UNESCO Platform Vlaanderen, thema "ethiek"http://www.unesco-vlaanderen.be2016-03-04T10:36:42Het UNESCO Platform Vlaanderen legt zich in de eerste plaats toe op het zo breed mogelijk verspreiden van informatie over de activiteiten en programma’s van UNESCO. Dat doet ze onder meer via het driemaandelijks tijdschrift UNESCO info, door het uitgeven van brochures rond specifieke UNESCO-prioriteiten en door het runnen van een informatie- en documentatiecentrum waar mensen kunnen aankloppen met vragen die verband houden met UNESCO.http://www.unesco-vlaanderen.be/media/html/unesco_platform_vlaanderen_logo.pngUNESCO Platform Vlaanderen, thema "ethiek"http://www.unesco-vlaanderen.benlUNESCO info 96http://www.unesco-vlaanderen.be/2015/12/1/unesco-info-96Tue, 01 Dec 2015 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2015/12/1/unesco-info-96O.a. aandacht voor vluchtelingenproblematiek in het onderwijs, nieuwe inschrijvingen op Unesco-erfgoedlijsten, de strijd tegen discriminatie van holebi's en de samenwerking tussen Unesco en de EU.

UNESCO info 96Slaagt Europa erin om het recht op onderwijs te waarborgen? De recente instroom van vluchtelingen in Europa heeft gevolgen voor het onderwijs. Zonder specifieke maatregelen zijn de nieuwe duurzame ontwikkelingsdoelen nu al een maat voor niets.

Neen tegen discriminatie en geweld tegen holebi's, transgenders en interseksuelen: 12 VN-agentschappen pakken uit met een verklaring om landen aan te sporen om de rechten van holebi's, transgenders en interseksuelen te respecteren en te waarborgen.

Oppassen voor onethische aanpassing erfelijke eigenschappen: Unesco-panel van experts vraagt tijdelijk verbod op de genetische bewerking van de menselijke kiembaan en breed debat over de genetische modificatie van het menselijk DNA.

Nieuwe inschrijvingen op internationaal register van bijzonder documentair erfgoed: Unesco voegt 47 stukken toe aan haar Memory of the World Register, waaronder twee Nederlandse voordrachten.

De Afrikaanse paradox overwinnen: De Congolese muzikant Ray Lema denkt dat kennis over het gemeenschappelijk erfgoed van Afrika de sleutel is tot het herwinnen van de Afrikaanse trots en een betere toekomst voor het continent.

Opmars van industrieel erfgoed op Unesco Werelderfgoedlijst: De jaarlijkse bijeenkomst van het Werelderfgoedcomité erkende 24 nieuwe werelderfgoedsites. Opmerkelijk is dat er dit jaar verschillende voorbeelden van industrieel erfgoed zijn ingeschreven op de Werelderfgoedlijst.

De onderzoeker moet van zich laten horen: Bolivia wil lithium gaan ontginnen maar lijkt teveel te focussen op de economische kant van de zaak. Een door Unesco bekroonde jonge onderzoeker vraagt meer aandacht voor de sociale en ecologische aspecten.

18 Vlaamse WOI-sites kandidaat voor erkenning als werelderfgoed: Een breed samenwerkingsverband van partners ondertekende een convenant om de werelderfgoednominatie van 18 Vlaamse WOI-sites voor te bereiden.

Topvrouw Unesco in Brussel: De directeur-generaal van Unesco zat samen met vertegenwoordigers van de EU en met de Vlaamse minister-president om te overleggen over gezamenlijke acties.

Download UNESCO info 96


UNESCO info verschijnt vier keer per jaar. Abonnementen lopen per kalenderjaar. Voor 10 euro valt het tijdschrift bij je in de bus. Bestellen kan via info@unesco-vlaanderen.be

]]>
Oppassen voor onethische aanpassing erfelijke eigenschappenhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2015/10/6/oppassen-voor-onethische-aanpassing-erfelijke-eigenschappenTue, 06 Oct 2015 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2015/10/6/oppassen-voor-onethische-aanpassing-erfelijke-eigenschappenUnesco-panel van experts vraagt tijdelijk verbod op de genetische bewerking van de menselijke kiembaan en breed debat over de genetische modificatie van het menselijk DNA.

Oppassen voor onethische aanpassing erfelijke eigenschappen

Een Unesco-panel van wetenschappers, filosofen, juristen en beleidsmakers heeft opgeroepen tot een tijdelijk verbod op de genetische bewerking van de menselijke kiembaan en tot een brede maatschappelijke discussie over de genetische modificatie van het menselijk DNA.

Het Internationaal Bio-ethiek Comité (IBC) van Unesco kwam bijeen van 29 september tot 1 oktober 2015 in Parijs op de hoofdzetel van Unesco. Aan het slot van de bijeenkomst stelden de onafhankelijke experts van het IBC een rapport voor met een geactualiseerde reflectie over het menselijk genoom en de mensenrechten. De deskundigen schrijven daarin dat "gentherapie een keerpunt in de geschiedenis van de geneeskunde zou kunnen zijn" en dat "het bewerken van het genoom zonder twijfel een van de meest veelbelovende ontwikkelingen van de wetenschap in het belang van de hele mensheid" is.

Voorzichtigheid geboden

De auteurs van het rapport geven echter meteen ook een waarschuwing mee: "deze ontwikkeling lijkt bepaalde voorzorgsmaatregelen nodig te hebben en geeft aanleiding tot ernstige bezorgdheid, vooral als de bewerking van het menselijk genoom zou worden toegepast op de kiembaan en zodoende erfelijke veranderingen zou introduceren, die aan toekomstige generaties kunnen worden overgedragen." Het IBC pleit daarom voor een moratorium op deze specifieke procedure.

Recente ontwikkelingen hebben de deur opengezet voor genetische screening en tests voor erfelijke ziekten, gentherapie, het gebruik van embryonale stamcellen in medisch onderzoek en de mogelijkheid van het klonen en de genetische bewerking voor zowel medische als niet-medische doeleinden.

Strikte voorwaarden

"Interventies op het menselijk genoom mogen slechts worden toegelaten voor preventieve, diagnostische of therapeutische redenen en zonder dat ze doorgegeven worden aan nakomelingen," zegt het IBC, want het alternatief zou "de inherente en dus gelijke waardigheid van alle mensen in gevaar brengen en een nieuw tijdperk van de eugenetica inluiden."

Het IBC meldt dat de snelle ontwikkelingen in de genetica ervoor zorgen dat 'designer baby's' in toenemende mate mogelijkheid worden. Wetenschappers en bio-ethici dringen daarom aan op een breder maatschappelijk debat over het vermogen van de wetenschap om menselijke embryo's genetisch te wijzigen in het laboratorium om erfelijke eigenschappen te beïnvloeden, zoals uiterlijk en intelligentie.

Nieuwe techniek

Een nieuwe techniek voor het bewerken van het genoom, genaamd CRISPR-Cas9, maakt het wetenschappers mogelijk om eenvoudig en efficiënt DNA toe te voegen, te verwijderen en te corrigeren. Deze techniek zou in de toekomst een oplossing kunnen bieden voor het behandelen, of zelfs genezen, van bepaalde zieken zoals sikkelcelziekten (erfelijke aandoeningen), mucoviscidose (taaislijmziekte) en sommige kankers. Maar het bewerken van de kiembaan maakt het voor wetenschappers die werken met menselijke embryo's, eicellen en sperma, ook gemakkelijker om veranderingen aan het DNA aan te brengen om bijvoorbeeld de oogkleur te bepalen.

Vorig jaar publiceerde de universiteit van Hokkaido (Japan) een studie over de wetgeving en de juridische praktijken met betrekking tot genetische modificatie. Daaruit bleek dat 29 van de 39 beoordeelde landen een verbod hanteren op het bewerken van de menselijke kiembaan. In 25 landen daarvan was het verbod juridisch bindend. De andere vier hadden richtlijnen, terwijl de regeling van de overige tien werd beschreven als dubbelzinnig.

Doe-het-zelf testen

Het rapport waarschuwt ook voor het verborgen gevaar van de doe-het-zelf genetische testen. De auteurs merken op dat consumenten die hun eigen DNA testen met behulp van zogenaamde Direct-to-Consumer (DTC) kits die online worden verkocht, nood hebben aan professionele genetische en medische begeleiding om de resultaten te begrijpen en ernaar te handelen. Zulke kits zijn gemakkelijk verkrijgbaar voor consumenten om zowel medische als niet-medische testen uit te voeren, zoals het beoordelen van de etnische afkomst. De commissie dringt aan op duidelijke regels voor dergelijke tests en op meer informatie voor consumenten over de al dan niet wetenschappelijke basis ervan.

De lidstaten van Unesco namen in 2005 de Universele Verklaring over bio-ethiek en de mensenrechten aan om beter te kunnen omgaan met ethische kwesties die voortvloeien uit de snelle veranderingen in de geneeskunde, de biowetenschappen en de biotechnologie. De verklaring stelt dat het menselijk genoom onderdeel is van het erfgoed van de mensheid. De Verklaring omvat regels die moeten worden nageleefd om de menselijke waardigheid, de mensenrechten en de fundamentele vrijheden te respecteren.

Het IBC werd opgericht in 1993 als reactie op de snelle ontwikkeling van de wetenschappelijke kennis van het menselijk genoom: de volledige genetische samenstelling van de mens. Het bestaat uit 36 onafhankelijke deskundigen die de vooruitgang van de biowetenschappen en de toepassingen ervan opvolgen met als doel het respect voor de menselijke waardigheid en vrijheid te garanderen.


Report of the IBC on Updating Its Reflection on the Human Genome and Human Rights

]]>
UNESCO info 89http://www.unesco-vlaanderen.be/2013/11/7/unesco-info-89Thu, 07 Nov 2013 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2013/11/7/unesco-info-89O.a. aandacht voor duurzame ontwikkeling in droge gebieden, de evolutie van de bio-ethiek, de internationale dopingjacht en potentieel werelderfgoed in Vlaanderen en Nederland...

UNESCO info 89Duurzame ontwikkeling gedragen door lokale bevolking in droge streken: Unesco-project om duurzame ontwikkeling in halfwoestijn- en woestijngebieden te bevorderen is succesvol afgerond in Gent.

20 jaar bio-ethiek: wat nu? Deskundigen verzamelen op de hoofdzetel van unesco in Parijs om ideeën uit te wisselen over de voornaamste uitdagingen voor de bio-ethiek in de komende twintig jaar.

