UNESCO Platform Vlaanderen, thema "Verenigde Naties"http://www.unesco-vlaanderen.be2014-12-06T22:42:49Het UNESCO Platform Vlaanderen legt zich in de eerste plaats toe op het zo breed mogelijk verspreiden van informatie over de activiteiten en programma’s van UNESCO. Dat doet ze onder meer via het driemaandelijks tijdschrift UNESCO info, door het uitgeven van brochures rond specifieke UNESCO-prioriteiten en door het runnen van een informatie- en documentatiecentrum waar mensen kunnen aankloppen met vragen die verband houden met UNESCO.http://www.unesco-vlaanderen.be/media/html/unesco_platform_vlaanderen_logo.pngUNESCO Platform Vlaanderen, thema "Verenigde Naties"http://www.unesco-vlaanderen.benlVlaanderen stuurt zijn zonen en dochters uithttp://www.unesco-vlaanderen.be/2014/3/27/vlaanderen-stuurt-zijn-zonen-en-dochters-uitThu, 27 Mar 2014 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2014/3/27/vlaanderen-stuurt-zijn-zonen-en-dochters-uitDe Vlaamse overheid voorziet financiële steun voor jonge mensen die een stage willen lopen bij een internationale organisatie zoals Unesco.

Vlaanderen stuurt zijn zonen en dochters uit"Een betaalde stage bij de VN, de EU of een andere internationale organisatie?" Met deze slogan wil de Vlaamse Overheid jongeren stimuleren om een (eerste) ervaring op te doen binnen een internationale organisatie. De meeste internationale organisaties, waaronder Unesco, bieden immers stageplaatsen aan voor gemotiveerde jong afgestudeerden. Veel jonge mensen dromen van een dergelijke stage maar bij de meesten blijft het daar echter bij. Niet verwonderlijk als je de kosten van zo'n, meestal onbetaalde, stage in kaart brengt. Om de financiële hindernis te overwinnen, besliste de Vlaamse overheid om gegadigden een duwtje in de rug te geven met een subsidieprogramma: het Flanders Trainee Programme.

Hoe verkrijg je financiering?

De procedure om beroep te doen op het subsidieprogramma van de Vlaamse overheid voor stages bij internationale organisaties is eenvoudig. Een eerste stap bestaat in het bemachtigen van een stageplaats bij één van de internationale organisaties die opgesomd staan op de website van het subsidieprogramma: www.vlaanderen.be/ftp Wanneer de internationale organisatie de stageplaats goedgekeurd heeft, volstaat het om de formulieren op diezelfde website in te vullen en door te mailen.

Positief voor de verder carrière? Nou en of!

Er zijn talrijke voorbeelden van mensen wiens loopbaan positief is beïnvloed door het lopen van een stage bij een internationale organisatie. We geven er twee. Begin januari 2013 beëindigde Tom zijn stage binnen Unesco in Parijs. Tot zijn eigen grote verbazing en plezier kreeg hij echter een contract aangeboden waardoor hij enkele maanden kon meedraaien in het Unesco-kantoor in Zuid-Soedan.

Fanny rondde haar stage bij Unesco in Parijs af in 2006 maar dat betekende niet het einde van haar carrière bij de Organisatie. Inmiddels groeide ze uit tot een internationaal pleitbezorger voor de bescherming van onderwatererfgoed. Binnen het Werelderfgoedcentrum van Unesco coördineert ze het World Heritage Marine Programme.

Voorwaarden?

Wie stage loopt bij een internationale organisatie gedurende twee tot hoogstens zes maanden, kan aankloppen bij de Vlaamse overheid voor financiële ondersteuning. Voorwaarde is wel dat de internationale organisatie op de lijst staat van het subsidieprogramma en dat de stage gebeurt in overeenstemming met de vereisten van de betrokken organisatie.

Bovendien mag je niet ouder zijn dan 34 jaar en moet je houder zijn van een diploma behaald aan een instelling van secundair of hoger onderwijs die gefinancierd of gesubsidieerd wordt door de Vlaamse Gemeenschap. Het budget van het subsidieprogramma is niet onbeperkt en werkt volgens het principe "die eerst komt, eerst gaat". Op tijd initiatief nemen is dus de boodschap.

Vergoeding?

Er wordt een vergoeding voorzien voor het levensonderhoud en het verblijf. Afhankelijk van het land waarin je stage loopt, varieert de vergoeding van 740 euro tot 1.235,04 euro per maand. Daarnaast wordt er ook een reisvergoeding voorzien. Deze geldt alleen voor stages in het buitenland en wordt per stage vastgesteld op een eenmalig bedrag van 200 euro voor bestemmingen in Europa, waaronder wordt verstaan de lidstaten van de Raad van Europa, Wit-Rusland en Kosovo, en op een eenmalig bedrag van 500 euro voor bestemmingen in andere landen.


Tip!

Wie ervaring wil opdoen bij een internationale organisatie doet er goed aan om de Facebookpagina 'Subsidieprogramma Vlaamse overheid - Stages bij Internationale Organisaties' op te volgen. Daar verschijnen immers regelmatig aanbiedingen van stageplaatsen.

]]>
Topvrouw Unesco kandidaat om zichzelf op te volgenhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2013/10/7/topvrouw-unesco-kandidaat-om-zichzelf-op-te-volgenMon, 07 Oct 2013 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2013/10/7/topvrouw-unesco-kandidaat-om-zichzelf-op-te-volgenDe Uitvoerende Raad van Unesco nomineert Irina Bokova voor de functie van directeur-generaal.

Topvrouw Unesco kandidaat om zichzelf op te volgenDe Uitvoerende Raad van Unesco is van 24 september tot 11 oktober 2013 bijeen op de hoofdzetel van de Organisatie in Parijs om de Algemene Conferentie voor te bereiden. Op 4 oktober maakten de 58 leden van de Uitvoerende Raad bekend dat ze Irina Bokova (Bulgarije) voordragen voor de functie van directeur-generaal.

Drie kandidaten ambieerden de post van directeur-generaal van Unesco: Irina Bokova, Rachad Farah (Djibouti) en Joseph Maïla (Libanon). Na een eerste stemronde had Irina Bokova de benodigde meerderheid van de stemmen om officieel te worden voorgedragen voor een mandaat als directeur-generaal van Unesco.

Op 12 november zal de Algemene Conferentie van de 195 lidstaten van Unesco zich officieel uitspreken over een tweede mandaat van Irina Bokova als directeur-generaal.

Irina Bokova werd in 1952 geboren in Sofia. In 2009 kwam ze aan het hoofd van Unesco te staan. Ze was de eerste vrouw die dit mandaat vervulde. Voor haar aanstelling tot directeur-generaal was Bokova onder meer ambassadeur van Bulgarije in Frankrijk, permanent vertegenwoordiger van Bulgarije bij Unesco en minister van Buitenlandse Zaken.


]]>
Van een groene economie naar een groene samenlevinghttp://www.unesco-vlaanderen.be/2012/5/22/van-een-groene-economie-naar-een-groene-samenlevingTue, 22 May 2012 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2012/5/22/van-een-groene-economie-naar-een-groene-samenlevingUNESCO's inzet voor duurzame ontwikkeling en voorstellen voor de Rio+20 VN-conferentie.

Van een groene economie naar een groene samenlevingDe VN-Conferentie over duurzame ontwikkeling (Rio+20) biedt de wereld een unieke kans om duurzame ontwikkeling nogmaals bovenaan op de agenda te zetten. De drie belangrijkste doelstellingen van deze conferentie zijn: een hernieuwd politiek engagement voor duurzame ontwikkeling garanderen, de resultaten en hiaten van de overeengekomen afspraken evalueren, en nieuwe uitdagingen aangaan. De twee thema's van de conferentie zijn: groene economie in het kader van duurzame ontwikkeling en armoedebestrijding, en een institutioneel raamwerk voor duurzame ontwikkeling. Rio+20 vindt plaats van 20-22 juni 2012 in Rio de Janeiro, Brazilië.

We hoeven niet van nul te beginnen. De principes die zijn vastgelegd in de Agenda 21 tijdens de wereldtop in Rio twintig jaar geleden, blijven van kracht. De context is wel veranderd: er zijn nieuwe uitdagingen ontstaan en nieuwe gevaren gerezen. Denken we maar aan de toenemende sociale ongelijkheid, de bevolkingsgroei, de voortschrijdende klimaatverandering, de toenemende milieuvervuiling, het niet-duurzame gebruik van zoetwater, het leegvissen van de zeeën en het toenemende aantal rampen veroorzaakt door de natuur en door de mens.

