Unesco Vlaanderen

Recht op onderwijs versterken

Gepubliceerd op 15/12/2010 door Unesco Platform Vlaanderen

De onafhankelijke expert inzake het recht op onderwijs stelde op 25 oktober 2010 de krachtlijnen voor van zijn mandaat. Hij zal sterk de nadruk leggen op de gelijkheid tussen jongens en meisjes in het onderwijs, op de kwaliteit van het onderwijs met bijzondere aandacht voor het verbeteren van de werkomstandigheden voor leerkrachten en op innovatieve financieringsmogelijkheden voor het onderwijs.

Kishore Singh, die in juni door de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties aangeduid werd als VN Speciaal verslaggever voor het recht op onderwijs, zei dat hij zich ook zou focussen op manieren om het wettelijk kader te verstevigen dat het recht op onderwijs garandeert.

"We moeten er voortdurend over waken dat de mensenrechten gerespecteerd worden binnen de schoolmuren," zei Kishore Singh tijdens een toespraak voor de Algemene Vergadering van de VN. "Bijgevolg zal ik er nauw op toezien dat alle onderwijsentiteiten handelen in overeenstemming met de bepalingen van de mensenrechtenverdragen."

Andere aandachtspunten zijn geweld op school en het recht op het oprichten van onderwijsinstellingen. Wat dit laatste betreft, zal eveneens opgevolgd worden dat ook private onderwijsinitiatieven de mensenrechten respecteren.

Kishore Singh verwees ook nog naar een rapport van zijn voorganger waaruit bleek dat er op veel plaatsen een gebrek is aan een duurzame en veelomvattende strategie voor seksuele voorlichting in de school. "Zonder accurate informatie worden veel jongeren blootgesteld aan risicovol gedrag dat langdurende gevolgen kan hebben voor hun fysiek en psychologisch welzijn," besloot hij.