UNESCO Platform Vlaanderen, thema "Afrika"http://unesco-vlaanderen.be2016-01-29T10:20:59Het UNESCO Platform Vlaanderen legt zich in de eerste plaats toe op het zo breed mogelijk verspreiden van informatie over de activiteiten en programma’s van UNESCO. Dat doet ze onder meer via het driemaandelijks tijdschrift UNESCO info, door het uitgeven van brochures rond specifieke UNESCO-prioriteiten en door het runnen van een informatie- en documentatiecentrum waar mensen kunnen aankloppen met vragen die verband houden met UNESCO.http://unesco-vlaanderen.be/media/html/unesco_platform_vlaanderen_logo.pngUNESCO Platform Vlaanderen, thema "Afrika"http://unesco-vlaanderen.benlUNESCO Series on Women in African Historyhttp://unesco-vlaanderen.be/2016/1/29/unesco-series-on-women-in-african-historyFri, 29 Jan 2016 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2016/1/29/unesco-series-on-women-in-african-historyStripreeks over de rol van vrouwen in de geschiedenis van Afrika.

UNESCO Series on Women in African History series

Unesco en uitgeverij HarperCollis geven samen een stripreeks uit die de rol van vrouwen in de geschiedenis van Afrika belicht. Het gaat om een selectie van inspirerende vrouwen die zich hebben onderscheiden in de geschiedenis van hun continent op uiteenlopende gebieden zoals de politiek, het verzet tegen kolonisatie, de verdediging van de rechten van vrouwen en de bescherming van het milieu.

Tot nu toe zijn er vier delen verschenen over:

The Women Soldiers of Dahoney

Elitetroepen van vrouwelijke soldaten die bijdroegen tot de militaire macht van het Koninkrijk van Dahoney in de achttiende en negentiende eeuw. Ze werden bewonderd in hun land en gevreesd door hun tegenstanders omdat ze gevaar nooit de rug toekeerden. De troepen werden ontbonden na de val van Gbéhanzin, de laatste koning van Dahomey, tijdens de Franse koloniale expansie aan het eind van de negentiende eeuw.

Funmilayo Ransome-Kuti and the Women's Union of Abeokuta

Funmilayo Ransome-Kuti (1900-1978) was een vooraanstaande activiste tijdens de Nigeriaanse strijd tegen de kolonisatie. Ze richtte de Abeokuta Vrouwen Unie op, een van de indrukwekkendste vrouwenorganisaties van de twintigste eeuw waarbij naar schatting zo'n 20 000 vrouwen waren aangesloten. De organisatie streed voor de bescherming en de bevordering van de vrouwenrechten.

Wangari Maathai and the Green Belt Movement

Wangari Maathai (1940-2011) was een Keniaanse geleerde en milieuactiviste. Ze richtte de baanbrekende Green Belt Movement op in 1977 die mensen, met name vrouwen, aanmoedigde om bomen te planten om de achteruitgang van het milieu tegen te gaan. Haar holistische benadering zette haar er toe aan om milieubescherming te koppelen aan andere thema's zoals politiek bestuur, mensenrechten en vrede. Ze werd bekroond met de Nobelprijs voor de Vrede in 2004.

Njinga Mbandi, Queen of Ndongo and Matamba

Nzinga Mbande (1581-1663) was koningin van de Afrikaanse rijken Ndongo en Matamba en speelde een sleutelrol in de geschiedenis van het zeventiende-eeuwse Angola. Ze was een begenadigd diplomaat, een kundige onderhandelaar en een meester-tacticus. Tot haar dood in 1663 verzette ze zich hardnekkig tegen de Portugese kolonisatie.


]]>
Vlaanderen selecteert drie projecten voor Vlaams UNESCO Trustfondshttp://unesco-vlaanderen.be/2015/12/15/vlaanderen-selecteert-drie-projecten-voor-vlaams-unesco-trustfondsTue, 15 Dec 2015 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2015/12/15/vlaanderen-selecteert-drie-projecten-voor-vlaams-unesco-trustfondsIn het kader van de samenwerkingsovereenkomst met Unesco kent de Vlaamse regering middelen toe aan drie projecten die Vlaamse expertise internationaal uitdragen.

Vlaanderen selecteert drie projecten voor Vlaams UNESCO Trustfonds

De Vlaamse regering selecteerde drie projecten voor het Vlaams UNESCO Trustfonds. Het gaat om projecten voor capaciteitsopbouw rond immaterieel cultureel erfgoed in Afrika, voor het uitvoeren van mariene ruimtelijke planning in oceanografische toplocaties en voor het bestendigen van de relaties en de samenwerking tussen Unesco, de Europese Unie en Vlaanderen.

Immaterieel cultureel erfgoed

De Algemene Conferentie van Unesco nam in 2003 de Conventie betreffende de borging van het immaterieel cultureel erfgoed aan. Dit verdrag wil de visibiliteit van immaterieel cultureel erfgoed (ICE) verhogen en de bijdrage ervan tot culturele diversiteit en tot duurzame ontwikkeling benadrukken. Het kernbegrip is de borging, of safeguarding: een actief proces dat ICE een toekomst geeft door kennis en vaardigheden door te geven, vertrekkende vanuit het lokale draagvlak (de erfgoedgemeenschap).

De hoop leefde dat door middel van de Conventie van 2003 meer internationale zichtbaarheid kon worden gegeven aan het erfgoed van Afrika, een regio die traditioneel ondervertegenwoordigd is op de beroemde Werelderfgoedlijst van bijzondere monumenten en landschappen.

Vlaamse expertise exporteren

Vlaanderen geldt als een voorloper op het vlak van het vertalen van de bepalingen en de geest van de Conventie van 2003 naar het beleid. Dit is niet overal evident, vooral in zuidelijk Afrika ontbreekt de expertise voor het uittekenen van een wettelijk beleidskader voor de implementatie van de Conventie en voor het inventariseren van immaterieel cultureel erfgoed.

Het Vlaams UNESCO Trustfonds ondersteunt een project dat gericht is op het verschaffen van opleiding aan 70 trainers verspreid over zeven landen: Botswana, Lesotho, Malawi, Namibië, Swaziland, Zambia en Zimbabwe. Zij kunnen op hun beurt hun verworven kennis en expertise delen met collega's zodat er een duurzaam netwerk ontstaat van deskundigen die het immaterieel cultureel erfgoed-beleid in zuidelijk Afrika kunnen ondersteunen en uitbouwen.

Ruimtelijke planning op zee

Een tweede project draait rond het verzekeren van de duurzaamheid op lang termijn van oceanografische toplocaties. Het gaat met name om mariene gebieden van uitzonderlijke universele waarde die vallen onder de bescherming van de Werelderfgoedconventie van Unesco of die daarvoor in aanmerking komen. Dergelijke gebieden zijn kwetsbaar en worden bedreigd door klimaatverandering, overbevissing, vervuiling en andere gevaren.

Het project zet volop in op het toepassen van 'ecosysteem-gestuurde Mariene Ruimtelijke Planning' (MRP). Het betreft een conceptuele methode voor het duurzaam beheer van mariene gebieden die is ontwikkeld door de Intergouvernementele Oceanografische Commissie (IOC) van Unesco op basis van onderzoek verricht door de Universiteit van Gent.

Er komen regionale trainingen en workshops voor de uitwerking van mariene ruimtelijke plannen, met inbegrip van onder meer de strijd tegen illegale visvangst en schadelijke baggerwerken.