Dopingbestrijding in de sport: Unesco zorgt ervoor dat de strijd tegen het dopinggebruik in de sport een wettelijk kader krijgt en dat er betere internationale afspraken kunnen worden gemaakt. een doorlichting van het opzet en de werking van de conventie.

Bescherming van cultuurgoederen bij gewapende conflicten: Welke verdragen regelen de bescherming van cultuurgoederen en cultureel erfgoed in geval van gewapend conflict? En hoe speelt ons land hierop in?

Uitzonderlijke waarde Koloniën van Weldadigheid onderzocht: Nederland en Vlaanderen werken aan een gemeenschappelijke nominatie voor de Unesco Werelderfgoedlijst.

Meer dan een nota in de ontwikkelingsagenda: Binnen de Verenigde Naties spreken wereldleiders de ontwikkelingsdoelen voor na 2015 af. Unesco legt uit waarom onderwijs een centrale plaats moet krijgen.

Download UNESCO info 89


UNESCO info verschijnt vier keer per jaar. Abonnementen lopen per kalenderjaar. Voor 10 euro valt het tijdschrift bij je in de bus. Bestellen kan via info@unesco-vlaanderen.be

]]>
Wetenschap dichter bij de mensen brengenhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2011/12/22/wetenschap-dichter-bij-de-mensen-brengenThu, 22 Dec 2011 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2011/12/22/wetenschap-dichter-bij-de-mensen-brengenUNESCO organiseert een forum om te bespreken hoe we ervoor kunnen zorgen dat wetenschappelijke vooruitgang het algemeen welzijn meer ten goede komt.

Wetenschap dichter bij de mensen brengenNaar aanleiding van de zestigste verjaardag van de UNESCO Kalinga Prijs voor de Popularisering van Wetenschap, vindt er een internationaal symposium plaats van 4 tot 5 januari 2012 in Bhubaneswar (India). De bijeenkomst brengt de laureaten van de Prijs samen om te bespreken wat er kan gedaan worden om wetenschap dichter bij de mensen te brengen.

Sinds de lancering van de Prijs in 1951, verloor het initiatief nog niets aan relevantie. De wereld is de dag van vandaag voortdurend in beweging en de ontwikkelingen manifesteren zich steeds sneller. Als gevolg daarvan staan maatschappijen voor grote uitdagingen - van het uitbannen van armoede tot het omgaan met de gevolgen van klimaatverandering. Wetenschap kan een essentieel instrument zijn om voor iedereen eerlijke en duurzame oplossingen te vinden voor deze uitdagingen. Dit kan door de kloof te dichten tussen wetenschappers en burgers en door ervoor te zorgen dat de bevolking kan genieten van de voordelen van wetenschappelijke vooruitgang om het dagelijks leven te verbeteren en om de oorzaken van gemeenschappelijke problemen beter te begrijpen en gezamenlijk aan te pakken.

Tot nu toe ontvingen 65 laureaten uit 24 landen de Prijs. Zes daarvan kregen ook een Nobelprijs. De viering van de zestigste verjaardag van de Prijs is niet enkel een gelegenheid om de uitzonderlijke verwezenlijkingen van de laureaten te eren maar eveneens om te bespreken hoe de popularisering van de wetenschap kan vergroot worden en hoe wetenschap een grotere rol kan spelen bij het verbeteren van het algemeen welzijn, het versterken van het cultureel erfgoed en het vinden van oplossingen voor de problemen waarmee de mensheid kampt.


]]>
UNESCO wil wetenschappelijke vooruitgang beter afstemmen op het bevorderen van ontwikkelinghttp://www.unesco-vlaanderen.be/2011/9/14/unesco-wil-wetenschappelijke-vooruitgang-beter-afstemmen-op-het-bevorderen-van-ontwikkelingWed, 14 Sep 2011 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2011/9/14/unesco-wil-wetenschappelijke-vooruitgang-beter-afstemmen-op-het-bevorderen-van-ontwikkelingExperts zullen UNESCO helpen om nieuwe strategieën te ontwikkelen.

UNESCO wil wetenschappelijke vooruitgang beter afstemmen op het bevorderen van ontwikkelingUNESCO wil een platform zijn voor debat en de vrije uitwisseling van ideeën over de grote uitdagingen van onze tijd. Een van de uitgangspunten van de Organisatie is dat iedereen moet kunnen genieten van de voordelen die voortvloeien uit wetenschappelijk vooruitgang. Om het debat daaromtrent te stimuleren, richtte UNESCO een panel op bestaande uit vooraanstaande wetenschappers, beleidsvormers en intellectuelen. Het panel houdt zijn eerste bijeenkomst op de hoofdzetel van UNESCO in Parijs op 15 en 16 september 2011. Bedoeling is om de voornaamste uitdagingen op het vlak van sociale en natuurwetenschappen te benoemen om UNESCO te helpen om er een antwoord op te formuleren.

Op de eerste dag van de bijeenkomst zal het panel debatteren over de huidige trends in de wetenschappen en de rol van UNESCO op dit gebied. Tijdens de tweede dag zal het panel samen zitten met vertegenwoordigers van de lidstaten van de Organisatie om gedachten uit te wisselen rond twee thema's: het mobiliseren van de wetenschappelijke wereld om het hoofd te bieden aan de interdisciplinaire uitdagingen waar de samenlevingen voor staan en het vergroten van de knowhow met betrekking tot wetenschap, technologie en innovatie.

Het panel zal voortaan twee keer per jaar bijeenkomen. Het telt 28 persoonlijkheden die bijzondere resultaten bereikten op het vlak van hun expertise. 17 van hen zullen aan de eerste ontmoeting deelnemen.

De wetenschappelijke sector is voortdurend in beweging. Het panel zal UNESCO richtlijnen aanreiken om strategieën te ontwikkelen voor het bevorderen van duurzame ontwikkeling en voor het bestrijden van armoede. Het zal ook functioneren als een denktank voor het smeden van nieuwe samenwerkingsverbanden met de private sector, het middenveld en de academische wereld.

]]>
UNESCO buigt zich over ontwikkelinghttp://www.unesco-vlaanderen.be/2011/8/16/unesco-buigt-zich-over-ontwikkelingTue, 16 Aug 2011 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2011/8/16/unesco-buigt-zich-over-ontwikkelingExperten komen bijeen om een nieuwe benadering van ontwikkeling te formuleren die als leidraad moet dienen voor de activiteiten van UNESCO.

UNESCO buigt zich over ontwikkelingWat is ontwikkeling? Kunnen we het bereiken zonder de planeet te vernietigen? Kan iedereen het bereiken? En hoe kan het bereikt worden? Het zijn vragen die verhitte debatten uitlokken tussen de verschillende partijen die deel uitmaken van de internationale gemeenschap. Maar duidelijke antwoorden en concrete acties blijven uit.

Met de deadline van de Millenniumdoelstellingen in zicht, buigt UNESCO zich over deze elementaire vragen en benadert ze vanuit een ethisch perspectief. Op 17 en 18 augustus 2011 houdt de Organisatie een tweedaagse conferentie onder de noemer Ontwikkeling heroverwegen: ethiek en sociale inclusie in Mexico-Stad.

De conferentie brengt zo'n 25 experten samen om ontwikkeling te beschouwen. Niet zozeer vanuit een puur economisch of technisch perspectief maar vanuit een benadering die streeft naar meer democratische, ecologisch duurzame, sociaal rechtvaardige en cultureel pluralistische samenlevingen. De bijeenkomst wil ook een kader scheppen voor verdere reflectie over deze problematiek in kringen van academici, activisten en beleidsmakers.


Conceptnota en agenda van de conferentie Rethinking Development: Ethics and Social Inclusion

]]>
Klimaat op aarde manipulerenhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2010/11/15/klimaat-op-aarde-manipulerenMon, 15 Nov 2010 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2010/11/15/klimaat-op-aarde-manipulerenDeur op een kier voor onderzoek naar manipulatie van de atmosfeer om gevolgen van klimaatverandering te milderen.

Klimaat op aarde manipulerenUNESCO belegde op 12 november 2010 een expertenbijeenkomst in Parijs over geoengineering, een relatief nieuw wetenschappelijk concept dat erop gericht is om het klimaat op aarde op grote schaal te manipuleren om een antwoord te bieden op de klimaatverandering. De Organisatie wou op die manier een breed debat op gang brengen tussen wetenschappers en beleidsmakers over de wenselijkheid en het potentieel van een dergelijke aanpak. Vertegenwoordigers van verschillende academische, non-profit, gouvernementele en intergouvernementele instellingen uit zo'n dozijn landen namen aan de bijeenkomst deel.

De experts waren het er over eens dat we voortaan twee takken moeten onderscheiden in geoengineering: solar geoengineering en carbon geoengineering. De eerste tak wil de zonnestraling verminderen die door het klimaatsysteem op aarde geabsorbeerd wordt. Dat kan bijvoorbeeld door reflecterende deeltjes zoals zwaveldioxide te injecteren in de atmosfeer om zodoende de gemiddelde globale temperatuur te verlagen. De tweede tak concentreert zich op het zuiveren van koolstofdioxide uit de atmosfeer met behulp van technische innovaties of door bepaalde ecosysteemprocessen te versnellen om aldus de schadelijke gevolgen van de aanwezigheid van broeikasgassen in de atmosfeer te beperken.

De bijeengekomen deskundigen pleitten eveneens voor de oprichting van een nieuw internationaal onderzoeksprogramma, vergelijkbaar met het Wereldklimaatonderzoekprogramma gesteund door de Internationale Wetenschapsraad, de Wereld Meteorologische Organisatie, de Intergouvernementele Oceanografische Commissie en UNESCO.

Het nieuwe programma zou de technische en wetenschappelijke uitdagingen die verband houden met geoengineering kunnen aanpakken en verzekeren dat er legitiem wetenschappelijk onderzoek gevoerd wordt naar de controversieel concept. Dit strookt met de verklaring van de Conventie voor Biologische Diversiteit die experimenten met geoengineering op kleine schaal toelaat zolang er voldoende controlemechanismen worden ingebouwd.

]]>
UNESCO info 2009http://www.unesco-vlaanderen.be/2009/12/21/unesco-info-2009Mon, 21 Dec 2009 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2009/12/21/unesco-info-2009Download de vier nummers van jaargang 2009.

