionele reeks waarin we in kaart brengen wat er allemaal leeft in Vlaanderen dat verband houdt met UNESCO.

Inhoud

Het borgen van immaterieel cultureel erfgoed in Vlaanderen: Sinds ons land in 2006 toetrad tot de UNESCO-Conventie voor de borging van het immaterieel cultureel erfgoed, werkt Vlaanderen een beleid uit dat de geest van het verdrag weerspiegelt.

Rijkgeschakeerde waaier van immaterieel cultureel erfgoed: Een korte voorstelling van de elementen die voor ons land zijn uitgestald in de wereldetalage van het immaterieel cultureel erfgoed.

Ludodiversiteit in Vlaanderen en elders: De wijze waarop Vlaanderen de voorwaarden schept om volkssporten te laten gedijen, is door UNESCO erkend als een project dat wereldwijd inspiratie kan bieden voor het borgen van immaterieel cultureel erfgoed.

Documentair erfgoed in Vlaanderen: Vlaanderen beschikt over twee internationaal gerenommeerde archieven die een uniek inzicht bieden in de ontwikkeling van de internationale handelsbetrekkingen en de geschiedenis van de boekdrukkunst.

Download het derde deel van onze redactionele reeks over UNESCO in Vlaanderen dat in het teken staat van immaterieel en roerend erfgoed

 

Eerder verschenen in deze reeks

UNESCO@vlaanderen: Onderwijs

UNESCO@vlaanderen: Werelderfgoed


]]>
UNESCO info 82http://www.unesco-vlaanderen.be/2011/11/16/unesco-info-82Wed, 16 Nov 2011 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2011/11/16/unesco-info-82O.a. aandacht voor de onzichtbare additieven in ons (drink)water, de situatie van het secundair onderwijs in Afrika en de toekomst van het gedrukte boek…

UNESCO info 82

In UNESCO info 82 lees je onder meer:

De onzichtbare additieven in ons water: Chemische stoffen waarover niemand zich eerder zorgen maakte, komen steeds vaker voor in het milieu en het (drink)water. Deze vaststelling verdient meer aandacht omdat er mogelijks gevaar bestaat voor mens en natuur. UNESCO zet het probleem op de agenda.

Twee op drie kinderen in Afrika kunnen niet naar de middelbare school: Er zijn onvoldoende plaatsen op de schoolbanken in het secundair onderwijs. Meisjes zijn hiervan het grootste slachtoffer maar overal zijn er aanzienlijke investeringen nodig om jonge mensen de kans te geven om aan armoede te ontsnappen.

Waarom geen vrouw in de wetenschap? Er is geen enkele reden waarom vrouwen niet even goed als mannen kunnen presteren in de wetenschappelijke wereld. UNESCO en L'Oréal startten een internationaal programma om vrouwen te stimuleren om te kiezen voor wetenschappen. Het nationale luik van dit programma kende onlangs drie beurzen toe aan jonge onderzoeksters.

Kindsoldaten een nieuwe toekomst bieden: UNESCO Goodwill Ambassadeur Forest Whitaker spreekt over zijn inzet om kinderen en jongeren die buiten hun wil in een wereld van geweld terechtkwamen, te helpen om hun leven terug op een spoor te krijgen dat uitzicht biedt op een volwaardige toekomst.

Nieuwe kinderboekenreeks voor Afrika: Educatieve reeks kinderboeken snijdt gevoelige thema's aan en bevordert de sociale ontwikkeling van kinderen.

Een bijzondere plaats voor de verbeelding: Sinds het begin van de 21ste eeuw openden talrijke virtuele bibliotheken de deuren op het internet en zit het e-boek duidelijk in de lift. Zullen deze nieuwe media het papier inhalen en achterlaten? De Chileense schrijver Antonio Skármeta meent van niet en denkt dat het 'traditionele' boek de digitale storm zal doorstaan.

Geheugen van de wereld opgefrist: Het register waarmee UNESCO wil zorgen dat ons collectief geheugen niet afbrokkelt is uitgebreid met zeven bijzondere voorbeelden van documentair erfgoed.

Kan poëzie de wereld redden? UNESCO lanceert een programma in het teken van interculturele dialoog gebaseerd op het werk van Tagore, Neruda en Césaire.