Samenwerking met en tussen Unesco en de EU

In 2011 opende de directeur-generaal van Unesco, Irina Bokova, een nieuw verbindingskantoor van Unesco in Brussel om een nauwere samenwerking tussen Unesco en de Europese Unie tot stand te brengen en de zichtbaarheid van de organisatie in het Europese landschap te verhogen. Sinds 2012 wordt er een personeelslid van het Departement internationaal Vlaanderen (DIV) tewerkgesteld met een secondment contract, gefinancierd vanuit het Vlaams UNESCO Trustfonds. Deze detachering wordt verlengd.

Vlaanderen sloot in 1998 een samenwerkingsovereenkomst met Unesco. Deze overeenkomst heeft als hoofddoel het verwezenlijken van een ware partnerschap tussen beide partijen: Unesco kan rekenen op Vlaamse expertise, financiële middelen en netwerken, terwijl de Vlaamse regering beroep kan doen op Unesco's netwerk, advies en knowhow. Om de samenwerking te stroomlijnen werden er door Vlaanderen twee trustfondsen opgericht: het Wetenschappelijk Trustfonds en het Algemene Trustfonds dat zich voornamelijk toelegt op erfgoed en Afrika. Eerder dit jaar kende de Vlaamse regering een bijdrage toe van 900 000 euro voor de periode 2015- 2016 aan het Algemene Trustfonds.

]]>
UNESCO info 91http://unesco-vlaanderen.be/2014/3/20/unesco-info-91Thu, 20 Mar 2014 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2014/3/20/unesco-info-91O.a. aandacht voor de resultaten van het Jongerenforum en de Algemene Conferentie van Unesco, steun voor stages bij internationale organisaties en het samenspel tussen Vlaanderen, Unesco en de EU...

UNESCO info 91

Terugblikken om vooruit te gaan: Unesco slaagde erin om haar rol te blijven vervullen in moeilijke omstandigheden. De Organisatie put er moed uit en kijkt met vertrouwen naar 2014.

Spreekbuis voor de jeugd: Het achtste Jongerenforum van Unesco debateerde over sociale inclusie en stelde een Jeugdstrategie op.

Vlaanderen stuurt zijn zonen en dochters uit: De Vlaamse overheid voorziet financiële steun voor jonge mensen die een stage willen lopen bij een internationale organisatie zoals Unesco.

Werken aan een wereld van mensenrechten en waardigheid: Irina Bokova, de topvrouw van Unesco, deelt haar visie op de prioriteiten van de Organisatie.

De negen doelstellingen van Unesco: De lidstaten van Unesco hebben de krijtlijnen uitgetekend waarbinnen de Organisatie de komende jaren haar mandaat gaat uitvoeren. De nieuwe strategie is erop gericht om de invloed en de slagkracht van Unesco te vergroten.

Het multilaterale samenspel tussen Unesco, de EU en Vlaanderen: Unesco en de Europese Unie slaan steeds vaker de handen in elkaar om gemeenschappelijke doelstellingen te realiseren. Vlaanderen is daarbij een verbindende factor.

Meer vrouwen op en achter de schermen: Unesco start met een wereldwijd netwerk om te ijveren om vrouwen meer aan bod te laten komen in de media.


UNESCO info verschijnt vier keer per jaar. Abonnementen lopen per kalenderjaar. Voor 10 euro valt het tijdschrift bij je in de bus. Bestellen kan via info@unesco-vlaanderen.be

]]>
UNESCO info 88http://unesco-vlaanderen.be/2013/7/3/unesco-info-88Wed, 03 Jul 2013 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2013/7/3/unesco-info-88O.a. aandacht voor marien werelderfgoed, de verdere ontwikkeling van Afrika en Vlaanderen als voortrekker voor internationale watersamenwerking...

UNESCO info 88In UNESCO info 88 lees je onder meer:

De kroonjuwelen van de oceaan laten schitteren: Een bijzonder programma dat beter beheer en bescherming van mariene gebieden beoogt, kan zijn taak vervullen mede dankzij steun vanuit Vlaanderen.

Welke keuzes moet UNESCO maken? Het debat over de toekomst van UNESCO is volop aan de gang. Pijnpunt is de precaire financiële situatie van de Organisatie.

De intellectuele rol van UNESCO: Vertegenwoordigers van verschillende Europese UNESCO Commissies kwamen bijeen in Leuven om na te denken over hoe UNESCO haar intellectuele rol van weleer met hernieuwd elan opnieuw kan spelen.

Vlaanderen als voortrekker voor internationale watersamenwerking: De Vlaamse overheid steunt verschillende projecten en netwerken om het waterbeheer en de duurzame ontwikkeling in droge gebieden te verbeteren.

Nationale waterexpertise bundelen: Een Belgisch comité vormt de schakel tussen het Internationaal Hydrologisch Programma van UNESCO en de nationale betrokkenen bij het watervraagstuk. Door nationale en internationale samenwerking draagt het bij tot duurzaam waterbeheer.

Uitwisseling en sociale integratie bevorderen: Een beurzenprogramma biedt kansen aan jonge kunstenaars om in het buitenland ervaring op te doen.

50 jaar samenwerking voor Afrika: De Afrikaanse Unie viert dit jaar haar gouden jubileum. UNESCO was van bij het begin een trouwe partner en beide partners blikken vol vertrouwen naar de toekomst.

Download UNESCO info 88


UNESCO info verschijnt vier keer per jaar. Abonnementen lopen per kalenderjaar. Voor 10 euro valt het tijdschrift bij je in de bus. Bestellen kan via info@unesco-vlaanderen.be

]]>
African World Heritage Patrimoine mondial africainhttp://unesco-vlaanderen.be/2013/5/29/african-world-heritage-patrimoine-mondial-africainWed, 29 May 2013 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2013/5/29/african-world-heritage-patrimoine-mondial-africainHet verhaal van Afrika's opmerkelijk diverse werelderfgoed in woord en beeld.

African World Hertiage Patrimoine mondial africainVoor het eerst publiceert UNESCO een boek dat volledig in het teken staat van het werelderfgoed in Afrika ten zuiden van de Sahara. Het toont de grote diversiteit aan cultureel en natuurlijk erfgoed in de regio.

Veel Afrikaanse werelderfgoedsites worden beheerd volgens traditionele methoden die het erfgoed eeuwenlang wisten te vrijwaren. Er valt veel uit te leren over hoe duurzaam om te springen met schaarse middelen. Ook het belang van de rol van lokale gemeenschappen bij het beheer van erfgoed is niet te onderschatten in Afrika.

Het boek vertelt over de opmerkelijke werelderfgoedsites in Afrika ten zuiden van de Sahara en over de gemeenschappen die er zorg voor dragen. Al snel wordt duidelijk dat men er op een geïntegreerde manier omspringt met cultureel en natuurlijk erfgoed en dat menselijke ontwikkeling steeds een bepalende factor is. Het biedt een nieuwe kijk op Afrika.

Uit het boek blijkt ook dat veel sites bijzonder kwetsbaar zijn. Conflicten en andere menselijke oorzaken dreigen sites, zoals de ruïnes van Groot-Zimbabwe, de nationale parken van Serengeti en Virunga en de tombes van Askia en Timboektoe, te doen teloorgaan.

Klimaatverandering is een andere bedreiging voor de werelderfgoedsites. Het smeltende ijs van de Kilimanjaro en het krimpende Tsjaadmeer tonen de noodzaak om strategieën en maatregelen te ontwikkelen en uit te voeren om de impact van klimaatverandering te beperken.

Het boek is rijkelijk geïllustreerd en de verhalen van de werelderfgoedsites en de mensen die er wonen, worden verteld in het Engels en het Frans.


