UNESCO Platform Vlaanderen, thema "millenniumdoelstellingen"http://www.unesco-vlaanderen.be2015-03-18T13:50:37Het UNESCO Platform Vlaanderen legt zich in de eerste plaats toe op het zo breed mogelijk verspreiden van informatie over de activiteiten en programma’s van UNESCO. Dat doet ze onder meer via het driemaandelijks tijdschrift UNESCO info, door het uitgeven van brochures rond specifieke UNESCO-prioriteiten en door het runnen van een informatie- en documentatiecentrum waar mensen kunnen aankloppen met vragen die verband houden met UNESCO.http://www.unesco-vlaanderen.be/media/html/unesco_platform_vlaanderen_logo.pngUNESCO Platform Vlaanderen, thema "millenniumdoelstellingen"http://www.unesco-vlaanderen.benlGeweld op school hypothekeert leerkansen van miljoenen meisjeshttp://www.unesco-vlaanderen.be/2015/3/18/geweld-op-school-hypothekeert-leerkansen-van-miljoenen-meisjesWed, 18 Mar 2015 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2015/3/18/geweld-op-school-hypothekeert-leerkansen-van-miljoenen-meisjesPolicy paper vraagt meer aandacht voor geweld op basis van geslacht op school, in het bijzonder in het kader van de nieuwe ontwikkelingsdoelen.

Geweld op school hypothekeert leerkansen van miljoenen meisjesGeweld op basis van geslacht in scholen heeft een vernietigende impact op de onderwijskansen van miljoenen meisjes over de hele wereld volgens een policy paper van het Education for All Global Monitoring Report, Unesco en het United Nations Girls Education Initiative (UNGEI).

Strategie vereist

"Sinds de grote vrouwenrechtenconferentie in Peking, twintig jaar geleden, is er meer aandacht en actie voor het uitbannen van geweld op basis van geslacht. Maar geweld tegen meisjes op school bleef grotendeels onzichtbaar," zegt Nora Fyles, hoofd van het UNGEI Secretariaat. "Het uitbannen van geweld op basis van geslacht op school mag niet aan het toeval worden overgelaten. Nationale overheden moeten samenwerken met het middenveld en andere partners om kinderen te beschermen en daders te straffen, anders is inclusief, kwaliteitsvol onderwijs voor iedereen onmogelijk."

Onder geweld op basis van geslacht op school verstaan we beledigingen en seksuele aanranding, seksueel misbruik, lijfstraffen en pesten die kunnen leiden tot absenteïsme, slechte leerresultaten, schoolverlaten, laag zelfbeeld, depressie, zwangerschap en seksueel overdraagbare besmettingen zoals hiv. Dit alles is nefast voor het leren en het welzijn van kinderen en jongeren.

Tekort aan onderzoek

De schaal en de impact van het probleem is moeilijk in te schatten, daarvoor zijn er te weinig data en vergelijkende studies. Het ontbreekt ook aan een eenduidige benadering om het probleem in kaart te brengen.

"Het staat buiten kijf dat geweld op basis van geslacht een gevaarlijke leeromgeving creëert voor kinderen overal ter wereld, in het bijzonder voor tienermeisjes," zegt Irina Bokova, directeur-generaal van Unesco. "Scholen moeten veilige plekken zijn voor jonge mensen. Dit is des te meer van belang in arme en door conflicten getroffen landen. Het is van essentieel belang dat de internationale gemeenschap samenwerkt om een meer inzicht te krijgen in de omvang en de impact van het probleem. Vervolgens moet er een beleid worden ontwikkeld om het fenomeen de wereld uit te helpen. Dit moet aan bod komen in de nieuwe ontwikkelingsdoelen voor na 2015."

Wereldwijd probleem

Cijfers tonen dat 10% van de adolescente meisjes in lage en midden inkomens landen te maken kregen met gedwongen seksueel verkeer of andere seksuele handelingen in het voorbije jaar. Uit een nationale studie in Zuid-Afrika blijkt dat bijna 8% van alle middelbare schoolmeisjes reeds het slachtoffer werd van ernstige seksuele aanranding of verkrachting op school.

