Unesco Vlaanderen

België ratificeert conventie voor bescherming erfgoed onder water

Gepubliceerd op 08/08/2013 door Unesco Platform Vlaanderen

De ambassadeur van België bij UNESCO, Francine Chainaye, heeft de akte van bekrachtiging van de UNESCO-Conventie inzake de bescherming van het cultureel erfgoed onder water (2001) overhandigd aan UNESCO directeur-generaal Irina Bokova. Deze ratificatie is een belangrijke stap in de ontwikkeling van het verdrag en illustreert de groeiende internationale steun voor dit instrument voor de bescherming van het erfgoed onder water.

Onderwaterarcheologie bij ons

Ons land wachtte niet op de Conventie om stappen te zetten ter bescherming van erfgoed onder water. In 1992 startte systematisch onderzoek naar Walraversijde: een middeleeuws vissersdorp langs de Vlaamse kust. Hat was gelegen in een duinengebied net te westen van het huidige Raversijde, een badplaats bij Oostende.

Het Archeologisch Museum in Raversijde, opgericht in de nasleep van het archeologisch onderzoek van Walraversijde, is nog steeds het grootste centrum voor maritieme archeologie in ons land. Sindsdien heeft onderwater archeologisch onderzoek in België flinke vooruitgang geboekt. Zo is er een nationale maritieme databank van scheepswrakken en onderwater archeologische sites in de Noordzee en de Schelde opgezet. Belgische historici en onderwater archeologen waren ook betrokken bij tal van internationale projecten.

Herdenking Eerste Wereldoorlog

Om de voortdurende inzet voor de bescherming van cultureel erfgoed onder water en voor de Conventie van 2001 kracht bij te zetten, organiseert de Vlaamse overheid in samenwerking met UNESCO een wetenschappelijke conferentie en een herdenkingsplechtigheid waarbij de zeeslagen van de Eerste Wereldoorlog centraal staan. De evenementen zullen plaatsvinden in juni 2014 in Brugge. Aanleiding is de honderdste verjaardag van het uitbreken van Wereldoorlog I. Vooraanstaande experts uit de hele wereld zullen stilstaan bij de verliezen die de Eerste Wereldoorlog veroorzaakte en bij het erfgoed dat er het gevolg van is.

De Conventie van 2001 is het belangrijkste internationale verdrag over erfgoed onder water. Ze trad in werking in januari 2009. Met de ontwikkeling van dit rechtsinstrument reageerde de internationale gemeenschap op de beschadiging en vernietiging van verzonken archeologische vindplaatsen door commerciële schattenjagers en tengevolge bepaalde industriële activiteiten. Het verdrag is ontworpen om wettelijke bescherming, samenwerking, bewustmaking en capaciteitsopbouw te versterken. Het schrijft voor dat erfgoed onder water dezelfde bescherming moet genieten als erfgoed aan land en stelt een aantal richtlijnen voor over hoe het moet worden beschermd. België is het 45e land dat zich aansluit bij de Conventie inzake de bescherming van het cultureel erfgoed onder water.