UNESCO info 72

Water is essentieel voor ontwikkeling: Een nieuwe editie van het VN Wereldwaterrapport benadrukt de essentiële rol van water voor ontwikkeling en wijst op de vele voordelen van het investeren in goede watervoorziening en duurzaam beheer.

Gouden tijd voor sterrenkunde: De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties riep 2009 uit tot Internationaal Jaar van de Sterrenkunde en gaf de coördinatie in handen van UNESCO.

Financiële crisis dreigt ook ontwikkelingslanden zwaar te treffen: De globale financiële crisis zal grote gevolgen hebben voor de ontwikkelingshulp en de meest kwetsbare burgers dieper in de armoede duwen, zo waarschuwt een UNESCO-analyse.

UNESCO Atlas bedreigde talen: West-Vlaams en Limburgs in gevaar: Ruim een derde van alle talen dreigt uit te sterven, zo blijkt uit de nieuwe UNESCO Atlas van bedreigde talen. Ook het West-Vlaams en het Limburgs staan op de rode lijst.

Wie spreekt er Ch'ti? : De Franse film Bienvenue chez les ch'tis krijgt de lachers op de hand maar de realiteit van de Ch'ti taal is minder vrolijk.

Scholen bouwen voor betere wereld: Zonder onderwijs voor meisjes is een betere wereld voor iedereen onmogelijk, zo luidt de overtuiging van een Greg Mortenson, een opmerkelijk ontwikkelingswerker die scholen bouwt in de afgelegen gebieden van Pakistan en Afghanistan.

Ethiek gaat over moreel handelen en risico's afwegen: De internationale expertencommissie die UNESCO adviseert over ethische aangelegenheden op het domein van wetenschap en technologie wil een kader creëren om beter te kunnen inspelen op de snelle wetenschappelijke en technologische ontwikkeling en de ethische gevolgen van klimaatverandering onderzoeken.

Erkenning voor vrouwen in de wetenschap: UNESCO en L'Oréal erkennen jaarlijks de waardevolle bijdrage van vrouwen aan de nog steeds door mannen gedomineerde wetenschap.

Download UNESCO info 72

UNESCO info 73

Inventaris immaterieel cultureel erfgoed uitgebreid: Onder meer de Sinterklaasviering en de garnaalvisserij te paard zijn opgenomen op de Vlaamse inventaris van immaterieel cultureel erfgoed.

Vlaamse UNESCO Leerstoel promoot preventieve erfgoedconservatie: Een nieuwe UNESCO Leerstoel aan de K.U. Leuven draagt het concept van preventieve erfgoedconservatie internationaal uit.

Recht op onderwijs onder vuur: Ervoor zorgen dat kinderen hun recht op onderwijs kunnen uitoefenen, is één van de hoogste prioriteiten van UNESCO. Er heerst dan ook grote bezorgdheid over een nieuw VN-rapport waaruit blijkt dat scholen, leerlingen en leerkrachten in verschillende conflictgebieden het doelwit van aanslagen zijn.

Oceanen verdienen meer aandacht en respect: Naar aanleiding van de eerste Wereldoceaandag breekt het hoofd van UNESCO's Intergouvernementele Oceanografische Commissie een lans voor een beter duurzaam beheer van onze belangrijkste natuurlijke hulpbron.

Volwassenenonderwijs bevordert ontwikkeling: Educatie voor volwassenen en levenslang leren zijn cruciale elementen om de ontwikkeling te bevorderen, dat is de boodschap waarvan een internationale conferentie beleidsmakers wil bewust maken.

Sri Lankaans journalist krijgt postuum UNESCO-prijs voor Persvrijheid: De eerder dit jaar vermoorde Lasantha Wickrematunge die zich jarenlang inzette voor vrije meningsuiting, is door een internationale jury gekozen als laureaat van de Prijs voor Persvrijheid 2009.

Efficiënter debatteren in de UNESCO-arena: De Vlaamse UNESCO Commissie organiseerde samen zijn Nederlandse en Luxemburgse tegenhanger een bijeenkomst om een nieuwe benadering van de regionale consultaties van Nationale UNESCO Commissies op internationale schaal te promoten

Afrikaanse filmindustrie rukt op: Nigeria is de tweede grootste filmproducent ter wereld en laat daarmee de Verenigde Staten achter zich, zo blijkt uit een recent rapport van het UNESCO Instituut voor Statistiek.

Vlaamse steun voor wetenschappelijke projecten: Vlaanderen maakt internationaal school door op een geconcentreerde en toekomstgerichte manier wetenschappelijke projecten van UNESCO te ondersteunen die het duurzaam beheer van kusten en natuurlijke rijkdommen in voornamelijk ontwikkelingslanden mogelijk helpen maken door capaciteitsopbouw en het versterken van nationale infrastructuur in een internationale omgeving.

Download UNESCO info 73

UNESCO info 74

Internationale richtlijnen voor seksuele opvoeding: Een reeks nieuwe richtlijnen moet landen helpen om een beter beleid te voeren rond seksuele voorlichting op school om zo de verspreiding van hiv en seksueel overdraagbare aandoeningen te bestrijden.

We moeten meer doen om ontwikkelingslanden te helpen: Na tien jaar het Secretariaat van UNESCO te hebben geleid, blikt directeur-generaal Koïchiro Matsuura terug op de voornaamste evoluties onder zijn beleid.

De volgende stap voor oceaanobservatie: Wetenschappers van over de hele wereld komen in september samen om te bespreken hoe oceaanobservatie zich in de toekomst moet ontwikkelen om tegemoet te komen aan sociale en economische behoeften en om het klimaatbeleid beter te ondersteunen.

Restauratie van Babylon op gang schieten: Een rapport formuleert concrete aanbevelingen om de geteisterde archeologische site van Babylon in Irak in eer te herstellen.

Democratie is het delen van macht: Voormalig VN secretaris-generaal Boutros Boutros-Ghali praat over het belang om de globalisering te democratiseren en over het versterken van de solidariteit onder ontwikkelingslanden.

Chinees pilootproject voor bescherming jonge migranten: Chinese steden krijgen te maken met een instroom van goedkope arbeidskrachten die bijdragen tot de economische ontwikkeling. Een pilootproject onder leiding van UNESCO wil ervoor zorgen dat de rechten van deze migranten gerespecteerd worden.

Alfabetisering als ijkpunt voor persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling: De internationale gemeenschap van beleidsmakers, donors en hulporganisatie investeren onvoldoende in de alfabetisering van volwassenen terwijl nochtans voldoende is bewezen welke verstrekkende gevolgen alfabetisering kan hebben op de persoonlijke en de maatschappelijke ontwikkeling wanneer het op een duurzame en doelgerichte manier wordt aangepakt.

Download UNESCO info 74

UNESCO info 75

Koers voor de komende twee jaar uitgestippeld: De Algemene Conferentie van UNESCO bepaalde waarop de Organisatie zich de komende twee jaar zal toeleggen en verkoos een nieuwe directeur-generaal die de komende vier jaar het stuur in handen krijgt.

Meer investeren in culturele diversiteit: In een snel veranderende wereld tengevolge van globalisering staat culturele diversiteit onder druk. Een ruimere interpretatie van het begrip en meer investeringen in culturele diversiteit kunnen de globale ontwikkeling bevorderen, zo blijkt uit een recent veelomvattend rapport van UNESCO.

Jongeren vragen meer inspraak: Tijdens het zesde UNESCO Jeugdforum gaven jongeren uit meer dan 80 landen aan welke onderwerpen zij als prioritair beschouwen en bespraken ze hoe UNESCO de band met jongeren en jeugdorganisaties nauwer kan aanhalen.

UNESCO richt schijnwerpers op immaterieel erfgoed: De Heilig Bloedprocessie van Brugge is één van de elementen die zijn erkend door UNESCO in het kader van de Conventie voor de bescherming van immaterieel cultureel erfgoed. De Conventie zet vooral in op bescherming en duurzaam erfgoedbeheer.

Belgisch andersglobalist krijgt UNESCO-Madanjeet Singh Prijs: François Houtart is een van de twee laureaten van de UNESCO-Madanjeet Singh Prijs voor de Bevordering van Verdraagzaamheid en Geweldloosheid.

Irakezen moeten massaal verhuizen door watertekort: Landelijke gemeenschappen in het noorden van Irak kampen met grote watertekorten door aanhoudende droogte en slecht onderhoud van traditionele watervoorzieningssystemen. UNESCO luidt de noodklok en plant een nieuw initiatief om de dramatische situatie te verhelpen.

Stimulans voor jonge researchers: Drie jonge Belgische wetenschappers kunnen genieten van een beurs onder de noemer van het programma L'Oréal-UNESCO Voor Vrouwen en Wetenschap.

Discriminatie bestrijden in Oost-Europa: Hiv en aids blijven oprukken in Oost-Europa. Een nieuw UNESCO-project wil de epidemie indijken en de discriminatie bestrijden die gepaard gaat met de ziekte.

Grenzeloze diploma's dankzij UNESCO en Raad van Europa: Een recent verdrag waar ons land onlangs tot toetrad, maakt het gemakkelijker om in een groot deel van de wereld in het buitenland te gaan studeren of werken.

Download UNESCO info 75


UNESCO info verschijnt vier keer per jaar. Abonnementen lopen per kalenderjaar. Voor 10 euro valt het tijdschrift bij je in de bus. Bestellen kan via info@unesco-vlaanderen.be

]]>
Bulgaarse Irina Bokova komt aan het hoofd van UNESCOhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2009/11/2/bulgaarse-irina-bokova-komt-aan-het-hoofd-van-unescoMon, 02 Nov 2009 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2009/11/2/bulgaarse-irina-bokova-komt-aan-het-hoofd-van-unescoDe Algemene Conferentie verkoos een nieuwe directeur-generaal die de komende vier jaar het roer in handen krijgt. Bulgaarse+Irina+Bokova+komt+aan+het+hoofd+van+UNESCODe 35ste vergadering van de Algemene Conferentie van UNESCO in Parijs van 6 tot 23 oktober 2009 stond vooral in het teken van de verkiezing van Irina Bokova als directeur-generaal van de Organisatie.