]]>
Unesco Werelderfgoedconventie – Belgische inspanningen voor mondiale erfgoedzorghttp://unesco-vlaanderen.be/2013/5/8/unesco-werelderfgoedconventie-–-belgische-inspanningen-voor-mondiale-erfgoedzorgWed, 08 May 2013 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2013/5/8/unesco-werelderfgoedconventie-–-belgische-inspanningen-voor-mondiale-erfgoedzorgVoorstelling van het werelderfgoed in België en van internationale erfgoedprojecten waaraan ons land meewerkt.

Unesco Werelderfgoedconventie - Belgische inspanningen voor mondiale erfgoedzorg

Hoewel België een van de laatste landen in Europa was dat het verdrag ondertekende in 1996, is het sindsdien een actieve rol gaan spelen in de Werelderfgoedconventie. België heeft momenteel 11 inschrijvingen op de Werelderfgoedlijst, inclusief enkele gebieden in ondervertegenwoordigde categorieën van erfgoed zoals moderne architectuur (de herenhuizen van de architect Victor Horta en het Stocletpaleis) en industrieel erfgoed (de scheepsliften van het Canal du Centre en de belangrijkste mijnsites van Wallonië).

België was ook een van de eerste landen dat voorstelde om seriële inschrijvingen aan de Werelderfgoedlijst toe te voegen, zoals de Vlaamse Begijnhoven en de Belforten van Vlaanderen en Wallonië. Die laatste inschrijving is in 2005 uitgebreid tot een transnationale site van de Belforten van België en Frankrijk.

Internationale samenwerking

Als lid van het Werelderfgoedcomité tussen 1999 en 2003 was België een grote steun om de werkmethodes van het Comité efficiënter te maken. Tot vandaag speelt het land een actieve rol in discussies over het handhaven van de geloofwaardigheid van de Conventie. België gebruikt het verdrag ook als een instrument voor internationale samenwerking. Het heeft essentiële financiële hulp ingezet voor het behoud van de werelderfgoedsites in de Democratische Republiek Congo en ondersteunt thematische programma's van de Conventie, zoals voor maritiem en stedelijk erfgoed. Daarnaast stelde het land wetenschappelijke kennis beschikbaar door de medewerking van Belgische universiteiten en researchinstellingen.

Bovenstaande zijn niet onze woorden maar deze van Kishore Rao, directeur van het UNESCO Werelderfgoedcentrum, in zijn voorwoord bij deze publicatie. De brochure presenteert het werelderfgoed dat ons land rijk is en illustreert met concrete voorbeelden hoe er vanuit verschillende beleidsniveaus van ons land internationaal wordt samengewerkt rond de uitvoering van de Werelderfgoedconventie. Ook het belang, de algemene werking en de toekomst van de Conventie komen aan bod.

Partners

De Vlaamse UNESCO Commissie nam het initiatief voor deze publicatie die is uitgegeven door het UNESCO Platform Vlaanderen. Verschillende partners waren betrokken bij de invulling van de brochure: het Federaal Wetenschapsbeleid, de Federale Ontwikkelingssamenwerking, het Waals departement voor Erfgoed, het Vlaams agentschap Onroerend Erfgoed en de Directie Monumenten en Sites van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, evenals de Frans- en Duitstalige UNESCO Commissie van België. De initiatiefnemers konden rekenen op ondersteuning van de Permanente Vertegenwoordiging van België bij UNESCO en van de Vlaamse Vertegenwoordiging in Parijs.

  • De brochure Unesco Werelderfgoedconventie - Belgische inspanningen voor mondiale erfgoedzorg is gratis te bestellen bij het UNESCO Platform Vlaanderen op info@unesco-vlaanderen.be

Download de brochure Unesco Werelderfgoedconventie - Belgische inspanningen voor mondiale erfgoedzorg

Download de brochure Unesco World Heritage Convention - Belgian efforts for global heritage care

Download de brochure Unesco La convetion du patrimoine mondial - Efforts belges pur la conservation du patrimoine dans le monde

]]>
UNESCO lanceert steunfonds voor werelderfgoed Malihttp://unesco-vlaanderen.be/2012/7/26/unesco-lanceert-steunfonds-voor-werelderfgoed-maliThu, 26 Jul 2012 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2012/7/26/unesco-lanceert-steunfonds-voor-werelderfgoed-maliHet UNESCO Werelderfgoedcentrum heeft een steunfonds opgericht voor het werelderfgoed in Mali, in het bijzonder voor de sites van Timboektoe en de Tombe van Askia in Gao.

UNESCO lanceert steunfonds voor werelderfgoed MaliIn het noorden van Mali woedt een conflict waarbij de werelderfgoedsites niet gespaard worden. Daarom besloot het Werelderfgoedcentrum van UNESCO om een steunfonds op te richten om geld in te zamelen om de getroffen sites te herstellen. Het gaat meer bepaald om de sites van Timboektoe en de Tombe van Asia in de regio Gao.

Het fonds zal de regering van Mali helpen - van zodra de veiligheidssituatie dat toelaat - om de schade aan de getroffen sites te evalueren en om herstellingen uit te voeren. Het zal ook aangewend worden voor de opleiding van verantwoordelijken voor het beheer van de werelderfgoedsites in Timboektoe en Gao.

"Het werelderfgoedlabel wordt toegekend aan sites van uitzonderlijke universele waarde die van belang zijn voor de gehele mensheid. Het is in die geest dat ik een oproep doe aan de gemeenschap van UNESCO-lidstaten, regionale organisaties in Afrika, andere internationale organisaties en burgers overal ter wereld, om bij te dragen tot dit fonds," aldus Irina Bokova, directeur-generaal van UNESCO.

De werelderfgoedsites in het noorden van Mali zijn zwaar beschadigd sinds gewapende rebellengroepen ze bezetten in april. In Timboektoe werden negen mausoleums geschonden, waaronder twee in de Djingareyber-moskee, de belangrijkste moskee van de stad.


]]>
61 miljoen kinderen zaten nog nooit op een schoolbankhttp://unesco-vlaanderen.be/2012/6/21/61-miljoen-kinderen-zaten-nog-nooit-op-een-schoolbankThu, 21 Jun 2012 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2012/6/21/61-miljoen-kinderen-zaten-nog-nooit-op-een-schoolbankDe deur tot basisonderwijs blijft dicht voor 61 miljoen kinderen. Wereldwijd is de daling van dit aantal gestopt en in Afrika stijgt het zelfs.

61 miljoen kinderen zaten nog nooit op een schoolbankDe internationale gemeenschap wil iedereen toegang tot basisonderwijs verlenen. Jarenlang was er vooruitgang op dit domein maar nu stokt de positieve evolutie. Nieuwe cijfers van UNESCO tonen aan dat er in 2010 maar liefst 61 miljoen schoolrijpe kinderen geen basisonderwijs volgden, hetzelfde aantal als in 2008. Nochtans was dat aantal de voorbije 15 jaar gestaag gedaald. Meisjes, die in 2000 nog 58% vertegenwoordigden van de kinderen die niet naar school gaan en 53% in 2010, genoten het meest van de inspanningen om de toegang tot onderwijs te verbeteren. Maar de vooruitgang is gestopt en het aantal kinderen dat geen school loopt is gestagneerd. De data waaruit deze trends blijken, zijn te raadplegen in een online-atlas van het UNESCO Instituut voor Statistiek.

Afrika: 1 op 4 niet naar school

De stagnering is hoofdzakelijk toe te schrijven aan de situatie in Afrika ten zuiden van de Sahara, waar het grootste aantal kinderen woont dat geen onderwijs geniet. Bijna 1 schoolrijp kind op vier (23%) is nog nooit naar school geweest of heeft de primaire cyclus niet afgemaakt. Het totale aantal kinderen zonder toegang tot onderwijs steeg er van 29 miljoen in 2008 tot 31 miljoen in 2010. Nigeria telt 10,5 miljoen kinderen die verstoken blijven van onderwijs, Ethiopië 2,4 miljoen.

