UNESCO Platform Vlaanderen, thema "woestijnvorming"http://www.unesco-vlaanderen.be2014-12-06T22:42:39Het UNESCO Platform Vlaanderen legt zich in de eerste plaats toe op het zo breed mogelijk verspreiden van informatie over de activiteiten en programma’s van UNESCO. Dat doet ze onder meer via het driemaandelijks tijdschrift UNESCO info, door het uitgeven van brochures rond specifieke UNESCO-prioriteiten en door het runnen van een informatie- en documentatiecentrum waar mensen kunnen aankloppen met vragen die verband houden met UNESCO.http://www.unesco-vlaanderen.be/media/html/unesco_platform_vlaanderen_logo.pngUNESCO Platform Vlaanderen, thema "woestijnvorming"http://www.unesco-vlaanderen.benlUNESCO info 89http://www.unesco-vlaanderen.be/2013/11/7/unesco-info-89Thu, 07 Nov 2013 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2013/11/7/unesco-info-89O.a. aandacht voor duurzame ontwikkeling in droge gebieden, de evolutie van de bio-ethiek, de internationale dopingjacht en potentieel werelderfgoed in Vlaanderen en Nederland...

UNESCO info 89Duurzame ontwikkeling gedragen door lokale bevolking in droge streken: Unesco-project om duurzame ontwikkeling in halfwoestijn- en woestijngebieden te bevorderen is succesvol afgerond in Gent.

20 jaar bio-ethiek: wat nu? Deskundigen verzamelen op de hoofdzetel van unesco in Parijs om ideeën uit te wisselen over de voornaamste uitdagingen voor de bio-ethiek in de komende twintig jaar.

Dopingbestrijding in de sport: Unesco zorgt ervoor dat de strijd tegen het dopinggebruik in de sport een wettelijk kader krijgt en dat er betere internationale afspraken kunnen worden gemaakt. een doorlichting van het opzet en de werking van de conventie.

Bescherming van cultuurgoederen bij gewapende conflicten: Welke verdragen regelen de bescherming van cultuurgoederen en cultureel erfgoed in geval van gewapend conflict? En hoe speelt ons land hierop in?

Uitzonderlijke waarde Koloniën van Weldadigheid onderzocht: Nederland en Vlaanderen werken aan een gemeenschappelijke nominatie voor de Unesco Werelderfgoedlijst.

Meer dan een nota in de ontwikkelingsagenda: Binnen de Verenigde Naties spreken wereldleiders de ontwikkelingsdoelen voor na 2015 af. Unesco legt uit waarom onderwijs een centrale plaats moet krijgen.

Download UNESCO info 89


UNESCO info verschijnt vier keer per jaar. Abonnementen lopen per kalenderjaar. Voor 10 euro valt het tijdschrift bij je in de bus. Bestellen kan via info@unesco-vlaanderen.be

]]>
UNESCO@vlaanderen: Onderwijshttp://www.unesco-vlaanderen.be/2011/1/13/unesco@vlaanderen-onderwijsThu, 13 Jan 2011 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2011/1/13/unesco@vlaanderen-onderwijsE-publicatie over de wisselwerking tussen UNESCO en het onderwijs in Vlaanderen.

UNESCO@vlaanderen: OnderwijsOnder de noemer UNESCO@vlaanderen starten we een nieuwe redactionele reeks om in kaart te brengen wat er allemaal leeft in Vlaanderen dat verband houdt met UNESCO. In dit eerste deel staan we stil bij de wisselwerking tussen UNESCO en het onderwijs in Vlaanderen. Volgende delen zullen al het door UNESCO erkende erfgoed in Vlaanderen voorstellen, met inbegrip van werelderfgoed, immaterieel cultureel erfgoed en documentair erfgoed, uitleggen hoe verschillende partners in Vlaanderen zich inzetten voor de verspreiding van het UNESCO-gedachtegoed, en illustreren wat er met Vlaamse ondersteuning wereldwijd op het terrein gebeurt om de uitvoering van het programma van UNESCO vooruit te helpen.

UNESCO lanceerde het UNITWIN/UNESCO Chairs programma om universiteiten te stimuleren om over de landsgrenzen heen samen te werken met andere universiteiten om zo het onderzoek en de kennisoverdracht te bevorderen en de onderwijskwaliteit in het hoger onderwijs te verbeteren. Universitaire onderzoekscentra die het label van UNESCO-leerstoel krijgen, kennen een uitgesproken internationaal karakter en concentreren zich op welomlijnde thema's waaraan UNESCO veel belang hecht.

