Unesco Vlaanderen

Nieuwe Unesco Leerstoel aan de VUB

Gepubliceerd op 05/09/2018 door Unesco Platform Vlaanderen

De Vrije Universiteit Brussel krijgt een Unesco Leerstoel Volwasseneneducatie.

Het internationaal netwerk van Unesco Leerstoelen krijgt er een lid in Vlaanderen bij: de Unesco Leerstoel Volwasseneneducatie aan de Vrije Universiteit Brussel. Leerstoelhouder is Prof. Dr. Maurice de Greef.

De leerstoel wordt geïnstalleerd aan de vakgroep Educatiewetenschappen van de faculteit Psychologie en Educatiewetenschappen en omvat een lessenreeks die kadert binnen het opleidingsonderdeel Gevalstudies Agogische Wetenschappen. De inauguratie vindt plaats op 28 september 2018.

De kracht van volwasseneneducatie

De hedendaagse samenleving wordt nog steeds geconfronteerd met grote groepen kwetsbare inwoners die armoede en sociale exclusie riskeren. De noodzaak voor een hernieuwde strategie gericht op het bevorderen van sociale inclusie en werkgelegenheid voor kwetsbare volwassenen blijft daarom alomtegenwoordig. Daarom is investering in de bewustwording van de meerwaarde van volwasseneneducatie en haar (potentiële) infrastructuur belangrijk. De Unesco Leerstoel Volwasseneneducatie heeft als doel om naast deze bewustwording kwantitatief onderzoek en duurzame monitoring te verrichten naar de impact van volwasseneneducatie op de samenleving. Daarnaast zal de Unesco Leerstoel Volwasseneneducatie structurele samenwerking bevorderen tussen verschillende partners en levensdomeinen om via diverse projecten innovatieve trajecten voor het leren van volwassenen mogelijk te maken.

Unesco Leerstoelen

Het UNITWIN/UNESCO Chairs Programme bevordert internationale wetenschappelijke samenwerking rond belangrijke Unesco-thema’s zoals onderwijs, cultuur en duurzame ontwikkeling. Het programma is opgestart in 1992 en bestaat uit een wereldwijd netwerk van Unesco Leerstoelen (‘UNESCO Chairs’) en netwerken van universiteiten (‘UNITWIN Networks’). Het programma wisselt kennis uit en stimuleert onderzoek in de voor Unesco relevante werkvelden.

Informatie over het UNITWIN/UNESCO Chairs Programme >