Unesco Vlaanderen Unesco Vlaanderen

Onderwijs

Onderwijs vormt de kern van de missie van Unesco om vrede op te bouwen, armoede te bestrijden en duurzame ontwikkeling te stimuleren.

Voor Unesco is onderwijs een mensenrecht voor het leven. Iedereen moet toegang hebben tot onderwijs zonder toegevingen op het vlak van kwaliteit. De Organisatie helpt landen om hun onderwijssystemen uit te bouwen en te versterken.

Unesco’s werk omvat onderwijsontwikkeling van de kleuterschool tot het hoger onderwijs en ook buiten de schoolmuren. Er gaat aandacht naar onder meer wereldburgerschap en duurzame ontwikkeling, mensenrechten en gendergelijkheid, gezondheid en hiv/aids, evenals naar de ontwikkeling van technische en beroepsvaardigheden.


In Vlaanderen


In de kijker


Conventie onderwijskwalificaties

Zo’n 5 miljoen studenten studeren in het buitenland. Zowat de helft daarvan buiten hun eigen regio. Deze aantallen zullen naar verwachting de komende jaren toenemen. Deze trend vraagt om een wereldwijd regelgevingskader voor de erkenning van hogeronderwijskwalificaties. Daarom nam de Algemene Conferentie van Unesco in november 2019 de Wereldwijde conventie inzake de erkenning van kwalificaties betreffende hoger onderwijs aan.

De conventie is het eerste VN-verdrag over hoger onderwijs met een wereldwijde reikwijdte. Het vermindert de obstakels waarmee studenten, docenten, onderzoekers en werkzoekenden buiten hun land van herkomst worden geconfronteerd. Overeenkomstig Onderwijsagenda 2030 en de huidige wereldwijde trends in het hoger onderwijs, streeft het verdrag ernaar de academische mobiliteit te vergemakkelijken, de kwaliteit van instellingen voor hoger onderwijs te verbeteren en de internationale samenwerking in het hoger onderwijs te versterken.


Onderwijs & duurzame ontwikkeling

Onderwijs neemt een bijzondere plaats in op de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling. Zo is er doelstelling 4 voor het verzekeren van gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en het bevorderen van levenslang leren voor iedereen. Tezelfdertijd is onderwijs van essentieel belang voor het realiseren van de andere 16 doelstellingen van Agenda 2030. Het biedt mensen de kennis, vaardigheden en waarden om hun leven uit te bouwen en bij te dragen aan de samenleving.

Unesco tekende mee het kader uit dat moet leiden tot het verwezenlijken van Duurzame ontwikkelingsdoelstelling 4. Het is een leidraad voor regeringen en hun partners om hun verbintenis om te zetten in concrete acties.

Unesco is verantwoordelijk voor het coördineren van de internationale gemeenschap om Duurzame ontwikkelingsdoelstelling 4 te bereiken. Dat doet ze door middel van partnerschappen, beleidsbegeleiding, capaciteitsontwikkeling, monitoring en belangenbehartiging.