"We zijn amper drie jaar verwijderd van de vooropgestelde datum waarop we de doelstelling van universeel basisonderwijs wilden bereiken, deze trend is dus uiterst zorgwekkend. Toegang tot onderwijs is niet alleen een mensenrecht. Het is een manier om armoede te verlichten en biedt levenslange ontwikkelingskansen. De les die we uit de nieuwe cijfers moeten trekken is duidelijk: er zijn sterkere internationale engagementen en nationale beleidsmaatregelen nodig die zich focussen op de meest achtergestelde kinderen om te verzekeren dat zij kunnen leren," reageert Irina Bokova, directeur-generaal van UNESCO.

Regionale verschillen

In Zuid- en West-Azië is wel vooruitgang geboekt. Tussen 1990 en 2010 daalde het aantal kinderen zonder toegang tot onderwijs van 39 tot 13 miljoen. De overige regio's tellen aanzienlijk minder kinderen die het zonder onderwijs moeten stellen: 5 miljoen in de Arabische wereld, 2,7 miljoen in Latijns-Amerika en de Caraïben, 1,3 miljoen in Noord-Amerika en West-Europa, 0,9 miljoen in Centraal- en Oost-Europa en 0,3 miljoen in Centraal-Azië.

Van de 61 miljoen kinderen die wereldwijd niet naar school gaan, verwacht het UNESCO Instituut voor Statistiek dat amper 27% uiteindelijk toegang zal krijgen tot onderwijs. Nog eens 26% zullen onderwijs beginnen volgen maar niet beëindigen en 47% zal nooit de kans krijgen om school te lopen. Het gebrek aan toegang tot onderwijs is dikwijls verbonden met het sociaal achterstellen van kinderen. Dat is vooral het geval voor arme plattelandsbevolkingen in afgelegen gebieden, voor mensen in gebieden waar een conflict woedt of voor diegenen die behoren tot etnische, raciale en taalkundige minderheden: zij blijven het meest verstoken van onderwijs.

61 miljoen kinderen zaten nog nooit op een schoolbank

Iedereen gebaat bij onderwijs

Het staat buiten kijf dat het onze menselijke plicht is om ervoor te zorgen dat elk kind naar school kan. Maar universeel basisonderwijs biedt ook tal van voordelen voor ontwikkeling. In lage-inkomenslanden verhoogt elk jaar genoten onderwijs het gemiddelde inkomen van iemand met zo'n 10%. Onderwijs kan ook economische groei stimuleren. Een studie van 50 landen tussen 1960 en 2000 toonde aan dat een bijkomend jaar onderwijs het BNP met 0,37% per jaar verhoogt.

Onderwijs komt ook de volksgezondheid en het welzijn ten goede. Zo is er een sterk verband tussen onderwijs en kindersterfte. Elk bijkomend jaar onderwijs kan het risico op kindersterfte met 7% tot 9% verkleinen. Moeders die onderwijs genoten bevallen vaker in veilige omstandigheden. In Burkina Faso bijvoorbeeld, is de kans dat moeders die een secundaire opleiding genoten bevallen in een hospitaal of zorgcentrum twee keer groter dan bij moeders die niet naar school gingen. Moeders die school liepen zijn ook meer geneigd om hun kinderen te laten inenten. In Indonesië bijvoorbeeld, bedraagt de vaccinatiegraad onder kinderen van ongeschoolde moeders 19% tegenover 68% bij kinderen van moeders die minstens secundair onderwijs volgden.

En alhoewel onderwijs hiv en aids niet kan uitroeien, kan het de verspreiding van het virus wel inperken. Volgens cijfers van het Education for All Global Monitoring Report dat UNESCO uitgeeft, wist slechts 59% van de moeders die geen formeel onderwijs genoten in 16 landen ten zuiden van de Sahara dat condooms helpen beschermen tegen hiv-besmetting.


]]>
Meer secundair onderwijs en alfabetisering voor meisjes en vrouwen in Afrikahttp://unesco-vlaanderen.be/2012/5/24/meer-secundair-onderwijs-en-alfabetisering-voor-meisjes-en-vrouwen-in-afrikaThu, 24 May 2012 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2012/5/24/meer-secundair-onderwijs-en-alfabetisering-voor-meisjes-en-vrouwen-in-afrikaEerste balans van een jaar samenwerking tussen UNESCO en privépartners om meer Afrikaanse meisjes in het secundair onderwijs te krijgen en meer meisjes en vrouwen te alfabetiseren.

Meer secundair onderwijs en alfabetisering voor meisjes en vrouwen in Afrika

Een jaar geleden lanceerde UNESCO een wereldwijd partnerschap voor het onderwijs van meisjes en vrouwen. Bedoeling was om met gerichte acties te werken rond twee domeinen die meer inspanningen vereisen: secundair onderwijs en alfabetisering. Het initiatief wil ervoor zorgen dat meer meisjes de overstap van het basis- naar het secundair onderwijs maken en meer alfabetiseringsprogramma's opzetten voor vrouwen.

Het partnerschap is gericht op het versterken van de samenwerking tussen de openbare en de privésector. Een formule die vruchten afwerkt, zoals blijkt uit drie projecten die gefinancierd worden met privépartners.

In Senegal financiert Procter and Gamble een project ter alfabetisering van meisjes en vrouwen. Het project kiest voor een holistische aanpak die beantwoordt aan de leerbehoeften van drie doelgroepen: meisjes die analfabeet zijn, meisjes die nog maar net leerden lezen en schrijven, en jonge meisjes die school lopen maar bij wie de kans groot is dat ze hun vorming niet zullen afmaken. Daarbij wordt gebruik gemaakt van traditionele klassen maar ook van informatie- en communicatietechnologie om zoveel mogelijk kinderen te bereiken. Het aangeboden curriculum besteedt bijzondere aandacht aan activiteiten die een inkomen genereren en die de hele gemeenschap ten goede komen. Tot nu toe zijn er 160 klassen geopend in 7 regio's en zijn er 100 docenten opgeleid om les te geven aan zo'n 3.000 leerlingen.

In Ethiopië en Tanzania loopt een project met steun van de Packard Foundation dat het aantal meisjes die het secundair onderwijs niet afmaken, wil terugdringen. In 13 scholen in Ethiopië en 15 scholen op het vasteland van Tanzania en op het eiland Zanzibar worden er activiteiten geïmplementeerd om meisjes meer kansen op ontplooiing te bieden en hen op de schoolbanken te houden.

In Kenia en Lesotho loopt een project om enerzijds de gendergevoeligheid bij leerkrachten en schooldirecties op te krikken en om anderzijds meisjes betere toegang en slaagkansen te bezorgen in wiskunde en wetenschappelijke en technische vakken. Het project geniet de financiële steun van de GEMS Foundation en komt stilaan op kruissnelheid. In Kenia is alles in gereedheid om te starten met de bijscholing van leerkrachten en directies. In Lesotho, dat kampt met een dubbel probleem van het gebrek aan leerkrachten voor wiskunde en wetenschappen en van het vertrek van gekwalificeerde leerkrachten, zal er niet alleen aandacht gaan naar het verbeteren van de opleiding van leraars maar ook naar het motiveren van leerkrachten om het beroep te blijven uitoefenen.

De lancering van het partnerschap op 25 mei 2011


]]>
Wat kunnen gsm’s betekenen voor het onderwijshttp://unesco-vlaanderen.be/2012/4/27/wat-kunnen-gsm’s-betekenen-voor-het-onderwijsFri, 27 Apr 2012 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2012/4/27/wat-kunnen-gsm’s-betekenen-voor-het-onderwijsUNESCO publiceert online papers met voorbeelden van hoe mobiele telefoons overal ter wereld helpen bij de ontwikkeling van het onderwijs.

