Unesco Vlaanderen

Onderwijs

Onderwijs vormt de kern van de missie van Unesco om vrede op te bouwen, armoede te bestrijden en duurzame ontwikkeling te stimuleren.

Voor Unesco is onderwijs een mensenrecht voor het leven. Iedereen moet toegang hebben tot onderwijs zonder toegevingen op het vlak van kwaliteit. De Organisatie helpt landen om hun onderwijssystemen uit te bouwen en te versterken.

Unesco’s werk omvat onderwijsontwikkeling van de kleuterschool tot het hoger onderwijs en ook buiten de schoolmuren. Er gaat aandacht naar onder meer wereldburgerschap en duurzame ontwikkeling, mensenrechten en gendergelijkheid, gezondheid en hiv/aids, evenals naar de ontwikkeling van technische en beroepsvaardigheden.


In Vlaanderen


In de kijker


4 pijlers

Unesco’s werk op het gebied van onderwijs steunt op vier pijlers.

image

Coördinatie

Onderwijs neemt een bijzondere plaats in op de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling. Zo is er doelstelling 4 voor het verzekeren van gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en het bevorderen van levenslang leren voor iedereen. Tezelfdertijd is onderwijs van essentieel belang voor het realiseren van de andere 16 doelstellingen van Agenda 2030. Het biedt mensen de kennis, vaardigheden en waarden om hun leven uit te bouwen en bij te dragen aan de samenleving.

Unesco tekende mee het kader uit dat moet leiden tot het verwezenlijken van Duurzame ontwikkelingsdoelstelling 4. Het is een leidraad voor regeringen en hun partners om hun verbintenis om te zetten in concrete acties.

Unesco is verantwoordelijk voor het coördineren van de internationale gemeenschap om Duurzame ontwikkelingsdoelstelling 4 te bereiken. Dat doet ze door middel van partnerschappen, beleidsbegeleiding, capaciteitsontwikkeling, monitoring en belangenbehartiging.

image

Normeren

Unesco tekent juridische kaders uit om tot internationale standaarden te komen. Een goed voorbeeld is de Wereldwijde conventie inzake de erkenning van kwalificaties betreffende hoger onderwijs  die de Algemene Conferentie in 2019 aannam.

De conventie is het eerste VN-verdrag over hoger onderwijs met een wereldwijde reikwijdte. Het vermindert de obstakels waarmee studenten, docenten, onderzoekers en werkzoekenden buiten hun land van herkomst worden geconfronteerd. Overeenkomstig Onderwijsagenda 2030 en de huidige wereldwijde trends in het hoger onderwijs, streeft het verdrag ernaar de academische mobiliteit te vergemakkelijken, de kwaliteit van instellingen voor hoger onderwijs te verbeteren en de internationale samenwerking in het hoger onderwijs te versterken.

image

Onderzoek

Unesco voert onderzoek naar onderwijs. Het Unesco Instituut voor Statistiek doet beleidsvoorbereidend werk op basis waarvan overheden beleidskeuzes kunnen maken. Met het Global Education Monitoring Report brengt Unesco jaarlijks een stand van zaken uit over hoe het gesteld is met het onderwijs wereldwijd. Dit om aan te tonen in welke mate we wel of niet op koers zitten om Duurzame ontwikkelingsdoelstelling 4 te bereiken en iedereen toegang tot kwaliteitsvol onderwijs te geven.

Naast beleidsvoorbereidend werk, denkt Unesco ook conceptueel na over onderwijs. Zo is er het Futures of Education project dat op basis van een wereldwijde bevraging wil komen tot een antwoord op de vraag welk onderwijs we willen om vorm te geven aan de toekomst van de mensheid en de planeet.

image

Ondersteuning

Unesco helpt landen in ontwikkeling met het versterken van hun onderwijssystemen. Denk daarbij aan het verschaffen van opleidingen voor ambtenaren en andere betrokkenen bij het plannen en organiseren van onderwijs, aan het geven van bijscholing aan leerkrachten, aan het ontwikkelen van curricula, aan het verbeteren van de toegang tot onderwijs, in het bijzonder voor meisjes en vrouwen, enz.

Unesco biedt ook hulp aan landen die getroffen zijn door een (natuur)ramp om het onderwijs terug op gang te brengen en schade aan schoolgebouwen te herstellen.


Lesmateriaal

Empowering students for just societies A handbook for primary school teachers.jpg

Unesco lesmateriaal

Unesco heeft  veel boeiende publicaties en lesmaterialen. We geven je een selectie van het educatief aanbod van Unesco en verwijzen naar databanken met nog meer bronnen.

Planeet Zee.jpg

Vlaams lesmateriaal

Verschillende organisaties en platformen bieden lesmateriaal en klasactiviteiten aan rond Unesco-thema's en Unesco-erkenningen in Vlaanderen.