Wereldwijd zijn er 682 leerstoelen in 128 landen die zich met meer dan 70 disciplines bezighouden. Drie van die leerstoelen zijn in Vlaanderen gevestigd. De UNESCO Chair on Building Sustainable Peace (K.U. Leuven), de UNESCO Chair on Eremology (UGent) en de UNESCO Chair on Preventive Conservation, Monitoring and Maintenance of Monuments and Sites (K.U.Leuven).

UNESCO is bijzonder bekommerd om de kwaliteit van het onderwijs en startte daarom met een wereldwijd netwerk van met UNESCO geassocieerde scholen. De aangesloten scholen zetten sterk in op kwaliteitsvol onderwijs en innovatieve leermethoden om studenten voor te bereiden op een actief burgerschap in een steeds complexer wordende maatschappij. Vlaanderen telt tien zulke scholen.

Download het eerste deel van de redactionele reeks rond UNESCO in Vlaanderen dat in het teken staat van onderwijs.


]]>
UNESCO info 79http://www.unesco-vlaanderen.be/2011/1/12/unesco-info-79Wed, 12 Jan 2011 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2011/1/12/unesco-info-79O.a. aandacht voor internationaal debat over vrije meningsuiting, verschuivende machtsverhoudingen op het terrein van onderzoek en ontwikkeling en de start van een nieuwe redactionele reeks over UNESCO in Vlaanderen…

UNESCO info 79In UNESCO info 79 lees je onder meer:

Drie nieuwe Vlaamse elementen op UNESCO-lijst van immaterieel erfgoed: Aalst Carnaval, het Krakelingenfeest en Tonnekensbrand uit Geraardsergen, en Houtem Jaarmarkt prijken voortaan op de Representatieve Lijst van het Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Mensheid - niet te verwarren met de Werelderfgoedlijst.

Internationaal debat over vrije meningsuiting: De pers ligt letterlijk en figuurlijk onder vuur en het digitale tijdperk zorgt voor ongekende mogelijkheden en uitdagingen. Hoog tijd voor een internationaal debat, meent UNESCO die in januari 2011 de daad bij het woord voegt.

Verschuivende machtsverhoudingen op het terrein van onderzoek & ontwikkeling: Landen als China en India knagen aan de dominantie die de Verenigde Staten, de Europese Unie en Japan traditioneel hadden in wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling. De economische crisis bevorderde hun inhaalbeweging.

Aidsvrije generatie is geen utopie: Het is niet onmogelijk om ervoor te zorgen dat niemand nog aids oploopt, zo stelt een nieuw VN-rapport. Op voorwaarde dat iedereen toegang heeft tot voorlichting en dat vrouwen nergens nog tweederangsburgers zijn.

Talentenjacht geopend in het onderwijs: De bedrijfswereld zet al langer hoog in op talentontwikkeling. Ook het onderwijs lijkt zich steeds meer bij deze trend aan te sluiten. Een UNESCO-rapport dat een innovatieve visie op onderwijs propageert, kan daarbij als gids dienen.

UNESCO@vlaanderen: Onderwijs

Voorkomen in plaats van genezen: De UNESCO-leerstoel over Preventieve Conservatie, Monitoring en Onderhoud van Monumenten en Sites draagt wereldwijd een preventieve benadering van erfgoedconservatie uit die op internationale waardering kan rekenen, onder meer van het UNESCO Werelderfgoedcentrum.

Bouwstenen van duurzame vrede verzamelen: De UNESCO-leerstoel voor het Opbouwen van Duurzame Vrede brengt studenten, docenten en onderzoekers van Europa en Latijns-Amerika samen om interculturele dialoog te bevorderen en de weg naar duurzame vrede uit te tekenen.

Duurzaam waterbeheer in droge gebieden: De UNESCO-leerstoel voor Eremologie helpt lokale gemeenschappen in droge gebieden over de hele wereld om door een combinatie van traditionele en nieuwe technologie te komen tot een duurzaam (water)beheer dat de biodiversiteit verrijkt en de armoede bestrijdt.