Aan het begin van de conferentie keek Koïchiro Matsuura, de directeur-generaal wiens mandaat eindigt op 15 november, terug op de tien jaar die hij aan het hoofd van UNESCO stond en op de hervormingen die hij lanceerde. "Door het mobiliseren van een kritische massa van deskundigheid en middelen achter een beperkt aantal prioritaire programma's, is zowel de impact als de geloofwaardigheid van UNESCO vergroot. Vandaag weet de wereld waarvoor UNESCO staat. Onze stem wordt gehoord en er wordt naar geluisterd," zo klonk het trots.

Op 15 oktober verkoos de Algemene Conferentie de Bulgaarse diplomate Irina Bokova als directeur-generaal van de Organisatie ter vervanging van Koïchiro Matsuura. Ze is de eerste vrouw en de eerste vertegenwoordiger van Oost-Europa die deze functie krijgt. Bij haar inhuldiging op 23 oktober, toonde ze zich daar bijzonder trots over: "Mijn benoeming tot dit hoge ambt geeft vertrouwen aan alle vrouwen overal ter wereld. Het is een signaal dat ze toegang moeten hebben tot kennis en macht, zodat ze actief kunnen bijdragen tot de samenleving en een rol kunnen vervullen bij het besturen ervan." Ze drukte ook het voornemen uit om de boodschap uit te dragen dat gendergelijkheid onontbeerlijk is voor ontwikkeling.

De verkozen directeur-generaal sprak na haar verkiezing van een "nieuw humanisme" dat ze wil promoten. "Culturele diversiteit en interculturele dialoog dragen bij tot het ontstaan van een nieuw humanisme dat de mondiale en het lokale verzoent, en leert ons opnieuw hoe te bouwen aan de wereld. ... Volgens mij betekent humanisme streven naar vrede, democratie, rechtvaardigheid en mensenrechten. Volgens mij betekent humanisme streven naar tolerantie, kennis en culturele diversiteit. Het is geworteld in ethiek en in sociale en economische verantwoordelijkheid. Het bloeit open door hulp te bieden aan de meest kwetsbaren. Het vormt de kern van het engagement om het hoofd te bieden aan onze grootste gemeenschappelijke uitdagingen, in het bijzonder respect voor het milieu." Ze liet ook weten het ingeslagen pad van de hervormingen onder Matsuura verder te zullen bewandelen.

]]>
Migration Without Bordershttp://www.unesco-vlaanderen.be/2009/11/2/migration-without-bordersMon, 02 Nov 2009 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2009/11/2/migration-without-bordersMigration+Without+BordersWat als iedereen vrij naar om het even welk land zou kunnen reizen en zelf bepalen waar hij woont en werkt? Het lijkt een utopische gedachte in het huidige klimaat waarin landen hun grenzen zo streng mogelijk beveiligen en internationale migratie hoog op de agenda staat. Toch is het een idee dat we niet zomaar aan de kant mogen schuiven, zeker niet in de geglobaliseerde wereld van vandaag met een steeds vrijer verkeer van goederen en diensten. Is de volgende stap immers niet het vrije verkeer van mensen?

Dit boek bundelt een aantal essays die allen de migratie zonder grenzen als uitgangspunt nemen. Er wordt met een analytische geest gekeken naar wat open grenzen wereldwijd zouden betekenen met betrekking tot ethiek, mensenrechten, economische ontwikkeling, politiek, sociale cohesie en welzijn. Daarbij beperkt men zich niet tot theoretische overpeinzingen maar haalt men concrete voorbeelden aan van hoe er wereldwijd met bepaalde vormen van open grenzen wordt omgegaan.

Door het recht op mobiliteit aan te halen en voor te stellen, roept dit boek als het ware op tot openen. Niet enkel tot het openen van de grenzen maar vooral tot het openen van de ogen van al diegenen die betrokken zijn bij, en geïnteresseerd zijn in, de toekomst van internationale migratie in een geglobaliseerde wereld.


U kan het boek rechtstreeks bestellen via Unesco Publishing: bestel hier

]]>
Nanotechnologies, Ethics and Politicshttp://www.unesco-vlaanderen.be/2009/9/8/nanotechnologies,-ethics-and-politicsTue, 08 Sep 2009 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2009/9/8/nanotechnologies,-ethics-and-politicsNanotechnologies%2c+Ethics+and+PoliticsOnderzoek naar technologie op atomisch en moleculair niveau groeit wereldwijd. Er wordt luidop nagedacht over beloftevolle toepassingen in de geneeskunde, de productie en de communicatie, gaande van nieuwe medicijnen tot het opkuisen en voorkomen van vervuiling, het ontwikkelen van sterkere en lichtere materialen en nieuwe manieren voor het opslaan, opvragen en verspreiden van data.

Nanotechnologie is een van de snelst groeiende technologieën. Alle experts zijn het erover eens dat - net zoals nucleaire technologie, biotechnologie, genetische technologie en informatietechnologie eerder - nanotechnologie binnenkort een enorme impact zal hebben op onze samenlevingen en op het menselijk leven. Verwacht wordt zelfs dat de impact nog groter zal zijn omdat nanotechnologie eerdere technologieën combineert en toepassingen vindt in veel facetten van het leven en onze activiteiten. Nu we aan het begin staan van een nieuwe technologische revolutie, is het belangrijk dat we ons buigen over de mogelijke ethische implicaties ervan. Niet in het minst omdat er bij de publieke opinie nu reeds verdeeldheid bestaat omtrent nanotechnologie, tussen zij die hun hoop stellen op de beloftevolle nieuwe toepassingen ervan en zij die vrezen voor schadelijke gevolgen voor mens en milieu.

Natuurlijk is het moeilijk te voorspellen hoe wetenschap en technologie zullen evolueren en vaak voelen ethische beschouwen aan als vijgen na Pasen, net omwille van de snelle ontwikkelingen maar desalniettemin moeten we de kans aangrijpen om een prospectieve (in plaats van de gebruikelijke retrospectieve) ethische reflectie aan te vatten over nanotechnologie. Een dergelijke reflectie kan richtinggevend zijn terwijl de technologie verder ontwikkeld wordt en ervoor zorgen dat deze ontwikkelingen gebeuren op een manier die bepaalde menselijke waarden respecteert en met de bedoeling om bij te dragen tot de oplossing van een aantal fundamentele globale problemen.

Het zou fout zijn te veronderstellen dat de ethische reflectie over nanotechnologie niet relevant is op wereldschaal. Landen als China, India, Brazilië, Zuid-Afrika en Mexico hebben intensieve onderzoeksprogramma's lopen. Bij een snelle groei van nanotechnologie bestaat het gevaar dat de kloof tussen meer- en minder-ontwikkelde landen groter wordt en dat de verschillen ook van aard veranderen. Zoals elke nieuwe technologie moet ook nanotechnologie voordelen bieden voor alle mensen, waar ze ook wonen. Alle landen moeten dus betrokken worden bij de ontwikkeling zodat ze ook van de voordelen kunnen genieten. Hierbij bestaat wel het gevaar dat ontwikkelingslanden enkel als testgebied gebruikt worden waardoor ze niet zozeer van de voordelen kunnen genieten maar wel met alle nadelen ervan te maken krijgen.

Een belangrijke overweging bij de ontwikkeling van wetenschap en technologie, is hoe er voor gezorgd kan worden dat de ontwikkeling gestuurd wordt in de richting van een oplossing voor globale problemen zoals armoede, milieuverloedering, geweld en ziekte. Dit is een belangrijke bekommernis van de UNESCO, vandaar dat de Organisatie zich aanbiedt als forum voor de ethische reflectie over de ontwikkeling en de impact van nanotechnologie. Dit boek wil daartoe een eerste stap zijn, door enerzijds de huidige stand van zaken op te meten en anderzijds door aandacht te besteden aan de keuzes die beleidsmakers moeten maken.


U kan het boek rechtstreeks bestellen via Unesco Publishing: bestel hier

]]>
Environmental Ethics and International Policyhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2009/4/2/environmental-ethics-and-international-policyThu, 02 Apr 2009 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2009/4/2/environmental-ethics-and-international-policyEnvironmental+Ethics+and+International+PolicyNaar aan het milieu gerelateerde thema's gaat veel aandacht uit binnen de Verenigde Naties en zeker binnen de UNESCO. Koppel dat aan de ethische en normerende rol die eveneens eigen is aan de UNESCO en het hoeft niet te verwonderen dat de Organisatie met dit boek de discussie wil aanzwengelen over de ethische principes die op het spel staan bij het wetenschappelijk onderzoek en het beheer van het milieu.

Milieu-ethiek stelt zich vragen zoals: wat is de morele waarde van het milieu, welk onderdeel van de natuur is het waard om beschermd en gerespecteerd te worden, wat betekent globale duurzaamheid, hoeveel belang moeten we hechten aan de belangen van toekomstige generaties, wat zijn de implicaties van rechtsprincipes bij beleidsbeslissingen die te maken hebben met het milieu?

Acht vooraanstaande experts inzake milieu-ethiek laten in dit werk hun licht schijnen over deze en andere vragen. Samen bieden ze een mooi overzicht van de stand van zaken in het relatief nieuwe domein van de toegepaste ethiek die milieu-ethiek heet. Ze formuleren ook een aantal voorstellen over hoe internationaal beleid kan bijdragen tot de ethische reflectie over het milieu en hopen daarmee de voorzet te geven tot een diepgaand debat. Ze beschouwen ethische reflectie als een hefboom tot het opstellen van een meer efficiënt milieubeleid.


U kan het boek rechtstreeks bestellen via Unesco Publishing: bestel hier

]]>
Ethiek van wetenschap en technologie bij UNESCOhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2009/2/4/ethiek-van-wetenschap-en-technologie-bij-unescoWed, 04 Feb 2009 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2009/2/4/ethiek-van-wetenschap-en-technologie-bij-unescoUNESCO ontwikkelt ethische normen om ervoor te zorgen dat iedereen kan genieten van de voordelen van wetenschappelijke en technologische vooruitgang.

Ethiek wetenschap en technologieIn dit tijdperk van globalisering zijn de ontwikkeling en verspreiding van wetenschap en technologie een zaak van de hele wereld geworden. Het is dan ook van groot belang om gemeenschappelijke normen en waarden en ethische principes op dat vlak te ontwikkelen en te verspreiden, om de wetenschappelijke en technologische vooruitgang in goede banen te leiden en om ervoor te zorgen dat ook iedereen op deze wereld van de voordelen van die vooruitgang kan genieten.

