Onderwijs speelt een fundamentele rol in de persoonlijke en sociale ontwikkeling. Het is evenwel niet de mirakel-oplossing die alle deuren openzet naar een wereld waarin alle idealen werkelijkheid worden. Het is wel een van de voornaamste middellen die we kunnen inzetten om te komen tot een duurzame en harmonieuze menselijke ontwikkeling. De komende eeuw, zal mede door de globalisering, gekenmerkt worden door een aantal tegenstellingen : spanningen tussen het globale en het locale, het universele en het individuele, het traditionele en het moderne, de competitie en de gelijkheid van kansen, de ongelimiteerde expansie van kennis en de beperking van de mens om ze zich eigen te maken, het spirituele en het materiële. Hoe verscheiden culturen, systemen of sociale organisaties ook zijn, één ding hebben we allen gemeen : de uitdaging om het democratische ideaal opnieuw uit te vinden, en zo sociale samenhang te scheppen of te behouden.

In deze context, zal het leren voor het leven één van de belangrijkste sleutels zijn om de uitdagingen van de 21e eeuw te ontsluiten. De Internationale Commissie voor Onderwijs in de 21e Eeuw, voorgezeten door voormalig Eurepese Commissie voorzitter Jacques Delors, stelt in haar rapport dat alle gemeenschappen streven naar een Utopia waarin niemands talenten onbenut blijven. Dat kan door uit te gaan van de 4 pijlers waarop onderwijs steunt : leren om te zijn, leren om te weten, leren om te doen, en leren samen te leven.

Hoewel basisonderwijs een absolute prioriteit blijft, wordt ook het belang van secundair en hoger onderwijs onderstreept. We streven er immers naar om een heel leven lang te leren. Ook het belang van de leraars komt aan bod. De nieuwe technologie mag ook hier niet over het hoofd worden gezien. Enerzijds moeten we kijken welke bijdrage ze kan leveren aan de verbetering van het onderwijsproces, anderzijds moeten we er ook mee leren omgaan.

Dit rapport die de onafhankelijke commissie voor UNESCO opstelde is het resultaat van een 3 jaar durend proces van consultatie en analyse. Het besluit met een pleidooi voor meer middelen voor onderwijs, en voor een nauwere internationale samenwerking op het vlak van onderwijs, met UNESCO als hoofdrolspeler.


U kan het boek rechtstreeks bestellen via Unesco Publishing: bestel hier