Voorlopers voor kwaliteitsvol onderwijs: Het netwerk van met UNESCO geassocieerde scholen verenigt scholen die het gedachtegoed van UNESCO en de Verenigde Naties hoog in het vaandel dragen en het voortouw willen nemen in de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Vlaanderen telt tien zulke scholen.

Download UNESCO info 79


UNESCO info verschijnt vier keer per jaar. Abonnementen lopen per kalenderjaar. Voor 10 euro valt het tijdschrift bij je in de bus. Bestellen kan via info@unesco-vlaanderen.be

]]>
The Future of Drylandshttp://www.unesco-vlaanderen.be/2010/4/7/the-future-of-drylandsWed, 07 Apr 2010 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2010/4/7/the-future-of-drylandsThe+Future+of+DrylandsDroge gebieden brachten enkele van 's werelds grootste beschavingen voort en moderne gemeenschappen gevestigd in droge gebieden beschikken over rijke en unieke culturen. De ecosystemen in dergelijke streken tonen een verassende biodiversiteit. Verwoestijning is echter een ernstig probleem in deze gebieden. Het tast de bodem en de plantengroei aan. 70% van de droge gebieden kampen met het probleem, tengevolge van lang aanhoudende droogtes, maar ook tengevolge van een slecht beheer van de veestapel of door onoordeelkundig landgebruik.

Dit boek is ontstaan uit een internationale wetenschappelijk conferentie over het onderzoek naar verwoestijning en droge gebieden die de UNESCO organiseerde van 19 tot 21 juni 2006 in Tunis (Tunesië). Het geeft een overzicht van praktische oplossingen om verwoestijning te bestrijden en om ecosystemen in droge gebieden te bewaren en duurzaam te beheren. Er is bijzondere aandacht voor het behoud van biologische en culturele diversiteit in droge gebieden en voor de invloed van de mens.


U kan het boek rechtstreeks bestellen via Unesco Publishing: bestel hier

]]>
The Future of Arid Lands - Revisitedhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2009/11/2/the-future-of-arid-lands-revisitedMon, 02 Nov 2009 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2009/11/2/the-future-of-arid-lands-revisitedThe+Future+of+Arid+Lands+-+RevisitedIn 1956 verscheen The Future of Arid Lands, een bundeling van de papers die werden besproken tijdens een reeks internationale bijeenkomsten over droge gebieden in New Mexico in 1955. Deze bijeenkomsten genoten de steun van de UNESCO en de American Association for the Advancement of Science en onderzochten de belangrijkste issues die zich toentertijd lieten voelen in droge gebieden. Er werd eveneens een agenda opgesteld om deze issues aan te pakken.

In 2005 gaf de UNESCO de opdracht voor The Future of Arid Lands - Revisited. Bedoeling is het oorspronkelijke werk tegen het licht te houden. In dit eerste deel geven onderzoekers van de Universiteit van Arizona een overzicht van waar de wetenschap stond in 1956 en van welke opvattingen er toen golden met betrekking tot de ontwikkeling van droge gebieden. Vervolgens gaan ze na hoe het beleid van droge gebieden sindsdien is geëvolueerd en trekken ze lessen uit deze vergelijking die nuttig kunnen zijn voor de huidige en toekomstige beheerders van droge gebieden. Ze wagen zich eveneens aan een voorspelling over wat de toekomst zal brengen voor droge gebieden.

De belangrijkste wijziging in het denken over het beheer van droge gebieden is dat men niet langer zoekt naar dat ene magische middel dat alle problemen oplost maar dat men uitgaat van een geïntegreerde benadering die mensen als een essentieel onderdeel van het ecosysteem én van de oplossing voor de problemen beschouwt.


U kan het boek rechtstreeks bestellen via Unesco Publishing: bestel hier

]]>
Sustainable Management of Marginal Drylandshttp://www.unesco-vlaanderen.be/2009/8/1/sustainable-management-of-marginal-drylandsSat, 01 Aug 2009 04:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2009/8/1/sustainable-management-of-marginal-drylands
Een project ter bevordering van onderzoek en ter versterking van capaciteitsopbouw in ontwikkelingslanden om woestijnvorming te bestrijden.