De armste, kwetsbaarste en meest gemarginaliseerde samenlevingen krijgen de hardste klappen. Ze hebben bovendien het meest te lijden onder de financiële, energie-, voedsel- en milieucrisis. Dit alles doet serieuze twijfels rijzen over de betrouwbaarheid van de huidige ontwikkelingsmodellen.

We hebben een ontwikkelingsmodel nodig dat uitgaat van individuele waardigheid, dat gericht is op menselijke groei en dat overtuigende antwoorden biedt op de complexe sociale, economische en milieuvraagstukken die we nu het hoofd moeten bieden. We hebben nieuwe indicatoren nodig om ons te leiden en nieuwe maatregelen om vooruitgang te boeken. Echt duurzame groei is inclusief, is gericht op sociale gelijkheid en heeft respect voor natuur en milieu. De mantra "eerst groeien, later de rommel opruimen" houdt niet langer stand - niet voor rijke landen en niet voor arme landen. De tijd dat we moeilijke beslissingen voor ons uit konden schuiven, is voorbij. Er zijn geen sluipwegen meer, we moeten recht op ons doel af.

We moeten werken aan een inclusieve, groene samenleving en economie door te investeren in menselijke ontwikkeling en sociaal kapitaal. Nieuwe uitdagingen vereisen vernieuwende oplossingen die ook gebruikmaken van inheemse kennis voor duurzame ontwikkeling. Deze zullen voortspruiten uit een andere manier van denken en handelen van mensen van alle leeftijden en levensbeschouwingen. Geen enkele samenleving mag mensen aan de kant laten staan. In een groene samenleving krijgen mannen en vrouwen gelijke kansen om een bijdrage te leveren aan een duurzamere toekomst. We hebben dus een verandering van cultuur nodig om de klimaatverandering aan te kunnen pakken.

UNESCO zal tijdens Rio+20 een visie naar voren brengen voor duurzame ontwikkeling die gebaseerd is op de hervormende kracht van onderwijs, wetenschappen, cultuur en de media. Wat deze visie behelst en hoe de Organisatie zich inzet om deze in de praktijk te brengen, lees je in het rijkelijk met feiten & cijfers en praktijkvoorbeelden geïllustreerde boekje Van een groene economie naar een groene samenleving dat is uitgegeven door het UNESCO Platform Vlaanderen.

Onderwijs: de eerste stap

Onderwijs is een van de beste wapens in de strijd tegen armoede en ongelijkheid. Elk jaar onderwijs verhoogt de individuele inkomsten met 10 %. In onderwijs gaat het in wezen om waarden. Het opent deuren om de wereld beter te begrijpen en om te kunnen handelen. Onderwijs voor duurzame ontwikkeling is de voedingsbodem voor houdingen en gedragingen met het oog op een nieuwe, duurzame cultuur. Via het onderwijs moeten nieuwe kennis en vaardigheden worden ontwikkeld en overgedragen. Technische en beroepsopleidingen moeten de nodige competenties en instrumenten aanreiken die nodig zijn voor een groene economie.

De wetenschap als brandstof voor groene hervormingen

De wetenschap kan antwoorden bieden op een groot aantal complexe vraagstukken. Daarom moeten we de wetenschap mobiliseren. We moeten landen helpen bij de opbouw van capaciteit, bij het uitstippelen van nationale beleidslijnen op het vlak van wetenschap, technologie en techniek, en bij het opzetten van internationale netwerken. Groene technologie en vaardigheden moeten worden gedeeld en verspreid. Hernieuwbare energie is fundamenteel. De huidige uitdagingen gaan over de grenzen van de verschillende disciplines heen en omvatten de volledige cyclus van vernieuwing - van onderzoek en kennisontwikkeling tot de toepassing ervan. Wetenschap, technologie en innovatie moeten de brandstof vormen voor ons streven naar een meer evenwichtige en duurzame ontwikkeling.

Cultuur: een drijvende kracht

Nieuwe benaderingen van duurzame ontwikkeling zullen enkel effect hebben als ze in de context worden ingebed. Cultuur moet vanaf het begin een wezenlijke rol spelen in deze ontwikkeling - het achteraf overgieten met een cultuursausje heeft geen enkele zin. Cultuur is op zich eindeloos hernieuwbaar en dus een belangrijke bron van innovatie. In 2009 zorgde cultuur voor banen en inkomsten met een waarde van 1,3 biljoen dollar. De culturele industrie groeit, maar heeft nog steun nodig om zich verder te kunnen ontwikkelen tot een krachtige hefboom voor economische ontwikkeling, sociale samenhang en milieubescherming. Dat betekent onder andere dat we traditionele kennissystemen en praktijken meer moeten waarderen en gebruiken.

Een informatierevolutie voor een groene evolutie

Groene hervormingen zullen in belangrijke mate afhangen van de media om goed onderbouwde beleidsbeslissingen mogelijk te maken. Daarom moeten we werken aan de capaciteitsopbouw van mediaprofessionals om issues in verband met duurzame ontwikkeling te onderzoeken en erover te berichten. We moeten de vrije, onafhankelijke en pluralistische media ondersteunen bij de bewustmaking van het grote publiek en het streven naar solidariteit.

Groen kan niet zonder blauw

Onze zeeën en hun rijkdommen worden vervuild en geplunderd. En het zijn juist de zeeën die onze aarde bewoonbaar maken voor mensen. Bovendien zijn ze belangrijk voor onze economie en vormen ze voor heel wat mensen een bron van inkomsten:  zee- en kustrijkdommen en de daarmee samenhangende industrieën zijn goed voor meer dan 5 % van het BBP. Om de snelle achteruitgang van onze zeeën tegen te gaan, moet Rio+20 dringend een nieuw beleid uitstippelen.

Ongeveer 80 % van de wereldbevolking leeft in gebieden waar de drinkwatervoorziening niet is gegarandeerd. Tegen 2025 zal naar schatting 60 percent van de wereldbevolking in gebieden leven waar een ernstig gebrek aan drinkwater zal zijn, en evenveel mensen zullen geen toegang hebben tot adequate sanitaire voorzieningen. Rio +20 moet een nieuwe impuls geven aan een beter en rechtvaardiger beheer van de zoetwaterbronnen op deze aarde.

We moeten de natuur koesteren en de biodiversiteit beschermen. De huidige, wereldwijde vraag naar rijkdommen van de aarde overschrijdt het natuurlijke aanbod van onze planeet met naar schatting 20 %. We moeten ons inzetten voor het behoud en dus het duurzaam gebruik van de biodiversiteit en de ecosystemen op deze aarde. Hiervoor zijn een duidelijker beleid en een betere samenwerking op nationaal en regionaal niveau noodzakelijk.

Rio+20 moet de geschiedenis in gaan als een keerpunt - als het begin van een wereldwijde groene hervorming. Dit is de visie van UNESCO en die draagt al onze inspanningen om gebruik te maken van onderwijs, wetenschap, cultuur, informatie en communicatie voor een duurzame toekomst.

Van een groene economie naar een groene samenleving (80 p.) is uitgegeven door het UNESCO Platform Vlaanderen en gratis te verkrijgen via info@unesco-vlaanderen.be


Download de publicatie Van een groene economie naar een groene samenleving - UNESCO's inzet voor duurzame ontwikkeling

]]>
Wetenschap dichter bij de mensen brengenhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2011/12/22/wetenschap-dichter-bij-de-mensen-brengenThu, 22 Dec 2011 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2011/12/22/wetenschap-dichter-bij-de-mensen-brengenUNESCO organiseert een forum om te bespreken hoe we ervoor kunnen zorgen dat wetenschappelijke vooruitgang het algemeen welzijn meer ten goede komt.

Wetenschap dichter bij de mensen brengenNaar aanleiding van de zestigste verjaardag van de UNESCO Kalinga Prijs voor de Popularisering van Wetenschap, vindt er een internationaal symposium plaats van 4 tot 5 januari 2012 in Bhubaneswar (India). De bijeenkomst brengt de laureaten van de Prijs samen om te bespreken wat er kan gedaan worden om wetenschap dichter bij de mensen te brengen.