Geweld op basis van geslacht is allesbehalve een probleem van arme landen alleen. Het is een wereldwijd fenomeen. Een onderzoek in Nederland toonde aan dat 27% van de studenten seksueel was lastiggevallen door schoolpersoneel.

Vooral meisjes worden het slachtoffer van geweld op basis van geslacht maar ook jongens zijn er niet immuun voor.

Pestgedrag is een van de meest gedocumenteerde vormen van geweld op school. Naar schatting 246 miljoen jongens en meisjes worden jaarlijks het slachtoffer van scheldpartijen.

Chronische armoede, conflicten en crisissituaties, onstabiele leefomstandigheden en discriminatie op basis van seksuele voorkeur, handicap of etniciteit zijn allemaal factoren die het risico op geweld op basis van slacht verhogen.

Vier voorstellen

De organisaties die de policy paper opstelden doen vier concrete voorstellen om het probleem het hoofd te bieden:

 • Het opnemen van preventie, bescherming en verantwoordingsmechanismen met betrekking tot geweld op basis van geslacht op school in nationale beleids- en actieplannen van de overheid.
 • Het opvoeren van het onderzoek en de monitoring van geweld op basis van geslacht op school zodat meer bekend wordt over de impact op de leerkansen van jongeren en over de factoren die het risico op dergelijk geweld vergroten - en dit binnen verschillende landen en contexten.
 • Meer samenwerking organiseren tussen leerkrachten, gezondheidswerkers, politie, lokale gemeenschappen, religieuze leiders en het middenveld - op lokaal en nationaal niveau - om programma's in te voeren die geweld op basis van geslacht op school bestrijden.
 • Geweld op basis van geslacht op school erkennen als een essentieel onderdeel van het bereiken van gendergelijkheid in het onderwijs in het kader van de post-2015 doelstellingen voor duurzame ontwikkeling.
Download de policy paper School-related gender-based violence is preventing the achievement of quality education for all

]]>
Cultuur als motor voor ontwikkelinghttp://www.unesco-vlaanderen.be/2012/6/13/cultuur-als-motor-voor-ontwikkelingWed, 13 Jun 2012 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2012/6/13/cultuur-als-motor-voor-ontwikkelingHet potentieel van cultuur voor ontwikkeling blijft grotendeels onbenut. UNESCO wil daar verandering in brengen. Een brochure legt het hoe en waarom uit.

Cultuur als motor voor ontwikkelingCultuur vormt, met al haar dimensies, een fundamenteel onderdeel van duurzame ontwikkeling.

Als sector vol activiteiten, door middel van tastbaar en ontastbaar erfgoed, creatieve industrieën en diverse vormen van artistieke uitingen, levert cultuur een niet te onderschatten bijdrage aan economische ontwikkeling, sociale stabiliteit en bescherming van de natuur.

Als verzamelplaats van kennis, betekenissen en waarden die alle aspecten van ons leven doordringen, bepaalt cultuur ook de manier waarop mensen leven en met elkaar omgaan, zowel lokaal als op wereldvlak.

UNESCO propageert een benadering van ontwikkeling waarin de waarde van cultuur en de principes van culturele diversiteit een voorname plaats krijgen. Uit het falen van bepaalde ontwikkelingsprojecten sinds de jaren 1970 is duidelijk gebleken dat ontwikkeling niet gelijk is aan economische groei alleen. Ontwikkelingsprojecten moeten zich tot doel stellen om mensen een meer bevredigend intellectueel, emotioneel en spiritueel bestaan te bieden. Aldus kan ontwikkeling niet los staan van cultuur. Het versterken van de bijdrage van cultuur aan duurzame ontwikkeling is een objectief dat is gelanceerd naar aanleiding van het Werelddecennium voor Culturele Ontwikkeling (1988-1998). Sindsdien is er vooruitgang geboekt om het bewustzijn daaromtrent de vergroten. UNESCO, de enige VN-organisatie met een cultureel mandaat, heeft daartoe beleidsrichtlijnen en actieplannen opgesteld die de unieke bijdrage van cultuur aan ontwikkeling in de kijker plaatsen en er een stevig conceptueel kader voor vaststellen.

