Unesco Vlaanderen Unesco Vlaanderen

Oproep: UNESCO jongerenvertegenwoordiger

Gepubliceerd op 19/06/2013 door Unesco Platform Vlaanderen

 

Wereldwijd laten jongeren hun stem horen om mee te helpen bouwen aan het heden en aan de toekomst van hun omgeving en hun land. Ze willen gehoord worden en ook betrokken worden in de beleidsprocessen die veranderingen kunnen teweegbrengen. UNESCO als de Organisatie van de Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Communicatie, is de overtuiging toegedaan dat jonge mensen een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het maatschappelijk leven. Daarom moedigt de Organisatie haar nationale commissies aan een jongerenvertegenwoordiger op te nemen in hun rangen. Het is de bedoeling dat die vertegenwoordigers de leefwereld van de jeugd en het gedachtegoed van UNESCO dichter bij elkaar brengen. Daarnaast krijgen jongerenvertegenwoordigers een stem in de internationale UNESCO-debatten.

Jeugdforum

Aan de vooravond van haar tweejaarlijkse Algemene Vergadering organiseert van 29 tot 31 oktober 2013 voor de achtste keer een Youth Forum op haar hoofdzetel in Parijs. De Organisatie verwacht een 500-tal jongeren uit alle windstreken. De Vlaamse overheid heeft de gewoonte een jongere naar dat forum af te vaardigen.

Het UNESCO Youth Forum is een gelegenheid voor jongeren van over de hele wereld om met elkaar van gedachten te wisselen over verschillende UNESCO-thema's en hun ideeën bekend te maken aan de lidstaten van UNESCO, die kort na het Youth Forum hun tweejaarlijkse Algemene Vergadering houden om te beslissen over het programma dat de Organisatie de komende twee jaar zal uitvoeren.

Wat verwachten we?

De afdeling Jeugd van het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen, de Vlaamse UNESCO Commissie en het UNESCO Platform Vlaanderen gaan daarom samen met de Vlaamse Jeugdraad op zoek naar een geschikte kandidaat, die actief wil deelnemen aan de internationale jongerenbijeenkomst in Parijs. Daarnaast wordt verwacht dat deze persoon zich wil inzetten om ideeën die uit het forum voortkomen in de praktijk om te zetten in Vlaanderen en dat in het raam van de activiteiten van de VUC.

We verwachten van de jongerenvertegenwoordiger dat zij/hij zich tot aan de aanloop naar het negende Youth Forum (2015) engageert binnen de VUC. Het gaat bijgevolg om meer dan enkel de deelname aan het UNESCO Youth Forum in Parijs en de voorbereidende vergaderingen in het najaar van 2013. De vertegenwoordiger woont de plenaire vergaderingen van de Commissie bij (viermaal per jaar) en koppelt daarover terug naar de Vlaamse Jeugdraad. In overleg met de Commissie, de Jeugdraad en het UNESCO Platform Vlaanderen ontwikkelt de jongerenvertegenwoordiger daarnaast initiatieven om het UNESCO-gedachtegoed te helpen uitdragen onder jongeren in Vlaanderen. Ten slotte helpt de jongerenvertegenwoordiger bij de voorbereiding van zijn of haar opvolger, zodat de aflossing even vlot verloopt als die tussen de meisjes van het Belgische 4 x 100 m estafetteteam op de Olympische Spelen van 2008.

Wie zoeken we?

  • Leeftijd: tussen 18 en 24 jaar
  • Affiniteit met en belangstelling voor het UNESCO-gedachtegoed
  • Bereidheid om UNESCO beter te leren kennen tijdens de voorbereiding (gesprek, relevante publicaties en documentaties doornemen)
  • Bereidheid om de komende twee jaar als jongerenvertegenwoordiger te zetelen in de Vlaamse UNESCO Commissie en daarover terug te koppelen naar de afdeling Jeugd en de Vlaamse Jeugdraad
  • Engagement om de komende twee jaar mee in te staan voor de verspreiding van het UNESCO-gedachtegoed onder jongeren in Vlaanderen, in samenwerking met de Vlaamse UNESCO Commissie en het UNESCO Platform Vlaanderen
  • Vlot zijn in minstens één van de werktalen van UNESCO (Engels en Frans)
  • Deelname aan het Youth Forum van 29 tot 31 oktober 2013
  • Bereid zijn een uitgebreid verslag te maken over het Youth Forum

De Vlaamse Jeugdraad en de afdeling Jeugd staan mee in voor de inhoudelijke voorbereiding van de jongerenvertegenwoordiger. De afdeling Jeugd bereidt de zending voor deelname aan het Youth Forum voor en neemt de kosten voor hotel en vervoer op zich.

Om te noteren!

  • Je kandidaatstelling moet ons ten laatste op 6 september 2013 bereiken
  • De selectie van de jongerenvertegenwoordiger gebeurt op 19 september 2013. Kandidaten kunnen op die dag uitgenodigd worden voor een gesprek in Brussel. Vul alvast die datum in je agenda in.

Je kandidatuur indienen gebeurt aan de hand van een gemotiveerd schrijven, een curriculum en een ingevulde inschrijvingsfiche. Opsturen naar jan.vanhee@cjsm.vlaanderen.be - afdeling Jeugd van het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen, Arenbergstraat 9, 1000 Brussel.