Unesco Vlaanderen

Onderwijs in Afghanistan heropbouwen

Gepubliceerd op 02/08/2002 door Unesco Platform Vlaanderen

De UNESCO tracht zo'n 27 miljoen euro bijeen te brengen voor het opbouwen van een duurzaam onderwijssysteem in Afghanistan en het beantwoorden aan de meest dringende onderwijsbehoeften van het land. De nadruk ligt op het doen heropleven van de universiteit van Kaboel om een stevige impuls te geven aan het hoger onderwijs, het opleiden van leerkrachten en mensen die scholen kunnen leiden, en het ontwikkelen van niet-formeel en afstandsonderwijs om het hoofd te bieden aan een van 's werelds grootste analfabetismegraden.

Doelstelling

"De voorbije maanden leverden onze partners binnen het VN-systeem, vooral Unicef en de ngo-gemeenschap, aanzienlijke inspanningen om te beantwoorden aan de humanitaire nood in Afghanistan. Ze heropenden scholen en gaven kinderen de kans om terug op de schoolbanken plaats te nemen," zegt Koïchiro Matsuura, de directeur-generaal van de UNESCO. "Deze eerste fase moet nu gevolgd worden door de implementering van een lange-termijn visie om het onderwijssysteem her op te bouwen. Het gaat daarbij onder andere om het formuleren van een degelijk beleid en het versterken van de professionele onderwijscapaciteit in het land. Dat behoort duidelijk tot het mandaat van de UNESCO en is dan ook een doel waar we naar toewerken."

Om deze doelstelling te bereiken, maakten de UNESCO en de Afghaanse autoriteiten een reeks projecten op die ze voorstellen aan mogelijke donors. De nadruk ligt daarbij op het vergroten van de onderwijscapaciteit van het land, om te kunnen antwoorden op de grote behoefte aan basisonderwijs die mee is ontstaan door de grote respons van de bevolking op terug-naar-school campagnes. De projecten moeten het ministerie van Onderwijs helpen om een degelijke onderwijsstrategie te ontwikkelen die het vredesproces helpt te consolideren. De projecten voorzien in opleidingen voor mensen die sleutelfuncties bekleden in het onderwijs en in het materiaal dat ze nodig hebben om hun taken uit te voeren. Ze zullen lerarenopleidingen op de rails zetten, leerplannen ontwikkelen, schoolboeken herzien en modern lesmateriaal voorzien. Daarnaast wordt werk gemaakt van niet-formeel en afstandsonderwijs voor kinderen die geen school lopen en volwassen analfabeten (naar schatting is 70% van de Afghaanse volwassenen analfabeet, waaronder de grote meerderheid van de vrouwen).

Hoger onderwijs

Er gaat eveneens speciale aandacht uit naar het hoger onderwijs en het rehabiliteren van de universiteit van Kaboel. De voorbije twintig jaar verloor Afghanistan naar schatting 200.000 leerkrachten en academici en de 17 universiteiten en instituten van het land vielen ten prooi aan conflicten. Om het land terug op te bouwen is er echter nood aan opgeleide en gekwalificeerde Afghanen. Eerder dit jaar hielp de UNESCO toegangsexamens tot de universiteit organiseren. Van de circa 20.000 kandidaten werden er 16.400 toegelaten.

Er werden ook seminaries georganiseerd waarbij mensen die leerkrachten opleiden nieuwe lesmethoden leerden kennen. Bij een gelijkaardig project werden de nieuwe Afghaanse verantwoordelijken voor de onderwijsadministratie samengebracht om de terug-naar-school campagne voor te bereiden.

Werk in uitvoering

De UNESCO zorgde voor een computercentrum en internetcafé aan de faculteit voor journalistiek van de universiteit van Kaboel. De Organisatie lanceerde ook taalcursussen Engels waarvoor de vraag exponentieel groeit en zamelde via een internationale oproep onderwijspublicaties in voor de bibliotheek van de universiteit.

Ondertussen hebben zich al een aantal donors gemeld. Italië beloofde 800.000 euro voor Afghanistan, waarvan de hoofdmoot voor onderwijs bestemd is, en Duitsland stelt 500.000 euro ter beschikking voor verschillende onderwijsprojecten in het land. Japan gaf 100.000 euro voor de financiering van het computercentrum aan de universiteit van Kaboel en ook de Islamic Development Bank liet weten geïnteresseerd te zijn om Afghanistan te steunen. Toch is er nog heel wat geld nodig om het programma dat de UNESCO uitwerkte en dat tot december 2004 loopt, uit te voeren. Hopelijk wordt nog een aantal donors bereid gevonden in de beurs te tasten om mee de toekomst van Afghanistan te vrijwaren.