Opleidingen journalistiek versterken in Afghanistan: Als onderdeel van haar inspanningen om het onderwijs in Afghanisten tot internationaal niveau op te krikken, helpt UNESCO bij het opstellen van een aangepast curriculum journalistiek -  wat meteen ook de democratie in het land ten goede komt.

Download UNESCO info 82


UNESCO info verschijnt vier keer per jaar. Abonnementen lopen per kalenderjaar. Voor 10 euro valt het tijdschrift bij je in de bus. Bestellen kan via info@unesco-vlaanderen.be

]]>
Ontdek de documenten in de Beneluxhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2010/8/24/ontdek-de-documenten-in-de-beneluxTue, 24 Aug 2010 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2010/8/24/ontdek-de-documenten-in-de-beneluxMaak kennis met het door UNESCO erkende documentair erfgoed in België, Nederland en Luxemburg.

Ontdek de documentenUNESCO spant zich in om het bewustzijn over het belang van alle vormen van erfgoed te vergroten en om de meest waardevolle voorbeelden ervan te beschermen. Een minder bekende, maar daarom niet minder belangrijke, vorm van erfgoed is het zogenoemde documentair erfgoed. Daarmee bedoelt men manuscripten, geluidsopnames, beeldmateriaal en documenten die zijn opgenomen in archieven en bibliotheekcollecties. Deze zijn van essentieel belang om de geschiedenis en de evolutie van de mensheid te begrijpen.

Met haar Memory of the World programma, zet UNESCO haar lidstaten aan om hun documentair erfgoed op een duurzame manier te beheren zodat deze waardevolle informatiebronnen in de toekomst niet opdrogen. Ter ondersteuning van het programma, startte de Organisatie met de aanleg van het Memory of the World Register dat de meest bijzondere voorbeelden van documentair erfgoed voorstelt aan de publieke opinie.

De brochure Ontdek de documenten in België, Nederland en Luxemburg van Uitgeverij Lannoo en het UNESCO Platform Vlaanderen geeft uitleg over het documentair erfgoed van de Benelux dat is ingeschreven op het Memory of the Word Register. Van elk element wordt het historisch belang geschetst. De lezer krijgt ook praktische informatie over hoe en waar de elementen geconsulteerd en bezocht kunnen worden.

De Belgische inschrijvingen op het register betreffen het archief van de Insolvente Boedelkamer in Antwerpen, een unieke collectie documenten die ons in staat stelt om de internationale betrekkingen van de vroege moderne periode (1500-1800) beter te begrijpen, en het zakenarchief Officina Plantiniana, het toppatrimonium bij uitstek in de collecties van het Plantin-Moretus Museum in Antwerpen.

In Nederland zijn drie door UNESCO erkende voorbeelden van documentair erfgoed te vinden. De bibliotheek Ets Haim - Livraria Montezinos bevindt zich in het opleidings- en onderzoeksinstituut van het gelijknamige Portugeesjoodse seminarie. Het werd opgericht in 1616 en is sinds 1675 gevestigd in het complex van de Portugese Synagoge in Amsterdam. De archieven van de Vereenigde Oost-Indische Compagnie (1602-1795) is met 25 miljoen bladzijden de omvangrijkste bron over de vroege globalisering. De VOC was de grootste Europese handelsvennootschap die toen met Azië handel dreef. Wereldvermaard, ten slotte, is het dagboek van Anne Frank dat het Joods meisje bijhield toen ze met haar joodse familie twee jaar lang ondergedoken leefde - van juli 1942 tot augustus 1944 - in Amsterdam.

In Luxemburg kan je niet om The Family of Man heen: de grootste fototentoonstelling aller tijden. Edward J. Steichen, een Amerikaanse fotograaf geboren in Luxemburg, stelde ze in 1955 samen voor het Museum of Modern Art (MoMa) in New York. Zijn doel was om door middel van de fotografie de mensen aan de mensen te laten zien. Daartoe ontving hij twee miljoen foto's, waaruit hij er 503 koos die gemaakt waren door 273 professionele fotografen en amateurfotografen uit 68 verschillende landen.

De brochure Ontdek de documenten in België, Nederland en Luxemburg, UNESCO Memory of the World is gratis te verkrijgen via info@unesco-vlaanderen.be

Klik [hier] om de brochure Ontdek de documenten in België, Nederland en Luxemburg, UNESCO Memory of the World te lezen.