UNESCO blijft zich onverminderd inzetten om politieke beleidsverantwoordelijken en verschillende lokale, regionale en internationale sociale spelers te overtuigen om de principes van culturele diversiteit en de waarden van cultureel pluralisme te integreren in het beleid dat ze voeren en de werking die ze ontwikkelen.

UNESCO streeft er enerzijds naar om cultuur ingang te doen vinden in alle ontwikkelingsbeleid, ongeacht of dat nu gericht is op onderwijs, wetenschappen, communicatie, gezondheid, milieu of cultureel toerisme, en anderzijds op het ontwikkelen van de culturele sector door het koesteren van culturele industrieën. Zo kan cultuur bijdragen tot de inspanningen om armoede te verlichten en de sociale samenhang versterken.

Op 20 december 2010 nam de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties een resolutie aan die het belang van cultuur erkent voor het bevorderen van ontwikkeling en voor het behalen van nationale en internationale ontwikkelingsdoelen, waaronder de Millenniumdoelstellingen. De resolutie was baanbrekend voor de plaats van cultuur op het internationale agenda. Zo is er geen enkele expliciete vermelding van cultuur in de nochtans veelomvattende VN Millenniumdoelstellingen. UNESCO hoopt dat er voortaan meer aandacht zal gaan naar de culturele dimensie van het ontwikkelingsproces.

Cultuur als motor voor ontwikkeling biedt een overzicht van de bijdrage die cultuur kan leveren aan ontwikkeling, legt uit welke instrumenten UNESCO uitwerkte om dit te meten en geeft verschillende voorbeelden van projecten waarmee UNESCO het potentieel van cultuur voor ontwikkeling op het veld liet ontluiken en open bloeien.

Cultuur als motor voor ontwikkeling is uitgegeven door het UNESCO Platform Vlaanderen en gratis te verkrijgen via info@unesco-vlaanderen.be


Download de brochure Cultuur als motor voor ontwikkeling

]]>
Vrouwendag stelt de plattelandsvrouw centraalhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2012/3/5/vrouwendag-stelt-de-plattelandsvrouw-centraalMon, 05 Mar 2012 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2012/3/5/vrouwendag-stelt-de-plattelandsvrouw-centraalUNESCO propageert betere onderwijskansen voor vrouwen in landelijke gebieden als sleutel tot ontwikkeling en armoedebestrijding.

Vrouwendag stelt de plattelandsvrouw centraal"Vrouwen in landelijke gebieden worden al te vaak naar de marge verdrongen en moeten het hoofd bieden aan grote uitdagingen als ze hun mensenrechten willen uitoefenen, zichzelf willen ontplooien of hun ambities nastreven," zo zegt UNESCO directeur-generaal Irina Bokova ter gelegenheid van Vrouwendag (8 maart).

Families in landelijke gebieden met een vrouw als gezinshoofd behoren tot de meest kwetsbare groepen onder de 1,4 miljard mensen die in extreme armoede leven in ontwikkelingslanden. Vrouwen en meisjes maken 60 procent uit van de mensen in de wereld die chronisch honger lijden.

 

Atlas over onderwijskansen voor vrouwen

UNESCO grijpt Vrouwendag dit jaar aan om een gratis interactieve atlas te lanceren over de educatieve uitdagingen waarmee vrouwen wereldwijd kampen - en in landelijke gebieden in het bijzonder. In Burkina Faso bijvoorbeeld, gaat slechts 22 procent van de plattelandsmeisjes naar school, in tegenstelling tot 72 procent van de meisjes en 82 procent van de jongens die in steden wonen. En in Marokko, waar de voorbije jaren veel vooruitgang is geboekt betreffende de verschillen op basis van geslacht in het onderwijs, hebben vrouwen nog steeds achterstand op de mannen. Iets meer dan de helft van de mannen (55 procent) in plattelandsgebieden genoot minstens vijf jaar onderwijs, tegenover iets meer dan een derde van de vrouwen (37 procent).