UNESCO, als VN-organisatie met een bijzondere opdracht op het vlak van sociale en menswetenschappen, is uitstekend geplaatst om een internationaal ethisch netwerk voor wetenschap en technologie uit te bouwen en te promoten. Daartoe ontwikkelde de Organisatie een aantal programma's, instrumenten en strategieën die uitgebreid aan bod komen in deze brochure.

Een aantal principes staan centraal in de visie van UNESCO op ethiek. Deze moet volgens de Organisatie wortelen in een filosofische reflectie, moet zich baseren op het systeem van de mensenrechten, en moet werken binnen de wetenschappen maar op een onafhankelijke en kritische manier.

Deze principes vormen een stevige basis waarop verder wordt gebouwd aan een doeltreffende samenwerking met wetenschappen, aan de introductie van ethiek in het onderwijs en aan de versterking van de ethische link tussen de wetenschappelijke en technologische ontwikkeling enerzijds en de culturele, juridische en religieuze context waarin deze ontwikkeling plaatsvindt anderzijds.

Ethiek van wetenschap en technologie bij UNESCO is uitgegeven door het UNESCO Platform Vlaanderen en is gratis te bestellen via info@unesco-vlaanderen.be

Klik [hier] om de brochure Ethiek van wetenschap en technologie bij UNESCO te downloaden.

]]>
Ideeën in de aanbiedinghttp://www.unesco-vlaanderen.be/2008/9/1/ideeën-in-de-aanbiedingMon, 01 Sep 2008 01:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2008/9/1/ideeën-in-de-aanbieding
Tijdens de bijeenkomst van Nationale UNESCO Commissies konden de deelnemers inspiratie opdoen op een infomarkt waar verschillende commissies een dertigtal projecten voorstelden.

Idee%26%23235%3bn+in+de+aanbiedingUit deze ervaring concludeerden de deelnemers dat het raadzaam is dat Nationale UNESCO Commissies samenwerken met een brede waaier van partners voor de planning en uitvoering van publieksgerichte activiteiten. Door de krachten te bundelen met organisaties uit het middenveld, jongerenvertegenwoordigers, bedrijven, parlementairen, mediapartners enz... kunnen er innovatieve projecten opgezet worden. Bovendien kunnen dergelijke vormen van samenwerking leiden tot interessante kruisbestuivingen en netwerking tussen partners.

Belangrijk vonden de deelnemers dat activiteiten en projecten uitgaan van de (meer)waarde van de UNESCO en dat het werk van andere agentschappen en organisaties niet gekopieerd wordt. Er moet bij voorkeur gemikt worden op de lange termijn en ingespeeld op hedendaagse trends en actuele onderwerpen.

Hieronder volgt een greep uit de projecten en activiteiten die op de infomarkt werden voorgesteld aan de hand van posters en presentaties.

Noorwegen - Interculturele dialoog

De Nationale UNESCO Commissie van Noorwegen startte in 2006 met een twee jaar lopend project waarin interculturele dialoog centraal stond. Bedoeling was om het debat aan te zwengelen over wat achtergestelde groepen, zoals etnische minderheden, verhindert om te participeren in de Noorse samenleving en om voorbeeldpraktijken te verzamelen over hoe daaraan verholpen kan worden.

Tussen de herfst van 2006 en de lente van 2008 werden er acht ontbijtbijeenkomsten georganiseerd in de lobby van een theater in Oslo. Telkens leidde een gastspreker het debat in waarna er met de deelnemers werd gediscussieerd. Onder de aangesneden onderwerpen: Hoe verhouden het curriculum en het lesmateriaal zich tot culturele diversiteit? Welke rol spelen de ouders in de schoolprestaties van kinderen? Hebben uitgeverijen een beleid inzake culturele diversiteit gericht op jonge lezers en studenten? Houden de media journalisten met een niet-Noorse etnische achtergrond weg uit de mainstream? Waarom spelen acteurs met een niet-Noorse achtergrond zelden grote rollen?

In mei 2007 en in mei 2008 werd er een conferentie georganiseerd in Oslo. In 2007 was het centrale thema 'modellen van diversiteit' waarbij onder andere de diversiteit in het theater, de politie en de media besproken werden. In 2008 was het centrale thema 'dilemma's van dialoog' waarbij nader ingegaan werd op de aspecten die de dialoog tussen mensen met verschillende culturele achtergronden bemoeilijkt en op de onderwerpen die voor ongemak of gêne zorgen.

Naarmate het project liep, kwamen er steeds meer mensen met een niet-Noorse achtergrond op af om deel te nemen aan de debatten. De Nationale UNESCO Commissie van Noorwegen zal op basis van de uitkomsten van het project een aantal uitdagingen formuleren en vervolgens de Noorse regering en het middenveld warm maken om deze aan te pakken.

Canada - Racisme bestrijden

De Nationale UNESCO Commissie van Canada werkt sinds 2005 aan de uitbouw van een Canadese coalitie van steden en gemeenten tegen racisme en discriminatie. Aangezien stads- en gemeentebesturen op het meest praktische niveau dicht bij hun inwoners functioneren, zijn ze buitengewoon goed geplaatst om beleid, programma's en activiteiten te ontwikkelen die bijdragen tot het elimineren van racisme en discriminatie.

De coalitie slaagde erin om mensen op verschillende niveaus en actief in diverse diensten en organisaties meer bewust te maken van racisme en discriminatie en van hun verantwoordelijkheid om daar iets aan te doen. Tastbare resultaten kunnen pas op lange termijn verwacht worden en dat strookt niet altijd met de mentaliteit van resultaatgerichte gemeentebesturen die de neiging hebben om zich te concentreren op de korte termijn. Toch groeit het besef van de voordelen die samenwerking in een dergelijk netwerk biedt, zowel met andere steden en gemeenten als met verschillende partners uit het middenveld.

Duitsland - Educatie voor duurzame ontwikkeling

Het implementeren van de objectieven van het Decennium voor Educatie voor Duurzame Ontwikkeling (2005-2014) is een zaak van vele betrokkenen: federale en deelstaatministeries, het parlement, niet-gouvernementele organisaties, academische instellingen, bedrijven en media. Dit gegeven zette de Nationale UNESCO Commissie van Duitsland er toe aan om te functioneren als een platform die de verschillende betrokkenen samenbrengt om gemeenschappelijke doelstellingen af te spreken, strategieën te ontwikkelen en samen te werken bij de uitvoering ervan.

Er is een nationaal actieplan opgesteld dat meer dan 60 concrete politieke maatregelen voorstelt om educatie voor duurzame ontwikkeling meer ingang te doen vinden. Projecten ten voordele van educatie voor duurzame ontwikkeling die vruchten afwerpen, kunnen rekenen op een officiële erkenning. Een dergelijk kwaliteitslabel moet de verspreiding van voorbeeldpraktijken bevorderen en zet partners aan om innovatieve initiatieven op touw te zetten.

Kroatië - Culturele diversiteit promoten

In 2004, terwijl de voorbereiding van de Conventie over de bescherming en promotie van de diversiteit van culturele expressies in de laatste fase was aanbeland (de conventie zou in 2005 door de Algemene Conferentie van de UNESCO worden aangenomen - n.v.d.r.) startte de Nationale UNESCO Commissie van Kroatië een veelzijdig project om het gegeven 'culturele diversiteit' in de kijker te zetten. Het project richtte zich zowel op het ruime publiek als op meer specifieke doelgroepen zoals organisaties uit het middenveld en beleidsmakers.

Voor het ruime publiek waren er onder meer een aantal evenementen waarbij binnen- en buitenlandse culturele expressies aan bod kwamen en organisaties uit het middenveld konden hun mening geven over de ontwerpteksten van de conventie (de Vlaamse UNESCO Commissie organiseerde een gelijkaardig initiatief waarover in maart 2005 een extra editie van UNESCO info verscheen - n.v.d.r.) tijdens workshops. Onder impuls van de belangstelling die het project genereerde, kwam er een parlementair debat dat het belang van de conventie onderstreepte en waarbij alle partijen hun steun ervoor toezegden.

Om de belangstelling voor culturele diversiteit niet te laten wegebben, worden er jaarlijks op 21 mei, Werelddag voor culturele diversiteit, dialoog en ontwikkeling, workshops en concerten georganiseerd die regionale en internationale culturele uitingen aan bod laten komen.

Slowakije - Opleiding ethiek

Onder impuls van de Nationale UNESCO Commissie van Slowakije, werd er van 10 tot 14 september 2007 een opleiding ethiek georganiseerd voor jonge leerkrachten. 17 docenten uit verschillende vakgebieden die in aanraking komen met ethische aspecten, zoals economie, bio-ethiek, milieustudies, geneeskunde, filosofie, theologie enz... kregen een intensieve opleiding waarin de basisprincipes van het lesgeven in ethiek aan bod kwamen. Verder waren er praktisch gerichte lessen waarbij leerkrachten van elkaar konden leren hoe je het best met leerlingen communiceert en hoe bepaalde elementen kunnen worden aangebracht.

Griekenland - Vrouwelijke creativiteit

Samen met een aantal partners waaronder het UNESCO Centrum voor Vrouwen en Vrede in de landen van de Balkan, organiseerde de Nationale UNESCO Commissie van Griekenland reeds drie keer een zevendaags festival waarop de creativiteit van vrouwen uit het gebied van de Middellandse Zee en de Zwarte Zee centraal stond. Het festival ging voor het eerst door in 1997 in het kader van de activiteiten ter gelegenheid van Thessaloniki als culturele hoofdstad van Europa. Het kreeg een vervolg in 2000 en in 2006.

Onder ruime belangstelling van publiek en media, brachten de festivals zo'n 1.400 vrouwelijke artiesten samen. Er konden culturele agenda's worden gelijkgestemd en afspraken voor samenwerking worden gemaakt. De drie edities van het festival brachten ook een dialoog op gang over de grootste uitdagingen waarmee kunstenaars zich in de huidige samenleving geconfronteerd zien.

Oostenrijk - Immaterieel cultureel erfgoed ondersteunen

De Nationale UNESCO Commissie van Oostenrijk richtte in 2006 een Nationaal Agentschap voor Immaterieel Cultureel erfgoed op. Objectieven waren het begeleiden van het ratificatieproces in Oostenrijk voor het toetreden tot de UNESCO-conventie voor de bescherming van immaterieel cultureel erfgoed, het creëren van een platform voor interdisciplinair overleg over de verschillende aspecten van immaterieel erfgoed en het vergroten van het publiek bewustzijn omtrent immaterieel erfgoed.

