Unesco-rapport pleit voor betere behandeling van afvalwater om duurzame ontwikkeling te stimuleren.

De meeste menselijke activiteit die water gebruikt, levert ook afvalwater op. Naarmate de algemene vraag naar water stijgt, blijft de hoeveelheid geproduceerd afvalwater – en de daardoor veroorzaakte vervuiling – toenemen. Meer dan 80% van het afvalwater – en meer dan 95% in de minst ontwikkelde landen – komt onbehandeld in het milieu terecht.

Eens het in een waterlichaam is gestroomd, wordt afvalwater opgelost, stroomafwaarts meegevoerd of infiltreert het waterhoudende grondlagen waardoor de kwaliteit (en dus de beschikbaarheid) van zoetwater wordt aangetast. De eindbestemming van afvalwater dat in rivieren en meren geloosd wordt, is dikwijls de zee – met alle gevolgen van dien voor het milieu.

Beter afvalwaterbeheer levert sociale, ecologische en economische voordelen op die essentieel zijn voor het realiseren van Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling.

Editie 2017 van het World Water Development Report, getiteld Wastewater: The Untapped Resource, toont aan hoe een beter beheer van afvalwater sociale, ecologische en economische voordelen oplevert die essentieel zijn voor duurzame ontwikkeling.

Het rapport pleit voor een nieuwe benadering van afvalwater: als een ondergewaardeerde en duurzame bron van water, energie, nutriënten en andere recupereerbare nevenproducten.

De titel van het rapport verwijst naar de cruciale rol die afvalwater kan spelen in een circulaire economie waarbij economische ontwikkeling in evenwicht is met de bescherming van natuurlijke rijkdommen en het milieu, en waarbij een schonere en meer duurzame economie positieve effecten heeft op de waterkwaliteit.