Vrouwen en meisjes die in landelijke gebieden wonen, krijgen wereldwijd de minste onderwijskansen. UNESCO schat dat ongeveer 80 procent van de 67 miljoen kinderen die geen onderwijs volgen, in landelijke gebieden woont. En meisjes vormen de grootste groep in dit aantal. Jonge meisjes van arme afkomst op het platteland hebben de minste kans van om het even welke sociale klasse om naar school te gaan of ooit toegang te krijgen tot onderwijs. Het analfabetisme op het platteland is bijna dubbel zo groot in landelijke dan in stedelijke gebieden. Dit alles bemoeilijkt het realiseren van ontwikkelingsdoelen en zet een rem op de ontwikkeling van landelijk streken. Het verbeteren van het onderwijs voor vrouwen en meisjes in landelijke gebieden is van groot belang voor zowel het bereiken van gendergelijkheid als voor het bestrijden van armoede.

Vrouwen maken het nieuws

Een jaarlijks weerkerend initiatief ter gelegenheid van Vrouwendag is Women Make the News, dat gericht is op het promoten van gendergelijkheid in de media. Ook hier ligt de focus dit jaar op plattelandsvrouwen, meer bepaald op hun toegang tot informatie. Er zal worden gekeken naar welke beleidsmaatregelen en goede praktijkvoorbeelden er bestaan om de toegang tot media en informatie te verbeteren, vooral voor vrouwen die in landelijke gebieden wonen.


Boodschap van UNESCO directeur-generaal Irina Bokova n.a.v. Internationale Vrouwendag 8 maart 2012

]]>
UNESCO buigt zich over ontwikkelinghttp://www.unesco-vlaanderen.be/2011/8/16/unesco-buigt-zich-over-ontwikkelingTue, 16 Aug 2011 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2011/8/16/unesco-buigt-zich-over-ontwikkelingExperten komen bijeen om een nieuwe benadering van ontwikkeling te formuleren die als leidraad moet dienen voor de activiteiten van UNESCO.

UNESCO buigt zich over ontwikkelingWat is ontwikkeling? Kunnen we het bereiken zonder de planeet te vernietigen? Kan iedereen het bereiken? En hoe kan het bereikt worden? Het zijn vragen die verhitte debatten uitlokken tussen de verschillende partijen die deel uitmaken van de internationale gemeenschap. Maar duidelijke antwoorden en concrete acties blijven uit.

Met de deadline van de Millenniumdoelstellingen in zicht, buigt UNESCO zich over deze elementaire vragen en benadert ze vanuit een ethisch perspectief. Op 17 en 18 augustus 2011 houdt de Organisatie een tweedaagse conferentie onder de noemer Ontwikkeling heroverwegen: ethiek en sociale inclusie in Mexico-Stad.

De conferentie brengt zo'n 25 experten samen om ontwikkeling te beschouwen. Niet zozeer vanuit een puur economisch of technisch perspectief maar vanuit een benadering die streeft naar meer democratische, ecologisch duurzame, sociaal rechtvaardige en cultureel pluralistische samenlevingen. De bijeenkomst wil ook een kader scheppen voor verdere reflectie over deze problematiek in kringen van academici, activisten en beleidsmakers.


Conceptnota en agenda van de conferentie Rethinking Development: Ethics and Social Inclusion

]]>
UNESCO stelt jaarverslag 2010 voorhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2011/4/20/unesco-stelt-jaarverslag-2010-voorWed, 20 Apr 2011 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2011/4/20/unesco-stelt-jaarverslag-2010-voorEen nieuwe publicatie illustreert aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden hoe UNESCO in 2010 een verschil maakte in de wereld.