]]>
Programma en begroting UNESCO goedgekeurdhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2009/11/2/programma-en-begroting-unesco-goedgekeurdMon, 02 Nov 2009 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2009/11/2/programma-en-begroting-unesco-goedgekeurdDe Algemene Conferentie van UNESCO legde het programma en de begroting voor 2010 en 2011 vast. De meeste middelen zijn voorbehouden voor de sector Onderwijs. Programma+en+begroting+UNESCO+goedgekeurdDe Algemene Conferentie van UNESCO in Parijs van 6 tot 23 oktober 2009 legde het programma en de begroting van de Organisatie voor 2010 en 2011 vast. De begroting voor deze periode is vastgelegd op 653 miljoen dollar. Daarvan is 118,5 miljoen dollar voorzien voor de sector Onderwijs, de grootste post op de begroting en dus de hoogste prioriteit van de Organisatie. UNESCO kan, naast op dit vast budget, ook beroep doen op zogeheten extrabudgettaire middelen om haar programma uit te voeren. Dat zijn vrijwillige bijdragen van lidstaten, donors, sponsors enz...

De komende twee jaar zal de sector Onderwijs van UNESCO zich voornamelijk concentreren op alfabetisering, leerkrachten en technisch- en beroepsonderwijs. Er worden ook bijkomende middelen vrijgemaakt voor zo'n twintig, vooral Afrikaanse, landen die het verst verwijderd zijn van het realiseren van de Onderwijs voor Allen (EFA - Education for All) doelstellingen.

De sector Natuur- en Exacte Wetenschappen (goed voor 59 miljoen dollar) zal voornamelijk werk maken van het versterken van de Intergouvernementele Oceanografische Commissie (IOC), die onder meer verantwoordelijk is voor de uitbouw van een wereldwijd tsunamiwaarschuwingssysteem, en van het Mens en Biosfeerprogramma (MAB) dat werkt rond de bescherming van ecosystemen en rond duurzame menselijke activiteit voor ontwikkeling in waardevolle natuurgebieden.

De sector Sociale en Menswetenschappen (bedeeld met bijna 30 miljoen dollar) kreeg van de Algemene Conferentie de opdracht om de wenselijkheid te onderzoeken om een universele verklaring te ontwikkelen over ethische principes in relatie tot klimaatverandering. Er komt ook een instituut in Kaapverdië voor internationaal onderzoek naar regionale integratie en sociale transformaties.

Voor de sector Cultuur (53 miljoen dollar) blijven de prioriteiten ongewijzigd: bescherming, conservatie en beheer van materieel en immaterieel erfgoed, promotie van de diversiteit van culturele expressies, talen en meertaligheid en ten slotte de dialoog tussen culturen. De Algemene Conferentie vraagt ook dat lidstaten actief zouden deelnemen aan het Internationaal Jaar voor de Toenadering van Culturen (2010).

De sector Communicatie en Informatie (33 miljoen dollar) kreeg de opdracht van de Algemene Conferentie om zijn werk ter verdediging van de persvrijheid verder te zetten. Lidstaten blijven ook inzetten op het Internationaal Programma voor de Ontwikkeling van Communicatie (IPDC) ter promotie van vrije meningsuiting en mediapluralisme en ter verbetering van de toegang tot informatie in ontwikkelingslanden en op het Geheugen van de Wereld programma ter bescherming documentair erfgoed en archieven.

Aan het slot van de Algemene Conferentie riep voorzitter Davidson Hepburn op tot actie. Hij drukte zijn vertrouwen uit in de toekomst van UNESCO en in het engagement en de bekwaamheid van de verkozen directeur-generaal Irina Bokova om de Organisatie te leiden. Ten slotte beklemtoonde hij de noodzaak van samenwerking: "We moeten ervan uitgaan dat we voor al onze betrachtingen partners nodig hebben. UNESCO kan wat ze moet doen niet alleen realiseren."

]]>
Archief Insolvente Boedelkamer behoort tot Geheugen van de Wereldhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2009/8/3/archief-insolvente-boedelkamer-behoort-tot-geheugen-van-de-wereldMon, 03 Aug 2009 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2009/8/3/archief-insolvente-boedelkamer-behoort-tot-geheugen-van-de-wereldHet Antwerpse archief van de Insolvente Boedelkamer is opgenomen in een register waarmee UNESCO beleidsmakers en de publieke opinie wil sensibiliseren voor het belang van documentair erfgoed. Archief+Insolvente+Boedelkamer+behoort+tot+Geheugen+van+de+WereldOp 30 juli 2009 besliste UNESCO om het archief van de Insolvente Boedelkamer, dat zich in het Antwerpse stadsarchief bevindt, op te nemen in het Register van het Geheugen van de Wereld. Dat is de lijst van de door UNESCO erkende topstukken en collecties documentair erfgoed van wereldniveau.