Wat kunnen gsm's betekenen voor het onderwijsMobiele technologie helpt om wetenschapsklassen in Chili samen te laten leren, vergemakkelijkt de communicatie tussen directies en leerkrachten in Kenia, helpt vrouwen en meisjes in Afghanistan om hun nieuwe lees- en schrijfvaardigheden bij te schaven, bevordert technisch volwassenenonderwijs in Europa, en vergroot de efficiëntie en de snelheid om educatieve data te verzamelen in Argentinië…

Bovenstaande voorbeelden zijn enkele van de projecten die aan bod komen in een nieuwe reeks van online publicaties waarin mobiel leren centraal staat.

Het aantal gsm-abonnementen wereldwijd zal zo stilaan de kaap van de zes miljard ronden. Voor elke persoon die online gaat van op een computer, zijn er twee die dat doen met een mobiel toestel zoals een telefoon of tablet. Zelfs in gebieden waar scholen en computers schaars zijn, beschikken mensen over mobiele telefoons. Tegen het einde van het jaar zal Afrika goed 735 miljoen gsm-abonnementen tellen. Een meerderheid van de Afrika beschikt voor het eerst over individuele toegang tot interactieve informatie- en communicatietechnologie.

Net omdat mobiele telefoons overal te vinden zijn en omdat ze over zoveel functies beschikken, wil UNESCO onderzoeken hoe ze van nut kunnen zijn voor studenten, leerkrachten en onderwijssystemen - vooral in gebieden met weinig toegang tot onderwijs. Voorbeelden van hoe dit nu reeds gebeurt, komen aan bod in de nieuwe reeks met als titel UNESCO Working Paper Series on Mobile Learning.

De papers, gratis beschikbaar online, beschrijven hoe mobiele technologie mogelijkheden tot bijscholing voor leerkrachten biedt in Mozambique, hoe ze het bereik van het onderwijsbeheer in Mongolië vergroot, hoe ze jonge mensen aanzet tot lezen en het schrijven van kortverhalen in Zuid-Afrika en hoe ze studenten in Noord-Amerika meer inzicht verschaft in de werking van ecosystemen.

Naast dergelijke praktijkvoorbeelden, wil de reeks aantonen hoe mobiele technologie in verschillende contexten kan worden ingezet om allerhande onderwijsuitdagingen aan te pakken, hoe ze een aanvulling kan betekenen voor het formeel onderwijs en hoe ze leren meer toegankelijk en persoonlijk kan maken.


]]>
UNESCO Jaarverslag 2011http://unesco-vlaanderen.be/2012/4/18/unesco-jaarverslag-2011Wed, 18 Apr 2012 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2012/4/18/unesco-jaarverslag-2011Overzicht van de belangrijkste interventies van UNESCO in de wereld.

UNESCO Jaarverslag 20112011 was een bewogen jaar, gekenmerkt door kansen en uitdagingen voor zowel UNESCO als haar lidstaten. De Arabische lente toonde de kracht van het verlangen naar mensenrechten een waardigheid. Maar 2011 gaat ook de geschiedenis in als het jaar van de tsunami en de zware aardbeving in Japan op 11 maart en van een droogte die de Hoorn van Afrika in zijn greep houdt. En talrijke samenlevingen over de hele wereld voelden de gevolgen van een ernstige economische crisis die het probleem van de armoede vergrootte.

In dergelijke omstandigheden is het mandaat van UNESCO meer dan ooit betekenisvol. Geen enkel land is in staat om alleen het hoofd te bieden aan de economische crisis, de impact van klimaatverandering of het verlies aan biodiversiteit. We moeten wereldwijd samenwerken. En iedereen moet erbij betrokken worden, vooral de armsten en meest achtergestelden.

In haar jaarverslag 2011 geeft UNESCO een overzicht van hoe de Organisatie haar mandaat in 2011 in de praktijk bracht. Het is opgedeeld in de volgende hoofdstukken.

  • Steun aan ontluikende democratieën
  • Het delen van onderwijs en kennis ten voordele van vrede en ontwikkeling
  • Wetenschappen voor de planeet en de oceanen
  • Cultuur en erfgoed: ons verleden, onze toekomst
  • Internationale solidariteit, dialoog en mensenrechten
  • De 36ste bijeenkomst van de Algemene Conferentie

 

De werking van UNESCO bestreek een breed terrein in 2011 - gaande van de lancering van een nieuw samenwerkingsverband ter bevordering van het onderwijs voor meisjes en vrouwen, een uitbreiding van het tsunamiwaarschuwingssysteem in de Indische Oceaan en de ondersteuning van vrije meningsuiting en erfgoedbescherming in Tunesië, Egypte en Libië. 2011 was tevens de tiende verjaardag van UNESCO's Universele Verklaring betreffende Culturele Diversiteit en de veertigste verjaardag van het Mens- en Biosfeerprogramma (MAB): twee baanbrekende initiatieven. Verder bleef Afrika een absolute prioriteit voor de Organisatie en had elk programma van UNESCO aandacht voor het propageren van gendergelijkheid.

Ten slotte was er de beslissing van de Verenigde Staten om UNESCO niet langer financieel te ondersteunen - een gevolg van het toetreden van Palestina tot de Organisatie. Spontane steun en bijdragen van lidstaten en andere actoren verlichtten de druk waaronder UNESCO kwam te staan maar konden niet verhinderen dat het navigeren in moeilijke wateren is voor de Organisatie in 2012.


Download het UNESCO Jaarverslag 2011 (ENG)

Download het UNESCO Jaarverslag 2011 (FRA)

]]>
UNESCO info 82http://unesco-vlaanderen.be/2011/11/16/unesco-info-82Wed, 16 Nov 2011 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2011/11/16/unesco-info-82O.a. aandacht voor de onzichtbare additieven in ons (drink)water, de situatie van het secundair onderwijs in Afrika en de toekomst van het gedrukte boek…

UNESCO info 82

In UNESCO info 82 lees je onder meer:

De onzichtbare additieven in ons water: Chemische stoffen waarover niemand zich eerder zorgen maakte, komen steeds vaker voor in het milieu en het (drink)water. Deze vaststelling verdient meer aandacht omdat er mogelijks gevaar bestaat voor mens en natuur. UNESCO zet het probleem op de agenda.

Twee op drie kinderen in Afrika kunnen niet naar de middelbare school: Er zijn onvoldoende plaatsen op de schoolbanken in het secundair onderwijs. Meisjes zijn hiervan het grootste slachtoffer maar overal zijn er aanzienlijke investeringen nodig om jonge mensen de kans te geven om aan armoede te ontsnappen.

Waarom geen vrouw in de wetenschap? Er is geen enkele reden waarom vrouwen niet even goed als mannen kunnen presteren in de wetenschappelijke wereld. UNESCO en L'Oréal startten een internationaal programma om vrouwen te stimuleren om te kiezen voor wetenschappen. Het nationale luik van dit programma kende onlangs drie beurzen toe aan jonge onderzoeksters.

Kindsoldaten een nieuwe toekomst bieden: UNESCO Goodwill Ambassadeur Forest Whitaker spreekt over zijn inzet om kinderen en jongeren die buiten hun wil in een wereld van geweld terechtkwamen, te helpen om hun leven terug op een spoor te krijgen dat uitzicht biedt op een volwaardige toekomst.

Nieuwe kinderboekenreeks voor Afrika: Educatieve reeks kinderboeken snijdt gevoelige thema's aan en bevordert de sociale ontwikkeling van kinderen.