Het agentschap zal zich in de eerste plaats niet zozeer concentreren op folklore en volkscultuur (zoals traditionele muziek, dans, enz... ) maar wel op "kennis en praktijken aangaande de natuur en het universum." De achterliggende gedachte daarbij is dat het jarenlang afgaan op technologische ontwikkeling veel traditionele kennis omtrent de natuur heeft overschaduwd terwijl dergelijke kennis van groot belang kan zijn voor bijvoorbeeld duurzame ontwikkeling. Er zijn al resultaten geboekt met het in kaart brengen van kennis in Oostenrijk betreffende traditionele geneeskunde en omtrent manieren om beter voorbereid te zijn op natuurrampen.

Turkije - Beheer van werelderfgoedsites bijsturen

De Nationale UNESCO Commissie van Turkije gaf in 2006 de aanzet voor een project dat wilde nagaan hoe het gesteld is met het beheer van de werelderfgoedsites in Turkije. Bedoeling was vooral om de verschillende betrokken partijen bijeen te brengen om hen zowel de kans te geven om hun visie te vertolken als om hun eigen participatie bij het beheer te evalueren. Aan het einde van het project werd er een workshop georganiseerd die experts en beleidsmakers rond de tafel bracht om te debatteren over hoe het beheer van werelderfgoedsites in de toekomst beter georganiseerd kan worden. De resultaten van deze workshops zullen binnenkort worden gepubliceerd en verspreid.

]]>
Eendracht maakt machthttp://www.unesco-vlaanderen.be/2008/9/1/eendracht-maakt-machtMon, 01 Sep 2008 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2008/9/1/eendracht-maakt-macht
Nationale UNESCO Commissies kwamen samen om prioriteiten af te spreken die ze aan bod willen zien komen in het nieuw programma van UNESCO.

Eendracht+maakt+machtVertegenwoordigers van 42 Nationale UNESCO Commissie uit Europa en Noord-Amerika kwamen van 31 mei tot 4 juni 2008 samen in Den Haag en Antwerpen om advies te verlenen over het programma van de UNESCO voor de periode 2010-2011 en om ervaringen en ideeën uit te wisselen over het eigen functioneren en dat van de UNESCO. De bijeenkomst werd georganiseerd door de Vlaamse UNESCO Commissie en de Nationale UNESCO Commissies van Nederland en Luxemburg.

Unieke partners

De UNESCO onderscheidt zich binnen de Verenigde Naties van andere gespecialiseerde agentschappen doordat ze steunt op zogeheten Nationale UNESCO Commissies. Dat zijn door de regering van een lidstaat opgerichte organen die moeten verzekeren dat intellectuele en professionele kringen en de belangrijkste culturele, wetenschappelijke en educatieve instellingen bij de werkzaamheden van de UNESCO betrokken worden. Het staat de lidstaten van de UNESCO vrij om de structuur en de werking van een dergelijke commissie naar eigen goeddunken in te vullen.

Nationale UNESCO Commissies doen in principe dienst als tussenpersoon tussen de UNESCO en de bevolking van haar lidstaten. Omdat de UNESCO het algemeen belang van de wereldbevolking vooropstelt, houdt ze bij de ontwikkeling van haar werking rekening met de verzuchtingen van de Nationale UNESCO Commissies. Zo vraagt ze onder meer naar hun inbreng bij het opstellen van haar programma en budget. En dit laatste is vrij letterlijk te nemen.

Nieuwe aanpak

"Traditioneel stuurde de UNESCO een vragenlijst rond naar de verschillende Nationale UNESCO Commissies om te vragen wat zij belangrijk vinden aangaande het programma van de Organisatie," zegt Walter Lerouge, voorzitter van de Vlaamse UNESCO Commissie. "Maar op die formule zat sleet. Enerzijds werkt de formulering van vragen bepaalde antwoorden in de hand en anderzijds leverde dat een ellenlange lijst met antwoorden op die alle richtingen uitgingen zodat het resultaat uiteindelijk eerder vrijblijvend was en het Secretariaat van de UNESCO zijn eigen accenten kon leggen zonder echt rekening te moeten houden met de commissies. En dat laatste wilden we net vermijden met de bijeenkomst in Den Haag en Antwerpen."

De Vlaamse UNESCO Commissie en de Nationale UNESCO Commissies van Nederland en Luxemburg die de regionale bijeenkomst van Nationale UNESCO Commissies uit Europa en Noord-Amerika organiseerden, lieten een nieuwe wind waaien door dit soort van samenkomsten. Ze beperkten het aantal plenaire vergaderingen tot een minimum en wanneer er toch zo'n vergadering was, werd de duur van elke tussenkomst tot drie minuten beperkt. Dit vermeed vergadersessies die het geduld en de aandacht van de deelnemers op de proef stelden. In de plaats daarvan deelden de organisatoren de deelnemers op in groepen die roteerden tussen verschillende thematische workshops. Zo ontstond er een dynamische sfeer waarin dialoog en samenwerking niet enkel op papier bestonden.

Prioriteiten voor 2010-2011

De nadruk van de bijeenkomst lag op het formuleren van prioriteiten waar de UNESCO rekening mee moet houden bij het opstellen van haar programma voor de periode 2010-2011. Daartoe zorgden de organisatoren voor vijf workshops die overeen kwamen met de vijf hoofdprogramma's van de UNESCO: onderwijs, natuur- en exacte wetenschappen, sociale en menswetenschappen, cultuur, en communicatie en informatie. De in groepen opgesplitste deelnemers roteerden tussen deze workshops zodat iedereen uiteindelijk aan vijf discussierondes deelnam. Binnen elke workshop schoven de commissies hun prioriteiten voor het behandelde deelgebied naar voren. Deze prioriteiten werden opgelijst en vervolgens konden de verschillende Nationale UNESCO Commissies er via een geheime stemming een bepaald gewicht aan toekennen. Zo kwam men tot een gezamenlijke lijst van 24 topprioriteiten en 10 aandachtspunten die als belangrijk maar minder prioritair beschouwd worden. "Het voordeel van deze manier van werken is dat er een dynamiek van daadwerkelijke samenwerking en uitwisseling ontstaat. Bovendien kwamen we op die manier tot een gemeenschappelijk standpunt over het programma van de UNESCO waarmee de Organisatie echt rekening moet houden, ook als daar een budgettaire impact aan verbonden is," zegt Walter Lerouge.

De lijst van programmapunten mag dan wel in lengte beperkt zijn en steunen op een gemeenschappelijk draagvlak, een mogelijke zwakte is de verscheidenheid van zogenaamde prioriteiten. Sommige punten zijn zeer concreet terwijl andere eerder vaag zijn en veel ruimte laten voor concrete invulling. Het is een probleem dat in de toekomst kan verholpen worden door bijvoorbeeld binnen de workshops meer tijd te besteden aan het formuleren van concrete programmapunten en niet louter de verschillende door de commissies voorgestelde punten op te lijsten alvorens tot een stemming over te gaan die de rangorde moet bepalen.

Onderwijs en cultuur zijn de UNESCO-werkgebieden die het vaakst aan bod komen op de lijst van programmaprioriteiten, gevolgd door wetenschappen en communicatie en informatie. De commissies schuiven ook drie algemene prioriteiten naar voor die meer aandacht moeten krijgen in de algemene werking van de UNESCO.

Meeste aandacht voor onderwijs

Op het vlak van onderwijs vragen de commissies dat de UNESCO op verschillende niveaus met diverse betrokkenen beter gaat samenwerken om educatie voor duurzame ontwikkeling meer ingang te doen vinden. Verder zien ze kunst en cultuur als belangrijke hefbomen om de kwaliteit van het onderwijs op te krikken - een van de doelstellingen van Education for All (EFA). Een andere EFA-doelstelling is het terugdringen van analfabetisme onder volwassenen. Daarom vragen de commissies dat er zou gezorgd worden voor het beter met elkaar verbinden van vormen van formeel, non-formeel en informeel onderwijs gericht op levenslang leren, met speciale aandacht voor geletterdheid. Om de vooruitgang op het vlak van EFA beter te kunnen opvolgen, vragen de commissies ook om betere standaarden en indicatoren te ontwikkelen voor de onderwijskwaliteit.

De commissies vragen ook dat er meer gebruik zou gemaakt worden van het UNESCO-scholennetwerk ASPnet om de objectieven van de UNESCO over te dragen op jongeren. Tevens willen ze dat er meer gesteund wordt op de expertise die in het hoger onderwijs aanwezig is om het beleid en de capaciteit inzake onderwijs beter te ontwikkelen.

Naast de eerder vermelde educatie voor duurzame ontwikkeling zien de commissies ook een taak voor de UNESCO weggelegd bij het ontwikkelen van curricula voor vredesonderwijs waarin o.a. interculturele dialoog, mensenrechten, ethiek, burgerzin enz... aan bod komen.

Als laatste topprioriteit voor de UNESCO inzake onderwijs, zien de commissies de ontwikkeling van materialen en middelen om inclusief onderwijs te garanderen voor mensen met bijzondere behoeften zoals migranten, kinderen van illegale migranten, taalminderheden, ouderen, invaliden en hoogbegaafde kinderen.

Culturele diversiteit en dialoog

Interculturele en interreligieuze dialoog worden door de commissies als belangrijkste prioriteit voor de UNESCO beschouwd inzake cultuur. Ze vragen dan ook dat de Organisatie haar werking in die zin meer zou ontwikkelen. Ook de bescherming van cultureel erfgoed achten de commissies belangrijk, in het bijzonder na conflicten of natuurrampen. Voor dergelijke bescherming vragen ze meer inspanningen inzake fondsenwerving en capaciteitsopbouw.

Om de UNESCO een sterkere gidsfunctie te laten spelen, vragen de commissies dat de Organisatie werk zou maken van de wereldwijde identificatie van de voornaamste culturele uitdagingen en dat ze daarover regelmatig een rapport zou publiceren dat lidstaten kan helpen om een meer coherent cultuurbeleid uit te stippelen. In dezelfde sfeer vragen de commissies dat er dringend werk gemaakt wordt van de implementering van de Conventie voor de bescherming en promotie van de diversiteit van culturele expressies.

