Unesco Vlaanderen

Analfabetisme onder volwassenen terugdringen

Gepubliceerd op 05/09/2012 door Unesco Platform Vlaanderen

UNESCO organiseert een rondetafelconferentie rond geletterdheid op haar hoofdzetel in Parijs op 6 en 7 september 2012. De conferentie is opgezet als een interactief forum voor meer dan 40 landen die te kampen hebben met het probleem van analfabetisme. De bedoeling is om te evalueren en te plannen wat er moet gebeuren om de alfabetiseringsgraad aanzienlijk te verbeteren tegen 2015.

Twaalf jaar geleden engageerde de internationale gemeenschap zich in Dakar (Senegal) om tegemoet te komen aan de leerbehoeften van alle kinderen, jongeren en volwassenen tegen 2015. Daarbij werden zes doelstellingen vooropgesteld, de Education for All doelen (EFA). Geletterdheid is van invloed op alle zes doelstellingen maar komt specifiek aan bod bij 3 doeleinden, nl. doel 3 dat gaat over de leerbehoeften van kinderen en volwassen, doel 4 dat wil dat er een verbetering van 50% komt op vlak van analfabetisme onder volwassenen en doel 6 dat voorschrijft dat er erkende en meetbare leerresultaten moeten worden bereikt in het lezen, het schrijven, het rekenen en de sociale vaardigheden.

Om de aanpak van analfabetisme te stimuleren, lanceerden de Verenigde Naties het VN Decennium voor Geletterdheid. Het Decennium was een hefboom om overheden aan te zetten om meer geïntegreerde en vernieuwende plannen en strategieën op nationaal vlak te ontwikkelen, daarbij gebruik makend van zowel formele als informele leermethodes. Hierbij ging bijzondere aandacht  naar de meest arme en achtergestelde lagen van de bevolking.

Ondanks geboekte vooruitgang was het na verloop van tijd duidelijk dat verschillende landen er niet zouden in slagen om de EFA-doelen te bereiken. Daarom kwam er in 2007 een nieuw project, het Literacy Initiative for Empowerment (LIFE). Dit programma richt zich specifiek tot die landen die een alfabetiseringsgraad hebben van minder dan 50% of waarvan meer dan 10 miljoen mensen niet kunnen lezen of schrijven.

In het laatste jaar van het VN Decennium voor Geletterdheid en halverwege de looptijd van het LIFE-programma, brengt UNESCO de deelnemende landen bijeen om een stand van zaken op te maken, om bestaande actieplannen bij te sturen en om vooruit te kijken naar 2015 en de uitdagingen die er dan nog zullen zijn in kaart te brengen.

De rondetafelconferentie wil in het bijzonder plannen uitstippelen om doel 4 van de EFA-doelen te bereiken, zoals blijkt uit de titel: Reaching the 2015 Literacy Target: Delivering on the Promise! Er zullen delegaties aanwezig zijn van 41 landen, wat een vertegenwoordiging is van 700 miljoen ofwel bijna 85% van de analfabeten op de wereld. Ook afgevaardigden van verschillende VN-agentschappen, geletterdheidexperten en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en de private sector zullen aanwezig zijn.

Internationale Dag van de Geletterdheid

De rondetafelconferentie sluit aan bij de Internationale Dag van de Geletterdheid, jaarlijks gehouden op 8 september. UNESCO grijpt deze dag aan om de wereld erop te wijzen dat geletterdheid een mensenrecht is en de basis vormt voor onderwijs. Geletterdheid is essentieel om armoede en kindersterfte te bestrijden, om de bevolkingsgroei terug te dringen, om gelijkheid tussen mannen en vrouwen te verkrijgen en om duurzame ontwikkeling te bewerkstelligen.

Dit jaar staat de band tussen geletterdheid en vrede centraal. Geletterdheid zorgt ervoor dat mensen van hun basisrechten en individuele vrijheid kunnen genieten en helpt bij het beter begrijpen van de wereld en het oplossen of voorkomen van conflicten. Het verband tussen geletterdheid en vrede blijkt ook uit het feit dat er in onstabiele democratieën en conflictgebieden doorgaans nauwelijks sprake is van een literaire scene van enige betekenis.


Poster International Literacy Day 2012