Een bijzondere plaats voor de verbeelding: Sinds het begin van de 21ste eeuw openden talrijke virtuele bibliotheken de deuren op het internet en zit het e-boek duidelijk in de lift. Zullen deze nieuwe media het papier inhalen en achterlaten? De Chileense schrijver Antonio Skármeta meent van niet en denkt dat het 'traditionele' boek de digitale storm zal doorstaan.

Geheugen van de wereld opgefrist: Het register waarmee UNESCO wil zorgen dat ons collectief geheugen niet afbrokkelt is uitgebreid met zeven bijzondere voorbeelden van documentair erfgoed.

Kan poëzie de wereld redden? UNESCO lanceert een programma in het teken van interculturele dialoog gebaseerd op het werk van Tagore, Neruda en Césaire.

Opleidingen journalistiek versterken in Afghanistan: Als onderdeel van haar inspanningen om het onderwijs in Afghanisten tot internationaal niveau op te krikken, helpt UNESCO bij het opstellen van een aangepast curriculum journalistiek -  wat meteen ook de democratie in het land ten goede komt.

Download UNESCO info 82


UNESCO info verschijnt vier keer per jaar. Abonnementen lopen per kalenderjaar. Voor 10 euro valt het tijdschrift bij je in de bus. Bestellen kan via info@unesco-vlaanderen.be

]]>
UNESCO gaat zich meer toeleggen op duurzame ontwikkeling en vredescultuurhttp://unesco-vlaanderen.be/2011/10/25/unesco-gaat-zich-meer-toeleggen-op-duurzame-ontwikkeling-en-vredescultuurTue, 25 Oct 2011 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2011/10/25/unesco-gaat-zich-meer-toeleggen-op-duurzame-ontwikkeling-en-vredescultuurDe lidstaten van UNESCO buigen zich over het programma van de Organisatie voor de komende twee jaar.

UNESCO gaat zich meer toeleggen op duurzame ontwikkeling en vredescultuurVertegenwoordigers van de 193 lidstaten van UNESCO komen van 25 oktober tot 10 november 2011 samen op de hoofdzetel van de Organisatie in Parijs. Deze Algemene Conferentie maakt het programma en de begroting van UNESCO voor de komende twee jaar op.

Uit het ontwerp van het programma dat de lidstaten bespreken, blijkt dat UNESCO zich in 2012 en 2013 zal focussen op duurzame ontwikkeling en vredescultuur. In haar activiteiten zal de Organisatie de nadruk leggen op de gelijkheid tussen vrouwen en mannen, Afrika, jongeren, Onderwijs voor Allen (Education for All - EFA), de minst ontwikkelde landen, kleine eilandstaten in ontwikkeling en de meest kwetsbare groepen van de samenleving.

De Algemene Conferentie zal eveneens de eerste krijtlijnen uittekenen voor de volgende middellange termijnstrategie van de Organisatie voor de periode 2014-2019.

Het hete hangijzer van deze Algemene Conferentie is het verzoek van Palestina om lid te worden van UNESCO. Eerder deze maand adviseerde de Uitvoerende Raad van UNESCO om Palestina te laten toetreden tot de Organisatie. Vooral de Verenigde Staten zijn sterk gekant tegen een toetreding van Palestina op dit moment en stellen hun verder lidmaatschap van de Organisatie openlijk in vraag.


]]>
UNESCO zet in op Afrikahttp://unesco-vlaanderen.be/2011/10/10/unesco-zet-in-op-afrikaMon, 10 Oct 2011 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2011/10/10/unesco-zet-in-op-afrikaDe Uitvoerende Raad van UNESCO keurde een plan goed om meer aandacht te besteden aan Afrika en riep twee internationale dagen uit: voor radio en jazz.

UNESCO zet in op AfrikaDe Uitvoerende Raad van UNESCO kwam samen van 21 september tot 6 oktober 2011. De Raad boog zich onder meer over de kandidatuur van Palestina om toe te treden tot de Organisatie, over UNESCO's strategie voor Afrika en over de erkenning van twee nieuwe internationale dagen.

Lidmaatschap Palestina

Op de voorlaatste dag van de 187ste bijeenkomst van de Uitvoerende Raad stemden de 58 leden over de kandidatuur van Palestina om lid te worden van UNESCO. De 40 stemmen voor, vier tegen en 14 onthoudingen, betekenen een positief advies van de Uitvoerende Raad. Als tweederden van de leden van de Algemene Conferentie (26 oktober tot 10 november) voor het lidmaatschap van Palestina stemmen, krijgt de Organisatie er een lidstaat bij.

Prioriteit Afrika

De Uitvoerende Raad stemde ook in met de voorstellen om de strategie van UNESCO voor Afrika bij te sturen, onder meer door het netwerk van veldkantoren van UNESCO op het continent uit te breiden. "UNESCO legt sterk de nadruk op Afrikaanse prioriteiten," reageert Irina Bokova, directeur-generaal van de Organisatie. "Ik ben vastberaden om in te zetten op ons Priority Africa programma om het uit te bouwen tot een doeltreffend instrument voor het ontwikkelen van onderwijs, voor het opbouwen van competenties bij jongeren waarmee ze een job kunnen vinden, en voor het vergroten van de erkenning voor Afrikaanse cultuur."

Omstreden award

Een heikel punt op de agenda van de Uitvoerende Raad was de kwestie van de UNESCO-Obiang Nguema Mbasogo Internationale Prijs voor Onderzoek in de Biowetenschappen. De stichting van de president van Equatoriaal-Guinea wil deze prijs financieren tot grote woede van mensenrechtenorganisaties. Zij wijzen op het gebrek aan onderwijs en basisvoorzieningen voor de bevolking in het land terwijl de president en zijn familie zich in weelde wentelen. De Uitvoerende Raad besloot, na een lang debat, om een werkgroep op te richten die verder onderzoek moet verrichten teneinde in de lente van 2012, bij de volgende zitting van de Uitvoerende Raad, tot een besluit te komen.

Internationale dagen

De Uitvoerende Raad riep twee internationale dagen in het leven: Wereldradiodag en de Internationale dag van de jazz. Ze zullen respectievelijk op 13 februari en 30 april gevierd worden. Wereldradiodag wil vooral de cruciale rol van radio benadrukken voor ontwikkeling, mediapluralisme en democratisch bestuur. De Internationale dag van de jazz is een kans om jazzmuziek te vieren als een "verenigende kracht" voor de toenadering tussen culturen.


]]>
Werelderfgoed in Afrikahttp://unesco-vlaanderen.be/2011/7/8/werelderfgoed-in-afrikaFri, 08 Jul 2011 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2011/7/8/werelderfgoed-in-afrikaNieuwe UNESCO-brochure brengt verslag uit over de toestand van het werelderfgoed in Afrika.

Werelderfgoed in AfrikaHet Werelderfgoedcentrum van UNESCO stelt een brochure voor met de voornaamste resultaten van de tweede rapporteringsronde over de staat van het werelderfgoed in Afrika. Concreet gaat het over de 44 Afrikaanse landen en hun 78 werelderfgoedsites (per januari 2010).

Sinds de eerste cyclus van verslaggeving over de situatie van het werelderfgoed in Afrika in 2002, boekte het continent een aantal successen. Zo sloten acht bijkomende landen zich aan bij de Werelderfgoedconventie, schrapte het Werelderfgoedcomité vier Afrikaanse sites van de Lijst van het Bedreigd Werelderfgoed en kwamen er 21 nieuwe Afrikaanse inschrijvingen bij op de Werelderfgoedlijst.