De commissies vragen ook dat de UNESCO meer aandacht besteedt aan de taaldiversiteit en dat er terzake een coherent beleid gevoerd wordt gericht op de bescherming van minder gesproken talen, bedreigde talen en de talen van inheemse volken. Taaldiversiteit moet eveneens een aandachtspunt zijn bij de activiteiten met betrekking tot interculturele dialoog.

Een laatste bekommernis van de commissies inzake de activiteiten van de UNESCO op het vlak van cultuur, is de rol van cultureel toerisme bij duurzame ontwikkeling. Toerisme kan zowel positieve als negatieve gevolgen hebben voor erfgoed. De UNESCO moet helpen bij het verspreiden van voorbeeldpraktijken die positief geëvalueerd werden.

Geïntegreerde aanpak voor wetenschappen

Met betrekking tot het actiedomein wetenschappen, vragen de commissies in de eerste plaats dat de UNESCO op een andere manier gaat werken door vooral de onderlinge samenwerking tussen haar wetenschappelijke programma's en sectoren uit te breiden. Veel thema's waarrond de UNESCO werkt vragen immers een geïntegreerde aanpak, zoals ethiek, duurzame ontwikkeling en preventie inzake natuurrampen.

De sector Sociale en Menswetenschappen moet zich volgens de commissies vooral concentreren op ethiek en bio-ethiek. De UNESCO moet een grotere rol spelen in het ethisch debat op internationaal niveau en moet meer aan capaciteitsopbouw doen door beleidsadvies te verlenen aan lidstaten en door curricula betreffende ethiek van wetenschap en technologie te ontwikkelen.

Het lijkt erop alsof natuurrampen een steeds hogere tol van de bevolking eisen en steeds meer schade berokkenen aan het milieu en het cultureel erfgoed. Daarom moet de sector Natuur- en Exacte Wetenschappen volgens de commissies de onderlinge samenwerking in de wetenschappelijke sector in het algemeen bevorderen, specifiek gericht op het beter voorbereid zijn op natuurrampen en op het terugdringen van de schade die dergelijke gebeurtenissen aanrichten.

De commissies zouden ook graag zien dat de UNESCO een aantal pistes ontwikkelt die helpen om jongeren in de richting van de natuurwetenschap te leiden en hen verleiden om te kiezen voor een opleiding en een carrière in deze branche.

Communicatie voor (persoonlijke) ontwikkeling

Binnen de activiteiten van de UNESCO op het gebied van communicatie en informatie beschouwen de commissies het overbruggen van de digitale kloof als de voornaamste prioriteit. Activiteiten in die zin moeten vooral de toegang tot en de verspreiding van informatie verbeteren en mensen beter bewust maken over de werking en het gebruik van media en informatie- en communicatietechnologie.

De commissies willen eveneens dat de UNESCO haar werk ten voordele van de persvrijheid en de vrijheid van meningsuiting verder ontwikkelt. Verder hechten ze er belang aan dat de UNESCO er toe bijdraagt dat mensen ten volle kunnen genieten van de voordelen die de kennismaatschappij te bieden heeft om zodoende participatieve samenlevingen op te bouwen.

Programmaoverschrijdende prioriteiten

Ten slotte zien de commissies drie algemene prioriteiten weggelegd voor de UNESCO. Zo moet de Organisatie haar bestaande normatieve instrumenten (conventies e.d.) beter opvolgen en toezien op de effectieve implementering ervan, ervoor zorgen dat gendergelijkheid in al haar programma's aan bod komt en moet de Organisatie zich meer toeleggen op het verlenen van beleidsadvies aan haar lidstaten.

Op het einde van de bijeenkomst in Den Haag en Antwerpen toonden de deelnemers zich tevreden over de bereikte resultaten en was er veel lof voor de nieuwe aanpak die de organisatoren introduceerden. Er viel een hernieuwde dynamiek en een energieke wil tot verdere samenwerking waar te nemen. Het valt te hopen dat de initiatiefnemers erin zullen slagen om deze dynamiek aan de gang te houden en dat de organisatoren kunnen samenwerken met hun collega's die een volgende dergelijke bijeenkomst organiseren, om de methodologie verder te verfijnen en zo de estafettestok op een waardige manier door te geven.

]]>
UNESCO info 2007http://www.unesco-vlaanderen.be/2007/12/21/unesco-info-2007Fri, 21 Dec 2007 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2007/12/21/unesco-info-2007Download de vier nummers van jaargang 2007.

UNESCO info 64

Witte raven: Er zijn meer vrouwelijke researchers dan ooit maar toch hebben vrouwen in dit domein nog een grote achterstand op hun mannelijke collega's, niet in het minst op de hoogste sporten van de professionele ladder.

Conventie Culturele Diversiteit van kracht: Een plotse golf van nieuwe ratificaties zorgde ervoor dat de Conventie over de Bescherming en Promotie van de Diversiteit van Culturele Expressies op 18 maart 2007 van kracht werd.

Jongeren over interculturele dialoog: In de aanloop naar het internationaal Jeugdforum brengt de UNESCO jongerenvertegenwoordigers van verschillende regio's samen om acties ter bevordering van de interculturele dialoog te bespreken. De Vlaamse deelneemster aan zo'n bijeenkomst brengt verslag uit.

Een internationaal forum voor migranten: Via een radiomarathon en een website krijgen migranten van over de hele wereld een forum aangeboden om hun stem te laten horen over de kwesties die hen aanbelangen.

Antidopingconventie schiet uit de startblokken: Met Justine Henin als uithangbord voor de strijd tegen doping, is de UNESCO Antidopingconventie op 1 februari 2007 in werking getreden.

Afrikaanse hersenvlucht tegengaan: De Japanse overheid financiert een beursprogramma waarmee de UNESCO jonge wetenschappers de kans geeft om zich in het buitenland verder te bekwamen zonder dat ze daarvoor hun thuisland de rug moeten toekeren.

Persvrijheid op het internet: Het internet is het symbool bij uitstek voor de vrije uitwisseling van ideeën en informatie. Maar is het internet wel zo vrij als we denken en komt die vrijheid niet steeds meer in het gedrang?

Nieuwe media openen nieuwe wereld: De UNESCO organiseerde een reeks workshops om Palestijnse journalisten optimaal gebruik te leren maken van het internet.

Caraïben zitten op dezelfde golflengte: Van Haïti tot Jamaica zorgt een actief netwerk van lokale radiostations voor de uitwisseling van kennis en ideeën over hoe gemeenschappen hun specifieke problemen kunnen aanpakken.

Afghaans erfgoed terugbezorgd: Zo'n 1.400 kunstvoorwerpen zijn na acht jaar veilige bewaring in Zwitserland terugbezorgd aan Afghanistan. Een belangrijke stap in de rehabilitatie van het Afghaanse cultuurpatrimonium.

Download UNESCO info 64

UNESCO info 65

Onderwijs steeds vaker doelwit van geweld: Steeds meer kinderen wordt het recht op onderwijs ontzegd omdat politiek of militair geweld het onderwijs als doelwit kiest, dat blijkt uit een recent Unesco-rapport.

Klimaatverandering bedreiging voor werelderfgoed: Een nieuw rapport bundelt 26 casestudies die aantonen dat het cultureel en natuurlijk werelderfgoed ernstig bedreigt wordt door klimaatverandering.

Afghaanse vrouwen verrichten pionierswerk: Een door de UNESCO ondersteunde Afghaanse radiozender en internetcafé wil vrouwen vooral beter vertrouwd maken met media en informatietechnologie maar moet daarvoor opboksen tegen hardnekkige vooroordelen en een stugge mentaliteit.

Uitdaging voor Afrika
Afrika is zich bewust van het belang van bio-ethiek en een ethische benadering van de ontwikkeling van wetenschap en technologie en buigt zich over hoe het dit bewustzijn kan omzetten in beleid.

Werk van lange adem: Twee eminente voorvechtsters van de mensenrechten laten hun licht schijnen over het respect voor bio-ethiek en vrouwenrechten in de wereld in het algemeen, en in de Arabische en moslimlanden in het bijzonder.

S.O.S. met de nieuwe media: Een nieuw regionaal communicatiecentrum voor de Filipijnen moet ervoor zorgen dat lokale gemeenschappen beter voorbereid zijn op natuurrampen en de verantwoordelijken daadkrachtiger kunnen optreden om de gevolgen ervan zoveel mogelijk te beperken.

Consumptie is ons grootste probleem: Doemscenario's als zouden we in de toekomst met zoveel mensen zijn dat het niet meer leefbaar is op onze planeet, lijken definitief tot het verleden te behoren. Er is zelfs sprake van een bevolkingsdaling. Maar er dient zich een nieuwe probleem aan: de manier waarop we met zijn allen consumeren.

Corruptie in het onderwijs hypothekeert toekomst: Op verschillende niveaus van het onderwijs komen wereldwijd vormen van corruptie voor. Dit is bijzonder erg omdat het raakt aan een van de basisdoelen van onderwijs, het overbrengen van waarden. Een nieuw rapport van de UNESCO belicht het probleem en draagt oplossingen aan.

Kind niet met het badwater weggooien: Een schandaal rond de, inmiddels voormalige, topman voor Onderwijs bij de UNESCO dreigde de hervormingen van de sector op de helling te zetten maar uiteindelijk kon de crisis tijdens de Uitvoerende Raad bezworen worden. Andere hervormingen krijgen langzaam vorm.

Download UNESCO info 65

UNESCO info 66

Voor meer vrouwen in de wetenschap: Drie jonge Belgische wetenschapsters hebben van de UNESCO en cosmeticagigant L'Oréal een beurs voor wetenschappelijk onderzoek gekregen. Het doel van deze beurs is de vrouwelijke aanwezigheid in de wetenschap te stimuleren.

Veel vrouwen haken af: Vrouwen zijn vandaag nog altijd ondervertegenwoordigd en ondergewaardeerd in de wetenschap. Gewoon Hoogleraar en sp.a volksvertegenwoordiger Christine Van Broeckhoven streeft naar meer gelijkheid.

Beter onderwijs voor Roma-kinderen: Het opleidingsniveau van de Roma is onrustwekkend laag. Maar liefst de helft van de Roma-kinderen in Europa maakt het lager onderwijs niet af. UNESCO en de Raad van Europa willen daar iets aan doen.

Racisme belemmert ontwikkeling: De Afrikaanse Coalitie van Steden tegen Racisme bindt de strijd aan tegen discriminatie om de economische en sociale ontwikkeling te bevorderen.