Sinds de lancering van de Prijs in 1951, verloor het initiatief nog niets aan relevantie. De wereld is de dag van vandaag voortdurend in beweging en de ontwikkelingen manifesteren zich steeds sneller. Als gevolg daarvan staan maatschappijen voor grote uitdagingen - van het uitbannen van armoede tot het omgaan met de gevolgen van klimaatverandering. Wetenschap kan een essentieel instrument zijn om voor iedereen eerlijke en duurzame oplossingen te vinden voor deze uitdagingen. Dit kan door de kloof te dichten tussen wetenschappers en burgers en door ervoor te zorgen dat de bevolking kan genieten van de voordelen van wetenschappelijke vooruitgang om het dagelijks leven te verbeteren en om de oorzaken van gemeenschappelijke problemen beter te begrijpen en gezamenlijk aan te pakken.

Tot nu toe ontvingen 65 laureaten uit 24 landen de Prijs. Zes daarvan kregen ook een Nobelprijs. De viering van de zestigste verjaardag van de Prijs is niet enkel een gelegenheid om de uitzonderlijke verwezenlijkingen van de laureaten te eren maar eveneens om te bespreken hoe de popularisering van de wetenschap kan vergroot worden en hoe wetenschap een grotere rol kan spelen bij het verbeteren van het algemeen welzijn, het versterken van het cultureel erfgoed en het vinden van oplossingen voor de problemen waarmee de mensheid kampt.


]]>
Noodfonds om UNESCO overeind te houdenhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2011/11/11/noodfonds-om-unesco-overeind-te-houdenFri, 11 Nov 2011 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2011/11/11/noodfonds-om-unesco-overeind-te-houdenEen nieuwe website maakt het mogelijk voor lidstaten, openbare instellingen, stichtingen en burgers om UNESCO financieel te steunen na de financiële kater waarmee de VS de Organisatie opzadelden.

Noodfonds om UNESCO overeind te houdenMet een nieuwe website wil UNESCO extra middelen werven na de put van 65 miljoen dollar die de Verenigde Staten in het budget van de Organisatie sloegen met de beslissing om de financiële verplichtingen, die verbonden zijn met het lidmaatschap van UNESCO, niet langer na te komen.

Deze beslissing is een reactie op de toetreding van Palestina tot UNESCO waartegen de VS fel gekant was. Het bedrag van 65 miljoen dollar komt overeen met het bedrag dat de VS nog aan UNESCO verschuldigd was voor 2011.

Het nieuws over de toetreding van Palestina tot UNESCO en de reactie daarop van landen zoals de VS, zorgden voor en ongeziene golf van solidariteit met de Organisatie van burgers, verenigingen en bedrijven over de hele wereld.

"Ik beschouw deze steunbetuigingen als een erkenning voor al het goede dat UNESCO doet in de wereld. Het zijn zeer concrete indicatoren van ons succes," zei UNESCO directeur-generaal Irina Bokova aan het slot van de Algemene Conferentie op 10 november 2011.

Het fonds dat met onlinegiften gespijsd wordt, is niet als andere zogenaamde extrabudgettaire fondsen. Het is bedoeld om de kerntaken van UNESCO te financieren om te voorkomen dat deze lijden onder de uiterst moeilijke financiële situatie waarin de Organisatie zich bevindt.


]]>
Vrede uitdragen en armoede bestrijdenhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2011/11/8/vrede-uitdragen-en-armoede-bestrijdenTue, 08 Nov 2011 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2011/11/8/vrede-uitdragen-en-armoede-bestrijdenVlaams minister-president Kris Peeters vraagt de lidstaten van UNESCO om de heroriëntering van de Organisatie te steunen.

Vrede uitdragen en armoede bestrijdenBij zijn bezoek aan de Algemene Conferentie van UNESCO op 27 oktober 2011, nam Vlaams minister-president Kris Peeters namens België deel aan het algemeen beleidsdebat*. Hij loofde de inspanningen van de Organisatie voor het laten ingang vinden van een vredescultuur en moedigde haar aan om nauwer samen te werken met haar partners in haar verschillende netwerken.

Herdenking 14-18

Verwijzend naar het mandaat van UNESCO om een vredescultuur te promoten, vroeg Peeters aan UNESCO om zich aan te sluiten bij de internationale herdenking van de Eerste Wereldoorlog van 2014 tot 2018. De herdenkingsactiviteiten zijn een "uitstekende gelegenheid om een boodschap van vrede en tolerantie uit te dragen. We werken aan een Flanders Fields Verklaring die een oproep is voor mensenrechten, respect voor het internationaal recht, ontwapening en multiculturele integratie, gericht op het veiligstellen van een betere toekomst."

Maatschappelijk middenveld

Ons land steunt de inspanningen van UNESCO om haar werking te heroriënteren op de behoeften in het veld en er meer focus in te brengen. Dat kan onder meer door te steunen op de rijkdom van de Organisatie: haar netwerken, haar Nationale UNESCO Commissies, en de vele ngo's die haar activiteiten ondersteunen. "We sporen UNESCO aan om deze netwerken zo goed mogelijk aan te wenden en om te bouwen op hun engagement. Het UNITWIN/UNESCO Leerstoelenprogramma, het Netwerk van Creatieve Steden en het Netwerk van met UNESCO Geassocieerde Scholen (ASPnet) vormen een rechtstreeks verbinding met het maatschappelijk middenveld, scholen en universiteiten. Dit potentieel kan beter benut worden."

Voor België is het belangrijk dat UNESCO werkt voor het gemeenschappelijk goed van de mensheid. "Daarom moet het uitroeien van armoede een van onze topprioriteiten zijn. […] Laten we ons engageren voor het bevorderen van emancipatie, vrije wil en gelijkheid. Laten we niet alleen culturen maar alle mannen en vrouwen dichter bij elkaar brengen. Dat is de eerste stap op de weg naar ontwikkeling. Het is de plicht van de mensheid om te luisteren naar de stemmen die nog steeds niet weerklinken."

Ten slotte sprak Peeters de hoop uit dat ook de andere lidstaten UNESCO zullen steunen in het verder bewandelen van de ingeslagen weg zodat de Organisatie haar visie in de praktijk kan brengen.

(*) Aangezien de actieterreinen van UNESCO voornamelijk gewest- en gemeenschapsbevoegdheden betreffen, bestaat er in België een beurtrolsysteem tussen de Vlaamse en Franstalige ministers voor de vertegenwoordiging van België.


Lees de volledige toespraak van Vlaams minister-president Kris Peeters tot de Algemene Conferentie van UNESCO.

]]>
UNESCO aanvaardt Palestina als volwaardige lidstaathttp://www.unesco-vlaanderen.be/2011/11/3/unesco-aanvaardt-palestina-als-volwaardige-lidstaatThu, 03 Nov 2011 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2011/11/3/unesco-aanvaardt-palestina-als-volwaardige-lidstaatBeslissing om Palestina te laten toetreden tot UNESCO brengt financiële toekomst van de Organisatie in gevaar.

UNESCO aanvaardt Palestina als volwaardige lidstaatOp 31 oktober 2011 boog de Algemene Conferentie van UNESCO zich over de kandidatuur van Palestina om toe te treden tot de Organisatie. Dit gebeurde door stemming, waarbij 107 lidstaten voor stemden en 14 tegen. 52 lidstaten onthielden zich. België stemde voor toetreding, er was geen Europese eensgezindheid over de kwestie.

Statement van UNESCO over de toetreding van Palestina.

De grootste tegenstander van deze toetreding waren de Verenigde Staten. Zij zijn de mening toegedaan dat het vredesproces in Israël en Palestina enkel tot een goed einde kan gebracht worden door bilaterale onderhandelingen tussen Israël en de Palestijnse autoriteiten, en niet door unilaterale daden zoals de aanvraag van lidmaatschap van organisaties van de Verenigde Naties. Als een gevolg van de toetreding van Palestina schorten de Verenigde Staten nu hun financiële hulp aan UNESCO op, wat voor de Organisatie een aderlating van 22% van het reguliere budget betekent.

De directeur-generaal van UNESCO reageerde op het voornemen van de Verenigde Staten om de financiële bijdrage aan UNESCO in te trekken door te wijzen op de gevolgen daarvan op het terrein. Zo draagt UNESCO, met steun van de Verenigde Staten, bij tot de uitbouw van vrije en pluralistische media in landen zoals Irak, Tunesië en Egypte. In Afghanistan helpt de Organisatie met de alfabetisering van duizenden politiemensen.