Het archief van de Insolvente Boedelkamer is een van de 35 voorbeelden van documentair erfgoed die dit jaar in het Register zijn ingeschreven. Ook de dagboeken van Anne Frank werden dit jaar geregistreerd. Daarmee telt het Register nu 193 uitingen van documentair erfgoed.

Het UNESCO-programma voor het Geheugen van de Wereld is gericht op de wereldwijde sensibilisering voor het belang van roerend erfgoed en voor de bescherming, het behoud en beheer en de ontsluiting van waardevolle archieven en bibliotheekcollecties. Het Register van het Geheugen van de Wereld is het uithangbord van dit brede UNESCO-programma. In 2008 werd via de Vlaamse UNESCO Commissie, in samenwerking met FARO, het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed, het kandidatuurdossier van het archieffonds van de Insolvente Boedelkamer ingediend bij UNESCO.

De documenten van de Insolvente Boedelkamer bevinden zich in het FelixArchief, het stadsarchief van Antwerpen. Om schuldeisers van faillerende personen of zaken te beschermen, beval de Antwerpse stadsmagistraat al in 1518 dat alle bezittingen en papieren van de 'insolvente' of in faling geraakte persoon moesten beheerd worden door een gerechtelijk ambtenaar: de amman. Zo kwamen tientallen archieven van handelaars en bedrijven terecht op het Antwerpse stadhuis. Deze archieven vormen een unieke staalkaart van het economische leven in de stad vanaf de 16de eeuw. Door het belang van Antwerpen als handelsmetropool in de 16de en 17de eeuw heeft het fonds ook een duidelijke internationale dimensie. Antwerpse handelaars hadden correspondenten in de hele wereld. Deze brieven uit Cadiz, Lissabon, Rome, enz... bleven allemaal bewaard in de Insolvente Boedelkamer.

Klik hier voor een voorstelling van de 35 voorbeelden van documentair erfgoed die in 2009 zijn ingeschreven op het Register van het Geheugen van de Wereld.

]]>
UNESCO info 2008http://www.unesco-vlaanderen.be/2008/12/21/unesco-info-2008Sun, 21 Dec 2008 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2008/12/21/unesco-info-2008Download de vier nummers van jaargang 2008.

UNESCO info 68

Vijanden van vrije meningsuiting op het internet: Reporters Zonder Grenzen luidt de alarmbel over toenemende censuur op het internet en wil mensen mobiliseren voor het recht op vrije meningsuiting in cyberspace.

Onaanvaardbare straffeloosheid voor misdaden tegen journalisten: Algemeen beschouwd doen landen te weinig om misdaden tegen journalisten te vervolgen waardoor de indruk ontstaat dat zulke misdaden ongestraft kunnen begaan worden. De UNESCO wijst landen op hun verantwoordelijkheid en vraagt hen om verantwoording af te leggen.

Biodiversiteit is de beste garantie op overleven: Als we niet willen dat het ecosysteem op aarde als een kaartenhuisje in elkaar zakt, moeten we de biodiversiteit verzekeren. Allen zo kunnen we onze toekomst veiligstellen.

Vlaanderen heeft UNESCO Leerstoel voor Eremologie: De Universiteit Gent beschikt voortaan over een UNESCO Leerstoel in het domein van de woestijnstudies.

Vluchtelingen van de toekomst zullen klimaatvluchtelingen zijn: Dat de aarde opwarmt staat buiten kijf. Hoezeer dit ons leven en dat van toekomstige generaties zal veranderen, hangt af van de beslissingen die we nu nemen.

Tweetaligheid migrantenkinderen is een troef: In dit Internationaal Jaar van de Talen is het hoog tijd dat beleidsmakers inzien dat twee- en meertaligheid een troef is en zeker geen hinderpaal tot zelfontplooiing of integratie.

De noordpool smelt: Terwijl het zeeijs in de Noordelijke IJszee steeds meer wegsmelt, lopen verschillende landen zich warm voor een rush naar de natuurlijke rijkdommen die de noordpool herbergt. De UNESCO werkt aan een systeem om een en ander in goede banen te leiden en om de toekomst van het gebied te verzekeren.

