Unesco Vlaanderen

Wetenschappen

Wetenschappelijk onderzoek leidt tot kennis en inzichten die helpen om oplossingen te formuleren voor mondiale uitdagingen zoals omgaan met klimaatverandering en het bevorderen van duurzame ontwikkeling. Geen enkel land kan dergelijke problemen alleen oplossen. Daarom stimuleert Unesco internationale wetenschappelijke samenwerking met als doel de gezamenlijke kennis en expertise te vergroten en ervoor te zorgen dat iedereen kan genieten van de voordelen van wetenschappelijke vooruitgang.

Unesco is zowel actief op het terrein van de natuurwetenschappen en de technische wetenschappen als op het domein van de sociale wetenschappen en de menswetenschappen. Drinkwatervoorziening, gezonde oceanen, bio-ethiek, behoud van biodiversiteit en bescherming van waardevolle natuurgebieden zijn speerpunten, evenals het stimuleren van interculturele dialoog, wereldburgerschap, vredescultuur en het in goede banen leiden van sociale transformaties.


In Vlaanderen


In de kijker


Internationale natuurwetenschappelijke programma’s

Unesco beschikt over vier internationale programma’s en een intergouvernementele commissie waarmee ze haar rol vervult op het gebied van de natuurwetenschappen en de technische wetenschappen.

image

Oceanen

De Intergouvernementele Oceanografische Commissie (IOC) is wereldwijd het belangrijkste orgaan voor de studie van de oceanen. Ze stimuleert internationale samenwerking en coördineert programma’s voor marien onderzoek, observatiesystemen en capaciteitsontwikkeling om te komen tot een beter beheer van de oceanen, de natuurlijke rijkdommen die ze herbergen en de kustgebieden. Vlaanderen huisvest het UNESCO IOC Project Office for IODE, een opleidings- en onderzoekcentrum van wereldbelang rond het verzamelen en beheren van oceanografische data.

image

Hydrologie

Het Internationaal Hydrologisch Programma (IHP) promoot wereldwijd duurzaam waterbeheer, vanuit de overtuiging dat waterbeheer een cruciale factor is in de opbouw van vreedzame samenlevingen. Nationale IHP-comités staan in voor de uitvoering van het programma.

image

Ecologie

Het Mens en Biosfeerprogramma (MAB) slaat een brug tussen de natuur- en de sociale wetenschappen om de biodiversiteit te beschermen en het duurzaam gebruik ervan te bevorderen. Het meeste werk gebeurt in een wereldwijd netwerk van biosfeergebieden. Dat zijn proeftuinen om tot een beter evenwicht te komen tussen de mens en zijn omgeving.

image

Geowetenschappen

Het Internationaal Geowetenchappen en Geoparken Porgramma (IGGP) stimuleert internationale samenwerking met als doel de impact van natuurrampen te beperken en ons beter voor te bereiden op de gevolgen van de klimaatverandering. Een wereldwijd netwerk van Geoparken promoot duurzame ontwikkeling en wil het brede publiek vertrouwder maken met het belang van de geowetenschappen.

Basiswetenschappen.jpg

Basiswetenschappen

Het Internationaal Basiswetenschappen Programma (IBSP) is een multidisciplinair programma dat het gemakkelijker maakt voor partners uit verschillende landen om samen te werken. Bedoeling is het versterken van de nationale capaciteit inzake basiswetenschappen en het verbeteren van het wetenschappelijk onderwijs.


Omgaan met sociale veranderingen

Unesco ontwikkelde een aantal internationale programma’s die haar lidstaten helpen om de uitdagingen die gepaard gaan met steeds diverser wordende samenlevingen, beter te begrijpen en aan te pakken.

© ICONEM-UNESCO Mosul.jpg

Sociale verandering

Het Management van Sociale Transformaties (MOST) programma brengt nationale overheden, wetenschappelijke gemeenschappen en het maatschappelijk middenveld samen om de band te versterken tussen onderzoek en beleid en tussen kennis en actie. Zo wil Unesco er mee voor zorgen dat sociale veranderingen leiden tot inclusieve en duurzame ontwikkeling.

GettyImages Wereldburgerschap -GettyImages.jpg

Jongeren

Het Jeugdprogramma van Unesco wil een impuls geven aan de creativiteit en het potentieel van jongeren en hen stimuleren om een actieve rol te spelen in de ontwikkeling van hun gemeenschappen.

vredesduif.jpg

Vrede

Het Cultuur van Vrede en Geweldloosheid programma gaat naar de kern van Unesco’s mandaat: bouwen aan vrede en duurzame ontwikkeling. Prioriteiten zijn onder meer wereldburgerschap, interculturele dialoog, mensenrechteneducatie, goed bestuur, conflictpreventie en vredesopbouw.

Sport.jpg

Sport

Unesco zet zich in om het beoefenen van sport aan te moedigen en om de strijd tegen doping aan te binden. Dit vanuit de overtuiging dat sport zowel geografische grenzen als sociale klassen negeert en een middel is voor het bevorderen sociale integratie in verschillende culturele en politieke contexten.

Ethiek.jpg

Ethiek

Unesco speelt reeds lang een rol bij het uitwerken van ethische kaders en aanbevelingen voor wetenschap en technologie. Uitgangspunt hierbij is dat vooruitgang iedereen ten goede moet komen en dat de mensenrechten moeten worden gerespecteerd.


Wetenschappen & duurzame ontwikkeling

Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling erkent de bijdrage van wetenschappen, technologie en innovatie aan duurzame ontwikkeling. Unesco werkt mee aan het bereiken van verschillende van de 17 Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (ook bekend als de Sustainable Development Goals of SDG’s).

Monitoring

Meten is weten en dus brengt Unesco de geboekte vooruitgang in kaart met monitoringrapporten voor drie DGS’s: bouw veerkrachtige infrastructuur, bevorder inclusieve een duurzame industrialisering en stimuleer innovatie (SDG 9); behoud en maak duurzaam gebruik van oceanen, zeeën en mariene hulpbronnen (SDG 14); en verzeker toegang en duurzaam beheer van water en sanitatie voor iedereen (SDG 6).

Oceanen

De Intergouvernementele Oceanografische Commissie (IOC) van Unesco is wereldwijd het belangrijkste orgaan voor de studie van de oceanen. Zij stimuleert internationale samenwerking en coördineert programma’s over marien onderzoek, over observatiesystemen en over capaciteitsontwikkeling om te komen tot een beter beheer van de oceanen, de natuurlijke rijkdommen die ze herbergen en de kustgebieden. De IOC was betrokken bij het formuleren van SDG 14 en de onderliggende doelen en leidt de internationale gemeenschap op weg naar het bereiken van de doelstelling.

Klimaatactie

Unesco speelt een vitale rol bij het weerbaarder maken van gemeenschappen. Meer dan 30 van haar programma’s creëren kennis en vergroten bewustzijn rond klimaatverandering en de ermee gepaard gaande risico’s en ethische implicaties. Zo draagt de Organisatie bij tot SDG 13 om de klimaatverandering en haar impact te bestrijden.

Schoon water

lees meer