Ook op het vlak van de wetenschappen betekent de steun van de Verenigde Staten een belangrijke bijdrage. UNESCO bouwt een wereldwijd systeem voor tsunamiwaarschuwing uit. Dit hielp om duizenden levens te redden toen Japan eerder dit jaar een tsunami over zich heen kreeg. In het Midden-Oosten bevordert UNESCO wetenschappelijke en culturele uitwisseling tussen toponderzoekers.

UNESCO hoopt dat de Verenigde Staten lid zullen blijven van de Organisatie en dat er een oplossing kan gevonden worden voor de financiële kink in de kabel tussen het land en UNESCO. De financiële aderlating brengt immers de opdracht van UNESCO in het gedrang om te werken aan onderwijs voor iedereen, aan het bestrijden van extremisme en aan het ondersteunen van nieuwe democratieën.

Statement van UNESCO directeur-generaal Irina Bokova over de beslissing van de VS om hun financiële bijdrage aan de Organisatie op te schorten.


]]>
UNESCO verwelkomt nieuwe lidstaathttp://www.unesco-vlaanderen.be/2011/10/30/unesco-verwelkomt-nieuwe-lidstaatSun, 30 Oct 2011 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2011/10/30/unesco-verwelkomt-nieuwe-lidstaatZuid-Soedan is de 194ste lidstaat van UNESCO. De Organisatie zal helpen om het onderwijs in het land op het juiste spoor te krijgen.

UNESCO verwelkomt nieuwe lidstaatZuid-Soedan is de 194ste lidstaat van UNESCO. 's Werelds jongste natiestaat ratificeerde de Constitutie van UNESCO op 27 oktober 2011. Een dag later werd de vlag van Zuid-Soedan gehesen naast deze van de 193 andere lidstaten van UNESCO.

Tijdens de plechtigheden zei de minister van Cultuur, Jeugd en Sport van Zuid-Soedan, Cirino Hiteng Ofuho, "we roepen de lidstaten van UNESCO op om ons jonge land te blijven steunen zodat we onze burgers kunnen helpen om hun achterstand op de rest van de wereld goed te maken op het gebied van het beheer van cultureel erfgoed, onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. [...] De nieuwe Republiek Zuid-Soedan belooft om een actief lid te zijn van UNESCO en haar wereldwijde familie van naties."

Bij haar verwelkoming van UNESCO's nieuwste lidstaat, wees directeur-generaal Irina Bokova er op dat de "acht miljoen inwoners van Zuid-Soedan voor enorme uitdagingen staan." Ze beloofde dat "UNESCO schouder aan schouder zal staan met de bevolking van Zuid-Soedan om het onderwijssysteem uit te bouwen en hulp te bieden bij het opleiden van leerkrachten en andere onderwijsprofessionals."

Volgens het UNESCO Education for All Global Monitoring Report, voorgesteld in Juba in juni 2011, volgen meer dan een miljoen kinderen geen basisonderwijs. Dit betekent dat amper de helft van de jonge kinderen in het land basisonderwijs volgt. Bovendien kent het land de laagste inschrijvingsgraad ter wereld in het secundair onderwijs en kan amper 8 procent van de vrouwen lezen en schrijven.

UNESCO's Internationaal Instituut voor Onderwijsplanning (IIEP) en UNICEF zijn door de onderwijsminister van Zuid-Soedan gevraagd om een plan op te stellen om te beantwoorden aan de onderwijsnoden van het land.

]]>
Minister-president Peeters op Algemene Conferentie UNESCOhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2011/10/27/minister-president-peeters-op-algemene-conferentie-unescoThu, 27 Oct 2011 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2011/10/27/minister-president-peeters-op-algemene-conferentie-unescoKris Peeters is gastspreker op het leidersforum van UNESCO en opent een tentoonstelling over de gevolgen van klimaatverandering op werelderfgoed.

Minister-president Peeters op Algemene Conferentie UNESCOVandaag neemt minister-president Kris Peeters deel aan de Algemene Conferentie van UNESCO in Parijs waar hij België vertegenwoordigt tijdens het algemeen beleidsdebat. Aangezien de actieterreinen van UNESCO voornamelijk gewest- en gemeenschapsbevoegdheden betreffen, bestaat er in België een beurtrolsysteem tussen de Vlaamse en Franstalige ministers voor de vertegenwoordiging van België. De minister-president zal zijn steun betuigen aan de hervormingsplannen van UNESCO directeur-generaal Irina Bokova, om deze voor Vlaanderen prioritaire organisatie meer efficiënt en slagkrachtig te maken.

Dit jaar vindt - voor het eerst - ook een leidersforum plaats, dat zich buigt over de vraag hoe UNESCO kan bijdragen aan vredescultuur en duurzame ontwikkeling. Deze bijeenkomst wil de interactie tussen staatshoofden en regeringsleiders versterken en hen meer betrekken bij reflecties en discussies over de toekomstige oriëntatie van UNESCO. Minister-president Peeters zal tijdens dit forum een uitgebreid publiek van ministers en ambassadeurs toespreken, waarbij hij de nadruk zal leggen op Vlaamse prioriteiten zoals de herdenking van WO I, onderwijs voor duurzame ontwikkeling, water en biodiversiteit.

Aansluitend opent minister-president Peeters ook de UNESCO-tentoonstelling over de gevolgen van klimaatverandering op het werelderfgoed.


]]>
UNESCO zet in op Afrikahttp://www.unesco-vlaanderen.be/2011/10/10/unesco-zet-in-op-afrikaMon, 10 Oct 2011 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2011/10/10/unesco-zet-in-op-afrikaDe Uitvoerende Raad van UNESCO keurde een plan goed om meer aandacht te besteden aan Afrika en riep twee internationale dagen uit: voor radio en jazz.

UNESCO zet in op AfrikaDe Uitvoerende Raad van UNESCO kwam samen van 21 september tot 6 oktober 2011. De Raad boog zich onder meer over de kandidatuur van Palestina om toe te treden tot de Organisatie, over UNESCO's strategie voor Afrika en over de erkenning van twee nieuwe internationale dagen.

Lidmaatschap Palestina

Op de voorlaatste dag van de 187ste bijeenkomst van de Uitvoerende Raad stemden de 58 leden over de kandidatuur van Palestina om lid te worden van UNESCO. De 40 stemmen voor, vier tegen en 14 onthoudingen, betekenen een positief advies van de Uitvoerende Raad. Als tweederden van de leden van de Algemene Conferentie (26 oktober tot 10 november) voor het lidmaatschap van Palestina stemmen, krijgt de Organisatie er een lidstaat bij.

Prioriteit Afrika

De Uitvoerende Raad stemde ook in met de voorstellen om de strategie van UNESCO voor Afrika bij te sturen, onder meer door het netwerk van veldkantoren van UNESCO op het continent uit te breiden. "UNESCO legt sterk de nadruk op Afrikaanse prioriteiten," reageert Irina Bokova, directeur-generaal van de Organisatie. "Ik ben vastberaden om in te zetten op ons Priority Africa programma om het uit te bouwen tot een doeltreffend instrument voor het ontwikkelen van onderwijs, voor het opbouwen van competenties bij jongeren waarmee ze een job kunnen vinden, en voor het vergroten van de erkenning voor Afrikaanse cultuur."

Omstreden award

Een heikel punt op de agenda van de Uitvoerende Raad was de kwestie van de UNESCO-Obiang Nguema Mbasogo Internationale Prijs voor Onderzoek in de Biowetenschappen. De stichting van de president van Equatoriaal-Guinea wil deze prijs financieren tot grote woede van mensenrechtenorganisaties. Zij wijzen op het gebrek aan onderwijs en basisvoorzieningen voor de bevolking in het land terwijl de president en zijn familie zich in weelde wentelen. De Uitvoerende Raad besloot, na een lang debat, om een werkgroep op te richten die verder onderzoek moet verrichten teneinde in de lente van 2012, bij de volgende zitting van de Uitvoerende Raad, tot een besluit te komen.

Internationale dagen

De Uitvoerende Raad riep twee internationale dagen in het leven: Wereldradiodag en de Internationale dag van de jazz. Ze zullen respectievelijk op 13 februari en 30 april gevierd worden. Wereldradiodag wil vooral de cruciale rol van radio benadrukken voor ontwikkeling, mediapluralisme en democratisch bestuur. De Internationale dag van de jazz is een kans om jazzmuziek te vieren als een "verenigende kracht" voor de toenadering tussen culturen.