In het licht van de VN Conventie ter Bestrijding van Woestijnvorming (UNCCD), is het Sustainable Management of Marginal Drylands project (SUMAMAD-II) project gericht op het verbeteren van het duurzaam beheer en het behoud van marginale drylands in noordelijk Afrika, Arabische staten, Azië en Latijns-Amerika. 'Drylands' zijn halfwoestijngebieden en zijn bijzonder kwetsbaar. Dit is te wijten aan het veranderend klimaat en aan menselijke druk. Op wereldschaal vormen ze de grootste landreserves zowel inzake de ruimte die ze bestrijken als inzake de natuurlijke rijkdommen die ze herbergen.

Kennis en ervaring uitwisselen

Tussen 2001 en 2005 werkten 1.360 experts van over de hele wereld op initiatief van de Verneigde Naties samen aan een veelomvattende studie van de gevolgen die veranderingen in ecosystemen hebben voor het menselijk welzijn. Het eindrapport benadrukte het belang van een duurzame ontwikkeling van halfwoestijngebieden en brak een lans voor de uitwisseling van goede praktijkvoorbeelden die zowel het behoud van het milieu eerbiedigen als een beter en alternatief levensonderhoud voor gemeenschappen in halfwoestijngebieden beogen.

Het SUMAMAD project bevordert onderzoek en versterkt capaciteitsopbouw in ontwikkelingslanden om woestijnvorming te bestrijden. Hiertoe brengt SUMAMAD Afrikaanse wetenschappers samen met wetenschappers uit Azië, Arabische Staten, Latijns-Amerika en Europa om de kennisoverdracht met betrekking tot beheer van droge gebieden te bevorderen.

Besluitvorming sturen

Het project is toe aan zijn tweede fase (2009-2013). Daarin ligt de nadruk op capaciteitsopbouw van onderzoekers om hun wetenschappelijke bevindingen naar voor te brengen op een manier die beleidsmakers in staat stelt om geïnformeerde beslissingen te nemen over het beheer van droge gebieden. Bedoeling is om scenario's op te stellen met alternatieven voor duurzaam water- en landbeheer in droge gebieden. Deze moeten ook een economische evaluatie bevatten en rekening houden met de globale context en fenomenen zoals klimaatverandering. Bij dit alles zal men streven naar een participatieve benadering, dus met inbreng van de lokale gemeenschappen zoals landeigenaars, landbouwers en andere betrokkenen.

Andere doelstellingen van het project zijn het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek en van een duurzaam levensonderhoud in droge gebieden. Zo wil men komen tot een verbetering van de landbouw (gewassen en veeteelt) in droge gebieden door het duurzaam beheer van natuurlijke rijkdommen met nadruk op duurzame waterbeheer- en oogstpraktijken en wil men werk maken van het herstel van gedegradeerde gebieden, gericht op het behoud van biodiversiteit. Om de toenemende druk van de traditionele landbouw op het milieu in droge gebieden te verminderen, wil men lokale gemeenschappen ook aanmoedigen via goed onderbouwde voorlichting om alternatieve inkomensgenererende activiteiten te ontwikkelen, zoals bijvoorbeeld ecotoerisme en ambachtelijke productie.

]]>
UNESCO info 2008http://www.unesco-vlaanderen.be/2008/12/21/unesco-info-2008Sun, 21 Dec 2008 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2008/12/21/unesco-info-2008Download de vier nummers van jaargang 2008.

UNESCO info 68

Vijanden van vrije meningsuiting op het internet: Reporters Zonder Grenzen luidt de alarmbel over toenemende censuur op het internet en wil mensen mobiliseren voor het recht op vrije meningsuiting in cyberspace.

Onaanvaardbare straffeloosheid voor misdaden tegen journalisten: Algemeen beschouwd doen landen te weinig om misdaden tegen journalisten te vervolgen waardoor de indruk ontstaat dat zulke misdaden ongestraft kunnen begaan worden. De UNESCO wijst landen op hun verantwoordelijkheid en vraagt hen om verantwoording af te leggen.

Biodiversiteit is de beste garantie op overleven: Als we niet willen dat het ecosysteem op aarde als een kaartenhuisje in elkaar zakt, moeten we de biodiversiteit verzekeren. Allen zo kunnen we onze toekomst veiligstellen.

Vlaanderen heeft UNESCO Leerstoel voor Eremologie: De Universiteit Gent beschikt voortaan over een UNESCO Leerstoel in het domein van de woestijnstudies.

Vluchtelingen van de toekomst zullen klimaatvluchtelingen zijn: Dat de aarde opwarmt staat buiten kijf. Hoezeer dit ons leven en dat van toekomstige generaties zal veranderen, hangt af van de beslissingen die we nu nemen.