UNESCO 201065 jaar na haar oprichting heeft UNESCO niets aan relevantie ingeboet, wel integendeel. Dat blijkt uit de publicatie van een jaarverslag waarin de Organisatie uitlegt wat ze in 2010 realiseerde.

Het jaarverslag geeft een overzicht aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden van hoe UNESCO in 2010 een verschil maakte in de wereld. Het is opgedeeld in zeven hoofdstukken die het uitgebreide werkdomein van UNESCO omspannen:

 • UNESCO's hulp na natuurrampen
 • Werken aan de realisatie van de Millenniumontwikkelingsdoelstellingen
 • Het delen van kennis
 • Koesteren en promoten van culturele diversiteit
 • Onze planeet beschermen
 • Vrede en dialoog
 • Het verdedigen van de mensenrechten

 

Rode draad doorheen de activiteiten van UNESCO in 2010 was het nauwer aanhalen van de banden met verschillende strategische partners. Zo pleegden de vijf VN-agentschappen die betrokken zijn bij het internationale streven naar Onderwijs voor Allen, onder leiding van UNESCO, regelmatig overleg om hun respectievelijke werking beter op elkaar af te stemmen. UNESCO opende ook verbindingskantoren met de Afrikaanse Unie in Addis Ababa en met de Europese Unie in Brussel om in de toekomst meer gezamenlijke projecten op te zetten.

Internationale samenwerking tussen verschillende partners vergroot de impact op het terrein en op het dagelijkse leven van mensen over de hele wereld. Dat is aangetoond na de aardbeving in Haïti en de overstromingen in Pakistan. UNESCO kwam onmiddellijk tussen om het educatieve, wetenschappelijke en culturele weefsel van deze landen te beschermen en te herstellen. Doorheen het jaar zette UNESCO zich ook in om de aandacht voor onderwijs, wetenschappen en cultuur sterker te verankeren in het internationaal ontwikkelingsbeleid.

Alle domeinen waarop UNESCO actief is - onderwijs, wetenschappen, cultuur en communicatie - zijn voortdurend in beweging. Het internet revolutioneerde de manier waarop mensen denken over, en omgaan met, onderwijs, research, vrije meningsuiting en cultuur. De internationale diplomatie bedient zich steeds meer van onderwijs, wetenschappen en cultuur om te bouwen aan vrede. UNESCO beweegt zich bewust op de frontlijnen van deze veranderingen. Dit jaarverslag toont duidelijk aan hoe biodiversiteit en culturele diversiteit, onderwijs en nieuwe technologie, wetenschappelijk onderzoek en respect voor mensenrechten, met elkaar verbonden zijn. Net daarom zal UNESCO blijven inzetten op samenwerking om haar missie te vervullen.


Download het jaarverslag UNESCO 2010 (Engels)

Download het jaarverslag UNESCO 2010 (Frans)

]]>
VN erkent belang cultuurhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2011/1/6/vn-erkent-belang-cultuurThu, 06 Jan 2011 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2011/1/6/vn-erkent-belang-cultuurTot nu toe kwam cultuur weinig of niet aan bod in de debatten over ontwikkeling. UNESCO zorgde mee voor een kentering en hielp om cultuur op de internationale ontwikkelingsagenda te krijgen.

VN erkent belang cultuurOp 20 december 2010 nam de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties een resolutie aan die het belang van cultuur erkent voor het bevorderen van ontwikkeling en voor het behalen van nationale en internationale ontwikkelingsdoelen, waaronder de Millenniumdoelstellingen.

De resolutie is baanbrekend voor de plaats van cultuur op het internationale toneel. Zo is er geen enkele expliciete vermelding van cultuur in de nochtans veelomvattende VN Millenniumdoelstellingen. UNESCO hoopt dat er voortaan meer aandacht zal gaan naar de culturele dimensie van het ontwikkelingsproces.

