Het Unesco-programma over onderwijsbeleid op lokaal niveau wil gemeenschappen nauwer betrekken bij het plannen en het uitvoeren van het onderwijsbeleid. Dat zou de kwaliteit van het onderwijs voor kinderen en volwassenen ten goede moeten komen, zowel op formeel als op niet-formeel niveau. Voorlopig blijven er nog veel vragen onbeantwoord over hoe het onderwijs op lokaal niveau functioneert en hoe een en ander kan verbeterd worden. Dit boek stelt de voornaamste aspecten en prioriteiten van deze problematiek voor aan beleidsplanners en zij die het beleid uitvoeren.

Vooreerst worden de belangrijkste wijzigingen in de manier waarop het onderwijsbeleid gevoerd wordt, in kaart gebracht. Daarna komt de huidige trend om scholen steeds meer autonomie te verlenen aan bod, om te besluiten dat de recente hervormingen een stuk complexer zijn dan deze in voorbije periodes. Die complexiteit wordt mee in de hand gewerkt door het gestegen aantal betrokkenen in de discussies.

Tot de hervormingen behoren onder andere de vraag hoe studenten leren en hoe het onderwijs georganiseerd (moet) word(t)(en). Beleidshervormingen beperken zich niet tot de vraag wie wat beslist, maar behandelen ook fundamentele veranderingen zoals de manier waarop we over onderwijs denken. Dat laatste slaat bijvoorbeeld op het bestaande onderwijsmodel en de aandacht voor het levenslang leren.


U kan het boek rechtstreeks bestellen via Unesco Publishing: bestel hier