Tweetaligheid migrantenkinderen is een troef: In dit Internationaal Jaar van de Talen is het hoog tijd dat beleidsmakers inzien dat twee- en meertaligheid een troef is en zeker geen hinderpaal tot zelfontplooiing of integratie.

De noordpool smelt: Terwijl het zeeijs in de Noordelijke IJszee steeds meer wegsmelt, lopen verschillende landen zich warm voor een rush naar de natuurlijke rijkdommen die de noordpool herbergt. De UNESCO werkt aan een systeem om een en ander in goede banen te leiden en om de toekomst van het gebied te verzekeren.

Mongolische historische documenten vrijwaren: Met steun van de UNESCO worden belangrijke historische Mongolische documenten gedigitaliseerd en ontsloten.

Consensus bevordert internationale veiligheid: Het verdedigen van de mensenrechten en het streven naar internationale consensus is de beste manier om te antwoorden op de uitdagingen van de gemondialiseerde samenleving, zo meent de topman van de UNESCO.

Officiële aftrap Internationaal Jaar van de Planeet Aarde: Het Internationaal Jaar van de Planeet Aarde is officieel gelanceerd met een tweedaags evenement. Onder het publiek bevonden zich heel wat jonge creatievelingen die bekroond werden in het kader van een internationale wedstrijd - bij hen ook drie Belgische studenten.

Download UNESCO info 68

Dubbelnummer UNESCO info 69-70

Achtergestelde kinderen zijn dubbel benadeeld op school: Een UNESCO-studie toont aan dat sociale ongelijkheid serieuze gevolgen heeft voor het basisonderwijs waardoor het moeilijk is om alle kinderen gelijke onderwijskansen te bieden.

Lezen voor een betere toekomst: Een Britse jeugdauteur brengt een nieuwe versie uit van een van haar bekroonde boeken om aandacht en middelen te werven voor UNESCO-projecten ten behoeve van achtergestelde kinderen.

Studenten bouwen aan duurzame ontwikkeling: Ingenieurstudenten van Noord en Zuid bedachten projecten ter bestrijding van de armoede en ter bevordering van duurzame ontwikkeling in ontwikkelingslanden. Tien projecten kregen een financiële impuls om ze in de praktijk om te zetten.

Werelderfgoedlijst groeit verder aan: Het Werelderfgoedcomité van de UNESCO heeft 27 nieuwe sites toegevoegd aan de Werelderfgoedlijst en plaatst vier sites onder verscherpt toezicht.

Internationale zichtbaarheid werkt als een schild voor bedreigde journalisten: Journalisten die hun werk doen, dienen de samenleving en de democratie, zo meent Lydia Cacho Ribeiro. Ze maakte faam als onderzoeksjournaliste in uiterst moeilijke en gevaarlijke omstandigheden. Haar engagement leverde haar de UNESCO/Guillermo Cano Prijs voor de Persvrijheid op.

Sanitaire voorzieningen voor een gezondere stad: Een internationaal project wil de volksgezondheid en de leefbaarheid van steden verbeteren door de sanitaire voorzieningen en het waterbeheer op een duurzame manier te ontwikkelen.

Richting geven aan UNESCO: De Vlaamse UNESCO Commissie en de Nationale UNESCO Commissies van Nederland en Luxemburg brachten hun collega's uit Europa en Noord-Amerika bijeen om een gezamenlijk advies te formuleren over de programma's en de onderwerpen waarop de UNESCO zich in de toekomst zou moeten concentreren.

Voedselcrisis kondigt failliet van het landbouwsysteem aan: De prijzen voor voeding en grondstoffen swingen de pan uit en het milieu en de samenleving kreunen onder de gevolgen van de huidige landbouw- en handelspolitiek. Een gezamenlijk rapport van een aantal internationale organisaties, waaronder de UNESCO, analyseert de toestand en roept op tot verandering.

Download dubbelnummer UNESCO info 69-70

UNESCO info 71

Ongelijkheid ondermijnt onderwijskansen van miljoenen kinderen: Miljoenen kinderen worden geboren met een sociale achterstand die ze al te vaak ook via het onderwijs niet kunnen inhalen waardoor niet alleen hun zelfontplooiing wordt belemmerd maar evenzeer de ontwikkeling van hun gemeenschap. Een UNESCO-rapport luidt de alarmklok.