]]>
Uitvoerende Raad UNESCO beveelt lidmaatschap Palestina aanhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2011/10/6/uitvoerende-raad-unesco-beveelt-lidmaatschap-palestina-aanThu, 06 Oct 2011 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2011/10/6/uitvoerende-raad-unesco-beveelt-lidmaatschap-palestina-aanDe Uitvoerende Raad staat positief tegenover het lidmaatschap van Palestina. Het is nu aan de Algemene Conferentie om Palestina al dan niet als lidstaat te aanvaarden.

Uitvoerende Raad UNESCO beveelt lidmaatschap Palestina aanDe Uitvoerende Raad van UNESCO stemde op woensdag 5 oktober 2011 over de vraag van Palestina om lid te worden van de Organisatie. Van de 58 landen die vertegenwoordigd zijn in de Raad, stemden 40 voor toetreding en vier tegen. 14 landen, waaronder België, onthielden zich.

Over de al dan niet toetreding van Palestina tot UNESCO zal de volgende bijeenkomst van de Algemene Conferentie (26 oktober - 10 november 2011) beslissen. Er is een tweederdenmeerderheid vereist om Palestina lid te laten worden van UNESCO.

De ambassadeur van de Verenigde Staten bij UNESCO roept de lidstaten op om tegen de erkenning van Palestina als lidstaat van UNESCO te stemmen. Spanje daarentegen laat weten dat het 'ja' zal stemmen. Volgens de VS zou een erkenning van Palestina te vroeg komen.

De Uitvoerende Raad en de Algemene Conferentie van UNESCO zijn de bestuursorganen van UNESCO.

De Algemene Conferentie is het belangrijkste beslissingsorgaan en bestaat uit vertegenwoordigers van alle lidstaten. De Conferentie komt eenmaal per twee jaar samen om de strategieën en beleidslijnen van de Organisatie uit te stippelen, en om het UNESCO-programma en de begroting goed te keuren. Elke lidstaat heeft een stem. Om de vier jaar wordt de directeur-generaal, die wordt voorgedragen door de Uitvoerende Raad, benoemd door de Conferentie.

De Uitvoerende Raad, die is samengesteld uit 58 lidstaten, is verantwoordelijk voor de uitvoering van het programma zoals dat is goedgekeurd door de Algemene Conferentie. De Raad komt twee keer per jaar samen om het programma en de begroting te controleren.


]]>
VN-conferentie over straffeloosheid geweld tegen journalistenhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2011/9/13/vn-conferentie-over-straffeloosheid-geweld-tegen-journalistenTue, 13 Sep 2011 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2011/9/13/vn-conferentie-over-straffeloosheid-geweld-tegen-journalistenJournalisten krijgen te maken met tal van ongeoorloofde belemmeringen bij het uitoefenen van hun beroep. UNESCO en verschillende VN-agentschappen willen dit probleem aanpakken.

VN-conferentie over straffeloosheid geweld tegen journalistenIn tien jaar tijd stierven meer dan 500 journalisten bij het uitoefenen van hun beroep. Het aantal slachtoffers dat "slechts" gewond werd, ligt nog een stuk hoger. Opmerkelijk is dat het merendeel van deze slachtoffers geen oorlogscorrespondenten zijn maar gewone journalisten die berichten over nationaal of lokaal nieuws. Ze zijn echter al te vaak het slachtoffer van intimidatie, gijzeling, ontvoering, pesterijen en onwettige arrestaties. Bovendien wordt seksuele intimidatie steeds vaker gebruikt om vrouwelijke journalisten het zwijgen op te leggen. De daders gaan in vele gevallen vrijuit.

Om deze zorgwekkende evolutie het hoofd te bieden, organiseert UNESCO in het kader van haar Internationaal Programma voor de Ontwikkeling van Communicatie (International Programme for the Development of Communication, IPDC) op 13 september 2011 samen met verschillende VN-agentschappen een internationale conferentie. Op deze conferentie wil men nagaan hoe de veiligheid van journalisten kan verbeterd worden en op welke manier de straffeloosheid kan worden aangepakt. Het uiteindelijke doel is het opstellen van een actieplan met daarin garanties voor journalisten om in alle vrijheid en zonder censuur hun beroep te kunnen uitoefenen.

Een breed debat

Het belooft een conferentie van hoog niveau te worden. Verschillende topfunctionarissen  van de VN zullen, onder leiding van conferentievoorzitter Raghu Menon, het woord nemen. Het openingsdebat zal ingeleid worden door UNESCO directeur-generaal Irina Bokova en Kiyo Akasaka, VN ondersecretaris-generaal voor Communicatie en Informatie. Ook de hoge commissaris voor de Mensenrechten, Navi Pillay, zal via een videoboodschap de conferentie toespreken.

Het is de bedoeling om diverse onderwerpen in verschillende sessies - elk gemodereerd door vooraanstaande vertegenwoordigers van diverse organisaties - aan bod te laten komen. Volgende thema's staan op het programma: de veiligheid van de journalist wereldwijd, sterktes en zwaktes van internationale rechtsinstrumenten en tot slot de rol van de VN in de bescherming van journalisten.

Tijdens de verschillende sessies zullen, naast de VN-vertegenwoordigers, ook sprekers van regionale organisatie een bijdrage leveren aan het debat. Zo laat de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE)  zich vertegenwoordigen door Dunja Mijatovic die belast is met  de cel Vrijheid van de Media van de OVSE. Ook de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) en de Afrikaanse Unie (AU) sturen hun vertegenwoordigers naar de conferentie.

De resultaten van de verschillende sessies worden vervolgens op 14 september tijdens een  vergadering van vertegenwoordigers van verschillende VN-agentschappen verwerkt tot een een actieplan.

De debatten zijn live te volgen op: mms://stream.unesco.org/live/room_10_floor.wmv

]]>
UNESCO is blij met VN-resolutie die scholen beter beschermthttp://www.unesco-vlaanderen.be/2011/7/19/unesco-is-blij-met-vn-resolutie-die-scholen-beter-beschermtTue, 19 Jul 2011 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2011/7/19/unesco-is-blij-met-vn-resolutie-die-scholen-beter-beschermtScholen zijn steeds vaker het doelwit van geweld tijdens conflicten. Een nieuwe VN-resolutie pakt deze misdaden aan.

UNESCO is blij met VN-resolutie die scholen beter beschermtOp 12 juli 2011 stemde de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties tijdens zijn jaarlijkse Open debat over kinderen en gewapende conflicten unaniem in met een resolutie die een betere bescherming regelt voor scholen en ziekenhuizen tijdens gewapende conflicten. Deze beslissing kan op veel bijval rekenen van Irina Bokova, directeur-generaal van UNESCO.

Dankzij resolutie 1998 kan de secretaris-generaal van de Verenigde Naties in zijn jaarlijks Rapport over kinderen en gewapende conflicten nu ook expliciet verwijzen naar actoren die scholen en ziekenhuizen betrekken in conflictsituaties. Voor secretaris-generaal Ban Ki-moon is het duidelijk dat "scholen en ziekenhuizen plaatsen zijn waar de vrede gerespecteerd moet worden door alle partijen."

Een mijlpaal voor veilig onderwijs

Irina Bokova valt de secretaris-generaal hierin bij. "Deze resolutie is een mijlpaal in de vastberadenheid van de internationale gemeenschap om onderwijs ook tijdens gewapende conflicten toegankelijk en veilig te houden. Het  toont dat de lidstaten aanvallen op scholen een ontoelaatbare schending van de mensenrechten vinden. Kinderen de toegang tot onderwijs ontzeggen wordt als het ware een terroristische daad. Schoolgaande kinderen en scholen staan te vaak, en in te veel landen, in de frontlinie van gewapende conflicten. De resolutie is een duidelijk signaal dat aanvallen op scholen en ziekenhuizen niet onbestraft zullen blijven."

Om de nodige steun te bekomen in de Veiligheidsraad, nam Bokova samen met de secretaris-generaal en prominente pleitbezorgers van de resolutie deel aan een panelgesprek georganiseerd door de Permanente Vertegenwoordiging van Duitsland bij de VN.

Gerichte actie

Vóór de resolutie konden 'slechts' drie misdaden opgenomen worden in het jaarlijks Rapport over kinderen en gewapende conflicten: het rekruteren van kindsoldaten; moord en verminking; en verkrachting en seksueel misbruik. Met resolutie 1998 komt het aanvallen van scholen en ziekenhuizen erbij. De schuldige partijen worden op deze manier ook voor deze misdaad publiekelijk verantwoordelijk gesteld. Zodoende hoopt men dat de betrokken actoren actie ondernemen gericht op het beëindigen van deze mensonterende misdaden.

