Unesco Vlaanderen

Onderzoek en actie hand in hand doen gaan

Gepubliceerd op 30/05/2002 door Unesco Platform Vlaanderen

Hoe moeten multiculturele samenlevingen, steden en verstedelijking worden beheerd in een wereld die steeds meer wordt vormgegeven door plattelandsvlucht en andere migratiestromen? Hoe kunnen we armoede bestrijden en mondiale problemen op lokaal vlak aanpakken? Het zijn enkele van de onderwerpen waarrond het MOST (Management of Social Transformations) werkt, een van de vijf grote wetenschappelijke programma's van de UNESCO dat onlangs haar jaarrapport uitbracht.

Programma

In de huidige, complexe en onzekere wereld helpen sociale wetenschappen ons om sociale en andere veranderingen te identificeren en te begrijpen. MOST, dat gelanceerd werd in 1994, is het eerste intergouvernementeel sociaal wetenschappelijk onderzoeksprogramma dat werd opgestart in de schoot van een gespecialiseerd agentschap van de Verenigde Naties. Het beoogt interdisciplinair en vergelijkend onderzoek te stimuleren in gebieden zoals het beheer van multiculturele samenlevingen, internationale migratie, steden en verstedelijking, de relatie tussen lokale en mondiale activiteiten, armoede, bestuur en duurzame ontwikkeling. MOST werkt hoofdzakelijk via het oprichten van regionale en internationale netwerken van onderzoekers en verschillende gebruikers van sociale wetenschappen zoals stadsbesturen en ngo's.

Er vallen drie brede thema's te onderscheiden in de activiteiten van MOST: democratisch beleid van multiculturele en multi-etnische maatschappijen, stedelijk bestuur en strategieën voor stadsontwikkeling, en lokale en nationale antwoorden op mondiale milieuproblemen. De meerwaarde die MOST biedt situeert zich in de tweeledige doelstelling van haar netwerken en projecten: onderzoek op lange termijn stimuleren en het aanbieden van kennis en knowhow aan beleidsmakers.

Multiculturele samenlevingen

Het rapport stelt onder andere een aantal projecten voor rond het democratisch beleid van multiculturele en multi-etnische maatschappijen. Het Asia-Pacific Migration Network help regeringen te reageren op de problemen die voortvloeien uit de plattelandsvlucht en de internationale migratie naar de grote steden van de regio. Een ander project heeft betrekking op traditionele kennis. De erkenning van dergelijke kennis laat zij die ze bezitten - hetzij individuen of gemeenschappen - toe om een meer actieve rol te spelen in het beleidsproces, vooral voor de kwesties die slaan op hun levensonderhoud en het omgaan met de beschikbare natuurlijke hulpbronnen. MOST bouwt sinds 1999 een database uit van 'best practices' betreffende traditionele kennis.

Verder is er ook aandacht voor een nationaal integratieprogramma van de Letse regering voor het een derde van de bevolking die geen Letlands spreekt; voor een netwerk van beleidsmakers en vorsers in de nieuwe Centraal en Oost-Europese en de Centraal-Aziatische landen om etnische conflicten op te volgen en te analyseren om op basis daarvan manieren te zoeken om ze in de toekomst te vermijden; voor het Ehtno-Net Africa netwerk dat systematisch nieuwsagentschappen, kranten en websites van organisaties als Amnesty International en Human Rights Watch navlooit naar alles wat betrekking heeft op etnische conflicten en etnische relaties en die deze informatie verspreid onder de leden van het netwerk; en voor het E-Journal on Multicultural Societies waarvan de twee nummers vorig jaar handelden over de religieuze diversiteit in de Russische Federatie en de minderheidstalen in Europa.

Stedelijke problemen

Rond het thema stedelijke problemen, stelt het rapport onder meer het International Project on City Words voor, dat zoekt naar oplossing voor sociale en technische communicatieproblemen. Het Growing Up in Cities project voert dan weer onderzoek in acht steden naar hoe jongeren functioneren in en omgaan met hun stedelijke omgeving.

Ook nog in het rapport in dit deelgebied: een internationaal project dat het belang van vrouwenparticipatie bij het oplossen van milieu- en stedelijke ontwikkelingsproblemen onderzoekt; een netwerk rond architectuur en stadsplanning en een project dat MOST en MAB (Mens- en Biosfeerprogramma) aan elkaar koppelt en pilootprojecten heeft lopen in Haïti en Senegal.

Globalisering

Omtrent globalisering en stadsbestuur, bespreekt het rapport onder andere een onderzoeksproject naar het internationaal drugsprobleem; de deelname van MOST aan het Wereld Sociaal Forum in Porte Alegre (Brazilië); een project dat nagaat welke invloed de globalisering heeft op gemeenschappen in de poolregio's; en een project dat strategieën voorstelt om te reageren op de nieuwe risico's die zijn ontstaan na de veranderingen in Centraal en Oost-Europa.

 

Je kan het rapport raadplegen op http://www.unesco.org/most/annualreport2001.htm