Blauwdruk voor duurzame vrede: De in Leuven gevestigde UNESCO Chair on Building Sustainable Peace voert onderzoek naar de bouwstenen waarmee een duurzame vrede kan worden opgebouwd.

De mensenrechten mogen niet gerelativeerd worden: Naar aanleiding van de 60ste verjaardag van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens blikt een van de auteurs terug op het totstandkomen van het baanbrekende document.

Tennislegende mentor voor gendergelijkheid: De samenwerking die de UNESCO en de spelersorganisatie van het vrouwentennis aangingen ter verbetering van de positie van de vrouw, krijgt een nieuw gezicht in de persoon van Billie Jean King.

Water is te belangrijk om er over te vechten: Een wetenschapper met ervaring in conflictbemiddeling roept op om de politiek te overstijgen en samen te werken aan de oplossing van de alsmaar groter wordende waterproblemen in het Midden-Oosten.

Meer investeren in alfabetiseren: Landen moeten meer middelen en zorg besteden aan het optrekken van de geletterdheid onder volwassenen, zo stelt een nieuw UNESCO-rapport dat de vooruitgang van het VN Decennium voor Geletterdheid evalueert.

De strijd tegen aids: Viroloog Luc Montagnier bindt al jarenlang de strijd aan tegen aids met de steun van de UNESCO. Hij ziet enkele positieve evoluties die kunnen leiden tot een oplossing voor de epidemie.

Vlaamse volkscultuur kandidaat voor UNESCO-erkenning: Het Carnaval van Aalst en de Heilig-Bloedprocessie van Brugge zijn kandidaat voor de nieuwe Representatieve lijst van immaterieel erfgoed van de UNESCO

Bouwtechnisch onderhoud en beheer van het Groot Begijnhof in Leuven: Er wordt zelden stilgestaan bij het specifieke beheer dat werelderfgoedsites vergen om te garanderen dat ook toekomstige generaties kunnen genieten van hun uitzonderlijke waarde. Daarom besteden we ruime aandacht aan de ideeën achter, en de dagdagelijkse uitvoering van, het beheer van het Groot Begijnhof in Leuven, een van de dertien Vlaamse begijnhoven die erkent zijn als werelderfgoed.

Download UNESCO info 71


UNESCO info verschijnt vier keer per jaar. Abonnementen lopen per kalenderjaar. Voor 10 euro valt het tijdschrift bij je in de bus. Bestellen kan via info@unesco-vlaanderen.be

]]>
Inhuldiging UNESCO Leerstoel voor Eremologiehttp://www.unesco-vlaanderen.be/2008/1/23/inhuldiging-unesco-leerstoel-voor-eremologieWed, 23 Jan 2008 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2008/1/23/inhuldiging-unesco-leerstoel-voor-eremologieDe Universiteit Gent beschikt voortaan over een UNESCO Leerstoel in het domein van de woestijnstudies. Inhuldiging+UNESCO+Leerstoel+voor+EremologieOp 22 januari 2008 is de UNESCO Leerstoel voor Eremologie aan de Universiteit Gent (Ugent) ingehuldigd door de Vlaamse UNESCO Commissie en de UGent. Dat gebeurde met een academische zitting met voorname sprekers waaronder dr. Filippo Giorgi, vice-voorzitter van het International Panel for Climate Change (IPCC) dat in 2007 de Nobelprijs voor de Vrede in ontvangst mocht nemen.

Eremologie is de tak van de wetenschap die zich toelegt op het beheer van droge gebieden en op de bestrijding van woestijnvorming. De vakgroep Bodembeheer en Bodemhygiëne van de UGent heeft een jarenlange traditie met betrekking tot bestrijding van landdegradatie en processen van woestijnvorming. Sinds 1989 coördineert de vakgroep ook het International Center for Eremology dat in de gebouwen van de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen beschikt over een unieke windtunnel die zeer frequent door verschillende, nationale en internationale, onderzoekers wordt gebruikt.

De erkenning door de UNESCO biedt nieuwe mogelijkheden tot internationale samenwerking en het opstarten van projecten rond klimaatverandering, oorzaken (naast directe menselijke invloed) van woestijnvorming, en landdegradatie met vermindering van biodiversiteit en met negatieve socio-economische gevolgen.