Dat de resolutie er nu kwam, is een gevolg van de VN-top over de Millenniumdoelstellingen die in september 2010 plaatsvond. De slottekst van deze top benadrukte de samenhang tussen cultuur en ontwikkeling en riep onder meer op tot meer internationale samenwerking op het culturele veld met het oog op het realiseren van de Millenniumontwikkelingsdoelstellingen.

In de marge van de VN-top organiseerde UNESCO, samen met de Afrikaanse en Europese Unie, een rondetafel voor hoge regeringsvertegenwoordigers om de internationale gemeenschap bewust te maken van het belang van cultuur voor ontwikkeling.


Download The Power of Culture for Development, een brochure waarmee UNESCO het belang van cultuur voor ontwikkeling illustreert.

]]>
Global Education Digest 2007http://www.unesco-vlaanderen.be/2009/11/9/global-education-digest-2007Mon, 09 Nov 2009 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2009/11/9/global-education-digest-2007Global+Education+Digest+2007De Global Education Digest stelt een brede waaier van onderwijsindicatoren voor die kunnen gebruikt worden om op te volgen hoeveel vooruitgang geboekt wordt bij het streven naar de realisatie van de Education for All doelstellingen en de Millenniumontwikkelingsdoelen. Ze maken het mogelijk om vergelijkingen tussen landen te maken en geven een aanduiding van het niveau waarop nationale onderwijssystemen presteren.

De data waarop deze editie gebaseerd zijn, komen van het schooljaar dat eindigde in 2005 of anders uit het laatste jaar waaruit cijfers beschikbaar zijn. Om evoluties weer te geven, zijn er sleutelindicatoren uit 1999 opgenomen.

Deze editie concentreert zich op de financiering van onderwijssystemen. Het analytische overzicht maakt een beschouwing van hoeveel publieke financiën er aan onderwijs besteed worden, van hoe de middelen per onderwijsniveau verdeeld worden en geeft de verschillen weer die er bestaan tussen landen betreffende de financieringsbronnen van onderwijs en de manier waarop de middelen aangewend worden.


U kan het boek rechtstreeks bestellen via Unesco Publishing: bestel hier

]]>
UNESCO tot wereldleiders: Investeer in onderwijs!http://www.unesco-vlaanderen.be/2009/4/3/unesco-tot-wereldleiders-investeer-in-onderwijs!Fri, 03 Apr 2009 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2009/4/3/unesco-tot-wereldleiders-investeer-in-onderwijs!Naar aanleiding van de G-20 top in Londen vroeg de directeur-generaal van UNESCO om de aandacht te vestigen op het onderwijs en de ontwikkelingslanden niet uit het oog te verliezen. UNESCO+tot+wereldleiders%3a+Investeer+in+onderwijs!De G20-groep, de 19 grootste economische machten en de Europese Unie, kwam op 2 april 2009 in Londen samen om een antwoord te vinden op de zwaarste economische crisis sinds de Tweede Wereldoorlog. Een ingrijpende hervorming van het globale financiële systeem dient zich aan om de instorting van banken en andere financiële instituten in de toekomst te verhinderen. De directeur-generaal van UNESCO, Koïchiro Matsuura, riep de G20-groep op om ook de aandacht te vestigen op een structurele economische ontwikkeling op lange termijn: het onderwijs.

De directeur-generaal beklemtoonde dat "Onderwijsuitgaven een van de meest productieve investeringen zijn die een land kan doen. ... Onderzoek toont aan dat door het met één jaar verlengen van de gemiddelde schoolgaande periode, het BBP per capita aangroeit met 4 tot 6%. Door vandaag middelen te pompen in educatie, zal niet alleen het economisch herstel bespoedigd worden, maar kunnen we ook van een sterkere groei in de toekomst genieten en globale stabiliteit op lange termijn garanderen. Daarom stelt UNESCO voor om onderwijs ook op de agenda te plaatsen van internationale samenkomsten die tot doel hebben de huidige crisis te bezweren."