UNESCO zet zich reeds verschillende jaren in om het geweld tegen scholen op de internationale agenda te plaatsen. Ze deed dat onder meer met de uitgave van verschillende publicaties en door het aansturen van belanghebbende organisaties en personen. In 2011 verscheen het jaarlijks verslag over de stand van zaken met betrekking tot Onderwijs voor Allen (Education for All)  onder de noemer De verborgen crisis: gewapend conflict en onderwijs (The Hidden Crisis: Armed Conflict and Education). Het rapport toont onder meer het verwoestende effect van een gewapend conflict op onderwijs aan. Met name daarom werd een oproep gedaan aan de internationale gemeenschap om de bestaande systemen die waken over mensenrechten, en het rapporteren over schendingen ervan, te versterken. Het stemmen van resolutie 1998 is alvast een nieuwe stap in deze richting.


]]>
UNESCO lanceert wereldwijd partnerschap rond onderwijs voor meisjes en vrouwenhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2011/5/27/unesco-lanceert-wereldwijd-partnerschap-rond-onderwijs-voor-meisjes-en-vrouwenFri, 27 May 2011 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2011/5/27/unesco-lanceert-wereldwijd-partnerschap-rond-onderwijs-voor-meisjes-en-vrouwenDoor prominente politieke en bedrijfsleiders samen te brengen, hoopt UNESCO een nieuwe impuls te kunnen geven aan onderwijs voor meisjes en vrouwen in Afrika en Azië.

UNESCO lanceert wereldwijd partnerschap rond onderwijs voor meisjes en vrouwenUNESCO bracht op 26 mei 2011 een aantal prominente vertegenwoordigers van de politieke wereld en het bedrijfsleven bijeen op haar hoofdzetel in Parijs voor de lancering van een nieuw initiatief om meisjes en vrouwen betere toegang te geven tot kwaliteitsvol onderwijs door de krachten van de openbare en de privésector te bundelen.

De onderwijskansen voor meisjes en vrouwen zijn allesbehalve rooskleurig. Wereldwijd zijn er 39 miljoen meisjes die eigenlijk lager secundair onderwijs zouden moeten volgen maar geen basis- of secundair onderwijs genieten. Tweederden van de 796 miljoen volwassen analfabeten in de wereld zijn vrouwen. En slechts in één op drie landen in de wereld is er genderpariteit in het secundair onderwijs.

Better Life, Better Future zal zich concentreren op het verlichten van twee pijnpunten in voornamelijk Afrika en Azië: de doorstroming van meisjes naar het secundair onderwijs en het analfabetisme onder vrouwen. Het initiatief is opgezet als een instrument om bewustzijn te vergroten en om via samenwerking tussen de openbare en de privésector fondsen en expertise te verzamelen teneinde meer impact op het terrein te hebben.

Investeren in onderwijs voor meisjes is investeren in ontwikkeling.

"Er zijn geen onoverkomelijke obstakels op de weg naar gendergelijkheid en onderwijs voor iedereen," benadrukt UNESCO directeur-generaal Irina Bokova. "Meisjes en vrouwen zorgen voor verandering in de wereld en het is onze plicht om hen daarbij te steunen."

Secretaris-generaal van de Verenigde Naties Ban Ki-Moon beklemtoonde zijn overtuiging dat "investeren in meisjes en vrouwen de kern moet vormen van de mondiale ontwikkelingsagenda. Onderwijs geeft vertouwen en hoop en laat kinderen weten dat ze een toekomst hebben en dat wat ze denken er toe doet. En alhoewel onderwijs een recht is, is het voor teveel meisjes geen realiteit."

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton bevestigde dat de Verenigde Staten UNESCO zullen helpen bij het verzamelen van data inzake gender en onderwijs, "deze data zullen toelaten om op een gerichte manier te investeren, daar waar het de grootste impact zal hebben." Verder zei ze dat ze overtuigd is van het potentieel van samenwerking, in het bijzonder met de privésector, om fondsen te verzamelen en om nieuwe en creatieve manieren te bedenken waarmee een verschil kan gemaakt worden.

Download een brochure over Better Life, Better Future, een UNESCO-project rond onderwijs voor meisjes en vrouwen


]]>
UNESCO stelt jaarverslag 2010 voorhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2011/4/20/unesco-stelt-jaarverslag-2010-voorWed, 20 Apr 2011 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2011/4/20/unesco-stelt-jaarverslag-2010-voorEen nieuwe publicatie illustreert aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden hoe UNESCO in 2010 een verschil maakte in de wereld.

UNESCO 201065 jaar na haar oprichting heeft UNESCO niets aan relevantie ingeboet, wel integendeel. Dat blijkt uit de publicatie van een jaarverslag waarin de Organisatie uitlegt wat ze in 2010 realiseerde.

Het jaarverslag geeft een overzicht aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden van hoe UNESCO in 2010 een verschil maakte in de wereld. Het is opgedeeld in zeven hoofdstukken die het uitgebreide werkdomein van UNESCO omspannen:

 • UNESCO's hulp na natuurrampen
 • Werken aan de realisatie van de Millenniumontwikkelingsdoelstellingen
 • Het delen van kennis
 • Koesteren en promoten van culturele diversiteit
 • Onze planeet beschermen
 • Vrede en dialoog
 • Het verdedigen van de mensenrechten

 

Rode draad doorheen de activiteiten van UNESCO in 2010 was het nauwer aanhalen van de banden met verschillende strategische partners. Zo pleegden de vijf VN-agentschappen die betrokken zijn bij het internationale streven naar Onderwijs voor Allen, onder leiding van UNESCO, regelmatig overleg om hun respectievelijke werking beter op elkaar af te stemmen. UNESCO opende ook verbindingskantoren met de Afrikaanse Unie in Addis Ababa en met de Europese Unie in Brussel om in de toekomst meer gezamenlijke projecten op te zetten.

Internationale samenwerking tussen verschillende partners vergroot de impact op het terrein en op het dagelijkse leven van mensen over de hele wereld. Dat is aangetoond na de aardbeving in Haïti en de overstromingen in Pakistan. UNESCO kwam onmiddellijk tussen om het educatieve, wetenschappelijke en culturele weefsel van deze landen te beschermen en te herstellen. Doorheen het jaar zette UNESCO zich ook in om de aandacht voor onderwijs, wetenschappen en cultuur sterker te verankeren in het internationaal ontwikkelingsbeleid.

Alle domeinen waarop UNESCO actief is - onderwijs, wetenschappen, cultuur en communicatie - zijn voortdurend in beweging. Het internet revolutioneerde de manier waarop mensen denken over, en omgaan met, onderwijs, research, vrije meningsuiting en cultuur. De internationale diplomatie bedient zich steeds meer van onderwijs, wetenschappen en cultuur om te bouwen aan vrede. UNESCO beweegt zich bewust op de frontlijnen van deze veranderingen. Dit jaarverslag toont duidelijk aan hoe biodiversiteit en culturele diversiteit, onderwijs en nieuwe technologie, wetenschappelijk onderzoek en respect voor mensenrechten, met elkaar verbonden zijn. Net daarom zal UNESCO blijven inzetten op samenwerking om haar missie te vervullen.


Download het jaarverslag UNESCO 2010 (Engels)

Download het jaarverslag UNESCO 2010 (Frans)

]]>
Vlaanderen en UNESCOhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2011/2/18/vlaanderen-en-unescoFri, 18 Feb 2011 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2011/2/18/vlaanderen-en-unescoHet Departement internationaal Vlaanderen stelt een brochure voor die de bijzondere relatie tussen Vlaanderen en UNESCO treffend illustreert.

Vlaanderen en UNESCOVlaanderen onderhoudt al gedurende vele jaren een unieke band met UNESCO, de VN-Organisatie die zich bezighoudt met Onderwijs, Wetenschappen, Cultuur en Communicatie. Gezien de autonomie die Vlaanderen geniet op deze gebieden, is het logisch dat UNESCO voor onze regio een van de prioritaire internationale organisaties is. In 1998 sloot Vlaanderen dan ook een samenwerkingsakkoord af met de Organisatie.

Die samenwerkingsovereenkomst beoogt een echt partnerschap tussen de twee partijen. Zo kan UNESCO rekenen op Vlaamse expertise, financiële middelen, netwerken en ideeën, en kan de Vlaamse overheid van haar kant een beroep doen op het advies en de kennis van UNESCO.