Mongolische historische documenten vrijwaren: Met steun van de UNESCO worden belangrijke historische Mongolische documenten gedigitaliseerd en ontsloten.

Consensus bevordert internationale veiligheid: Het verdedigen van de mensenrechten en het streven naar internationale consensus is de beste manier om te antwoorden op de uitdagingen van de gemondialiseerde samenleving, zo meent de topman van de UNESCO.

Officiële aftrap Internationaal Jaar van de Planeet Aarde: Het Internationaal Jaar van de Planeet Aarde is officieel gelanceerd met een tweedaags evenement. Onder het publiek bevonden zich heel wat jonge creatievelingen die bekroond werden in het kader van een internationale wedstrijd - bij hen ook drie Belgische studenten.

Download UNESCO info 68

Dubbelnummer UNESCO info 69-70

Achtergestelde kinderen zijn dubbel benadeeld op school: Een UNESCO-studie toont aan dat sociale ongelijkheid serieuze gevolgen heeft voor het basisonderwijs waardoor het moeilijk is om alle kinderen gelijke onderwijskansen te bieden.

Lezen voor een betere toekomst: Een Britse jeugdauteur brengt een nieuwe versie uit van een van haar bekroonde boeken om aandacht en middelen te werven voor UNESCO-projecten ten behoeve van achtergestelde kinderen.

Studenten bouwen aan duurzame ontwikkeling: Ingenieurstudenten van Noord en Zuid bedachten projecten ter bestrijding van de armoede en ter bevordering van duurzame ontwikkeling in ontwikkelingslanden. Tien projecten kregen een financiële impuls om ze in de praktijk om te zetten.

Werelderfgoedlijst groeit verder aan: Het Werelderfgoedcomité van de UNESCO heeft 27 nieuwe sites toegevoegd aan de Werelderfgoedlijst en plaatst vier sites onder verscherpt toezicht.

Internationale zichtbaarheid werkt als een schild voor bedreigde journalisten: Journalisten die hun werk doen, dienen de samenleving en de democratie, zo meent Lydia Cacho Ribeiro. Ze maakte faam als onderzoeksjournaliste in uiterst moeilijke en gevaarlijke omstandigheden. Haar engagement leverde haar de UNESCO/Guillermo Cano Prijs voor de Persvrijheid op.

Sanitaire voorzieningen voor een gezondere stad: Een internationaal project wil de volksgezondheid en de leefbaarheid van steden verbeteren door de sanitaire voorzieningen en het waterbeheer op een duurzame manier te ontwikkelen.

Richting geven aan UNESCO: De Vlaamse UNESCO Commissie en de Nationale UNESCO Commissies van Nederland en Luxemburg brachten hun collega's uit Europa en Noord-Amerika bijeen om een gezamenlijk advies te formuleren over de programma's en de onderwerpen waarop de UNESCO zich in de toekomst zou moeten concentreren.

Voedselcrisis kondigt failliet van het landbouwsysteem aan: De prijzen voor voeding en grondstoffen swingen de pan uit en het milieu en de samenleving kreunen onder de gevolgen van de huidige landbouw- en handelspolitiek. Een gezamenlijk rapport van een aantal internationale organisaties, waaronder de UNESCO, analyseert de toestand en roept op tot verandering.

Download dubbelnummer UNESCO info 69-70

UNESCO info 71

Ongelijkheid ondermijnt onderwijskansen van miljoenen kinderen: Miljoenen kinderen worden geboren met een sociale achterstand die ze al te vaak ook via het onderwijs niet kunnen inhalen waardoor niet alleen hun zelfontplooiing wordt belemmerd maar evenzeer de ontwikkeling van hun gemeenschap. Een UNESCO-rapport luidt de alarmklok.

Blauwdruk voor duurzame vrede: De in Leuven gevestigde UNESCO Chair on Building Sustainable Peace voert onderzoek naar de bouwstenen waarmee een duurzame vrede kan worden opgebouwd.

De mensenrechten mogen niet gerelativeerd worden: Naar aanleiding van de 60ste verjaardag van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens blikt een van de auteurs terug op het totstandkomen van het baanbrekende document.

Tennislegende mentor voor gendergelijkheid: De samenwerking die de UNESCO en de spelersorganisatie van het vrouwentennis aangingen ter verbetering van de positie van de vrouw, krijgt een nieuw gezicht in de persoon van Billie Jean King.

