Unesco Vlaanderen

Experts doen aanbevelingen voor Iraaks erfgoed

Gepubliceerd op 18/04/2003 door Unesco Platform Vlaanderen

Op 17 april verzamelden zo'n 30 internationale experts op de hoofdzetel van de UNESCO in Parijs om aanbevelingen te formuleren voor internationale inspanningen om het Iraakse cultureel erfgoed veilig te stellen en het te beschermen tegen verdere vernielingen zoals het plunderen van musea, archieven en bibliotheken.

Tijdens zijn welkomstwoord benadrukte UNESCO directeur-generaal Koïchiro Matsuura de verantwoordelijkheid van de internationale gemeenschap. "Ondanks al jullie expertise en goede wil, ligt het lot van het Iraakse cultureel erfgoed niet in jullie handen maar in die van de gehele internationale gemeenschap. De enige manier waarop we deze schatten kunnen veiligstellen en terugschenken aan de mensheid, is met de samenwerking, coördinatie en vastberadenheid van alle betrokkenen op alle niveaus," luidde het. Vervolgens riep Matsuura "alle staten op om wettelijke en administratieve noodmaatregelen te treffen die de invoer op hun grondgebied moeten verhinderen van de culturele, archeologische en bibliografische goederen die recent in Irak zijn verdwenen" en hij vroeg "alle musea, kunsthandelaars en privé-verzamelaars" om dergelijke objecten uit te sluiten van hun commerciële activiteiten.

De directeur-generaal kondigde aan dat hij "de secretaris-generaal van de Verenigde Naties zal vragen om het probleem van de illegale handel voor de Veiligheidsraad te brengen zodat er een resolutie kan komen die een tijdelijk embargo instelt op het verwerven van alle Iraakse culturele objecten en oproept tot teruggave aan Irak van dergelijke goederen die reeds verkocht of uitgevoerd zijn. Deze resolutie kan worden toegepast in alle 191 lidstaten van de VN en dus niet enkel in de 97 landen die lid zijn van de Conventie betreffende de middelen om de illegale import, export en eigendomsoverdracht van cultuurgoederen te verbieden en te verhinderen van 1970."

Na hun overleg over de situatie van het cultureel erfgoed in Irak, verspreidden de experts die aan de gesprekken deelnamen de volgende gezamenlijke verklaring:

"De vergadering betreurt, en is diep is diep geschokt door, de uitgebreide schade aan, en het plunderen van, het cultureel erfgoed van Irak tengevolge van het recente conflict. Ze vraagt de coalitietroepen om toe te zien op de principes van de Conventie van de bescherming van culturele eigendom in geval van gewapende conflicten van 1954 en haar twee protocollen. De vergadering is het eens over de volgende aanbevelingen voor diegenen die verantwoordelijk zijn voor de openbare orde in Irak:

1. Alle musea, bibliotheken, archieven, monumenten en sites in Irak moeten onmiddellijk bewaakt en beschermd worden door de troepen die ter plaatse zijn

2. Er moet een onmiddellijk verbod komen op de export van alle antiek, antiquiteiten, kunstwerken, boeken en archieven van Irak

3. Er moet een onmiddellijke ban geplaatst worden op de internationale handel in objecten van het Iraakse cultureel erfgoed

4. Er moet een oproep gedaan worden voor een vrijwillige en onmiddellijke teruggave van alle cultuurgoederen die gestolen of illegaal uitgevoerd werden uit Irak

5. Er moet onmiddellijk een fact-finding missie onder coördinatie van de UNESCO naar Irak komen om de omvang van de schade en het verlies van de culturele eigendom in Irak op te meten

6. Er moeten inspanningen op internationaal niveau geleverd worden om het werk van culturele instellingen in Irak te steunen."