Een nieuwe brochure van het Departement internationaal Vlaanderen schetst het algemeen kader waarbinnen de unieke samenwerking tussen Vlaanderen en UNESCO zich ontplooit (de samenwerkingsovereenkomst van 6 maart 1998, die de basis vormt van de relatie tussen beide partners, is een van de zeldzame overeenkomsten van UNESCO met substatelijke entiteiten en voorlopig de enige met een Belgische deelstaat) en illustreert het partnerschap aan de hand van concrete projecten die eruit voortvloeiden.

Projecten en samenwerking die in de brochure aan bod komen, behelzen onder meer:

 • duurzaam erfgoedtoerisme
 • hiv-preventie
 • bevorderen van de verspreiding van inheemse cinema in Zuid- en Centraal Amerika
 • financiële ondersteuning van Vlaamse jongeren die een stage willen lopen bij UNESCO in Parijs
 • bijdrage van Vlaamse expertise en financiële steun voor de uitvoering van het Internationaal Hydrologisch Programma en ondersteuning van de Internationale Oceanografische Commissie van UNESCO
 • ondersteuning van een programma dat een nieuwe theoretisch kader uittekent voor het beheer en de bescherming van werelderfgoedsteden
 • enz…

 

Vlaanderen en UNESCO is uitgegeven door het Departement internationaal Vlaanderen, is beschikbaar in het Nederlands en het Engels, en is te verkrijgen via bruno.vanleeuw@iv.vlaanderen.be

Download Vlaanderen en UNESCO

Download Flanders and UNESCO


]]>
VN erkent belang cultuurhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2011/1/6/vn-erkent-belang-cultuurThu, 06 Jan 2011 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2011/1/6/vn-erkent-belang-cultuurTot nu toe kwam cultuur weinig of niet aan bod in de debatten over ontwikkeling. UNESCO zorgde mee voor een kentering en hielp om cultuur op de internationale ontwikkelingsagenda te krijgen.

VN erkent belang cultuurOp 20 december 2010 nam de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties een resolutie aan die het belang van cultuur erkent voor het bevorderen van ontwikkeling en voor het behalen van nationale en internationale ontwikkelingsdoelen, waaronder de Millenniumdoelstellingen.

De resolutie is baanbrekend voor de plaats van cultuur op het internationale toneel. Zo is er geen enkele expliciete vermelding van cultuur in de nochtans veelomvattende VN Millenniumdoelstellingen. UNESCO hoopt dat er voortaan meer aandacht zal gaan naar de culturele dimensie van het ontwikkelingsproces.

Dat de resolutie er nu kwam, is een gevolg van de VN-top over de Millenniumdoelstellingen die in september 2010 plaatsvond. De slottekst van deze top benadrukte de samenhang tussen cultuur en ontwikkeling en riep onder meer op tot meer internationale samenwerking op het culturele veld met het oog op het realiseren van de Millenniumontwikkelingsdoelstellingen.

In de marge van de VN-top organiseerde UNESCO, samen met de Afrikaanse en Europese Unie, een rondetafel voor hoge regeringsvertegenwoordigers om de internationale gemeenschap bewust te maken van het belang van cultuur voor ontwikkeling.


Download The Power of Culture for Development, een brochure waarmee UNESCO het belang van cultuur voor ontwikkeling illustreert.

]]>
Vlaamse UNESCO Commissiehttp://www.unesco-vlaanderen.be/2010/5/21/vlaamse-unesco-commissieFri, 21 May 2010 00:20:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2010/5/21/vlaamse-unesco-commissieVlaamse UNESCO CommissieUNESCO is het enige VN-agentschap dat beschikt over een wereldwijd netwerk van meewerkende partners, Nationale UNESCO Commissies genoemd.

Nationale UNESCO Commissies maken integraal en formeel deel uit van de operationele structuur van de Organisatie.

Vlaanderen richtte in 2004 een Vlaamse UNESCO Commissie op om de duurzame samenwerking tussen Vlaanderen en UNESCO verder uit te bouwen.

]]>
Sixty Years of Science at UNESCO 1945-2005http://www.unesco-vlaanderen.be/2009/2/24/sixty-years-of-science-at-unesco-1945-2005Tue, 24 Feb 2009 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2009/2/24/sixty-years-of-science-at-unesco-1945-2005Sixty+Years+of+Science+at+UNESCO+1945-2005Van bij het begin was het voor de UNESCO duidelijk dat wetenschap niet los van mensen, vrede, sociale vooruitgang en het leefmilieu mag beschouwd worden. In de 60 jaar van haar bestaan, benadrukte de Organisatie de rol van wetenschappen bij het bevorderen van ontwikkeling en in de strijd tegen armoede. Ze hielp onder meer om talrijke instituten, publicaties en niet-gouvernementele organisaties te lanceren die er op gericht waren om de wetenschappelijke wereld dichter tot elkaar te brengen - soms over culturele en politieke obstakels heen.

Wetenschappers, historici en (ex-)medewerkers van de UNESCO grepen de 60ste verjaardag van de Organisatie aan om terug te blikken op hoe de UNESCO haar engagement voor de wetenschappen in de praktijk bracht. Deze terugblik wordt aangevuld met een historische analyse van de eerste twintig jaar die de UNESCO in dit domein actief was.


U kan het boek rechtstreeks bestellen via Unesco Publishing: bestel hier

]]>
Middenveld betrekken bij het beleidhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2008/9/1/middenveld-betrekken-bij-het-beleidMon, 01 Sep 2008 02:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2008/9/1/middenveld-betrekken-bij-het-beleid
De UNESCO is de enige telg van de VN-familie die beschikt over een geïnstitutionaliseerd systeem om het middenveld te betrekken bij de planning en de uitvoering van haar beleid.

Middenveld+betrekken+bij+het+beleidKort nadat de mensheid getuige was geweest van de meest vernietigende oorlog uit haar geschiedenis, op het moment dat het handvest van de UNESCO werd aangenomen waarmee de organisatie in het leven werd geroepen, leefde binnen de internationale gemeenschap een sterke overtuiging dat morele solidariteit, als basis voor een vreedzame samenleving, kon worden bereikt door een nauwe onderlinge samenwerking van de intellectuele gemeenschappen uit de verschillende staten. De preambule van het handvest van de UNESCO begon dan ook met de verklaring: "Since wars begin in the minds of men, it is in the minds of men the defences of peace must be constructed" (16 november 1945).

Stem krijgt gezicht

Als een direct gevolg van dit idee van een internationale, morele solidariteit werd het betrekken van de civiele maatschappij, of het middenveld zoals dit ook vaak wordt genoemd, bij de werking van de UNESCO dan ook als een verplichting in de oprichtingsakte van de Organisatie opgenomen. Concreet betekende dit dat er een duidelijke stem diende te worden gegeven aan de civiele maatschappij en dat niet uitsluitend de regeringen van de lidstaten, bij monde van hun diplomaten, binnen de UNESCO het beleid zouden gaan bepalen. Deze stem uit het middenveld werden de Nationale UNESCO Commissies.

Met de commissies werd in ieder land dat lid is van de UNESCO een orgaan gecreëerd waarin een brede vertegenwoordiging zetelt van de expertise en kennis waarover het land in kwestie beschikt in de deelgebieden die tot het werkterrein van de Organisatie behoren: onderwijs, sociale wetenschappen, natuurwetenschappen, cultuur en communicatie. De commissies vormen aanspreekpunten die de Organisatie kunnen helpen bij de oriëntering en de ontwikkeling van haar programma's. Er bestaat een constante dialoog tussen de UNESCO en haar commissies. Omdat deze commissies grotendeels bestaan uit lokale specialisten in de domeinen waarin de Organisatie actief is, kunnen de meningen, standpunten en adviezen ervan bijzonder verrijkend en inspirerend zijn voor de UNESCO bij het uitstippelen van haar mondiale en regionale koers. En eens de UNESCO haar programma's heeft geïmplementeerd binnen een bepaald land, is het ook de commissie van dat land die de UNESCO hierin verder kan bijstaan en, waar nodig, kan helpen bijsturen.