Water is te belangrijk om er over te vechten: Een wetenschapper met ervaring in conflictbemiddeling roept op om de politiek te overstijgen en samen te werken aan de oplossing van de alsmaar groter wordende waterproblemen in het Midden-Oosten.

Meer investeren in alfabetiseren: Landen moeten meer middelen en zorg besteden aan het optrekken van de geletterdheid onder volwassenen, zo stelt een nieuw UNESCO-rapport dat de vooruitgang van het VN Decennium voor Geletterdheid evalueert.

De strijd tegen aids: Viroloog Luc Montagnier bindt al jarenlang de strijd aan tegen aids met de steun van de UNESCO. Hij ziet enkele positieve evoluties die kunnen leiden tot een oplossing voor de epidemie.

Vlaamse volkscultuur kandidaat voor UNESCO-erkenning: Het Carnaval van Aalst en de Heilig-Bloedprocessie van Brugge zijn kandidaat voor de nieuwe Representatieve lijst van immaterieel erfgoed van de UNESCO

Bouwtechnisch onderhoud en beheer van het Groot Begijnhof in Leuven: Er wordt zelden stilgestaan bij het specifieke beheer dat werelderfgoedsites vergen om te garanderen dat ook toekomstige generaties kunnen genieten van hun uitzonderlijke waarde. Daarom besteden we ruime aandacht aan de ideeën achter, en de dagdagelijkse uitvoering van, het beheer van het Groot Begijnhof in Leuven, een van de dertien Vlaamse begijnhoven die erkent zijn als werelderfgoed.

Download UNESCO info 71


UNESCO info verschijnt vier keer per jaar. Abonnementen lopen per kalenderjaar. Voor 10 euro valt het tijdschrift bij je in de bus. Bestellen kan via info@unesco-vlaanderen.be

]]>
29 nieuwe documentaire collecties op de Memory of the World-lijsthttp://www.unesco-vlaanderen.be/2005/6/27/29-nieuwe-documentaire-collecties-op-de-memory-of-the-world-lijstMon, 27 Jun 2005 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2005/6/27/29-nieuwe-documentaire-collecties-op-de-memory-of-the-world-lijst29 documentaire collecties uit 24 verschillende landen kregen sinds kort een plaats op de 'Memory of the World'-lijst. Dit brengt de lijst op een totaal van 120 collecties. Na deskundig advies van het 14 leden tellende adviescomité van het Memory of the World-Programma, bevestigde Koïchiro Matsuura, de directeur-generaal van de UNESCO, de inschrijving van 29 documentaire collecties op de Memory of the World-lijst. De verschillende collecties komen uit 24 landen. Collecties uit Albanië, Colombia, Azerbeidjaan, Cuba, Italië, Libanon, Namibië, Portugal, Zweden, Oekraïne, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten werden voor het eerst opgenomen in de lijst. Bekende voorbeelden van collecties die werden opgenomen zijn het filmarchief van de gebroeders Lumière en het Astrid Lindgren-archief. De nieuwe inschrijvingen zorgen ervoor dat er momenteel 120 collecties geregistreerd zijn.

Het adviescomité kwam bijeen in Lijiang, China. Naast het advies betreffende de nieuwe inschrijvingen, reikte het voor de eerste maal de UNESCO Jijki Memory of the World-Prijs uit. De Tsjechische Nationale Bibliotheek werd gelauwerd met een bedrag van 30.000 dollar. Dit bedrag zal om de twee jaar worden uitgereikt aan een individu of organisatie die een significante bijdrage leverde aan de conservatie en toegankelijkheid van documentair erfgoed.

Het Memory of the World-Programma en -register werden opgezet om documentair erfgoed in de schijnwerpers te plaatsen. Documentair erfgoed is het geheugen van de wereld, dat diversiteit aan talen, culturen en volkeren kan reflecteren. De Organisatie zag het licht vanuit de idee dat dit documentair erfgoed fragiel is en dat er elke dag belangrijk materiaal verloren gaat. Het adviescomité bestaat uit gerenommeerde, internationale experts terzake, aangesteld door de directeur-generaal. Ze ontmoeten elkaar tweejaarlijks om nominaties door de lidstaten te bestuderen.

Klik hier voor meer informatie over de 29 zopas erkende collecties.

]]>