En het houdt niet op bij onderwijs, aldus Matsuura: "Investeren in wetenschap, innovatie en nieuwe technologieën, inclusief groene technologieën, is eveneens fundamenteel om economische groei te stimuleren en tot een duurzame leefomgeving bij te dragen. UNESCO werkt reeds samen met verschillende landen, zeker in Afrika, om een wetenschappelijk beleid te ontwikkelen en menselijke en institutionele mogelijkheden op te bouwen om zo innovatie te promoten."

"Om de globale crisis, die van een nooit geziene grootte en complexiteit getuigt, van antwoord te dienen, zal goede samenwerking en internationale solidariteit vereist zijn. De organisaties van de Verenigde Naties, inclusief UNESCO, waarvan elk land van de G20-groep lid is, hebben de mogelijkheid om gecoördineerd strategisch actie te voeren", aldus Matsuura, beklemtonend dat "multilateralisme van vitaal belang zal zijn om gezamenlijke oplossingen te vinden voor de actuele uitdagingen."

De directeur-generaal van UNESCO besloot zijn oproep met de volgende woorden: "De crisis dreigt de recente vooruitgang, die na zoveel grote inspanningen tijdens de laatste jaren tot stand is gekomen, uit te gommen - zeker in ontwikkelingslanden. Ook de ontwikkelingsdoelen dreigen mislopen te worden, denken we maar aan de Millenniumdoelstellingen. Er wordt verwacht dat de bevolking van Afrika de komende 35 jaar met 100% zal groeien: nu in het budget snoeien dat voorzien is om armoede te bestrijden, is dan ook gelijk aan een sociale catastrofe. Ik spoor de G20 aan om de hulpverlening te bespoedigen en de recente tendens tot hulpvermindering om te keren."

]]>
UNESCO wat ze is en wat ze doethttp://www.unesco-vlaanderen.be/2007/5/22/unesco-wat-ze-is-en-wat-ze-doetTue, 22 May 2007 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2007/5/22/unesco-wat-ze-is-en-wat-ze-doetVoorstelling van de belangrijkste doelstellingen en programma's van de Organisatie.

UNESCO wat ze is en wat ze doetVan bij haar oprichting kreeg UNESCO een ruim speelveld toegemeten: onderwijs, wetenschap (zowel natuur- en exacte wetenschappen als sociale en menswetenschappen) en cultuur. Later zou daar nog communicatie & informatie bijkomen. Ook de basisdoelstelling van de Organisatie was niet min: bouwen aan een betere wereld voor ons allemaal waarin iedereen vreedzaam met elkaar samenleeft en kan genieten van de voordelen die de vooruitgang te bieden heeft, zonder onderscheid van ras, geslacht, taal of godsdienst. Vandaag vult UNESCO haar taak in door te trachten om een goed klimaat te scheppen voor een dialoog tussen de verschillende beschavingen, culturen en volkeren, met respect voor gemeenschappelijke waarden zoals evenwaardigheid, eerbied voor de mensenrechten, vrijheid van meningsuiting, erkenning van diversiteit, bestrijding van armoede en uitschakeling van alle ongelijkheden in de wereld.

Deze informatiebrochure illustreert hoe UNESCO deze ambitieuze doelstellingen tracht te realiseren door binnen elk actiegebied van de Organisatie, de prioriteiten en de belangrijkste programma's voor te stellen. De korte introductie van elk programma wordt aangevuld met een internetlink zodat geïnteresseerden gemakkelijk meer achtergrondinformatie kunnen opzoeken of lezen welke concrete projecten er in het veld uitgevoerd worden.

Er is ook nog een beknopte terugblik op de geschiedenis van de UNESCO en een woordje uitleg bij hoe de Organisatie institutioneel in mekaar steekt en werkt.

De brochure UNESCO wat ze is en wat ze doet is uitgegeven door het UNESCO Platform Vlaanderen en is gratis te bestellen via info@unesco-vlaanderen.be

Klik [hier] om de brochure UNESCO wat ze is en wat ze doet te downloaden.

]]>