Voorbeeld krijgt navolging

Tot op de dag van vandaag is de UNESCO de enige organisatie binnen de VN-familie die werkt met dit geïnstitutionaliseerde systeem van commissies om de belangrijkste intellectuele, culturele, wetenschappelijke en educatieve instellingen uit haar lidstaten rechtstreeks bij haar werkzaamheden te betrekken. Het is slechts vrij recent dat andere organisaties zoals de Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds er op hameren om bij ontwikkelingsprojecten in verschillende landen de civiele maatschappij te betrekken - en dit omdat men ondervond dat projecten vaak enkel kans op succes hadden als ze een brede basis hadden binnen die civiele maatschappij. Met de creatie van haar commissies was de UNESCO in 1945 haar tijd dus eigenlijk ver vooruit.

In Artikel VII van het UNESCO-handvest, dat specifiek over de commissies gaat, vraagt de Organisatie het volgende aan haar lidstaten: "Each Member State shall make such arrangements as suit its particular conditions for the purpose of associating its principal bodies interested in educational, scientific and cultural matters with the work of the Organization, by the formation of a National Commission". De vermelding van 'as suits its particular conditions' leek in 1945 als het ware geschreven met de specifieke toekomstige Belgische situatie in gedachten, waarbij er een federale overheid bestaat met daarnaast gemeenschappen en gewesten, elk met hun eigen exclusieve bevoegdheden.

Uitzonderlijk België

De UNESCO erkent in principe enkel nationale commissies omdat de Organisatie, net zoals de andere instellingen binnen het systeem van de Verenigde Naties, werkt volgens het principe van één land, één stem. In het geval van de UNESCO komt hier nog bij: één nationale commissie. Laat het echter geen verrassing zijn dat terwijl dit principe van één nationale commissie in de andere lidstaten hoegenaamd geen probleem vormde, dit in België iets moeilijker bleek te liggen...

In België bevinden namelijk zo goed als alle bevoegdheden met betrekking tot de UNESCO zich op het niveau van de gewesten (monumentenzorg en wetenschappen) en de gemeenschappen (onderwijs, cultuur en media). Daarnaast is het ook zo dat in het federale België het beginsel 'in foro interno, in foro externo' van toepassing is op het buitenlandse beleid. Dit principe bepaalt dat de gemeenschappen en de gewesten exclusief bevoegd zijn voor de internationale aspecten van de bevoegdheden die ze ook op nationaal vlak bezitten.

Als gevolg van deze, mondiaal gezien, vrij unieke situatie waarbij een Belgische federale UNESCO Commissie eigenlijk weinig tot geen bevoegdheden zou hebben, streefde men er dan ook al snel naar om in Vlaanderen een Vlaamse UNESCO Commissie op te richten en hetzelfde te doen in Wallonië.

Vlaamse UNESCO Commissie

Na een eerste poging, met een commissie die werd opgericht bij Besluit van de Vlaamse Executieve op 18 september 1991, maar die niet optimaal werkte, werd in 2003 door een besluit van de Vlaamse regering de nieuwe Vlaamse UNESCO Commissie opgericht, zoals deze ook vandaag nog actief is.

In haar toespraak tijdens de plechtige installatie van de nieuwe commissie, beschouwde toenmalig Vlaams minister voor het Buitenlandse Beleid, Patricia Ceysens, de oprichting van de Vlaamse UNESCO Commissie als "het sluitstuk van de duurzame samenwerking tussen Vlaanderen en de UNESCO." Voortaan beschikte Vlaanderen over een eigen orgaan dat de Vlaamse regering kon adviseren over UNESCO-aangelegenheden en dat de samenwerking tussen Vlaanderen en de UNESCO kon bevorderen. De Franstalige Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Franse Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap richtten in 2007 langs hun zijde gezamenlijk eveneens een UNESCO-commissie op.

Overlegplatform

De Vlaamse UNESCO Commissie bestaat uit twaalf stemgerechtigde leden en drie leden met adviserende stem. Van de twaalf stemgerechtigde leden zijn er vijf ambtenaren van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, allen werkzaam binnen de beleidsdomeinen waarin de UNESCO actief is. De zeven andere leden zijn allen niet-ambtelijk, het zijn experts uit het culturele veld, de wetenschappelijke en academische wereld en de onderwijssector. Zij vormen een tegengewicht voor de overheidsfunctionarissen binnen de commissie, maar zijn er tegelijkertijd ook complementair mee; de commissie vormt als dusdanig een overlegplatform waar de publieke en private sector elkaar ontmoeten.

De Vlaamse UNESCO Commissie vervult een divers aantal taken, waarvan er vele een cyclisch karakter hebben dat samenhangt met de tweejaarlijkse Algemene Conferenties en de bijeenkomsten van de Uitvoerende Raad van de UNESCO. De taken van de commissie zijn ruwweg op te delen in 3 hoofdtaken: liaison, advies en voorlichting.

Doorgeefluik

De Vlaamse UNESCO Commissie is sinds haar oprichting het belangrijkste doorgeefluik tussen de UNESCO en Vlaanderen, waarbij ze een informatiedoorstroming in twee richtingen verzorgt: niet enkel wil de commissie de doorstroming van Vlaamse expertise en beleidsadviezen richting de UNESCO bevorderen, maar ze is er ook verantwoordelijk voor dat relevant gedachtegoed en expertise die binnen de UNESCO gegenereerd worden, in Vlaanderen worden verspreid. De commissie streeft er zo naar om het gedachtegoed en de doelstellingen van de UNESCO zo breed mogelijk ingang te doen vinden in Vlaanderen en wil, het Handvest van de Organisatie indachtig, ook de academische wereld en de belangrijkste culturele, wetenschappelijke en educatieve instellingen uit Vlaanderen bij de werkzaamheden van de UNESCO betrekken. De commissie verspreidt ook informatie over de UNESCO-beurzenprogramma's en zoekt kandidaten voor de verschillende UNESCO-prijzen.

Advies verlenen

Een UNESCO-commissie ondersteunt ook haar eigen regering door haar advies te verlenen over UNESCO-materies. Doorgaans doen regeringen beroep op hun commissie voor advies bij het ontwikkelen van het standpunt dat de lidstaat zal innemen in de diverse overlegorganen van de UNESCO waarin het programma en het beleid van de organisatie vastgelegd worden. Het gaat hierbij vooral om adviezen met betrekking tot de middellange termijnplannen en de tweejaarlijkse budgetplannen van de UNESCO zoals deze door het Secretariaat van de Organisatie in Parijs worden voorbereid om ze vervolgens voor te leggen aan de lidstaten. Deze plannen worden grotendeels op voorhand besproken en van adviezen voorzien tijdens de regionale consultaties van de UNESCO-commissies en op de bijeenkomsten van de Uitvoerende Raad. De definitieve besluitvorming erover vindt plaats tijdens de tweejaarlijkse Algemene Conferenties waaraan al de lidstaten van de UNESCO deelnemen.

Naast advies over de ontwerpprogramma's van de UNESCO, wat ook in het oprichtingsbesluit als een structurele verplichting voor de Vlaamse UNESCO Commissie werd opgenomen, staat de commissie ook in voor onafhankelijk advies over alle onderwerpen die de UNESCO betreffen.

Voorlichting

De derde hoofdtaak van de Vlaamse UNESCO Commissie is het geven van voorlichting in Vlaanderen over de doelstellingen, het programma en de werkzaamheden van de UNESCO. De commissie organiseert daartoe regelmatig inhoudelijke bijeenkomsten, stimuleert discussie en onderzoek over UNESCO-thema's, ondersteunt publicaties en helpt bij de deelname van Vlaamse deskundigen aan UNESCO-activiteiten.

Wanneer er in Vlaanderen activiteiten worden georganiseerd rond een bepaald thema dat in de UNESCO-sfeer thuishoort, ondersteunt de commissie deze initiatieven op alle mogelijke manieren. De commissie moet er dan ook mee voor zorgen dat de bevolking in het algemeen, en de intellectuele gemeenschap in het bijzonder, op de hoogte is van het werk van de UNESCO en dat de onderlinge samenwerking tussen de civiele maatschappij en de organisatie wordt bevorderd.

Kanttekening

Tot slot nog dit: UNESCO-comissies vormen de vaak noodzakelijke stem uit het middenveld maar doordat de lidstaten vrij zijn om de vorm en de structuur van hun commissie te bepalen, dreigt deze stem in sommige landen echter te vaak een stem in de woestijn te worden.

De UNESCO-commissies zijn uniek binnen het systeem van de Verenigde Naties en bezitten het potentieel om de internationale ambtenaren uit hun soms ivoren toren te halen en om de problemen die leven binnen een lidstaat van de UNESCO tot op het internationale politieke toneel te brengen.

]]>