Ondanks bovenstaande lichtpunten, blijft Afrika ondervertegenwoordigd op de Werelderfgoedlijst. Minder dan negen procent van de Werelderfgoedsites bevinden zich in Afrika. Tezelfdertijd bestaat de Lijst van het Bedreigd Werelderfgoed voor 41 procent uit Afrikaanse sites. Verschillende daarvan liggen in conflictgebieden of streken die pas herstellen van een conflict, wat bijkomende moeilijkheden met zich meebrengt op het gebied van bewaring en bescherming.


Download de brochure UNESCO World Heritage in African Region

Download de brochure Patrimoine mondial dans la région Afrique

]]>
UNESCO zet de geschiedenis van Afrika onlinehttp://unesco-vlaanderen.be/2011/6/29/unesco-zet-de-geschiedenis-van-afrika-onlineWed, 29 Jun 2011 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2011/6/29/unesco-zet-de-geschiedenis-van-afrika-onlineObjectieve lezing van de geschiedenis van Afrika is voortaan niet enkel als boekenreeks maar ook als gratis download beschikbaar.

UNESCO zet de geschiedenis van Afrika onlineUNESCO stelt haar baanbrekende achtdelige boekenreeks over de geschiedenis van Afrika gratis online ter beschikking. Internetgebruikers kunnen zowel de volledige als de verkorte edities van de reeks downloaden als pdf-bestand.

Toen UNESCO in 1964 het project General History of Africa lanceerde, kon men het succes ervan niet vermoeden. Het doel was de Afrikaanse geschiedenis uit de vergeethoek te halen. De grootste uitdaging hierbij was de geschiedenis te ontdoen van raciale en koloniale vooroordelen. Het Afrikaanse perspectief moest voorop staan.

Baanbrekende boekenreeks

UNESCO deed hiervoor een beroep op de meest gerenommeerde Afrikaanse en niet-Afrikaanse specialisten. Meer dan 230 historici en andere autoriteiten werkten 35 jaar lang aan dit project onder toezicht van een Internationaal Wetenschappelijk Comité. Opmerkelijk was dat tweederde van de leden van dit comité bestond uit Afrikanen.

Het resultaat was de achtdelige Algemene geschiedenis van Afrika (fase één van dit project). Toen het laatste deel in 1999 uitkwam, had het werk al grote invloed verworven in de academische en wetenschappelijke wereld. Vandaag wordt de Algemene geschiedenis van Afrika dan ook gezien als de belangrijkste bijdrage tot de Afrikaanse geschiedschrijving en kennis over dit continent.

Pedagogisch project

Omwille van het maatschappelijke belang, werd de Algemene geschiedenis van Afrika vertaald in dertien talen waaronder het Engels, het Frans en drie Afrikaanse talen. In navolging van de reeds geleverde inspanning, lanceerde UNESCO onlangs de tweede fase van dit project onder de naam Het pedagogisch gebruik van de Algemene geschiedenis van Afrika.

De tweede fase van het project startte in maart 2009 en zal gedurende vier jaar lopen. Bedoeling is vooral om bij te dragen tot de hervorming van het geschiedenisonderwijs in het basis- en secundair onderwijs in Afrika en om het gebruik van de Algemene geschiedenis van Afrika in het hoger onderwijs te stroomlijnen.

UNESCO realiseerde gelijkaardige boekenreeksen over de geschiedenis van de mensheid, de beschavingen van Centraal-Azië, Latijns-Amerika, de Islamitische cultuur en de Caraïben.


]]>
UNESCO lanceert wereldwijd partnerschap rond onderwijs voor meisjes en vrouwenhttp://unesco-vlaanderen.be/2011/5/27/unesco-lanceert-wereldwijd-partnerschap-rond-onderwijs-voor-meisjes-en-vrouwenFri, 27 May 2011 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2011/5/27/unesco-lanceert-wereldwijd-partnerschap-rond-onderwijs-voor-meisjes-en-vrouwenDoor prominente politieke en bedrijfsleiders samen te brengen, hoopt UNESCO een nieuwe impuls te kunnen geven aan onderwijs voor meisjes en vrouwen in Afrika en Azië.

UNESCO lanceert wereldwijd partnerschap rond onderwijs voor meisjes en vrouwenUNESCO bracht op 26 mei 2011 een aantal prominente vertegenwoordigers van de politieke wereld en het bedrijfsleven bijeen op haar hoofdzetel in Parijs voor de lancering van een nieuw initiatief om meisjes en vrouwen betere toegang te geven tot kwaliteitsvol onderwijs door de krachten van de openbare en de privésector te bundelen.

De onderwijskansen voor meisjes en vrouwen zijn allesbehalve rooskleurig. Wereldwijd zijn er 39 miljoen meisjes die eigenlijk lager secundair onderwijs zouden moeten volgen maar geen basis- of secundair onderwijs genieten. Tweederden van de 796 miljoen volwassen analfabeten in de wereld zijn vrouwen. En slechts in één op drie landen in de wereld is er genderpariteit in het secundair onderwijs.

Better Life, Better Future zal zich concentreren op het verlichten van twee pijnpunten in voornamelijk Afrika en Azië: de doorstroming van meisjes naar het secundair onderwijs en het analfabetisme onder vrouwen. Het initiatief is opgezet als een instrument om bewustzijn te vergroten en om via samenwerking tussen de openbare en de privésector fondsen en expertise te verzamelen teneinde meer impact op het terrein te hebben.

Investeren in onderwijs voor meisjes is investeren in ontwikkeling.

"Er zijn geen onoverkomelijke obstakels op de weg naar gendergelijkheid en onderwijs voor iedereen," benadrukt UNESCO directeur-generaal Irina Bokova. "Meisjes en vrouwen zorgen voor verandering in de wereld en het is onze plicht om hen daarbij te steunen."

Secretaris-generaal van de Verenigde Naties Ban Ki-Moon beklemtoonde zijn overtuiging dat "investeren in meisjes en vrouwen de kern moet vormen van de mondiale ontwikkelingsagenda. Onderwijs geeft vertouwen en hoop en laat kinderen weten dat ze een toekomst hebben en dat wat ze denken er toe doet. En alhoewel onderwijs een recht is, is het voor teveel meisjes geen realiteit."

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton bevestigde dat de Verenigde Staten UNESCO zullen helpen bij het verzamelen van data inzake gender en onderwijs, "deze data zullen toelaten om op een gerichte manier te investeren, daar waar het de grootste impact zal hebben." Verder zei ze dat ze overtuigd is van het potentieel van samenwerking, in het bijzonder met de privésector, om fondsen te verzamelen en om nieuwe en creatieve manieren te bedenken waarmee een verschil kan gemaakt worden.

Download een brochure over Better Life, Better Future, een UNESCO-project rond onderwijs voor meisjes en vrouwen


]]>
UNESCO opent Europees kantoor in Brusselhttp://unesco-vlaanderen.be/2011/2/21/unesco-opent-europees-kantoor-in-brusselMon, 21 Feb 2011 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2011/2/21/unesco-opent-europees-kantoor-in-brusselDe Organisatie wil nauwer samenwerken met de instellingen van de Europese Unie.

UNESCO opent Europees kantoor in BrusselIrina Bokova, directeur-generaal van UNESCO, kwam op 16 februari 2011 naar Brussel om er een nieuw verbindingskantoor te openen. Via het kanoor wil de Organisatie haar zichtbaarheid in de Europese Unie vergroten en nauwer samenwerken met de verschillende organen van de EU.

Naar aanleiding van de opening van het nieuwe UNESCO-kantoor sprak Irina Bokova met Herman Van Rompuy, president van de Europese Raad. Tijdens het bilateraal overleg kwamen onderwerpen als multiculturalisme, culturele diversiteit en gendergelijkheid aan bod. Beide partijen waren het er over eens dat dit gebieden zijn die zich lenen voor het ontwikkelen van gezamenlijke acties. Na de ontmoeting benadrukte Van Rompuy een groot voorstander te zijn van meer samenwerking tussen de EU en UNESCO.