UNESCO, de wil en de weg: Van 16 oktober tot 3 november 2007 houdt de UNESCO haar tweejaarlijkse Algemene Conferentie waarop de lidstaten beslissen over het programma (en het daar tegenoverstaande budget) dat de Organisatie de komende twee jaar moet uitvoeren. Er wordt eveneens een nieuwe middellange termijnstrategie goedgekeurd die de krachtlijnen voor de komende zes jaar uitstippelt. Voor ons de aanleiding voor een reeks artikels waarin de toplui van de UNESCO uitleg geven over wat volgens hen de belangrijkste uitdagingen voor de komende jaren zijn maar waarin ze eveneens stilstaan bij wat de Organisatie tot nu toe verwezenlijkte.

Download UNESCO info 66

UNESCO info 67

Een warmere wereld zal een ziekere wereld zijn: Dat klimaatverandering ecosystemen verstoort en natuurlijk en cultureel erfgoed bedreigt, begint stilaan tot iedereen door te dringen. Klimaatwijziging blijkt echter ook een gevaar voor de volksgezondheid te betekenen

Voorzichtige koerswijziging: De Algemene Conferentie legde de strategie van de UNESCO voor de komende zes jaar vast. Grote debatten en radicale koerswijzigingen bleven uit maar er werden voorzichtige, zij het belangrijke, stappen gezet in de richting van een meer slagkrachtige Organisatie.

Groeiende speler op het internationaal toneel: Tijdens haar Algemene Conferentie organiseerde de UNESCO een forum om het groeiende belang van de civil society voor de internationale gemeenschap te benadrukken.

Tussen Bahrein en Bhutan: De Vlaamse jongerenvertegenwoordiger kijkt met scherpe blik terug op het vijfde UNESCO Jeugdforum. Als de UNESCO jongeren echt zo serieus neemt als ze zelf toetert, dan moet de Organisatie haar woorden dringend in meer daden omzetten, zo luidt zijn analyse.

Belgische expertise ondersteunt Werelderfgoedcentrum: Belgische experts zullen samenwerken met het UNESCO Werelderfgoedcentrum om een aantal Latijns-Amerikaanse werelderfgoedsites in kaart te brengen en instrumenten te ontwikkelen die hun beheer ten goede moet komen.

Dresden niet langer werelderfgoed? : De bouw van een moderne brug over de Elbe in Dresden kan leiden tot het verliezen van de werelderfgoedstatus.

Onderwijsfinanciering op de weegschaal: De wereldwijde uitgaven aan onderwijs concentreren zich in enkele landen. Dat stelt een nieuw rapport van het UNESCO Instituut voor statistiek.

Watereducatie voor Chinese kinderen: Een project dat zich richt tot schoolkinderen wil meer bewustzijn scheppen in China omtrent de noodzaak om zorgzaam en spaarzaam met water om te springen

Bewakers van het publieke belang: Wetenschappelijke journalisten zijn van groot belang voor het bevorderen van duurzame ontwikkeling en goed bestuur.

Het blijft een mannenwereld: Een recent rapport van het UNESCO Instituut voor Statistiek bevestigt dat het nog steeds vooral mannen zijn die in de wetenschappelijke sector aan de slag zijn. Vrouwen winnen wel terrein, vooral in de biologische en medische wetenschap.

Download UNESCO info 67


UNESCO info verschijnt vier keer per jaar. Abonnementen lopen per kalenderjaar. Voor 10 euro valt het tijdschrift bij je in de bus. Bestellen kan via info@unesco-vlaanderen.be

]]>
The Future of Valueshttp://www.unesco-vlaanderen.be/2007/10/2/the-future-of-valuesTue, 02 Oct 2007 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2007/10/2/the-future-of-valuessamengesteld door Jérôme Bindé The+Future+of+ValuesGenocide en geweld tussen gemeenschappen, het wankelen van ethische ijkpunten en sociale orde, het verlies van vertrouwen in het gangbare systeem en de economie: de twintigste eeuw zorgde ervoor dat we helemaal anders aankijken tegen de zekerheden die we vroeger koesterden met betrekking tot samenlevingen, de geschiedenis en de mensheid. Dit werk verzamelt visies van wetenschappers en experts uit verschillende deelgebieden die in een reeks thematische hoofdstukken hun visie geven over de evolutie van ons waardensysteem en de bepalende factoren van onze samenlevingen.

Thema's die aan bod komen zijn onder andere het gewicht en de evolutie van diverse waarden, globalisering en de impact ervan op cultuur, de organisatie van de samenleving en de (ethische) gevolgen van wetenschappelijke ontwikkeling. Het boek is het tweede dat voortvloeit uit de 21st Century Talks die de UNESCO organiseerde: een reeks debatten waar mensen uit verschillende deelgebieden met diverse achtergronden van gedachten wisselden over de onderwerpen die het aangezicht van deze eeuw zullen bepalen.


U kan het boek rechtstreeks bestellen via Unesco Publishing: bestel hier

]]>
UNESCO wat ze is en wat ze doethttp://www.unesco-vlaanderen.be/2007/5/22/unesco-wat-ze-is-en-wat-ze-doetTue, 22 May 2007 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2007/5/22/unesco-wat-ze-is-en-wat-ze-doetVoorstelling van de belangrijkste doelstellingen en programma's van de Organisatie.

UNESCO wat ze is en wat ze doetVan bij haar oprichting kreeg UNESCO een ruim speelveld toegemeten: onderwijs, wetenschap (zowel natuur- en exacte wetenschappen als sociale en menswetenschappen) en cultuur. Later zou daar nog communicatie & informatie bijkomen. Ook de basisdoelstelling van de Organisatie was niet min: bouwen aan een betere wereld voor ons allemaal waarin iedereen vreedzaam met elkaar samenleeft en kan genieten van de voordelen die de vooruitgang te bieden heeft, zonder onderscheid van ras, geslacht, taal of godsdienst. Vandaag vult UNESCO haar taak in door te trachten om een goed klimaat te scheppen voor een dialoog tussen de verschillende beschavingen, culturen en volkeren, met respect voor gemeenschappelijke waarden zoals evenwaardigheid, eerbied voor de mensenrechten, vrijheid van meningsuiting, erkenning van diversiteit, bestrijding van armoede en uitschakeling van alle ongelijkheden in de wereld.

Deze informatiebrochure illustreert hoe UNESCO deze ambitieuze doelstellingen tracht te realiseren door binnen elk actiegebied van de Organisatie, de prioriteiten en de belangrijkste programma's voor te stellen. De korte introductie van elk programma wordt aangevuld met een internetlink zodat geïnteresseerden gemakkelijk meer achtergrondinformatie kunnen opzoeken of lezen welke concrete projecten er in het veld uitgevoerd worden.

Er is ook nog een beknopte terugblik op de geschiedenis van de UNESCO en een woordje uitleg bij hoe de Organisatie institutioneel in mekaar steekt en werkt.

De brochure UNESCO wat ze is en wat ze doet is uitgegeven door het UNESCO Platform Vlaanderen en is gratis te bestellen via info@unesco-vlaanderen.be

Klik [hier] om de brochure UNESCO wat ze is en wat ze doet te downloaden.

]]>
Droits de femmes et bioéthiquehttp://www.unesco-vlaanderen.be/2006/6/13/droits-de-femmes-et-bioéthiqueTue, 13 Jun 2006 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2006/6/13/droits-de-femmes-et-bioéthiqueDroits+de+femmes+et+bio%26%23233%3bthiqueDe vooruitgang van de medische wetenschap roept een aantal, vaak paradoxale, vragen op met betrekking tot de verhouding tussen de gezondheid en de rechten van de vrouw.

Tijdens de vierde zitting van het Internationaal Bio-ethiek Comité van de UNESCO, hield men een rondetafelconferentie met als thema "Bio-ethiek en vrouwen" waarvan deze publicatie het resultaat is. Ze geeft de ervaringen weer van mensen die actief zijn op het vlak van gezondheidszorg, recht, beleid, onderwijs en psychologie. Daarbij wordt rekening gehouden met de verschillende fasen van het biologisch leven en de socio-economische en culturele context waarin vrouwen leven.

Hoewel het werk zich niet aandient als een definitief overzicht, schetst het wel een goed beeld van de vaak onderschatte problematiek over de relatie tussen de bio-ethiek en de vrouw.


U kan het boek rechtstreeks bestellen via Unesco Publishing: bestel hier

]]>
Keys to the 21st Centuryhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2006/2/22/keys-to-the-21st-centuryWed, 22 Feb 2006 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2006/2/22/keys-to-the-21st-centuryJérôme Bindé Keys+to+the+21st+CenturyZijn we eigenlijk wel klaar voor de 21ste eeuw? Het valt te betwijfelen. De toekomst lijkt als maar meer onzeker, moeilijk te ontcijferen, ambigu in zijn eigen onbeslistheid en dus vaak onmogelijk te voorspellen.

Om tijdig het hoofd te kunnen bieden aan de uitdagingen van de 21ste eeuw, moet men eerst de juiste vragen stellen om dan te zoeken naar mogelijke oplossingen voor het te laat is. Dat is precies wat de toekomstgerichte studies en reflecties, verzameld in dit boek, willen doen.

De publicatie vloeit voort uit een reeks ontmoetingen en uitwisselingen tussen wetenschappers, intellectuelen, artiesten, beleidsmakers en sleutelfiguren van het openbare leven die plaatsvonden in de schoot van de UNESCO die een forum biedt voor een open debat, in een geest van een nieuwe ethiek voor discussie, over een brede waaier van problemen, uitdagingen en oplossingen gezien vanuit verschillende standpunten. Op die manier wil het werk de ethiek van de toekomst mee vormgeven.

Zowat alle sleutelthema's van het brede actiedomein van de UNESCO komen aan bod, gaande van energie tot voedselvoorziening, cultuur en erfgoed tot ruimtevaart en informatietechnologie, onderwijs tot tewerkstelling, leefmilieu tot mensenrechten, enz. De bijdragen komen van vooraanstaande persoonlijkheden zoals Jacques Attali, Jean Baudrillard, Boutros Boutros-Ghali, Luc Montagnier, Vitit Mutarbhorn, Ndioro Ndiaye, Mary Robinson, Alain Touraine, Giani Vattimo, Theodore Zildin e.a.


U kan het boek rechtstreeks bestellen via Unesco Publishing: bestel hier

]]>