Miljoenen mensen over de wereld kunnen nog steeds niet genieten van het recht op onderwijs. Inheemse volken behoren tot de meest benadeelde groepen op dit vlak. Daar komt bij dat het recht van inheemse volken op onderwijs vaak foutief wordt geïnterpreteerd als het recht op toegang tot niet-inheems onderwijs. Het resultaat is dat lesmateriaal dat correcte informatie bevat en een accuraat beeld schetst van hun cultuur, al te schaars zijn en dat schoolboeken geschiedenis hen dikwijls in een negatief daglicht stelt. In veel gevallen bieden de onderwijsprogramma's niet de kans aan inheemse volken om deel te nemen aan het uitstippelen van het beleid, de ontwikkeling van leerplannen of de selectie van leerkrachten en leermethodes.

Steeds meer laten inheemse gemeenschappen hun stem horen en vragen ze onderwijs dat hun diverse culturen en talen respecteert en hen tezelfdertijd niet uitsluit van bredere participatie in de nationale onderwijssystemen. De huidige tendens tot decentralisatie en diversificatie van het onderwijsaanbod, die wordt aangewakkerd door het streven naar Onderwijs voor Allen, lijkt nieuwe mogelijkheden te bieden voor inheems onderwijs. Zo worden er innovatieve benaderingen gepromoot op het gebied van intercultureel tweetalig onderwijs en op het vlak van het inrichten van eigen onderwijsprogramma's en -instellingen door inheemse volken.

Dit boek bespreekt de uitdagingen voor de verstrekkers van onderwijs voor inheemse volken en voor de inheemse gemeenschappen zelf en probeert een kader te schetsen waarbinnen kwalitatief inheems onderwijs kan voorzien worden. Het eerste deel behandelt de moeilijkheden die opduiken bij inheems onderwijs, inclusief de wettelijke en politieke context. Het tweede deel bespreekt de aspecten die een invloed uitoefenen op de kwaliteit van het inheems onderwijs. En in het derde deel worden bestaande onderwijsprogramma's die zich onder andere richten tot inheems volken, geanalyseerd om na te gaan hoe ze omgaan met kwesties als toegang en kwaliteit.


U kan het boek rechtstreeks bestellen via Unesco Publishing: bestel hier