Ter gelegenheid van de inhuldiging van de UNESCO Leerstoel voor Eremologie, vindt er op 23 januari aan de UGent een conferentie over woestijnvorming plaats. De conferentie is gewijd aan recente onderzoeksresultaten omtrent woestijnvorming en aan manieren en middelen om woestijnvorming te bestrijden. De nadruk ligt op onderwerpen als bodem en water, biodiversiteit, klimaat, socio-economische aspecten en de genderproblematiek.

]]>
Fototentoonstelling Ontmoetingen met de Saharahttp://www.unesco-vlaanderen.be/2006/2/22/fototentoonstelling-ontmoetingen-met-de-saharaWed, 22 Feb 2006 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2006/2/22/fototentoonstelling-ontmoetingen-met-de-sahara 

In Brugge loopt van 11 tot 23 maart 2006 een tentoonstelling over het cultureel en natuurlijk erfgoed van de Sahara.

Fototentoonstelling+%3ci%3eOntmoetingen+met+de+Sahara%3c%2fi%3eDe fototentoonstelling Ontmoetingen met de Sahara belicht aan de hand van uniek beeldmateriaal het grootste woestijngebied ter wereld. Een tiental kunstenaars, fotografen en wetenschappers uit diverse disciplines verleenden hun medewerking en brachten zowel het natuurlijk als het cultureel erfgoed in beeld. De tentoonstelling is een realisatie van Saharas Fragiles, een Franse organisatie die het publiek wil sensibiliseren voor de problemen waarmee mens en natuur in dit bijzondere woestijngebied worden geconfronteerd. Bijzondere aandacht gaat daarbij naar de rol van het toerisme. De tentoonstelling opent de deuren op zaterdag 11 maart om 16u en is daarna nog tot 23 maart gratis te bezichtigen in het Provinciaal Hof (telkens van 12u30 tot 17u30) op de markt van Brugge.

 

De tentoonstelling wordt georganiseerd door Wegwijzer Reisinfo in samenwerking met het Unesco Platform Vlaanderen en het Provinciaal Noord-Zuid Centrum. Aanleiding is het Internationaal Jaar van de Woestijnen en Woestijnvorming. Speciaal voor deze tentoonstelling brengt het Unesco Platform Vlaanderen een publicatie voor het brede publiek uit die tijdens de Reismarkt (11-12 maart 2006, Stadshallen, Brugge) en de tentoonstelling op ruime schaal verspreid wordt.

De publicatie Moet er nog zand zijn? - UNESCO's werk rond woestijnen en woestijnvorming besteedt onder meer aandacht aan het Unesco-project The Sahara of Cultures and People dat deel uitmaakt van de inspanningen die de UNESCO levert om de armoede te bestrijden en erop gericht is om de landen van de Sahara en de verschillende toeristische spelers die in de regio actief zijn, te laten samenwerken om een duurzaam toeristisch beleid op te stellen en uit te voeren. Verder komt ook het werelderfgoed in de Sahara aan bod en wordt stilgestaan bij het Internationaal Jaar van de Woestijnen en Woestijnvorming en het Mens- en Biosfeerprogramma van de UNESCO dat de brug wil slaan tussen de natuur- en de sociale wetenschappen.

Scholen die de tentoonstelling willen bezoeken, kunnen gebruik maken van een educatief aanbod. Er is de mogelijkheid tot een begeleid bezoek, een workshop over de woestijnculturen van Zuid-Marokko of een infosessie over de woestijnen van de wereld.

Voor meer informatie over het educatief aanbod bij de tentoonstelling Ontmoetingen met de Sahara: chris@wegwijzer.be of 050 33 21 78.

Klik hier voor meer informatie over de Reismarkt en de tentoonstelling Ontmoetingen met de Sahara.

]]>
Reis verantwoord, start in Bruggehttp://www.unesco-vlaanderen.be/2006/2/16/reis-verantwoord,-start-in-bruggeThu, 16 Feb 2006 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2006/2/16/reis-verantwoord,-start-in-bruggeReizigers informeren reizigers op de Reismarkt (11-12 maart 2006) over hoe ze met respect voor mens en omgeving op een verantwoorde manier aan toerisme kunnen doen. Reis+verantwoord%2c+start+in+BruggeDe Reismarkt is een jaarlijks initiatief van Wegwijzer. Het is een reisbeurs die eveneens een rijkgeschakeerd programma van lezingen, gesprekken, debatten, beeldprojecties en tentoonstellingen aansnijdt. Dit jaar palmt de Reismarkt de Brugse Stadshallen in op 11 en 12 maart.