"UNESCO en de Europese Unie werken reeds samen op verschillende domeinen. De uitdaging nu is om te evolueren tot strategische partners - om na te gaan hoe we gezamenlijke strategieën kunnen ontwikkelen rond thema's van gemeenschappelijk belang en om nauwer samen te werken daar waar het kan. We kunnen ook meer doen om meer zichtbaarheid te geven aan de resultaten van onze samenwerking," aldus Bokova.

Irina Bokova en Andris Piebalgs, Europees Commissaris voor Ontwikkeling, bespraken het uitbreiden van de samenwerking rond basiseducatie en Afrika als eerste stap van de versterkte samenwerking tussen de EU en UNESCO. Daarbij verwezen ze naar het belang van onderwijs en cultuur voor economische groei en bespraken ze onderwerpen zoals de relatie tussen cultuur en ontwikkeling, armoedebestrijding, lerarenopleiding, onderwijs voor meisjes en Onderwijs voor Allen (Education for All).

Lees de toespraak van UNESCO directeur-generaal Irina Bokova over meer samenwerking tussen de Europese Unie (EU) en UNESCO.


]]>
UNESCO lanceert ICT project voor hoger onderwijs in West-Afrikahttp://unesco-vlaanderen.be/2011/2/14/unesco-lanceert-ict-project-voor-hoger-onderwijs-in-west-afrikaMon, 14 Feb 2011 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2011/2/14/unesco-lanceert-ict-project-voor-hoger-onderwijs-in-west-afrikaMet een netwerk van virtuele bibliotheken en andere informatie- en communicatietechnologie willen UNESCO en UEMOA het hoger onderwijs ondersteunen als katalysator voor ontwikkeling.

UNESCO lanceert ICT project voor hoger onderwijs in West-AfrikaUNESCO lanceert een project om een flinke impuls te geven aan het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) in West-Afrikaanse universiteiten, meer bepaald door het opzetten van een netwerk van virtuele bibliotheken in de regio. De West-Afrikaanse Economische en Monetaire Unie (UEMOA) stelt 12 miljoen dollar ter beschikking voor het project.

Het project past binnen het kader van de samenwerking die UNESCO en de UEMOA in 2006 aangingen. Bedoeling is om ICT in te schakelen om het hoger onderwijs verder te ontwikkelen in de landen die zijn aangesloten bij de Unie: Benin, Burkina Faso, Guinee-Bissau, Ivoorkust, Niger, Mali, Senegal en Togo.

Ontwikkeling

"Hoger onderwijs is een belangrijke factor bij het bevorderen van ontwikkeling. Dit project is een nieuwe stap in de richting van de hervorming en de modernisering van het hoger onderwijs in West-Afrika," aldus Irina Bokova, directeur-generaal van UNESCO. "De nieuwe technologieën zijn het middel bij uitstek om dit objectief te realiseren. Door virtuele bibliotheken op te richten die voor iedereen toegankelijk zijn, kunnen professoren en studenten gemakkelijker kennis en informatie uitwisselen en kan onderzoek efficiënter gevoerd worden."

"De expertise van UNESCO zal leerkrachten, studenten en onderzoekers emanciperen," meent Soumaïli Cissé, voorzitter van de Commissie van de UEMOA. "We zijn er ons terdege van bewust dat onderwijs de sleutel tot de toekomst is want landen in ontwikkeling steunen voornamelijk op de kwaliteit van hun menselijk kapitaal. De virtuele bibliotheken die we gaan oprichten zullen onze jonge mensen zowel wortels als vleugels geven."

Verschillende toepassingen

Het project loopt over een periode van drie jaar en zal materiële en virtuele ICT-infrastructuur installeren in instellingen voor hoger onderwijs. De campussen van acht universiteiten, een in elke land van de UEMOA, zullen worden uitgerust met glasvezelnetwerken en minstens 200 computers met een snelle internetverbinding. Naast het netwerk van virtuele bibliotheken waarop de universiteiten worden aangesloten, komt er ook een cyberinstituut dat onlinecursussen aanbiedt aan professoren. Daarnaast zal een centrale database opgericht worden voor het berekenen van de credits die studenten tijdens hun academische loopbaan verzamelen, om zodoende te helpen bij het harmoniseren van de academische normen in de regio en om de mobiliteit van studenten tussen universiteiten en landen te stimuleren.

Het project wordt uitgevoerd door het UNESCO-kantoor in Bamako (Mali).


]]>
Ondersteuning voor het beheer van oceanen en kustzones in Afrikahttp://unesco-vlaanderen.be/2009/8/1/ondersteuning-voor-het-beheer-van-oceanen-en-kustzones-in-afrikaSat, 01 Aug 2009 01:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2009/8/1/ondersteuning-voor-het-beheer-van-oceanen-en-kustzones-in-afrikaDe beschikbaarheid van betrouwbare, up-to-date bijgewerkte gegevens en informatie is essentieel als basis voor een duurzaam geïntegreerd beheer van kusten en mariene hulpbronnen.

Het Ocean Data and Information Network for Africa (ODINAFRICA) brengt een groot aantal aan de zee verbonden instellingen uit 25 landen samen. Tot de doelstellingen van het programma behoren het verbeteren en het stroomlijnen van gegevens- en informatiestromen naar en tussen oceanografische data- en informatiecentra en het ontwikkelen van data- en informatieproducten ter ondersteuning van een integraal kustzonebeheer in Afrika. ODINAFRICA is inmiddels aan zijn vierde fase toe.

Essentiële gegevens zijn schaars

De beschikbaarheid van betrouwbare, up-to-date bijgewerkte gegevens en informatie is essentieel als basis voor een duurzaam geïntegreerd beheer van kusten en mariene hulpbronnen. Ondanks het toenemende aantal initiatieven door nationale overheden en internationale partners met betrekking tot een beter beheer van kusten en mariene gebieden in Afrika blijven de gegevens in het openbare domein moeilijk toegankelijk voor mariene wetenschappers en beheerders. Dit is toe te schrijven aan verscheidene factoren zoals de complexe overeenkomsten met betrekking tot het gebruik van gegevens, tegenzin om gegevens zonder financiële compensatie te delen, verspreide opslag van gegevens in diverse instellingen, het feit dat vele datasets niet gedigitaliseerd zijn, en de grote verscheidenheid van gegevens en meta-data formaten.

Een bijkomend obstakel is de aard van de computerinfrastructuur in de meeste landen en beperkte toegang tot het internet. Sommige projecten en programma's die waardevolle datasets geproduceerd hebben, werden niet in een institutioneel kader opgenomen. Daardoor zijn gegevens verloren gegaan van zodra de programma's beëindigd werden.

Ruime samenwerking

Het huidige project sluit aan bij ODINAFRICA-III waarin meer dan 40 instellingen uit Afrikaanse landen samenwerkten. ODINAFRICA-IV bouwt deze samenwerking verder uit met twee andere IOC-programma's, met name het Integrated Coastal Area Management (ICAM) programma en het Global Ocean Observing System (GOOS). Het zal de regionale benadering met nationaal gedreven identificatie van behoeften en prioriteiten combineren en een "op de verbruiker gerichte" benadering bevorderen.

Het project zal zich bij het ontwikkelen van duurzame capaciteit in Afrikaanse instellingen concentreren op het verstrekken van nuttige en bruikbare gegevens en informatie en op het ontwikkelen van producten zoals voorspellingen, modellen, atlassen en scenario's.

]]>