Unesco Vlaanderen

Programma en begroting UNESCO goedgekeurd

Gepubliceerd op 02/11/2009 door Unesco Platform Vlaanderen

De Algemene Conferentie van UNESCO in Parijs van 6 tot 23 oktober 2009 legde het programma en de begroting van de Organisatie voor 2010 en 2011 vast. De begroting voor deze periode is vastgelegd op 653 miljoen dollar. Daarvan is 118,5 miljoen dollar voorzien voor de sector Onderwijs, de grootste post op de begroting en dus de hoogste prioriteit van de Organisatie. UNESCO kan, naast op dit vast budget, ook beroep doen op zogeheten extrabudgettaire middelen om haar programma uit te voeren. Dat zijn vrijwillige bijdragen van lidstaten, donors, sponsors enz...

De komende twee jaar zal de sector Onderwijs van UNESCO zich voornamelijk concentreren op alfabetisering, leerkrachten en technisch- en beroepsonderwijs. Er worden ook bijkomende middelen vrijgemaakt voor zo'n twintig, vooral Afrikaanse, landen die het verst verwijderd zijn van het realiseren van de Onderwijs voor Allen (EFA - Education for All) doelstellingen.

De sector Natuur- en Exacte Wetenschappen (goed voor 59 miljoen dollar) zal voornamelijk werk maken van het versterken van de Intergouvernementele Oceanografische Commissie (IOC), die onder meer verantwoordelijk is voor de uitbouw van een wereldwijd tsunamiwaarschuwingssysteem, en van het Mens en Biosfeerprogramma (MAB) dat werkt rond de bescherming van ecosystemen en rond duurzame menselijke activiteit voor ontwikkeling in waardevolle natuurgebieden.

De sector Sociale en Menswetenschappen (bedeeld met bijna 30 miljoen dollar) kreeg van de Algemene Conferentie de opdracht om de wenselijkheid te onderzoeken om een universele verklaring te ontwikkelen over ethische principes in relatie tot klimaatverandering. Er komt ook een instituut in Kaapverdië voor internationaal onderzoek naar regionale integratie en sociale transformaties.

Voor de sector Cultuur (53 miljoen dollar) blijven de prioriteiten ongewijzigd: bescherming, conservatie en beheer van materieel en immaterieel erfgoed, promotie van de diversiteit van culturele expressies, talen en meertaligheid en ten slotte de dialoog tussen culturen. De Algemene Conferentie vraagt ook dat lidstaten actief zouden deelnemen aan het Internationaal Jaar voor de Toenadering van Culturen (2010).

De sector Communicatie en Informatie (33 miljoen dollar) kreeg de opdracht van de Algemene Conferentie om zijn werk ter verdediging van de persvrijheid verder te zetten. Lidstaten blijven ook inzetten op het Internationaal Programma voor de Ontwikkeling van Communicatie (IPDC) ter promotie van vrije meningsuiting en mediapluralisme en ter verbetering van de toegang tot informatie in ontwikkelingslanden en op het Geheugen van de Wereld programma ter bescherming documentair erfgoed en archieven.

Aan het slot van de Algemene Conferentie riep voorzitter Davidson Hepburn op tot actie. Hij drukte zijn vertrouwen uit in de toekomst van UNESCO en in het engagement en de bekwaamheid van de verkozen directeur-generaal Irina Bokova om de Organisatie te leiden. Ten slotte beklemtoonde hij de noodzaak van samenwerking: "We moeten ervan uitgaan dat we voor al onze betrachtingen partners nodig hebben. UNESCO kan wat ze moet doen niet alleen realiseren."