Uitgangspunt van de Reismarkt is 'reizigers informeren reizigers'. Dit betekent dat ervaringsdeskundigen die een streek of land goed kennen, een weekend lang mensen te woord staan die interesse betonen voor een bepaalde bestemming. Je kan op de Reismarkt terecht om meer te weten te komen over reizen naar pakweg Tadzjikistan, Saoedi-Arabië, Irak of Spitsbergen. Maar ook meer voor de hand liggende bestemmingen zoals bijvoorbeeld Peru, Thailand of Turkije komen aan bod.

Fototentoonstelling Sahara

Bijzonder aan de Reismarkt is een uitgebreid educatief randprogramma waar je veel te weten kan komen over een brede waaier van onderwerpen die met (duurzaam) toerisme te maken hebben. Er wordt onder andere gefocust op Zuidelijk Afrika en op Fietsen en wandelen in Europa. Naar aanleiding van het Internationaal Jaar van de Woestijnen en Woestijnvorming, loopt er een fototentoonstelling over het cultureel en natuurlijk erfgoed van de Sahara. Deze tentoonstelling is gratis te bezichtigen in het Provinciaal Hof op de markt in Brugge, van zondag 12 maart tot donderdag 23 maart - telkens van 12u30 tot 17u30.

Het Unesco Platform Vlaanderen geeft in het kader van de fototentoonstelling Ontmoetingen met de Sahara een publicatie uit over het werk van de UNESCO in en rond woestijnen. Daarin onder meer aandacht voor het Unesco-project The Sahara of Cultures and People dat deel uitmaakt van de inspanningen die de UNESCO levert om de armoede te bestrijden en erop gericht is om de landen van de Sahara en de verschillende toeristische spelers die in de regio actief zijn, te laten samenwerken om een duurzaam toeristisch beleid op te stellen en uit te voeren. Verder komt ook het werelderfgoed in de Sahara aan bod en wordt stilgestaan bij het Internationaal Jaar van de Woestijnen en Woestijnvorming en het Mens- en Biosfeerprogramma van de UNESCO dat de brug wil slaan tussen de natuur- en de sociale wetenschappen.

Klik hier voor alle informatie over de Reismarkt en het educatieve randprogramma.

]]>
Population and Environment in Arid Regionshttp://www.unesco-vlaanderen.be/2005/7/6/population-and-environment-in-arid-regionsWed, 06 Jul 2005 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2005/7/6/population-and-environment-in-arid-regionsPopulation+and+Environment+in+Arid+RegionsMaar liefst 37% van het landoppervlak behoort tot de categorie van droog of semi-droog gebied. Ongeveer één zesde van de totale wereldbevolking heeft er zijn thuis, maar nog meer mensen worden beïnvloed door de veranderende interactie van de mens met zijn milieu in die gebieden. Dat is zo op drie vlakken. Ten eerste is het zo dat de dorre streken die een deel zijn van een groter territorium, de mensen uit het andere deel bij de problematiek betrekken via het nationale beleid voor die droge gebieden. Ten tweede slaan crisissituaties in dorre streken vaak over naar naburige streken, of het nu door de vraag om financiële of materiäle steun gaat om de droogte te bestrijden, of om de toevoer van vluchtelingen die voor die droogte op de loop zijn. Ten derde slaan de internationale economische betrekkingen zowel op droge als niet-droge gebieden, en moeten beiden dus met elkaar rekening houden bij het uitstippelen en uitvoeren van het beleid ter zake.

Dit zijn enkele van de thema's die de achtergrond vormen van dit 19e volume in UNESCO's 'Man and the Biosphere Series'. Het werk steunt op de in het veld opgedane ervaring in landen als Algerije, Burkina Faso, Cameroen, Egypte, Indië, Jordanië, Kenya, Mali, Mauritanië , Nigeria, Spanje, Sudan, Syrië en Tunesië. De behandelde problematiek wordt in 4 onderdelen gesplitst : menselijke oorzaken voor verwoestijning, bevolkingsdynamiek in dorre streken, milieuproblemen verbonden aan het leven in dorre gebieden, en tenslotte management, verantwoordelijkheden en beleid.


U kan het boek rechtstreeks bestellen via Unesco Publishing: bestel hier

]]>